Skip to main content

Full text of "Athenaei Navcratitae Dipnosophistarvm libri XV"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ 3. (ϋ§ΐ1α1 οοργ οί Β ΐ3θθ]ί ΙΜΙ \νΒδ ρΓϋδϋΓνεά ίοΓ §6η6ΓΒΐΐοηδ οη ΙΛΓΒτγ δΐιείνεδ \)&ΐθΐ& ΐΐ \νΒδ ΟΒΓείυΙΙγ δΟΒηηεά Ι) γ Οοο§ΐ6 αδ ρΒΓΐ οί α ρΓθ]£θΙ 
Ιο ιηαΐίε ύι& λνοΓίά'δ Ιίοοίίδ άΐδοονεΓαΙίΙϋ οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δυΓνΐνεά 1οη§ εηου^ΐι ίοΓ ύι& οοργήξΐιΐ Ιο εχρΪΓε αηά Ιΐιε ΐ3θθ1ζ: Ιο εηΙεΓ ύι& ρυΙ)1ΐο άοιηαΐη. Α ρυΐ3ΐΐο άοπίΒΐη ΐ3θθ1ζ: ΐδ οηε ΙΜΙ \νΒδ ηενεΓ δυΙ)]60ΐ 
Ιο οοργή^ΐιΐ ΟΓ λνΐιοδε 16§β1 οοργή^ΐιΐ Ιεπη Ιιαδ εχρΐτεά. ^V]1^ι^1^^ α 1)οο1ί ΐδ ΐη Ιΐιε ρυΐ3ΐΐο άοιπΒΐη ιπΒγ ναΓγ οουηΐΓγ Ιο οουηίΓγ. Ρυΐ3ΐΐο άοιηαΐη ΐ3θθ1ίδ 
ΒΓ6 οπΓ §Βΐ6\νΒγδ Ιο Ιΐΐ6 ρΒδΙ, Γ6ρΓ6δεηΙΐη§ 3. ^ν^Β1ι^1 οί ΐιΐδΙΟΓγ, ουΙΙπΓε αηά ]αιο\νΐ6(1§6 ΐΜΓδ οίΐεη άΐίίΐουΐΐ Ιο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ΓηΒΓ§ΐηΒΐΪΒ ρΓεδεηΙ ΐη Ιΐιε ογϊ^ϊπβΙ νοίυηΐϋ ^νΐ11 ΒρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - 3. ΐ&Ώήηά&ΐ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]ί'δ 1οη§ ]ουΓη6γ ίΓοπι ύ\& 
ρυΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓΒΓγ Βπά βηαΐΐγ Ιο γου. 

υ8α§6 §υίάβ1ίη68 

Οοο§ΐ6 ΐδ ρΓουά Ιο ρΒΓίηεΓ \νΐ11ι 1ΐΐ3ΓΒΓΪ6δ Ιο (1ΐ§ΐ1ΐζ6 ρυΐ3ΐΐο άοιηαΐη πΐΒίεπαΙδ αηά πΐΒΐίϋ Ιΐιεπι ^νΐ^^^1γ Βοοεδδΐΐίΐε. Ρυΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ1<:δ ΐ36ΐοη§ Ιο Ιΐιε 
ρυΐ3ΐΐο 3ηά ^ν^ 3ΐ& ιηεΓεΙγ ΙΐιεΐΓ ουδίοάΐαηδ. ΝενεΠΐιεΙεδδ, Ιΐιΐδ λνοΛ ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη οτάοτ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη^ ώΐδ τεδουΓοε, λνε ΙΐΒνε ΐΒΐ^εη δίερδ Ιο 
ρΓενεηΙ Βΐ)υδ6 ΐ3γ οοπιηιεΓοΐαΙ ραΠΐεδ, ΐηοΐυάΐη^ ρ1αοΐη§ Ιεοΐιηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αυίοπιαίεά ςυεΓγΐη^. 

^V^ αίδο αδΐί Ιΐιαΐ γου: 

+ ΜαΙίβ ηοη-αοηιηιβναίαΐ η^β ο/ίΗβ βίβί; λΥϋ άϋδΐ^ηϋά Οοο§ΐ6 Βοοίί δεΒΓοΙι ίοΓ υδε \)γ ΐηάΐνΐάυαίδ, Βηά \ν6 ΓεςυεδΙ ύΐ3ί γου υδε Ιΐιεδε βίεδ ίοΓ 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοπιπιεΓθΪΒΐ ρυΓροδεδ. 

+ Κβ/Γαΐη β-οίπ αηίοΜαίβά ςΐίβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αυίοπιαίεά ςυεπεδ οί αηγ δΟΓΐ Ιο Οοο§1ε'δ δγδίεπι: Ιί γου ατε οοηάυοίΐηξ τεδεατοβ οη πιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορΙΐοΒΐ οβατΒΟΐεΓ Γεοο§ηΐΙΐοη ογ οώεΓ ΒΓεαδ \νβεΓε αοοεδδ Ιο 3. Ιατ^ε απιουηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίυΐ, ρΐεαδε οοηίαοί υδ. λΥε εηοουΓα§ε ώε 
υδε οί ρυΐ3ΐΐο άοπιαΐη πΐΒίεπαΙδ ίοΓ ώεδε ρυΓροδεδ αηά πιαγ ΐ3ε Βΐ3ΐε Ιο βείρ. 

+ Μαίηίαίη αΐίήί>ΐίίΐοη Τβε Οοο§1ε "\ναΙεΓπΐΒΓ]ί" γου δεε οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓπιΐη§ ρεορίε αΐ3ουΙ Ιβΐδ ρΓθ]εοΙ αηά βε1ρΐη§ Ιβεπι βηά 
Βάάΐΐΐοηαΐ πιαΙεΓΐαΙδ ΙβΓου§β Οοο§1ε Βοοΐί δεοτοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ τεπιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 \νβΒΐενεΓ γουΓ υδε, Γεηιεπιΐ3εΓ ύϊ3ί γου ατε Γεδροηδΐΐ3ΐε ίοΓ εηδυήη^ ί\ϊ3ί ^νβΒι γου 3ΐ& άοΐη§ ΐδ 1ε§α1. ϋο ηοΐ Βδδυηιε ύΐ3ί ]υδΙ 
ΐ3εοΕυδε \νε Ι3ε1ΐενε 3 ΐ3θθ1<: ΐδ ΐη Ιβε ρυΐ3ΐΐο άοπιαΐη ίοΓ υδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίΒίεδ, ύΐ3ί ώε λνοΛ ΐδ Βίδο ΐη Ιβε ρυΐ3ΐΐο άοπιαΐη ίοΓ υδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οουηΐτΐεδ. λΥβεΙβεΓ 3 ΐ3θθ1<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργπ§βΙ ναήεδ ίΓΟπι οουηΐΓγ Ιο οουηΐΓγ, αηά ^νε οαη'ΐ οίίεΓ §υΐ(1αηοε οη ^νβειβε^ αηγ δρεοΐβο υδε οί 
αηγ δρεοΐβο ΐ3θθ1<: ΐδ Β11ο^νε^^. ΡΙεαδε άο ηοΐ Βδδυηιε ΛβΙ 3 ΐ3θθ1ί'δ ΒρρεαΓΒηοε ΐη Οοο§1ε Βοοίί δεατοβ ηιοΒηδ ΐΐ οαη ΐ3ε υδεά ΐη Βηγ πίΒηηεΓ 
αηγννβεΓε ΐη Ιβε ν^οτίά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^επιεηΐ ΙΐαβΐβΙγ οαη βε φιΐΙ& δενεΓε. 

ΑΙ)ουΙ Οοο§1β Βοοίί δεαΓοΙι 

Οοο§1ε'δ ηιΐδδΐοη ΐδ Ιο 0Γ§Βηΐζε Ιβε ^νο^1^^'δ ΐηίοΓπίΒΐΐοη Βηά Ιο ηιοΐίε ΐΐ υηΐνεΓδΒΐΙγ αοοεδδΐβίε αηά υδείυΐ. Οοο§1ε Βοοίί δεατοβ βείρδ τεαάεΓδ 
άΐδοονοΓ ιβε ^νο^1^^'δ βοο1<:δ \νβΐ1ε βε1ρΐη§ αυΙβοΓδ αηά ρυββδβεΓδ τεαοβ ηε^ν αυάΐεηοεδ. Υου ΟΒη δεατοβ ΙβΓου§β Ιβε ίυΐΐ ΙεχΙ οί Ιβΐδ βοοίί οη Ιβε ^νεβ Βΐ Ιΐη-ί'ίρ : //]3θθ]^3 . ι^οοι^ΐθ . οοπι/ ', 3•^. ^ί^^ ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΝΑΥΟΕΑΤΙΤΑΕ 

ΒΙΡΝΟδΟΡΗΙδΤΑΚΥΜ 

ΕΙΒΕΙ XV 

ΒΕΟΕΝβνΐΤ 

ΟΕΟΒΟΙΥδ ΚΑΙΒΕΙι νοι.. ΠΙ 

Ι.ΙΒΚΙ XI— XV ΕΤ ΙΝϋΙΟΕδ Ι.ΙΡ8ΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕΒΙΒΥδ Β. β. ΤΕΥΒΝΕΒΙ 
ΜΟΟΟΟΧΟ 
ΜΑΥ 3 1898 ΙιΙΡΒΙΑΚ : ΤΤΡΙ8 Β. Ο. ΤΙΤΒΝΙΒΙ 
Τβϊϋιιιη Αΐ1ιβηΒΐ6Ϊ νοίιιιοβη 6(1ϋιΐΓΐΐ8 ^ηδίηειαίΐιη ηοη 
ϋα, βαιπ χηοΓΟβιΐδ ηί ιήϊιϊί 1ο^&^ ιηβα ορβτβ. ρΓοίβοΙιαια 
βδΒβ ςτίθΓ&Γ, *3.ιηβη ιηιιϋ;ο ρ1ϋΓ3- πιβ &1ϋ8 ρβΓ£οϊθηι1& 
Γβϋι^ιιίδΒθ ρΓθΙ)β ίηίβΐΐβ^ο. ηδιιη (^ιιοά ίη β,Ιϊϊβ δοη- 
ρ1οηΙ)ΐΐ8 ^Γ&νίδβίΐΏΐΐιη. ββί υΐι 3η1© (|ΐΐ9ΐη 1ί1>Γΐιιιι τθοίβ 
8.β8ίίηΐ€8 1ιοπιίιΐ6ΐιι ρ€ηί1ιΐδ ϋο^ίΐιιΐϊΐ Ιι&1>69,8, (^ααβ ίη- 
^βιιΰ ΒΠιίιηί^ιΐθ ΐιΐίΐοΐβδ ΓπβΓΪί^ ^ιιε© ϋο^ϋ&ικίί οοηθίιβ- 
^ιιάο^ ςιΐίΐβ άΐοβηάί Γαϋο, 1ιθ€ ίρβιιιιι ΐη Αΐΐιβιΐίίβο δο- 
ρΐιίβία 1οη§6 (11££ϋί1Ηιιιιιπι βδί^ ι^ιιί ηοπ βυο ββά αΠοΓαηι 
β&ρϋ ίϋ^βηίο, ςπί νθΐ Ιηιιη οηιη ίρβθ Ιοςιιιί νίάβίαΓ ίεοί^ 
γβί;βΓυιπ βοηρίοΓχιπι ΐιηϋΕΐίοηβ ίιΐ8ΐ(ϋ38 βίηιϋ Ιβ^εη- 
ϋΐοϋβ. ηοη γ&γο ϊ^1;ιιγ τϋΓβηιΙιιιη ηβ ςτι&β ίη ΐρβο Αίΐιβ- 
η&βο ίαοίΐβ ΙοΙβΓεβ ίη Αΐ;1ιβηή60 οοηιρϊΐΛί;θΓβ ίοΙβΓ&ηάο, 
ηοη ίη^Γίηί;, 8&βρβ βϋαιη ΐΐίικί ηβ ΐρ30 ίηνϋο υ^υ\}& ϊτβ,- 
άα& οοΓΓβχθΓΪηι, ρηηΐ3-ΓΪίΐ ίΐηΐβπι ΑίΗβη&οί ορβΓίΐ οιιπι 
ίη βο ροβϋα ίαβήΐ; ιιί €[αΒβ 3.1ΐιιηί1β ΰθ11θ§βΓ&ί; ρΓθΙ>3,- 
1>ί1ί ςηοάαιη ηιοίϊο οτίϊΐηαΓβ^ ©ί ΐη άϊ&ΐο^ί δρβοίβιη 
άΪ8ροηβΓ6ΐ, ηοη ρηυβ τεοίβ άθ Αίΐιβηαβο βοΓίρίοΓβ ίηάί- 
εαη ροίβηΐ (][ηαηι £[ηο ηιθ(Ιο ψΐΆ άτΙβ φιο οοηδΐΐίο, 
<1ιιΐΙ>ηβ άθηίςιΐθ θχ ίοηϋΐϊαβ ίΠβ ρΓβίίοβϊβΒίηιηηι ορηβ 
οοπιρίΙιινβΓϋ; &οοπΓ&1β (^η&βδϋοιη ίαβηΐ (^ηοϋΐ ηβ^ο- 
ϋαηα ρβΓ ββ άίίβοϊΐβ £ΐϊί£οί1ίιχ8ς[ηβ βίίίΐηι βρϋοιηο,ίοΓίδ 
€τι1ρ& ί&οί,ηηι (ηβηι άβ βρίίοιηαίοΓβ βϊ ί^ιιίδ (ΙαΙιίΙαΓβ ροίιιϋ ηοη Ιβφϊ ίβ ΑίΙιβηΒ,βαιη) (;[υοηί3,ηι β§ο ίη Μθ 
ηοη Γ€θθρί (ιιβς[ΐιβ βηΐιη υηΐιΐδ ορΐηοΓ! Ιιοιηϊιιίβ ββί ββά 
οοηίιιιιοΐί&πι ηιαΠοΓαπι Γβί^ιιίΓΐΐ άίΐί^βηϋ&ιη), βίΐΐίθ Ηίηο 
ίίρρΕΓβΐ ιηαχίηΐΕΐιι ίβΓβ θί §Γ&τί33Ϊιιΐ£ΐ,ηι οί£οϋ ρ&τίβπι 
&1ϋ8 Γβΐίοΐ&πι β88β, ί^ιιΐ £&6Ϊ1β 8Ϊηβ άαΐοίο ηιιιΐΐίΐ 8ΐ1ί- 
ςηαηάο Γβοίίιιβ βί ίηίβΙΙβ^ΘΓβ βί, οογγϊ^θγθ ροίβΓαηΐ; 
ςτι&θ ηιιπα άββρβΓ&ηάΛ βδββ τιάβηΙιΐΓ. ΐηίβππι 8Ϊιΐ|ίΐιΐ3. 
€[υΐ8ΐβ(3&πι ψΐΆΟ Ίη ρηοΓίΒιιβ ύαοΐ3ΐΐ3 νοΙαιηΐ]ΐίΙ)ΐΐ3 οογπ- 
2βη<1& τθΐ £ΐ(1ηοίαϋ3 ίκΐάθηάδ, ϋ6η8θβ.Ώΐ ΙΡΓβνϋβΓ θί^ηίβ- 
οεΙ>ο, 01013813 ΐιιΐϊίβΕ ^α&β ίη ΟοπιίΰΟΓαια τοΙυιαίΏβ 
ίβΓϋο Κοοίίϊυβ νοί ίη ΡεΐΓ0<1οηιηι θίΐίίϊοηβ ΒΓ&ηά1:ίυ3 
ηονα ρΓοίαΙβΓαηΙ;: αά Ιιαθο θηΐηι ϊάοϊΙϊβ οηϊτίΒ β,άΗιΐδ 
ραιαίιΐδ β3ί. 

Ι 2ο βίιηΐΙΗπιο ιηοάο ΙιΪΙϊειιϊιιβ (ρΓ&βί. ίη ϋεηιοδίΐι. 1) 
ΜοηΐίηΐΉ ρΓοοοηδίιΙβηι ηΐηιΐδςπβ ϋη^ια&β ρβηΐηηι 
οιιηι ΑβΙβΓορίΐεο Ηοπιβηοο ϋοπιρΛΓ&νϋ. 

Ι 6(ί ίχ&να τρίβων Οίβΐβ; ίηοθΓΪΐιΐ8 βθί ηυοά ΐάβηι 
ρΕΰΙΙο ρο8ί Αηβίοίβΐίδ τβΓΐ>» ϋοτΓαρΐ;& Γ&Ιηδ ϋίΐ 
ίβΓβ βπίθηίΐίΐηιίει ρυίαίιίΐί δ^ημηγοροϋντες έν τοις 
^χλοίς Χίχτατρφονϋίιν ^λην τήν -^μέραν, έντεϋ^εν 
άηίαοι χαΐ πρί>3 κτλ*. 

Ι 8 Θ οί. ΚοΙ). νί'βΐϊεΐ" ϋβ Οίοδοατΐάίδ ίΤ^^Ι τ&ν παρ* 
Όμήρω νόμων 1ϊΙ>6ΐ1ο, Ιιίρβίαβ 1888. 

Ι 101> ον δί^ρ^Ιζ ^χος ΓβοΙβ "ΐνίΐΒ,ιηοτνίίζ, (^ιιί νίϋί 
τ6γΙι& βχ Εΰπρίάΐβ Ο^οίορβ (97) ρβϋΐίίΐ, βΒββ. 

Ι Ιΐά ΡΜΙβηιοηθίιι νβΓβ οοηίβοϋ "\Υβΐ3βΓ (οοιηπιεηί. 
ίΐΐΐίΐιβϋΐί. ρ. 446 8<ις) 1ΐ3,β€ <1ίχί38β: τον μεν οδν 
άκραπΰμον αριΟτον Ιλεγον, τό ίέ ^ριϋτον δείπνον, 
τ6 ίέ δείτίνον δόρπον. ΑΙΪιβηίίβυΐϊΐι βϋ» δοηρδΪΒΒθ 
ίαοΐΐθ αρρβ,ΓβΙ. ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ V 

Ι 21 β χερίίϋτάντα ϋββηβΓ. 
Ι 25ά κρεμ&ντδζ Ν&υο^:. 

Π 358. ούκ είων με — διδόναι ύχολήν ΤίπιοοΓ&ϋβ 
νίάβηίαΓ νβΓΐ)» ββββ. 

II 39 β Ιβ^βηάπηι πεοί κρεωφαγ£α$, 
II 53£ Ιβ^βηάαιη τό πλατύ κάρνον το καλούμενον 
Σαράιανόν. 

Π 67 α Ιβ^β /ίίνων, 

Π 68ί ίη ΕρΐοΚ&Γΐηί νβΓδίουΙο Ιβ^β άπολελεμμέναξ. 
Π 69£ Ιβ^θ ώ^ Γλαυχίδηδ [6τορεΐ, ο£. ρ. 81&.ά. 

III 861) άθ ΑββοΙιγΗ νβΛίβ ν. Ν»ιιο^ ΡΤ» ίι. 285, 
(^υί ίιηρΓθ1>8.1)ίΐ6ΐπ Ραρρα^βοΓ^ϋ οοηίβοίυΓαιη ιηβ- 
ιηοΓ&γϋ. 

ΙΠ 986 ^Αλέ^αρχος Ομαίμων Λρόμοΐξ γα%•εΐν ϋββηβΓ, 
<][ΐιοά ηοη νίάβύιΐΓ ρΓαβδίαΓβ. 

ΙΠ 104 ο Τΐιβο^ηβΐ;! ν. 8 (^ηοά ΡοΓβοηαπι οοηίβοίβδβ 
άίχί άνέύτροφεν, άβάϋ Ηοο οοάβχ XV 671ο. 

III 1141) ΓθΓίΕ88β δράμικεξ δ\ κάί δράμείζ παρ* 
*Α0•αμα6ιν. 

III 1221) άβ ΤΙιβοάοΓΟ ροβία γ. ΒΚβίΙ 8.ηα1. ΙδοοΓΕί. 
ρ. 99 θΐ ^[υ&β ίρββ ίη βοτίρΐίοηιηι ίηάίοβ &άηο1;&νί. 

Γν 1331) Ιβ^βηάτιηι ρηίο ώ^ Σπεύόιπποβ παρίότηόιν 
έν δενχέρφ ^Ομοίων, ϊο^όοά ορυβ άβοβπι βΐαΐ; ϋ- 
1)Γοηιπι, ηβο ριοΙ)&1)ί1β β8ί ρβΓ οηιηβθ 1ίΙ)Γ08 ρΐαη- 
ϊοχχχΊΆ θύ αηίηιαίίυπι βίηιίΐϋιιάίηθδ δρβυβίρρυηι 
1}πιο1;α886; ββοηηάί αυίβηι 1ίΙ)η Ιιοο ο,Γ^υιηβηίηηι 
{αί88θ οβιίο οοηβ^αί, ίηάβς[αθ ίαοίυηι πί αρηά ΑύΚβ- 
ηαβηπι Ητιίυβ 8θ1ίυ8 1ίΙ)Γί πιβηϋο ΠβΓβί. νίχ ΐ^ίπτ 
άπΙ)ίηπι ς[ΐιίη βύΐαηι ίΐΐο Ιοοο (^ιιαβ άβ οίοαάαβ βίϊ 
οβΓΟορ&β δίηιίΐϋηάίηβ άίούα 8ηηί ηοη β ^[ΐιαΓίο 8β<1 
β δβοηηάο ΙΛγο βαχβΓίη*. IV 157 ά κρεοφαγεΐν αηΐβ πιβ ρΓοροβιιϋ ΚοηίοΒ ΐ)ϊΐ1]. 
ιΐθ οοΓΓ. Ηβΐΐ, II 234. 

IV 1651ι £θΓΐ;Λ98β Φρύνιχος — μνημονεύει χον ή<ϊυ- 
λογεΐν, ΐη ϊρβίιιβ ΡΙΐΓ^ηίβΙιί ?6Γ8ϊι 6 ίίνγχίρο•ύΰαντ££ 
80Γίΐ)θηάϊΐηι 6ββθ (ΙβιηοηΒίΓΒ,νί ΗθΓΐηειβ νοί. ΧΧΙΙΤ 

Ρ- 37. 

IV 171ο Ιβ^ϋαΓ δν ννν καλοϋίίι ' Ρωμαίοι ττ^ογεύ^την, 
η\>ϊ Ι&ϋηο νοο3.1>π1ο (μΐΒίαίοτ ^Γ3,ββυιη 3ΐιΙ>34ϋ'α- 
ΐιιπι ββί. 8θά οιαπι ίη ^1ο883,πί3 ρηβίαίοτ ηοη 
προγενϋτης, 86(1 τΐρωτογενϋττίξ τβΓΐι βοΙβΕί, Κοο 
ίρβϋΐη £οΓΪ&88β ΑίΙίθηίίβο Γββϋίηβηάιιηι β8ΐ. τβοΐβ 
νθΓο τούζ Λρογενΰτας Ιθ^ΐίιΐΓ ρ. 171 θ. 

ΙΥ 182(1 άθ Μ^ίταίΙΐίΙΪΒ ίιιΙβΓρΓθί8ΐί;ίοιι& (νβΓΐ}ίΐ βΐΐιιΐ 
ΤΓ^ρΙιοηΐΒ) νϊάθ &ά XIV 634(1. — ία ΑπΒ,χΒίκΙη- 
ά&θ νβΓβίοιιΙο Β,ηΐθ Μθΐΰθ^ΐυιη 8ο1ηνβΐ§1ΐ8;βιΐ8βΓυ3 
μέγαν οοηΐβΟθΓ&ί. 

V 190 θ τίαταγ-γι^άναι Ν&υοίί. 

V 1943. §Γ8βο& Ηαβο δβηΐ; βί 30ΓΪρ86Γί8 έν δ\ ταΐς 
7ΐί^6ς τάς πόλεις ενζεργε^οίαις. 

V 206(1 β ίηνϋιιβ ικϊβΙβχβΓΒΐΐϊΐ ^[ιιβ,θ (1β Ιιοο Μθ8θΙαοηΪ3 
Ιοοο Κίί3ϋ1ΐθϋιΐ3 ιΐϊβριιί&γϊί ορυ80. Ι 469, (^αϊ Ιαπιβη 
(ΐαοά ϋοηίβοϋ ^ιοχίε^δτις μίν ό '^βδη^ίτης &αν- 
μαζ&τω έτά τι] — ελεπόλει^ ηοη τί(1βί;ιΐΓ ί^τύ ροββιϊ, 
ηίβΐ ρΕΐΐΙΙο ροΒί £ΐηίβ τ6γΙ)& ^ϋρων δ^ ό Σνραχο- 
ΰίων βαΰιλενξ ΗΐΗ,Γβ ΟΓ&ϋοηβιη δΙ&ίαβηΒ. 

V 215 β 8οη1)6η(1υιη ραίο ^ Λον ©ουκυί/ίΐϊ^ τον 
Σωκράτη παρενεκρονΰε. 

V 2211» Γ6θϋ38ΪιηΘ 8€ΐιοθΐιβιη3.ηη (Ιβ Ιβχίοο^ι•. ρ. 44 3(^, 
»άιι. ^Αλέί^ανδρος ό ΜΰνίίΟί ^ν δεντέρφ Πτηνών 
[(ίτορίας Γββίίίηίΐ;. 

VI 229 β Ιβββηίΐιιιιι εν τω Πλοντφ [τω] δράματί. 
ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ VII Ι .VI Γ VI ντ 

VI ^ VI 
VI VI 

VI 

VII ^ ^ νπ 
νπ 234 β δίβρίιαιιί Τΐιιΐϋγάίάϊδ ί. (Ιβηιοϋβΐιιη ηοιηβη 

ϊιιίβΓθίάί88β ριιΙ&1>αί Η&ΗβΙ 8ΐίπά. ΐϊΙ}6Γ &α, δίοΛίβΓ. 

ρ. 8. 

238 β ΑηίίρΗ&ηίθ ν6Γΐ)£ΐ (ν. 7} μή έ^ελ&είν φρεαρ 

Γβοίβ άβίβηάίί ϋίθΐδ οοΐΐ. δϊηιρίΐοϋ ρΐι^δ. ρ. 470, 

91 (βά. Ό) βΐ ΖβηοΙ>. 3, 45. 

250(1 εν γε νη τονς &εονς [έποίηϋαν], ίφη τβοίβ 

ϋίθΐβ; ρθΓ^Ι; βηίιη ϋβηιοϋΐβδ ϋβϊηοβρδ εν γε νή 

τους 9εοϋς έτΐίτετίμηχ&ς^ ^ίοννβίε, βί τίάδΓΪ ντιΗ 

Ιιοο ίρβιιιη 8ί&ϋιη 3,1) ΐηίίίο (ΙΐοβΓβ τοίαίβββ. 

253 £ ΑΐΙιβιΐίΐβιΐδ Μαραθωνομάχοι νίάΒΪητ βϋηρΒΪδββ. 

254α έν Φαρμακοτιώλ'^ τ^ Κρατεία ΙιαΒβΙ οοάβχ 

Ιιοο <ΐΕοηιιβ Ιοοο; (Ιβ ίει1)ΐιΐ3,β ιιοηιίιΐ6 ιιοη τβοΐθ 

ία^ίο&Γ&ιη, ρΓΰθί. νοί. Ι ρ, χι,, ο,ί. Ηβηη&β XXV 

ρ. 98. 

257 ο 310 ροΗπδ νβΓΐ>» οοΙΙοο&ηάΒ. νηο τών περί 
α-Οτόν <[τινο?> κολάκων. 

258 ο πάλιν ή τον βίον | νγρότης με τον ΰον 
^ϋ^λί■φε ΐΙδβιιβΓ ΕρίοιίΓ. ρ. 45 ίΐάη., (^ιιοίΐ €ΐυιΙ)ϋο 
ητιιιι ρΓ&β£βΓβιιίυιη βϊΙ 

266 ί Χΐοζ δεΰπότην [ώνήύατο] τβοίβ ΗβΓχνβΓάβη, , 

2753. όιηγον τους νίούς ΐΙδβηβΓ. 

276 ο (οίΐρ. 3 ίη) ροβί^β οοιηϊοί νβΛα 5ΐιιιΙ είτα 

Λ&ς δειπνήύομεν \ τοϋαντα δείπνα, δοά βοπ Ατίδΐο- 

ρΐι&ηίβ ίρδϊιΐΗ, €[αί άβϊηοβρδ οϋίΐΐιΐΓ. 

2791) Βιΐοηίβ ν. 10 βίο δοηΒβηάαιη 68Ββ οοηΐβοϋ; 

ϋίβίδ ενζως ί' απαντάς εντνχεΐν δώαείξ εμοί, 

292 άβ αλλοζ ΰοφ^ϋτ^ις μαγειριχτίς Ναυο^ ηοη 

Γοοίβ, ορϊηοΓ; (ϊοφίστή^ μαγειρίϋχος βοάβϋα ΐιΐΓβ 

άίοί ροίβΓίΐί ς[υο αοφιϋτ'ίις μάγειρος XIV 658 θ. 

294 β Άρχεατρατοζ δ' δ τον «ύτον 2?«90ανα«άλλ.9 VIII ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ζηλώϋας βίον Νβ,ιιο^ φιοά ή νοίηίδδβΐ; δΟΓΪρίοΓ^ 
άίϋβηάυιη βϊ ίυβΓ3.ΐ ό τον Σαρόαναπά^λου ζηλώ- 
ίαί βίον, οί. νΠΙ 335 ί. 

VII 29 7 β ηθ(ΐιΐΘ τονζ άλιεας ιιθο τους Αίολέα^ Αη- 
ϋ^οιιιΐ3 (ϋχϋ Νθρίυιιο ίΐι^ηηοβ 88.οηββΕΓβ, ββά, 
αί θ^Γβ^θ νίάΐΐ ΤοβρΐΤβΓ &ϋ ΐτβιιβαΐ. ρ. 305 &άη, 
τοϋζ ^Αλαίέα^. 

VII 299 Γ Φνλότψος γθ€1« αοάβχ. 

VII 307 £ οοηιΐοι ροθίβ,β νβΓΐ>ίΐ Βοηΐ; ©εΰμοψορίων ϊήν 
μέΟΎΐν Ι ϋίγομεν άίκτ^ν γαρ κε^τρεων νηϋτενομεν, 

VII 313 &ϊ> 1θ§:θ |3ίίακα<? καΐ ΰμαρίδας. 

VII 3 18 ο! ίη Ροβίάΐρρί 6ρί§Γ£ΐιηιιι&ΐί3 ν. 3 γί^ άνά 
χοιρανΒονδαν οοΒΪβοϋ ΥεΗΙ&ϊι, (^υοά ηβίΐιΐ6 3, Ββιι- 
ίβαϋα ηθίΐαβ 3,1) άίββηάί οοηοίαηϋ&ΐβ ιηϊΐιΐ οοια- 
ιηΒπάΒΐπ νίύβΙιΐΓ. 

VII 328 £ οοΓΓΪ^βηάβ, Ιιαβο βίηβ άυΐ^ϊο Ιηιιιο ίη ιηοίΐυηι: 
των §£ εριτι'μων μεμνηται Αωρίων ζέν τω περί 
Ίχ^νων') λέγων — έν νποτρψματί. Επαινετός 
άε [έν τώ περί ίχ&ύων] φτιϋι. ο,βίβταιη άβ Ώο- 
ΓΪοηβ νΜθ ψίΆ& άοαίβ βχροβιιίί Μ&χΐιηϋί&ιιπδ 
ΤΥθΙΙπι&ηιι ΗβΓίη&β ΧΧΠΙ 187 βης. 

VII 329 ΰ 1β§β Κωβιον τον ΣαΚαμινίου (^Όν} τόκον. 
VIII 338 ο Λαρά τινοζ των άλιεων Γβοΐ;6 ϋΐβίδ. 
νΐΙΙ 339(1 Τΐιηοο1Ϊ8 βχ ΙοΕίτϋβ νβΓβΕδ ϋβ, υΐ πιιΠει ίθΓβ 

€ΟΓΓ6θίΐθΠ6 0ρΐ18 Ρ83βί 10111018 ΠϋϊΙΙβΓίΒ άΐβΟΓίΗ 

ρο33θ (ΙθΐηοιιβίΓ&νϋ 'ννΐΐΒ.πιονίίΐζ ϊηίΐ. Ιεο^. Οοϋ. 
1889/90 ρ. 23: ηβ^υβ ©ηίιη οοηιοβίΙΪΒ,ιη ίπί88β 
Ιο&τίοδ, 8βίΙ ΙΈιΙαυΙαιη Β&ίγηοΒ,ιιι , ί^ ς[ΐιοά ίρδίιΐ3 
Αίΐίθηαβί Ιθεϋπιοιιίο οοιΐ3ΐ»Γθ (IX 407 £ Τιμοκλήζ 
έν ΊκαριΌις ϋ(χτνροΐζ)\ ΤϊοιοοΙθιβ Β,ιιΙβΒΐ βί ΙΐΓίΐ^ί- 
οιιιη βΐ οοϊηΐοαιη ίιιί38β ροβί&ιη. Ηαβο, ψΐΛβ νβΓΛ Ι 4 ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ IX 

6886 ηοηάαιη ιηίΐιί ρβΓβα&δί, ςαοηί&ιη 1)ΓβνΗβΓ 

ΓββροηάβΓΐ ηοη ροΐββΐ;, ηηηο ιηβιηοΓΕβθβ βαϋβ ]ι&1)βο. 
νίΠ 341 θ έποίάονμένης αύτώ τ^^ γα€τρ08 068ηβΓί 

681; οοηίθούαΓΕ; ς[ΐιαιη £θΓί8,886 ιη6ηιοΓ8.Γβ άβΙ)ΐιί. 
νίΠ 3541) εΙς τήν Ο'εωρονμ^νην ^|ίν ίιλ&εν ϋ8βηβΓ 

Λά Ερίοηή £γ. 171. 
νίΠ 360 ο άβ ΕΗοάίοΓϋΐη 08.η<;ίΐ6η3, ν. ϋββηβΓ Αΐΐ^ηβοΐι. 

νβΓ8ΐ)£ΐιι ρ. 82. 
νΠΙ 361 ά ΟΓ&ουΙί Υ6Γ8υιη ϋα ΰίβΐβ Γβ8ΐϋα6ΐ)&1} ^ κ' 

ΙχΟ^ς (Ϊ£^]? 'δζ τ' &γριο§ ήγήΰψαί. 
νίΠ 368 £ ρυΐΐοβ α ςαιΒυβά&ιη ϊαΛονς άίοΐ βΙϊ ΑΛβ- 

η&βυ8, υΙ)ϊ π£Λου§ οοηίβοϋ; 08,88,ιιΙ)οηιΐδ. πίΛω ανίδ 

681; αριιά Αηίοηίηυιη 1ιϊϊ>. ο. 9 βί 14, ς[υο ΕΐίβΓΟ 

Ιοοο χνίχολόγοξ Λίπώ Νίοαηάη £οι1»886 υ6γΙ)ε 

δΐιαί. 
IX 384» £θΓΐ;&88β χεριενεχ9•εντων δϊ τούτων καΙ 

&λλων [χηνών] περιτν&ζ έϋχεναόμένων, 
IX 394 β νέαν ί^ίαν φύε6&•αι Βίβίδ. 
IX 3951) ΐ6^6ηάϋΐη έν $1 ^ορκίδί ^ ΠοπΛνξονότ^. 
IX 3991) τά ί' εχατέρωϋ'εν κοιλώματα λέγονύι χύμ- 

βονς ί γλήναζ Όίβίδ οοΐΐ. Οαίβη. II 736. IV 410. 
IX 4066 1686 Ηγήμων ό Θάόιος <6> τάζ παρωδίας 

γρά-ψαζ. 
IX 409£ ά»ζ ^Αντίχλείδηξ έν τφ — Έ^ηγητίχω οογ- 

Γ6χϋ; 8ΐ;ίβ1ιΐ6 ΡΜΙοΙ. VIII 633. 
IX 410 £ £ογ1;&886 Έλλάνιχοζ έν μϊν ταΐς ^Ιϋτορίαΐζ. 
Χ 4111) ίη Ιοηίδ ν6Γδα ρΓίηιο ύίτό ί^ τηζ βουλιμίας 

ρηΙοΓβ οοΓΓβχί* Β6η1;1β7. 
Χ 42 1£ ίη Έυήρΐάίδ Υ6ΐδΰ ρηιηο πορψνρέωζ αηίβ 

ιη6 0θΓΓ6χβΓ&1; I^ο1^6^1I ΡΙιγ^ιι. ρ. 234 α(3η. 
Χ 423(1 16^6 ηρότερον δέ μοι Λθλ^ξεται. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ Χ 424 θ τ6ν κρατήρα τον Λαιώνιον ΙΙδθηθΓ. 

Χ 426 ά Αΐβχίβ ίΰΓΐ;£ΐ88β δΟΓίρβϋ ονκονν εγχέω \ Τρί- 
τωνα. θϊιηΐΙϊίβΓ ίη βειάβηι ι•β ϊοοαΐιΐΒ 88ί Απ8ί;ο- 
ρΙι&ηβ3 Εφ 1188 8(1. 

Χ 4266 ίθΓί&88θ οτι ενρονν ό μ,άντίξ {Παλαμι^^ψ/] 
ίμαντενΰατο πλουν ί'&εβ&αί. Ιοηίβ βηΐηι ΐρβο. νετΒα 

Χ 428 ί 1θ^© ^ν γάρ τοίζ Κ&βίροΐξ^ νάϊ ΓβΰΙβ ϊη 
οο(ϋοβ δΟΓΪρΐαιιι ββΐ: άοουβηιιιί ΐϋ^ϋ Τ1ιβ1[>Εΐιί 
ϋΐΐρθΓ ΓβρβΓϋ. 

Χ 4331) 1β§β Λλΐΐϋτον 6% ίΛίνε. 

Χ 443 8. Κλέομις 6 τΰραννορ οοη»θχϊΐ δοΗειβίβΓ 
ΡβίΒΟδΐΙι. Ι 435, €ί. Νίΐ£ΐί8!ί:7 Μϋΐΐιβίΐ. ά. Αΐΐιβϋ. 
Ιϋβΐ. Χ (1885) ρ. 57. 

Χ 447 ά (ο. 68 ίη) ^Β,τίβδΐπιο ιηβο θγγογθ ί&οίαπι ββί; 
ιιΐ (^ιιΐίΐ ίη οοάίϋθ βοηρΐιιιιι ββββΐ ΛάηοΐδίΓβ ηβ^ΐβ- 
^βΓβιυ, 1ι&ΐ3βΐ ΜίίΓοίαηιΐδ οίνοδ ψιλοζ ον (ί. θ. δν) 
ϋ-νρβοφόροζ^ τιικίθ ροβΐ&πι 80Γίρ8Ϊ88β δι/ ζπόρε^ 
ϋ•νρ6οφόροζ μέγα τΐρεΰβενων ^ιόννδος οοηϊβοϋ 
ΗϋΙβΓ Λΐιϋι. Ι^Γ. ρ. XII. 
ΡΓ&βΐθΓβα βί.ΐ&ηι Ε(1 ροβίΓβιηοΒ ΙίΙϊΐΌβ Η&Ι&βο ς[ΐι&β 

ϋάίίειιιι. 
XI 486 β δΐίΒρβοίίΐ ηιϊΐιΐ τράπεζα * Ρ-τιν ιουργής, ψι&β 
ροΐϊϊΐ8 κρονπεζα 'Ρίΐνιονργ'ήζ τ?θ1 ^Ρηναιονργής 
ίτιίβδβ νϊ(1βΙτΐΓ•, ίμβα&ρα 'Ρτινωνργη ΙιάΙοβϊ ΡοΙΙαχ 
7,93. 
XI 495ο ίΌΗΕ88θ 'όληην δε Κλείταρχοζ χτλ\ 
XI 496 ο οΐίίΐΙυΓ ΑΙβχειικΙβΓ ίν τιγονί, φιοά ηί Αΐβ- 
χαηάη ΰοιηίοΐ ίαΙ)ΐΐΐΕϊη ΓβείρβΓίΐΓβΐ ΜεϊηβΙαιίΒ έν 
Τιγονίφ δοήρβίΐ. πιΐΐιϊ ϋΐΐηι Γβΐϊςπΐβ ^^ηαβ ^,^1:111^^ 
Ιιοο ΙοϋΟ βΙοδδο^ΓΛρΗυβ ΐθβϋιηοιιϋΒ ηιβύί&β νβΐ Ι ΡΕΑΕΓΑΪΙΟ XI ηον&θ οοπιο6(1ίαβ ροβ1;3. ρ&Γαιη ίΐρίθ οοηίηιι^ί νίάβ- 
ίοΓ; ίοΓί&θΒβ ΑΙβχωιάΓί ΑβίοΗ *Γ&§οβ(1Ϊ£ΐ ίαϋ, ιιί 
80πΙ)α8 Αλέξανδρος ^Αντιγόντι. 

ί503ί" ϊηιηΐθΓΪίιο \νΐ1απιονϊ'ϊίζΐΐ »ΙΙιβ1;€8Ϊη Γβρικϋ&τϊ: 
Μνημοΰννγι ψήη βϋ ίηΐ,βΓροΙοιιιιβηΐαιιι <άιι1)ίί.&π 
ηοη ροίβδί οοιιιρ&Γ&1;ο ΡΙαί&ΓοΗί Ιοοο ππΐίΐίοΓϋ 
ΙΛη ρ. 749 Ιί μόνον ενχώμεΟ•α τί^ μητ^Ι των 
Μονύων ϊλεψ είναι χΰίϊ <ίνναν«βωζειν τον μν^ον, 
Β ψΐΒΉΐ ϊψβνύΜ Ιοοιιιη Αύ1ΐ6Ώ3ΐ6ΐιΐδ ϊπιϋαη γοΐιιϋ;; οϊ. 
*- βϋ&ιη Χ11Ι 55δ1ϊ. 

XII 518ί Είραά δ^Ι^ΕπΙαβ ΤίιηαΘίΐΗ η&ιτ&νΐΐι ϊη ιιβυ 
£ιιί83β άν&ρωπάραχ μικρά καϊ τούί ύκοπαίονζ^ 

Ιτούζ χαλονμί'νονζ παρά τιϋι ΰτίλτΐωνκζ, κ«1 κν- 
νάρια ΜελιταΙα, (^πΒ,β υθγΙϊβ. ρ&αΐΐο ρο8ί ίρ8θ 
ΑϋΐθΠΕβιΐΒ (δ19ΐ3) ϋίΐ ϊηΐ;βΓρΓθίΐΐ1:ιΐΓ άλλ' οι Συβα- 
ρΐται εχαιρον τοις Μελιταίοΐζ κυνιδίύΐς κ«1 άν^ρώ- 
^Β Λοις ονχ άν^ρώτίοις, ιώΊ ΒρΰΗθ ^ϊρΐιϊ ηοΐΐδβΐιηϊ 
^Ρ ηΐθΐηοΓίίΐηι ίηίΜίί; αν&ρωποξ ούκ άνθρωπος (δοΐιοΐ. 
Η Ρ1&*. Γβρ. Υ 479 ο). βχιηυοίιιιιη ί^ϋτΐΓ ϊηίβΐΐβ^ΐΐ. 
ίηίΐβ ρΒ,βηβ οβΓίυιιι ιηίΐιί νίάβέιΐΓ Τϊηΐ3-βααι βοηρ 31886 
τονζ χαλονμενονζ παρά τισι €ΓΓΑΔϋ}ΝΑ€. 3Θ(1 αϋθΓΟ 
νοο&1)υ1ο 0xοπ^ίίονς;^ ψιοά ηοη ηΐΕΐ^ίβ ΒΒ,πιιηι β9ΐ, 
ηβ ηοοο (^οϊίίβηι 8«ο ςιιίίΐ ίΕΟΪΕΐιι. 
-Ώ.Ι 530£ άϋΐΐιιιπ ρα,θπϊΐιπίΐ ίη Ρΐιοβηίοΐδ νβΓ8ΐι 15 
^ αΐίβηει αοηΪ6βί;ιΐΓ3, νβΛα ίιιίβ^βιτίιιΐίΐ ΐβηιρΙ&39β. 
Ηίρροπίΐοϋβ θηπϋ γβΓβϊοιιΙιιιη ({τ. 13) άχονβατ' 
'Ιπτίώναχτος' ου γαρ άλλ' ΐ^χω "ήΆ ίηιϋδίυδ θβΐ; 
ΡΙιοβηϊχ ιιί ρΐΌ 8110 ίΐίοβη^ϋ πιογθ Λϋ^βΓβί: 
αχουβον είτ '^ΰαύριοζ εϊτε χαΐ Μίιδος 
εΐζ ^ Κόραξοζ η άπό τών ϋνω λιμνών 
'Ινδός κομήτης' ον γαρ άλλα κηρΰββω. 5Π ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ ΧΙΠ 571 Λ ς[ΐιθ(1 ίΓ&άχΐυιιι ββΐ; χαΐ τον Μάγνον ^πιρα- 
πίβοίί βουλη^εντος, ηοη ροΐαϋ 1ΐ0€ δοηΙϊβΓβ Αϋΐ8- 
ηαβιΐδ, αί ίρΒίυβ υθγΙο, ^ιΐΕΐβ βθΟϊΐηΙοΓ άοοβιιΐ;: 
ϋΟΓη^ΰηΰυΐϊΐ χκΐ τονλτίΐανον χτ^, 

ΧΙΠ 5966 Ννμψίξ έν Περίτΐλω Άϋιαζ οο(1©χ: ββά 
ϊΐΙ>ϊ(|ΐιβ Αΐΐιβηαθίιβ Νίίορίιίιι ΗοΓδοΙβοΐιαπι Ηθϊε- 
οίδοϋοοπαιη ααοΐοΓβια, Ν^πιρίιοίΐοηιΐϊΐ Β-αΐβια 87111- 

ϋοηίδ Αβιαβ βϋΓΪρίοΓβπι οϊΐανίί;. ϋαηιΐβ αιιί; 
Ννμφόδωροζ βοηΙ)6η(1υηι βδί; δπιΐ, 31 ίΓΒ,άϋιιιη 
ηοιηβιι ΐιιβ&ΓΪθ, Ν7ΐηρ1ιί8 ηοη ΗθΓΛοΙβοΐα ίιιΐβΐΐβ- 

ΧΙΠ 6090 Ιεσβιιάιιηι ώ^ ^^Ιντίκλείόηζ {Κλείδημοζ 
ϋοά) ίίτορίϊ έν η' Νό<5των, τιΐ νίίΐίί 8ίίθ1ι1θ 
ΡΙιΐΙοΙ νΠΙ 633. 
ΧΙΠ 610ί ιπ Είΐηοί&ϋοιίθ 3<ί ρ&^ίιΐίΐβ 347 τβΓδίιιη 20 
(3θΐ6ηά& νβΓΐ)& *3,ι1(1. Μθΐη.' 
α^ηιΪΓ&ΙαϊΙβιη οΗμ 8ο1ι\νβί^Ιια6α3θΓΐΐ8 ίη ϊικϊίΰίΙϊΰΒ οοη- 
βοίβηάίδ (ϋΐϊ^βηΐ-ίαιη οοΠοο^Γίΐί;, ς^ιισ βίΐηβ ίηβΙΐΈηίθηίο 
ίη ιιίθηάΐΐ3 ΑΐΒβη&βϊ οορϋδ οΛΓβη οηιηίηο ηοη ρο98θ 
οοιΐδβηί;ίιιηί οιηηβΒ. ί11θ8 ααΐ:θΐη ίηάΐϋβΒ οτιιη οογπ^θγθ 
ίη8ίίίιιΪ88βιη, ίά (^υοίΐ ηβοβδΒΒτϊιιια θγβϊ, ίΒ,ηι ηιπϋα οογ- 
ΓΪ^θηάα Η.£ΐάβηά& άθπΐθΜΐ&, ΐδίη ηιαϋα, &1ϊ1;6γ 3,(3ιηΐηί- 
βίΓ&η^α β8δβ ΐηίβΐΐβχϊ, αί ίαίϊιΐθ βχϊδΐϊαι&Γβιπ ά\) ϊηίβ^ΓΟ 
ηονα3 Ι&ΙίΐιΙίΐθ οοηιροη.8Γ8, ψΐΆΒ ^ΰΐκΙβΒο 81 Ιθ^&ηϋιιηι 

Χΐβαί ίΐρΪ9-β 6896 ΤΪίΙθΙΐΙΙΙΐίΐΙΓ. 

ΑΓ^βηΐοΓ&Ιί 
ιηβηβθ ΕβΙ^ΓΰΛτΐο α. 1ι. 8. Τ.ΧΧΧΧ. 
"Αγε δή^ τις άρχνί τών Ιόγων γδνήΰεται; 459 

χατάτον χωμωδιοηοών Κιιψιϋόδωρον (Ιθΰ2Κ), έταΐρβ 
ΤίμόχραχΒζ. Ονναχϋ^ίντων γαρ 7)μών κκΌ-' ωραν μετά 

δ 0?του<ϊ^? δια τά εκτΐώματα 6 Ούλτίίανός, ετι κα^ψ 
μένων απάντων^ πρϊν καί τι διαλεχ&ΐιναι ίφη' 'παρά 
μίν τω Άδράϋτω^ ανδρεζ ψίλοι^ χα^ίααντεζ οι άριΰτεΐς 
δειπνονβι,ν^ 6 ίέ Πολνιδσς ιερά ^νων ίν 6δω τΐαρα- 
πορενόμενον τον Πετεώ κατεΰχεν χαΐ κατακλίνας εν 

10 Τί) τΐόα ^-αλλίαν τε χατακλά^ας άντΙ τρατΐέζης παρε^ηκε 
τών τνΟ-ίντων. κ«ί τω ^ντολνχω ελ^όντι ^Ί^άκηζ εζί&Ο 
Λί'ονα δημον^ ή τροφός κκ^ΐί^με'νω δηλονότι — οντωζ 
γάρ έδείΛνονν οί τότε — τον Όδνΰαεα, ψηύΐν δ χοιητ'ής 
(τ 399), 

15 ΐΛαΐδα νέον γεγκώτκ χιχ'ήίίϋίτο θυγατέρας ι^ί, 
τόν φά οί Ευρύκλεια φίλοίζ έπΙ γονναύι %'ί]κε 
τίανομενω δ6ρποίο\ 
^κά%ιϋεν έτά τών γονάτων καΙ Ο'υ;^^ τίαρά τοΐ^ γόναόιν 
εΰτηβεν. ήμ£Γ? ονν μη διατρίβωμεν^ αλΑ' ίίδη χατακλι- 
20 νώμε^α, ιν' ημιν 6 ΙΊλοχ>ταρχο3 περί ών επαγγέλλεται, 
ποτηριών άηοδούς τον λόγον χαΐ τάς χνλιχαζ πλ'ήρεις 1> 

6 "ΛΟίί τίνα λεχ^ήναι Α: «οιτ. Κ 16—17 άθΐ. Μβία 19 ημΒίβ 
δ' οίν Μβϊιι, 8βά. 0Γ8.Ϊ.Ϊ0 αοη ΐηέβ^α 20 Γοχΐ ίκήγγίΧται, νί- 
άβίιΐΓ Ιιοο ρΓΟίηίβίβββ ΡΙαΐαΓοΙπιβ Χ 448 1> 

ΑτΒχΐίΛΛΡβ ιυ. \ Ι αχαβι Λροτΐί^. 2. ποτήρια δε πρώτον οίδα όνομ^ΰαντκ 
τον Ι^μόρ^Ί^ον τίοι-ψ^ιν Σιμωνίδην έν ^ίμβοΐζ οντω^ 
Αιτ. 20 Β) • 

Ρ άπο τράπεζαν ιϊλε νιν ποτήρια. 

χαΐ δ τ'^νΆλχμοίΐωνίδα δ^ ^οΐ'ήβας φη6ίν (ρ. 76Κί)• 5 
νιχνζ δΐ χαμαιϋτρώτον έτά τείναζ 
ενρείηζ (ϊτι^κίο^ 7ίαρέ%γι% αντοΐβι ^άλείαν 
δαΐτα ποττίριά τε, 6τεφκνον£ δ' έηΐ κρασίν ε^ηκεν. 
απερ ώνομάΰ^ «λο της πόΰεως^ ώς το έ'κπωμα οΓ Ατ- 
τικοί^ έπεί ύόξίΟίΤοτεΓι/ κ&Ι οίνοΛοτεΙν λεγον^ιν. Άρι- 10 
οτοψάνηζ έν Ίτΐτίεϋσιν (198)* 

γαμφηλαίύί δράκοντα κοάλεμον αίματοτίώτην. 
κάν τώ αντίο δΐ ^φη (124)• 

πολλώ γ' 6 Βίίκις διεχρήτο τψ τΐοτηριω. 
καΐ Φερεκράτης έν Τνραννίδι (Ι 187 ίτ. 143, 10 Κ)" 15 

<ί] (5^> κρείττων ζΐ}} μί' έβτϊ χιλίων ηοτηρίων. 
6 δ^ Ανακρέων εψη (&. 97 Β*)• 

οινοΛίΐίτίϊί ίέ Ίίεποίϊΐμαι. 
εβτι δε το ρήμα καΐ Λαρά τω Λοιητί^' οίνοποττβ^ων 
, γαρ εί'ρ'>]κε (Τ 84), καΐ Σαπφώ δ' έν τώ β' έφτι {ΐΐ. β7)• 20 
πολλά δ' άνάρι^μα ποττίρικ 
καλαιψίξ. 
χαΐ Αλκαίος [ίΐ. 52)• 

έχ δ% ποτήριον 
πώνη3 ^ιννομέντ^ πα^ίϋδων. 3δ 1 ηοτΎΐ^ιον Ιθΐηηια Α τβοίβ, ορίηοΓ, οί. ΡοΙΙ. VI 98 4 (ΙΧβ 
•Λαϊ ποτήρια νίχ Γβοίβ Μβϊη, ίΐΑεν, ι^ τίοτ-ή^^ια . . . ^ίΐαΐη 
6 χαμαίΰί^ώτονς ίπ£ τίνας Α : οοη*. ΤίβΙοΙίβΓ 7 7ΐροέ&η•Λ' 

Α : αοΓΓ. Μβίη 8 βαίτα Κϊοηΐΐο : δ^ τά Α δ' Χ: τ' Α 9 οί. 
ΡΗοΙ. 8. ποτ'ήριον 12 χόλλαίμην Α 16 Βορρί. βχ ρ. 481 ά 
18 αίνοπότις, τιΐ νϊίΙβΙιΐΓ, ΡοΠ. VI 22 22 ΐΛαλαιφις οοιτυρίιιιη 
24 7ίοττιςί(βν Αί οογγ. Β^ΐε 25 διννομίνη Α: οοιτ. Αΐιχ 
ΙΑ 

τιματαί, 6ε καΐ Ιν ^Λχαια ^ημήτηρ ποτηριοφόρος κατά 
τι^ν "Άνϋ-έων χώραν, ώξ Αίιτοκράτης Γοττορίΐ ^ν β' 
^Αχαιχων (Ε Η Ο IV 346). 3. «ξίον ίέ ηναι νύμίί,ω 
ζητΤ]ααι νμάς Λρο Γοΰ καταλόγου τών ποτηριών^ ων 
5 πλήρες έ&τι το κνλίκειον τοδι — εΓρψαι γάρ όντως ή 
τών Λοτηρίων όκενο^ι^κη παρ^ '^4ριΰτοφάνει μίν έν 
Γεωργοΐς (1 418 Κ)• 

ωϋ-χερ κυλικείου τού%•άνίον προτΐίχταται. 
Ι6τι καΐ παρά Άναξανδρίάΐ] έν Μελίλώτω (11 145 Κ), 
;ί Ενβονλος ό' έν Λήδα (ί1). 185)• 

ΟΛ6%ερ€ΐ βπονδ^ιν διδονζ 
έν τω κνλίκείω ύνντετριψδ τά ποτήρια. 
καν Ψαλτρία ί ' ^φη (ίΐ). 206) ' 

τά κυλικεία δε 
έ^ενρεν '^ιμΐν. 
έν δ^ Σεμέλτι ί] ^ιοντύσω (ίΐ). 197)* 

*Ερμής ό Μαίας λίθινος., ον προΰεύγμαΘίν 
έν τω κνλίκείω λαμχρϋν έκτετρψμενον^ . . 
Κρατίνος δ* ο νεώτερος έν Χείρωνα (ΐΐ). 291) ' 
10 πολλοβτώ δ' ϊτει 

έκ τών πολεμίων οί'καδ' ί|κία, βυγγενείς 
καΐ φράτερας καΐ δημότας ενρών μόλις 
εις το κυλικεϊον ένεγράφην Ζευς εΰτι μοι 
δ ερκείος^ ίύτι ψράτεριος^ τά τέλη τελώ — 
,5δ4. άξιον 5' έϋτΐ ξητηϋαι ει οι αρχαίοι μεγάλοις ίπι- 
I νον ποτηρίοις. ^ικαίαρχος μεν γάρ 6 Μεΰΰήνιος^ δ 
' Άριότοτ έλους μαθητής, έν τω περί Αλκαίου (ΓΗα II 247)461 
μιχροί§ φηβιν αυτούς έκπώμαβι κ£χργι(}%αι κα\ ^δαρέ- 9 ΓοΓ*. ίΓ^<άί>«α1 11 ώσπίρ Α : οοΓΓ, 5ο1ιιν 20 ^τ*Α: 
ΟΟΓΓ. Μαβ 23 ίγοάτρτ]ν Α : ΟΟΓΤ. Ευβί. 1271, 31 (ηοη Ε) 24 φρ«- 
ΐίό(?ιος ΑΕ: οογγ. Ββι^τΐ^ 25 ΐϊΐ©ϋυ5 &^ι&ν ουν, ο£. ααρ. ^ \τν 

1* ϋΤΒ^ον πΐζωχεναα. Χαμαιλεων ί' δ ^Ηραχλεώτης έν 

τω 7ΐ£ρΙ Με&ης^ εί' γε της ψωνΤι^ μνημονεύω, ψηϋίν 
(ίν. 32 Κορίίθ)• "εΙ ί^ οί τοίΐζ ε^ονΰίαις χρώμενοί καΐ τω 
πλοντεΐν χροτιμώ^ι τί)ν μέ^ν ταντην, ονδεν ^κνμα- 
ύτόν. ονχ έχοντες γαρ ίτέραν ήδονήν ταύτης καλλίω 
ονδε μάλλον ευχερή καταφενγονϋιν είχότως έπΙ τον 

Τι οίνον. δθίν ίϊ) καΐ τά μεγάλα των έκτίωμάτων έιίΐχώ- 
ρια γεγονε τοις δννά&ταις, ού γάρ παλαών ούδε τοντό 
γέ έύτι ■χαρά τοις ''Έλλ'η6ιν^ άλλα νεωΰτΐ ενρέ%•ΐ] 
πεμψ&ϊν εκ των βαρβάρων, εχεΐνοί γάρ άπεϋτερημενοί 
της τΐαιδείας ί^ρμώΰιν επΙ τί>ν Λολνν οίνον χαΐ τίορί- 
ί^οντκί. τροφάς περιεργονς καΐ Λαντοίας. έν δΐ τοις 
ΛερΙ την Ελλάδα τότίοις οντ έν γραψαϊς οΰττ* έιά των 
τερότερον ενρήΰομεν ποτήριον ευμέγεθες είργαΰμενον 
χλην τών έιά τοις ιιρωικοΐζ, το γάρ ^ντον ονομαζό- 
μενον μόνοις τοις τίρωΰιν άτεεδίδοΰαν. ο καΐ δό^εί 
τιΰΐν έ'χειν άποριαν^ ει μη τις ϋρα φήϋειε διά τήν 

ο όΐΐίτΐϊτα της επιφανείας τών δαιμόνων καταδειχ&ηναι 
τούτο, χαλεπούς γάρ καΐ πλήκτας τονς ^ρωας νομίζονΰι 
χαΐ μζ(λ?.ον ννχτωρ η με&^ ίιμέραν. όπως ονν μ») διά 
τον τρόπον.! άλλα δια τήν μέ^ην ψαίνωνται τοιοντοι, 
δημιουργονάιν αυτούς πίνοντας έκπώμαύι μεγάλοις. 
και μοι όοκονίί, λέγειν ού κακώς οί φάβχοντες το μέγα 
ποτηριον φρέαρ άργυροϋν είναι! έν τούτοις κ^Ί/ΟίΓν 
έοιχεν δ Χαμαιλέων δη. ουκ έότι μικρόν το παρ* "Όμι^ρω 

ά {ι 346) δίδόμενον τώ Κύχλωπι ύπ" ^Οδνββεως κιϋΰνβιον. ■2δ 4 ϊαύτην οιη. Ε ον<^ϊν •ααινόν Ε 8 οό Κ: ονδΐ Α Ε 
10 ΓθΓΪ. μετα«Βμψ&Βν 14 ηςάτΐ^ον ϋοιτιιρΐιιηι, τθί^ϋΐτϋαΓ &Γώ 
ορβηιιη οοιηΐηβπιΟΓίΐΙίο, νβΐηί ΰχ-φ,&ν, μνημάτων ΕΪιη, ήρίων 
Λνΐΐ&ηι 16 ί'ΰτΐ. ήρφοις 15. ΙΟοί". ΤΙιβορΙΐΓ. ϊη&Λ ρ, 497 β 
21 φαίνονται Α: οογγ. Ε ' ού γάρ αν τρί^ ηιών όντως κατηνεχΟΊ] ϋπο μ.έ^ξ τη- 
λικσϋτος ων. ην οιμ/ ααϊ τότε μεγάλα ποτήρια^ εί μι) 
αίτιάϋετκί τίξ την δύναμίν τοϋ οίνου, ί)ι/ αντόζΎ) μη- 
ρός (ι 208} ^^ηγήΰατο^ η το αη^Έζ τήζ πόΠεως τον 

6 ΚύκλωΛοξ^ έηεΐ τα πολλά έγαλακτοπότει, -^ τάχα χαΐ 
βαρβαρικον ην το έ'χπω^ια^ εϊπερ μέγα ιξν, έν. τηζ Κι- 
κόνων είλημμενον λείας, τί ονν ^χομεν λέγειν περί 
χοϋ Νεϋτορος ποτηριού^ ο μόλΐζ αν νέος βαύτάδαί 
ίβχνεν., ^ Νέστωρ ό^ ό γέρων άμογητί αειρε* (Λ 637), 

10 περί ού καΐ αντον ^ι<ϊίί|£ί τι ν^μάς 6 Πλούταρχος, β 
ωρα οί^ν χατακλίνεΰ&αι. 

δ. ααΐ κατακλι&έντων ' άλλα μήν% ό Πλούταρχος 

εφη, 'κατά τον Φλιάβιον ποιητ^ιν Πρατίναν \ίτ. 3 Β*). 

ού γαν αύλακιΰμεναν άρών^ βΑλ' (ίύκαψϋν ματενων^ 

[δ χνλικηγορήβων ίρχομαι, ού τών Κνλιχράνων εϊς {ίπάρ- 
χων^ ονς χλενάζων ""Έρμιπαος ό κωμωδιοαοιός έγ 
τοις *Ιάμβοις φηδίν (Ι 246 Κ)' 
εις τί) Κνλίκρκνων βαδίζων βπληνόπεδον άφικόμην' 
είόον ονν τήν Ήράκλειαν καΐ μάλ^ ώραίαν πάλιν. 

10 '^Ηραχλεώται δ^ είϋΐν οντοι οί νπο τί] Οΐττι χατοιχονν- 
τες, ως φη6ΐ Νίκανδρος ό Θναζειρηνός., όνομαΰ^ηνία ξ 
φάβχων αντονς άπό ηυθ5 Κύλικος γένος Ανδον., ένος 
τών Ήρακλεϊ (ίνβτρατενϋαμένων. μνημονεύει δ' αντ&ν 
χαΐ ΣκνΟ-ινος ό Τψος έν τϊ} έπιγραψομέντ] ^Ιΰτορίΐΐ 

ίδ λέγων όντως (Ρ Η & 17 491)• "Ηρακλής λαβών Ενρντον 
τον νίον ίχτεινε φόρονς πρήβϋοντας παρ Εύβοέων. V 2 ίΐ μη <^^ςιθ£)> ^ίΐ&ϊη, αίτιάΰαιτο ΌΊ 6 Ιγαλαν,τοπάτΗ Α: 
ΟΟΓΓ. Ε 6 τής τών ΚΐΊΐ. Ε 9 ϊαχναίν ΑΕ: οογγ. "ϊν^ϊΐιιιη. 

14 άρών 8ο»Η^βΓ, αϊ ριιΐβ,ΐ Όί {'νϊτ πΐίΐ^ηΰβ' &ρχιά Οαε): ίρών Α 
Οίη, Ε άλλίί β%άφονΑάΙλά ακύψον Ε: οογγ. Βΰτ^ΐί 18 σχί,ι;- 
ςόπίδον 8ο1ι\ρ, βεά Ββιιίθηί.ί&β α,οαπίθη άββΐάβΓΟ 19 μάΐ* Ε: 
μάλλ' Α 24 Ιατοί^Γμ Α, ρΓορήιιια ΗΜ ιιοιηειι ίοτΐ-. ϊηΙβΓΟΪάίίί ΐδείματο Ήράχλείαν τήι^ Τρηχινίαν χαλεομΒνην' Πο- 
λέμων ό' εν τω πρώτω των τιροξ '^4ό((ΐον και ^Αντί- 
γονάν φη&ιν όντως (ίτ. 50 Ρι)• ^Τϊ^ς ί' ^Η^ακλείας ττ^ξ 
νχΌ τ'^ν ΟΐχΎΐν χαϊ Τραχΐνο^ τ&ν οίχητόρων με&' Ήρα- 6 
χλεονς τινεζ άφιχόμενοί έκ Ανδίας Κνλιχράνες^, όΐ δ' 
Ά^αμάνεξ, άφ' ων οι τοΛΟ* διαμένονβιν' οϊς ονδϊ τηζ 
Λολιτείαζ μετέδούαν οί Ήραχ?,εώταί ΰννοικονύιν , άλ- 
Ιοφύλονζ νπολαβόντεζ. Κνλίχρανες δ^ λέγονται^ δτί 
τούζ ώμον£ χεχκραγμενοι χύλιχας ήϋαν! 0. οϊδα δΐ χαϊ κ 
Έλλάνιχον έν Έ%•ν^ν Όνομαβίαις λέγοντα (ΓΗβ Ι 57) 

Ιϊ οχί Αιβνων των Νομάδων τίνες ονδεν ίχλλο χβχζηνταΐτ 
^ χνλιχα καΐ μάχαιραν καΐ νδρίαν, καΐ οτι οίχίαζ 
ίχονϋιν ί'Ι άν^εριχον πεποιημενας μικράς οίίοΐ' ΰχίάς 
ίνεχα, οίζ χαϊ τίεριφέρον&ιν ΖΛΟν &ν Λορεύωνται. τεολ- 11 
λρΐς δΐ καΐ ό έν Ίλ^νριοις τόπος διαβόητος ίΰχιν ο 
καλούμενος Κύλικες^ παρ' φ έΰτι το Κάδμου και Αρ- 
μονίας μνημεΐον, ώξ ίϋτορεί Φύλαρχος έν ττι δ έντερα 
χαΐ είκούτϊΐ τ&ν Ίύτοριών (ΓΗΘ Ι 345). χαϊ Πολέμων 
δ* εν τω περί τοϋ Μορνχον {ΐν. 75 Ργ) έν Σνρακονΰαις 2< 
φηϋΐν έπ* αχρα τ^ νήΰω προς τω Γης Όλνμπίας Ιερω 

ο έκτος τοϋ τείχους έύχάραν τινά εϊναι^ άψ' '^ς^ ψηβί^ τήν 
κύλικα νανΰτολονΰιν άναπλέοντες μέχρι τον γενέύ^αι 
τήν έπΙ τον νεώ της ^ΑΟ-ηνας άόρατον άΰπίδα' και 

1 "λνλΐΊίςιναζ Α ΐίνλΐΊίίΐ&νας βΰρθΓΒΟΓ. ι Ε ΚνΙίκρήνας (^δ'"} 
Μβϊη, ρταβ8ΐΗ.1 ζ'>ίαΙ'}Κνλι•)ΐς7}νίίζ 2 τ^νίχψίαν Α: £Ογγ. Ε 

4 ίίαΐ δ' 'Η(}αχλΐίας νίϋ&Ώΐ 6 ν,αΐ Τραχινα Α: ΰοη. ννϊίαιη, 
Ββά άαΜΙο 6. 7 ΐοΛ. οϊ ί' Ά&αμ&νας (βοϊΙ. Ιέγουϋΐν\ ΐιιιη 

7 νθΐιιί. δίαμ,ΐνονΰιν ζ^όινομαΰμένοι^ νβ\ ϋνομα ίχονσίν 8 ΰννοι- 
τιοναιν Κ; ΰννοίκονς Α 10 κΐχραψένοι Α: οογγ. 8ο1ΐΛν βχ Ηδβ, 
Β. Κνλίκράΐ'ων^ Ιγ-α^χαςαγμένοί Μ^ϊη 16 τόΐίοις Α: οογγ. Ε 

21 Γι)5 Κ: της Α 82 8ίΐς[ Ιιαβο ΒΟη ίηΙβ^Β, 
Α ίί ωζάφιοίΠιν είζ τήν &άλαό6αν κεραμεαν «υλίχα, καθ•- 
ίντεξ είζ αυτήν αν^εα καΙ χηρία χαΐ λιβοίνωτυν &τμη- 
τον καΐ άλλα αττα μετά τούτων αρώματα. 

7. 6ρ&ν ονν υμών τίαΐ αντοξ το ύνμπόβίον κατά 
ον Κολοφώνιον Ξενοφάνη τίλήρε^ ον πάΰηζ ^μψ 
βία^ (ίν. 1 Β*)• 

ννν γάρ δή ζάπεδον κα9•αρ6ν καΐ χείρες απά%ηων 

^αϊ κνλικεζ' ηλεκτον§ ό' άμφιτί&εΐ ΰτεφάνονζ^ ι 
ϋλλοζ (5' ευώδες μύρον εν φιάλτι παρατείνει' 
10 κρατήρ δ' ε^τψιεν μεϋτος ενψροϋννης' 

6 αλλοζ ό' οίνοζ έτοιμος^ Β^ οΰποτε φ7]βί χροδώ&ειν,^ 
με(λί%ος έν χερίίμοις., ανΟ'εος οβδόμενος' 

Ιέν δε μέύοις άγνήν οδμήν λιβκνωτος ιηβί' 
ψνχρον δ* εβτίν νδωρ χ(ά γλνχν χαΐ κα^αρόν. 
ηάρκεινται ό' άρτοι |αι/0•οί γεραριίι τε τράπεζα 
10 τνρον καϊ μέλιτος πίονος άχ%•ομένψ 
ι βωμός ά' αν&εβιν αν το μίβον τίάντί} τίετίνκαθται, 

^Η μολπή δ' άμφίς έχει δώματα καϊ ^αλίη, 
^^ χρή δε πρώτον μεν ^εον νμνεϊν ενφρονας ϋνδρας 
«Ο ευφήμοίς μνϋτοις κάί κα^αροΐβί λόγοις' 

15 ΰπείϋαντας δε καϊ ενξαμενονς τά δίκαια δνναβ&αι 

Ιττρηΰϋείν {ταύτα γάρ ων έβτι τίροχειρύτερον) 
ούχ νβρις πίνειν οπόύον χεν ίχων άφίχοιο 
οΓκαό* ανεν προπόλου, μή πάνν γηραλεος. 

1 οβ,ΐϊι ϋοίΐΐίβ ηοη ϋβηι αο ο&ΐίχ ίΠβ θ ΤβΙΙιΐΓΐβ β&ΟΓΟ ίβ- 
ρΓΟίηρΙαΒ, ς[ΐιί ηαοιηοάο ϊΠιιο Γβίϋτβϋ;, ΒΪηε άαΐϊϊο ηΒ,ΓΤϋΤΘΠΐΙ. 
Ροίθΐηο 1. 2. ίοΓί. ν.ατα9•ίντΒς 4 ΒβιιΙθηίΐΛ ϋο&μία ΗιΙϊ<ιπο 

ιηο<Ιο οοηΙϊηιΐΗ,ί,ιΐΓ ΟΆρ. 9 ϊηϋ 8 άμφιτι^ύζ Α: οογγ. Βί 

11 οίνος ίΰύν ϊτυιμος ΑΕ: οογγ. Μαδ 17 άντο Α άν το Ε 

18 'β-αλΕΐ'τ] Α: οοχτ. Ε 19 ϋρνΐν Αι οογγ. Ε 21 <3έ ΕβΓ^^: 
τ£ ΑΕ 22 ων (βίο) Α 23 νβ^αζ Α; οοιγ, Μϋ3 πίναν ί' 
ΔΕ: 6' άβΐ ΒθΓ^^ 24 ί'ϊί^αλίοβ \νίΙ&ιιι 8 ΙΑ ανδρών ό' αΐνεϊν τοντον οζ ίβΟ•λά Λΐών άναφαίντι, 
20 ώ£ οι μιη}μϋ&ννη^ χαΐ τον Οζ άμφ* άρ€τΐ}3. 
οΰτ^ μάχαζ βίεπΐΐν Τιτήνων ονδΐ Γιγάντων 

ο'^δέ ζτι} Κ^ντανρων^ πλάβματα των προτεραον^ 
η ϋτάόιαζ ΰφεδανας, τοϊζ ονίεν χρ'ηΰτον Ινεβτι^ 
463 ^εών <(0£)> Λρομη^£ί7ΐν αίϊν ίχειν άγα&όν. 
8. Χίά ό χαρίεΐζ ί' '^νακρ^ων ψηβίν (ίτ. 94 Β*)" 
σύ ψίλ^ω δδ κρ^τί/ρί παρά πλίφ οίνοποτάξων 

νείκια χαϊ Λόλεμον δακρνόίντα λέγγι^ 
«Αλ' Όβτι^ Μονβΐων χε χαΐ άγλαά δώρ' ^Αφροδίτηζ 
6νμμί0γων ^ρατήζ μνήβεται ενφροβύνης, 
'χαίΐων δε ό Χϊ6^ φψιν (ή. 2 Β)• 
1> χαιρετώ ήμετεροζ βα6ίλεν§^ ΰωτήρ τε πατήρ τε' 
^ΐμΐν δε χρητ^ρ" οίνοχόοί ^εραπες 
Ι κιρνάντων τίροχνταιϋιν έν άργνρ^Οίς' 6 δε χρνδόξ 

ι οίνον έχων χειρών νιζετω είς ^όαφος. 

ί δ οχενδοντες ό' άγνώ§ '^Ηρακλει τ* ^Αλκμ,-ήνϊ^ γρ, 
^Η Προκλει Περύείδαις τ% έκ /ίώζ αρχόμενοι^ 

^ο Λίνωμεν, παίξωμεν^ Ιτω δια ννκτοζ άοιδ-ή^ 
ι ^ρχείΰ&ω τΐξ, έχων ί' άρχε φιλοφρούνν^ζ. 

ονχινα ί' ενειδ^ι^ μίμνει ^^ι^λεια τεάρεννος^ 
10 κείνος των αλΙων κνδρότερον τΐίεται. 
έΛοιονντο δε καΙ οί επτά καλούμενοι ΰοψοί σνμποτικάζ 

1 πιών Ε: τίΐω Α άναφαινει ΑΕ: οογγ. Ηβπη 2 ώς οί 
Βοΐιαθΐίΐθτήη : ωση Α ώς ή Ε, ροβί. άρΐΐής ίθΓΪ. 1ιΪΒΪι οΐΏ-ΐίο 
3 δΐίτΐΐΐν Α: δίΐπίΐ Ε, ρβιιάβΐ ίηβηϊΐίτιιβ, αίι νίΰίΐ ΐ^ίΐβ,ιιι, &!> 
τοοαί^ιιΐο αγαθόν (6) 4 τι 3.(1(1. Μβίη, βΐ τβο^β βϊιιβ ιιοΐ»ηι 

ίηίβ11β]?0, ονδε τα. Κεντανρων φίάσματα Ηθπιι ■πλαομ,άτων 
προτΐ^ίαν ΑΕ: οογγ, 8οΙιν 5 ϋφίδανάς Οβηιιιΐϊ φ^νδονας Α 
6 ίέ &<3(1. 8ο αϊ άγα&^ν Α : οοιτ. Ηβπη 8 ψ ίλεω ος Ε : φί- 

λιος Α 9 Ιέγτι Κ: λέγει Α 11 μνη(ίν.(ται ΑΕ: οοπτ. ΕπιπίΕθ 
14 κρητηρ Α 15 προχοκίΰίν Ιν άργνςΐαΐξ Α: ΟΟΓΤ. ρ. 496 Ο, 

ηίβί ίαϊΐι νεΐΓΪ& Ιβοΐίο τι^οχόοιϋιν ίν ά^γνρέαις 16 χίί^ών 

νι,ξέτω οοΓΓαρΐίΐ, ίζέτω Βεηίΐ 10 15 20 ΙΑ 

ομιλίας. 'Λαραμνϋ•ΈΗίίί γ(\ρ 6 ο?νο? καΐ τήν τον γήφοίζ 
δυ6%^μ(οίν' φνιΰΧ Θεόφραΰτος έν τώ περϊ ΜέΟ^ς 

(ίτ. 120 "νν). 

9. διόπερ 6ννίθν(ίί χαΐ ημΐν έτά τάζ /ίιοννδιαηάς 
5 ταύτας λαλιάς ονδάς αν ενλάγως ψ&ονήίίαί νουν ίχων^ 
κατά τονς^ΑλέΙ,ιδος Ταραντίνονς (Π 377 Κ), 

οΓ των ηέλας 
ονδέν' άδιχοϋμεν ονδεν. άρ' ζρύχ} οίίθ' 3τ6 
το καλονμενον ζην τοί'το διατριβής χάριν 
10 μόνον έ&τίν νποχόριΘμα της άν^ρωΛίνης 

5 μοίρας; εγώ γάρ^ ει μ^ν εν τις ί] χακώς 
φήΰει με κρίνειν^ ονκ εχοιμ^ αν Κβοι} φράβαι ' 
έγνωχα γονν ούτως έτίΐύκοτΐούμενος 
είναι μανιώδη πάντα τάν^ρώτιων ολως^ 
15 αποδημίας δΐ τνγχάνειν ■^μας αίεΐ 

10 τους ζώντας.^ ωΰ'Χερ εις ίΐαννίγνρίν τίνα 
άφειμενονς εχ τον θανάτου χαϊ τον ΰχότονς 
είς τ•$ιν διατρφ^ιν είς το φως τε τοϋΒ•% ϋ δ^^ 
6ρώμεν. ος ί* ίΐν πλείστα γελάΘϊ^ καΐ πί^} 
η χαΐ τής Αφροδίτης άντιλάβηται τον χρόνον 

15 τοΰτον δ ν άφειται^ καν τύχΐ] γ\ έράνον τινός, 
ηανηγνρί6ας ηδιβτ άΛήλΰ•£ν οΐ'χαδε. 
καϊ κατά την καλην ονν Σατίφώ (ίτ. Β Β*)* 

έλ%'έ, Κύιίρι^ 
15 χρνβίαιϋιν έν κνλίκεΰβιν άβρώς 

δΒηςι ονδΒ ίΐς αν ΐνΐόγως: \ ήμί* (ρ^ονήααι νουν Ι'χϋΐν• οι 
των ηίλας ΑΙβχϊάϊ» νβΛα β8ββ τΐάϋ ΟοΙίΓ 8 ούδί-ν άϋιν-οϋ- 
μίν ούδένα ΑΕ: οογτ. ΚοοΙε ούν. &άά. ΒοΙογ 10 μόνον Μ.'Λά•~ 
▼ί^ί ΰνομ' Α Ε 12 φηβΐίΐ ΑΕ: οοητ. ϋοΙίΓ σοι Η,άίΐ- 

ϋΐ 13 6' ουν ϋοΙίΓ 21 κδν Μβϊη: και Α (οιη. Ε) γ' Μαβ: 
^ ΑΕ 25 χςνΰίίΐΐΐΰΐν Α: ΟΟΓΓ. Νβαβ αβςοις Α: οογγ. Ββτβίε 
βνμμεμιγμίνον ΰ-αλίαιαι ν^χταρ 
οίνοχσοϋακ 
τοντοίβ τοΐζ έταίροΐζ έμοΐζ τ£ καϊ όοΐζ. 

10. προς ους λεχτέον οτι τράηοί είϋΐ τΐόΰεων κατά 
τεόλεΐξ ΓίίΟΐ, ώ^ Κριτίας παρίύτηΰιν ίν τ^ Λαχεδαι- βΙ 
μονίων Πολιτεία (ΡΗΟ II 68) όιά χοντων' 'ό μεν Χίος 
ί καΐ Θάβιος έχ μεγάλων χνλίχων έτΐιδέ^ια^ ό ί' ^Αττι- 
χος έκ μικρών έπιόε^ια^ 6 δϊ ®ετταλικ6ς εχπώματα 
τΐροτΐίνει οτψ αν βούλωντιχί μεγάλα. Ααχεδαιμόνιοί 
61 τ'^ν παρ^ ανχώ εχαΰτος πίνει ^ ό ^έ παις ό οινοχόος Ι 
οβον &ν άποπί'Τ}.^ τον ό' επίδε^ια πίνειν μνημονεύει. 
κάΙ '>ίναΙανάρίδης εν Άγροίχοις ονχως (II 136 Κ)* 
;64 τίνα δγι χαρε&κεναϋμένοι 

πίνειν τρόπον έΰτΐ νννί^ λέγε%•\ Β. οντινϋί τρόπον 
'ίΐμεΐς; τοιούτον οϊον &ν καϊ ϋοΐ όοχ^. 1) 

ι Α. βονλεϋ^ε δήπον τον έπίδ^^ί.\ ω πάτερ, 

^^ 5 λέγειν έπΙ τω πινοντ^. Β. τον επιδέξια 

^Β λέγειν \"Απολλον, ώΰπερεί τε&νηκότι. 

^Η 11. παραιτητέον ί' ΐ}μΐν τά χεράμεα ποτήρια, χαΐ 

1^ γάρ Κτί}(ίίας ^παρά Περβαις, φηΰίν (&. 61 Μ), δν αν 2ί 
βα&ιλενς άτιμά&τί, κεραμέοις %ρϊ]ται/ Χοιρίλος δ' 6 
έποποιός ψηαι (&. 9 ΚίΓ 

χεραΐν ^λβον ίχω κύλικος τρνψος άμφίς έαγός. ^ ί Ν 1 ϋννμεμιγμένον Α 3 τοντοια Α τί 8ϋ1ι\ν^: γι Α^ 

δαρρίιηβ ΥθΓθΐοαΙιιιη Ηβπιΐ3ΐιιΐϊΐ8 ιββϋίϊαθΒίϊ,ΐ; τοισδί τοις έμοι^ 
ετκροΐϊ τί Ηίχι οοίς^ ββά Ρ1ιι1»Γ€ίιιΐ8 ροβίχΐιιβ νβΛα. βιιο αβαί 
ΕοςοπίΟίΙατϊΙ, ηπίΐθ ΐρβα ίβΓβ ταΐϋ^ί τ&ις εμαιϋι ζν.αλαίς'^ 
ίταίγϋί:ί£ βΟΓΪρββΓΒιΐ 4 Λρόβ: ονς ΐ. β. τονς φΰΌνονντας 03.ρ, 

9 ϊηίΐ 9 βονλτιταί Ε, ββά βυρβίΈΟΓ. ων 10 ίπιχ^ΐ ροβί ά 

οίνοχάοί Μβίια, βί>:ο ροβί; άποτείτ) (ν. 11) βυρρίβηάαιιι ραΐΛ 
14 λέγετε τίνα Α: οογγ, ΜΒ,άνϊ^; 15 -πίνειν ημείς Α: τιίΐ'ειν άβΐ. 
ΟοΙίΓ 16 ίήϊ" Οοΐϊ 18 ώσττίρ ίττΐ 8ο1ητ 23 ολβον οοΓΠίρίαπι ΙΑ 11 νδρών δαιτνμόνων νανάγιον^ οΐά τε πολλά \> 

τίνενμα ^ιωννϋοιο ^^^^ζ "Τβριος εχβαλεν άχτάς. 

ίγω 6% εν οιδα δτί 7}δίβτα τΐολλάχις έύτΐ τά κεραμέα 

ίκττώματα, ώξ χαΐ τά παρ^ ήμΐν έχ τ^^ Κύτζτον χαταγό- 

5 μενα' μετά γαρ αρωμάτων ϋνμψνραΰ-είϋηξ τηζ γήζ 

όπταταί. χαΐ ^Αριϋτοτέλτίζ **^ ^^ "^ψ ^^9^ Μεϋ-ης ο 

(&. 96 Ε) ^«Γ 'Ροόιαχαί, φηΰί^ προΰαγορενόμενεα χντρί- 

δες δίά τε τήν ήίονήν εις τάζ με&ί<§ ητείρεισφί'ροιααί- 

χ«1 δίά το Ό^ερμαινομενας τον οίνον '^ττον ποιεΐν με- 

10 ^6Χ£ΐν. σμνρνης γαρ καΐ ύχοινον χαΐ των τοιούτων 

έτερων εις νδωρ ίμβλη^εντων εψονταί καΐ τεαραχεόν- 

των εις τόν οίνον '^ττον μεϋ'ύόχονύιν.* χάν αλλω όϊ 

μέρει ψ-ηΰίν (Ρι•. 97)• ^αί 'ΡοδιαχαΙ χντρίόες γίνονται 

Ομύρνη^^ βχοίνον^ άνή'&ον^ χρόκον, βαλΰίίμον^ άμώ- 

1δ μον, χίνναμώμον ^ννεφη^εντων' άφ' ων τό γινόμενον 

τω οίνω παραχν^ϊν οντω Κ;τάς} μέ%•ας ϊύτηϋίν ωϋτε ά 

Ι^^αϊ των άφροόιΰίων παραλνειν τά ττνενματα πέττον.^ 

^Η|2. οΰ δει ουν τ^μας έχμανώξ πίνειν αποβλέποντας 

'^είς το πλί^^ος των καλών τούτων χαΐ παντοόαπών κατά 

■»0 τάζ τεχνας εκπωμάτων. τήν 0£ μανίαν τους πολλούς 

φη6ίν 6 Χρνβιππος έν ττ^ Εΐύαγωγίκιι περί άγκ&•ών 

χαΐ χακών Πραγματεία τοΐς πλειΰτοις προϋάπτειν. 

χαλεΐθ^αι γονν την μεν γνναιχομανίαν^ τήν <5' ορτνγο- 

Ιαν£αν. ^τινίς δε χαΐ δο^ομανεϊς χαλονΰι τονς φύ.ο- 
6%ονς^ χα^άπερ τονς φιλογννας γνναικομανείς χαΐ β 
2 όιοννσοιο ΑΕ νβξ/Βω^ ΑΕ: €ογγ. 5 ίαβαλ' ^νκκΓΟβ 
Ε: οοΓΓ, ΟαηΙθΓ 7 ϊηθρΐθ οιιώι βοΙί1ΐΐ3ΐΐ9 Οορίϊοΐ» αοηι- 

οηαηΙιΐΐΓ Οίΐάϊ Εΐιοάϋ, ςα^^^ι18 (ΐπ,ϊίίΘηι ΐρβιιαι ςαοά ϊιιθγ3.1 Λβ- 
οοοίαιη 8ί}^ΐίΐθ&ΙΐΐΓ θ ίοΓί. δια το παραχίόμεναι 14 άνη^-ον 
^νϋίΐιη: &ν9ονς Α Ε 15 πίνάμενον ΑΕ: οογγ. Μβΐη 16 χάς 
αάά. Κ 21 Είΰαγωγί'Λ^ Κ: (Ιϋαγωγ^ τ^ Α, οί". 3.(1 IV ρ. 159 <1 
88 ηοοοάκτίΰ&κι ΑΕ; οογγ. Μβϊιι 1^ ΤΑ τονζ φιλόρνι^αζ ο^νι^ομανεΐζ , το αντύ βημαινόντων 
των ονομάτων τούτων, ωύτε κα* τά λοιπά μτ) άλλο- 
τρίωζ καλεΐα^αι τον τρόπον τούτον, καΐ γάρ 6 φ/λο^θί? 
χαΐ 6 6τί>οψάγο£ οίον όφομανήζ ίβτι 'ααί δ φίλοινοζ 
οίνομανΎΐζ καϊ ίαβαντως έπϊ τ&ν όμοιων, ουκ άλλοτρίως 
της μανίας χΗ-μίνης ^ττ' αυτοΐς ώ^ άμαρτάνονϋι μανικώζ 
χαΐ της άλτι^εάΐζ έπϊ πλεΐβτον άπαρτωμενοις.' 13. ημείς 
ουν, ώς χα.1 πα^' ^^4&ηναίοίς εγίνετο^ αμα άχροώμενοι 
τ&ν γελωτοποι&ν τούτων χαΐ μίμων., ετι δε των άλλων 
ί τεχνιτών νποπίνωμεν. λέγει όε περί τούτων ό Φίλίί- 
χοροϊ οίίτωθΊί'(ΡΗ<5ΐ41ΐ)• ^^Α^ναϊοι τοις /ίιοννϋιαχοίς 
άγώϋι το μ^ν πρώτον ηριΰτηκότες χαΐ πετίωκότεζ έβάβι- 
ζον επΙ τήν ϋ-εαν χαΐ έϋτεφανωμένοι Ι^εώρονν.^ παρά 
δ\ τί)ν αγώνα πάντα οίνος αντοΐς ωΐΌχοθΓτο χαΐ τραγή- 
ματα παρεφερετο, χαΐ τοις χοροΐς είβιονϋιν ενέχεον 
πίνειν χαΐ διηγωνίΰμίνοις οτ' ε^επορενοντο ενέχεον 
πάλιν' μαρτνρεΐν δ^ τούτοις καΐ Φερεχράτη τον 
χωμιχόν (Ι 202 Κ), οτ* μέχρι της χα&^ δαντον ήλιχίας 
405ονκ άΰιτονς είναι τους ^εωρονντας' Φανάδημος 61 
(Τ Η Ο 1 368) πρυς τω ιερω ψηύι τον εν Αίμναις ^ιο- 
ννίίον το γλενχος φέροντας τους ^Α%^ναίονς έχ τ&ν 
πί&ων τώ &εώ χίρνάναι^ είτ^ αντούς προύφέρεΰ&αι' 
ο^εν χαΐ Αιμναιον χλη^-Ϋιναι τον ^ιόννϋον^ Βτι μιχ^Ι^ν 
το γλενχος τω νδατι τότε πρώτον έπό%•7} χεχραμένον. 
διόπερ δνομαΰΰ^ηναι τάς [πηγάς] Ννμφας χαΐ τι'&ήνας 
τον ^ιονύβον^ δτι τον οίνον αν^ϋίνει το νδωρ κιρνά- 
μενον. ϊ^^έντες ονν τϊ] χράύει έν φδαις έ'μελτεον τον 

2.3 μή άλόγως Ε β ίν αύτοΐί ΑΕ: ΟΟΓΤ. Κ 7 πλϊίον Α: 
ΟΟΓΓ. Κ άπαςτώμενοι Α: οοιτ. Οίΐ,θ 14 οίνοχοΐίτο Α: οογγ. Ε 
15 ίοτί.. ν.€ίΙ τοις χοροίς Κ.^^^ 1^ ίοΓί. οίδκ άσΛίΐνί <(ονί' 

άπότονς:^ ϋοϋ. ρ. 485 (1 22 αντοις Α ιχ^τοί Ε : «ογγ. ΒοΙιώγ 26 πη- 
γάξ αβί. Κ, οί. Π 38 ιΐ XV 693 θ 2(5. 27 ίοι•<:. π^οα^ιιςνάμίνον 10 

Ι 

15 20 25 Ι ζίιόννόον, χορεύοντες καΐ άναχαλονντες Εναν τε χαϊ 
^ι^νραμβον χαϊ Βαχχεντάν καΐ Βράμίον. καί Θεό- 1> 
φραότοζ ό' εν τω περί Με&ηζ (ίτ. 121 ΛΥ) φΐ]ϋΙν οτι 
'τοϋ ^ιοννΰον τροφοί αί Ννμφαι χατ άλι^^ειαν. αί 
5 γαρ άμπελοι τίλεΐότον νγρον χίονϋι τεμνόμεναι χαϊ 
χατά φνϋίν όακρύονΰι' διόη:ερ χΐκΐ Ευριπίδης ίνα 
των τον Ήλίον Ιππων ψτ^ΰΐν είναι (£γ. 896 Ν) 

Βακχίον φιΧαν^εμον 
ΑΙ^οπα πεπαίνοντ ορχάτου^ ί>πωρινούζ' 
10 £ξ ου βροτοι καλονβιν οίνον αΐ^οπα, 

και Όδν6βεν£ ώπαϋεν {ι 208) 

μελί^δεα οινον ερνΰ•ρόν^ 
εν δεπας έμπίήΰας^ νδατοξ ό' άνά εϊ'χοΰί μέτρα ο 
χεν*' ύδμη δ' ηδεία άπό χρητηρο^ όδώδει. 
15 Τιμόθεος <5' εν Κνχλωπι (ίι-. δ Β*)' 

ίγχενε ί' Ιεν μεν δεπας χίόδινον μεΐαίναζ 
ϋταγόνο$ άμβρότας άφρώ βρνάζον' 
είχούιν δε μετρ' ενέχεν\ άναμίύγων 
αίμα Βακχών νεορρντοίΰί δαχρνοιβι Νυμφάν, 
οίδα όέ τινας^ άνδρες Ο^ιαΰώται^ χαϊ μέγα φρο- 
νήοαντας ονχ οντωζ ^πϊ πλοντφ ώ? έπΙ τω χεκτϊιύ^^αι, 
πολλά έχπώματα άργνρά τ ε χαϊ χρνϋα. ων εϊ§ έΰτι 

ΙκάΙ Πν&εας 6 '^ίρκάς έκ Φιαλείας^ ο£ καϊ άπο^νι^οκων <1 
Ι 1 ΈΛαν τε Κ οοΐΐ Ηβ3. 8. ν: ίΜν%•ΐ] Α 8 ψιίαν^'εον Α 
ιριΙαν^ίο<5 Ε: οογγ. Βοΐι^ν 9 θί 10 κΐ&ι'οηα Α αί'ϋ-ωΛα Ε 

9 η^παίνοντοα^χαχονς Α: οογγ. Ε 11 ωηαβεν: αΧύατ ίίρηά 

ΗοιηβΓαιιι 14 χίνεν Α Ε 16 ί'χίυίν 0' Α: οογγ. ΒθΓ^Ιί 

18 μίτρη ί. θ. νδατοξ, οί. Ηοιη. ι 209 18. 19 άνέχίναν ξμισγΒ 

^ΐΛίΚί Α ίνέχινΐν, άνΐμιβγε &' ίίμα Ε: Ινίχεν' Κ, άναμιαγιαν 
^νίΐίΐιη, αίμα Οτοί^ίαηά 19 βαν^χιϋχ Ε νΐωρντως Α νΐορρύ- 
Ε: ΟΟΓΓ. λνϊΐα,ιη δα-κρυονοΐτ Α Ε: οογγ. Ο (ίββ^β δοΐιτ^τ) 
)[ηγίχν (ρΓΟ Νυμψαν) Ε, αί. Ηΐΐ,. & 23 ψιαλίας Α, οί. 81βρ1ι. 
^ 664 Μ 
ούχ ώχνηΰεν ΌποΟ'έϋ^αί τοις οίχείοις έπιγράψαι αύτον 

τω μνήματι τάδε' 

Πν%-έα μνήμα τόό' ^βτ\ άγαμου καΐ βώφ^ίονο^ ανδρός, 

ος χνλίχων έϋχΕν %λί]^ος άΊτειρίβιον 
αργυρίων χρνύον τε χαϊ ήΛί'κτροιο ψαΐΐναν^ & •Μ 

χϋίν προτέρων τενίντων πλείονα πα&άμενοζ. 
τοϋτο δ' ίϋτορεΣ '^ρμόδιος 6 Αεπρεάτης έν τώ περϊ 
β των χατά Φιγάλειαν Νομίμων (ΡΗ(ι IV 411). Ι^ενοψών 
ί' ίν όγδόψ Παιδείας πβρί Περΰών λέγων γράφει χαΐ 
ταντα (ο. 8, 18)" ^χαϊ μήν έχπώματα ην μεν ώς πλεΐϋτα 10 
εχωϋιν^ τούτω καλλωπίζονται ' ί]ν ΰί' ^| άδικων φανερώς 
•ΐ] μεμηχανημένα^ ονδϊν τοντω αίΰχννονται. πολν γάρ 
ΐ]ν^ηταί έν αντοις ή αδικία τε χαΐ αί&χροχέρδεια^ 6 δε 
Οίδίτίονς [δι έχπώματα] τοις νίοις κατηράβατο^ ως δ τήν 
χνχλιχήν Θηβαίδα πεποιηχώς φηϋιν^ ^τι αύτω ηαρέ^- 15 
καν ίκπωμα ο άπηγορενχει^ λέγων όντως (ίτ. 2 Κί)" 
ΐ α{)τάρ 6 διογεν^ις ^ρως ^αν&•6ς Πολννείχης 

πρώτα μεν Οίδιπόδΐ} καλ^}ν παρέΰ-ηχε τράπεξαν 

άργνρέι^ν Κάδμοιο ^εόφρονος' αντάρ έπειτα 

χρνΰεον έμπληΰεν καλόν δέπας ηδέος οΓνου. 20 | 

δ αύτάρ ο γ' έας φράΰ^η παρακείμενα πατρός εοΐο 

τιμήεντα γέρα^ μέγα οί κακόν έμπεΰε ^νμω^ 
466 αι-ψα δε παιύΐν έοϊ6ί μετ άμφοτέροιϋιν έπαράς 

άργαλέας ι^ράτο {^εών ό' ου λάν^αν^ Έριννν)^ 

ώς οϋ οΓ ττατιοώί,' ένηέι Κ^έν^ ψιλότγ^τι 
10 δάΰϋαιντ\ άμφοτέροι^ι δ* αίεί πόλεμοί τε μάχαι τε. . . 1 ιίττι^ίν-θ-αί Α: θθη•. Ε 6 παασάμενος Α (πάρτων άΰπα- 
οάμίνος Ε): οογγ, Οβθ 8 φιγαλιαν Α 11 άδικου Χρη 

12 Γοΰτω Κ: τώι Α οιη. Ε^ ζηνχο Χεη 14 ^ΐΐκτίώματα: (βίο Α) 
άθΐ. Κ 23 μίταμφοτΐροιύι Μβίιι, ίοιΰιν Ιπ' Ηβην 24 '&ίΐ&ν 
Μβϊη: Ο^Βον λΕ 25 πατρωιαν ίΐ'η φιλότητι Α: οογγ. "ΐνΐϋΙίΒβϋΐΕ 
(ίΐΐΐοβ Ηϋηο&ηηο) 26 όάααντο Α: οογγ. Ηβηη ό' ξοι Ηβηιι η -ϊδ 15. Καιχίλίος &ε ό ^ήτω^ ό άΐΐο Καλής άχτί^ς έν τώ 
περί 'Ιδτορίαζ (δ•, 51 Βπτο^ΐι) '^γα^οκλεα φ•η0ΐ τον τν- 
ραννον έχπώματα χρνβά έπιόείχννντα τοΓ^ έταίροΐζ 
φάΰκειν^ ίξ ων 4κεράμεν6ε κατεύκενακεναι ταντα. 6 

5 9 ε παρά Σο φ ο κλ ει έν τοις Ααριϋαίοις "Άκρίβιοζ χαΐ 1> 
αύτος εκπώματα οΰα πλεΐΰτα είχεν^ ως φηβιν 6 τραγι- 
κός (ίτ. 848 Ν)• 

ηολϋν 6' αγώνα παγ^ενεΐ κΎίρνϋύεται^ 
χαλκιΐ]λάτονς Ιεβητας εκτίσεις φερειν 

10 καΐ κοίλα χρνΰόχολλα και πανάργνρα 

ίκ%ώμαχ\ εις άρι&μον ί^ήχοντα δις, 

Ποβειδώνιος δ' έν ίζ' των Ιστοριών (ΓΗΟ III 2&9) 

Ανΰίμαχόν ψίΐϋι τον Βαβνλώνιον^ κίίΑίίίίίντίί έπΙ δεΐτινον 

"Ιμερον τον τνραννήΰαντα ού μόνον Βαβυλωνίων άλλα 

ιΐδ Μά Σελενκεων μετά τριακοβίων ^ μετά τό τάς τράπεζας 
άρ^ηναι τετράμνονν εχάϋτω τ&ν τριακοΰίων ίκπωμα ο 
6οϋναι άργυρονν^ καΐ 0πονδο%οη}0άμενον προπιεΐν αμα 
Λ&αιν' καΐ άποφέρεδ^αυ έδωκε τά ποτήρια. Άντι- 
χλείδης ί' ό ^Α^ιραΙος έν τω ις' Νόϋτων (&ογ. ΑΙ, Μ. 

!0 ρ. 148 Μ) περϊ Γρα διτιγονμενος τον την άποιχίαν 
εις Λέΰβον ϋτεέλαντος ΰύν άλλοις βαΰΐλενβι^ καΐ οτί 
χρηβμος ^ν αντοΐς δ7]λώοας κα^εΐναι διαπλέοντας τω 
Ποβειδώνι εις το πέλαγος παρ%•ένον^ γράφει καΐ ταντα' 
^ μυχ^ολογοϋΰι δ\ \περΙ] των έν Μη^μνί} τιν^ς περί 

α της άφε&είϋτ^ς εις τήν ^άλαβ^αν παρ%•ένον χαΐ φαβίν 
έραΰΟ-έντα αύτης τών ■Ιίγεμόνων τινιί, φ ί^ν τοννομα ιΐ 
"Εναλος, έχκολνμβ^ΰαι βονλόμενον «^«^^(ϊαι την παν- 

8 τίκνξινα Α: οογγ. Κ 10 «οΠοί βαΗρβαΙηιπ 12 ις' 

ΜαβΙΙβΓ: ΐίς' Α 15 Γογ*. μ{τ' &11ων (νβΐ ίτέρων) τριακοσάϋν 
19 ίν τω ς' λνΠαιη 22 κατα9•ΐΐναι ΑΕι οογγ. Οοταεβ Μ λρ^Ι 
άβΐ. Μθίη 25 «αθ£#£ί'<Γ3;ρ Μβϊιι 16 ΕΚ τον ΙΑ όίΰχην. τότε μίν ονν νπο χύμαζος αντονζ αμφότε- 
ρους κρνφ^Ενταζ αφανείς γενεϋ^αι, χ^όνφ ί' νϋτερον 
^^ν Ί^ί ? Μηϋ•νμνης Οίχονμενης παραγΐνίϋ^αι τον ^Ενα- 
λον χαΐ (ϊι?ί7θΓ(ϊΐ•"βί τον τρόπον^ χαΐ οτί -ή μεν τΐαρ- 
^ενος ΛΕ«<^ά ταΐς Νηρ^ϋι διετριβεν, ίκύτ^ζ Οβ τάζ τον 5 
Ί^ίΠοΰειδώνος Μβούχεν ϊτίτίους' καί τίοτε [καΐ] χνματος 

ΕΚ τον ΙΑ 

έηιψερομένον μεγάλου όνγκολνμβί^ΰαντα αύτον έχβί^- 
νοίί έχοντα κύπελλον χρναον οντω %ανμαύίον ως τον 
παρ' αντοίς αύτω χαραβαλίόμενον ούδεν διάφορον 
είναι χαλκον." 16. τψίώτατον ά' ^ν πάλαι το τ&ν 
έκπωμάτων κτήμα, '^χιΐλενς ονν ώς έ^αίρετόν τι εϊχεν 
άνά^^ημα δεΛας, Όνδε τις αλλσς οϋτ' ανδρών πίνε^χεν 
άπ* αϋτον οντε τεω βπένδεβκε <^'^Εων'}, Βτε μη ^άιί 
{Π 2-2δ)/ καΐ 6 Πρίαμος δΐ τον νιόν λντρονμενος τοΓ^ 15 
ετίΐ67]μοτάτοις κειμτιλίοις καΧ δεκας δίδωύί τίερικαλλές 
(Λ 234). αντάς γε μην 6 Ζευς της Ηρακλέους γενε'&εως 
α^ιον Ύ^γεΐται δώρον Άλχμ'ήνΐΐ δο&ήναι ποτ'ήρ^ον^ Βχερ 
'^μψιτρνωνι εικα^^είς δίδωύιν^ 
\ύ. 'ά ά' ντΐοδεί,αμένα ^αηΰατο χρνβεον αϊψα 20 

[ποτήριονί , τον δε "Ήλι ον 6 Στ ί? σ ι χ ο ρ ο 8 (Ιγ. 8) ποτηρίφ 
διατίλεΐν φηϋι τον ώχεανόν^ ώ καϊ τον *Ηραχλεα τίεραι- 
ΐϋ^-ηναι ίτά τάς Ρηρνόνου βόας δρμώντα. οίδαμεν δε καϊ 

4 τον τρόπον: }»£> ροϋίύ βνα$&ταί Βαΐβϋ, ηοίαίι Ιαουπα 
6 ηάΙ οτη. Έ ροβί αύματος θχΙγθπιιιιιι ρΆ^. 214' τοοαί^ηΐιιιιι β,Η- 
(ΐαοί οο(ϋοΪ8 ίοΙίΕΐ ρθΐίβηιηΐ, ίηοϊρϊί Γανβηβ οοά&χ ρααΐΐο ροΒΐ 
ο&ρ. 30 ΐηϊΐΐαιη; ί][α&ο ϊηίΌΐ'ΟθίΙιιηί θάϋα βχ βρίί;οηιβ8 1ΐΙ>ιΐ8 Ο 
ο6 Ε 8 &1ϊί,ΒΓ ΡΙοΙ. οοηνίν. ρ, 163 ά, α-ρπά ίΐαΘΠΐ ηιιϊ οτι- 

ρΕίΏ. &ίΓβΓ6ΐ5αϊ ροΐ^τρηβ βτΐίΐ 10 «αρ' άν^^άτίοΐξ Ηβην 

12 γοϋρ ΏΊ 13 οίίτ* άνϋρών θχ ΗοΐαθΓΰ Οϊ: οίίτί ^εών ΟΕ 

14 ϋΐών ΟΏϊ. Ο Ε 20 νβΓβαΒ ββΐ ροθίαθ ΑΙβίΗ,ηάπηί 21 ηο- 
τηριον ορϋοιη3,ίΰΓ αάϋίΐϊΐ, ίαϋ ^αςχ-ήσιον οοΐΐ. ρ. 474 ί ΕΚ ΤΟΤ ΙΑ 17 το Βα&νκλ^ους τον Άρχάδοζ αοτήριον, δ ΰοφίϋίζ αϋ•λον 

6 Βα&υχληζ τω χριϋ-εντι άρίϋτφ των καλουμένων <[ζ')> 
ΰοφών άπέλιπΕ. το δ^ Νέϋτοροζ 7ΐοτ7}ρίον πολλοί ζ^καΓ} 
χερζψενουϋι' Λλειϋτοί γάρ ΛερΙ αντοϋ ύννεγράφαντο. 

£ χαΐ &εοφνλ^ς Οί το ποτ^ηριον '^χρνύδοις^ γονν^δεπάεϋϋιν 
άλλήλονξ' δε^ιοννται, (>ί 3). ελεν^ίριον δε, φψί^ χ«1 
εμμελως εν οί'νω διάγειν^ μή χω^ωνιζόμενον μηδ^ 
Θραχίω νόμω αμνϋτιν οίνοποτειν, άλΧά τύί πόματι 
ψάρμ<ίκον νγείας έγχιρνείναι τον λόγον. 
10 17. ΟΤΙ δίά 0Λονδης είχον οι αρχαίοι έγκόλαπτον β 
ίύτορίαν ^χειν Ιν έκπώμαϋιν. Ιν ταύτϊ} δε τ]} τεχνί} 
εύδοχίμηϋαν Κίμων χαΐ ^Α%Ί}νοχλΎΐζ. εχρώντο άΐ χαΐ 
λι^οχολλητοΐζ εχπώμαΰι. Μένανδρος δε που φη6ι 
(6•. 977 Κ) χαΐ ποτήριον τορνεντον χαΐ χορευτά. "Αντι- 
15 φάνης (Π 116 Κ)• 

Ι άλλοι δί καΐ 5ή βαχχίον ^αλαιγενοϋζ 

^^ άφρώ ΰχίά χαΐ χρνΰοχάλλητον δέπαζ 

^Β μεΰτόν χνχλω χορίΰοι/ ελχονϋι γνά%•οΐξ 

Ι όλκ^5 «Λαΰ€Γϊθί.ί? , Λαντελώς ΐ&χραμμενον 

^ 6 τανω κάτω δεικνύντεζ, 

φηΰΐ πρόζ τίνα Νικόμαχος (III 389 Κ)• 

ώ <^χαΐρε} χρνΰόκλνδτα χαΐ χρυϋοϋξ έμων. 
ΦιλίΛΛίδ-ηζ (ΠΙ 309 Κ)• 

τά ποτήρι αν ϋδξΐς τά ηαρε&κεναϋμένα' 
ψΐ εαεαντα χρνΰα^ Τρόφιμε^ νί^ ϊόν Ονρανόν, 

8 ^ρι&έντί Ε: >ίλτ}9^(ντί Ο ^' αάά. Μείπ 3 καΙ αάά, Κ 

7 ^μμίλίς ΟΕ: 60γγ. βοΐΐ'νϊ' 8 ροοίΐ3.6 νβΓΪ}» βηΙίθΒΒβ ρηίαΐ 
\ν^ί]Εΐη 9 ίοτΙ;. φάρμίίΗον ΐ5βρ£ίΐ05 10 ίγκόλαπτον δοΐιτν: 
ά-κόλίχβτον Ο Ε 14 καΐ τορνεντά Ε, ίοΗ;. τοςεντον ν,αΐ τορίύ- 

ματ(^ 16 βααχίίον ΑΕ 17 σκ" ΟΕ, άψςψ ϋκιαα&εν Υεΐία^βη^ 
ΓβοΙΐϋβ βρναξον, ηϊδί ίιιίί. β,ίΐίβοίϊταιη π,ά ΟΓηαΙ&ιη ροκυίΐ Βρεοίοοι 
ρβΗΐηβηδ, νβίαί δαφνόσκιον ν.αΙ 19 οΙν.οΪ3 ■^' αοΐτ. ΛΥΠαιη. 

22 χαίρί 3.<Ι<1 Μβίιι χ^ναονίλαϋστα Ο Ε: €ογγ, ΙιβΙτϋΐιηο 
18 ΕΚ ΤΟΤ ΙΑ ντίερι-^φανα. εγώ μ^ν [γάρ] έ^ίΰτην ίδών. 
κρατήρεξ άργζ^ροι, χάδοί [χαΐ] μείζονς εμοϋ . . . 
^τι Παρμενίων ανγκεφαλαιονμενοζ έν ταίζ Λρος 
Άλεζανδρον'ΕΛίϋτοΙαΐζ τά Περΰίκά λάφυρα "^ ποτηριών^ 
^82φν}<5ί^ χρνϋών ΰτίχ^μος τάλΰίντα Βαβνλώνια ογ\ μναΐ 
Ι νβ'. ποτ7]ρίων λι^οκολλήτων ΰτα^μοζ τάλαντα Βαβν- 

^^ λώνια ν?', μναΐ λδ'/ 

^^Β 18. ^#0^ δ' ^1/ ηρότερον έν τω ποτηρίω ϋδωρ έμ- 

Ψ βάλλεβ^αί^ με^^ δ τον οίνον. !Ξ!ενοφάνη§ (ίΓ. 4Β)" 

^^ ούδε κεν εν χύλικι πρότερον χεράϋειέ τΐζ οΙνον 

^^ έγχεας, άλλ' νδωρ καΐ καϋ-νπερ^ε με&ν. 

Ι Ανακρέων (ίτ. 62 Β*)* 

Ι^Η φερ* ϋδωρ^ φερ* οϊνον^ ω Λοίί, 

^^^^^ φίρε <((ϊ')> άν&εμεννταζ ημΐν 

^^^^Β ϋτεφάνονς ^νεικον^ ώς δ^ 

προς "Ερωτα τΐνχταλίζω. 
προ δε τούτων ^Ήΰίοδος (ορ. 693)" 

κρήνης τ' άενάον καΐ άπορρύτον, ψ ά^άλαατος^ 
τρίζ {?ίαΐΓ05 Ίίροχέειν^ τό δε τέτρατον ίέμεν οίνον. 
Θεόψραβτοξ (οηι. \νϊιηηι)" ^ επεί χαΐ τά %ερΙ την 
1> κραύιν εναντίων είχε το παλαών τφ νυν τίαρ' "Ελληβιν 
ντίάρχοντι. ού γάρ το νδωρ έτίΐ τον οίνον επε'χεον^ 
άλλ' ετίΐ το νδωρ τον οίνον, οτεως εν τω ΐίίνειν νδα- 
ρεϋτερω χρώντο τω ποτω χαΐ τούτον τΐοιτι^άμενοι τ'^ν 10 15 

ί 

20 1 ίοΗ. νπίρηψαν' ζ^^γ'^ γαρ <1β1. "ΐνίΐ&ηι 2 άργνροί 
€οηπιρΙΐΐιη, ηίβϊ ίθΓΪΒ αιΐΓθΟΓϋηι τΕίβαιη βιΐΒ,ΓΓΟ,ίϊο ίηέβΓΟΪάίί; τ.αΙ 
(3β1. δΐΐι^ 11 ίγχΒναί ΟΕ: οοιτ. 03,« άΧΙ' <«ι/)> νΟωρ Κ, 
άλί' <ίφ'> νδωρ ΤΛ^ίΙ&ιη 14 ί' Β,άά. Οάά 15 ίή Οήο 

ρ. 62, 31: μη ΟΕ ίοΓί. ΓβεΙβ 16 ττρόϊ τόν {"ρωτά ΟΕ: αοττ. 

Οπο 18 άΐννάον Ο Ε 19 τέταρτον Ε 20 τό ττΐρΐ Κ 

22 4ίπάς>χοντα Ε 23. 24 νόαρίστΒρον ΟΕ: οοτΓ. Κ, βοηϊβοΐ 

βϋαηι Μαρέατίρον <^άΐ}δ(ατ(ρφ'^ 24 χρώνται ΟΕ: οοιτ. 8ϋ1ΐ"νν ΕΚ το τ ΙΑ 19 ί δ Ιο 15 80 «5 άπόλανόίν 'ήττον όρίγοιντο τον λοιπού, καΐ το πλΐΐάτσν 
δε είζ τονζ χοττάβονς χατανήλίΰχον.' 

19, ίνδο^οι. δ^ τορενταΐ "^^ηνοκλής., Κρύτη$, Στρκ- 
τ6ι/ί.κο?, Μνρμψ.ι'όης 6 Μιλήβιοζ^ Καλλικράτης ό Αάκων 
χαΐ Μϋς., ον είδομεν δκνφον Ήραχλεωτικον τεχνι- 
κώς έχοντα 'Ιλίον έντετορενμεντ^ν πόρ9^ηΰιν,) ίχοντα επί- 
γραμμα τόδε' 

γραμμαΐ ΙΊαρραΰίοιο^ τέχνα Μνύζ. έμμΐ δϊ έργον 
'/λί,'ου αίπείνάζ^ ίίν ελον Αίακίδαι. 

20, οτι κλεινοί λέγονται παρά ΚρηύΙρ οί" ερωμένοι, ο 
ΰπονδίΐ δε αντοι^ παΐδας άρκάζειν χαΐ τοίζ χαλοΓζ παρ 
αντοΐζ ίίδο^όν έύτιν έραύτοϋ μτ} ζνχεΐν, χαλοϋιτται δε οι 
άρπαΰ^έντες παραΰτα^ίντε^. διδόαΰι δϊ τω άρπαΰ^εντι 
βτολην χζά βονν χαΐ ποτήριον* ην χαΐ πρεσβύτεροι γενό- 
μενοι ψερονΰιν, ϊνα δήλοι ωΰι κλεινοί γενόμενοι. 

21, ό(>Κι? δ\ δταν πίνωΟιν αν%•ρωποι.^ τάτε 
τΐλοντονύι., διαπράτχονϋι., νικώϋιν δίκας, 
ενδαιμονοϋβιν, ώψελοϋαι τονζ φίλους {Ανίή. Ες. 92). 

αϋξει γάρ καΐ τρέφει μεγαλύνει τε τ'τ)ν ψνχι)ν ή ^ν Λ 
τοις πότοις δαίτριβ^Ί., άναξωτινροϋβα καΐ άνεγείρονύα 
μετά φρονήϋεως τον ίκάβτον νουν, ως φηύιν υ Πίν- 
δαρος (ίτ. 218)• 
άνίχ' άν&ρώπων καματώδεες οΐ^χοντκί μίριμναι 
ΰτηϋ'εων ί|ω, πελάγει δ' εν πολνχρνϋοιο τίλοντον 
πάντες ί'ϋα νεομεν φενδή προς άκτάν 
ος μίν άχρήμων^ άφνεος τότε^ τοί δ' αν πλοντίοντες . 1. 2 οΓ. Χ ρ. 427 ίΐ 8 γραμμ Ο Ε (βίηβ ίΐοο): οογγ. Κ, 

γςαιμμά Μθίη πηςιχαίοιο Ο Ε: οοιγ. Χίο, οΓ Ρ&ιαβ. 1, 28, 2 

ί? Βί-κών ΜβΪΒ ΙϋΆψι ϋί. 8ίΓ&1}. 10 ρ. 483 13. 14 οί. 

ιαίτα. ο. 106 16 ί' οηι. Ε 24 ϋω&ΐν, ταΐάγίΐ δ' ίν 

ηϋΐνχςνβον ΟΕ: αοη•. ΜϋδΛεΓίκΙι 2δ ιαα Ο Ε: οογγ. Ηεηη, 
Ι'αα πλέομεν ΒβΓβΙί 26 άφνεώς ΟΕ: €ογγ. Ηβηη 

2* 20 ΕΚ ΤΟΤ ΤΑ είτ έτίάγει' ξονται φρίναζ άμπελινοις τόξοίί δαμεντεζ, 

22. ΑΓΚΥΛΗ τίοττίρίον προς ΤΊ)ν των χοττκβων παι- 
$ιαν χ^τ^αιμον. Κρατίνος (Ι 93 Κ)" 

πιεΐν ίϊ %-άνατος οίνον, αν νδωρ έκτι. 6 

άλλ' ^ϋον 1'0ω μάλιΰτ* άκρατου δυο χοάς 
τίίνονβ' άπ άγχύλης, έπονομάζονύ' (βμ(^> 
θ ΐηύί λάταγοίξ τω Κορι,ν&ίω πέει. 

καΐ Βίχχχνλίδ7}ζ (ίτ. 24 Β)' 

εντε την άπ^ άγχνλ7}£ ΪΎΐϋι τοίζ νεανίαις^ 10 

λενχον άντείνονβα τΐήχνν. 
έντεν%•εν εννοονμεν τούζ τίκρ" ΑΙύινλψ (ίτ. 179 Ν) 
αγκυλγ^τουι^ κοττάβουζ. λέγονται, δϊ καϊ δόρατα άγκν- 
λητά χαΐ μεϋάγχνλα αλλα' άτΐο άγχνλης ί^τοι της δεξιάς 
χείρόζ. χαΐ ή χνλιξ δΐ [η] άγχύλΐ} διά το έτίαγκνλονν 15 
την δείίάν χεΐρα εν τΤ] τΐροέΰει. ^ν γάρ τοις παλαιοΐς 
πεφροντιΰμενον καλώς καΐ ενϋχτιμόνως κότταβον προ- 
ίεβ&αι. καΐ οΓ πολλοί Ιτά τοντψ μκΑλον ίψράνονν 
μέγα τ) επΙ τω εϋ άκοντίζειν, ώνομάΰ^η ονν άιτό τον 
της χειρός ϋχηματιύμον^ ον ποιούμενοι ενρν^μως ερ- 20 
Γ ρίπτουν είς το χοττάβιον. καΙ οΙ'κονς δΐ έττιτηδειονς 
χατεβχεναξον εις ταντην τήν παιδιάν. 

23. Ζτι τΐαρά Τιμαχίδα ΑΙΑΚΙΣ ή χνλι^ καλείται, 
άκατος ποτήρίονέοικ6ςπλοίω/ΕΛίχράτ'ης{ΊΙ2Β&Κ)' 2 άμ-ΖΒΐίτοίς Ε 6 ίοιΊ. ν8ωρ ^επτ} β χοίας Ο Ε: οογγ. 
ΡίθΓβοη, χόας Βί 7 βμα 3.<1^. Μοίη 10 τοΐοδε τοίζ νεα- 

νίαις XV ρ. 667 ο, οί. Βίΐϋοΐι. ίπ 28 11 Ινζείνοναα ΟΕ, άν- 
χίίνααα Α ρ. 667 12 νοανμεν Ο Ε: οοιτ. Κ 14 &λλ' άττό 
Α: ΟΟΓΓ, ΤνϊΐΒ,ιη, ηιιί ίχιιη άπ άγνίνλχις ζ^8ε'} 16 ή άθΐ. Κ, 

ιιίβΐ £θΓΐβ άβίβηάϊΐηχ ή άγνΜτι, εί. Ββΐιΐί. αη. 338, 3 κΛαγ- 

■κνΧοΰν Α: 0ΟΓΙ-. Κ, οί. XV 667 20. 21 η^ύ^νμωζ ίςρίτιτον 

Ββΐίΐι. δη 23 ΐίίακίξ 3\ήά βί Ηββ (οοά, αίκνξ ΒαρβίδΟΓ. ι) ^Κ ΤΟΤ ΙΑ χατάβαλλε τάχάπιχ^ Κ^^^ χνμβία 
((("ρου τα μείξω, χεύϋ'ν τον καρχηόίον 
(ίνελχε τήν γραϋν, την νεαν (5* έηονρίααζ 
πλήρωΰον^ εύτρεπή τε τον χοντον ποον 
5 χαΐ τους χάλας έ'χλνε χαΐ χάλα πόδα. 
ΑΩΤΟΝ τΐαρά Κνηρίοις το ίχπωμα^ ό}£ ΙΙ(ίμψίλο§.ΊΒ3 
Φιλ7]τά3 όε {ίτ, 39 Β&οΐι) ποτηριον ού? ονχ έχον. 

ΑΡΟΚΛΟΝ ή φιάλη χαρά τω ΚοΙοψωνίψ Νιχάνδρφ 
(ίτ. 129 δοΐιη;». 

24. ΑΛΕΙΣΟΝ χαΐ ΔΕΠΑΣ τό αϋτύ. "Ομηρος έν 

^Οδνββεία περί Πειΰιύτράτον (ν 40)• ^εν δ' οΐνσν ίχενε 

^(^^νοείω όίπαυ.' είτα παρακατιών το αυτό (ν. ΒΟ)* 

'τοννεχα αοϊ δώβω χρυβειον αλειύον.' χαϊ ε^ης τό 

αι>τό πάλίν (ν. 63)• 'δώχε 61 Τηλεμάχφ χαλον δεπας' 

15 ψηαϊν ονν ^Αΰχληπιάδηξ ό Μνρλεαν6<^' ^δοχεί μοι 

φιαλώό'ί? είναι το δε'υτας' ϋπενόονόι γ()ρ έν αύτω, 

λέγει γονν "Ομηρος (Π 226) δέηαξ^ όί' ου ^ιΐ μόνψ Ι) 

βπενδεοχεν ^Αχιλλενς. καλείται δ} δεηαζ ^τοι οτι δίδο- 

ται πάβι τοΐζ ύτίύνδειν βονλομενοΐξ είτε χαΐ τοί^ πινειν, 

*0 ^ δτί. όι?ο ώτταζ εϊχε' ταντα δΐ αν εΐ^η τά ωτα. τύ δΐ 

^Αε^ΰον ί^τοί. άπο τον &γαν λεϊον είναι ί| ΐίτί άλίζεται 

εν αντφ το ίγρόν. υτι δί δύο ωτα είχε δίβον (χ ϋ)' 

^τοι ο χαλον ΙίλείΟΌν άναιρηβεβ^αι έ'μελλε 

χρύβεον ίίμψωτον. 

15 άμφιχύχελλον δΐ λέγων αντό ούδεν ϋλλο ύημαίνει ?) 

Ζτι ^ν άμψί'χνρτον.* Ι^ιλτ^νοί ίί άμφιχντίελλόν φ7]{ίί 

τό μί) έχον ωτα, άλλοι όΐ τήν άμφΐ άντΙ τη^ περί 

1 τα &άά. Κ πνμβία Μ«χη: ΐίνΙΙ'Αΐα ΟΕ 3 δ' Οαβ: τ* Ο Ε 
4 Ιντφίπή Ο 5 αάΚονς €Ε: οογγ, Υαίο^ 8 α^οαλον οογ- 

Γορίαιη 1Τ ίοΓΐ;. άψ* ου 20 βιι οί. Εί. Μ. 61,^32. 90, 4δ 

27 μη ίχον βυδρβοίαιη, ηβο βαίδαεΓβ νίιΐ6Ϊ.ιιτ δν' ^χον, οί". 
ΑτίβίΛΓοΙιΐ εχρίίο&ΐίο ΕΙ. Μ. 90, 43 22 ΕΚ ΤσΤ ΙΑ εϊναι, ΐν ή τίερίτίϋτον, το πανταχό%•εν πίνΒΐν ίιατψ 
δειαν. Παρ&Βνιοζ δε διά το ΆερΊχεκνρτώΰϋ-αί τά 

ο ώτάρια' κνφον γάρ είναι το κνρτόν. ^Ανί'Λΐ}Χθξ 0£ 
το μίν χυπεΙΙάν φ^^βι ψίάλίΐν είναι, το ό' άμφιχν- 
πελλον ντΐερφίαλον, το ντίερήφανον καΐ καλόν, εΐ ρ) 
ά'ρα το Λοικίλον τΐ] χαχαϋκενΤι ίίλειβον ^ίλει τΐζ άκονειν^ 
ε^ω λειότητοζ ον. Πείαανδρος δε φηΰιν (οηι. Κιώβΐ) 
Ήρακλέα Τελαμώνί τής έτίΐ "ίλιον ΰτρατειας άριβτείον 
αλειδον δούναι. 

25. οτι έατί Λοτήριον ΑΜΑΛΘΕΙΑ! ΚΕΡΑΣ καϊ ΕΝΙΑΥ- 
ΤΟΣ καΐούμενον. 

ά ΑΜΦΩΞΙΣ ξνλίνον ποτι^ριον, φ χρη^^αι τον$ άγροί- 
κονζ Φιλητ&ξ ψηϋί (£γ. 35 ΒιΛ), [τους] άμελγονταξ εέζ 
αντο χαΐ οντωζ πίνοντας. 
^ ΑΜΥΣΤΙΣ. καΐεΐταί μ%ν οντω πόΰι§ τι§, ι^ν 'έύτιν 

άΛνενδτΙ χίνειν μη μν&αντα. κκλονδί δ* οντω χαΐ 
τά ποτήρια, αφ* δ ν ^ύτι πιειν ενμαρώζ. καΐ το ρΐιμα 
δε ^^ημνΰτιΰε φαύί^ το ί'φ' 'εν πνενμα ηιεΐν, ώ$ ό 
χωμιχοζ Πλάτων (Ι 654 Κ) ' 

Ελνΰαζ δΐ άργΐ^ν ΰτάμνσν ευώδους χοτοϋ 
^_^ ϊηβιν εύ^ϋζ κνλιχος είζ «οΓΑον κντο$* 
^ν ΙτΓίίτ' ^χρατον κον τεταργανωμένον 
ίπινε κά^ημνϋτίΰεν. 
β εΛίνον δϊ τι)ι/ αμνότιν μετά μελον^^ μεμετρημενον 
τίροζ ώκντψκ χρόνου, ώζ Ά με ιφ ία ζ (Ι 676 Κ)* 
3 Άνίκτίτος 8α8ρθθ1;αιιι 5. 6 ιιοη οοβιιηί, Ιι&βο ϋΐιια 

8υρβΓίθΓίΙ>υ8 10. 11 ηύίοαίθ Ιιαβο β,Ι) βρίΙοπ]8.ΐ.0Γβ οοΓηιρΐδ, 
ΑΙίιβηβθΐιβ ηοθοίο Γ^υο ββηΐθπΙ,ίΒ,ηιιιι εοιίθχα τθϋαΙβΓαΙ β Οαΐΐΐχίηο 
(Ιΐΐ8« V ρ, 198 α Ιβι^αΐιΐΓ 12 αμψωξίς Ηεδ. β. ν. 8^ Ει. Μ. 
94, 7: αμψωης Ο Ε 13 ΐθν« άβΐ Κ 18 ί^ίμνΰτιϋε ΟΕ: 

εοΓΓ. δΰΐΐΐν, ίοιί. ίξαμνβτίΰαι 20 άψγην οοΓΓϋρΐϋπι (νώ3τ] Ε 
23 ΐίάξίμύατιαεν ΟΕ: οοιτ, δοΙίΐΓ 25 ΙογΙ:•, ζ^τοϋ^ χί^όννυ 1 10 Ι 13 20 Ι 25 ΕΚ ΤΟΤ ΙΑ ^|Ηρ 23 

αϋλΐΐ μοί μελος' 
αύ δ' α08 τΐρόζ τήνό^ εχπίομαι ί' έγώ τ£ω$. 
ανλει ϋύ,, χαΐ ζδν) ττ^ν αμνϋτίν λάμβανε. 
Β. ου χρί) πόλλ' εχειν ^νητον αν'Ο-ρωπον., 
5 αλλ* ίραν χαΐ κοίτεσϋτίειν' ϋν δ^ χάρτα ψείδΐ]. 
26. ΑΝΤ1ΓΟΝΙΣ εχτίωμα άπο του βα^ιλίω^Άντιγάνον^ 
ώζάπο Σελεύχον ΣΕΛΕΥΚΙΣχαί άπο /Ζ^ου^/ου ΤΤΡΟΥΣΙΑΣ. 
ΑΝ ΑΦ ΑΙ Α ή ϋ•ερμοποτΙ$ παρά Κρηΰίν. ΐ 

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ηοτηριον Χίζχω^εν ενρντερον^ ανω δϊ 
10 (ίνιη]γμένον ^ ώ? τά ϋνοπαύτά βαλάντια ^ ίϋ καΐ αυτά 
δια τι)ν ομοιότητα άρνβάλλονζ τινε$ χαλονϋιν. ^Αριϋχο- 
φάνηξ Ίππεϋβι ι10υ4)* 

χαταβτίένδειν κατά τ^? κεφαλί}? άρνβάλλω 
άμβροΰίαν, 
Ίδ ού πόρρω δε' εϋχι τον άρνΰτίχον ο άρύβαλλοζ^ άπο 
τον άρύτειν χαί βάλλειν. λεγον&ί δε καΐ ίΐρόχονν αρν- 

ίΰτιν. Σοφοχληζ (ίτ. 697 Ν)* 
Ι χκχώζ ΰν προζ ^εών δλονμένη^ 

Ι ^ χά£ άρνβτεις ώδ' εχονΰ" έχώμαΰα^. 784 

ψίτΐ ό1 χαΐ χόλΐζ 'Ιώνων "Αρνατίζ. 
^ ΑΡΓΥΡΙΣ είδοζ τΐοτηρίον^ ου μόνον έ^ άργνρον, 
Άναξίλας (Π 275 Κ)• 
ι χαΐ τίίνειν έϊ, άργνρίδων χρνΰών. 

Γ 27. Β ΑΤΙ ΑΚ ΙΟΝ, λαβρώνιος, τραγείαψοζ^ ηρίατις^ 
2δ ποτηριών ονόματα. Περΰιχή δ^ φιάλη ή βατιάχη, 

^3 σν Βΐιρρί. 1&οο1ι>9 4 8<ϊ δοοίο ■νθΓΐ)& οοΓπιρΐα ΐηθρίθ 

ίθπίΙιιιιΙϋΓ; πιιιηΘΓί 36θΗοϊ, δθπίβηϋα Ιι'λθο ^ψιαβ ίηαΐία Λο&ίβ 
?» Λ«β ρατοετέ* 5 κκσθί'ίίν νϊχ τβοίβ Οϊ, βάβηΛΐ νθΛιιιιΐ 

βΐίβηαηι 7 άπό ηί^ονϋΒον Ε πζονοίς Ο Ει οογγ. 8ο1ι^ρ θχ 

ρ 475 Γ 8 νβΓΪ»& τϊχ ίιιΐθ^α 18 χοχή κίκκώί Μβίιι 

20 ίΟΓί. ηόαΐζ 'ΐωνων «ί^ν^τις 24 8ς[ ΙΐΕίθΟ βχ ϋίρΐιίΐΐ Τχί1ΐΓ3.υ8ί.£ΐ, 
&£. ρ. 484 6 ίίΐ 496 Ιι 25 ^ατιάκη, οί. Ι,&^ατιΐβ £^βίί. Αίοΐκϋ. 211 
ί ^^λε^άνδ^ον 6ϊ τοϋ βαϋιλεωζ εν ταΐξ'Επι&τολοίΐζ ταΐς 

προς τονζ έν τί) *^46ία ΰατράπας φέρεται τΐζ έΛίϋτολή 

εν ^ ταντα γεγραπται' ^ βατιάχαι άργνραί κατάχρνΰοί 

τρεΐζ. χόνδνα άργνρά ροζ' ' τούτων ^ττιχρνϋα λγ\ τι6ι- 

Ι) γίτι^^ άργνρονζ εΐζ. μύβτροί άργνροΐ χατάχρν^οι λβ'. Κ 

λίκγννο^ήκη άργνρα μία. οίνοφόρον βαρβαρικον άργν- 

ρονν ποιχίλον εν. ίχλλα ^οτι^ρια παντοδατιά μιχρά κθ', 

[μλλξχ. 3Τ0Ττ/ρία μιχρά] §ντά χαϊ βατιάκαι Ανχιονργεΐζ 

έπίχρνβοι καΙ ^μιατ'ήρια χαΐ τρνβλία." 

ΒΗΣΣΑ Λοτήριον Λαρ' 'ΑλεΙανδρεϋβι πλατντερον έχ 

τ&ν χάτω μερών^ έΰτενωμενον άνωθεν, 

28. ΒΑΥΚΑΛΙΣ. Βν Άλε%ανδρεία χαΐ αντη, ώ? Σώ- 

ιζατρος 6 παρφδόζ' 

βανχαλίζ ή τετράχνχλος. 

καϊ %άλιν* 

νάμα μελιϋύών 'ί]δν μίν ορ&ρον 

χαταβανχαλίϋοα τοις υπί) πολλΐΐζ 

χραιπαλοβόΰχον διφης χατόχοίς. 

ϋ χαταΰκ£ν<χζον0ι άέ, φηϋίι/, οι έν ^Αλεξάνδρεια τήν 

ναλον μεταρρν&^μίζοντες ποίλαις χιά τίοιχίλαις ίδε'αί§ 20 

7ίοτ•\}ρίων^ Λαντ6ζ τον πανταχόϋ-εν χαταχομιξομενον 

χεράμου τ^ην ίδεαν μιμούμενοι. Ανϋίτΐτίον τον άνδριαν- 

τοτΐΟίόν φαβι Καβάνδρω χαριζόμενον^ οτε ύννφχιϋε 

τήν Καΰάνδρειαν , φιίοδο^ονντί χαΐ βουλομένψ Ιδιόν 

1 8ΐι<ι νΐχ ΑΙβχαπίΐΓί ΙΐΒβο βρίβΙαίΕΐ, βεά εχ 6ρΪ9ΐ.τι1»ΓΪο άβ- 
8ΐιιηιιΐ.&, ς\ΐΰ γθ^ϊβ ιιιΐ Β&ίΓΗ.ρΒ.Β, β&ΐ.ι•£ΐρ£ΐ,ι•ιιια &ά Γ6^€ΐη ερϊβίιιιίΕβ 
οο11β€Ϊ8.β βΓ^αί, ο£. βυρΓίΐ €.17 3 ράτια ν.(ύ ΟΕ: οοιτ. 

Μοβ 6 Χοίχΐ(νο&•ην.'ϊΐ ΟΕ: οογγ. Ε 6. 7 οίνοψόςον — ποικΛον 
ίν ΐοτί. βιρΗΰ&ϋο τοοαΙ)α1ί τΐΰι-ίίτϊΐζ (ν. 4,6) 8 ίποΐαειι άβΐ. 
Τνίΐ&ηι βατι« {^αΰία Ο) %αϊ ΟΕ; οογγ. Κ λυκίοΐίρ^ο* ί'Ε: 
ΟΟΓΓ. δοΙίΛν 10 §ηαα θχρτεΒΒίπι Εταδί;. 140ό, 15, βησίον Ηθβ, 
ίοΓί. βτιοία, ύΐ. άβ ρΐαηιΐϊ ηιιπιβΓΟ Ιίί,ί.. ά Ρρομιάϋίς 14 τίτ^α- 
χότνλοξ Μβία 17 ■παλλοίς Ε 20 πολίαΐς γ,αΐ ποικίλαις 

Νίΐιΐ€^Γ πολίάχις πολίαΐς ΰΕ τίνα ενρεΰϋ-αι κεραμον διά το τεολνν ϋ^άγΒΰ^αι τί)ν 
Μενδαΐον οίνον εκ τηζ τιόλίως^ ψιλοτίμη&τίναί χαΐ 
ζολλά καΐ παντοδαπά γένη παρα^εμενον χερίψίων ί'ξ 
ίχάότου άποηλαϋκμενον ΐ^διον τεοιήθαι πλάσμα. 
δ 29. ΒΙΚΟΣ. Ξενοφών Άνκβάΰεως πρώτω (ο. 9, 25)* <! 
'Κνρος ίπεμπε βίκους οινον 'ϊΐμίδεεΐζ.^ ε0τ1 ίέ φιαλώ- 
δες ΛοτΊίριον κατά τον Παριανον Ιϊολνόενχην. 

ΒΟΜΒΥΛΙΟΣ, ^ηρίκλειον'ί^διακόν, ου ^ερί τί]3 ίδεαζ 
Σωκράτηζ ψηβίν' 'Όί μεν εκ φκίλτις πίνοΊ'τες δίΤον 
10 \^ελον6ΐ τάχιϋτ άπαλλκγαΐϋονται^ οί ί' εκ βομβνλιον 
κατά μικρόν βτάζοντοζ . . .' έβτϊ δ^ καΐ ζώάν τι, 

ΒΡΟΜΙΑΔΕΣ, ξκτιωμα ομοΐον τοΐζ μακροτεροΐζ των 
βκνφων. 

30. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ ΕΚΠΩΜΑ τό γράμματα ίχον εχκε- 
15 χαραγμένα. "Αλε^ν^ (II 397 Κ)• 

Ι τήν ^^ιν εϊπω τον ποτηριού γέ ΰοι 

ηρώτιΰτον. ^ν γάρ ΰτρογγύλον, μικρόν πάνν^ 
πα?Μΐόν^ ώτα ϋιτντε&λαΰμένον ΰψόδρα^ 
' Εχον κνκλψ τε γράμματ, Β. αρά γ^ ενδεχοί 

5 χρνΰά '^ώς ΰωτηρος' ; Α. ουκ κΑΑου μίν ονν. 

οιοντον εϋδομεν ποτίίριον γραμμκτίκον άναχείμενον 

ν Καπύί} ττίζ Καμπάνιας τΤ] Άρτεμιδι^ άργνροϋν^ εκ 

των 'Ομτιρικών έτΐών κατεδκεναϋμενον καΐ έντετντίωμένα 

«5 ίχον τα ίτίη χρν6ϋΐ$ γράμμαΰίν^ ώ$ το Νεύτορος 'όν. 

3 ίζαρα^εμένον "ΐ^ϋβ-ΐη ν,ΐραμΐίων Ο Ε : οογγ. Βεΐινϊ 4 ίίίια 
ΒϋρεΓβΟΓ. ον ύκ θ φτι^ί^ν, ϊ. β, ύι ΑηΙΪ8Ϊ1ΐθΐιίΒ ΡΓοΙτβρΙϊοο, 

ϋί νίάϋ Ηβϊί,ζ, βί. ΡοΙΙ 10, 68 11 ΰτάξοντίς ΟΕ: οογγ. 

ΚορρϊβΐΒ, €ί. ΪΓθΒ. 8. ρομβνλίάς 12 βςομιάζ ηοη ηοπίΘη Ββά 
&<ϋβοϋνχιιιΐ ροθϋίητη ροϋπΗ τίΛβίιΐΓ θββθ 17 σοι 8ο1:ι\ν: οον 

Ο Ε 18 α νοο. βτςογγνίον ταπϊπθ ίη€ίρϋ ϋοάβχ Α 24 ίν 

τιτνηωμένον Α: οογγ. Μιιβ, ο£. ρ. 489 1) Ι 46(( 

θ 26 ΙΑ *Α%αίθξ ό' ο τ^αγίκο^ ίν Όμφάλτι χαΐ αύτόξ περί 
γραμματιχον ^οτηριον ποιεϊ χούζ Σατύρους τάδε λε 
γοι/τας (ϊτ. 33 Ν) ' 
£ ό όε ΰχύφοξ με τον &εον χαΐεΐ πάλαι 

χ^- γράμμα ψαίνων^ όε'λττ', ιώτα χαΐ τρίτον 
ου, νϋ τό χ* ν τίάρε^τί^ χονκ ά%ον€ίαν 
έχ τούτζΒχείνα βάν τό τ ου χηρύΰυετον. 
εν τοΰτοί-3 λείπει τό ν όζίίιχείον^ έπεί πάντες οι άρχαΐοί 
τω ού άπεχρώιηο ου μόνον εφ' ■^5 νυν τάτχεχαι δννά- 
Αίαΐμεω^, αλλά %αϊ οτε τήν δίφθογγου Μει ΰημαίνειν διά 
τον ον μόνον γράφονβι. παραπλη&ίωζ άΐ χαϊ τό εΐ γρά- 
φουσ^ν χαϊ όταν χα^' αυτό μάνον έχψίονψαι χαϊ όταν 
βνζενγννμένον τον ιώτα, χάν τοΪ£ προχειμενοΐζ ονν 
οΐ Σάτυροι τον Αιονύβον την τελενταίαν ΰνλλαβήν διά 
τον ον μόνον ώς βραχεοζ ίγχεχαραγμενον Βδήλωΰαν 1 
δτί ΰνννπαχονεα^αι δεΙ καΐ τό ύ, ίν* ^ ^ιονύοον. τό 
όε ΰάν άντΙ τοΰ βίγμα ^ωριχώζ είρ-ψ,αύιν. οί γαρ 
μουβικοι\ χαϋ•άπερ πολίάχις *^^ρι.ΰτόΙεν05 φηβι, τό 
ΰίγμα λέγειν παρτιτοϋντο δια τό βχληρόβτομον είναι 
Ι) χαΐ άνεπιτήδειον ανλώ' τό δε ρώ διά τό εΰχολον πολ- 20 
λάχίζ παραλαμβάνονβι. χαϊ τονς ΐππονζ τούζ τό € 
έγχεχαραγμένον έχοντας βαμφόρας χαλοϋΰιν. ^Αριϋτο- 
ψίίνης Νεψελαΐζ ιΐ22>• 

οΰτ' αύτόζ οίί^' ό ^ΰί^ΐΟϊ οΊ5θ' ό ϋαμψόραζ. 
χαϊ Πίνδαρο ζ δέ φηύι (&. 79 Β*), 2Λ\ 

πρΙν μεν "^ρπε ϋχοινοτένειά ττ' άοιδά 
χαϊ τό ύάν κιβδηλον άπό ϋτομάτων. 

5 φαινον Α: οογγ. Τουρ 6 ο5 Ρογβ: ώ Α τό τ' ν Τουρ: 
την ν Α κο^« άπαναίαν Γβοΐθ ϊ. θ. χαΐ την ίαντών παρόν- 

Οί'αν 9 ΓΟ οΐι Α; οοιτ. Ε 10 δίψ&ογγον 6ίαΰΓ^μ^^ί^^ίι Α: 

ΟΟΓΓ. Τνίΐ&τα 12 όταν καΐ κα&' Α: ΐΓαηβροβ. Κ 16 οί 

Κ: 6 Α 20 τ^ όε ρ Α; οογγ. Ε μνημονεύει, δε τον ^ί'^ί^Ι^^^^^'*^ εκΛωματοζ ώ$ ονταξ 
καλουμένου ΕϋβονΙοξ εν Νεοττίδί όντως (Π 1Θ8 Κ)• 
μιβώ κάχιβτον γραμματιχον εκτΐωμ' άεί. ο 

άτάρ ώ£ ομοιον ονμόξ νιος ώχετο 
ί §χων ψίάλιον τώδε. Β. Λολλά γίνεται 

ομοιχί. 
Β1. γυάλας. ΦίΙητας εν '^τάχτοις (ΐν. 41 Β&οΐι) 
Μεγαρεαξ οντω ψηΰΐ καλεΐν τά τίοτήρια, γνάλας. Παρ- 
θένιο ς ί' ό του ζίιοϊ'υίί^'υ έν α τίερί τ&ν Λαρά τοίζ 
10 [ΰτοριχοίζ Αε%εων ζητουμένων ψηύί' 'γνάλας κοτηρίον 
ειδοξ, ώζ Μαρΰνας γράφει ό ίερενς τον Ήρακλε'ονζ 
οντω^ (80Γ. ΑΙ. Μ. ρ. 46)* '^ταν είβίί} 6 βαϋιλενς εις την 
πόλιν, νπαντάν οΐ'νου τΐλήρη γνάλαν έχοντα τινα^ τον 
ίί\ λαβόντα ύ7ΐ:ενδειν\' 
16 32. ΔΕίΝΟΓ. [δτί. καϊ τοΰτο τϋοττιρίον &νομα] ^ιο- ά 

νν<ίί05 ό Σινωτΐεν^ έν Σωζονύΐ) καταλε'γων ονόματα 
ποτηριών μνημονεύει καϊ τούτον λέγων όντως (Π 427 Κ)• 
οΰα ό' έΰτίν εΙ^δϊ} 0-ηρικλείων των χαλών^ 
γύναι δικότνλοι, τρικότνλοι, δεινός μέγας 
10 χωρών μετρητην^ κυμβίον, ϋκύφοι^ ρντά' 

Β. ποτήρι" η γραϋς^ άλλο ό' ούιϊ^ εν βλέπει. 
Κλεάνθης δ' δ φίλόίΤοςρο^ έν τώ περί Μεταλήφεως 
:6 των χαταϋχεναϋάντων φηβϊν όνομαβΰ^τ^ναι τ•ήν τε ο 
ρίχλειον κύλικα καϊ τήν ^εινιάδα. Σέλευκος ό' ^ 3 χ^κχιστα ΟοΙ>γ 6 βίο άΪΗΐ;ίηΐϋ ΟοΙϊ 7 γνάλας 8ο1ι•ν: 
γναΖα Α (ηΐρΐ γνλιις Ιθΐηιηα) γυάΐίχ Ε, γνλλάς Ηθ8. οοθ. φιλί- 
ταρ Α 12 ί. β. τθχ Μαΰεάοηνιιη, οί. Ηββ. β. τ. γυάλας ; οβΙβΓΠΐη 
ηοη Μ&ΓΗτιΐΐη β&οΒΓίΙοΙβηι ίιιίβΐίβ βθΛ βιιηι ηηϊ Γββί οΙ>τίαηι ϊββΗ 
οοηί, ^ίΐ&ηα 13 ανναντάν Α: οοΐ}•. Κ 1δ ίηοίτΐδ» άβΐ, ϋί 
19 ί^ΰναι οΟΓηιρί,ΰΐη , χοΐϊίλαι Μεΐιι Ιβ^β δΐνος 21 Β. α,άά. 
Μβίη 24 οΓ. Ηβε, β. ^ηνιάδίς, θΓΓΗ,τϊί ΑΐϊιβηΕθίιβ βϊτβ ίρββ υ 

ΐΐΐίων ίχπώματος είναι γένος τον δεΐνον παρατίθεται 
Σχράττιδοζ ί'κ Μήδειας (Ι 720 Κ) ' 

οισθ' φ προβεοίχεν^ ω Κρέων, το βρεγμα ίου; 
έγφδα' δεινω περί κάτω τετραμμένω. 
Άρχέδίκος ί' έν ^ιαμαρτάνοντι παράγων οίχετψ 5 
τινά τίερί εταιρίδων διαίεγάμενόν ψτ^6ι (ΠΙ 276 Κ)' 
ΝίΚϋϋτράτΎΐν τιν ^γαγον πρώην βψόδρα 
γρνπι^ν^ Σχοτοδίντιν έπιχαΐουμενην ^ 8τί 
δεΐνόν αοτ' ηρεν άργνρονν έν τω €χότω. 
Β. δεΐνον χαϊ δεινόν^ ω θεοί. 10 

έβτΐ χαϊ γένος ^ρχ'ήβεως, ώς Άπολλοφάνης έν Ψα- 
λίδι (Ι 797 Κ) 'Λαρί6Ύ'ϊΐΰίν' 

ούτοίΐ δεΙνος τι δεινός χαϊ καλαθίβχος ούτοίίι. 
Τελέβίλλα δε ή Άργεια (ίτ. 7 Β*) χαϊ τήν αλω χαλει 
δΐνον. Κνρηναΐοι. δε τον ποδονιπτΨιρα δεΐνον δνομά- 15 
ξονβιν^ ώς Φίλητας ψηδιν έν ^Αχάχτοις (Γγ. 42). 
468 33. ΔΕΠΑΕΤΡΟΝ. Σιλνιν\}ς χαϊ Κλείταρχος έν 
Γλώϋϋαις παρά Κλείτορίοις τα ποτήρια χαλεΐαθαι. 
^Αντίμαχος δ' ό Κολοφώνιος έν πέμπτω Θηβαίδος 
ψηΰί (ίτ. 16 Κ)• 20 

πάντα μόλ' Β&6^ "Αδρτιοίτος έποιχομένονς έχέλενϋε 
ρεξέμεν' έν μίν νδωρ^ έν δ' άβχηθ^ς μέλι χεναν 
άργνρέω χρητηρι^ περιψραδέως κερόωντες• 
νώμηϋαν δΐ δέπαότρα θοώς βαόιλεύαιν ^Αχαιών 4 ι. ί/νω ϊΓίρίκατω ΓίΓρίτμ.μ,£ ινω Α 8 σκοτοώ'ίΐΐΊ)ίί Α 
σκοτοίίΐ'ϊ}ί' βαροΓΗΟΓ, ίΐ Ε 9 1. Μνην 10 «αΐ ΰίΐϊίοΐ' οιη. 
Ε, τβΓίίΛ οΟΓΤαρΐβτ 13 ίΓυόί 7^ ίίίνύρ Ηβπη, ηυοιί ηοη 

Βΐιίββϊΐ; »αί(ϊ[•&4ΐΓκο& Α, οΓ. ΗίίΒ. β. ν 16 θΈΓνον Α δΐνον 
Βΐιρ€Τ80Γ. ίΐ Ε χνριναίο* Α: οογγ. Ε 16 φιλίτας Α Ιν 

άττιχοΓί Α γ οογγ. ΒοΙπιιγ 22 ψέξκιμίν Α: οογγ, Μιΐθ χεϋε Α: 
ςΟΓΓ. δοΐιεΙΙθίιΙίβΓβΓ ^^^^ 29 

δ ενΰχερώ ίΰτηώ^ί^ καΐ έζ λοίβ^ιν χέον €ΐϋ•αρ 

χρνϋείτ^ προχόω. 
χαΐ τίάλιν ί&. 15)• 

άλλοι όε χρτιτνιοια τίανάργνρον ήδΐ δέπαβτρα 
δ οίϋόιηων χρύϋεία^ τά ϊ' έν μεγάροίΰιν ίμοΐϋι 
χείαται, 
χάν τοΐζ ε^τίς δε ψάρι, {ίτ. 17)" 

καΐ χρύ6εια όίτεαΰτρα χαΐ «(ϊκι^θεοί χελΒβειον 
ίμτίλειον μέλιτοξ^ τό §ά οί προφερίβτερον εΐη. 
10 34. ΔΑΚΤΥΛΩΤΟΝ εκπωμα ουζωξ χαλονμενον παρά ο" 
"Ι ων ι εν ^Αγαμεμνονι {ίτ, 1 Ν)• 

οϊϋΎ^ δ\ δώρον αξίον δραμήματοζ 

ίχΛωμα δαχτνλωτόν, αχραντον πνρί^ 

Πελίον μεν αΟ'λοϊ/, Κάύτορο^ ό" έ'ργον Λοδών. 

Ιδ Έπιγένηζ μεν ονν ακούει το κμφωτον ποτι/Ιρίον, είς 

ο οΙόν τε τους δακτύλους διειρειν εχίίτίρω^εν' άλλοι 

δΐ τό εν χύχλω τνπονς ί'χον οΓον δακτύλους^ ί] το έχον 

έ^οχάς οία τά Σιδώνια ΐίοττ^ρια^ ί] τό λείον. αχραντον 

δϊ χνρΐ παράτό Όμηριχόν (Ψ26Ί)' "'απνρον χατε&ηχε ά 

10 λέβητα,^ τό επιτήδείον εις ψυχρών νδάτων νΛοδοχ^ιν 

η τό προς ψυχροποθίαν εν&ετον. τίνες δϊ τό κέρας. 

περί δε τήν Μολοϋΰίδα οί βόες νπερφννϊ [ϋτοροϋνται 

κέρατα εχειν' περί ων τ^^ς καταδκευής ©εόπομπος 

ΙϋτορεΙ (ΕΗβ Ι 285). ί| ων πι^€ζνόν χαΐ αυτόν έϋχψ 

2δ κίναι. πλ-ηόΐον δΐ τη^ Μολοβϋίας η ^ΙωΙχός^ ίν ^ ό 

1 ΙνχΐςωαΑ: ΟΟΓΓ. ΤδοοΙιβ ίΰτι&αι Α: οογγ. ΗβΓπι ΑαΙλοζ 
λ: ΟΟΓΓ. 8οΙιβ11βηΙ>θΓ5 8 άακη&ες Α: οοπτ. Ε «αΙ λέβίΐύν 

Α: οοΓΓ. Μϋ3 9 τΐ^οφερίαζατον 8ΐο11 12 οΐ'^ΐί Μαβ: οία Α 
14 μεν Οβίΐηηί μέγ' Α Ε 16 ίπιμένης ΑΕ: οοιτ. Ε ΒυρβΓΒΟΓ 

16 ϋιαι^ίΐν Α: οογγ. Ε, ψ αϊ δώ-ίίτνίηι ίνίίροντο Η63, Β. τ, ββεΐ 
οΓ. Ιϋί. { 18 οίδίνία Α: 1ββ•6ΐ3ίΐ1ικ Σιδύνια β ΜτΐίυΓΐ βπιβιιά 
20 τόν ίπίτηδΐΐον Α Ε: εοητ. δοΐητ 24 καΐ "^καοχον Υί\\.Μ0. ^πι ΠΐΚα άγων έτ^&η. *β&λτιον δϊ λίγειν^ φηύΐν 5 
^ίδνμοζ έν τω τον δράματος έ^ηγψιχώ (ικ 89 8ο1αιη), 
οτι παρήχονΰεν Όμηρο ν λέγοντος (Φ •270)* 

πέμπτψ δ' άμφί^ετον ψιάλην άΛνρωτον ξ'&ηχεν, 

θ εδο^ε γάρ εκπωμκ ίίναί.* εβτί δε χαίχιον ^κ^ίεταλον 
λεβτιτώδεζ^ έΐΐΐτι^δείωζ ^χον τιρος υδάτων -ψνχρων νπο- 
δοχάζ. δακτνλωτον δ' οϊον χνχλω τ-^ν ψιάλην χοιλό- 
τηταζ αχούσαν ίνδο^εν οϊον δακτύλων^ ί| επεί τΐεριείλη- 
πτια τοΓ^ τ&ν τΐΐνόντων δαχτνλοίζ. τινίς δε άπύρωτον 
φιάΐην το χερας' ου γάρ γίνεται διά πνρός. λεγοί ά' ι» 
αν ίύω^ χατά μεταφοράν ίχπωμα τι)ν φιάλην.' Φίλη- ■ 

ί μων δ' έν τοις '^4ττικοίς^Ονόμα€ίν ^ Γλώτταις; τπρο&εΐξ 
χαλπίζ ψηΰι,' ^όακτνλωτον εχπωμα καΐ το αμφωτον, 
εις δ ^στιν οΙόν τε τους δακτύλους εκατέρωθεν διείρειν. Ι 
οΐ'* ίέ ιό ^'ιον χνκλψ δακτυλοειδεις τύχονς τινάς^ 15 

35. ΕΛΕΦΑΣ. όντως έχαλείτο τίοτηριόν τί, ως ^α- 
μά'^ενάς φηϋιν εν Αντον πενθονντι (ΙΠ 349 Κ)• 

εΐ ί' ο\)% ίχανόν <?ο^, τον έλέφαν%^ ηχεί φέρων 

6 παις. Β. τι ά' ί6τ\ τοντο^ ιιρος %ε&ν\ Α, ^υτ'^ν 

469 δίκροννον ηΚίκον τι τρεις χωρεΐν χοάς^ 20 

"Αλκωνος Μργον. 3Τξ>ο•ΐ5π;ΐίΐ' δέ μοί ηοτε 

6 εν Κνφέλοις ^Αδαΐος. 

μνημονεύει, τον ποτι^ξίί'ο'υ τούτον χαΐ Έπίνιχος εν 

'Τποβαλλομενίίΐς^ οΰ το μαρτύρων παρέχομαι έν τώ 

ηερί τον ^ντοϋ λόγω (ρ. 497 α), 28 

36. ΕΦΗΒΟΣ- το καλονμενον ποτηριον ιμβαϋικοίταν 
όντως ψί^βΐ χαλειΰ^αι Φιλήμων ύ Ά^}ναιος ίν τψ 

6 χαλκίΓο»• ΑΕ: οογγ. Μθΐη 7. 8 «ο^ΐόίητα ΑΕ: οογτ. 

ΕαβΙ. 1300, 7 ^ \ Ιτά Κ'. οογγ. Ε, ίυιη ΓογΙ. πίριληίττός 

14 ^ιαι^ίΐν Α: οογγ. Οϊιβ 18 %%α Μθΐη 20 χω^ονν ΑΕ: 

ΟΟΓΓ. 0θΓα03 26 ί'ν^ϋίΟίϋοίτΛΪ/ Α: ΟΟΓΓ. Ε πίρΐ ^Αττικών Όνομάτων η Γλω^ύών, Στέφανος ό' 
ό τίωμιχοζ έν Φιλολάχωνί φηβί (111 360 Κ)* 

τούτω τΐροΕπίΕν ό βαβιίενξ χώμην τινά. 

Β. καινόν τι, τοντο γεγονε ννν ηοτηρίον; 

Α. κώμη μίν οϊη/ τίς έΰτι πεφ, τήν ©ον^ίαν. 

Β. ει ξ τιοί ^Ροδιακάζ δ'^ο^ άπ7]νεχϋ•ην εγίο 
5 καΙ τους έφηβους^ Σωΰία^ τονζ δνύχερεΐς. 

37. ΗΔΥΤΤΟΤΙΔΕΣ. τ«ιίτ(ϊ? φηοΐν 6 Σάμίθ£ Ανγ«ενς 
'Ι\>Οίονζ άντιδημιον^γήΰαΰ^Ι'αι τίρυς τάζ */ί&ήνη(ίι ^ηρι- 

10 χλείονς^ ^Α^ηναίων μεν αντάζ τοΐξ τίλονβίοις δια τα 
βάρη χαλαενΟαμένων τον ρν^μον τούτον^ ' Ροδίων όΐ 
διά τήν ελαφρότητα των ίτοττ^ριω!/ χαΐ τοίζ Λ^νηΰί 
τον καλλωπισμού τούτου μεταδιδόντων, μνημονεύει, δ' & 
αυτών χανΕηιγένης έν^Ηρωίνί} διά τούτων (Π 417 Κ)" 

15 ψυκτηρ«, κυ«•9•οΐ', χνμβία,^ ρντά τετταρα^ 

ηδυποτίδαζ τρεις ^ ή^μον άργνροϋν. 
Σημος <3' εν τΐε'μτΐττ^ Αηλιάδος (ΓΗΟΐν494) άνακεΐϋϋ'αί 
φηβιν εν Αήλω χρνβτιν ηδντίοτίδα Έχενίκης ίτζιχωρίας 
γυναικός, '^ς μνημονεύει καϊ έν ττι η'. Κρατίνος ό' 

10 ό νεώτερος φηϋι (II 29:^ Κ) • 

παρ' Αρχεφώντος ήδνΛοτίδας δώδεκα. 

38. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. Πείβανδρος έν δ εντερω Ηράκλειας 
ιΤγ. 5 Κϊ) το δε'^ας έν φ διετΐλευβεν 6 Ηρακλής τον 'ίίχεα- *\ 
νον είναι μεν φηβιν *^ίΑίΰν, λαβείν <¥' αντο 'Καρ' 'ϋκρ- 

85 ανον τον Ήραχλεα. μηποτε δε έΐΐεΐ μ£^^ά^λοι5 έχαιρε 
χοτηρίοίς 6 ^ρως, διά το με'γεΰ•ος παίζοντες οί ποιηταΐ 

4 τι ν%ν τοϋτο γέγονΐ ννν Α : οογγ. Ταο 6 τας 6' οίια- 

Α: ΟΟΓΓ. Αά&ιηιΐ9 7 δναχί^ΐζ Α: οοη*. Οίΐβ 10 μ^ν 

ϊΟίζ ηΐονβίίας Α: οογγ. Μυβ 15 φν^τ-ήρια Α: οογγ. ρ. 502 β 
οΓ. Ιϋ. Ββ1ίιΐ9 δραά ϋίΙ<;βηΙ)θΓ^. 8^11. 367,7 21 ηδνηυτια 

Α: οοΓΤ. Μακ (τεί τι^νποτίδες) 24. 26 τταρ* ών,ίανόν (ώχίανον 
31(18) ήραν.Χέα Α: οογγ. Κ καΐ ϋνγγραφεΐζ πλειν αυτόν έν τΐοτηρίω έμν&ολόγηβί 
Παννασις ί' εν πρώτφ ΉρακΙείαξ {ίτ. 7 Κί) χαρά 
Ν^ηρίως ψ'ηϋΐ τήν τον Ήλίον φιάΐι^ν χομίΰασ^κί τον 
Ήρακλέα χαΐ διαπλινϋαι εις ^Ερν^ειαν. Βτι δΐ εϊς ^ν 
β 6 * Ηρακλής των πλείβτον τίίνάντων προεί!πομεν. οτι όΐ 
κκΐ 6 "Ηλιος ^πΐ ποτηριού διεχομίξετο έτεί την δνύιν 
Στηϋίίχορος μϊν όντως ψηβιν {ίν. % ΒΥ 
αμος δ' 'Τπερίονιόας δέπας έϋχατεβαινε 
χρνβεον^ 'άψρα δι Ίβκ^κνοΓο περάΰας 
άψίχοι&' ίερας ποτΐ βέν^εα ννχτος ίρεμνας 1β 

ποτΐ ματέρα κονριδίαν τ* οίλοχον τζάίδάς τε φίλους, 
Γ δ οδ' ές αλϋος εβα δάφναιβι χατάβχιον π:οίίί;ν ΛάιςΑιός. 
χαΐ Αντίμαχος ό' οντωϋΐ λέγει (ίτ, 4 Β)* 

τότε δίι χρνϋέφ εν δέπαί β 

^Ηέλιον τίόμπενεν άγαχλνμενη Έρν^εια. ΐί 

και Αίαχύλος εν Ήλιάϋιν (&. 69 Ν)• 
^ν^' επί δνϋμαΐς 
ιβου Λατρος Ήψαιϋτοτενχες 
δέηας, ί'ν τω διαβάλλει 
πολύν Οίδματόεντα (πάντον} 
5 φέρει δρόμου πόρον ού%•εις, 
μελανίπτίον προψυγων 
ιεράς ννκτος άμολγόν, 
Μίμνερμος δε ΝαννοΙ έν εύνϊ] φη6ι χρνδΤ] κατ- 
Αίοεΰχευαύμένα προς τι^ν χρείαν ταντην ϋπο Ήψαίΰτον 25 20 

κατ- Ι 2 ^ν τετάςνω ϋαβΙ>η6Γ, ίν ια' ΤΛ^ϋ&ηι 8 ^Λιο; ί' Α: 

ΟΟΓΓ. Κ 10 άφί-κηΟ•* Α; οοπ'. Βίοαιήβΐιΐ 11 παίδάς Α: 

οοϊτ. ΗοΜοτι 12 ηαις Α: οογγ. Βίοπιί 14 χςνΰέω Οαβ 

(χ^ναΒίω): ΐνχςίοίΐ Α 15 κομ,τΐΐι Α: €ογγ. δοΐινρ• 17. 18 τβΛα 
οΟΓΠίρΐΛ 20 τί&νχον Βπρρί. Κ 21 φί'ρΐΐ δρόμου οοτιαρίητα, 
Ιαίβΐ; αάϊβϋϋναιη νείυί ψοαδςοίςόμον οί9εις οοηταρίΐίπι 

24 δ' έναννοι Α: οοτγ. Μοϊη < ΙΑ 33 τον ''Ήλιον καϋ•ενόοντα περαιοϋο^αι προς τάζ άνατολάα, 
αίνι^ΰόμενοζ τ6 χοΐλον τον τΐοτηρίον, λέγει ό' σίπως 
(ίτ. 12 Β*)• 

Ήίλιος μεν γαρ ελαχεν χόνον ^ματα χάντα, 

ονόε Λοτ' αμΛανβις γίνεται ουδεμία 
ΐττποιαίν τ ε χαΐ αντώ^ έπί^ν ροδοδάχτνλος Ήωζ 
ώχεανον προλικοϋα' ονρανον είΰαναβΐι' 
δ τον μεν γάρ διά κϋμα φέρει ίτοΐνήρατοζ εννή^ 
τίοΐ'χίλ'η Ήψαίβτον χεραΐν έλγβαμενη 
Ο χρνϋϋϋ τιμήεντος^ {>πάπτερος^ αχρον εφ' νδωρ 
ενδονΟ^' άρπαλέως χώρου αφ' 'Εΰπερίδων 
γαΐαν ες Αί^ιόπων^ ϊνα ίή ϋΌον άρμα κάί ίπποι 
10 εβτάΰ\ δφρ' ^Ηως ήριγενεια μόλγι. 

#νΟ•' έπεβη έτερων οχέων ^'Ώιεερίονος νιάξ. 
θεόλντο^ δ' έν δεντερω "£1ρων (ΡΚαΐΥδΙδ) επΙ λέ- 
β-ητόξ φηβιν «ντον διαπλεν<ίαί.ι τοντο πρώτον ειπόντος ο 
του τί^ν Τιτανομαχίαν ποίή^ίαντοζ (ρ. 312 Κϊ), Φίρί- 
χίίδης ό' έν τίί τρίττ^ των "^Ιύτοριών προειπων περί 
του 'ίΙκ£ΐ£νον επιφέρει (ΓΗ(τ Ι &0)• 'ό ό' Ήραχλής ΐ'λ- 
1« χεται έπ' αντον το τόξον ώς βαλων^ »αΙ ϋ "Ηλι,ος Λαν- 
αίίΰ9•αι χείενει^ ϋ όέ δείϋας πκνεται. "Ηλιος δε αντί 
τνύτον δίδωβιν αύτω το δε'πας το χρνϋεον, δ αυτόν 
ίφόρει ΰνν ταΐς ΐπποΐζ^ έπην δννίί^ διά τον 'Ω,κεανον 
τ^ιν νύκτα προς έωτιν, 'ίν άνίβχει [ο ^ίλιοξ]. έπειτα πο- 
Μ ^εύ£τ€α 'Ηρίχχληζ εν τώ δέπαι τούτω ές τ'ίιν Έρν&'ειαν, ύ 
χαΐ οτε δϊ '^ν έν τω πελάγει^ 'ί/λτιεανος πειρώμενος αύτοϋ 

4 πόί'ον ίλλαχίνΉ.βΓίη. 9 ποικίλη Κ: κοίλϊ] ΑΕ 10 νχόπτ€- 
^ον Α: ΟΟΓΓ. Ηε^ηβ 11 ίΜον&' Μιΐ8: ενδον&' ό^' Α χοροϋ 
Α: ΟΟΓΓ. Μαβ 12 ?!/' άλ»#(Ηίΐ' Α: οοπ:. Μβϊη 20 βαλόν Α: 
ΟΟΓΓ. Οβ,Η 20. 21 χ«ί ό "ίίλιος δΐίαας παιισ. χ*λ., δ ίίτ παύίται 
ΓβοΙβ ορίηΟΓ \νίΐ3.ιη 22 «ύτον ς: αυτός Α 24 ίψί]ν, Τν' Κ; 
ί» η νϊν Α £ΐθΒ8&ιη άβΐ. Κ 

ΑτΒΒίτΑΧΓε ηΐ. \ κνμαίνη το δίηοίζ ψανταξόμενοξ. ο δΐ το^εύειν αντον 

μέλλει ^ καΐ αντον δείβαζ 'ίίχεανοζ πανϋαδ&αι κελεύει.* 

40. ΗΘΑΝΙΟΝ. Ελλάνικο 5 εν ΑίγνΛΤίαχοΐξ οντωζ 

γραφεί (Ρ Η Θ Ι 66)• "ΑΙγντίτίων εν τοϊζ οΐ^χοίζ χεΐταί 

φιάλη χαλκοί καΙ κνα^ος χαλκοϋζ χαΐ 'η^άνιον χάλχεον.^ 

ΗΜΙΤΟΜΟΣ ^κπωμά η τζαρ^ ^ Αττικοί^ άττΌ τον βχ7]- 

ματοζ όνομαβ^εν, φηόΐν Πάμψιλος έν Γλώύβαις. 

θ 41. ΘΗΡΙΚΛΕΙΟΣ. ή χνλι^ αντη έγκά^ται περί τάζ 

λαγόνας ίκαν&ξ βα^ννομενη ώτά τε έχει βραχέα ώς αν 

κνλι^ ουίκ. «αϊ μ7}ποτε "Αλε^ις έν 'Ηύίόνίΐ ^ρικλείω 10 

χοιεΐ τονΉρακλ^απινοντα^ όταν οντωαϊ λεγτι (II 324 Κ)• 

γενόμενοξ δ' εννονς μόλι^ 

ίμηβε κύλικα και λαβών έ^ης ττυχνάς 

ελχει, καταντλεΐ^ κατά τε τήν παροιμι'αν 

αίεί ποτ εν μεν άβχός, εν δε Ο^ύλαχοζ 

6 αν^ρωπόξ έβχιν. 

δτι δ% κνλά, Ι&τΙν ή ^}ρίχλειοζ ΰαψω^ παρίϋτΎΐύιν 

ί Θεόφραστος εν τι} %ερΙ Φντών 'Ιϋτορία (5,3,2). ίί- 

ηγούμενοζ γαρ περί της τερμίν^ον φηϋί' 'τορνενεα&αί 

δε εξ, αυτής και κύλικας ^ρικλείονς, ωδτε μηόενα 20 

<[«ν)> διαγνώναι 3τρ6& τάς κεραμέας.^ καχαϋχενάααι δε 

λέγεται τΐ^ν κύλικα ταύττιν Θηριχλτίζ ο Κορίν&ιος χε- 

ραμενς, «φ' οΐ καΐ τοννομα ^χει, γεγονω£ τοις χρόνοΐζ 

χαζά τον κωμιχον Αριΰτοφάνη, μνημονεύει δε τήξ 

κύλικος Θεότΐομπος μεν εν Νεμέα οΰτεοί [Ι 741 Κ)' 25 

27771. χώρει 6ν δεϋρο^ @ί]ριχλέονξ τζιϋτον τεχνον, 

γενναΐον είόοζ^ ονομά ΰοι τι ^ώμε%^α\ 

471 αρ' εΐ κάτοπτρον φνΰεος; ήν Λληρες δο&^ς, 

δ 1. χά?.•κΐος 13 κύλίκα Ε: -κνλην Α 16 αν^ρωηοζ ΑΕ: 

ΟΟΓΓ. Μβϊη, ΐυιη Iστ^ν τΐάείαΓ άβίβηάιυιι 21 αν οηι ΑΕ 

23 ^αχε Β 27 το&ωμΒ^α Α: οογγ. Ο&δ 28 ά^Εί Α: οογγ. 
0θΓ&68 φύσεως Α: οοιτ. Όϊ 
Ι ΙΑ 35 ουδέν ποτ* άλλο. όεϋρο δή, γεμίΰω υ' έγώ. 
δ γραν Θεολντη^ι γραν. ΘΕΟ Α, τι με καλείς αύ^ φίλτατε; 
ΣΠΙ. Γν' άΰχάϋωμαΐ' δενρο τΐαρ^ ί'με', θεολντη, 
παρά τον νέον ϊ,ύνδονλον. ουτωύϊ τίαλώζ. 
ΘΕΟΑ.Σηιν^)ρ τάλί4ζ,Λειράξ με, ΣΠΙ. ναι., τοιοντότυ' 
φιλοτηβίαν δ^ ζτήνΟε)> ΰου ΛροΛίομκί. 
ΐΟ^ί'ξαί* τίΐονβα <5' όπά^ον αν ϋοι ■θ'υμοί ^, 

τίζΐράδοΐζ το τιεριόν. 
Κλεάνϋ'ηζ ί' εν τώ τιερί Μεταλιίψεωζ ΰνγγράμματί }» 
Ιο φηβί' ^τά τοίννν εϋρ'ήματα καΐ οβα τοίαντα ετι κία τά 
λοιπά έΰτιν^ ΟίΟϋ» θηρίαλειος.^ ^εινιάς, 'Ιψιχρατί^' ταντα 
γάρ πρότερον ^ννίβτορεΐν τους ενρόντα§, φαίνεται ί* 
ετι χαΐ ννν εί δε μι) ποιεί τοντο, μεταβεβληχύ^ αν 
ε[η μικρόν τοννομα. άλλοι, καϋ-άτίερ ίίρτ/ταί, ουκ εΰτιν 
15 τίΐβτενβαι τω τνχόντι.' άλλοι ί' ίϋτορονΰι ϋ^ηρίκλειον 
6νομα6%^ήναι το ποχήριον δια το όοράζ θηρίων αντφ 
ίντετντίώϋΟ'αι. Πάμφιλοζ δ* ό Άλε^ανδρενζ άτΐο τον ο 
τόν /ύιόννύον τοϋζ θΐ^ρα^ κλονεϊν ύτεένδοντα ταΐζ κύ- 
λι^ί τανταις κατ^ αντών. 42, μνημονεύει τον έκπώ- 
20 μ«τθ5 καΐ Αντιφάνης ίν Όμοίοιι^ οντω^ (Π 82 Κ)• 
ώί ό' έδείηνηϋαν {ΰννάφαι βονλομαί γάρ τάν μέ(5ψ) 
καϊ ^ώζ ϋωτηροζ ι]Λ•&£ Θηρικλειον 'όργκνον, 
τηζ τρυφερά^ άπο Αέϋβον ϋεμνογύνον δταγόνος 
^ τίλήρεζ, άφριζον, εκαΰτο^ δε^ιτερα ό' ^λαβεν. 1 δή γε μΐΰώ ΰί έγώ Α: θθη•. ΔΙ)ΓθΒϋ1ι 2 ψιλτάτ-η Α: 

ϋΟΓΓ. ΡοΓβ 3 Γν' Ρογθ: τι»"* Α 5 ταΐα. σπίίξαίξ μ^ναι Α: 

001ΊΓ. Αάαιηιιβ 6 τ•ήνδί α-άά. Μβίη πςοΰπίομοα. Α: οογγ. 

Μαβ 8 ηερίόν Κοοίι: πρώτον Α 10 «ά τούτων ίΰρη- 

μΜτα τιαΐ οαα τοιαντα ίναατάλητιτά Ιατιν ^ϋβ,ιη 11 δίΐνίίχς 

Α, οι. ρ. 467 β ΐψΐ'Λράτης Α: ϋΟΓΓ. Ιιβορ&ΓίΙΐ, οί. Εΐ. Μ. 

876, 49 11 8(1 νθΓΐ>& οοιηρβηάίαίδ, 16 ίία το μορφάς ΕιμΙ, 

1163, 43 άβ βαο, ηοη Γβοΐ© 21 τάν ΚορρϊβΓί: τά Α 23 ϋΒ- 
μνοπόνον Α: οογγ. Κ 98 ΙΑ %ΰΧ Εϋβονλος έν μϊν ^άλωνι (Π 175 Κ)• 

διενιφα δ' ονό^ν ΰκενος οί^ειχώποτε' 
ά χα^'αρώτΐρον γαρ τον κερα^ν εΐργαξόμην 

■η Θ'ηριχλ'ΐΙζ τάζ χνλιχαξ, ηνίχ' ^ν νέοζ. 

έν ίί Κνβενταΐξ (Μά. 183)" 5 

ίχρτι μ}ν μκλ' άνδρίΜνιν 
τών ^ρικλείων ύκεραφρίζονδαν χαρα^ 
κω&ωνόχειλον , ^ηφοΛερίβομβήτρίΦίν , 
μέλιαναν^ ενκνχίωτον^ ο^νπνρόαχα^ 
6 ΰτίλβονΰαν^ άντανγονύΐίν ^ έχνενίμμενψ^ , 10 

Χίθ^ κάρα βρύονβαν, έχιχαλονμενοι 
είλχον ^ιόξ ΰωτήροζ. 

Αραρώζ ί' τ] Ενβονλοζ έν Καμπίλλίίονι (II 179 Κ)• 
ώ γαία χεραμί^ τις ϋε Θ-ηριχληξ ποτέ 
ετενξε κοίλης Αα>'(5ΐΗϊί ενρννας βάΟΌζ; 15 

η Λον χατειόώζ τ^^ν γνναιχείαν φυσ^ν, 
ώζ ονχΐ μιχροΐ^ ^εταί ποτ^ίρίοις; 

*ί4λεΙΐ£ β' έν Ίτί^εΙ (Π 328 Κ)• 

χαΐ %τ^ρίχΙειό^ ίτς κνλι^, βτέφανον χνχλω 
έχονβα χρνϋονν ού γάρ έπίττ^χτόν τίνα. 
[«ΝχΙ έν Ίππίϋχω (Π 299 Κ)• 

μεβτΎΐν άχράτον ^ηρίχλειον ε€χαβε 
ί χονλην νπερ&ύονσαν . . . 

43. Τίμαιος δ' έν τί} όγδό^^ κβίΐ είχοϋτΐ; τών ^Ιβτοριών 

(ίΉ0ίΓΐ226) &Ύΐριχλείαν χαλεΐ η^υ- χνλιχα γράφων οϋτως' -26 6 μαίαν αν δριαην Α: ΟΟτν. Ε 7 ρτο πάρα ίπϋ ΒΐιΙ)- 

βίαηϋνυΐιΐ νβΐυί, «όρην, οί. ρ. 472 εά 8 ν,ω&ωνόχ^ιρον ΑΕ: 

οοη*. ΑΜτίϊΈΐΓίΙΙΙ; 9 ό^νπΐνάα-κα ΑΕ: οογγ. βεΐΐϊν 11 κα- 

ταβονονσαν Α Ε: οοϊτ. Ρογ3 έπι•καλονμενος Ε 14 «ίρα- 

^ιιτιοσί Α ν.ΐρααιτΐ' ΰ^ Ε: ΟΟΓΤ. ΡθΓ9 20 ^'χονααν Α: οοϊτ. 

ΜΐΐΒ Ιχίτίτψυν Α: οογγ. Ρογ3 31 Ιν ηπαχαΐί, Α: οοττ, €&& ^Πολνξενόζ τι^ τών έχ Τϋαψομενίου με^εΰτνιχότίίϊν 
ταχ&ύ$ εκϊ τι/ν Λρεϋ^βΛίαν ίτίρίί- τε δώρα ηκφά ταν 
Νιχοόήμον καΐ κύλικα ^ηρίχλ&ιαν λαβών έ-Λαντικεν* 
Άδαΐοζ ά' εν τοΐ^ περϊ Αια^έβεω^ τ& αυτό νπο?,αμ- 
Ι βάνει ^ηρίχλείον είναι χιά χαρχ^ΙύΛον. οτι ^^ β^αψύρει 
ΰαφώζ παρίϋτηβι Καλλί^εινος εν τοίξ περί '^).ε^κν-ί72 
όρείαξ ψύβχων (ε£. V ρ. 199 ΐ») τινάζ έχοντας Ο-ιιριχλ&ίον^ 
χομπενείν^ τονζ Οΐ χαρ%ΐιΙόια. ό:;τοΓον δ* εϋτϊ το χαρχήβιοι/ 
ίν τοίζ ί^'^ς λεχ^ψίεται. καλείται ^ε χΐζ χαϊ ^/ρίκίαο^ 
ή^^ ου μνημονεύει "Αλε^ι^ ίν Κνχνω {ΐΐ 339 Κ)* 
φαιδρ{>ς δ^ χραη)ρ ^ρίιί?.είο^ έν μέύαι 
εΰτηχε λενχον νέκταρο^ ΛοΛοίίγενοϋζ 
Λ^'^ΐϊΡίϊ^ί αφρίζων^ νν λαβίοί» έγ^} χενον 
τρί-ψκζ^ αοήβίίζ λαμπρόν, άΰφαλϊί βάφ,ν 
5 βτιί««?, όννάψοίζ καροίίμοίζ χιϋ^ϋοϋ^ χλάάοίξ 
έστεψα, 
ηλνκώς ό^ τ^ιν ^ρίχλειο^ν εΐηε Μένανδρος έν Θεσ^ 
ρορονμενΐ} (Πι 65 Κ)• 

με0ως με^ύων ζτ'ίιν^ %Ί]ριχλ&ιον ^(ίχαα.ε. 
ίίαΐ έν Μηναγνρχ}] (ίΐ). 93)" 

προηίνων ^ρίχλειον τριχό>τνλ»ν. 
ζίίώ|ί3Γποί εν Φιλάργυρα {Ά>. δ5»)' 
τ-^^ ^ηρικλείον τί^ζ μεγάλτι^ Χ?**« ^^^^ ί*ί«• 
ΑΙΣΧ. εν οίδα. Α. χυΧ τών "Ροδιακών. %διϋχα γαρ 
έχ των τοιούτων, Αίϋχρέα^ ηοτηρίων 
ίίααϋια Λίνειν. 
Τολέμων ό' έν τίρώτψ περΧ τηζ '^θτ^νι^βΊν Άχροτΐό- 
£ω§ ουδετέρων ώνόμα<ίεν ειπών (ίι•. ι Ρι•)• 'τκ χρνΰα α 3 ϋ^ηρί'κλίΐον Α: οογγ. δοΐι^τ 15 άνάψας Μβίη 
Ιίβία 25 αιΌχίκ Α: αοίΓ. Μβίη _„^^, 19 ίήν 

21 ζ^μίοτην^ προπί»»ϊ' :^ υ &η^ίχλεια νπό^,νία Νεοπτόλεμος άνε'Ο-ηχεν* ΑΑ.Άπολ- 
λύδω^ος ό' ό Γελφος έν Φιλαδελφοις η '^ποχαρτε- 
ρονντί φηΰιν (ΠΙ 279 Κ)' 

^ίΡί|ίί3 0τρώματ\ άργνρώματα, 
^^ρίχλείΟί <(χαΙ^ τορεντά πολυτελή ποτήρια 
έτερα. 
^Αριϋτοφών ό' έν Φιλωνίδτ^ (II 281 Κ) ' 

τοιγαρονν εμοί μίν άρτίως 6 δεϋπότης 
δι* άρεττ^ν τών ^νιρίχλείων εύκνχλωτον ά&αίδα, 
'ϋπεραφρίζονβαν^ τρνφώβαν^ ί'βον ϊ'ΰω χεκραμενην, 
προΰφερων εδωχεν* οϊμαι^ χρηβτότψοζ οννεκα. 
δ ίίτ' ελευ%•έραν άφτμε βαπτίβας ίρρωμένωξ, 
Θεόψιλοζ ί' εν Βοιωτία (II 47ϋ Κ^• 

τετραχότνλον δε χνλιχα χεραμίαν τινά 
των %^ρικλείων, πώς δοκεΐς, χερανννει 
χαλώζ^ άφρω ξεονΰαν. ονδ' αν ^4ί>τοχλής 
οντωζ μά τήι/ Γήν ενρν&μωζ τϊ] δε%ια 
5 ^ραζ ένώμα, 
'β έν δΐ Προιτίΰί (ϊΐ3, 476)• 

χαΐ κύλικα .... ^τιρίχλειον είαψερει 
πλέον ^ χοτνλαζ χωρούσαν επτ 'Αγα&ηζ Τύχηζ. 
ΙΣΘΜΙΟΝ. Πάμψίλοζ έν τοΙς περί Όνομάτων Κν- 
πρίονζ το Λοτι^^ιοι/ ονζω^ χαλεϊν. 

4δ. ΚΑΔΟΣ. Σιμμίαζ ποτήριον^ παρατι^εμενοζ 
Άναχρεοντοζ {ίν. 17 Β*)* 

ήρίύτηβα μεν ίτρίον λεπτοϋ ζμίχρον')} άποχλάξ, 
οΐ'νον ό' ε^επιον κάδον. 

5 <κα1> τορευτά Εοήν: το^ΐνταΐ Α 9 ^ιαπρίπή Κ, οι. 

Τ. 11 13 ίοΓΐι. Βοιωτίφ 15 δοκίΐ Α: οοη•. Μιΐ9 κίράννναν 
Α: ΟΟίτ. Ρογβ 17 Γήν δίΠΉΤ: τψ Α 18 άιραααν ωμον Α: 

ΟΟΓΓ. Ιίΐοοΐβ βίι ΡοΓβ, ββά. άιτίίϋο 20 ■ανίικ' <^ά-λράτον^ ΚοοΙε 
26 Ιί-κτοϋ μικρόν Ηβρίιειββΐ;. βηοΐι. ρ. 69: Ιίπτον Α ΙΑ Έπι,γενηζ ί' έν Μνηματίω φηϋίν (Π 418 Κ)* 

χρατήρεζ^ χκόοι^ 
δλκεΐα^ τίροννεΐ', Β. εβτι γάρ κροννεϊα; Α. ναί' 
<!^λουτ'ήρι^ — άλλα τί κκΟ-' £3<«στον ^«Γ λεγειν\ 
^φει γάρ α'ύτόζ. Β, βαόιλέως νΐον λέγεις 
δ ζ^Καρών} άψΐχ^αι δηλαδή Πι^ώόαρον. 
^Ηδύλος Έπιγράμμαϋι' 

πίνωμεν' καΙ γάρ τι νέον^ χαΐ γάρ τι παρ* αϊνον 473 

ενροψ* αν λετίτον χαί τι μελιχρον έ'πο£. 
αλλά κάδοίζ Χίου με κατάβρεχε και λέγε * παίζε ^ 
Ήδΰλε\ μι6ώ ζην ές κενόν ^ ον με^νων. 
χαΐ έν αλλω* 

^ξ ήοϋζ είζ νύκτα καΐ έκ ννχτος πάλι Σωκλ^ζ 

είζ ήοϋν πίνει τετραχόοιβι κ«ίοί?, 
είτ έ^αίφνηζ που τνχϊ}ν οΓχεται. άλλα παρ οίνον 
Σικελίδον παίζει πονλύ μελιχρότερον , 
5 έβτΐ δ} δή , πολν <(δ»))> βτιβαρώτεροζ. ώ^ ί' έπιλάμπει ΐ 

ή χάρίζ^ ωβτε φίλει καΐ γράψε καΐ μέΰ^ε. 
Κλείταρχος ί' έν ταΐς Γλώύΰαις το χέρα μιαν φηΰιν 
ίο 'Ίωνας χάδον καλεϊν. ΉροίοΓΟ^ <5' έν τΤι τρίττι (ο. 20) 
* ψΌΐνιχψον ^ ψΐ]6ίν^ οίνου κάδον.^ 

46. ΚΑΔΙΣΚΟΣ. Φιλτ^μων έν τω προειρημένω (^Λ^9&) 
ϋνγγράμματι ποτηρίον είδος, άγγεΐον δ' έότίν έν φ 
τονζ χτηαίονς ^ίας έγκα^ιδρνοναίν, ώς Άντικλείδ^ΐζ 

3 ^οτι 6β ν,^οννιαναι Α: οοιτ. ρ. 480 Ά 4 Ιοντήρι' β,άά. 
βχ ρ. 4861) 6 Καςών Β,άά. Βξί 9 ενροψεν Α: οογγ. 1ίΐοοΙ)3 
11 ήβνίεμΐ ΰωξψ Α: οογγ. Ιεο 13 ^» ννχτδς Μβΐη: ^« ννΛτών 
Α πάλι Σϋο-κΙής Β§;1ι: πασιβωκίης Α 15 πόροινον Α: οογγ. 
Μαβ 16 ποίν Αι οογγ. Μϋ3 17 ίή Είϊά. Κ, πολύ <[τι> 

Μβΐη 18 <ρίΙΐΐ Ι&ο: φΛί Α, ββά τ6γ133. ώ6 βίο ηιιϊάοιη ίηΐβ^η, 
19. 20 οί. §10390, οοΓΓίιρΐϋ ίιι ΒβΙεΙτ. αη, 268, 18 «αίοι: ΰπό 
Σολίΐον κιίίοι, υπό Ίόιν(ον «ίραμια 20 ν.άδον 1βιηιη& οού: 
χαλόν Α 21 ψοινιν.Γ^ίον Α, Γογϊ;. ψοίνιν-ι^ον >^ € ψη0ΐν έν χψ *Ε^^γψί%φ γράφων οϋτως {ΐτ. 13 Μ)• '^ίδ^ 
κτηΰίον ΰημεΐα [ό^ύίβ^αί χρη ωόί' 'χαδιβκον καινυν 
όίωτον έτΐΐ&ηματονντα ύτέ^χα χά ώχα ί^ίφ λενχω χαϊ 
έκ τον ωμον τον όε^ιοϋ χαϊ έχ τον μ,&ιώΛου .... χοϋ 
κ^οκίον^ κιά /βθ-ίΓναί ο τι αν εν^τίζ καΐ είϋχέαί άμ- 
βροβί'αν. η 0' άμβρού^α νόωρ ακραιφνές^ ίλαιον, 
παγκαρπία' ατιερ έ'μβαΐε.' μνί^μονενει τον κκόίόχον 
καϊ Στράττις 6 χωμίχος έν Ατιμνομέδα λεγαν οίήτω^ 
(ΐ 717 Κ)• 

Έρμί55, ον ίΧχονί^ οϊ μίν έκ χροχοιδίον^ 
οϊ ί' έχ χαδίβχον ^ΰ"} ί'ΰον Ιύω χεκψιμενον. 
Λ 47. ΚΑΝΘΑΡΟΣ. δτ^ μεν ΐίλοίον ϋϊ>θ|[χΐί χοινάν^ δη 
(ί^ καΐ %οτι^ρι6ν τι οντω χαλεϊτκι Άμεΐ'φίαζ έν Άτίο- 
κοτταβίζονσί φη6ΐ (Ι 670 Κ)* 

■)) Μανία, φερ' ό^νβκφα χαι καν^άρονζ. 
"Αλεξίζ ό' έν Κραχεία (Π 338 Κ) — ύ ίϊ λόγοζ Λερί 
τινοξ εν κα^ίηλείΰ} πίνοντοξ — 

ίΓ-θ^' &ρ& χον ^Ερμ&,ίϋκον τών &δρών τονχων τινά 
χάν^αρον χαταϋτρεφοντα, χληϋίον δϊ χείμενον 
ύτρωματία τε χαϊ γνλιον αντον. 20 

(? Ε^βονλοζ δ' έν Παμφίλφ πολλάχΐζ μεμνημένοζ τον 
ονόματόζ φτ/ϋιν (Π 199 Κ)* 

έγώ δϊ {καΐ γάρ έ'τνχεν ον καταντιχρν 
τ^ί οΐκία^ χαινί^ν καπηλεΐον μέγα) 16 Ι τον 2 σημεία δπβρβοίιιιη, Γοτί,. αιηύας εοΠ. Ηβ3. 8. τιαάίααοί 
ΰ ίτΐί^ημα ίίίοί'ϊα ΜιιβίίβΓ οτέψαί τά ΐ8.ο: ϋτέ'ψίχντα Α 

4. 6 Βπρρίβικίιιπι ίβι-β ζ^ιια&ΐΟ&αι τά κκρα> τον χρο-κίον 
5 Γαχιαι Α ιΓΰχΒαι Ε 8 «αΐ ατράτων Α ίψηΰί τίον ό^ο^Ενηβ 

Ε ροβίι ΐρΒ03 νοΓβαβ): οοπ'. Ο&β οοΐΐ. Ι ρ. 32 Ι) 11 σ' Άάά, 

ΡθΓ9, γ' Εηίζ3θ1ΐ(ϊ 15 ημαμίΜΐ φ/ρ' Α: ΟΟΓΓ. XV ρ. 667 £ 

16 κρατίαι Α 18 των ανδρών Α: €0ΤΓ. Ήθίαι 19 ίοΓΐ. 

■Α<κν&άςοαν, οΓ. ρ. 474 α 20 τε άοΐ. Βί υ 41 ένταν^' έπετήρονν την τροφόν τήξ χαρ^ίνον, 
χεράϋαί χελενΰας τον χάπηλόν μοί χόα 
δ ό/3οΑοϋ Λαρα&εΐνζα -θ^' ώ§ μεγιύτον χάν^αρον. 
καΐ «άλιν* 
6 ό δε χάν^αροζ πάλαι, δη καινοζ ώ$ ξηραίνεται, 
χοίΐ ζτΐ' 

αμα όΐ λαβοΰϋ^ ήφκνιχε πηλίχον τινά 
οΐεθ&£ μεγε&οξ άρεϋιαν μέγαν πκνυ, 
χαΐ Ιςηρον ετίόηΰ' εν^εως τον κάν%αρσν. 
10 ^εναρχοζ δ' έν Πριώχω ψηβΐ τάδε (II 473 Κ)• 

6ν δϊ μηχετ £γχεί^ παίδάριον^ είζ άργυρονν^ 
είξ το βα^ν ό' έπανάγωμεν είζ τον χκν&(χρον, 
ίτκίόάρίον, ίγχει•, νη ^ι είζ τον χάν^αρον. 
"ΕΛίγένηζ Ήρωίνΐ) (Π 417 Κ)• 474* 15 άλλ* ονδϊ χεραμενονϋι ννν τονξ χανθ^αρου^, 

ω ταλαν, εκείνον^ τούζ αδρούς ^ ταπεινά δϊ 
χαΐ γλαφυρά πάντες .... ώϋπερεί 
αυτά τα ποτήρι\ ου τον οίνον πιόμενοι. 
48. Σωόίχράτηζ Φιλαδελφοις (III 391 ΚΓ 
ΪΟ λεπτι) Οέ «υρτοι^ έγγελώβα χνμαΰιν 

αϋρα^ χόρη Σχείρωνοζ^ η^ύχψ ποδΙ 
προβήγε πράωζ χαϊ χαλώ^ τον χάν^αρον. 1 

Φρννιχοζ Κωμαύταΐς (Ι 374 Χ)* 

£ΐτα χεραμεύων οίν οΐχοι βωφρόνως Χαιρεϋτρατοζ 
25 εχατόν <(αν> της ημέρας εχλαιεν οΐ^νον χαν&άρονζ. 

5 δη καΐίίός (ί. β. χινος, αί. νΐάϊίι Μαδ) ώξ ά&1. ΟοΙ), τίάλιν 
τίν ίΐίνός [ώς Ιηραίνετα*] Κ 8 α^Εΰίαν Α: ν^(^β^11^ ρ&ηΪΒ 

&ϋ(][ΐιοά ηοιηοπ Ι&ΙβΓβ (νείιιί; άθ-α^ία^}^ ίαπι μέγαν πάνν ϊοτί. 
^ΙοββθΕηα 11 τάργνρονν ΒθΙ}Γ 12 δέ ίΐάΐιν αγωμ$ν Α: 

ΟΟΓΓ. Μβϊη 13 ντ] δί' νη τάν 7ίάν&. Α: Οογγ. Μβϊη 17 ΘΧ- 
βρβοΐο πάντα ώσ «ίρΐ Α ωοτΐίρ Ε: ΟΟΓΓ. ς 18 ηιομένοίς 

Μβΐη 21 1. Σ•)ΐ£ρ(ονος 24 οΓκω Α: οοτγ- Ιίθί;Γθηη6 26 δν 
Είΐά, ΕγΓ, ΐαια ίκαίν ίείΓΟίιτιε, δβηΐϋΐιϋίΐβ ιιοιιιηΘη ηοη ρθΓΒρϊοΐο 43 υ Νιχόονφατος ^ίαβόΐα (Π%22Ε)- 

ι) Μτνι^ ^ χότ€^ν είχ06ορός ίΰτ τι χύκνοζ 

9[ύτ6ς Μ^βινα τά χάντ\ Β. άμίλει χνχνοχάνΟ-αρος' 
[{ξ άμφίηί^ον τούτον χίχεραμενμενος] 
Μειτανόροζ δε Νβηηίλι^ρω (ϋτ. 34β Ε)' 

^« λίχαν Αίγ^Οαν άΐί^»ορον /3((θο$ (Έατ. Τγο. 1)_ 
θ«ίφι^ο$ ^ίΐ^9 ^ ΧΓ^ατοι/. ώ^ /^ χαΑον 
ν^ νίον (ντνχοΟητα χαΐ ΰεΰωβμενον 
Λ^Λκοζ Ιεγω βο» τόν τ€ χρχ^ονν χάν^αρον. 
5 2ΓΤΡ. χοίοΐ'; το χλοΐον-, Κ^Α, ονδεν οΓβθ«?, α%λιε^ 
[κη βίτ' ό^4'/«*] 

2ΓΤΡ, ηρτ Μττ•ν <ίειίώ69'€ίί μοι λέγεις ; Α. εγωγε μήν 
χίόΊί» Μτνν Καλλίχλί]^ έχοίηόε 
τον κκΧιη^^κνον, ^ύφ^νο^» ζβ*"^ έχνβερνα Θούριος. 
Πολε'μωρ ί* έν τοξ$ χρο^ Άι^ίγονον περί Ζωγράφων 
ψι^όίν (&. 63 Ργ>* ^^Α9^νΐ}ΰιν εν τω του Πειρί&ου γκμω 
π&ΚΗΐρίεψ 'Ίχχνζ τ^ν μίν οίνοχόιιν χα! τ6 χύπελλον 
Χ£^¥α^ Χΐ^νβ^ τά χείλι; ττεριτεραμνίααζ, τάς δε χλιβίαζ 
ίΧιηντηξ χαρ^^ »οιΧί'λοι^ βτρώμαΰι χεχοΰμημε'νας^ έχ- 
χαμ«ν« δε κεραμεον^ χαν&άρονς^ τιαΐ τον λύχνον δμοιως 
<τί»•»> έκ η|δ «λ^οφ^^ /|ί;ρτ»;^αίνον, άναχεχνμεναξ έχοντα 15 20 Χ «βΤΑν η Α: ΟΟΠΓ. ^βρίι&ηηβ 3 Ιάν Α ?τί Ιαο: απ Α 
4 »>^Μΐ ' ϋ ^^ Α: οοιτ. Ιμ δ «ΙβΙ. ϋί 11 ειιρρί. β ΜαοΓοΗο 

6« 21. 16 Ιϊ «βΐ ρ*τ' 61ίγ« άοΐ. Ββηΐΐ 13 Γγω^ί μην 

Βίηϋ: #|<^ η^ Ιμι^ν Α 14. 1δ τήν νανν Ιχίίντ^ν Γ;ν ίποιησε 

Κ>||»»1^ <!ΐ»θθ ΟγοΙ) 6 ΚαΙνμηος (δΐο Ηβηιι^) βθηηύ• ιηίΜ 
νλν νύΛ^μίνψ ^μΜ^μ^μτ^ ^Ιοββ» τΐιΙοΐυΓ ββββ , υΐ; ίβΓβ Βθτΐ1:>3.δ 
^#τ «ίν^ ΚβύΛοΛής | ίποίηηψ^ Εέψράνωρ χΐΐ' 1δ ενφρανο(/ 
έΜ^ΑψΨΜ^ Α: οοΓΓ. 6γο1, οιηιήηο Ιιαοε ηοη άβ ιιατ1;^ο, ββά άθ 
«μΜΜηο ροοαίο ίη1β1ΐ6§«ηά& 18 Ίηπνς Βί: ιτηανς ΑΕ, οι. 
ΡΙίΑ. 1&Ι 141 19 χψναατά χΐΛη ΑΕ; εοιτ. Μαβ 22 τόν τάζ φλόγας.* οτ^ 5^ χαΐ άτίο Καν^άρον χεραμί'ω^ ώνομά- 

σθ^; το ^κπωμα Φιλεταιρός φηΰιν ίν Άχιλλεΐ \,\ΐ2ηι'Κγ 
Πηλεύζ' 6 Πηλενζ ό' ίβτίν 'όνομα κεραμίως (Ειιγ. ΐρΐι. α. 70ι), 
ζηροϋ λνχνοττοιοϋ^ Καν&άρον^ τεΐνιχρον ηάνν, ο 

άλλ' ον τνράννον^ νή Αι . 

οτι ^\ καϊ γντναι%Εΐ^ν 'ΧΛϋμάριάν ίΰτιν χάν^αροζ ^Αντι- 

ψάνης ΈίρηχΈν ίν Βοιωτία (ί1>. 30). 

49. ΚΑΡΧΗΣίΟΝ. Καλλί1^Εΐνο<- 6 *Ρό8ιοζ έν τ•οί? 
περί ^Αλεξανδρείας ψηβΐν (ΓΗ Ο ΤΠ 05) οτι ποτήριόν έατιν 

II) ετειμηχΕζ^ ΰννηγμενον εις με'ύον έτίιεικως^ ώτα έ'χον 
μέχρι τον Λν&μένος κα^ήχοντα. έ(ίτϊ δ^ ίκανώς επί- 
μΊ\κες [τό] ποττ^ριον το καρχ'ήύιον^ χαΐ τάχα διά το ί 
άνατετί^^&αί ούτως• ώνόμαδται. άρχαιότατον (5' έβτΐ 
ποτηρίον το χαρχήϋιον, εΐ^ γε ο Ζενς ομιλήΰας ^Αλκμήνΐ} 

15 εδωχε δώρον αΰτ6 ττ^ς μίίξεως, ώς Φερεκύδης έν ττι 
δευτέρα (ΓΗ Ο Ι 77) ΙΰτορεΙ χαΐ Ήρόδωρος 6 Ήρα- 
χλεώτης (Ρ Η Ο Π 29). Άύχληπιάδ^^ς ό' ό Μνρλεανος 
χεκλί](ί&αί φηΰίν αύτο άπό τίνος των ίν τϊ] νηΐ κατα- 
ϋκεναύμάτων. ^τον γάρ ίδτον το μίν κατωτάτω τιτέρνα 

ίΟ καλείται^ § εμΛίτετει εις την ληνόν, το ί' οίον εις 
μέϋον τράχηλος^ το δ^ 7€ρος τώ τελεί καρχήβιον. ^'χ£^47δ 
9ε τούτο κεραίας ίίνω^εν νενονϋας ίψ εκάτερα τα μέρη^ 
χαΐ επίκειται το λεγόμενον αντώ ^ωρίίκιοι/, τετράγωνον 
πάντί] ττλήι/ τΐ]ς βάΰεως χαΐ της κορνφης' ανται δ^ 

7 ίοΓί. Βοιωτίω 9 βο[0[ ^ρτοϋεηιιη βί οΐτοα ηιεάίανη ρατ•} 
Ιΰτη οοηρτ£88ητη [αηβσίΜτη] ηΐΐάίοΰτϋ&τ^ αη&ΐ8 α ΒΗΐηνιο αά ίη^' 
βιηαιη ρίτίΐηίίβηίίΙ/Μδ' Μη,ογ. 6, 31, 4 12 το άοΐ. Κ, ηίβί 

ίοΓίβ οιηηία Ιι&ββ εστί ίέ ιπανώς — το ναρχ-ήοιον (Ιείβικία 
12. 13 οί. δοΐιοΐ. Ρϊικί. Νβιη. 5, 94 15 ίί'ίωκε Ε 20 ι; 

Οοπίββ: η ΑΕ 22 ανω ΰνννίνονσας ΑΕ: οοη*. ΟοΙιγ, 'βί 

»κ<ίί άί/Ι[Ήηάΐ ιη Μίΐ'ηηψιε νάί Ίαίηα αι ^καί ϋοτηηα νοοαηίητ^ 
Μ&ςΓθΙ> 
ί χφ4)ήϋχου(ίι μιχρον Ιπ {ν^είαζ ε^ωτερ^χ έαΐ δε 
θωρακίου είζ νφος^ άνήχονΰα καί ο^εια γιγνομένη εατίν 
ή λεγομένη] ήλαχάτψ μνη^μονενει δί των καρχηοίων 
και ΣαΛφω έν τοντοίξ {ίτ. 51 Β)' 
κήνοι ό' ίίρα τίάνχε^ 

χ^λείβον άράβαντο άέ αάμπαν έβλά ^. 

ζ^Κρΐίτΐνος έν ^ιοννΰ€ίλε^άν6ρω (Ι 24 Κ)' 

ΰτολην όΐ δίι %ίν ^%Εν\ τοΰΓίί μοί φράθον. ίο 

Β. ^^ΰον^ χροχωτόν, ποιχίλον^ χαρχτιΐϋιον,^ 
ΣοψοκΚ^ς; Τν^οΐ (Γγ. 533 ίΟ* 

χροΰπτ'ήναι, μίβην 
τρίίΊΐεζίχν άμφΐ αΐτα χίά καρχήΰια^ 
Ι) χρΌ^ τήν τράπεζαν φάΰχων προϋεΐϊίλνΰ-εναι τον^ δρά- 15 
κοντα^ καϊ γενέϋ^αι περί τα ϋίτία καΙ τα καρ%ή(5ια. 
ε&0£ γαρ ήν τοις αρ;ι;αΑϋΐ? επΙ τών τραπεζών κεκρα- 
μένα τι^εναι Λοττ^ρια, χα&ά χαΐ "Ομιιροζ τζοιεΐ. ώνο- ■ 
μάϋ^ϊ} δε το 3£αρ;ΐ[;ΐ7(ί6ον δια το τραχύαματα εχαν 
κεγχροειδη, κκί; εί'ρτίΐται κατά έναΙΙαγΎ^ν τον Τι ΐΐρυ^ 2ϋ 
το ά άντΙ τον κερχν^^ιον' δώ καβ^Ομι^ροϊ (Φ 541) τού§ 
•ίίχο δίψονζ κρζζτονμένονζ καρχαλέονξ είπεν, Χάρΰ>ν 
ά' ό Ααμψακηνοζ έν τοις "ίΐροι^ (ΡΟΗ 1 35) πϋίρά 
ο Αακεδαιμονιοίζ φηϋΐν ετι καΙ εΐ^ αντον δείχννό^αί τ6 
δέπας το δο9•εν '^ίλκμήντ} νπο ^ιός^ οτε 'Αμφιτρνωνι 2ό 
είκάύ^η. ή 7 %αϊ ^λίΐ,βον Α 9 ΰΓΛϋηϊ Ιοοιιιβ &άά. θ Μ&ογοΙϊϊο 10 τονόο 
μοι Μ3,0ΓΰΙ)ϋ ΰθ<1: ΰΟΓΓ. Ρογβ 13 πςοατήναι μέσιιν Α: Βοη οθγΙ& 
εοηίθΰύαΓΟ. οογγ. Β^^Ιε, ν^ος . γην δεψι ίί&ΰΐοϊ). οοά 14 ατία 
τά καΐ Α^ οογγ. Μ&οιοΐ} 20 ίοτί. ηΐρχνοιιδί) 23 τοΐβ ΐ^οίς 
Α: οοπ". βοΙίΜ^'- 26 ίίκαα&ύζ {^ϋννίγΐν^το α«τ0 Κ ΙΑ 45 ΚΑΛΤΤΙΟΝ. Λοτηρίον τι γένοξ Έρχ^^ραίον^ ώζ φτ^βι 
ΠάμφιΙοζ. είναι, ί' αυτό οϊόν έϋτι το ΰκαφίον, 

50. ΚΕΛΕΒΗ. τοντο'ϋ τον 4χπώρΐΜτος Άνακρίων 

μνημονεύει (,ίτ. 63 Β) • 

δ αγε όή^ φίρ' ημιν^ α ααι., 

κεΙεβν}ν^ οχωξ ϋμνϋτιν 

Λροχίω, τά μίν 0£χ' έγχέαζ 

ν$ατοζ^ τα ττεντε <5* οί'νου 

χνάϋ•ονς. 

ΙΟ Μήλον ό^ Λοτερον είδόζ έϋτι ποτηρίον η πκν ποτ'ήρΐίΟν 

χελεβη καλείται άπο τον χε'ειν είζ α-ϋτο τήν λοιβην α 

Όΐ λείβειν' τοϋτο (5έ έτά τον νγρΌν ϋννήΟ'ωι^ ^ταττον^ 

' ον λέγεται χαϊ ό λεβηζ, ΣίλΐΊνοζ δΐ κίίΐ Κλείτ- 

"αρχοζ τοίΐζ Αιολείς φα&ιν οντω χαλεΐν το ποταίριον. 

ΐδ Πάμφιλος δϊ το [χοτΎ'ιρίονΙι ^ερμοποτιδα καλονμενον 

τ») ν χελίβην είναι. Νίχανδροζ (5' ο Κολοφώί^ιοζ ίν 

ταΐζ Γλώββαις (ίι*. 1.18 8ο1ιη) ποιμενιχον άγγεϊον μελιτη- 

ρον τι)ν κελέβην είναι, χαϊ γάρ Αντίμαχο ζ ο Κολο- 

φώνιοξ έν πεμίίτψ Θί^βαίδος φηβι (&. 19 Κί)• 

χήρνκας ά&ανάτοιβι φέρειν μέλανος οινοιο 

άβχόν ενίπλειον χελε'βειόν {β''^ οττι φεριβτον 

οΐϋιν ένΐ μεγάροις χεΐτο μέλιτος Λετελη&ός, 

«κί πάλιν (ίΓ. 18)• 

άτάρ άμφί^ετυν κελεβειον ελόντες 
εμπλειον ^λ^Αιγο^, τό ρά οι προφερεϋτερον ηεν. χελί 
Ι τ(τοί 1 Γί ίίδος Ε ίοΓί. Έρν&ραΓοί^ ως φησι νβΐ εΐίαπι Έρν- 
&(}αίονς ψησί 2 ύναι Κ: ϋίμοϋ Α 5 τιμιν Α Ε 6 όπως 
ΑΕ: οοΓΓ. Χ ρ. 427 & 10 χοτίρον Κ: ποίον Α 12 τιται 

Μθίη: Υ] τό ΑΕ 15 τό ποτϊίριοΐ' &(ρμοποτιβα καλονμτίνιιν Α 

ϊάμΛριλος μόνψ την ^ίρμ. καλουμένην Ε): οοιτ» Κ 20 κιίρι;- 
; ^' αμα τοίβί 8ί.ο1Ι 21 ^' Άύά. δρΐητ 22 ^νιμμΐγά^οίς Α 
\£ται Α: οογγ. Β^^ 2ό τίροφεςέΰτατον δίοΐΐ 
46 ίΑ άλΑκχοί) όν ψϊ}6ίν (Γγ. π)" 

ααί χ^ν^Βία δέηα(5τ^α, καΐ άϋκη^εοζ κελέβειον 
ΐμηλειον μέλιτος ^ τό ρά οι τΐροφερέΰτερον βί'η, 
βαφώζ γάρ νϋν χελίβειον άντΙ άγγείον ηνό? τΒ^είκε, 
προειπών ποτήρια δέτίαϋτρα. Θΐόχριτοζ ί' ύ Ζ!νρα- δ 
κό6ί03 έν ταΐζ Φαρμακεντρίαις φη^^ν (ν. 2)* 

ϋΤΒφον τάν κΒλεβαν ψϋίνικεψ οίοζ άώΐψ' 
{ καϊ Ενφορίων (ίΓ. 72 Μ)' 

ί}/ πο^Βν τΐοταμών κελεβτι άχύήφνβαζ ϋ^ο^ρ. 
Ανακρέων (ίν. 32 Β)- 

φνοχόεί ό' άμφιτίολος μελιχρών 
υΐνον τρικνα^ον κελεβην ίχονβα. 
^ιοννδιο^ ό' 6 Αεητο^ έ^ϊίγονμενοξ ΘεοΟωρί&α το 
είξ τον "Ερωτα μελοζ τήν κελεβί^ν φηβΐ τί^εΟ^αι επί 
τον 6ρ&ον Λοτηριον οϊον Προνίίίάδοζ καϊ -θ^/^^κλείου. ιδ] 
476 51. ΚΕΡΑΣ, το^}ξ πρώτονς Ιίγεται τοις κεραβι των 
βοών πίνειν άφ' ον τον ^ιόννΰον χερατοφνή πλάττε- 
0^0(1 ^ΓΕ τε τανρον καλεΐΰϋ'Μ ντιο τίολλών ΛΟίΤβών, 
έν δε Κνζίκω καϊ τανρόμορφος ϊδρντία. οτι ό'έ τοΓ^' 
κεραΰίν ετΐΐνον δηλον εκ τοϋ καϊ μέχρι ννν λέγεύ^αι^ 201 
όταν δνμμίϋγωΰι τω οΐ^νω τ6 νίωρ, κεράΰαι φάΰχοντεξ- 
καϊ το άγγειον ί' εν φ «ί.ρΐ'β'Τίΐίΐ ό οϊνοξ κρατ'ήρ άτίό 
τον ϋνγκιρνάβ^αι, εν αντώ τό νδωρ^ ζ}}} άτεο τον 
κέρατος^ οϊον κερατήρ^ άηο τον εΐζ το κέρα§ έγχεΐδΟΊα 
1^ το χόμα. διαμένει δΐ ετι καϊ ννν ή των κεράτων 28] 
χαταΰκενή. καλονβι γοϋν ίνιοι ταντα ^υτΐί, καϊ των 2 άοΐιΐη&ες Α: οογγ. Κ 3 πςοφερίατατον 8ΐο11 16 τερώ- 
.„., ζ^άν&ρώπους^ Βο1>γ, οΓ. 1 ρ. 12 ^ 17 διοννΰιον Α: οοη•. Ε 
20. 21 νβΓίΐίΐ ^ιανΗβΓ ^ογΙιβ,Ιβ, θ^ ΐοτί. ΐηΐ.βΓροΐ9.ΪΛ 22 «ίρ- 

νάτίχι Α: οογγ. Ε 23 η ίΐάά. Κ 24 οίονύ Ε (Ις κ^ρας 
Ε ίοχί. το^ί^ τονς ηοΐΎΐτών δ\ ηολλοί παράγονϋι πίνοντας τον^ αρχαίους 
χεραοι. Πίν&αροζ μϊν έπΙ των Κενταύρων λέγων 
(£γ. 166 Β*)• 

άνδρο6άμανχα ά* έπά Φήρε^ δάεν ριπάν μελιηόέο^ 
5 οΓϊΌΐί, 

^± έόβνμΒνως άπο μίν λενκον γάλα χΐρύΐ τρατίεζάν 
Η ώ%^εον^ αυτόματοι ό' ί'Ι άργνρέων κεράτων ηίνοντε^ 
Ρ έ%λάΙοντο, 

•καϊ Ξενοφών ό' έν τί} ζ' ττί^ "Άναβάβεω^ διηγούμε- 
1 10 νος το παρά τω ΘρακΙ Σεν^ΐ} ύνμχόβιον γράφει οίίτω^ 
(ο. 2,23) ' '' επεί όΐ ΐΕίενοφών βνν τοις μετ α%ηον εΙβΐβ%•ε ε 
χροζ τον Σεν&ην^ τιΰπάζοντο μεν πρώτον άλλήλονζ 
χαΐ χατά τον @ράχίον νόμον χέρατα οΓνον προντεινον.^ 
έν όέ τ^] εχττ^ περί Παφλαγόνων διηγονμενός ψηΰι 
15 (ο. 1, 4)' ^ χαταχείμενοι <5' έν ύτφάύιν έδείτΐνονν χαΐ 
έπινον χερατίνοις τΐ.οτηρίοις,' Αίβχνλος ό* έν Περ- 
ραιβίϋι τονζ Περραιβού'^ παρίϋτΎΐύιν άντΙ ποττιρίων 
τοις χέραύι χρωμένονς δια τούτων (ΐτ. 185 Ν) ' 

άργνρηλάτοΐ£ 
χέραύί χρναα ΰτόμίκ προΰβεβλίι^μένοίς. 
^χιΧ ΣοψοχλϊΊς Πανδώρα (&. 442 Ν)* 

χαΐ τΐληρες έχΛίόντι χρνΰεον χέρας 
τρίφει γέμοντα μαλ%•αΧΎΐς νπ ώλένης, 
"Ερμιππος Μοίραις (Ι 236 Κ)• 
οΙϋ%ά ννν ο μοι ζοίτιϋον, τψ^δε ννν μή μοι δίδον, 
έκ δδ τον χερατος αν μοι δοζ πιείν άπαξ μόνον. « 


4 άνδροδάμαντα δ' Βοεοΐίΐι (ίΐυοο ϋ&8ίΐιι1>οηο): οδαμαν δ' Α 
τ^άταζαν Α: €ογγ, Ε 13 ίτρΰΐτΤΜ'οΐ' Χβηορίι 16. 17 Ιν 

^Λίρρίβοις (βνιροΓίίΟΓ. «ι ηΐΕΐιι. ΓΟε.) Α; οοιγ. ϋΐ 17 πίρρε- 

βονζ Α 20 τΐροΡίβλημεναις Ε 23 οοΓταρΙαβ, γέροντα 

Λ,άΐχ αιχΒ νπολαινηζ Α: οογγ. Μαβ 24 μυραι^ Α: οογγ. Οβα ο φη^Ιν εν τψ Έϊ^ηγητιχώ γράφων όντως (ίν. 13 Μ)• '^ιος 
χτηβίον ϋημεΐα εόρνεβϋ-αί χ^Ί) ωόε' καίίίθκον χαινον 
δίωτον ^πιΰ'ηματονντιχ. βτεφαι τα ώτα έρίω λευχώ χαΐ 
έχ τον ^μ,ον τον όίξιοΰ χαϊ εχ τον μετώπου .... τον 
κροχίου, χαϊ έύ^εϊναι δ τι αν εν^^ς χαϊ είϋχεαι άμ- 5 
βροϋέαν. ή δ' άμβροοία νδωρ άχρίίίφνεζ^ ίλαιον^ 
παγκαρπία' απερ ^μβαλε.' μνημονεύει, τον χκδίϋχον 
χαϊ Στράττίξ 6 χωμιχοζ έν Αημνομεδα λέγων ουτω§ 
(Ι 717 Κ)' 

"ΕρμτΙζ^ ον ελχονΰ^ οϊ μϊν εχ χροχοιδ£ον, 10 

οΓ ό' έχ χαδίϋχον <^ϋ*^ Γ<ϊον ίΰω κεχραμενον. 
ύ 47. ΚΑΝΘΑΡΟΣ. Βτι μεν πλοίου ^νομα κοΓν^ίν, οτι ■ 
ί^ χαϊ τίϋτήριόν τι οντω χ&λεΐται '^μειψίαζ έν Άχο- 
χοτταβίζονΰί φηβι (Ι 670 Κ) " 

ή Μανία ^ φέρ* ό|ΰ/ϊαφα χαϊ χαν^άρουζ. - 16 

"Αλεϊ,ΐζ (ί' έν ΚραζΕΐα (Π 338 Κ) — ό ί^ λόγοζ χερί 
τινοζ εν χαπηλείω πίνοντοζ — 

ίΐθ•* δρώ τον Έρμαίδκον τών αδρών τούτων τινά 
χάνϋηρον χαταΰτρεφοντα, τίληδίον δϊ χείμενον 
ϋτρωματέα τ ε χαϊ γνλιον αύτον. 20 

Ενβονλοζ ό' εν ΠαμφίΙψ πολλάκΐζ μεμντιμένοζ τον 
όνόματόζ φηΰιν (II 192 Κ) " 

εγώ δε (και γαρ ίτνχεν ον χαταντικρν ■, 

της οικίας καινών χατίηλειον μέγα) 3 ϋημεΐά βιιβρβοίϋΐιη , ίοΓί. σιπΰα^ οοΠ. Ηβθ. β. χαόι'ϋχο* 
3 ί«ίϋ•ημοί έχοντα ΜιιβΙΙβΓ στεψα* τα ϊαο: αχέιραντα Α 

4. 6 βυρρίοηάιιπι £βΓβ <:^ιια&ίσ^αι τά άχρα"} τον ^ιρυπίου 
{ί ιαχίΒαί Α ίΓαχΒϋΐ Ε 8 καΙ βτςάτιαν Α (φησί κον ϋιογίνης 

Ε ροβί ίρβ03 τβΓβαδ): οοΐΎ. ΟοΒ οοΐΐ. Ι ρ. 32 Ιϊ 11 ΰ* 8(1(1. 

ΡθΓ9, γ' ΓηΐζΒοΙίθ 15 ημαμιαί ψές' Α: οογγ. XV ρ. 667 £ 

16 κρατί'α* Α 1θ τών άν&ρών Α: οογγ. Ηβπη 19 ίοΓί. 

ααν&άρων^ οι. ρ. 474 3, 20 τΐ άοΐ. ϋί Ι ΤΑ 41 ένχαν^^ έπετήρονν τήν τροφόν τηζ Λ«^εΊ/ου, 
χερίκϋαί κελενύαζ τον χά^ηλόν μοι χόα 
5 όβολον παραϋ-εΐναί &' ώζ μέγι6τον χάν^α^ον. 
χαΐ Λάλιν 
6 δ 0£ κάν&αροζ ΐίάλαι όή χαινοζ ώξ ί^ηριαίνεται. 
καΐ ίτΐ' 

κμα ό^ λαβϋϋΰ' ήφάνικε «ηλίχον τινά 
οίεΰ&ε μίγεΟ-Οζ άρεΰιαν μύγαν ηάνν^ 
καΙ ^ηρον εΛόαιβ' εν&εως τον χάν&αρον, 
10 Ι^έναρχοξ δ' έν Ιϊριάπω φη^Ι τάδε (Π 472 Κ)• 

6ν δε μηχετ ίγ%Βΐ^ ηκώάριον^ εΐζ άργυρονν^ 

1^ £ίι? ΤΟ βα%•ν ί' ετΐκνάγωμεν^ είζ τον κάν^αρον^ 
■ παιόάριον, εγχει^ ν») ^ί' εΐζ τον κάν^αρον. 
Έπιγένης Ήρωίνϊΐ (11417 Κ)• 
15 άΧν ονδ^ χεραμενονβί νϋν τον^ χαν&άρονζ^ 

& τίίλαν, εχείνονς τονζ άδρονς^ ταχεινά δϊ 
χαϊ γλαφυρά τΐάντεζ . . , . ώβΛερεΙ 
Μ, αυτά τά ποτήρι^ ού τον οίνον πιόμενοι. 

48. Σωΰιχράτης Φιλαδελφοις (111331 Κ)• 
*0 Λίπτή 0£ κυρτοί^ εγγελώΰα χνμαοιν 

οίϋρα^ χάρη Σχείρωνοζ^ ^^νχω ποδί 
προΰήγε ^ράως χαϊ χαλώξ τον χάν^αρον. 
Φρύνιχο•^ ΚωμαύταΙζ (Ι 374 Κ)" 

εϊτα χεραμενων κν ο/«ο^ αωψρόνωζ Χαιρεΰτρατοζ 
25 έχατον <«!/]> τή^ ημερκζ ίχλαιεν οί^νον χαν&άρουζ. 

5 ΰτι χαινίΐί (ί. 6. ΐί£*άρ, υΐ; νϊ<ϋί. Μιιβ) ώς άοΐ. ΟοΙ), τίάλιν 
ιξ» χίνόί [ώς ξηραινΐται,] Κ θ α^ίσιαν Α: νί<1βίϋΐΓ ραιιΐ3 

&1ί(^ιιο<1 ηοιηοιι ΙϋίβΓβ (τείαΐ ά&ϋί^ίαν), ίητα μέγαν νάνν ΐοή,. 
^ΙοΒίβιαβ. 11 τά^γνςοϋν ΟόΙ)γ 12 ό'£ πάλιν αγωμίν Α: 

ΟΟΓΓ. Μβίη 13 νη ύί' νη τον ■Λάν&. Α γ οογγ. Μοίη 17 βχ- 
βρβοίο πάντα ώα πίρΐ Α ωϋπερ Ε: ϋΟίΓ. ^ 13 πιομένοις 
Μβίιι 21 1. Σαίρωνος 24 οίκω Α: οογγ. I^θΐΓ0I1ηβ 26 αν 
&άά. ΕγΓ, ^ιιηι ^καί* ΙΐίίΓοηηίί, δβηίοηΐί&β αοΐλΐιΐβΐι ϋοϊί \ι^ΐ%ΐβ\.ό» 474 ΙΑ ί Ν ^Vέκ(ί5Τ(^α^Γ05 ^ιαβόλω (Π 2-22 Κ)- 

ή ναϋξ δΐ τΐότερον είκόΰορός ίβτ ^ χνχνοζ 
7} κάνϋ-αρος; τοντί γάρ αν πνϋ'ωμ^ ίτ^, 
αντύξ ηε^ανω τα τίάντ . Β, αμελεί χνκνοκάν&Ίχροξ* 
[ίξ αμφοτέρων τούτων χ.εκεραμε'υμένοζ] δ 

Μένανδρος δε Νανκλήρω (ίτ. 348 Κ)• 

ί]κεί λιπών Αιγαίον άλμνρον βάϋ•θζ (Κιιτ. Τνο. 1) 
Θεόφιλος ήμΐν, ω Στράτων, ώς ^ζ καλόν 
τον υΓόν εύτνχοϋντα καΐ βεΰωβμίνον 
πρώτος λέγω ύοι τόν τε χρνΰοϋν κίίν&ΰίρον. 19 

5 ΣΤΡ. χοΐον, το πλοΐον; <[Α. ονδ^ν οϊβ^'ας^ α&λιε,'} 
[καΐ μετ ^λίγα'Ί 

ΣΤΡ. τψτ νανν βε0ώβϋ•αί μοι λέγεις; Α. ^γωγε μην 
χείνην νανν Καλλικλης ^ποίηαε 

τον καλονμενον^ Ενφράνωρ <(ί'^ ίκνβέρνα θούριος. ι5 
Πολέμων δ" έν τοΓ? τίρος Άντίγονον περί Ζωγράφων 
φτιβίν {ίΐ. 03 Ργ)• ^^ΑΟ'ϊΐνΎΐϋίν εν τω τον ΙΙειρί%ον γάμψ 
πεποίΎΐκεν "Ιππνς τήν μίν οίνοχόην καΐ το χύπελλον 
λίϋ•ίνα, χρνβω τά χείλη περιτεραμνίβας^ τάς δε κλιβίας 
ελατίνας χαμάζε ποικίλοις ϋτρώμαΰι κεκοΰμημίνας, ίκ- 2α 
πώματα δ\ χεραμέονς χαν^άρονς, χαΐ τον λύχνον ομοίως 
<τόν)> εκ της ο^ίο^ρί^ί ^^ηρτημενον, άνακεχνμενας έχοντα 2 ίατιν τ} Α: οογγ. 3(;€ρ1ιαιιιΐ8 3 ^^^ν Α ^η Ιβ,ο: ίίη, Α 
4 τΐΒριανω Α: οογγ- Ιβ,ΰ 6 ιΐβΐ. ϋί 11 βϋρρΐ, β ΜδΟΓοΜο 

δ, 21, 16 12 κκΐ μΒτ* ολίγα άβΐ. Βθηίΐ 13 ίγωγε μϊίν 

Ββηίΐ; Ιγώ τήν ^μήν Α 14, 15 την νανν ίνίίίνην ην ίπυίτ^βε 
Κκλληιλήζ (ΙΐΕίοο ΟγοΙ) ά ΚαΙνμνιος (βίο Ηβηπ^α) βάαηΐ; ιηΐΐιΐ 
τ!>ν χαΐϋνμινον ζ^κάν^αρον^ ^-Ιοβηει νίάβίιΐΓ βββθ, αϊ; ίβΓΟ 80τίΐΐ3,6 
ζ^ην μΐν^ ΚαλλνΑλίϊζ \ ^ττοιησίν, Εΰφρκτωρ ν,τΧ* 15 ευφρανορ 
έιινβέρνα Α: οογγ. βΐ'οΐ, οηιιιίηο Ιιαθο ηοη άβ ιΐίΐ,νί^ο, Ββ(1 (Ιβ 
ο&ηΙΙια,Γο ροοιιΐο ϊιιί;β11β§θη(1& 18 "ΐΛτίνς Ώί: ΐπηΐύς ΑΕ, οΓ. 
Ρΐϊη. 35, 141 19 νοναωτά τείλν ΑΕ: οογγ. Μαβ 22 τόν 

ΛόΙά. Κ υ τάς φλόγας,* ϋτί άέ χαΐ άπί) Καν%•ά^ον χεραμΒωζ ώνομά- 

ΰϋ^ το Ε^τΐχομα Φιλ^ταιρόζ φηϋιν Ιν '^χίλλίΓ (ίΙ23ΐΚ)• 
Πηλενζ' ό Π7]λεί?ζ ό' εΰτίν ίίνομ« κεραμεως [Ειιγ.ιρΙι. α.τοι), 
^ηροϋ λνχνοτίοιον^ Καν^άρον^ τΐενίχρον τζάνν^ ο 

άλΑ' ου τυράννου^ νή Αι . 

οτί δε κζά γυναικείον κούμάριόν εύτιν χάν^αροζ ^Αντι- 

φάνης εΐ'ρηχεν έν Βοιωτία (ϋ». 30), 

49. ΚΑΡΧΗΣΙΟΝ. Καλλί^εινοζ ό "Ρόδιος έν τοΐ^ 
περνΑλεΙανδρείαζ φηαΐν (Γ Η Ο III 65) 8τι ποτΥιριάρ ίΰτιν 

10 Ιτΐίμηχες^ ΰννηγμενον εις μέϋον επιεικώς^ ωτα έχον 
μέχρι τον Λν%μένοζ κα^Ικοντα. έΰτΐ όε ίκανώς έπί- 
μηχεζ [ττό] «οτ7ίριον το χαρχ'ήύίον^ χαϊ τάχα διά το ί 
άνατετ(ίΰ&(α όντως ώνόμκβται. άρχαιάτατον δ' Ιβζϊ 
ΛΟΓ^ίρίον τϋ καρχτιΰιον^ εί' γε ό Ζεϋζ 6μίλνι6ας Άλκμηντι 

15 έδωκε δώρον αντο ττίς μί^εω^^ ως Φερεκύδης έν τι} 
δευτέρα (Γ Η α Ι 77) ίβτορεί χαϊ Ήρόδωρος δ Ήρα- 
χλεώτΐ]ς (ΡΗαΠ2ί>), Άσκληπιάδης δ' 6 Μνρλεανος 
χεχλήβ^αί φηΰιν αντο άτΐό τίνος των έν τ^} νφ κατα- 
6κενα0μάτων. 'τοΰ γάρ ίΰτον το μεν κατωτάτω πτέρνα 

20 καλείται^ § έμτίίτίτει είζ τήν Ιηνόν^ το δ' οίον εις 
μέβον τράχτιλοζ^ το δϊ τίρος τω τέλει καρχήβΐ,ον. έχ££475 
^^ τονχο κεραίας ^νω^εν ι/ίυοΰία^ ^φ' έκάτερα τα μέρη^ 
καΐ επίκειται το λεγόμενον αντω ^ωρίίχίον, τετράγωνον 
πάντ}} πλϊ)ν της βάϋεως κ(ά της χορνφης' ανται δ'^ 7 ΓογΙ. Εοιωτίω 9 κς^ςί *ρτΰ€£ηίίη €ΐ ατϋα ιη€(1ίαιη ρατ- 
ί«η ΰοηρτ€Β«ηΊη [α«5αίωι»] ίηίάίοαΓϋβτ, α«ίΐ> α ^ηηηηϋ αά %η- 
βηηαη ρ€τΙϊηρεηαΐ)Η5^ Μαατ. 6, 21, 4 12 το άβΐ. Κ, ηίΒΪ 

ίΟΓίβ οηιηία Ιιαβο ίατί δε ΐκανώς — *& καςχ-ήβίον άβίβηάα. 
12. 13 οί. 8θΗθ1. Ρΐηίΐ. Νβπι, 5, 94 16 δίϋωκΒ Ε 20 § 

ΟοΓΟββ: η ΑΕ 22 άνω ΰνννίνονΰας ΑΕ: ΟΟΓΓ. ΟοΐΐΓ, 'ίί 

ϊμ4« άίήΐΐηάι ίη ίΐΙηί)ηϋ[Η€ νβΐΐ Ιαίιιβ βα οίΐαε ϋοτηηα υοααηίητ* 
ΜαοχοΙ) 44 ΙΑ ίΐ^νχον&ι μικφν έχ ΐύ&ειας έ^ωτ^ρϋχ ίαΐ άϊ τον 

&ωρ€6χίον Ηζ νψο^ αν^'κουΐίίΐί χαΐ ό^εΐα γιγνομενη έϋτιν 
-η λεγομίν-η ηλαχά-ίψ μντιμονενΈΐ 0£ χών κα^χηΰίων 
καΐ ΣαΛψϋχ έν τουτο/^ (ίΓ. 51 Β)' 

τί^νοι (ϊ' αρβ πάντες 6 

καρ•χη&ία <(τ'^• '^χον 

κα?.είβον' άράβαντο 0£ χκμχαν έϋλά 

τω γ€ίμβρω, 
(^Κρατίνος έν ^ίοννΰαλε^άνδρφ (Ι 24 Κ)• 

βτοίτιν 0£ όϊ) τίν ειχεν; τοΰτο μοι ψράβον. 10 

Β. θΰιρσον, χ^οκωτόν^ αοιχ{λον, χαρχήϋιον.'} 
Σοφοκλή 3 Τν^οΐ (£γ. 599Ν)• 

τ^.πεζαν άμψΐ ΰΐτα ΧίΐίΙ χα^χι^ϋια^ 
\) Λροζ την τρεαίεζ^ίν ψάόκων π^ο&ελη,λν&εναι τούξ δρα- 11 
κονταί καΐ γενεΰ^αι ΊίερΙ τα ϋίτι'α καΐ τά χαρρίόια. 
ε&οζ γάρ ϊ}ν τοΓ^ άρχαίοίζ επΙ των τρατΐΐζών κίχξκα- 
μένα τίϋ-Βναι, ποτήρια, καθά χαΐ "Ομ^ιρος ποίε£. ώνο- 
μάύ&η δε το καρχήαιον δια το τραχύαματα ^χειν 
τιεγχροειδίι^ χαΐ είργιται κατά εναλλαγών του 'ίι ηροζ %\ 
το κ άντΙ τον αί£(ϊχτίίκ>ν• δώ χαΐ "Ομι^ρο^^ (Φ 641) τοϋξ 
'Οτΐο δίφονς χρατουμένονζ χαρχαλέονξ είτίεν, Χάρα>ν 
ό' ό Ααμψοίχηνος έν τοΐζ "ίΐροΐζ (ΡΟίΗ Ι 35) πβίρά 
ο Ααχεδαιμονίοί^ φ^ιβίν έτι κκΐ εΐζ αντον δείχνυΰ%αι το 
δέζας το δο&^ν Άλκμήνι^ νπο ^ιόζ^ οτε '^ίμψίτρνωνί 21 
είκάσ^γΐ. 

6 καρχ'ήαι,' ^χον Α -Άα^χιξβια ^σχον ΜβοτοΙ): οογγ. Β^ΐς 
7 %αϊ ίλίΐβον Α 9 Οι-ήΙϊηΐ Ιοοπβ ίΐά(1. θ Μβ,ογοΙιϊο 10 τοτ^ο 
μοί ΜίΐιΟΓΟΟϋ οοά: οογγ. Ρογ3 13 π^οατήν^({. μΐοΐ]ν Α: ηοη οοιΐα 
€οηί6θί:ΐϊΓ£ΐ €0ΓΓ. Β^ΐε, τίροξ . γην βΐψι. Μ&οτο\). οοά 14 ίΐτια 
τά «αϊ Α: ϊογγ. ΜαογοΙ) 20 ίονϊ. •)ίΐ^χνοί•ίδή 23 τοΓ^ ορολς 
Α: ΟΟΓΤ. δοΐην 26 ίΐκαϋ&είς ^αννίγένίτο κντ^^ Κ ΙΑ 45 ΚΑΛΤΤΙΟΝ. ποτηρίον τι γένος Έρχ^&ρανον^ &$ φι^σι 
Πάμφιλοζ. ΒΪναι ά' «ΰτο οϊόν έύΐΐ το βί(κψίον. 

δΟ. ΚΕΛΕΒΗ. τούτον τον έχτίώματος Άναηρέων 
μνημόνευα (ίν. 63 Β)' 
5 αγε δτ^, φίρ' ήμ^ΐ', ώ ΛαΓ, 

^^^^^Κ ίζελ^βην^ Όχως ίχμν6τιν 
^^^^^^^ χ^ΟΛίω^ τά μεν Οεχ* εγχεοζ 
^^^Η|^Η ϋδατος^ τά τίέντε ι$' ο/>οι> 
^Λ κνά^ονζ. 

^τδότ^λον ό^ Λότΐρον εΙδός έΰτι ιτοττίξϊΐοτ ί] καν ΐΐοτήριον 
χελεβί] ΐίαλείται άπο ττοΰ χεθίν εις αντο τί)ν λοιβϊ)ν ά 
^τοι λείβειν τοντο δ^ έπΙ τον νγρον αννή^ωζ ΐ'τίϊττον, 
άφ' <τ6 λέγεται χαΐ ό λεβης. Σιληνίίζ δε καϊ Κλειτ- 
αρχο^ τοώζ Αιολείς ψαύιν ονχω χαλειν το τιοχΎ^ριον. 
1δ Πάμφιλος δε το [ποτήριον] ^ε^μοποτίδα καλονμΕνον 
τήν χελέβι^ν είναι. Νίκανδροζ ό' ο Κολοφώνιοζ εν 
ταΐζ Γλώοΰίας (ίη 138 δΛη) ποιμενικον άγγεΐον μεληψ 

Ιρον την κελ&βην είναι, χοίί γαρ ^Αντίμκχος ό Κολο- 
ψώνίος έν πεμτετω θηβαίδο^ ψ7ΐβί {&. 15 Κι)" 
ι χήρνκίίζ ά%•ανάτοιύι ψέρειν μέλανος οΐνοιο 
ι άβχον ένίπλειον χελεβειόν <(#')> οττί. φεριβτον 
Ι οΐϋιν ένϊ μεγάροίς χεΐτο μέλιτος τίεπλχι^ός. 
ψίά πάλιν (£ι•. 18) • 
Ι άτάρ άμφ(%•εζον χελέβειον έλόντες 

ι εμπλειον μέλιτος^ τό ^ά οί χροφερέβτερον '^εν. 
1 τι εϊδος Ε ίοΓί. Έρν&ραίοι, ως φτ^ΰΐ τβΐ βϋ&ιιι Έ^ν- 
^^αίονζ (ρ^^ΰϊ 2 ύναι Κ: οΐμ,αι Α. 5 ΐ]μιν Α Ε 6 δπωί 
ΑΕ: ΟΟΤΓ. Χ ρ. 427 α 10 ηότΐςον Κ: ποιον Α 12 τμοι 

Μβίη: "η τύ ΑΕ 15 τ6 ηοντι^ιον ^ίρμοηοΐΐ^α ν.αλονμίνην Α 

(Πάμφιλος μύνχιν την *ίρμ, καλονμίΐ'ην Κ): οοιτ. Ε 20 «τ;^- 
%ύς θ' αμα τοΐα ΒίοΙΙ 21 9•' αάά. ί5ΐ:ί\νί 22 ίνίμμεγάξ^οίς Α 
%Βίταί Α: οογγ. Β^ΐί 2δ τίςοψΐςέΰτατον δΐοΐΐ 


46 ΙΑ ^ άΐλαχοϋ δε φτιαιν (ίτ. 17)* 

χαϊ χρυβεια δίπαβτρα καΐ άΰχη%•Ε0£ κελ^βειον 
έμτίλειον μέλιτος^ τό φά οί Λροψε^εβτερον εΐψ 
ϋαφώζ γάρ νϋν αελεβειον άντΙ άγγείον τινόξ τε&εικε, 
ηροΐΐτζων ποτ'ήρκί δεπαβτρα. θεόχριτοζ 0' ο Σνρα- 
I χόΰίΟζ έν ταί£ Φαρμακεντριαίζ φηβιν (ν. 2)" 

' ϋτεψον χάν χελέβαν φοινικεω οίοξ άώτω' 

ί ί χαϊ Ενψ ορίων {ίτ. 72 Μ)• 

Ι ψ πο%εν Λοταμδν κελεβτ} άπο'ήφνβας νδωρ. 

Ι Ανακρέων {ίτ. 32 Β)• 

ι . φνοχόει ό' άμψίτίολο^ μελιχρών 

^Κ ϋΐνον τρικνα%^ον κελεβην ίχονϋα. 

^Η ^ιοννϋΐΌ^ ό' ό Αεπτός εΐηγονμενος Θεοδωρίδα τό 
^Η είζ τόν "Ερωτα μελοζ τήν κελέβι^ν ψΎΐϋΙ τί&εαΟ-αί ^Ίά 
' τον 6ρ&ον ποτηρίον οίον Προνβίάδο^ καΙ ^ρικλεών. 1 

476 51. ΚΕΡΑΣ, τονζ τΐρώτονζ λέγεται τοΓ^ κέραύι των 
βοών πίνειν άψ* ου τον ^ιάννϋον κερατοψνγι ηλάττε- 
βδΌίΐ ίτι τε ταϋρον καλεΐΰ^αι ύ^ο κολλών Λοιτιτών. 
έν δε Κνζίκω καΐ τανρόμορφοζ ιδρνταί. οτι δε τοΐ$ 
κέραϋιν επινον δΎ^λον εκ τον καϊ μέχρι νϋν λέγεβ&αι, 
όταν 6νμμί6γωΰι τω οί^ω τό νδωρ^ χεράβαι φά&κοντες- 
καϊ το άγγείον δ* έν φ χιρναται 6 οίνοξ χρατγιρ άπό 
τοϋ βνγκιρνά&Ο-αι έν αντψ τό νδωρ^ <^'ί))> άττό τον 
κέρατος^ οίον κερατ'ήρ, άτΐό τον εί§ τό κέρας έγχείΰ^αι 
1> τό πόμα. διαμένει δϊ ίτι χαϊ νϋν -^ τών κεράτων 25 
χαταΰχενή. καλοϋβι γονν ίνιοι ταντα ρντά, καϊ τ&ν 2 άΰ7ί7)9•1ς Α: οοΓΓ. Κ 3 προφίρείτατον 8ΐ«11 16 πι^ιώ- 
τονς (^άνΟ^ρώτίους') ΒοΙ}ΐ•, ο£. Ι ρ. 12 ςΐ 17 διονναον Α; οοιτ. Ε 
20, 21 νβΐϋα ^ανϊίίβΓ ίαΛαίΕΐ ΐίΐ ίοΓΪ. ίηΐβΓροΙ&ίβ, 22 χίρ- 

ναται Α: €Ογγ. Ε 23 η αίΐά, Κ 24 οίονύ Ε εΙς κί'ραρ 
Ε ίοΓί. ΓΟΰΐβ ΙΛ 47 ποιητών δ^ ΛολλοΙ τζαράγονβι ηίνονταζ τού? άρχαίονζ 
χεραΰι, Πίνδαροζ μ^ν έπί τ&ν Κενταύρων λέγων 
(6-, 166 Β*)• 

Εάνδροόάμαντα ό' επεί Φηρε§ δάεν φιχάν μελίηόεοζ 
οίνου, 
έββνμενωζ άτώ μεν λενχον γάλα χερϋΐ τραιΐεζαν 
αΟ"£ον, αυτόματοι ό' ίξ αργυρίων κεράτων τιίνοντεξ 
έπλάζοντο. 
ΛΐχΙ Ξενοφών 0' εν τΓ; ζ' τήζ Άναβάϋεω^ δίΥίγούμε- 
[10 νο? Γ0 παρά τω θρφα Σεν%^ ύνμπόύίον γράψει οντωζ 
(ο. 2,23) ■ ^ επεί δΙ Ξενοφών &νν τοις μετ αΐηον είϋί}λ%ε ΰ 
προζ τον Σενΰΐ}ν, η^πάζοντο μεν πρώτον άλληλονζ 
καΐ κατά τον Θράχοον νόμον κέρατα ο^νον προντεινον.' 

ίεν δε τι} εχττ} περί ΠαφΙαγόνων διηγονμενός ψηύι 
15 (ο. 1, 4)* ^ χαταχείμενοι δ' εν ϋτιβάϋΐν εδείπνονν καΐ ^ 
επινον χερατινοΐζ ποτηρίοίζ.' ^4ίϋχνλθ£ δ^ ίν Περ- 
ραφίϋι τους Περραιβονς παρίϋτηϋιν άντΙ ποττιρίων 
ί τοΐξ κέραύι χρωμένονς διά τούτων (ϊχ. 185 Ν}• 
^^^ άργνρηλάτοίζ 

^Η κέραϋί χρυβά ΰτόμια προύβεβλημένοις. 

^Κ^Ι Σοφοκλής Πανδώρα (&, 442 Ν)* 
^Η χαΐ «λΫίρες έκπιόντι %ρνϋεον χέρας 

^^ τριφει γέμοντα μαλ&αχίΐς νπ' ώλένης, 

"Ερμιππος Μοίραις (Ι 236 Κ)• 
Ι 25 οϊα^ά ννν 'ό μοι ποίηϋον, τήνδε ννν μη μοι δίδον, 
^Κ έχ δ^ τον κέρατος α^ μοί δος πιεΐν απα% μόνον. 

^^^ 4 άνόροδάμαντα δ' ΒοθοΙεΙι (ίΐηΰβ ΟδβααΙίΟηο) : οδαμαν δ' Α. 

6 τράπίτζαν Δ: οογγ. Ε 13 τιρο^ηινον Χεηορίι 16. 17 εν 

ηίρρΒβυΐξ (8ΐιρβΓ8«, αι ιη&η. τοοΛ Α: οογγ, ΏΊ 17 πίρρί- 

βονς Α 20 τίροβίβίημΐνοίζ Ε 23 οοΓΠίρΐαβ , γέροντα 

_Αά&ιιχα3 νηολαινης Α: οογγ. Μΰ« 24 μ,νραί$ Α: οογγ. Ο&ά Ανχονργοζ ι5' ύ ^ήπαρ εν τψ χατά ^ημάδον (ίτ. 
Τατ) Φίλιπχόν φη0ι τον βασιλέα ηροπίνειν αεραη τσύ- 
τοίζ οϊς ^φίλοψρονεΐτο. τους δΐ Παιύνων βα^ιλεΐζ 
φηβι Θεότίομπος έν δευτέρα Φίλιπτίΐχών (ΓΗΟΙίβδ), 
των βοών των παρ' αντοΐς γινομένων μεγάλα χερατα 
φνόντων, ώς χωρεΐν τρεΐξ κοί τετταραξ %ό«?, εκχώματα 
β χοιεΐν ^1 ίίύτών, τά χείλη περιαργνροννταζ τοαϊ χρν- 
. δοννταζ' χαΐ Φίλό^ενος 6' 6 Κν^ριοζ έν τώ ίπι- 
γραψομένψ δείχνω φηϋιν (ίι-. 5 Β*)• 

πίνετο νεχτάρεον κώμ' εν χρνβέαΐζ χροτομιαίζ 

ταύρων τίερκΰτ&ν^ 
ίβρεχον 61 χατά μιχρόν, 
^^ϋ"ηναΪΌΐ 0£ κίζΐ αργυρά ποιοϋντες χερατα ^ίτινον ^ξ 
αυτών, εϋτι γονν τοΰτο ενρ^ΐν έν τοις ^ημιοπράτοις 
άναγεγραμμενον ϋντ&ξ . , εκ βτ'ήλης άνακειμένης έν έίχρο- 
πόλει Ι] τκ άνα^ι^ατα περιέχει (ΟΙΑ II 66δ, 8. 667, 37)" 
^ χέρας έχΛωμα άργυροϋν^ χαΐ χεριβκελίζ πρόβεατι 
<^άργνρα)>' 

52. ΚΕΡΝΟΣ άγγεΐον κεραμεονν^ έχον έν αντώ πολ- 
ί λονς χοτυλίίίχονς χεχολλΐ]μένονς ^ έν οΓ?, ψηβίν, μή- 
χωνες λευκοί^ ίτυροί,', κρι^αί^ χι^οί^ Αίίΐ^ν^οί-, ώ;9ί^7 
φακοί, ό ά'^ βα6τάβαξ αντί} οίον λιχνοψορΎΐΰϋζ τού- 
των γεύεται^ ώζ ίατορεί ΆμμώνίΟξ έν γ' περί Βωμών 
κ(ά Θνϋίών. 5 

Ι ι« 15 Ι 7. 8 ηοη ορπβ β^Ι. π^ξιίχρνϋονντας , οΓ. ο,ίΐ V ρ. 214 1) 
10 ^πι^μίτο Α: οογγ. ΜθΪιι πόμα Α: οογγ. ΡιογιΗο χ^νΰαΐ^ 
Α: ΟΟΓΓ. Μεϊη ^ 11 ταν^ΐον Λ^ϋίΐτϊΐ: τε ϋΙΙων Α, νϊχ ίαϋ 

βϋαίΐ -Λΐράτων Α: ,οογγ. Κ 12 νΡΓΐ)& ηοη ϊηΐ6^[Γ» 

15 3(1 νβΓΐ)8. ίιίθρίβ οοηίταοίβ,, οΓ. ΚοβΜθΐ- Ηβπηββ XXIII 399 
17 «ίρκΓκρΑίΐί Α: οογγ- ΒοΗ•^ 18 άργνρκ Βτιρρί. β ίϋπϋίΐ 

20 κϋτυλιαμυνς Α Ε; οογγ. ρ. 478 ά, υΜ ρΙοηίοΓΟ, Ιιαβο εχ 
Ροίθΐηοηβ ψηύίν Α (ί. θ, Ροίθπιο): ιΊΰΙ Ε 22 ο ίί^ 

βαατάϋας ΐ. β. ό τίΒρνοψό^ος ^ αί. ΡοΙΙ. 4, 103 ΙΑ 49 53. ΚΙΣΣΥΒΙΟΝ το μόνωτυν ποττ^ξίΐοΐ' Φιλήμων. 
Νεοπτόλεμοξ ό' ό Παριανός ίν τριτω Γλωόύών το 
χίύϋινον ποτήριον ΰτ^μαίνειν παρ' Ενριπίόϊΐ εν 'Αν- 
όρομίόα (.Ϊγ. 140 Ν)" 
6 Λκζ δε τίοιμ^νων ερρει Αεώ^, 477 

δ μεν γάλακτοζ κί^ΰινον φέρων ακύψοζ 
πόνων άνκψνκτηρ\ ο ό' αμπέλων γάνος. 
το γαρ χιύόνβιον^ ψηαί^ λέγεται έπΙ ΰννόδον άγροικι- 
χήζ^ εν&α προβήχει μάλιϋτα το ξύλινου ποτηριον. ΚλεΙτ- 
1^ άρχο ζ δέ ψηΰνν Αιολείς τον ύχνψον κιύΰχΐβιον χαλεΐν' 
Μαρβναςδε χνπελλον χαΐ το ^νλινον ποτήριον, Ενμολ- 
πος δϊ γένος τι ποττ^ρίον^ ι^ϋως, φηΰίν, κατ' αρχάς έ% 
χιύαίνον κατααχεναΰ^Ιν |ΐίλου.' Νιχανδρος δε ο \) 
Κολοψώνιοζ έν τω πρώτω τών Αιτωλιχών γράφει (ίι•. 1 
15 8ο1ιιι)* ^εν τΤ} [εροποατ} τοϋ Αιδνμαίον Αώς χιΰβοϋ 
απονδοποιέονται πετάλοιβιν^ ο^εν τα αρχαία έχπώματα 
•κίΰανβία ψωνέετα,ί.^ "Ομηρος (* 31θ)' 

χνόΰνβίον μετά χερΰΐν έχων μέλανος οΓνοίο. 
^ΑύχλΎΐπι,άδ\]ς δ' 6 Μνρλεανος εν τω περί της Λ'ίΰΓΟ- 
50 ^ίδος *<?κνφ£ί, φηΰί^ χαΐ κιΰΰνβίω τών μεν έν αΰτει 
ααϊ μετρίων ονδείς έχρήτο^ ύνβώται δε χ(ά νομείς χαΐ 
οι έν άγρώ' Πολύφημος μίν τώ χιΰ^νβίψ, ^κτέρω δε ο 
Ενμ€ίΐος. Καλλίμαχος δ* εοιχε διαμαρτάνειν έν τϊ] 
0νγχρή6ει τών ονομάτων^ λέγων έπΙ τον οίχείον ^ένον 
2ό του παρ(( τώ ^Α^ηναίψ Πύλλιδι βννεΰτιαΰ&έντος αντώ 
(ίΓ. 109)• 

3 ρΐαηίαβ βΓαί; <^τ«0> "^«ρ' Εύριπι'δτ]^ οΓ. Μλοι'οΙϊ, 5, 21, 13 
7 πίνων άνά ιρνκτϊϊρα Ε 15 ΐεροποίτ}ΐϊί] Α, ΓίροΛοιι^σεί ΜίΐΡΓοΙι; 
001Τ, Μιΐ8 -Λίοαϋν Ε: αιαοονς Α -Λΐοοώ (οηιΐθίίΟ πίτάλοιαιν) 

ΜβΛΓοΙ) 17 φωνίατοα Μαοιοΐι, πιφωνΐαται ρΓθ1?αΙ)ί1ΐΙβΓ Μβίη 
19 μνραΧίανός Α 24 ΰνγχνσιι ηοη νεοίβ €3.3 25 ΠόΙλις 

ηοη β8<; ηοπίβΐι ΑΐΙίουιη ΰννΐατια^έννος Μβίιΐ 
Α τπιατΛχρΒ ΙΠ. 50 ΪΑ καΐ γάρ ο ®^ψχίΐι}ν μέν αι/ηι/ατο χίχνδον αμνΰτιν 

ζωροποτείν, ολίγω δ' ί}δετο κιΰΰνβί'ω, 
τω μίν έγοί τόδ' ί'λδξα περιύτείχοντοζ άλείύον 
το τρήον. 

ύ γάρ λέγων αλεΐίίον το αντώ χαΐ κιύύύβων την άχριβίΐ 
ά ^έϋιν των ονομάτων ού διαφυλάττει, είκάβεΐΒ ό' ίίν 
τίζ το χιαδνβίον το πρώτον νπο ποιμένων έργαϋ^ϊ^ναι 
έχ χν<ί0ίνον ^νλον. άλλοι δϊ ετνμολογοϋύιν αντο άκό 
τον χεΐά^αι^ το ί' έύτΐ χωρεΐν (σ η)' 
Ο'δδος δ' άμφοτερονζ οδε χείϋεταί. 
χαϊ ή τοϋ 'όφεως χατάδνϋι^ %εΐΎ^ {Χ 93), ι^ χαταδεχο- 
μένη το ζώον. χαΐ χή^ιον το χήτιον το χωρούν τοϋζ 
άβτρκγάλονς. /Ιιονύϋιος ό" δ Σάμιοξ ίν τοις τΐερί τοϋ 
ο Κύκλου {Γ Π (3 II 10) το Όμ-ηριχον χιΰύύβιον κνμβίον έ'φι/ 
γράφων οντω^' '«αΙ αντον Όδν&^εύζ δρϋίίν ταϋτα »ο*- 
ονντα τΐλιιρώϋαζ τον οίνον χνμβίον δίδωϋι ηιεΐν.' 

54 ΚΙΒΏΡΙΟΝ. Ήγ'ήβανδρος ύ ^ελφος Ενφορίωνά 
φηΟί (Γ Η Ο IV 417) τον ηοιητήν Λαρά Πρντάνιδι δει- 
Λνονντα Χίχί έτίιδειχννμένου τον Πρντάνιδοζ χιβώριά 
τί,νκ δοχονντα πεποΐ7}&^αι πολντελώ^^ του κώΟ^ωνοζ εν 
μάλα Λροβεβ7}χότο5^ λαβών εν των χιβωρίων ώ^ εζοίνών 
[χαΐ με^νων] ένεούρηύε. δίδυμο ζ δέ φηΰι (ρ. 75 8ο1ιπι) 
ί Λοτηρίον εϊδοζ είναι , χαϊ τάχ αν ει'γι τά λεγόμενα βχν- 
φζα δια το χάτω%•£ν είζ βτενον ϋννηχϋ^αι ώζ τέ Αίγνητια 
χιβώρια. 

1 άτίηνατο Α; οογγ. Μ&εγοΙϊ 9 ο ίσχι χωοΐΓν Ε βί; Εί). 

Μ. 809, 62 12 το Ή-ητιον Α: ούτν. Ε, ηϊβϊ ίυϊΐ, χ^Ο-ιον νβΐ χεί- 
&ιον, οΓ. Εΐΐβ^. 1269, 36 13. 14 Ιιαο ροΓΐώοπΙ, Μ&οΓοΙιϋ υβΛε 
δ, 21, 11 *ίΉεΐΗηΙ ί/ΐίΐ β^ηι&ΐΐίτίΐ α α$8ΐ/Ιίΐο ρο• βίβπΰοραιη άϊφ*ϊη 
βχϊ&ϋΐηαηην , οΓ, ϊηί'Γα ρ. 481 β 16 ίοχί;. ηΐ-τι^ϋαϋαζ ^άκρατον^ 
[γοΟ οίνον] ίΐνμβίον βϊ ρ. 481 20 του κω&ωνιβμοΰ Κ 21 προ- 
Ρ^βλη-Λότοζ Α: οογγ. Ε ώρ ^ξοινον (•αηιΙ&ίΐί δίΓαοΙυΓθ.) Ε, Ι'ξοι- 
νο$ ων Οεβ, 8ϋ€ΐ €£. ΡοΙΙ. 6, 21 22 ΗαΙ μΐ&νων άβΐ. ΗβΓ»• Ι 

4 12 1 20 4 

1 «& ίϋ 51 

5δ. ΚΟΝΔΥ ποτήρίον ^Αβιατίχόν. Μένανδρος Κό- 
Ιαχι (£γ. 293 Κ) * 

κοτνλα^ γ^ωροχη> δέχα 
έν Καπηαδοχία χόνδν χρνΰοϋν^ Στ^ονϋ-ια. 
"ΙχΛαρχοζ "Αναβφζομένοΐζ (ΙΠ 272 Κ)* 

τΐροΰεχεις τι τούτω τω βτρατίώτιι τον δε δείου 
άργνρίον οΰτο? ονδαμό&εν^ εν οίί' εγώ^ 
«λλ' ί) δαπίδιον ϋν άγίκπψον ποιχιλον^ 
Περΰ<Χ£ έχον χ(ά γρνπα^ εξώΛείβ- τινάζ 
5 των Περΰιχών — Β. εις κ(5()θίκα^, ώ μαβτιγίκ. 478 
Α. καΐ κόνδν χαΐ ψνκτηρα καί χνμβίον. 
Νίχόμαχος ό' έν πρώτω περί Εορτών Αιγυπτίων φηβ£' 
^τό δε χόνδν έθτϊ μεν Περβικόν^ τήν όί αρχήν ην 
"Ερμιπποζ (Ρ Η Ο III 54) άΰτρολογικοζ ώζ 6 χόϋμοζ έξ 
οι» των ^Έών τά θαύματα καΐ τά καρτΐώόιμα γινεα^αι 
επΙ γή3' δώ ίχ τούτου θΛενδεύ^αι. Παγκράτι] ζ ό' 
(V ηρώτω Βοχχοριμό'οζ' 

αντάρ δ γ ε βπείϋας έχ κάνδνοζ άργνφέοιο 

νέκταρ έ% αλλοδαπών οΐμον έβαινε πόδα* Ι» 

ΚΟΝΩΝΕΙΟΣ/'/(ϊτρο? ό Καλλίμάχειος έν πρώτω Πτολε- 
μαίόοζ της έν Αίγνπτψ πόλίω^ γράψει ούτως < ΕΗ ίτ 1 423) " 
^κυλίκων ΚονωνεΙων ζεϋγος «αΐ %Ί}ριχΙείων χρνβοκλύ- 
Οτων ζενγος.^ 

50. ΚΟΤΥΛΟΣ. τά μόνωτα ποτήρια κότνλοι^ ων καϊ 
Αλκαίος μνημονεύει (ή•. 139 Β). Διόδωρος ό' έν τω 3 δίκα χαΐ Α: οογγ. Χ ρ. 434 ο 4 ΰτροϋ&ίον Α: οογγ. 

ρ. 434 6 τω ατρατιώττ}•, Β. ηοΐΰ γ' ίχίΐ ά^γνρίον οϊΐΐος. Α. 
(Λδαμό&εν ΤνιΙαπι ίΐ ^νκτηςίαν 1&οο1>8, φνκτήί^ίον Μβϊα, 

ίοΛ. ν,αί <τί> χυμβι'ον 13—15 ηοΕ ίηΐβΐΐβ^ο 16 Ρϋηοι&ϋΒ 
τβτβϋβ νίάβηίιαι• β. ΚϊαοωαοΙιο αρροΒΪΙϊ ίαίδθβ 18 άργνρέοιο 

Ο&ίβο 20 ν.ονώνιος Α 6 Καλλίμαχος Α: οογγ. Μυ» (ό ΚαΧΙι- 
μβ;ΐ;ιος) 20.21 <πίρΙ^ Πτυλΐμϋίίδος Μβίπ. ι Λροζ Ανχάφ^^ονα (ο£. Ι^ο. ίΐ. 76 8ΐΓβο1ί) παρά Σίχνωνίοΐζ 
χάΐ Τα^αντίνοΐζ εΛίπολάζειν φηβΐ το ίχτίωμα^ είναι ό' 
κντο λονττι^ίω «Οίκο^ βαΟΈΐ. ϊ'χΕί δΐ χαΐ ον£ ίνιαχ^. 
μν^ιμονεύει δΐ αύτον χαΐ ^ων 6 Χΐοζ (&. 51 Ν) 'κο'τν- 

α λον οίνον 7ίλ(ων* λέγων. "ΕρμιτΐτίΟζ δ^ έν θεοΐξ 
α 232 Κ)- 

τόν Τί κότνλον πρώτον ^ιν^γχ^ ενΒχνρον των γειτόνων, 
χαΐ Πλάτων έν ^^Ι χακονμενω {ϊ\>. 013) *τον χότυλον 
φίρει' φηΰί^ χαΐ ^Αριΰτοφάνης έν Βαβυλώνιοι^ (Λ.410). 
Ενβονλο<ί δ^ έν νδνϋΰεΐ ί] Πανόπταις (II 189 Κ)• 

6 ό' ίερενζ Ενήγορο^ 
έν μΒβοις αύΓοΓίϊί,ν έβτώζ η^ι/ ««Αήι/ βχεν7)ν έχων 
οϊνον έ^έοπενόε κοτυλω. 
Πάμψιλοζ δξ ποττι^ρίον φτι^Ιν είναι γένοζ^ ίδιον δ' 
είναι ζϊιοννϋον. Πολέμων δ^ έν τω περί τοϋ Αίον 16 
Κωδίον ψχ]ΰί {ϊγ. 88 Ργ)' ^μετά δ% ταντα ττ^ν τελετην 

Λ ποιεί χαΐ αΓρίί τα έχ τΫ]ς θαλάμης χαΐ νέμει '6<ίοι ϋνω 
το χέρνος περιενηνοχότες. τοΰτο (5' έϋτίν άγγεΐον χερα- 
μεονν εχονέναντώ πολλούς χοτνλίΰχον^ χεκολλημένονς' 
ενειΰι δ' έν αύτοΐ^ &ρ/ί£ΐΌί-, μνίχωνες λενχοι', πνροί, 20 
κρι^αί, πιΰοί^ λά&νροι^ ώχροι^ φακοί ^ χύαμοι^ ζειαί^Μ 
βρόμος, παλά&ιον^ μέλι, ελκιον, οΓνοί, γΐίλοί, ϋιον ~ 
έριον ϋπλντον. δ ^£ τοντο βα<5τάΰας οίον λιχνοφο- - 
ρ'ί^ϋαζ τούτων γενεται' ^ 

57. ΚΟΤΥΛΗ. "Αριϋτοφάνηξ Κωχάλω (Ι 484 Κ)• 2δ 

5 πλίυν Α: οογγ. Όϊ 9 ψΐςε 3ϋ1ι^, οΓ. ΑΓΪ8Ϊιορ1ι, Γγ. 71 Κ ■ 
11 Ενηγορον ο,βτιονϊΐ \νϊ1αιη, €θ11. Βεηι. ΜκΙ. 10 15 ζίίός 

Υοδϋϊαδ, 8β^ι ο1. Ββϊίΐί, ϋπ. ρ. 242,26 17 ίοΓ^. πυΐίηκι αίρει 
τά Μθίη: κί-ρίΓΓαι Δ 17. 18 δαοί (οσοίί δ£ΐιν) κν ώσι το 

Μί'ρνορ Οε9 20 ί^νίίσι Κ: «νίοι Α πυρροί Α, οί. χ). 476 ΐ 
28.23 ωόν^ ^ριον Μβΐη νΐχ τβο^β, φόν^ χόριον νί^ΐΐαχη ί 
ίή Α, νΐ, ρ. 476 βΰτό (ρχο τοντο) ιηβΗιΐδ ρ 476 4 Ι 10 16 2» αλλαι Ότΐοττρεΰβντεραι γράες Θαύίον μ,έλανοζ μεΰτον 

κεραμενομίναΐζ χοτνλϋίΐζ μεγκλαΟτζ ^γχεον ίζ σφετε- 
ρον δεμαζ ονδενα χόϋμον, 

ερωτι βιαξόμεναι μέλανος οίνου άκρατου. 
Σιληνοζ χαΐ Κλείταρχος ίτι τε Ζηνόδοτος τ^ιν β 
κύλικα ' 

Ίίάντΐ] ($' άμφΐ νέκυν κοτνλτ^ρυτον ερρεεν αίμα (Ψ 34). 
και (ΖβηοΙ^ 5,71)* 

πολλά μετά^ϋ πέλει κοτΰλτις χάί χείλεος ϋκρου. 
Σιμάρίΰτος 0\ το λεπτόν ποτήριον όντως καλεΐό^αι, 
Διόδωρος ϋε τον παρά τιβι κότνλον κοτνλην ώνομα- 
x^VΜ τον ποιψήν (ο 3ΐ2) ^πνρνον χϋά κοτνλην/ ^ν 
χύλιχα μεν ονχ είναι ^ ου γαρ εχειν ώτα, παρατίλήΐϋον 
ό' νηάρχειν λοντηρίψ βαϋ^εΐ^ ποτηριΌν δ} εΐόος είναι, 
όύναΰ&αι δΐ χαΐ τον παρά τοις Αίτωλοΐς και τιβι των ΐ 
Ιώνων λεγόμενον κότνλον, ον ΐίμοιον οντά τώ προειρη- 
μενω ^ν ονς εχειν. μνημονεύει, ό' αύτον Κράτη ς 
ίν Παιδιαΐς (Ι 138 Κ) καΐ "Ερμιππος εν Θεοΐς (ϋ). 232). 
Ά9•ηναΐθί δ^ μετροϊ' τι καλοϋύι χοτνλην. Θουκυδί- 
δης (7,87)• ^εδίδοΰαν μεν αυτών εκάϋτφ ίπΐ δκτω μήνας 
χοτύλην νδατος και δύο χοτύλας αίτον.^ Άριϋτο- 
φκν^}ς ηροά}'ωνι (Ι &11 Κ)* 

δ ί' άλφίτων . . πριάμενος τρεις χοίνιχας 
κοτύλης δεούΰας εικού* άπολογίζεται. 1 β<ι<ι οοπΊίρΙΐ βΐ πΐΐΐΐίΐϊ αΧλαι ί' Μαιίτίβ; νραίς (ΙβΙ. 
Μ&άτ 3 δίτίας Β1ίΐν<1θ3 οΜΐν ακοΰμον Α: οογγ. Τοαμ 

4 νβίαΐ ^δανώς νπ'^ Ι'ρωτί βιαξόμίναι μέλανος ζ^φρένας^ οΓνον 
άχ^άτον & ΰΐΐΐηνοξ Α 13 <^ό'!5ο> «ώγκ δίΓβΰΙίθτ Ιΐί ΑίοΙίνια 
ρ\χ%0 16. η των ηροΐίρημίν&ν Α: οογγ. Μαάν, ί. ε. Αουτηρί'ω, 
ΐοω ϊοΐΊ. ίνιαχ^ι ονξ Ι'χαν οοΙΙ. ρ. 478 1ί 18 τίαι-δΐίαις Α: 

ΟΟΓΓ. ϋ&8 ίί2 προαγώνι Α ιηΗ.η, γ60 23 μοί Βαρρί. Κοοίί 

ί4 ίί'χοσ' βχ 'αίθΐηΙιΓΛηΪΗ Ιΐίΐΐϊίΐδ' Οαβ: οί'καό' Α 54 ΙΑ ΑΊ^'^Λολλόδωρος όέ Λοτηρίον τι, γενσξ ϋφηλον χαΐ 
κοίλον, παν 6^ το κοίλον κοτνλην, φηϋίν, έκάλονν 
οί παλαιοί, ώς χαΐ το τών χειρών κοίλον ο^εν και 
κοτνλήρντον αίμα το άμφοτεραις ταΐς χεραΐν άρνϋ^Ύ(ναί 
δννάμινον. χαΐ ίν κοτύλτι όε τις παίδια καλείται^ ίν 
II κοιλΐίναντες τάς χεΐραζ δέχονται τά γόνατα τών νενικη- 
κότων οί νενικημενοι καΐ βαϋτάζονΰιν αυτούς. Διόδω- 
ρος δ' έν 'ΙταλικαΙζ Γλώϋϋαΐζ καϊ ^Ηράκλειτος^ ώς 
φηβί Πάμφί,λος, την κοτνλην καλ£ΐ6%•αι καϊ ήμίναν^ 
παρατιΟ'Βμενος Έπιχάρμον (ρ. 29ϋ Ι)" 10 

ι 1) καϊ πιεΐν νδωρ διπλάϋιον χΑ^α^ίίι/, ^μίνας δύο. 
Ι καϊ Σώφρων (Γγ. 6 Βο)* ^κατάΰτρεφον, τεκνον, τάν 

Ι "ίιμίναν.^ κοτνλίϋχϊΐν ί' εϋρηκε Φερεκράτης έν Κο- 

^^ ριαννοΐ (Ι Ι6δ ίι\ 69)• 

^Η Τ'ί^ν κοτνλίϋκην μτίδαμώς. 15 

^^ ^Αριστοφάνης έν ^Αχαρνεν€ι (459)" 

κοτνλίβκιον το χείλος άποκεκρονμένον. 
κοτύλη δϊ καλείται καϊ ή τον ΐ€%Ιο•ν κοιλότης^ καϊ αί 
του πολύποδος εν ταΐς πλεκτάναις ίπιφύ&εις παραγώγως 
κοτνλΥιδόνες. καϊ τά κύμβαλα ί' Αίΰχύλος έν Ήδω- 20 
νοις κοτύλας εΐρηκεν {ϊΐ. 67, 6 Κ)* 

δ ί^ χαλκοδέτοις κοτύλαις ότοβεΐ. 
€ Μαρϋύαζ δε φηΰι το εν τω ίϋχίω δβτονν καλείβ^αι 
&λεΐ0ον καϊ κύλικα, κοτνλίϋκος δε καλείται ο ίίρό^ 4 δ Ιγκοτνλη Α Ε: αοττ. βχ ΡοΠ, 9, 122 8 καϊ Ήραηλιων 
Υαΐοΐ:, «αΐ Ήραν,λΐίδης (ΐ. β. ΤδΓ&ηϋηιΐΒ) "^νϋ&ιη 23 Μ&γ- 

&νΐΐΐ]ΐ ϊϋίβΠβ^ο Ρ6ΐΐ3.βαιιι, ηυβηαι 8ιΐϊ(1&3 ΐΓαάϋ Αττικά {"Αταιιτα 
ορΐηοΓ, αί τοίϋϋ βΐίίΐηι Οθίθπΐβ) ίν βίβλίοις ιβ' 8ςτϊρ3Ϊ8δθ; 
ν6Γΐ>& ίρβα. ναΐιΐθ οοηαρβπκϋαί,ει , ίιΐθΓαηΙ ίΌι•ί&8Ββ ίαϋα Μα^- 
ΰύας 6έ φηα . . καλίΓαϋ-αι (^κοζύλτιν. ^Ερμώναξ δε αννώννμα 
άναγ(}άφΐί κοτύλην ΐΛ,αϊ^ &λεΐΰον *αϊ «ΐ'λϊ«α, οί. ρ. 480 £ β^ 
ΕΙ. Μ. 478, &7 ΪΑ 55 τον ^ιονν&ον ίίρατηρίΰκος, καΐ οϊζ χρώνταί οΐ μύΰται^ 

Νίχανβρός φηΰιν ό Θνατειρηνος παρατι^εμενοξ 

εκ Νεφελών ^Αριύτοφάνονς (1 491 Κ)• 

μηίέ ΰτεψω χοτνλίΰκον, 

ί μ μία ζ δ^ άτΐοδίδωόι την κοτνλην αλειϋον. 

58. ΚΟΤΤΑΒΙΣ. ^Αρμόδιο ζ δ Αΐτΐρεάτη^ έν τώ περί 

ν κατά Φιγάλειαν Νϋμίμων (ΓΗ Ο ΙΥ 411) διετιών 

ΛερΙ των έτΐΐτχωρίων δείπνων γράφει καΐ ταντα' ^καΟ'α- 

γυβάντων ταντα έν κερίψεκ χοτταβιδι, τίΐξΐν εκάβτω 

10 μικρόν^ καΧ δ προϋφέρων αν εϊπεν ^ενδείΛνίας'. Ήγή• ά 

βανδρος δ' ό Αελφοζ εν 'Τΐΐομνήμαϋιν^ ών αρχή *έν τ¥ι 

άρίόττ] τίολιτεία^' φΎΐύίν (Ρ Η Ο IV 419)• *ό καλονμενοζ χότ- 

βοζ παρηλ^εν είξ τα ϋνμΐΐό&ία τών ηερϊ Σικελίαν^ ώ§ 

6ιν ^ικαίαρχοζ (ΓΗ(ϊ II 247), πρώτον είΰαγαγόντων, 

δ τούαντη δε έγένετο ϋπουδίι ηερϊ το έτΐΐτήδενμα ώϋτε είζ 

τά (ίνμπόΰια παρειϋφέρειν α^λα κοτταβεια καλούμενα. 

είτα κνλίκεζ αϊ ηρος το τΐραγμα χρτ^ΰιμαι μάλιϋτ είναι 

δοκονΟαι κατεΰκεχ^άζοντο, καλονμεναι χοτταβίδεζ. προς 

δϊ τοντοίζ οίκοι κατε^κενάζοντο κνκλοτερεΐς^ ίνα πάν- 

50 τεζ είζ το μεβον τον κοττάβον τεϋ•ίντος ε^ άποΰτ-ήμα- β 

τθ3 ίβον και τόπων ομοίων άγωνίζοιντο περί της νίκης. 

ου γαρ μόνον εψιίοτιμονντο βάλλειν ίπϊ τον ΰχοπόν^ 

άλλα καΐ καλώζ εκαβτα αντών. Μει γάρ εις τον άριΰτε- 

ρον αγκώνα έρείβαντα καΐ τι)ι/ δεξιάν άγκνλώϋαντα 

ϋ ϋγρώζ άφεΐναι την λάταγα' οντω γάρ ίκάλονν το πϊπτον 

τί^ζ κνλικοζ {)γρόν' ωότε ίνιοι μείζον εφρόνονν έπΙ 

1 χέονταί Α: οογγ. 08.8 βχ Ηβ3. β. ποτνίίαχος, ϊη<3ί(ΐ6ΐη ίοτί. 

κΙ] (5 Β0ΓΪΐ>βηάαιη, οί. ρ. 496 α 7 φιγάΐιαν Α 10 άνίΐκΐν 

δίίηνίΐας Α, οί, IV ρ. 1491} 11 ών ή άρχη ζ 16 κοττάβια Α 

ίοχί. %αΙ ίτίΐ τών ομοίων 23 ΐ-ϋαϋτα ποίίίν ΛνίΙοΒΧ 24 τήι 

\ίξίάί Ην%λώααντα ΑΕ: €0ΓΓ. Κ 25 ίί^ρν&μως άφίΓναι Κ 

τον Α πίιιτίΐν Ε, ίοιί. ψιπτόμίνον 
55 ΤΑ τω καλώς χοτταβίζειν των έπΙ τω άχοντίζειν μέγα 
φρονονντων.' 
{ 59. ΚΡΑΤΑΝΙΟΝ. μήτίοτε το νυν καλονμενον κρανίον 
εχπωμα όντως ώνόμαζον οί αρχαίοι. Πολέμων γονν 
?] οϋτίζ έϋτίν ο ποιηΰας τον ετίίγραφόμενον Έλλαδιχον 
ΛερΙ τον ίν Όλνμττία λέγων Μετατίοντίνων ναον γρά- 
φει ααΐ ταύτα {£γ. 22 Ργ)" 'ναΌς Μεταποντίνων ^ έν φ 
φιάλαι άργνραΐ ρλβ\ οίνοχόαι άργνραΐ β\ άπο^νβτά- 
48θνιον άργνρονν^ ψιάλαι, γ' έπίχρνβοι, ναός Βνζαντίων^ 
εν φ Τρίτων χνπαρίύύινος έχων χρατάνιον άργνροϋν^ 
βειρην άργνρα^ κκρχήϋια β' άργνρκ^ «υλίξ άργνρα, 
οίνοχόϊΐ χρνβΐ]^ κέρατα όνο. έν δί τω ναω τΤ]3 ""Ήρας 
τω παλαίω ψιάλαι αργνραΐ λ\ κρκτάνια αργυρά β\ 
χύτροξ άργυροϋζ^ άηο^ίίτάνίον χρνϋονν^ κρατήρ %ρν- 
ίίοΰ^, Κνρηναίων ανάθημα ^ βατιάκιον άργνροϋν.' 
ΚΡΟΥΝΕΙΑ. Έπιγενης Μνηματίω (Π 418 Κ)• 

κρατϊίρες, κάόοι, 
δλκεΐα, κρουνεΐ'. Β. εϋτι γάρ χροννεΐα; Α. ναί, 
\ί ΚΥΑΘ1Σ, κοτνλώδες άγγεΐον. Σώφρων έν τω έηι- 
γραφομένω μίμψ ^Γυναίκες αϊ τάν ^ε'ον φαντϊ έ^ελάν' 
(Γι•. 2 Βο) ■ ' νποχατώρνκται δΐ έν κναΟ^ΐδί τρικτν^ άλε^ι- 
ψαρμάκων."" 

60. ΚΥΛΙΞ. Φερεκράττ^ς ^ονλοόιδα6κάλω{Ιι^%Κ)' 
νννϊ δ* άΐίόνιζε την κύλικα δώβων ΐίΐεϊν^ 
ίγχει τ' έχι^εϊζ τον ή^μόν. 
'ταντα ά' έΰτϊ κεραμέα :π:οτήρια χαΐ λέγεται άπο τον 
κυλίεΰϋ-αι τω τροχώ' κφ' ων καλείται τό τε κνλικε'ίον, ι 

ι 

ι 15 1 Γθοΐίιαβ η ίπϊ τω ίν άν.ϋνχίζίιν βυρΓΒ. Ο. 22 3 γ,ρανΒίον 
Α Ά^άνιον Κ 8. 9 αΐΐο^ανατάνΐΰν Α, οι. τ. 14 20 εξίλάν 
ΑροΙΙ άθ αάν, ρ. 592, 14 Βκΐίΐί: ίλίξαν Α 21 «ναιί^/ίι Α 

τρικτοι Α: οοιτ, δοΐιν 24 άτιονίζαν Α: οογγ. Κ 2δ τι^μύν Α Ι 

Ι 25 Ι ΓΑ' βΤ ίν φ τί&εται τότιω τά Λοττί^ίκ, καν άργν^ά τνγχκνη 
οντά,, καΐ το χνλιχηγορΒΐν^ δταν ίπΐ τι] ανλικί τΐζ 
άγορινί}, *Α^ΐΐναΐοι Οε χαΐ την ίατρικϊ)ν Λυξί^κ χα- ο 
ί.ονβι κνλιχνίόα ί§ίά το τω τόρνω κεκνλιϋ^αι. έγένοντο 

5 ό' έπίύημοί κύλιχεζ αϊ τε Άργεΐαο, καΐ αι ^Αττικαί. καΐ 
των μεν Αττικών μνημονεύει Πίνδαρο ζ εν τοΐ6δε 
(ίτ. 124 Β) • 

ώ Θραβνβονλ\ ερατάν οχνίμ' άοιόάν 

τοντό <(τοί^ τΐέμΛω μεταόόρτειον. εν ^ννώ χεν ε£η 

III ΰνμπόταίύίν τε γλυκερον 

καΧ ^ι&ννϋοιο καρπώ καΐ χνλικεϋΰιν ^Α^τ^ναίακίι 
κεντρον. . . 
α[ δ' ΆργεΙαι όοκοϋύι καΐ τον τντζον έ'χειν άιάφορον 
«ρο3 τάζ Αττικά^, φο^αΐ γοϋν ^Θαν το χεΐλοξ, ώ^ α 

\ΐ> Σιμωνίδης φηβΐν ο ^Αμόργιοξ (Γγ. 27 Β*)* 

αυτή άε φο^ίχειλος <^Αργεί%} χνλι^^ 
η είζ ό|ύ άνηγμ^νη^ οίοι ειύιν οι ίίμβιχε^ καλούμενοι, 
το γάρ φοξόν επί τούτου τάττονβι^ καϋ-ότι "Όμηρος 
επΙ τον Θερσίτον {Β 219)• 

2υ φο^ός εην κεφαλήν, 

καΐ ίοτιν οϊον φαοΙό^, ό προζ τά ψάη δ^νζ όρώμενοζ, 
61. διάφοροι δε χνλιχεζ γίνονται χαΐ ίν τΐ] τον βνΰ- 
ϋίτον ημών Αθηναίου τιατρίδι Νανκράτει. εΐΰΐν γάρ β 
φιαλώδείζ μεν^ ον κατά τόρνον^ άλλ' ωύτίερ δακτύλω 

ϋδ πεποιημίναι^ καΐ έ;[;ουι5ιν ωτα τέϋϋαρα^ ηνωμένα είζ 
πλάτοζ εκτεταμένου [υιολλοί (5' ίν τΤ] Νανχράτει κερα- 

^μεΐζ' βφ' ων και η πληϋίον των χεραμείων Λνλη 

Γ 4 %υ3ίίχνίβα Κ οΰΐΐ. ΡοΙΙ. 6, 08 εΐ Εβ3. βί; Ρΐιοί β. ν: κι;- 
Ιι%ί6α Α Ε 9 τοι Β(ϋ. Βΰθοίτΐι 11 ϋιόνυσοιο Α άθΊί}νααΰΐ 
Α: οοιτ. δοΙιηβϊάβΓ 16 βαρρί. εκ ΕΙ. Μ. 798, 21, φοξόχειλος^ 
ψοξη ΐϊίίρός, φο^ίχίί^οί &1ϋ, ψο^η χΒΐί,ος ΒιίΓ§;Ιί 21 ΐονί. άιτοο- 
ξνμμένοζ 22 πίνονται Α: οογγ. Ε(1. Βα3 58 ΙΑ Κεραμική καΐεϋχαι) χ(ά βάπτοντκι είς το δοχεΐν είναι 
άργν^αι. έτΐαινοννταί δε καΐ ιά Χΐαί κύλικες ^ ων 
μνημονεύει 'Έρμιτίπος Ιν Στρατιώταΐζ (Ι 240 Κ)• 
Χία ίέ κνλιΐ^ ύψον κρεμαται 
περί τΐαΰδαλόφιν. 
ϊ Γλαυκών δ' έν ταΐ$ ΓΙώββαΐζ ΚνΛριονς φηβΐ τήν 
κοτύλην κύλικα καλεΐν. Έρμώνα^ ό' έν Σννωννμοΐζ 
οντωζ γράφει* '^^λειβον^ ηοτήριον^ κνπελλον, αμφωτι^, 
όχνφος^ κνλι^^ κώ&ων^ χαρχήίίΐϋν^ φιάλη.' ^Αχαιοζ 
δί ό ^Ερετριενς εν Άλκμαίωνι αντί τον κύλικες παρα- 
γώγων κνλιχνίόαξ εΐ^ρηκε δια τούτων (ϊτ. 14 Ν) ' 
άλλ' ώξ τάχιβτα μέλανα όεϋρ' άμνον ψε'ρειν 
χοινόν τε χρ7) κρατήρα καΐ κνλιχνίδαζ. 
«αϊ '^ΑκαΓοί (Γγ. 41 Β*) <ει/ τω . .>• 
481 Ίίίνωμεν τί τα λν^ν όμμ^νομεν; δάκτνλο$ άμερα. 
κάδ 5' αειρε κνλιχναΐζ μεγάλ&ΐζ, αιταποικιλλις. 
οινον γαρ Σεμελας καϊ ^ώζ <(υίό?)> λα^ικαδεα 
άν^ρώποιΰιν έόωκ\ έγχεε κερναΐξ ενα χαΐ <(ίυο^ 
5 τίλέαις (κάκ χεψαλάζ}. 
καϊ έν τω δεκάτω (ίτ. 43)* 

λάταγες ηοτεονται χνλιχνάν κπό Τψάν^ 
ά)ζ διαφόρων γινομένων και εν Τεω κνλίκ(ϊ}ν. 
62. Φερεκράτης Κοριαννοι (Χ 164 Κ)" 
έκ τον βαλανείον γάρ δίεψ^οζ ίρχομαι^ 
^ηράν Ιχουίία ττ)!/ φάρνγα. Β. δώΰω πιεΐν. 

7 Έρμώναξ Πο1)Γ: ίππώναξ Α 8 τΐοτήριον ΐοΛ. Λβίβηιΐΰΐη 
10 %νλΐ'Λ<χς Κ 12 ίΐυρα,ιιοΐΌν Α: οογγ. Νίΐαοΐΐ 14 βΰρρί. Μθΐη 
16 τον Χνχνον άμμ^νομαν Α: τά Ινχν' Ρογβ, όμμίνομίν Α\ίΐ 
16 αΐιρ' &τ{υ τίΐΙΙίβα ΑΙιγ, οί. Χ ρ. 43θΛ 17 νίοζ ΐίάά. θ ρ. 430 
λα&ίγ,ηβέα Α, ^ΐ. ρ. 430 18 ί'§ω%ίν Α ^νϊ**""- ν,ΐρνα Α, 

οί. ρ. 430 δύο Άάά. θ ρ. 430 19 πλέαις ρ. 430: τΐλίίονς 

Α, Γθΐΐηαα δορρί. β ρ. 430 21 κνλί'χναν &ί τηίαν Α: οογγ, 

0&3 24 δΐ(ψϋ•ο^ός Α: ΕΟΤΓ. €&8 25 ψάρνγγα Α 15 20 Ι 
ΙΑ 59 /. γλί(^χ^ον γέ μονΰτΧ το ϋίαλον νή τω ϋ'εώ. 
Β. £ί λάβω κνριΰΟί τήν χνλίΰκην, Α. μηδαμ&ς 
6 μικράν γε, κινεΐπα γαρ εύΰ-ν^ ^οι χολή, 
ίξ ονπερ επιον 1% τοιαύτηξ φάρμαχον. 
6 ίίζ τήν εμην νϋν εγχεον τήν μείζονα. 

&η ό^ μεγάλοίζ ποτν^ριοΐζ αι γυναίκες ^χρώντο δ (ίύτί)ζ 
ειρηκε Φερεκράτηζ εν Τνραννίόι όιά τούτων (ί1>. 187)• 
ίίτ' έκεραμεύβαντο τοίζ μεν άνδράΰιν ηοτήρια 
^^ πλατέα^ τοίχοχ^ζ σύχ εχοντ\ άλλ* αντο τονδαφος μόνον^ 
ΓΓ κονχΐ χωρονντ^ ονδε χόγχην.^ έμφερή γενβτ7]ρίΌΐ£' ο 

ϋψίΰι δε(γ'} αύταΐΰιν βα&εϋαξ κύλικας ωΰπερ όλχείδας 
ΙΛ^ οίναγωγονς^ τίεριψερεΐς^ Ιεπτάς^ μέβαζ^ γαϋτροιέ^ας^ 
γ' ουκ άβονλωξ., άλλα 7ίόρρω%•εν χατεΰκενασμεναι 

αν^' δ3ΓΓ0? άνεκλογίατως τΐλεΐατοζ οΙνο$ εχτΐο&'^. 
15 ίΐ-^' δταν τον οίνον αύτάς αΙτιώμε&^ εκτειειν, ά 

λοιδοροννταί κώμνύονσί μή 'κηιείν άλλ' ^ μίαν. 
10 ί) όέ χρείττων η μΐ' εΰτΐ χιλίων ποτηρίων. 

63. ΚΥΜΒΙΑ τά κοίλα ποτήρια και μικρά Σιμά- 
ριοτος. ^ίωρύ^εοζ δέ' ^γένο^ ποτηριών βαΟ•ίων τά 
80 χνμβία καΐ όρθ-ών, 7ίν%^μένα μ^ι ύχόντων μηδέ ωτα.' 
Πτολεμαίος δε ό τον \4ρΐίίτονίκον τά χνψά. Νίκαν- 
δρος δ' 6 Θνατειρ7}νϋς το χωρίς ώτίων πατηριον ώνο- 
μαχεναι Θ^ιίττο^ιπον έν Μ7\δω (Ι 741 1ν). Φιλήμων 

ΙΦάϋματι (II 502 Κ)" 
ι 1 γλκιβχοον Α: οογγ. Οίΐβ γέ ϋοΙίΓ: τε Α μοΰσ*!. ίή 

Ρί: μου το Α 2 τ/ (ΙΐΟϋ ΙβλοΙιβ) Ιά^ω -χί-ράβαί ϋοι; την χο- 

1ίνλίΰ%ην (δίο ρ. 479 1ϋ); Κοοίΐ, ρΓ&θΒΐϊΐί, τί λάβω; «ίρασω βοι 
$ί]ν τίοτυλίϋκψ' ; 8 είτα Ηίραμίνααντα Α: οοίΓ. Βμ,\ί μίν 

Ε: οΐΒ. Α 10 ^ωρονντ' Α: οοιτ. 0ίΐ3 11 αψίσι δέ γ' Β^Ιε: 
ψαοί δ' Α 12 Ιίπτάς, μίΰτάς Ε, ΐοΐί. ί'Λτίταμίνας γαστρώνι- 
δας ΚοοΙε 14 κρυηυαι χιπίαΐ ΛνίΙαιη 16 ν.όμνύοναι Α 

μϊ) πΐίΐν Ε ιβοΐβ, ορίηοΐ" 18 χοΛκ βχ αλοΓα οοιτιιρΐιιιιι , νβΐηί, 
χα ηοτήςια >ιαΙ πλοία μιιιςά 20 ό^ιίΙ'όν Α: οογγ. Ε 
60 

έΛεΙ δ' ϊ5 'Ρύδη 
6 χνμβίον ακράτου καταΰΒΰείχ' νμας ϋνω. 

^ιονύαιοζ ό' ό Σάμιοζ έν εκτω περί τον Κύκλου 
(Γ Η (ΠΙ 10) το αύτο οΐ'εται είναι Χίίίδνβίον χαΐ χυμβών. 
φηϋ! γάρ ώςΌόνΰ&εύς τΐληρώ&ας χυμβίον άχράτον ίορε^ε 5 
τώ Κύχλωτϋΐ. ονχ ε6τι 0£ μιχρον τό διδόμενύν αύτώ 
κιΰΰύβιον πίίρ' Ό μη ρ ω (ι 340)" ου γάρ αν τρΙ$ χιων 
μεγιϋτος ών το βώμα ταχέως (χν ^ίπο της με^ς χατη- 
νέχ%•ψ τον κνμβιου μνημονεύει χαΐ ^ημού%•ένης 
ίν τω κατά Μειδίον (1ό8) άχολον^εΐν αύτώ φάΰχων 10 
ρντά χαΐ κνμβίϋί, •(καΙ πάλιν έν τώ αύτώ (133)• ^έπ' 
άΰτράβης δΐ όχονμενος 6'ξ '^4ργονρας τής Ευβοίας, 
χλανίόας ό' ετι' οχου χαΐ κνμβία χαΐ κάδους ^χων, 
{ ων έπελαμβάνοντο οί πεντηχοΰτολόγοι.'} και εν τώ 
κατά Ενεργού καΐ Μνηΰιβούλον (58). φηαΐ ίέ ζ/ί'- 15 
δυμος 6 γραμματικός (χ». 75 δΰΐιιιι) επίμηκες είναι το χο- 
τήριον καΐ 6τενον τώ βχ/^ματι, ^ταρό^αιον Λλοίω <^ο 
καλείται κνμβη^. καΐ ^Ανα^ανδρίδης έν *Αγροίχοις 
(II 130 Κ>" 

μεγάΐ' Ι'ΰως [ποτήρια] 
προπινόμενα καΐ μεδτ άκρατου κνμβία 
ίκάρωαεν υμάς. Β. άνακεχαίτικεν μϊν ο{)ν. 
"Αλε^ις Ίππεΐ ίΠ 328 Κ)- 1.2 τοΓίια οΐίθΟϋΓα 1 ^παν η 'Ρόδη ΜαοναΙι. 6, 21 

2 •Λατ(χαεΰείΗεν Α 6 βίΐη οί. ΒαρΓΛ ρ. 461 ά 8 ίοιΐ:. <^οντω'^ 
ταχείας 'όν νβΐ όντως αν 11 — 14 8ΐιρρ1. άαοβ ΜαοΓοΙιΐο 5, 21, 8 
13 δ' έπ' ϋ;κου 8ο1ιηοί£ΐ6νΐη: Δ6 ΟΧΟ οοά. Μη,ογ ν.αΙ κά- 

όονς Οοϊη: ΟΟΙ οοά. Μεογ 17. 18 βυρρΐ Ε^βηοΐΐϊ βχ Βεΐι^. 

αηβοά. 274, 29 (οΓ. Ε^. Μ. 54δ, 31), Ιυπι Ιιαο ίοιί. ΙηιηίίροηΘαά& 
βαπί; τβΛα ρ, 482 άβ οτι ίέ κκΐ Λλοίοΐ" — νανΰτολΐΐς χΟ-όνα^ 
οί. Μβ,οιοί). 9 2ϋ ϊΕοτηρίίϊ (Ιοί. Κ άχιοβ ΜαθΓθΙ>ίο, υΒι Ιι&εο 

0)0 (ϊ. Θ. ί'αως) ΚΥΜΒΙΑ ΠΡΟΠΙΝΟΜεΝΑ ΚΛ! Μ€ΤΤΛ ΛΚΡΑΕ- 
ΚΛΚω€εΜΥΜΑ€ 32 άνακίχίτικίν Α Ι 
5 Άωνα Έπίύτολΐ} (ρ. 201 ΒθπιΙι) ώί χναΰ^ώδ££ άγγρΐον το 
χνμβίον χαραδίδωβι γράφων οντως' '^&ανμίίζοναι δε 
οι «ύτοί Χίά πώζ χνα&ον μη χεκτημίνος^ άλλα χνμβίον 
μόνον, φιάλι^ν τί^ο&εχίχτητο. δοχεΐ δή μοι το μβν τ-^ρ 
τών άνϋ-ρώπων χρείας ένεκα, χο δΐ ττ|§ των ^εων 
Κ) τιμήζ είζ τήν κτήΰιν παρειλτιψένία. χυά^ίί-ω μεν ονν 

ονόεν έχρώντο χάτε ούδΐ κοτνλΐ]. κρατήρα γάρ ΐΰταΰκν Ι» 

^Λιοΐς ^εοΐς, ούχ άργνρονν ούδε λί^οκόλλητον , αλλά 

^^ί^ζ Κωλιάδοζ [γήζ]. τούτον ό' οϋάκις ιηί τι πλν^ρώ- 

ϋαιεν^ άποϋΐίείύαντε^ τοΓ^ ^εοΐζ εκ τί^^ φιάλτί]ξ φνο- 

Ιδ χάονν έψε^ήζ, τον νεοχράτα βάπτοντεζ τψ κνμβίω^ 

χαΟ'ά χαΐ ννν τίαρ' νμΐν ποιονΰιν έν τοΐζ ψίδιτίοις. 

(έ δε τΐοτε πλεΐον πιείν βονλΎΐ%•εΐεν ^ προύτΐαρετί^εβαν 

τονζ καλονμενονξ κοτΰΖου^, κάλλιΰτα χαΐ εύχοτώτατα 

έχπωμάτων. ήΰαν δί καΐ ούτοί- τήζ ανττίΐζ κεραμείας.' 

ΊΟ όταν ό' "Εφιππος έν ^Εφ-ηβοι^ λεγΐ] (Π 255 Κ)* 

ον κύλικας έπΙ τά δείπνα Χαιρι^μων φέρει, ο 

Ρ Ι ον κνμβίοιΰι πεπολεμηκ' Ευριπίδης, 
ον τον τρκ^'ίχον λίγει πτοΐί^τί/ν, άλλα τίνα 6μώννμον 
αύτω, ^τοΕ φίλοίνόν τίνα η αίτίαν έχοντα ού χρτίΰτ'ήν, 
25 ως φηϋιν *Αντίοχος ύ Άλε^ανδρενς έν τω περί τών 

ίν τί) μέΟΎΐ κωμωδία χωμωδονμένων Ποί-ητών. το γάρ 
2 αζ>' αάά. ϋοΙ>ι• 3 ^^ί^νε «ακών Α: οοιτ. Βί 7. 8 ν,νμ- 
ρίον μόνην ψιάλην Α; εογγ, Οα^ 11 ίΰτψαν Μ^ΟΓοΙί 13 τής 
ΚωλιύδοςγηςΑ, ΤΗΟ ΚωΛΙΑΔΟΟ Μαοι•ο>}ϋ οοίΐ: οοιτ. ΙΙδ&ιίρρϋ 
ίηι χι πληςωϋαΐΒν Α, €1 | 0πΛΗΡΑ€ΑΙ€Ν Μ&ογ. οού, Ιβ^&\>&ίητ 
ίηιηληι^ώααίίν 16 ψιδιζα'οί^ (βίο) Α ίπάγεαϋ'αί χατά τάζ έότίάΰεις κνμβία χαΐ δοχεΐν τού- 
τοις όιαμκχεΰ9-(χι εις έκάτερα τείνει, μνημονεύει 0' 
αντοϋ κκΐ ^^νίίζανδρίόης εν Νηφμβιν (Λ. ϋβ)" 

ίύί "ϊή τον χόκ 
αύτω 6ν, Κώμε, χαΐ το χνμβίον φέρων 
Ενριπίδ7]ς τις ύήμερον γενήσεται. 
χΰίί ^Έφιππος εν Όμοίοις ί) Όβελικφόροίς (ίΐί. 259) ' 
^ιοννδίον δε δράματ έκμα^εϊν δέον 
χαΐ ^Ύΐμοφώντος^ ίίττ' έποίησεν εις Κότνν, 
ρήιίείς τε χατά ίίΓίΤΐ/οΐί• Θεόδωρος μοι λεγοι, 
Αάχητί τ οίχή&αιμι την έξης ^νραν, 
5 χνμβία τε παρέχοιμ έϋτιών Ενριπίδτ}. 
οτί δε καΐ πλοιον ή χνμβη Σοφοκλής έν \4νδρομέδ(χ 
φψίν (Γγ. 123 Κ) • 

Ϊ7ί%οι6ιν τ) χνμβΐαΰι νανύτολεΐς χ%•όνα; 
χνββα τεοτήριον ^Απολλόδωρος Παφίονς. 

65. ΚΥΤΤΕΛΛΟΝ. τοϋτο πότερόν έΰχιν ταντον τω άλείΰω 
«ίά τφ δέτίαι ^καΐ μόνον^ ονόματι διαλλάϋϋει — 
τους μεν αρα χρνδεοιΰί χνπελλοίς νίες 1ί;ία<;ών 
δείδεχατ ίίλλο^εν ϋλλος άναβταδόν (/ 070) — 
ί) διάφορος ην 6 τντίος καϊ ονχ ωύτεερ το δεπας καΐ 
το ίίλειβον άμφιχνπελλον^ οντω [δΐ] χαΐ τοΰτο, χνφον 
δε μόνον; άπο γάρ της χνφότητος το χύτίελλον^ ωΰτεερ 6 ανγ'κωμι Α: οοιτ. Μβΐη 9 ατίχοίηΰίν Α: οογγ. Ρβϋίαβ 
Κότνν 083; ν.Ότνλ7]ν Α 10 ν,ατά το ι^ίτίπνον Α: οοιτ. ΡοΓβ 

(θ•ί£υρ05 Α: οοιτ. Μβϊια 11 Λάχψι τ Γογη: λψιτ Α 12 ίύρι- 
πίίτ35 Α: ΟΟΓΓ. ΒοΙιτ 13 — 16 εί". ΒορΓίΐ αά ρ. 481 ί" 14 ΓβοΙίνΐΒ 
ττα^^στηίίΐ.ϊ' ρι•0 φησΐ"* 10 κύρ(ϊα Α, «ί^ί ν,ν^Ρης Ιοηιιηίΐ, ο Ο Λ, 

οί. ΗβΒ. 8. ν ίτ ψιονς Α, οί. ρ. 483 α, ιιΐιϊ ^1ι1ίιβ βοήρία κηπί 
ΒρϋιΐΒ αηίΐί ονρβίΐιιηι ΐΓαη3ρθίαβΓΪβ 18 καϊ μόνον Κ (άαού ΟαβΒ,ιι- 
1>θηο): ί] Α, [η] ονόματι <^μόνον^} δι&λλάΰΰον Ροΐδ,ΐΐ 19 ρΓαβΐΟΓβεΐ 
βΐϊοβ Ηοηιβη τβΓβοΒ Η,ϋιιίθραΐ βοηρΐοτ, ηηίΐβ ΰαιίβηι θββθ βίΛας 
αλαΰον χύταλλον ΕρρΕΤθΓθΐί, οΓ. βηρΓϋ ο. 24 22 ίί^ (ΙθΙ. Κ ΤΑ 63 χ«1 το άμφίϋνταλλον , ι] οτι τίαραΛλήβιον ην ταΐς 
πέλλαις^ βννηγμένον μάλλον είξ την κνψότητα' ί] 
άμψίχνηίλλα οϊον άμφίχνρτα άπο των ώτων, Οίά το 
τοιοίϋτα είναι τ/) χαταΰκίνϊί. φηΰΐ γάρ χαΐ ύ ποίητής 

5 (χ 10)• 

ζ^τοί ο καλόν άλειόον άνίαρή^εϋ^αί έ'μελλεν^ 
χρνΰεον «ι^φωΓον. 
^Αντίμαχος δ' έν ε' θηβαίδος (δ*. δθ)' 

•παϋιν ό' τιγεμόνεάβιν ίτΐοιχόμενοι κήρνκεζ 

[Ο χρνόεα χαλά κντΐελλα τετνγμενα νωμήβαντο, 

ΣιληνΌζ δεφηΰι' ^κύπελλα έχπώματα βκνφοί^ δ^ίοίβ,ώ^ 
και Νίκανδροζ ό Κολοφώνιο^ (ίΐ•. 140 8ο1ι), . . . ^κνπελλα^^ 
ό' ενειμε βνβώτης [ν 2ό3.' Εΰμολπο ξ δε ττοτηρίον γένος, 
άπο τον κνψ'ον είναι. Σιμάρι6τοξ δε το δίωτον ποτη- 

16 ριον Κνπρίονς^το δ^ δίωτον καί τετράωτον Κρϊ^ταξ. Φι- 

ληταξ δε {ΐτ. 48 Βεΐϋΐι) Σνραχοΰίον^ κύπελλα καλεΐν τόί 

τη^ μάζηζ καΐ των άρτων έτά τη§ τρατΐεζηξ καταλείμματα. 

ΚΥΜΒΗ. Φιλ'^μων εν ταϊζ ^Αττικαΐζ ΦωναΙζ κύλι- 

κοζ εϊδοζ. Απολλόδωρος δ' ^ν τώ περΙΈτνμολογιών 

20 ΙΙαψίον^ το τιοτηριον καλεΐν κύββα. 

66. ΚβΘΩΝ Αακωνικόν ποτήριον^ ον μνημονεύει \> 
Ξενοφών εν α Κύρον Παιδείας (ο. 2, 8). Κριτίας 
ό' εν Λακεδαιμονίων Πολιτεία γριίφει όντως (Γ Η β II 68)" 
^ χωρίς δΐ τούτων τά βμικρότατα ες την δίαιταν^ νπο- 

α όήματα αριβτα Λακωνικά ζκαϊ} Ιμάτια φορεϊν ^\δι&τα 
καϊ χρηύιμώτατα' κώ^ων Λακωνικός, εκπωμα επιτη- 
δειότατον εΙς ΰτρατειαν καΐ ενψορώτατον έν γνλιφ. 6 ΗοιηβΓί νβΓβυ» βιιρρίβηείιιβ οναί;, οΓ. Ε^ Μ. 90, 46 16 ψιΐί-- 
τας Α 188Γ[0[ οΓ. αά ρ. 483 άβ 20 'ανμβα Α ■κύμβανΕ: οογγ. 
Κ, οί. ρ. 482© 25 ν,κΐ άΜ, Κ 26 «««'ων ϋίΐ3: ν.α&' ων Α, ΙΑ ον δΐ ένεκα ϋτρατίωτικόν^ Λολλάχΐζ ανάγκη νδωρ πίνειν 
ου καθαρόν, ηρωτον μεν ονν το μί) λίαν ηατάδι^λον 
είναι, τα πύμα' είτα άμβωνας 6 χώ&ων ίχων 'ϋτζολείπεί 
το ον χα^αρον εν αντώ.' καΐ Πολέμων ό' έν τι] . . 
των προδ ^Αδαΐον καΐ ^Αντίγονον^ οτι χεραμεοΐξ άγγείοις 
έχιοώντο οί Λακεδαιμόνιοι γράφει οντωζ [ΐι, 61 Ργ)* ^άλλά 
μην οη άρχαικον ^ν το τοιούτον \0ε] τ'ηζ αγωγές γένος 
.... ί) καΐ νυν δράται τίαρεί τιΰι των Ελλήνων έν 
"Αργεί μίν έν ταις δημοΰίαις ^οίναις^ έν Αακεδαίμονι 
όε κατά τάς £ΰ(>τκ5, έν τε τοις εΛίνικίοις καΐ τοις 
γάμοις των τΐαρχίτένων, πίνονϋιν έκ κερίψέων ίτοτί/- 
ριων' έν δϊ τοις άλλοις 6νμΛοΰίοις καϊ φιδιτίοις έν 
%ι%τάκναις . . .' μνημονεύει αντον και ^Αρχίλοχος έν 
Έλεγείοις ώς ιτουτ/ριου όντως (Γγ. 4 Β"*)" 

άλλ' αγε βνν χώ&ωνι &οης δια βέλματα νηος 
φοίτα καϊ χοίλων πώματ αφελκε κάδων ^ 

αγρει ό' οίνον έρν^ρον άπο τρνγός' ούδϊ γαρ ήμεΐς 
νήφειν έν ψυλακΐ^ τ^δε δννηόόμε&α, 
ώς της κύλικος λεγομένης κώδωνος. ^Αριΰτοφάνης 
Ίτΐτΐενβιν (δ99)• 

εΙς τάς [«χαγωγονς είΘεπήδων άνδρικώς 

πριάμενοί κώδωνας ^ οι δε ϋκόροδα καϊ κρόμμυα, 
''^ί1'^Γο;ί0 5 Γοργόβι (Π 431 Κ)• \ ί ΐδ Ι 1 ούίέ ^νίχα Α: οοιτ. Ο&β ; ς[ΐΐΒ,θ ΒβοπηΐαΓ ηοη οΓβάο 
πηιΐιϊΐα 63βθ, 6ΓΓ3.νί1; οΐΐαιη Μβϊηθ^β οοΐΐ. Ρΐιοί;. 8. κώθων 
2 Μα-εάδόλον Α: οογγ, εά. Βαβ 3 ύΛοΧΐΐϊΐίΐν Α: οογγ. Η81βρ1ι 
4 ^ν Γ^ (^^')^^ δοΙιΐΛ', οί. ρ.• 484 Ο; ΡοΙοηιοηίΒ \θΐ*1)& ςίΐΐβΐη &(1 
βηθπι Εάβρπρίίΐ ίϊηί ηοη ίίΐιη ρΒ,ΐβΙ; 7 ^ν το τοιούτον ίΐ Α : 
ό'έ (1θ1. Βϊ, το τοιούτον λιτής αγωγής Μθΐη, ΓογΙ. τά τοιόνδΐ 
8 Ιίϊ^ίιιΐϋ ηοΐ;, ϋΐ άράται Γβ(?1;β, Ορϊηοτ, ϊίΤΐΙίΐϋΐ 12 ψι&ιτείοις Α 
13 ΙήΛΐιιπι ηοί. Κ, ένεράνννον 8ορ^^1. \νϊ1&ιη 16 άΙΙά τε Α: 
οοη". Μπ9 1 8 ^ν Μαβ : μίν Α 19 ώς — κώ&ωνος νβι•1)α 

δαΒρεοΐΗ. 22 ΰ•ΛΟρδα Α, ίλάας [ρτο χαΐ) ΒβΓβίΕ ΤΑ Λΐ^εΐν Λΐεΐν τΐζ έγχειτω λαβών 
Λν^ιγενη χνκλοτερΐ} βραχνωτον παχνΰτομον 
κώδωνα τίαΐδα φάρνγος. 
ΘεόΛομπος Στρατιώτιαιν (Ι 747 Κ)" 
5 εγώ γαρ (βίν^ κώϋ-ωνο^ ίκ ΰτρεφανχενος 

τείοιμι τον τράχηλου άναχεκλαύμενη-, 
"ΑλεΙίζ ΈρίϋΌΐζ (II 363 Κ)• 

είτα τετραχότνλον έπεΰάβει κώ%ωνά μοι^ 

παλαών οϊ'χων χττίμα (Ειιγ, Μθά. 48). 

10 άπα δΐ του ποτηριού τούτου χαΐ άκρατοχώ^ωναζ χα- 

λοΰΰί τους πλεονα ίίχρατον ΰτιώνταζ, ώ§ 'Ττίερείδης 

εν τω κατά Αημοα%^ίνους (ρ. 23 θίΐ. Β1*). Καλλί^εινος 

ό' εν τετάρτω τίερί ^Αλεξανδρείας αναγραφών την τον £ 

Φίλαδε'λφον πομπι)ν χαΐ χαταλεγων πολλά έχπώματα 

16 γράφει καΐ τάδε (οί. λ^ ρ. 199 ί)• "'κώ^-ωνες δψετρητοι 

ι /$'/ — 67. αερΙ δε τον χω^ωνιζ£ΰ!ΰ•αι καΐ 3τι χρήΰι- 

I μός έϋτι δια χρόνου ό κω%ωνιβμΙ}£ Μνηόι^-εος 6 

Ά^ναΐοζ Ιατρός εν τι] περί Κω%•ωνιΰμον επιβτολγ] 

φηβιν οντως' ^ ΰνμβαίνει τονς μεν πολύν ακρατον εν 

1 20 ταΐς συνονΰίαις πίνοντας μεγάλα βλάπτεΰ&αι χαϊ το 

ΰώμα χαΐ τήν ■ψνχΐ}ν. το μέντοι χο}Ο•ωνίζε0^αι διάίΒΑ 

Τίνων ημερών δοχεΐ μο* ποιεΐν τίνα χαΐ τον ϋώματος 

κά&αρΰιν καΐ τήζ φνιης 'ύνεΰιν. γίγνονται γάρ τίνες 

^μΐν έχ των χα&' Ί^μεραν ύνμποΰίων επιπόλαιοι δρι- 

δδ μύτητες' τανταις οΰν έβτι των μϊν πόρων ο^χειότατος ηοιιΐ6ΐι 0. «ιαο ρθΐκΐβδί ίρά^νγος ρβηίΐ;; ιΐοοίιπηοί ίαϊββθ ραΐαί 
\Ι?'ίΐΛηι 8 ψάρνγγοξ ΑΕ 5 ?ίν βΐΐβ. Σϊβΐΰβΐ (θχ νβτΒΐι ίΐΙΙβΓΟ) 
6 Λθΐ.μαντί>ν Α ηιόμαν τον Ε: οοττ. 8ε1ι\ν 8 βΙτ' ϊν Α: οογγ. 
Ρθΐ*3, ίοτί. ΒίτΒΐ' τριτίότυλον 9 πλίον οίκων Α: οογγ. Ρογβ 

11 πλέον Α πυλυν Ε: ΟΟΓΓ. Κ ίιτίρίίηβ Α 16. 16 ίιά- 

μίτροι β' Α, οί. ρ. 199 24 ίπιηόΐΐοι Α: αοΓΓ. Ε 
ΑτακνΑ£ΐτΒ ΠΙ. 6 ό δίά τηξ ονρήβεωζ, τ&ν όε καϋ-άραεων ή διά των 
χωτ^ωνιβμών τΐρίτΐει μάλιστα, κατανίζεται γάρ το 6ώμα 
τοΓ5 ΰϊνοίζ' 'ύγρον γιφ καΙ ^ερμον ό ϋΐνοζ' το 6ε άφ 
ημών 6ΐ'η%ονμενον ονρόν εβτιν δριμύ, τα γονν ιμάτια 

ι τούτω χρώμενσι ρύμματί πΐύνονύιν οί γναψεΐζ, τρία 
δε Ίζαραφύλαττε ΐΐταν κω^ωνιζϊί' μ•^ τεονηρον ο£ι/ον 
Λίνειν μηδ^ αχρατον μηδΐ τραγηματιζεΰ'^αι εν τοΐζ 
ίΐωϋ-ωνίΘμοίς. 'όταν ό' [κα,νώς εχτ^ζ ^δη^ μή χοίμ& 
ηρίν αν ^μεϋ^^ς πλέον η ελαττον, είτα έάν μ\ν ίμέϋτίζ 
Ιχανώς, άνατεαύον μιχρον περιχεάμενο^' έάν δε μή 
δνντ^^^Ύΐς ίκανως κενώΰαι ϋαντόν^ πλείονι χρηϋαί τψ 
λοντρω καΐ είζ τ^ιν πύελον χαταχλίΰ-ψί βψόδρα εΙ§ 
^ερμον νδωρ.^ — Πολέμων ό' έν πεμπτψ των προς 
^Αδαϊον καΐ Άντίγονόν ψηΰι, (ΐτ. 60 Ργ)' '^ιόνυΟοζ τέ- 
λειος χαθ-ΐϊ'μενοί έπΙ πετραζ' ίξ ευωνύμων δ^ αύτον 
Σάτυρος φαλακρόξ^ εν τγι δείλια κώδωνα μόνωτον ραβδω- 
τον κρατών.' 

68. ΛΑΒΡΩΝ Ι Α εχπώματος Περβικον είδος άπ6 της 
έν τώ πίνειν λαβρότητος ώνο^αβμένον. πλατν δ' ε6τΙ 
τί] χαταδχενϊι καΐ με'γα• έχει δε καΙ ωτα μεγζίλα, Μέ- 
νανδρος ΆλιεΙ (ίΓ, 24 Κ)' 

ενποροΰμεν^ ούδϊ μετρίως- εκ Κνίνδων χρνύίον^ 

ι ΠερΰικαΙ βτολαΐ δ' εκεΐναί πορφυρά τε ΰτρώματα 
ένδον ε6τ\ άνδρες^ ποτηρίδια τορενματα 
χάκτνπωμάτων πρόϋωπα, τραγε'λαφοι, λαβρώνια. 3 

1 ή ?: ύ ΑΕ 2 ίοΗ. 6ι«νίξ(ται 10 μιιιςον Ε 

δΐιρθΓ8€Γ. ώς: μικ^ώς Α^ μετρίως Ο&β 13 Ροΐβχαοηίβ ϋβείϊ• 

ηιοηίπϊΐα ΓοΓίίΐββθ αηΐθ ΜηθδϋΙΐθϊ νβΐ\)& ΐΓ8.η8ροιΐ8ΐΐ(1αηι 20 ροβΐ 
μίγάλα οιπΐβδΐβ Μβηίΐη(1π Ηΐρρ8.Γθ1ιΐ Οϊρΐιϊΐϊ Βϊίΐ^ηιϊ ΙββϋΕηοηϋβ 
310 ρΒΓ^ϋτ Ε: ίί'ρηται 6ΐ ν,αΐ άρΰίνιπώς δ λαβρώνιοζ 22 εύ- 

πορον μ^ν λ: ΟΟΓΓ. ΒβηΙΙ επ ν.νλινδων Α: οογγ. Μβϊη 23 ίέ 
Χίίνται ΗβϊηάοΓί πορφνραί τορίνματ* Α: οοιτ. Ββηϋ 24 πο- ΙΑ 67 έν δ^ Φιλαδελφοίζ (&. 503 Κ)• 

ήδη ό' έττιχύϋεΐζ διάλί&οί^ λαβρώνιοι^ 
Πίρααι. δ' έχοντες μνιοΰόβας ίΰτήχεααν. 
Ύππαρχος ό' εν Θαίδι (III 273 Κ)- 
5 ύ λαβρώνως ό' εΰ^* οντος (ίρνις; 3. Ήραχλεις^ 
ποτήοιον χρνΰοϋζ διακούιονζ ίίγον. 
Α. ώ Λεριβοψου, ψίλτάτη^ λ«βρωνίον, 
Αιψίλος Τί^^ραύύττι χαΐ άλλα γένη καταλέγων ποτι^- 
ρι'ων φη^ί (ΤΙ &68 Κ)• 
10 ηρί6τΐ£^ τραγελαφο<ί^ βατιάκη, λαβρώνιοζ, 

άνδραποδιον δι) τανΟ•\ όρα?, ηκιατά γε^ 
ίκτίωμάτων 0' ονόματα. Β. τζρος τηξ "Εϋτίας, 
Α. ό λίίβρώνιος χρυύων δέ^ Λαίδες^ είχοϋι. 
δίδυμο ζ ό' ομοιον είναί φησιν (ρ. 7δ 8ο1ιτη) «ΐϊτό βυμ- 
1δ βνλίώ η βατιακιω. 

69. ΛΑΚΑΙΝΑΙ κυλίκων εΐδοξ όντως λεγόμενον ») 
κΛο τον κεράμου^ ώξ τά Αττικά ακεύη^ ί] άπό τοϋ 
ϋχηματος έτηχωριάΰαντοζ έχεΙ, ώβηερ .... αϊ Θηρι- 
κλειαι λέγονται. Άρί6τοφάνηζ Ααιταλενΰι (Ι 446 Κ) ' 

20 Σνβαρίτιδάς τ ευωχίας^ καΐ Χΐον εκ Λακαιναν 
[κυλίκων] ^εθυ ηδέω^ καϊ ψιλως. 

70. ΛΕΠΑΣΤΗ. οϊ μίν οΐξ,ννονΰί τήν τελευταίαν^ ώς 
καλή, οϊ δε παρο^ννονΰιν^ ώζ μεγάλη, τοντο δε τ648δ 
ποτ7}ριον ώνομύβϋ^} άτιο των εις τάς μέ§•(ίς καΐ τάς 2 ί-χίχναις Α; οογγ. Κϋ8ϋ1ι1 3 μνοσο^ας Α, οί". ΡοΙΙ. 10, 94 
5 ίατιν Α 8 πι^ρανατηί Α: οογγ. Οη,β 10 τςαγΐΐαψος 

π^ιατις Α: Ιιβίίβρ. Ι&ο 11 άνβρατϊοδίων ίή Γΐ>£ΰ'9'', ό(}ζ<ς, 

^χιστα μίν Κ 18 ίπιχωριάααντεζ Α: οογγ. Ε Ηίΐΐιυη. 

ηοΐι. Κ , ΒαρρΙβη<1α Γθγθ Ιι&οο ωοπιρ ζτα Κορίν&ια, ϊ] άπίί Λάϋω- 
ρός τίνος άν§ρος -κκτίχΰ'Λίνίίααντος (χντά, ωΰίτί^^, ίαια ί'οτί. λε- 
γόμΒναι 21 ίοΐαηι νβκϊΰαΐυιη άΒ,ηιηατίΙ; ϋϊ, {"ογΙ μεϋ•' ηδέων 
ΰηύΰαι ςρΛωι/, οί. ΗβΒ, 8. Χΐον Ιν. Λα-καίνης 

δ» άΰωτίας πολλά άναλιΰκόντων, ονζ Ιαφνχταζ καλονμεν, 
κύλικες ό' ^ΰαν μεγάλεα. '^ριβτοφάνΊ}^ ΕΙρΎΐντι (916)" 

τί όί]τ' αν ει πίοίζ οϊ'νον κύλικα λεπαβτήν^ 
άφ' ής εβτί λάφαι^ τοντέβτιν αθρόως ΛΐίΓν, κατεναντιον 
τω λεγομένω βομβυλιω. φτι^ίν γά^ τίον 6 αι>τό$ 
(Ι 644 Κ) ■ 

το ΰ' αίμα λελαφαζ τονμόν^ ώναί, ό^ϋτΐοτα, 
οΓον αίρουν μ' ί^ετειεζ. εν δε Γη^υτάότι (Ι 432 Κ) ' 

ην ίέ 
τύ πριάγμ' εορτή, χεριεφερεν δ* ίν κύκλω λεχαΰτίμ» 
Ύΐμΐν ταχύ Ίίρούψέρων τίαΐς ενέχει τε βφάδρακνανοβεν^ί]^ 
το βά&οζ παριβτηϋιν 6 χωμιχ6$ τον ποτηρίον. Αντι- 
φάνης δ^ έν Άϋκληηιψ (Π 28 Κ)• 
τΎμ* δε γρανν ττ^ν άϋ%-ενονΰαν πάνυ Λαλαί, τήν βρυτιχήν^ 
ρίζίον τρί-φαξ τι μακρόν δελεάϋας τε γεννικίι 
το μέγεθος κοίλχί λεπαότί}^ τοντ' εποίηό&ν εχΐΐιεΐν. 
Φιλνλλιοζ Ανγγι (Ι 783 Κ)• 

τζάντα γαρ ήν 
μεϋτ άνδρ&ν (καϊ} μειραχίων 
Λΐνάντων 6μον δ' ^λλων 
γράδι' ήν με^^ίίλακίχ,ν οΓ- 
6 νον χαίροντα λετζαϋταΐς. 
ΘδόΛομπος Παμφίλΐ} (Ι 744 Κ)• 3 τί ^ήταί νηπίοις Α. πίοι,ς Ε: οοη. ϋΐ, 1οη8;β &ΗΐβΓ Ατί- 
βίίορίιβιιββ 4 1β^εΙ)3,ΐίΐΓ ίσχί λάψα* (βΐ; βίο Α) 7 τό δέμα Ε 
8 αβ'ροΰν Α ά^οονν Ε ρΐαηίαβ <ϋχΪ8β€ΐ ίν 6\ Γηςντάδ^} 

ζφάΰ-κων'} 10 δε τινχλψ Ροΐΐ, 10, 76 10. 11 αΐϋ Β,ΐίδ; ίβπιρίΒ,ηιηί, 
ρΙιΐϋβΓθιιί, ΐαΐϊα ίβΓβ Λΐριφΐρων δ' άεί ννκλω Ιΐπαστην \ ^)μ^ν 
Γάχ•«Γ•&•' ό παις ίνέχίΐ^ υφόίρα ζτινα) 'κνανορΐν^'ή 14 την 

δη Α: ΟΟΓΓ. 8θ1ΐ^ 16 γίννηηκηι Α: οοητ. ϋ&Β 10 μίΰτ' 

Ιαο: μίτ' Α καΐ Β,άίϊ. Ιαο 20 &μον δ' "Αλεω ^ΥΐΙ&ιη 

21 γ^άδί' ί^ν Όο\}Τ'. γςκιδίων Α δπόγγοζ, λΐχζίνη^ πτερόν^ λεΛαϋτή πάνυ πυκνής 
ήν έχΛίονδ' ίίχρατον '^^γαϋ-οϋ ^αίμονοξ 
τέττι^ κελαδεΐ. 
χαί έν Μιίιδψ {\\>. 740)* 

ωζ ηοτ έχηλη^εν Καλλίστρατος νϊας ^Αχαι&ν^ 
κέρμα ψίλον ϋιαδονς, οτε ΰνμμαχιαν ερέεινεν 
οί'ον ^' ού κηλη&ε δέμας λεπτόν ΨαΟάμανΰ•νν 
Ανΰανδρον κώ^ωΡί^ τερίν αντώ δώκε λεπαβτήν. 
^Αμερίαζ δε ψη0ΐ, τήν οένοχότιν λεπαΰτήν χαλεΐύϋ-αι. Λ 
^ίΟ'^ίριβτοφάνης δΐ (ρ. 220 Ν) «αϊ Απολλόδωρος γένος 
είναι κνΛικο^. Φερεχράτης Κραπατ άλλοις (Ι 171 Κ)' 
τών δεκτών δ' δατις <β!ν> 
δίΐΙ;^^ λεπα^τί^ν λαφάμενος μεΰτήν έχχαρνβδίϋαι. 
Νίχανδρος δ' ο Κολοφώνιός φηβιν (&. 142 8ο1ιη) ζίόΛο- 
ϊδ πας οντω καλεΐν τήν κύλικα. Ανκόφρων δ' έν τω %' 
αερϊ Κωμωδίας (ίη 85 δίΓθΰΙεβΓ) παραθεμένος τα Φερεκρά- 
τονς καΐ αύτος είναι φηδι γένος κύλικος τϊ)ν λεπαΰτήν. β 
Μόβχος ό' έν έΐ^ηγήδει 'Ροδιακών Αέ^εων κεραμεονν 
άγγεΐόν φηόιν αντο είναι ^ έοιχος ταΐς λεγομέναις 
20 πτωματίύιν^ έχπεταλώτερον δέ. ^Αρτεμίδωρος ά' ό 
Άριΰτοφάνειος ποτ'ήριον ποιόν. Άπολλοφάνης δ^ 
Κρψί (Ι 799 Κ)• 

καΐ λεπαδτά μ' άδνοινος εύφρανεΙ δι^ 'ίιμερας. 

Κεόπομπος Παμψίλτΐ (^1^. 744)* 
1. 2 7ΐνν.ντ^ν ί-ΛΤΐίΟνα' Α: βΟΓΤ. 8ϋ1ΐΜΓ 6 ίίίονςί Α: ΟΟΓΤ, 

12 αν &ά(1. Τοηρ 13 λαιράμίνοζ ραηΙβΓ τίΐΐοβϋπι α.0 

ιραμένοις, ΓΐαοίΙ €οηί. Βογ^τ^; ηΐΐιηβη νίίΙβΛίΐΐΓ ΐ-ΓΟοΙιαϊοϊ, αί; 
Ιαά&ιη των ϋ^ίατών &' οβτις αν 3ί|ι/ί§, 1(παατϊ]ν ίγ^εάμίνυν \ 
ϊβτιν Ικχαρνβδίααι (βοΟ. αρικί ϊπΓεγοβ); Ιάφαι ^Ιοάάά ΙιαϊΙ; ΗΐΙ 
Ιχχαρνβδί'σαι 20 πωματιαιν ΰιιΙ)ϊίαηΐ6Γ ΟϋΒ , ΓογΙ. ϋτοματίαιν 
23 λίπαατάν άδύοινυν (η βυρ. α) ΒνψραινΒί Α: αοιτ. ΡοΓβ^ τϋοΐβ 
ίβίΐιιτ άμερϋ(ς Μβίη 24 βγιο. Ιι&βο βχ ίΐΙΙβΓα Ρ&ιηρΜΙαβ Βάϋΐοαβ 
ιί. ϋΐί.'ΐιο) ββδβ εοηί, 8ο1ι\^γ 70 ΙΑ 

λεχαότή μάλα βνχνή, 
ί τ^ν έκηίονβ* αχρατον *Αγα%^ον δαίμονος 

Λερίϋτατον βοώϋα τήν κώμην Λοεΐ. 
Νίχανδροξ δ* ό Θνατειρην^ζ ^κύλι^, φηϋί^ μείζων,* 
τΐαρατίΟ-^μενοξ Τηλεκλείδον έκ Πρυτάνεων (Ι 216 Κ)* δ 
χαϊ μελίχρόν οίνον ελκειν 
β| Ίιδνπνόον λεχαότηξ. 
^^^'Έρμίπποζ Μοίραΐξ (ΐ1). 236)*.] 

αν έγώ Λά%•ω τι τήνδε τήν λεπαότ-ί^ν έκχιών, 
τω ^άιονύϋω πάντα τάλαντου δίδωμι χρήματα. 1 
71. ΛΟΙΒΑΣΙΟΝ χΰλί|, &ξ φηβί Κλείταρχοξ καΧ 
Νίκανδροζ ό Θνατειργινόζ , , . . φ το ^Ααιοι/ έηιΰΛέν- 
δουΰί τοΐξ [εροΐξ, ϋτΐονδεΐον δ^ φ τον οΙνον, καλεΐΰ&αν 
λέγων καϊ λοφίδας τα βπονδεΐα ύΛο Αντιμάχου τοϋ 
Κολοφωνίου. 1 

ΛΕΣΒΙΟΝ ΰτι ΛοτΎΐρίου €ΐίο?, *Ηδύλος παρίβτηόιν 
έν ^Εχιγράμμαΰιν οϋτωΰΐ λέγων 
Ι) ή διαπινομενη Καλλίύτιον άνδράϋι, 0-αϋμα 

κού 'φευδέζ, νηύτίζ τρεΐξ χόαξ έ^επιεν 
'^ζ τάδε 6οί, Παφίη, ξωραΐξ μύρρτ}βι &υωϋ•}ν 2 
κείται πορφυρεηξ Αεββιον έ^ ύελου. 
5 ^ν <^ν> ϋάου Λάντωζ, ώζ καϊ χάντων ^λ' εκείνης 
6οΙ τοίχοι γλυκερών βϋλα φερωβι ΛΟϋ•ων. 3 «Βοιατατόν Α 7 ηδύπνου ΕΙμβΙ 9 ^άν Α: οογγ. Ε, 
ην Γβοίθ ΡοΓβ 11 ν,λέαρχος Α: οογγ. ΥβιτΕβΓί 12 Ιι&θο 

πιυΰΐα, βαρρίβηάυπι ίβΐθ <ό δείνα δ^ λοίβάβιον η λοιβειον^ ω 
τό ^λαιον ίπιαπ. τοις ίεροΐς^ εί. ΡοΙΙ. 10, 65 14 καϊ Ιοιβίδάς 
Ε: 7.οίβ£δας χαΐ Α 18 κάλλιατον Α: οοητ. Μη3 20 ζοα- 

ρεαμιτ^ηαι Α: εοη:. Ε, ξωροΓς μέτροίοι ΐ8,οοΙ)8 22 α^) &άά. Όί 
καΐ ηαλι των Ε ^π' εκείνης Α: οογγ. Μιι8; οθϊβΓίιιη Λέαβιον 
ηοη 68ύ Τ8,80ΐι1ιιιη ροίαίοηηιη, ββά ίη τίοίοΓί&θ ιηβιηΟΓίαιη ϋΐβ. 
υη^αβηίο Γβρίβΐιιιιη ναβουΐαΐη άβάίοαΐ; ΙΛ 71 ΛΟΥΤΗΡΙΟΝ. Έτίίγενηξ Μνηματίφ έν τώ χών πϋ- 
τηρίον χίίταλόγω φηΰί (Π 418 Κ) * 

χρατήρεξ, κάόοι^ 
6ΐχ£Τα, ζικρονν£ΐ\ Β. έβτι γάρ)^ χροννεΐα; Α. ναί, 
λοντήρι^ — άλλα τί καθ' εκαΰτα δεΐ λέγειν*, 
δψει γαρ αντός. 
72. ΛΥΚΙΟΥΡΓΕΙΣ. φιάλαι τινεξ οϋτωζ καλούνται 
ύτ6 Αύίίωνοξ τοϋ χατεακενασμένον^ ώς χαΐ Κονώνειοι 
νπο Κόνωνος ποιη^^ειβαι. μν^ψ&νενεί [του Αύχω- 
^ημοσ&ενης εν τώ [περί τοϋ (ΤτίφκΐΌυ καν 
χρόζ Τιμό&εον νπίρ χρεω^ λίγων όντως (31)* 
ψίάλας Ανχιουργεΐς δνο' [έν όί τω ηροζ Τιμό^εον 

ρ€ί' ^δίδωΰιν άπο^εΐναι τω Φορμίωνι μετά των ά 

^ΐίΐμάτων χαΐ αλλάς φιάλας Ανχίονργεΐς δνο.' Ήρό- 

9X0$ 6* έν ζ' (ο. 76) ^προβόλους δνο Ανχιονργίδας 

μιεργέαξ^, οτι ακόντια έϋτι προς λύκων ^ήραν επι- 

όεια <(ί^ έν Ανχία είργαϋμένα.^ Βπερ έξ,ηγονμενος 

^^δνμος 6 γραμματικός (ρ. 314 δοΚιιι) τάς νπο Ανχίον 

«;σί κατεβχεναΰμένας. ην δΐ οντος το γένος Βοιώ- 

}ίος εξ ^Ελεν&ερών, ν[6ς Μύρωνυς τοϋ άνδριαντοποιον. 

Πολέμων φηϋΐν έν α περΧ Ακροπόλεως (ίτ. 2 Ργ). 

0(1 δ* δ γραμματιχός 'ότι τον τοιοντον ΰχηματιβμον 

ιό χνρίων ονομάτων ονχ αν τις ε^ροι γινόμενον^ 

άπυ πόλεων η έ^νων. Άριϋτοψάνης τε γαρ έν β 
'>ίρ7)νΐί φηΰί (143)• 4 ολ%(ία κρουνίαναι Λ, οί. ρ. 472 ί 7 ταρί λνκιονργίδων ' 
αΙών ΙβιηΐηΛ οοά. Δ 8 γ,ονώνιοι Α Ε 9—11 ΐηοΐιιβα άβΐ. 
11 ϋΛίρ χρί'ωί Οίΐ3: νβρεως Α 12—17 άθΐ. Οι 

9οΙι\ϊ•θΐβ1ι&βα5βΓθ), οί". Π^^^ρο^^. ρ. 122, 14 Ββΐίΐί: 13. 14 μεχ' 
χρτ^μάτων καΐ φιάλας Όθπι 15 όνο Ινκοεργέας (νβΐ 

*((ΐγέύ(ζ) Ε,βτοά 17 η &άά. Κ, άυρίεχ «βΐ βχρίίο&ϋο 

^έ Ιΐίν^έρο^ν Α: ΟΟΓΓ. Ο&ί 24 «αϊ ί&νών Η&ι-ροοΓ 72 ΙΑ 

το δϊ πλοΐον εόται, Να^ιον^γ^ιζ }οάνΟ•αροξ. 
Κρίτίαξ τε εν τ^ Λακεδαιμονίων Πολιτεία (ίΉβΙΐ69)• 
^ κλίνη Μιληΰιονργ'ίΐζ καϊ δίφροζ Μιλη6ιονργι^$^ κλίνη 
Χίουργίΐζ καϊ τράπεζα ^ΡηνιοεργτΙξ.' Ηρόδοτος τε έν 
τγι εβδόμτ} ψηύί (ο. 76)* ^Λροβόλονξ δύο Ανκοεργ^αξ,' 6 
μηΛοτ^ ονν καϊ Λαρά <(τώ *Ηροδότω ώξ χαΐ ηαρά^ τω 
^ημ^βϋ-ενει γραπτέον Ανχιοεργέαζ^ ΐν άκούηται τά 
έν Λυκία είργαβμενα, 

73. ΜΕΛΗ. οντω καλείταί τίνα ποτήρια^ ών μνη- 
μονεύει *Λνά^ΐΛΛθξ έν Φρεατι λέγων οϋτως (ΙΠ301Κ)• κ 
ί 6ϋ δε τήν μέλην, Συρίβκε, ταυτηνϊ λαβών 

ένεγκον έπΙ το μνημ' εκείνη, μανΟ'άνεΐζ; 
καΐ κατάχεον. 

ΜΕΤΑΝίπΤΡΟΝ ή μετά τό δεΐπνον έπ^ιν άπονίψων- 
ται διδομένη κύλιΐς,. Αντιφάνης Λαμπάδι (Π 68 Κ)" II 

δαίμονος 
*ΛγαΟ•ον μετάνίΛτρον, έντραγεΐν^ ΰπονδή, κρότος. 
ΑΒί^ίφιλος Σαπφοΐ (Π 564 Κ)• 

*Λρχίλοχε, δέ^αι τήνδε ττήν μετανιπτρίδα 
μεύτήν ^ώς ϋωτηρος, άγαϋΌϋ δαίμονος. 2• 

έ'ί/^οι ί^ τήν μετά τ6 νίιΙ)αβ%•αι πόύιν^ ώς Σέλευκος 
έν Γλώϋόαις. Καλλίας ί' έν Κνκλωψι (Ι 695 Κ)• 

καϊ ^£ξοί( τηνδΐ μετανιπτρίδα της ^Τγιείας. 
Φιλέταιρος *Λ0κληπιφ (II 230 Κ)* 

ένέΰειΰε με6τ^ιν ΐβον ΐβω μετανιπτρίδα 2 

2 ΧΒ Μθίη: ^^ Α 3. 4 ν,λίν'η Μολοσσιονργί)ς καϊ κλίνη 

Χιονργής Ε 3 Γθς[αίΓϋιΐΓ δίφρος Θεασαλονργ'ής 4 ξμ,βα&ρα 
'Ρηνίονργή }ί8.\)6ί ΡοΙΙ. 7, 93 6 βυρρί. 8οΙι^, ο(. ΗαΓρ. 1. β 

7 ίνα -Λαίτιτοίΐ Α: οογγ. δοΗν, ΐνα ονομάζεται Ηεγρ, £ογ1;. ίνα 
ν.αΧηται 9 μ-ε'λη ηοη ίιιϋ ναβοπίϊ ηοιηθη ; άβοβρίπβ ΑίΙιβηΛβυβ 
νβΐ ροϋπβ Ραιηρίιϊΐαβ ίρββ (οί. Ηθβ. β. ν) οοπαρίθ. Αηαχίρρβϊ 
νβΓΒΐΐΒ βοήρίνιιβ. 12 ίνεγιι' Α: οοϊϊ. Ροχ% 14: Ι-ηα•» ΐ1 ΙΑ μεγάλην^ έπειπών τηξ ^Τγιείας τοννομα. 
ΦιΙό^ενοζ ό* 6 δί^νραμβοτΐοώς έν τω έπιγραφομένω 
^^^xνφ μετά το άπονίψκόϋ-αί τάς χεΐραζ προπίνων 
τινί φησι \ΐν. 4 Β*)• 
$ αν όε τκνδε Βαχχία 

ίνόροσο»/ πλήρη μετανιτΐτρίόα όεξαι. 
3ζραύ τι τοι Βρόμιος γάνος τόόε δονς επΙ τερψίν 
χάνταζ ϋγει. 
Άντιψάνηζ Ααμπάδι (Π 68 Κ)" 

τράπεζα ψνβτημινείς, ^φα ό' ^ν δαίμονος 
Άγα&οϋ μετάνιπτρον. 
Νιχόϋτρατος Άντερώατ] ('ώ. 220)• 

μετανιπτρίδ' αύτώ της ^Τ^ιείαζ εγχεον. 
74. ΜΑΣΤΟΣ. Απολλόδωρος 6 Κνρηναΐος^ ώζ 
12 Πάμφιλόζ φηύί,, Παφίονζ το ποτήριον οντωζ χαλεΐν, 
ΜΑΘΑΛΙΔΑΣ Βλαΐϋος εν Σατονρνω φηύίν' α 

επτά μΐΦαλίδαξ 
επίχε ^μίν τω γλνκντάτω. 
Πάμφιλος δε ψηύΐ' ^μήποτε έκπώματόζ εϋτιν είδοζ^ η 
' % μίτρον οΓον κυΛθο^/ ^ιόδωροζ δ^ χνλιχα άποδίδωόι. 
7δ. ΜΑΝΗΣ ποτηριού είδος, Νίκων Κι^αρωδώ 
απ 389 Κ)• 

χαΐ πάνυ τις ενκαίρως ^προπονώ, φηβί^ <(<ί«0>» 
πατρι,ώτα.* μάνην δ' εΐχε κεραμεονν άδρόν^ 
χωρονντα χοτύλας πένχ Εΰως. έδεί,άμην, 

1 νπαπων Α: οογγ. δοΒ^ν 6 τανδ' Ιτίβα-Λχία (ϋδροαον 

|Λ: χάνόί Βαχχίον | ίΰδρό<ίον Ι&€θ1ΐ3 8 «πανταδ Α: οογγ. 

■βίΒ 10 δβηΐεηϋα: 'ριεηααβ βηύΐαίαβ «*ηί' "ψα ϋ' ην 

Ι'. άΙΙά μτ,ν Α 18 ίπίχίε ήμιν τώι γΐυκυτάτωι Α., Ιηίρυν 

Ηβίη; ΒΐΕ€8αιη ρβάεΒίτϊ βετιηοηθ αΒαω θθβθ ριαί&ΐ; Τνϋβ,χα 
1•. 20 η μί'τρον, έ&βο Η,ΗοΓητη £αϋ ίιιΐ6ΓρΓβΐιθ.Ι;ϊο, οί. Ηββ. β. ν 
18. 1* ίτροπινων φΐ}σϊ παρριώτα Α: ΟϋΤΐ, ΗεΓΪΒβα "ί^ ίοϊ^• 

~- ^' Άφ οοΠ. ΡοΠ. 6, 99 74 ΙΑ 

ΛαρεΟ•ετο τά Ιαμβεΐα χαϊ /δίδυμος (ρ. 73 βς δοΐπη) καΐ '. 
ά Πάμ,ψίλοξ. καλείται δϊ μάνηξ χαΐ το έπΧ τον χοττάβον : 
έφεΰτηχός, εφ* οχ) τάς λάταγας έν παιδία ^ΛεμΛον' . 
δχερ 6 Σοφοκλής έν Σαλμωνεΐ χάλχειον ξφη χάρα, 
λέγων ουτωξ {ίν. 494 Ν)• 5 

τάδ* έϋτΐ χνιϋμοζ καΐ φιλημάτων φόφοζ* 
τω χαλλιχοτταβονντι νικητήρια 
τέΟημι καϊ βαλόντι χάλκειον κάρα. 
^Αντιφάνης ^Αφροδίτης Γοναΐξ (II 33 Κ)• 

έγώ *πιδείξω κα%•' εν οζ αν τόν κότταβον ΐι 

άφεΐζ επί τήν πλάΰτιγγα ζηοιήϋτι πεϋεΐν — 
Β. Λλάύτιγγα'^ ποίαν; τοντο τούπικείμενον 
β ίίνω το μικρόν, το τϋινακίϋκιον λεγείξ', 

5 Α. τοντ* έότΐ Λλάϋτιγ% — ο^οζ 6 κρατών γίνεται. 
Β. Λωξ δ* είβεταέ τΐξ τοντ; Α. έάν τύχτ} μόνον ί\ 
αύτηξ, έπΙ τον μάνην Λεϋεΐται καϊ φόφος 
^0ται πάνυ πολύξ. Β. πρ^ξ ϋ-εών, τώ κοττάβω 
πρόβεϋτι καΐ Μάνης τις ωύηερ οΙκέτης\ 
"Ε ρ μ ίππος Μοίραις (Ι 237 &. 47,6 Κ) 

φάβδον δ' ϋψει, φηύί, τήν κοτταβικήν 2< 

εν τοις άχύροιβι κνλινδομενην, 
μάνης δ* 0'ί)δ1ν λατάγων άίεΐ' 
τήν δϊ τάλαιναν πλάβτιγγ* αν Ι'δοις 
ί 5 παρά τ6ν ΰτροφέα της κηπαΐας 

έν τοΓ^ί κορήμαόιν ονβαν. Ί. 

3 ίφ' Βθηϋ: άφ' Α 4 αάλμωνι Α: οογγ. Μιΐ8 4 βύ 8 
χαΧ%ίΐον Α 10 Ιγώ διδάξω XV ρ. 666 ί, Γβοΐίθ υΐ; νίάθίατ 

κα«•* ?ν• 05 Κ: καθόσον Α {κα&' ον δί 8ο1η?^) 11 άφης Α: 
οοη. ρ. 666 11. 12 βαρρί. Τουρ β βοΐιοΐ. Ιίΰο. I^βx^ριί. ο. 3 
12 3Τθ/κν ρ. 666: ποιΌν αν Α τό 'ΰηοκείμ,ίνον Α: οογγ. 

ρ. 666 14 οίτος ρ. 667 α: ΐν' ούτος Α 16 &ίγΐ) Ι&οοΙ>8 

:?£ ατ/^/ Α : ΟΟΓΓ. Ι&Ο υ 75 76. ΝΕΣΤΟΡΙΣ. περί τή§ Ιδέας τον Νέοτοροξ ποτψ 
ρ<Όι» φηοΐν ό ποιητής (Λ 632)• 
χάρ 0£ δέπαζ ηερικαλίέζ^ ο οΐ^χο&εν ^γ* δ γεραιός, 
ΐρΐΗίειοις ν^λοίΟί πετιαρμ,ένον οϋατα δ^ αντον 
τέόόαρ' ε0αν^ όοίαΐ δδ πελε^άόες άμφίζ εχαΰτον 
χρύοεκα νεμ,εϋ-οντο' δυο ό' ϋπο τίν^^μένεζ ^ΰαν. 
% ϋ,λοζ μ^ν μογέων αΛοχινήΰααχε τραπέζης 488 

χΐεΐον έόν' Νεύτωρ ί' 6 γέρων άμογητί &ειρεν. 
» τούτοις ξ7]τεΐται πρώτον μεν τι ποτ εΰτΐ το χρν- 
ίαοις ί^λο^<Γ^ πεπαρμένον^ έπειτα τι το ονατα ό' αντον 
χίύόαρ' ίϋαν. τά γαρ άλλα τΐοτήριά φηβιν δ Μνρλεα- 
κόί ^Αΰκληπιάδης εν τω περί της Νε^τορίδος δύο 
ύτα εχειν. πελειάδας δί πώς αν τις νπό^οιτο νεμο- 
μίνας περί εχαβτον των ώτωι/; πώς 61 χαΐ λέγει όνο 
Μχν^μένας είναι τον ποτηρίον, ιδίως δί κάί τοντο λέ- \) 
~τι οι μεν &λλοι μογονντες εβάβταζον το ποπϊρίοΐ', 
'ίοζΐ δ^ ό γέρων άμογητί αειρεν, ταντα προί^έμενος 
ύ ^Αΰχληπιάδιις ζητεί περί τών ηλων^ πώς πεπαρμένονς 
(ίντονς δει δέχεϋ^αι, οι μεν ονν λέγονβιν έ%ωΟ•Εν δεΐν 
« ίμχείρεϋ&αι χονς χρν&ονς ηλονς τω άργνρω ΐ'κΛώματί 
χατο; τον της έμπαιβτιχης τέχνης λόγον^ ώς καΐ έπΙ 
τον *Αχιλλέως βχήπτρον {Α 245)" 
ώί φάτο χωόμενος^ ποτί ίέ ϋχήπτρον βάλε γαίιι 
χρνΟείοις ηλοιβι πεπαρμένον. 
Ϊ5 ίμψαινέται γαρ ώς τών ^^λων έμπεπερονημένων χα&ά- 
^^ΒΒ^ έπΙ τών φοπάλων. χαΐ έπΙ τοϋ ξίφους τον Άγαμε- ο 
αφνονος κλ 29}• 

άμφΐ ά' δρ* ώμοιϋιν βάλετο ^ίφος' εν δέ οί -^λυι 

3 *^ ΟΒΟ. Α: Β<ϋ. Ε 6 πιλιάίις Α: οοιτ. Ε 6 δύο 

ΑΕ, οί; ρ. 488ί. 489ί 13 πΒλιάδας Α: εοτΓ. Ε 19.20 διιν 
ί^ΛΜ^Λ^^^α* ί 6. βί {ΐηΐΒ ίηιίύααίΐυαι δϋβΰβρβΓΪί. 76 ΤΑ 

χρνϋείΟί ηάμφαινον άτάρ ΛερΙ κονλεόν ^εν 
άργνρεον. 
Άπελληξ μεν ονν 6 τορεντ'ίΐζ έτίεδείχννεν, ψη&ίν, ήμίν 
εν τΐ6ί ΚορινΟ-ι,ακοΐξ εργοις τήν τών ^λων 9•έ6ι,ν, 
^|ο%ή ί* ^ν όλίγη τοΐξ κολαπτήρύίν επηρμένη καΐ οίονεΐ §' 
κεφαλίδας ^λων &Λοτελοϋ6α. Λεπάρ&αί δΐ λέγεται τους ' 
^λονζ ύατο τοϋ ποιητον ούχ δη- ε^ωΟ^εν Λρόϋκεινται, 

ά καΙ ηεηαρμένον εΐΰίν^ άλλ^ Ζτν έμηεπαρμένοις έοίτίαΰιν 
δ|ω τε όλίγω προυχονδι^ μετέωροι της άλλης έΛίφα- 
νείας 'όντες. 77. καΐ περί τών ώτων οϋτως διορίζονται^ Μ 
'ότι είχεν μίν δύο ωτα ανω, κα&ότι καϊ ταλλα Λοτιί^ρΐΰί^ 
&λλα δϊ δύο κατά το κύρτωμα μεύον έ^ άμφοΐν τοίν 
μεροΐν μικρά ^ παρόμοια ταΐς Κορινϋ-ιακαΐς ύδρίαις. 
ό ^^ ^Απελλής έντεχνως άγαν 'ίηΐεδειξε ττι^ν τ&ν τεϋϋά- 
ρων ώτων βχεβιν £;|τοι;0Γ£ϊι/ ώδε. Ικ μιας οίονεί φίζης^ 1^ 
ήτις τω πν%•μένι προϋκνρεΐ^ καθ* εκάτερον τό ο\)ς 

θ διαβχιδεΐς είΰι φάβδοι επ' άμφοΐν, ού πολϋ άπ* αλλή- 
λων διεότώβαι διάύτημα. α^ηαι μέχρι τοϋ %είλονς 
διήκονΰαι τοϋ ποτηρίον καϊ μικρόν ίτι μετεωριξόμεναι 
κατά μίν τήν άπόβταβιν τοϋ αγγείου φυλάττουΰι -τι^ν 2( 
διάϋχιΰιν, κατά δί το άποληγον προς τήν τοϋ χείλους 
έρειβιν πάλιν βυμφυεΐς ζεΐύιν^. καϊ γίνεται τον τρόπον 
τοϋτον τετταρα ωτα. τοϋτο δϊ ούκ έπΙ πάντων, αλλ* 
έπ' ένίων ποτηρίων το είδος της καταβκευης %•εωρεΐται, 
μάλιβτα δΐ τών λεγομένων Σίλευκίδων. το δ' έπΙ τών 21 

ί δυεΐν πυθμένων ξητούμενον, πώς λέγεται τό δύο δ* 
ύαό πυϋ•μένες ^6αν, διαλύουΰιν ούτως τινές, τών πο- 

1 χρύαεοι Α 14 Ιπείίΐ|β Κ 16 προσκυρρει Δ: οογγ. Ε 
κα-θ•* εκάτΒρον τ6 οίς ί. β. αά «ίη'ίω^Μβ αηεαβ ΙαίΐΛΒ Π άη' 
ΟΏΧ. Ε 22 αυμ,φνεΐς Α ουμφνονται Ε, είαιν &άά. "ννϊΐΕΐα 

£ά ^χίίΤΐα ά^ Ε τό ίέ περϊ τ&ν Ε τςρι'ον τινά μ^ν ενα πυθμένα ίχην τον φνσικον χαΐ 
ί/ίλχενμένον τω ολφ ποτηρίω^ χκϋ-ότι τά λεγόμενα 
>.-^ΐ. χαΐ τάς φιάλαζ χκΐ εΐ τι φία?>ώ6έ^ έατι τ^]ν 
ί^ίαν τινά δε όΰο, ωβττερ τά φοΰχνφια χαΐ τά χαν&•ά- 
^α χίά τά$ Σελενχέόαζ χαΐ τά χαρχήϋία χαΐ τά τού- 
ομοια' ενα μϊν γαρ είναι ηνωμένα τον χατά το 
βνγχεχαλχευμενον ολω τω άγγείω^ έτερον όέ τον 
9γ609ετον, άχό ό^ίος άρχόμενον^ χαταλήγοντα ό^ είζ 
τΐατύτερον^ εφ* ον ΐβταται το ποτήριον. καΐ το το 0489 
Ανϊβτοροί ονν ΟΒΛας φαδίν είναι τοιούτον, όνναται 
ύ 3αά δύο πν&μεναζ νχοτίΟ•εβ%αι^ τον μεν οίον τον 
%ιιτι\ρίον φέροντα τον όλον 'όγχον [χαΐ] κατά μείζονα 
χνχλοειόή περιγραφήν έ^αρΰιν έχοντα τον νψονζ 6ύμ- 
|Κτροι/, τον όε κατ ελάττω χύαλον ^ννεχόμενον έν 
Οτρ μείζονι, χαΟ•* ο6ον ονννενειν ^υμβεβηχεν εέζ 
Λξύ τον φνοιχόν τον ττοτηρίον πν&μένα^ ωϋτε ϋπο 
όυοίν ηνϋ-μενοιν φερεβ^αι το εκπωμα. ^ιοννβιοζ δε 
6ράξ έν ^Ρύδω λέγεται τήν Νεΰτορίδα χαταβχενάβαι 
τ&χ' μα&ητ&ν αύτω βννενεγχάντων τάργνριον όπερ \ι 
[ρομα^ίδας δ ^ΗραχλεώτΛίζ εϊ,^ιγονμενο^ την κατά 
/ίιοννΟιον δίάτα^ί'ν φηύιν 6χνψον είναι παραχει- 
Όζ έχοντα τά ώτα, καθκττβρ αι δίπρωροι των νε&ν, 
όε τά ώτα τάς περκίτεράζ' ώΰτΐερεί όε τίνα φθ- 
όνο 'ί}•χοχεΐ6%αι τω ποτηρίω πλάγια διά μψιονξ' 
ητυτα ό* εΐναι τους δύο τΐν^μενας, δχοΐόν τι χαΐ 
ην Ιϋτιν ίδεΐν ίν Καπύϊ} πάλει τήζ Καμπάνιας άνα- 1 Ιχΐί ΑΕ: ϋΟΓΤ. δοΐΐ'ίν' δ τά καρχ-ήοια Ε: Ίίαρχτισίΐχ Α 

ι 09γ2αΙ•κίνόμίνον Α: οοη:. Ε 10 δύναται ί. β. δυνατόν ίΰτί 

%αί <1βί ^ίΐίίπι 14. 15 έν τω μίίξονί Κ: ίν Ηί5«λω μ(ί- 

- ΑΕ 21.22 ρΐ&ηίαβ άίχΐβΒβΙ παρακΕΐ/χενωδ 1%^ντα. τά ωτα 

Ηρ δύο χαϊ όΊ/ο, αί. ΑτίδίΟΓΟίιί ΓβΓΐ)8. δοΐΐοΐ. Α 5δ- 70 ΙΑ ΙεπαΟτ^ι μάλα βνχνή, 
^ν έχΆΐονΰ' «χρατον 'Αγαϋ-ον ^αιμονϋξ 
τΐερίδτΆτον βοωϋα τήν κώμ^^ν ττοβι, 
Νίχανδρος ό' 6 Θνατειρηνος 'χυΑίΙ, φη0ί^ μείζων,* 
Λκροίτίϋ-εμενοζ ΤηΙεχλείδον έχ Πρυτάνεων (Ι215Κ)' β 
χοίΐ μ£λι;ί90ν οίνον ί'λχειν 
ίξ τίδνττνόον Κεπα6τΐ]ζ, 
Α^ζ^Ερμιππος Μοίραΐξ (ίΐι, 236)"] 

αν έγω Λκθ'ίο τι τήνδε την λεΐί,αβχ'ίιν εχπιών, 
τω ^ίοννϋω πάντα τάμαντον όίόωμι χρήματα. 10 

71. ΛΟΙΒΑΣΙΟΝ χύλίξ, ώξ φψί ΚλείταρχΌζ χα\ 
Νίχανόρος 6 Θνατειρηνός . ... φ το ίλαίον έπιΰπε'ν- 
δονξίι ΓοΓ^ ΓίροΓί, ϋπονδεΐον δΐ φ τον οΐνον, χαλειβ^αι 
λέγων χαΐ λοφίόα^ τα ϋτίονδεΧα νπο '^ντιμάχον τον 
Κολοφωνίου. 15 

ΛΕΣΒΙΟΝ ΟΤΙ ποτηρίον είδοξ, Ήδνλος παρί^τηϋιν 
εν ^Επιγράμμαβιν οντω<ίι λεγων' 

η διατίινομίνγι Καλλίϋτιον άνδράβι^ ^αίψα 

χού ψίυίΐ'ί, νή6τΐ3 τρεΐ^ χάαζ ί^ειηεν' 
'^ξ τόδε σοι, Παφήι, ζωραΐζ μνρρϊ}0ι ^νω&εν ~20~ 
χείται τίορφυρεη^ Αεΰβιον έ^ νέΧον, 
β ήν ζβ'^ί} ΰάον πάντως, ώ^ χαΐ πάντων άη" έχείνης 
ΰοΐ τοίχοι γλνχερών 6νλα ψέρωΰι πό&ων. 3 ηερίΰτατόν Α 7 Τ)δνπνον ΕΙοιβΙ 9 ίάν Α: οοη*. Ε, 
7]»» ΓβϋΙβ ΡθΓ8 11 ίίΐ,έαςχος Α; εογγ. νβιτΒυΒτΙ; 12 Ιι&βΟ 

ιηαίι1&, 3ΐιρρ1θηάιιιη ίβΓθ ζ^ο δΒίνα ΰΐ λοιράαιυν ϊ] Ιοιβΐΐον'^ ω 
το Λάιο* ίηίΰπ. τοις ΐΐροις, οί". ΡοΙΙ. 10,65 14 καΙ λοιβιδας 
Κ: λοιρίϋας ιιαι Α 18 ν,άίλιΰτον Α: οογγ. Μΐΐ3 20 ξω- 

ρ^αμιτ^ηβι Α: ΟΟΓΤ. Κ, ζω^οίς μίτροια ΙαοοΙίΒ 22 <τΰ ίΐάίΐ. Όϊ 
««} πάλί των Κ ίΐί' ί-απνης Α: οογγ. Μιι8; οθίβΓοηι Λίαβίον 
ηοιι ββί ταδουΐιιιη ροΙαΐοΓΪαηι, Βθά ϊη νϊοΙοΓΪ&θ ηΐθΐιιΟΓίαια ϊ11& 
ιιηβΤαβηίο Γθρίβίαιη τ&β€ιι1ϊιιιι οίβάΐοαΐ ΙΑ 71 Λ0ΥΤΗΡ10Ν. Έταγεντις Μνϊΐματίω έν τψ των Λ9- 
τηρίων καταλόγω ψηοί (Ε 418 Κ) ' 

ολχεΐα^ ^κροιινεΓ', Β, εΰτι γάρ)^ χροννεΐα; Α. ναΙ. 
5 λοντι/ιρι — άλλα χι καθ"* εν,αΟτα δεΐ λέγειν; 

! ϋψεί γάρ αύτόξ. 

' 72. ΛΥΚίΟΥΡΓΕΙΣ. φιχίλαί τινε^ οντωζ καλοϋνται 

άχο Ανχωνοζ τον κατεβχεναϋμένον^ ώ? και Κονώνειοι 
αι νπο Κόνωνος πσιη9•εΐ(ί(α. μν^^μονενει [τον Ανκω- 

10 νοζ\ ^ημοβ&•ενηζ έν τώ \ΊίερΙ τοϋ ΰτεφάνον καν 
τω] πρύξ Τιμό^εον νπερ χρεωζ λέγων οίίτω? (31)• 
^φιάλα^ ΑνκιονργεΪ5 δύο* [βν ίέ χώ τίροξ Τιμό^εον 
γράφει' ^δίβωδιν άΛοϋ-εΐνια τω Φορμίωνι μετά των 
χρημάτων καΐ αλλάς φιάλας Ανκίονργεΐς ίΰο.' Ήρό- 

15 5οτο§ &' έν Ι' (ο. 76) ^προβόλους δύο Ανκιονργίδας 
ήμιεργεαζ*^ οτι ακόντια έύτι προς λύκων ^ιίιραν έτίΐ- 
τήδεια <(7))> έν Ανκία είργ&ϋμενα.] οηερ έί,ηγονμενος 
δίδυμος 6 γραμματικός (ρ. 314 δοΐιηι) τάς νπσ Ανκίου 

Ρψ^]6ΐ κατεΰκεναΰμένας. ^ν δΐ οντος το γένος Βοιω- 
τίας ίξ Έλεν%•ερών^ νΙος Μύρωνος τον άνδριαντοποιον^ 
ως Πολέμων φηύΐν έν α' ιιερί ^Ακροπόλεως (ίι-. 2 Ργ). 
αγνοεί ό' 6 γραμματικός δτί τον τοιοϋτον ϋχηματιόμον 
άπο χνρίων ονομάτων ούκ αν τις ειίροι γινάμενον, 
άλλ' από πόλεων ί) ε^νών. Άρι6τοψάνΐ]ς τε γάρ έν 
25 Είρϊίντ] φηύί (143)• 1^ 

■ΡΓβ 4 οίτίΐΐα ιιρυννιαναι Α, ο£. ρ, 472 ί 7 πίρΐ Ινν-ιονργίάων 
:λών Ιβηΐβία οοά. Α 8 ν,ονώνιοι ΑΕ 9—11 ίπΰΐιιβα <3β1. 
_'Γβ11θΓ 11 νπίρ χ^ίωζ ^άβ: ύβρεως Α 12—17 άθΐ. Όι 

(ιΐαοβ 8ο1ι%'6Ϊ§Γΐΐ3ετΐ5βΓθΧ οΡ. Βή,ΓροοΓ. ρ. 122, 14 Ββίείε 13. 14 μετ' 
&11ων χρημάτων καΙ φιάλας Όβΐο. 15 δνο λν-ΛΟΐργέας (τεί 

Ινκίργέας) ΗθγοΛ 17 ϊ) αΜ. Κ, άΐΐρίβχ: β»! βιρϋοβ,ϋο 

20 ί\ ύλίνχί-ίρων Α: οογγ. Ο&δ 24 υμΙ ί&νών ΗδΓροϋΓ η ΤΑ το δϊ :?τλοΓον εΰταί Να^,ιονργηζ κάν&αροζ. 
Κριτίκς τ ε έν τί] Λακεδαιμονίων Πολίχεία ιΓΗ(τΙΐ69)' 
^κλίντι Μιληϋίονργ'^ζ χαΐ δίφρος Μιληαιονργήζ, κλίνη 
Χιονργ'ίΐζ χαΐ τράπεζα 'Ρηνωεργήξ.* Ηρόδοτος τε έν 
τίι εβδόμτι φηβί (ο. 76)• '^τεροβόλονς δύο Ανχοεργεαξ,^ 
μηκοτ' ονν καΐ ^αρά <(τω Ήροδότω ώς καΐ ΐ!ΐαρά^ τω 
^ίψοΰ^ενει γραπτεον Ανκιοεργεας^ Χν αχούηταί τά 
έν Ανκία ειργαβμένα. 

73. ΜΕΛΗ. οίίτω χαλεΐταί τίνα τίοτ-ήρια^ ων μνψ 
μονενει^Ανά^ιππος έν Φρέατι λέγων ϋντω^ (III 301 Κ) ' 
ί ΰϋ δί χτίν μέλην^ Σνρίΰχε, ταντηνΐ λαβών 

ένεγχον ετΐΐ το μνϊΐμ' έκείνϊ}^ μαν^άνείς^ 
χαΐ χατάχεον. 
ΜΕΤΑΝίπΤΡΟΝ η μετά το δεΐπνον ^τη^ν άτίονίι^ων- 
ται διδομενγι χνλι\. ^Αντιφάνης Ααμπάδι (II 6& Κ)" 

^αίμονοξ 
Άγα&ον μετάνιτιτρον , εντραγεΐν, (ίπονδή, κρότος. 
Α&Ι^ίψιλοξ Σατίψοΐ (Π 664 Κ) ■ 

Αρχίλοχε, δέ^αι τγ^νδε την μετανίΛτρίδα 
μεύτήν ΑΙώς ΰωτ'ηρος, άγαμου δαίμονος, 
ενιοι δΐ χ^^ν μετά το νίφαϋ^αι πόύιν, ά>ς Σέλενχος 
έν Γλώΰσαις. Κα λ λ ία ς δ' έν Κύχλωφι (Ι 695 Κ)• 

καΐ δέ^αι τηνδΐ μετανίΛτρίδα της ^Τγιείας. 
Φιλέταιρος Άΰκληπιω (II ΰ30 Κ)" 

ένέϋειΰε μεβτήν ΐϋον ίΰω μετανιτιτρίδα 

2 τί Μβίη: ίί Α 3. 4 ιύ,ίνη ΜοΙοσαονργης καΙ κλίνη 

Χίονργηζ Ε 3 Γ6<ϊαϊχϋιΐΓ δίφρος θίΰσαλονργ'ής 4 ίμβα^ρα 
'Ρηνωνργί} Ηαΐίεΐι ΡοΙΙ, 7, 93 6 3υρρΙ. δοΐΐΐτ, οί, Ηίυρ. 1. β 

7 ίνα ν,αίηχαι Δ: οογγ, δοΐιτν, ινα όνο(ΐάζτ]ται Η&Γρ, ίοϊΐ;. ΐνα 
καλήται 9 μέλη ηοϋ ϋιϊΐι νωοαίϊ ηοηΐθΐΐ; οΐβοβρίιπθ Αΐΐιβηαβαβ 
νβΐ ροΐΐα» Ρ&ηιρΙιΐ1υ9 ίρββ (^{. Ηβθ, β. ν) οοΓΓαρίο, Αη&χίρρβΐ 
νβΓΒΐΐ3 ΒΟΓίρΙιιΐ'3- 12 ΐν^γ^ί' Α: ΟΟΓΓ. ΡοΓβ 14 Βπάν Ε 101 •2δ 1 ΙΛ 73 μεγάλην^ έπειπων τ^5 'Τ^ιείαζ τουνο/^α. 
Φίλό^ενοξ δ' ό ό駕νρ(ψβοποΐϋς ίν τω ίπιγραφομένψ 
^ΐίτίνφ μετά τό άτΐονίψαΰ^αι τάζ χείρας προπίνων 
τίνί φηύι [ίτ. 4 Β*)• 
5 βύ δ^ τείνδε Βαχχία ί> 

ενδροΰΌν πλιίιρ•*] μετανιητρίδα δέ^αι. 
τίραν τί τοί Βρόμιος γύνοζ τάδε δονζ έπΙ τέρψιν 
πάνταζ άγει,. 
Αντιφάνης Αα,μτίάδι (Π 68 Κ)' 
10 τράπεζα ψνβτημινείς, αμα δ' *^ν ^ύαίμονο^ 

Άγαμου μεχάνιπτρον, 
Νιχόβτρατοζ ^Αντερώ^τι {^\^. 220)" 

μεταιηπτρίδ' αντώ τί^ζ ^Τ^ιείαζ εγχεον. 

74. ΜΑΣΤΟΣ. 'ΑποΙλόδωροζ ο Κνρηναΐοζ^ ώζ 
ΐδ Πάμφιλόζ φη6ι^ ΙΙαφίον^ το Λοτήριον οντωζ καλεΐν. 

ΜΑΘΑΛΙΔΑΣ Βλκΐ&οζ Βν Σατούρνω φηβίν 
επτά μα&αλίδας 
έτίίχε' ημΐν τώ γλνχντείτω. 
Πάμφιλοξ δε φηβΐ' 'μήΛοτε έχπώματός έβτιν είδος ^ ί) 
20 μέτρου οϊον χυκΟΌ^-' Αιάδωρος δ\ κυΑλκα άτίοδίδωβι. 

75. ΜΑΝΗΣ ποτη^ρΐον είδοζ. Νί-κων Κι&αρωδω 
(ΙΠ389 Κ)• 

χαΐ πάνυ τις ενχαίρως ^προπίνω^ ψ-ηϋί, <(<5θιί>, 
Λατρίώτα.* μάνην ό' είχε κεραμεονν άδρόν^ 
26 χωρονντα κοτνλας πέντ ΐΰω^. έδε^άμ-ην. 

1 ύπείπών Α: ΟΟΓΓ. 8θ1ι\ν Β τανδ' ίτιβαϋχια (^δ^οϋον 

Α: τάνάΒ Βα-αχίον \ ΐύάρόβον ΙαοοΙ)3 8 απαντάς Α: οογγ. 

Μβίη 10 ΒβΒίθπΐΐα: *黣η8αβ ειιΜαίαβ ίκίίί' αμα β' 7}ν 

Κ: άλλα μην Α 18 έπίχεΐ ήμΐν τώι γλναντάτωι Α, ίπίχεον 

Μβίη; ΒΐΛ63\ιιη ρβάβδίχΐ 86ΐ"ίηοΒβ τιβιιιη β83θ ριιΐίΐΐ ΤΥΠ^ηι 
19. 20 η μέτρον^ £βθο &ΙϊθΓαΐη Γιιίί. ϊηΐβΓρΓβΙ&ΐϊο » ΰί. Ηββ. 8. ν 
23. 24 ηροηινων φησί πατριώτκ Α: οογγ. Ηβηιι^α 24 ίοχί. 

μάνην ό' ίλαβί €θΠ, ΡοΙΙ. 6, 99 Ι 74 ΙΑ τία^έ^ετο τά ίαμβεϊα και ^ιόνμοξ (ρ. 73 βς 8ο1ιιη) καί 
<1 Πκμφιλοξ. καλείται Οΐ μάντίξ καΐ το έτίΐ τοϋ κοττάβον 
εψεΰττικόξ^ £φ' ου τάς λάταγα$ εν παίδια έ'τιεμπον 
Οίτερ δ Σοφοχληζ έν Σαλμωνεΐ χαλκΐίον ίφΐ] κάρκ^ 
λέγων όντως (ίΊ•. 494 Χ) " 

τάδ^ £0τ1 κνιΰμος καΐ φιλημάτων ψόφο^* 
τω χαλλικοτταβοϋντί νικ-ητ^Ιρια 
Τί&ημι καΐ βαλόντι χάλχειορ κάρα. 
'^ντιφάνης '^4φροδιτηξ Γοναΐς (Π 33 Κ)' 

εγώ 'ίΓίίΐΐ'ξω κα^' ί'ν ος αν τον κάτταβον 
άφείς έπΙ τ'^ν πλάΰχιγγα ζποιι^ϋ^ Λεβεΐν — 
Β. πλάβχιγγα'^ ποιαν^ χοντο τούΛίκείμενον 
! ανω το μικρόν ^ το τηναχίδκιον λέγεις; 

5 Α. τοΰτ* έϋτΐ πλά6τιγ% — οντοζ ό κρατών γίνεται. 
Β. Λώζ δ' εί'ϋεταί τις τοΰτ*; Α. έάν τνχτι μόνον 
αντης^ έτά τον μάνην τΐεβεΐται καϊ ■ψόφος 
έ'σ'ται τιάνν πολνς. Β. προς '9"ίών, τω κοττάβω 
χρόϋεϋτι καϊ Μάνης τις ωϋτίερ οίκ^της; 
"Ερμιππος Μοιραις (Ι 237 Γγ. 47,5 Κ) 

ράβδον δ^ δν^ίί, φηΰί, την χοτταβικην 
έν τοΓί άχνροιϋι κνλινδομενην^ 
μάνης δ^ ονδίν λατάγων άίεΐ' 
τήν δε τάλαιναν πλάύχιγγ^ αν ίδοις 
5 Λαρά τον Οτροφεα της κηηαίας 
έν τοΧ^ΐτ κορήμαβιν ονΰαν. 25 3 ίφ* Βθηϋ; άφ' Α 4 οάίμωνι Α: οογγ. Μιΐδ 4 εί; 8 
χαΙγ.ίίον Α 10 ίγώ άιδάΙ^ω Χ¥ ρ. 666 ί, ΓβοΙθ ιιί τϊάβΙιΐΓ 

■κα&' ϋν οί Κ: -κα^όΰον Α {ν.(£^' ον δϊ Βοΐι^) 11 άφτ]^ Α: 
οοΓΓ. ρ. 666 11. 12 βΐιρρί. Τοηρ β βοΙιοΙ. Γαο. Ι,εϊίρΙι. ο. 3 
12 τίοίαν ρ. 666; ττοΓο»* αν Α τά ντίΟΆΗ'μίνον Α; οογγ. 

ρ. 666 14 οντος ρ. 667 Ά: Γν' ουτοί Α 16 &ίγΐ} Ι&οοΐ33 

22 αίίί Α: οοιτ. Ια,β ΙΑ 75 76. ΝΕΣΤΟΡΙΣ. π$ρΙ της ίδέα$ χον Νεατορος ποτη- 
ριού φηΰΐν 6 τίοιητής (Λ 632)• 

7(άρ δϊ δέκαξ ΛεριχκλλΒ^^ ο οί'χοΰ'Βν ηγ* ό γεραιός, 
χρναείοις ηλοιβί χίΛαρμενον ονατα ί' αντον 
τίΰϋαρ' Ι^αν, δοιαΐ δ^ Λελειάδες άμφίζ εκαδτον 
χρνβειαι νεμε^οντο' δύο 0' νπό πν^μ^νες •ξ(ίαν. 
5 αλλο^ μ^ν μογεων άΛοχιιηΙϋαβχε τραπίζ-ηζ 488 

ττλΐΐον εόν' Νέβτωρ δ'' ό γέρων άμογητί ίίειρεν. 
εν τούτοις ζητείται ιτρώτον μεν χι λοϊ' ίιίχί το χρν- 
10 ΰείοις ^ηλοιβι Λετίαρμένον^ έπειτα τι το ο^'ατοί (ϊ' αντον 
τέΰβαρ^ εααρ. τα γαρ άλλα ποτήρια ψηβιν ό Μνρλεα- 
νος ΆϋχλΎΐπίάδΐίΐς εν τφ περί τν^ς Νε0τορίδος δύο 
ωτα ίχειν. πελειάδκς δΐ πώς αν τις νπό^οιτο νεμο- 
μένας περί εκαβτον των ώτων; πως δΐ καΐ λέγει δύο 
πνϋ'μένας είναι τον ποτΐίΐρίον\ ιδίως δε καί '^οΐ>^ο λέ- \> 
γεται Ζτι οί μεν &λλοί μογονντες ίβάβταξον το ποτήριον, 
Νέότωρ ό' ό γέρων άμογητϊ αειρεν. ταντα προϋ-έμενος 
ό Άαχλ-ηπιάδης ζψει ΛερΙ των ^λων, πως πεπαρμενονς 
αύτονς δει δέχεΰ^αι, οι μϊν ο^ν λέγονΰιν ^^ω%^εν δεΐν 
Ιο Ιμπεέρε6%αι τονς %ρνΰονς ^\Ιονς τω άργυρώ εκπώματι. 
κατά τον τ'ής έμπαιθτικϊις τέχνης λύγον•^ ώς καί έπΙ 
τον Άχιλλέως ϋκψιτρον {Α 245)- 

ως φάτο χωόμενος^ ποτΐ δ^ βχΎίπτρον βάλε γαίτ} 
χρνΰείοίς ίίλθί.<ϊί, πεπαρμένον. 
85 εμφαίνεται γάρ ώς τ&ν ί/λοιν εμπκπερονημένων χαϋ-ά- 
περ έπΙ των ροπάλων, χαϊ επ\ τον ^ίφονς τον ^Αγαμέ- ο 
μνονος {Λ 29)" 

αμψΧ δ' αρ ωμοιϋιν βάλετο ^ίφος' έν δε οΓ ^Αοι 

3 όέ οιη. Α: εΜ. Ε 6 ιΐίλιάδΐς Α: οοιτ. Ε 6 6νο 

Α Ε, οί. ρ. 4881 489 ί 1^ ηεΐιάδας Α; οογγ. Ε 19.20 δίΐν 
Ιμπίί(}ίθϋ'αι ί. €. βΐ (ΐιιΪ3 ϊπιίΐίΐιιοΐιιιιι 3ΐι&οβι>βΓϋ 76 ιΑ χρυίθΐο^ τζάμφαινον άτάρ τΐερί χονλών ^εν 
άργνρεον. 
'^4π£λλης μίν ονν δ τορεντ'ίΐξ έτΐεάειχννεν, φηΰίν, ήμιν 
ίν τιΰι Κοριν^Ίακοΐζ εργοις η}ν των ¥βων %•έ6ιν. 
έϊ,οχΎΐ ό^ γ^ν όλίγΐ] τοΙς κολα,πτί}^ϋιν έπη^μίνη καΐ οιονεί δ 
κεφαλίδας ^λων άτεοτελονΘα, πεπά^^αι δ\ λέγεται τονξ 
ί^Αου^ νπο τον ποίΎΐτον ον% 'ότι ε^ω^εν Ή:ρόΰκεινταί 

ά καΙ ΛεΛαρμένοι είβίν, άλλ' δτί έμπεπαρμένοΐζ έυίκαβίν ■ 
εζω τε όλίγω τερονχονβι^ μετέωροι τη^ Ιίλλης εταφα- 
νείας 'όντεξ. 77. καΙ ΐίερί των ώτων όντως διορίζονται^ 10 
5τι είχεν μίν δύο ωτα έίνρ, καθότι καΐ ταλλα τΐοτήρια^ 
(ίλλα δε δύο κατά το κύρτωμα μεύον ^| άμφοΐν τοΐν ^ 
μεροΐν μικρά ^ τΐαρόμοΐία ταΐς Κοριν^ίκκαΐζ {)δρίαις. ' 
6 δΐ '^πελλής εντέχνως άγαν νχέδει^ε τ•ην των τεΰϋά- 
ρων ώτων δχέβιν έ'χονύαν ωδε. έκ μι&ξ οίονεΐ ^ίζης, 16 
^τις τω τιν^μένι προβκνρεΐ^ καϋ'' έκάτερον το ονς 

β δΐίίϋχιδεες εί6ι ράβδοι ετζ* άμφοΐν^ ον πολν άτι άλλψ 
λων διεβτώβαι διάβτημα. αΰται μέχρι τον χείλους 
δινίκονΰαι τον Λοτηρίον καΐ ^αικξίόν ετι μετεωριζόμενκι 
κατά μ^ν τήν άτεάΰταβιν τον αγγείου φνλάττονΰι τψ» 20 
διάβχιβιν^ κατά δΐ το άτΐολ^γον Λρος τι^ν τοϋ χείλους 
ερειβιν πάλιν Ονμφνεις <(εί6ΐν'}. καΐ γίνεται τον τρόπον 
τοντον τέτταρα ωτα. τοντο δ^ ονκ επΙ πάντων^ άλλ^ ^ 
έπ ένίων τίοτηρίων το είδος ττ^ς καταβχεντίς &εωρεΐται^ ^ 
μάλιΰτα δε τ&ν λεγομένων Σελενκιδων. το ό* έπΙ των 2δ 

ί δνειν πνΰ•μένων ζητούμενον^ πώς λέγεται το δύο δ' 
νπο πν&μένες ^ϋαν, διαλύονδιν όντως τινές, τών πο- 

1 ^ίρυσίτΟί Α 14 έπέδιιξε Κ 16 π^οοκνρ^ει Δ: οογγ. Ε 
■κα^* ίχκτίρον το ονς ί. θ. ιιά ιιίήΐίδ^ΐίβ αηθαβ /αίΐΑ» 17 άπ' 
οιη, Ε 22 ονμψυΐΐς Α ανμψνηνται Ε, ίίοιν Β.άά. 'ϋ/ϊΙβχο. 

25 ψ/,ιατα δΐ Ε το δε πίρΐ των Ε ΤΑ 

Ι^οΙαίπερ έοϋβαι ίπόφιαι 6ψ^αλμοΐ6ΐ.ν]. το 6ρώμ£νον ο 
ονρ ίν τοις αβτροΐζ καΐ ίν τ// φαινομΐνη χατασκενΤ^ 
3μ/ύβψίόντω3 ίτόρίνβίν. τοντο μεντοι καΐ έπΙ τον ^ώς 
ντ^ΡΗν Λεί^Όνταί τον ηοιητήν Ζταν λέγ^ (μ 62/ 
5 Τ8 μεν τ ούδΐ ποτψά παρέρχεται ονδϊ τίύλεκα 

τρήρωνες χαί τ' άμβροοίην ^ιΧ πατρί φέρονβιν. 

ά?,Χά τε χαϊ των αΐεΐ αφαιρείται λίς πετρη. 

άλλ' «λλην ενίηβι πατίιρ εναρίϋ-μιον είναι ^ 
ηο χ^ζ όΐΕ,^η'ητοζ των πλαγκτών πετρών καΐ τηζ λειό- 
ίΐχψοζ άφαιρεΐβ%αι λέγων μίαν των Πλειάδων , ίίλλην 
ίί χρνς τον ^ιόζ ένίεΟ^αι χάριν τον ύφζειν τον άρι- 
%ψθιν αχττων^ ποιητικώς αίνιττόμενοξ δτι των Πλειάδων 
^ 6ρωμ^νων ομο^ζ ό άριΰ'μ'ϋς αυτών ονχ άπόλλυται, 
ϋγονται δί χαΐ τω άρι9μω χαΐ τοΙς όνόμαϋιν επτά. 
Ιϊ ^3. Λρό^ ό^ τονς λέγοντας ουκ οίκείωζ τω ποτηρίω 
ΐννετνπώύΟ^αι, τάζ Πλειάδας, ξηρών τροφών ονβας ϋη- 
|ΐ«ντι>Κ£?, λεχτιον δτί το δβπας αμφοτέρων τών τροφών 
(βΐΐν όεχτιχόν. κυχεών γαρ έν αύτω γίνεται" τοντο β 
ί* έϋτΐ αόϋις έν τω κράματι τνρον εχονΰα καΐ αλφι- 
τοι/' αμψω όε ταντα κυκώμενα καΐ οντω πινόμενα λέγει 
ύ χοΐΎΐτήξ (Λ 624)• 

€54 τοΓ<ϊ^ Λ^ τενχε χνκεώ ενπλόκαμος "^Εχαμήδ^} . . . 
ηβ ϋΐ ϋφώιν "(πρώτον} μ\ν επιπροίηλε τράπεζαν 

^«<κΛι)ν χνανόπεξαν} £ν|οον, αύτάρ έπ' αύτης 
ι χόλχίΐον κάνεον' έπϊ δ\ κρόμνον ποτώ ίίψον 
ήόΐ μέλι χλωρόν^ παρά ό' άλφίτοχί ίερον άκτήν, 1 νβΓβαιη ίηεοιηιηοιίθ ϊΙβΓΛίηιη άθΐ. ? Β τοϋ δε ποτήτα 
Α: οοΓΓ. Ε 6 αΓ τ' ΑΕ 7 λας Α: οογγ. Ε 8 άνίη- 

91» Α: ΟΟΓΓ. Ε 11 τονς ^ώς Α: οογγ. Ε 22 κυχίώ οΐίαιη 
Ηύΐηβή οοά. Ίαπτ. Ο 23. 24 ΐηο1υ6& οιη, Α 24 «ΰτασ Ιη Α 
26 Ιηι δ* άλψίτον Α 78 £1 χίίμΐνον τί^ ^^ρτίμιδι ποτήριον,, όπερ ΐΒγονϋιν έχεΐνΟί 
ο Νίϋτορος γεγονίναι' εΰτΐ δ\ άργνρΐον^ χρυβοΐζ γράμ- 
μκϋιν έντετντΐωμενα ίχον τα ^Ομηρικά ΐπη. 

78. *έγώ &ε\ ψηοΐν ό Μνρλεανόζ, τάδε λέγω περί 
τον ποτηριού, οί παλαιοί χαΐ τα περί Γτ)ν ημερον 
τροφήν πρώτοι διατα^άμενοι τοίζ άν^ρώποι<ζ^ πει^ό- 
μενοι τον χόΰμον είναι βψαιροειδη^ λαμβάνοντες εκ τε 
τον ηλίον χαΐ τίίς βελήνης ζτον} οχήματος εναργείς τάξ 
φανταύίας^ καΐ τά περί Γήι/ «ιό'Εον τροφήν τω περι- 
εχοντι χατά τήν ίδεαν τον βχήματοξ άψομοιοϋν είναι 
δίχαιον ένόμιζον. διο την τράπεξαν κνχλοίίίί} χαν- 
εύκενάοαντο κα\ Γθύ? τρίποδας τονς τοις ^εοΐς καθ- 
ί1 αγιζομενονς, φ&όεΐζ χνκλοτερεις χαΐ άότίρας έχοντας^ 
ονζ χαΐ χαλοϋβί σελήναζ. χαΐ τον ίχρτον ί' έχάλεϋαν 
8ΐΐ τών οχημάτων ό κύκλος άπιίίρτιύται καΐ έύτι τέλειος, 
ζίί!: το ποτήριον ονν το δεχόμενον τϊ^ν νγράν τροφήν 
κνκλοτερίς ίποίηααν χατά μίμημα τον χόύμον. το δϊ 
τον Νεΰτορος καΙ ίδιαίτερόν Ιΰτιν. έχει γάρ χαΐ άΰτέ- 
ρας^ ονς ηλοις ό ποιητ-ϊις άπεικάζει δια το τονς άβτε- 
ρας περιφερείς είναι τοις ηλοις ομοίως χαΐ ώΰπερ 
εμπεπηγεναι τω ονρανώ^ κα^ως καΐ "Αρατάς φηΠιν 
έπ' αυτών (4ό3)• 
β ούρανώ αέϊν Ιίρηρεν αγάλματα ννχτος ίονΰης. 
περιττ&ς δΐ χαΐ τοντ' εψραΰεν ό ποιηττ^ς^ τονς χρν- Ι 10 Ιό 2ϋ 8 τοϋ αάά. "^ΐίαιη Ινεςγείς Α: οογγ, Ε 8.9 χάς φαντα- 
ΰίας 0&3: χ«1 τάς ψανταΰίας Α ψανταοία^ Ε 9 τά πίρϊ ζ ι 

τάς ΛίρΙ Α στροψην Α: οογγ. Ο&β, ηιιΐ όίδων ίοηιρίατβ ηοη 
άβΐ)β1>8,1 12β0[(1 ίοΓΐ;. χςίποδας άσχίραξ ί'χοντας ((^τιαΙβΗ θχ- 

ρΓβ£3Ϊ Βτιιιΐ; ίπ ππιηπιίβ ΟΓΟΐοηΐίΐ^Η,Μΐϊΐι) «αΐ τονς τοίζ ^Βοις -ϋαϋ-α- 
γιξυμένυνς φ9•ό(ΐς χυκΑοτερίΓ^, ονξ ««Ι καλ. ΰελήνας, οί. Ηθ3. 8. 
αΐήνας 16 ζ^μάΐιβτα'^ άΐίήςτίοται ΓΘςυΪΓΪΙ δοΐιτν 20 ώσπίρ 
"ννΠίΐιη: ώς Α, οηι. Ε, οοιιίβοβΓίΐιη ώς ζΐ}λονς'^ ΙΑ ?δ '5 ί^λονς παραη&εΐζ τΤ] τοϋ άργνρον έκπώματος 
φνϋ£ΐ, τήν των άΰχέρων καΐ τον ονρκνον έκτνπών 
κατ« τίιν ίδέαν τ^? Χ9<^<£ξ ονΐίίαΐ/. ύ μϊν γαρ ονρανοξ 
άργνρω Λροϋεοικεν^ οί δ^ ά&τερες χρνΰω δίά το 3τυ- 
5 ρώόες,' 79. νπο^εμενοζ ονν χκτηβτεριϋμενον το τον 
Νε6τορθ3 ποτ^Ιριον μεταβαίνει καΐ έπί τά χράτιύτα 
τών άηλανών άΰτερων, οϊ$ Οή τεκμαίρονται, τά ΛερΙ 
τήν ζωήν οί αν^ρωτεοι' ^λέγω δ% τάς Λίλειάδας. όταν ξ 
γάρ είητί' 
ΪΟ δύο δε τεελειάδεξ άμφΙ$ εχαϋτον 

χρύβειαι νεμί^οντο, 
πεΚείάδας ού βημαίνεί τάς ί^ρνι^ας., αζ τινεξ ντΐονοονδι 
περκίτεράζ εϊναι^ άμαρτάνοντεζ. έτερον γαρ είναί ψψ 
<5ΐν Άριΰτοτεληξ (1ι. α. V δ-14 1>2) πελειάδα καΐ έτερον 
Ιό περίΰτεράν. πελειάδας δ' ό ποιψ-ίις καλεί ννν τά? 
Πλειάδας., προς ας βπόρος τε καϊ άμιμός καΐ τ^ιν 
καρπών., αρχή γενεβεως καϊ ΰνναιρεβεως, κα&ά φη6ι 
χαΐ Ήύίοδσς (ορ. 383)• 

Πλψάδων '^τλαιγενεων ετειτελλομενάων 
%ί) αρχεβ^^ άμητοΐ', άρότοιο δε δνΰομενάων. 490 

χαΐ *Άρατος (264)* 

α'ί μϊν Ιψως όλίγαι καϊ άφεγγεες^ «λλ* ονομαΰταΐ 
^ρι. καϊ ίβπέριαι., Ζενς ό' «ίτα>?, είλίΰδοι/ταί' 
ος 6φιϋι καϊ ^ερεος καϊ χείματος άρχομενοιο 
!5 ΰημαίνειν επένενύεν ίπερχομένον τ άρότοιο, 

τάς οίν τΫ^ς των καρπών γενε'αεως καΐ τελειώΰεως προ- 

1 ίοΓ^. πί^ίΓΐΦίΙί δ ν,ατίατη^ιαμίνον Α: οοτχ. Ε 7 ίοτί. 
αοτρων θ οι αά(1, Ε: οιη. Α πΒΐιάδας ΐιΗίΐυβ Α: ιιΐίί^ιιβ 

θοη•. Ε 10 ϋνο ΑΕ 12 ^ς Κ: ως ΑΕ 10.17 άμητ^ς 

γίνίται τών -καρπών Κ 17 ΰνναίρεΰίς ΑΕ: αΟΓΓ. Κ 19 πλα- 
ίάϋων άτλααγίνέων Α πΐψάδων άτλαγενέων Ε 20 &ρχεα9αι 

{αΐΐχία^' Ε) άμτιζοΓο Α Ε 80 ΙΛ ΰημαντίχάζ Πλειάδας οίχειως ένετόο>Ενβε τώ τον ΰοφω- 
τάτον ΝΕδτορος δ τεοιτιττις τίοτηρίφ' χαΐ γάρ τοντο της 
Ιι ετίρας τροφής δεκτιχόν άγγειον. δώ χαΐ τώ ^ά τψ 
άμβροΰιαν τάς Πελειάδας φερειν φΐ]^ί (ί4 62)• 

χγΐ μεν τ' ονδε τεοτίτ^τά τίαρίρχεται ονδ^ Πελειαι 
τρ'ήρωνες^ ταί τ άμβροβί'ην ζ/ίΐ πατρί φερουβι. 
ου γάρ τάς πελειάδας τάς ορνεις φερειν νομιΰτίον τω 
^ιΐ τήν άμβροβίαν, ώς ζοι} πολλοί δοξάξονσιν {μβεμνον 
γάρ\ άλλα τάς Πλειάδας. Οΐ'κίΓον γάρ τάς προβ7]μαί- 
νούβας τω τών άνϋ-ρώπων γένει τάς ωρας^ ταύτας και: 
τω ^ά ψερειν η)ν άμβροΰίαν. δίόπερ άπί) τών πτηνών 
α-ύτάς χωρίζει λίγων 
ο τιι μεν τ ονδΐ ποτψά παρέρχεται ούδϊ Πελειαι. 
οτί δΐ τάς Πλειάδας το ένδο^ότατον τών άπλαν&ν 
αΰτρων ΐίπείληφε^ δί}Ιον εχ τον προτάττειν αύτάς χατά 
τι)ν τών (ίλλων βνναρίΰ-μηβιν {Σ 435)* 

έν δε τα τειρεα πάντα τά τ ονρανος ε^τεφάνωται, 
Πλψάδας &' Τάδας τε χ6 τε ΰ%•ένος ^ίίρίωνος 
«ρκτον θ', γ^ν χαΐ αμαϊ,αν έπίκληΰι,ν χαλεονΰιν. 
(1 επλανϊί^}ΰαν δ' οί πολλοί νομίζοντες τάς πελειάδας 
δ()ΐ/£ΐ5 είναι πρώτον μϊν έχ τον ποί'ητιχον ΰχηματκίμον 
τον χατά τγ}ν πρόβϋ-εβιν τον γράμματος' έπειτα δ' οτι 
τυ τρήρωνες μόνον εδε^αντο είναι έπί%•ετον πελειάδων, 
έπεί διά την άβ^ενειαν ευλαβής ή ^ρνις αντη' τρείν 
δ' ^6τι το ενλαβεΐΰ&αι. πι%ανον δ' εΰτΐ το ίπίϋ-ετον 
χαϊ επΙ τών Πλειάδων τι^εμενον' μν^εύονται γάρ χαΐ 10 

ι 

15 

Ι 20 1 ίνΐτόρνεναε ΑΕ: οογγ. ΗθαίδέθΛαϊβ 2.3 της εκατε^ας 
8θ1ι«Γ 5 τοί3 ίί ποη^τα Α 5. 6 ίΤί'λίΐα τρηρων ^βται. τ' Α 

8 οΓ 3,ά(3. ϋο\)Γ, αϊ. Ιΐίΐ ά 13 τον ίέ ηο-εήτα Α 14 τό ίν- 
δοξότατον τών απλανών Ε; τών ίνδοξοτάζίον ιιαΐ απλανών Α Ε 
16 τών ϋλλων Ε: ϋλλων Α 20 πλίίάδας Α Ε: οογγ. Κ ίΑ ανχοίν τον ^ίίρίωνα. φεύγειν^ διωκόμενης της μητρός 
αντών ΠΙψόνης νπο τον Ώιρίωνοζ. 80. ή δΐ τον όνό- β 
ματος εχτροΛη, χαϋ'" ην αϊ Πλειάδες λέγονται Πελεκά 
και Πελειάδες^ Λαρά ΛολλοΓ^ έ0τι τών ποιητών, πρώτη 
6 δε Μοίρώ η Βνζαντία καλώς έδε^ατο τον νουν των 
^Ομηρον ποιημάτων ίν τί} Μηημοΰύνϊ} έπιγραψομενϊ] 
φάόχονβα τήν άμβροΰίαν τω ^ιϊ τάς Πλειάδας χομίξειν. 
Κράτης ^ ό χριτιχος (ρ. 63"^) ϋφετεριΰκμενος αντ^ς 
τί}ν δόξαν ώς Ι^διον εκφέρει τ6ν λόγον. κ«ί Σιμω- 
10 νίδης δΐ τάς Πλειάδας Πελειάδας εΐ'ρηκεν ίν τούτοις 
Τγ. 18 Β*)• 
δίδωτί <5' ενχος "^Ερμας εναγώνιος, 
Μαίας ενπλοκάμοιο παις, ίτιχτε ί' "Ατλας 
επτά ίοπλοχάμων φιλαν ^νγατρών τάν γ* έξοχοι/ είδος, 
15 ταΐ χαλεονται Πελειάδες ονράνιαι, 

όαφώς γάρ τάς Πλειάδας ονϋας "Ατλαντος θυγατέρας 
Πελειάδας καλεί, χα^ί-άπερ και Πίνδαρος (Νβιη. 2,16). 
έϋτϊ ό' ίοικοί 
όρειαν γε Πελειάδων 
80 μ^Ι τηλό&εν 'ίίαριων' άνειύ&αι. 

ΰννεγγνς γάρ έβτιν υ '£ί>ρίων τι] άβτρο^εΰία τών Πλειά- 
δων δώ και ό περί ταύτας μϋ^ος, οτί φενγονΰι μετά 
της μητρ{)ς της Πληιάνης τον 'Ω,ρίωνα, 6ρείας δϊ λέγει 2 πΧψόμης Α: οοη". Ε 1-» όίντΐΟίρμας Α: οογγ. ΙκιοοΒβ 

18 Μαιάδος οΐφρίΊϊ? ίλι>ίοβλίψά^ον παις Βογ^Ιε βχ θΛοΙ. Ρΐηά. 
Νβΐη. 2, 16, Έρμάς έναγάνιος ονρΐίας εΐι-κοβίεψά^ον \ Μαιάδοζ 
ηαΐς' τίχτε δ' "Ατλας Ψϋ&να 14 ίπτά Μαβ: ίηηα Α φί- 

λ«ν &νγατερων Α: οογγ. 8ο1ιιιβίάβννϊη τάν γ' οοττνφϊητα^ 

ίοτί. τώί' μίαν ίξοχον ίΐδος 16 ταΐ ««λίονται Ηη,Γΐυη^: άγΐΉο- 
Ιίονηχί Α 16 πε?.ιάδας Α 19 οριαν γε Α όςίαν (οιπ. γε) Ε 
20 άαςίων άνεια^^αι Α όαρίωνα νεία&αι Ε, ν. Ρίιΐ(1&ιΐ οοΛΙ 
23 οριας Α όρίας Ε 

ΑΤΗΒ^Λ^ΕΓΒ III. β 82 ΤΑ τάζ ΠλειΜϋίξ έν ϋϋφ τψ ούρείας κοίτά τίαρκλειψιν τον ϋ, 
Α9\^πΒίό^ι κείνται έπΙ τη^ ονρας τον ταύρον. καΐ ^Ιΰχύ- 
λοξ δ^ έκφανεύτερον τίροΰπαίζων τω όνόμίίτί κατά τίιν 
όμοψωνιαν (ίν. 312 Ν) ' 

οίί δ* «Γτ* "^τλαντοζ τΐαΐδες ώνομαΰμεναί 
πατρός μεγιϋχον ά^λον οΰ^κνοϋ ϋτέγτι 
κΐαίεΰχον, ενΟ-α. ννκτερων φαντασμάτων 
ίχρνβί μορφάζ ϋτετεροι Πελειάδεζ, 
άπτερονζ γαρ ((ύτάς εΐ^ρηχε διά Την προς τάς ^ρνεις 
6μωννμίαν. ή ίέ Μοιρώ καϊ αύτ'^ τον τρόπον τοϋ- 
τόν φηΘί' 

Ζενς (ϊ' αρ' ένϊ Κρτ^ττι τρε'ψετο μεγας^ ούδ^ αρα τίξ νιν 
ήείδει μακάρων 'ό δ* άεξ,ετο πάαι μελεϋβι. 
τον μ\ν ίχρα τρ'ήρωνεζ νπο ζα^ε'ω τράφον (χντρφ 
άμβρούίην φορεονϋαι άπ* 'ίίχεανοΐο ροάων 
δ νέκταρ δ^ εχ πετρης μέγας αίετος αέΐν άψνΰβων 
γαμφτίλΤ} φορεεϋκε τίοτον ^ιϊ μητιόεντι, 
τον χαϊ νικ'ήδας πάτερα Κρόνον εύρνοπα Ζευς 
ά^άνατον ποίηΰε καΐ ο{>ρανω ίγκατεναόϋεν. 
ωζ δ' αντωζ τρήρωβι πελειάΰιν ώπααε τιμ'ήν, 
ΙΟίΐΓ δή ϊΟί &έρεος χαΐ χείματος ίίγγελοέ είοι. 
καΐ Σι μ μ ία ζ δ" έν τι} Γοργοί φησιν 

αϊ ϋ-εροζ ώχεΐαι πρόπολοι πίλναντο Πέλειαι. 
Ποόείδιππός τ έν τΤ] Άβωπία' 

ούδε τοι άκρόννχοι ψνχραΐ δννονβι Πελειαι. 2 ο^ςίας Α Ε, οί. βοΐιοί Ρϊικί 3 ΐοΐί. 9' <?«> 6 οίρ«- 
νοΰτιγή Δ: οογγ, \νί1&ηι 7 ^ν%•ίν ΗβΓν 14 τ^άψιν Α: 

ΟΟΓΓ, δοΐιν 17 '^αμψτ^Ι^ς Ε, γ6(ιπϊγο πέτς-ης ηοιηβη νβΐηΐ; 

Γαλλκ^ηβ φορίεσΜΟΛΕτο* Α φορΕίσ«ε (οιη. Λοτύν) Ε: οογγ. 

Οβ,ηιβΓοι• 23 βϊ 'θ-ε'ρος Α: Ιθ^θϋΗίιΐΓ «ίί^ίρο5, ς^ηα Ιθοϋοηβ 

ηίΐιίΐ ρΓθΙ)&Γθ ροΐβΓ&ί• Αδοίβρίίΐάεδ, ίοΗ. ώκίΓα* θυρεοί 24 πο- 
ΰίδιππος Α Άαωπίδι Μ6Ϊη, οί. αά ΧΙΠ ρ. 596 ο ΙΑ 83 ΑαμπροχλτΙς 6* 6 δι&υραμβοποώξ καΐ ρητώς αύΐάς 
Ηπεν δμωννμείν ταΓ? περιύτεραΐξ εν Γοΰτο^^ (ΡΕ ΠΙ 
5δ6 Β*)* 

αϊ τε ποταναϊζ 

δ ομώνυμοι πελειάΰιν αΐ^έρι κείύ%•ε, 

χαΐ δ τ'ί^ν εις Ήβίοδον δ^ άναφερομενην ^Οίή&ας 
Αδτρονομιαν αΐεΐ Πελειάδαζ α-ίηάς λέγει ίϊχ.'Ά'Άιλ' 

τάς δε βροτοί χαλέανΰι Πελειάδας. ύ. 

χαΐ ηάλιν (ίΓ. ίο)• 

[Ο χείμεριαι δύνουβί Πελειάδες. 

χαϊ πάλιν (ΐν. π)* 

τ•ί5|ΐ*05 βΛϋκ(>υίΤΓθυ(Γΐ Πελειάδες. 
ούδ^ν ο\>ν απιβτον καΐ "Ομηρον τάς Πλειάδας κατά 
ποιητικον νόμον Πελεικδας ωνομακέναι. 81. άποδε- 

1δ δειγμένον ονν τον δτι Πλειάδες ηβαν έντετορενμεναι 
τώ Λοτηρίω, καθ* εκαβτον των ωτων δύο νΛο^ετεον 
είτε βονλεταί τις 6ρνί%•οφνεΓς κόρας ίΓτ' αν καΐ άνϋ•ρω- 
ποειδεΐς., αβτροις δε τίεποίχιλμενας. το μέντοι ^άμψίς 
(Ηαοτον χρύ&ειαι νεμε^οιηο" ούχ ά)ς περί ^ι/ ^χαστον β 

ΪΟ άχσνΰτεον γενήβονται γαρ όντως η' τον άριϋ-μόν' 
άλλ^ ετίεί-περ ε^χιΰται μεν εκάτερον των ωτων εΙς δύο 
ΰχίΰεις^ τούτων ά' αν συνάφεια κατά ττ^ν τελενταίαν 
νηόλη^ιν, εκαβτον μεν αν Ιεγοιτο χαΟ^υ τετταρες αί 
παΰαι ΰχίϋεις τών ωτων, εκάτερον δ} κα^ο ΰνμφνή 

ϊδ πάλιν έπί τέλει γίνεται ττίς άηοΰτάβεως αντων, Ζταν 
οίν εΐηχΐ' 

δοιαΐ δϊ πελειάδες άμφίς εκαΰτον 
χρνΰειαι νεμΐ%•οντο, δνω ί' ύττο πν&^μένες ^ϋαν^ 

δ νίΐο&ΐ Μθίη 8 τάβΒί Α: οογγ. Ηβηη 16 Ιντίζο^νίν- 
μίναί Α: ΟΟΓΤ. Ε 23 Γοτί. άπόλτιξιν, οΓ. ρ. 43Ββ 2δ άνα 
ατάαΐως ΑΕί οογγ. Κ, οί. ρ. 488 β 28 ίνο Ε 

β» $α ΊΛ ί καθ' ίκατ&ραν την ΰχιΰιν των ώτύίΐν άχονβόμεϋ-κ μίαν 
πΒλειάόοί' ΙΙς δοιάς εΐπεν χα&ο ύνμφυεΐξ είσιν άλλ'ή- 
λίίίζ χαϊ ϋννεζευγμέναι, το γαρ δοιοί καΐ όοιαΐ ΰημαί- 
νει καΐ το κατ' άρι^μυν εΐάοξ^ το ίΰο, οίον {ίΓ>9)' 

<5οιον5 δ^ τρίποδαζ, δέκα δ^ χρνΰοΐο τάλαντα. 5 

καΙ (π 263) "'δοιω Ο-εράτΐοντε*. ΰημαίνει δ^ καΙ το 
ΰνμφυεζ καΐ το ϋννεξενγμενον κατ* αριθμόν ^ ώς έν 
τούτοις (* 47<ϊ) " 

δοίοϋς ί' έίρ' νπήλνθ'ε ^άμνονξ 
έ^ δμό^εν πεφνώτας, δ μίν φνλίης^ δ δ^ ελκιης. 1(1 
ΑΒ^γενήΰοντοίΐ οΐν έπΙ τών ώτων τεαααρες τΐελειάδε^. 
82. «τειθ' δταν έπενέγκιι το 

δοιαΐ δΐ Λελειάδε^ άμφίζ εκαβτον 
χρνΰειαι νεμε^οντο^ δύω δ' ύπα πν9•μενε$ ί<ϊαν, 
άκονδτ^ον ον πνΟ'μέναζ δύο, άλλ* ούδε κατά. δίαίρεδίν 15 
άναγνωύτεον, ώ^όΘρά|ζί/.ονν(Γίο?, άλλα κατά βύνΰ^ε- 
τον νΛ0Λν%•μενε3^ οπωζ έπΙ τών τίελειάδων άκονωμεν, 
οττ τέϋϋαρεζ μεν ^βαν έπΙ τών ωτων, δύο δί ναοπν&- 
μένε3^ τοντέΰτιν νπο τψ ιίν^μίνι οίον νποτΐν^μένιοι' 
1> &6τε διακρατεΙϋΟ•αι το δετίας νπί) δνεΐν Ιΐελειάδων 2ή 
ϋΛοχειμε'νων τω πν^μενί, Ιε^ δϊ τάζ πάβα^ γενεβ^αι 
Πλειάδας, έπείτιερ δρώνται τοΰανται, λ^νοι^ϊ^βί ^^ επτά, 
καθότι καΐ "Α ρ ατό ς φιριν (257) ' 

επχά%οροι δίι ταί γε μετ^ άν&ρώτΐοις καλίονται, 
ΐ| οΐαί περ εοϋ&αι έτΐόφιαι ύφ&αλμοΐόιν. ^ 
ού μεν ίΐως άυΐόλωλεν άπενθ•7)ς έκ ^ώς άϋττ^ρ, 
860 ίξ ο5 καί γενετ^%'εν άκούομεν^ άλλα μάλ* αντως 
δίρητ'. επτά δ' έκεΐναι επιρρηδην χαλεονταί. . . 

3 «αΐ αΐ δοιαΐ Α : εοη. £ 6 δύο &ει^ά7Ζοντί Α δοιω &((}ά- 
τίηντίςΕ 9 βνο^ς Α; οογγ. Ε 11 γεν-ηαοντ' Α 14 ϋύο Ε 
17 άιιονβωμΐν Ε 21 ίοΓί, /(ν£<Τ'θ•αι 38 ίΐ'^ψαι Α 85 

[?ξ οίαί ίΤίρ έοϋβαι ^πόιριαι όφϋ'αλμοΐαίν]. το δ^ώμΒνον ο 
ονν έν τοις αύτροις χαΐ Ιν τΤ] φαινομενί] χαταΰκενΫ} 
προϋηκόντως ίτόρενβεν, τοΐίτο μίντοι χαΐ έτίΐ τον ζίώ£ 
<3ΐ]μα(νειν πείθονται τον ίτοίτ^τήν Ζταν λέγ^} {μ 62,* 
δ χΐι μεν τ ονδ^ Λοτητά παρέρχεται οΰί^ τίελειαι 
τρήρωνεζ τκί τ άμβροαίην ^ά -πατρί φ^ρονΰιν. 
άλλα τε καΐ των αίεϊ άφαίρεΐται ?Λς πέτρη. 
αλλ* αλλην ένίτιϋι Λατ'ήρ Ιναρί^μιον είναι, 
υπό της όξντητος των ττλαγχτών πετρών κ«1 της λειό- ά 
10 τϊμος άφαιρεΐύ^αί λέγων μίαν των Πλειάδων, ϋλλην 
όε προς τον ^ώς ένίεΰ^αι χιίριν τον ϋφζειν τον άρι- 
ϋ-μ^ν αντών^ ποιητιχώς κίνιττόμενος οτί των Πλειάδων 
?ξ δρωμένων όμως ό αριθμός αυτών ούχ άπόλλνται, 
λέγονται δί χκΐ τώ αριθμώ χ«1 τοΙς δνόμαΰιν επτά. 
Ιδ 83. προς δέ τονς λέγοντας ουκ οίχείως τω ποτηρίω 
εντετνπωβ^αι τάς Πλειάδας^ ^ηρών τροφών οϋΰας ΰη~ 
μαντιχάς^ λεκτέον οτι τό δέπας αμφοτέρων τών τροφών 
έΰτιν δεκχίχόν. χνχεών γάρ έν αίηφ γίνεται τούτο β 
ό' έοτΐ η06ίς έν τω χράματι τνρον έχονϋα χαϊ Ιίλφι- 
ιϊΟ τον ϋίμφω δ^ ταντα κνχώμενα χαί οντω πινόμενα λέγει 
ό ποιητής {Λ 624)• 

624 τοΐβι δΐ τενχε χνχεώ ένπλάχαμος Έχαμήδη . . . 
628 ί| ϋφώιν (πρώτον)> μ\ν έπιπροίηλε τράπεζαν 
ζχαλην χνανόπεζαν} «υξοον, αντάρ ^λ' αύτϊ}^ 
20 χάλχειον κάνεον έπΙ δ% χράμνον ποτψ 'όψον 

ήδε μέλι χλωρόν^ παρά ό' άλφίτον ίίροΰ άκτιίν, 1 νβΓβαιη ίηοοιηιηοίΐβ ίίβΓ&,Ιαηι άβΐ. ς & τοϋ ίέ «οτήτϋί 
Α; οοΓΐ•. Ε 6 αΓ τ' ΑΕ 7 λας Α: ϋΟΤΓ. Ε 8 άνίτ}- 

ΰΐν Α: ΟΟΓΓ. Ε 11 τοίις• ^ώς Α: εοτΓ. Ε 22 *ν%εώ βΐΐ&αι 
Ηοηαεη οοεί. Ι&ιιγ. Β 23.24 ΐηΰΙΐΐΒίΐ οηι. Α 24 ο^ύταιτ ίη' Α 
26 ίηί β' άλφίτον Α 86 ΧΑ 638 έν τω ρά ϋφι κνχηβε γνντ^ είκνια ϋ•£ΐ}6ίν 
οΓνω Πραμνείω^ έτά <5' αίγειον χνΐ] τνρΙ>ν 
κν^ΐϋτι χαλκείτι^ έ%1 ό' αλφιτα λευκά πάΐννεν 
πινέμεναι ί' έκέλενεν^ έπεί ρ ωπλι€6ε κνκεω. 
84. ϊό ί^ 

«Αλοβ- μεν μογεων άποκί,νήΰαΰκε τραΛεζηξ 
493 τΐλεΐον έόν^ Ν^βτωρ ό* 6 γέρων άμογητί «ειρεν 
ουκ «κουΐ?τ£ου' επί μόνων Μαχκονοζ και Νε^τορος^, ώζ 
θίγονται τινε^, το ο^ άντΙ τον δ λαμβάνοντες επΙ τον 10 
Μαχάονος' 

άλλ' 'όζ μίν μογέων άτΐοχινήδαΰκε τραπεζ'ης^ 
εκ τον μογεων δ^ιλονδ^αι νομιζοντεζ^ επειδή τετρωται. 
ΟΤΙ δΐ χα^* "Ομηρον ό Μαχ^£(ων ον τετρωται εν άλλοις 
όειχ^ήαεται. άγνοοϋΰιν ί' οτι το άλλος "Ομηρος ονχ 15 
επΙ μόνων Μαχάονος καΐ Νέΰτορος ^^ηxε^ δύο γάρ 
\ί οντοι ιείνονδιν^ αΑλ' ειπεν αν έτερος, τοϋτο γάρ εηΐ 
^■ϊνο τκϋβεύΟ-αι πεψυκεν, ώς κχά έτά τούτων (Γ 103)• 
οΐϋετε ιϊ' αρν έτερον λενχόν, ετερην δε μέλαιναν, 
ετίειτα δ% το ος άνχΐ προτακτικον τον ο '^Ομ^ρος ουδέ- 20 
τίοτε τί%^ϋι' τονμτίαλιν δ\ άντϊ τον ος ίιιίοτακτικον 
παραλαμβάνει το προτακτικον δ, οίον (Ζ ΐ53ι• 

ενΰ-α δε Σίϋνφος ί'δκεν, ο χέρδίδτος γενετ' άνδρων. 
έλλεέηει ονν το τις μάριον το γάρ τίλ^ρές έΰτιν ^ άλλος 
€ μεν τις μογε'ων ατΐοκινή&α^κε τραπέζης πΑίΓοι/ εάν, 26 
Νεϋτωρ &' ο γέρων άμογητί ίίειρεν^ έας παντός άνΘ•ρώ- 
3Γθυ μόλις αν άτΐοχίνήϋαντος άπο της τραπέζης το τΐο- 
τηριον.^ τον δε Νέστορος α\ηο ^αδίως βαστάζοντος δίχα 2 &εοΐ0ΐν Α 5 «νχεώ βΐϊαηι ΗοηιβΓΪ οοά, νίηάοΐ) 12 άλλ' 
δ μϊν Δ: ΟΟΓΓ. Ε 19 ίτίροτ μ\ν λενν,Ιίν Α; οογγ Ε 23 ίν~ 
&άδ£ Α 27 άηο-κινήαοντοζ Α; οοιτ. βά. Βα,β ΙΛ % οίαίχερ έονοαι ί'χόίί}ΐ{α 6φ%^αΧμ,Όΐϋιν]. το δρώμενου α 
ίν τοίζ αβτροίζ καΐ ('ν τ/) φαινομένΐ] καταανίΒνΤι 
ηχόντωζ ίτύρενΰεν. τοϋτο μίντοι ^«Ι επί τον ζ/ι05 
\μαίναν πείθονται τον ποιψ^ιν όταν λεγ^ (μ 62)* 
τ$ μ€ν τ' ονδΐ ποτητά Λαρερχεται ονΟε πέλειια 
τρτί^ρωνεζ ταΐ τ άμβροϋίην ζ/ιΐ ταατρί φε'ρονβιν, 
άλΚ(( τε χίίΐ των αίεϊ αφαιρείται λίς πέτρη. 
άλλ* ϋίλλην ένίηΟί πατ'ήρ έναρί^μιον είναι ^ 

τη? όξυτί^ΓΟ^ των τίλαγκτών πετρών καΐ της λειό- ά 
0$ άφαιρεΐβ^αι λέγων μίαν των Πλειάδων, ϋλλην 
όΐ προς τον ^ώς ένίεβ^αι χάριν τοϋ βωζειν τον άρι- 
,όν αντών, ^ΓΟΜ^Γίκώ^ αίνιττόμενοζ οτι των Πλειάδων 
6ρωμίνων όμως ό αριθμός αντών ονκ άπόλλνται^ 
ντίίί ό^ χαΐ τω άρί9•μώ καΐ τοις όνόμαΰιν ετιτά, 
*ρί>ς δί τους λέγοντας ούκ οίκίίως τω ηοτηρίω 
ώό^αι τάς Πλειάδας^ ^ηρων τροφών ονΰας <ϊτ;- 
ί?, λεκτέον οτί το δεπας αμφοτέρων των τροφών 
έότιν δεχτιχόν. κνχεών γάρ έν αντώ γίνεται' τοϋτο β 
ό' έβτΐ πόβις έν τώ χράματι τνρον ^χονϋα χαϊ αλφι- 
20 χον αμφω δϊ ταντα χνχώμενα χαΐ οντω πινόμενα λέγει 
6 3Γ0Λΐ;τΐ|^ (Λ 624)• 

6ί4 τοΐόί δε τενχε χνχεώ έντίλόχαμος Έχαμήδη . . . 
6-28 η ϋφώιν <Ιπρώτον} μ^ν έτειπροίηλε τράπεζαν 
(^χαλήν χνανόηεζαν)^ /υξοον, αύτάρ έτι' αύττ^ς 
Ά χάλχειον χάνεον' έπΙ δί χρύμνον -χοτώ ^όφον 

ηδ£ μέλι χλωρόν, παρά δ' άλφέτον ίερον άχτήν^ η 1 τβΓβαιη ίηοοπιπιθ(ΐ6 ϋβτΕΐΐ,απι (1β1. ς & τον ίέ ποτϊ5τΐ)ί 
Α: ΟΟΓΓ. Ε 6 αΓτ' ΑΕ Ί λ^ίς Α: €οτγ. Ε 8 άνίη- 

919 Α: ΟΟΓΓ. Ε 11 το^ς ^ώξ Α: οογγ. Ε 22 »νχίώ βΐΐ&ιη 
ΗοιηβΓί οοά. Ι/βαΓ. ϋ 23.24 ΐηοΐιιβα οιη. Α 24αίτ«σ Ιτί' Α ι εκελξνΰεν^ εάν ηαραγένηται δ Σωβίβιος ίπΐ τήν 
τΎΐ<5ΐν της βνντάί,εωζ^ λέγειν αντψ οτι άττείληφε. καΐ 
μεζ' ον τΐολν ηαρκγενϋμένω χαΐ αιτονντί, είπόντεζ δε- ^ 
δωκένια αυτψ τάζ ηΰνχίκζ εΐχον, ο δΐ τω βαύίλεΐ^ 
π^οϋελ^ών ηατεμε'μφετο τον£ ταμίαζ. Πτολεμαίος <(ά^^ δ 
Αΰ^μεταπεμψάμενος αντονς κκΐ ¥(κειν ηελενΰας μετά των 
βίβλιων, έν οις αί άναγ^αφαί είϋι των τάς (3νντά%εις 
λαμβανόντων^ λαβών ταύτας εις χείρας [ό βασιλεύς] 
χαΐ κατιδών έ'φη καΐ αύτο^ άπειληφεναι αύτον οντως' 
^]ν ονόματα εγγεγραμμένα ταντβ, Σωτηρος Σωΰιγενονς 1^ 
Βίωνος 'Απολλωνίον [Δίωνος]" εις α άποβλεψας 6 βοκίι-Λ 
λενς εΐΊζεν ^ω ^ανμκΰιε λντικε., ίάν άφελτ^ς τον Σωτή- 
ρας το βω χαΐ τον Σωΰιγενονς το ΰϊ χαΐ τον Βίωνος 
τήι/ τίρώτην βνλλίχβίιν [βι] καΐ τήν τελενταίαν τον 
'ΑΛολλωνίον^ εί^ρτ^βει,ς βαντον άπειλτιψότα κατά τάς ΰάς 16 
1» ίτζινοίας. χαΐ ^ταϋτ" ούχ ύπ' αλλων^ άλλα τοις κύτού 
πτεροΐς* κατά τον ϋ-ανμάΰιον Αίοχνλον (Μγχτΐάά. ίι•. 
139 Ν) άλίϋκτι^ άπροϋδίονύαονς λνύεις πραγματενόμενος*"^ 

86. ΟΛΜΟΣ τίοτ'ήριον κερατίου τρότΐον είργαβμένον. 
Μενεβ^ένης εν δ' Πολιτικών γράφει όντως (ΡΗΟΙΥ Μ 
451)• 'άλβατάνης δ^ ΰτρεητον χαΐ ολμον χρνβοϋν. 6 δ^Λ 
όλμος εϋτΐ ^ΐοτήριον κερατίον τρόπον είργαΰμενον, 
νφος ώς 7(νγονιαίθν.' _ 

87. ΟΗΥΒΑΦΟΝ. ή μίν κοίV^^ ΰνντ^^εια οϋτως καλεί^^ 

4 ^γον Ε 5 ίέ οΛύ. Μοβ, β* Ιθ^τϋ ίοτί. Ε, ιιΐοϊ 1黀0 

ό ίέ βαοιλΐ^ς ίϊϋίΐν αύτυΊ?ς -αί^λί^ναας (οιη. δ βαΰύΐίνς ν. 8) 
8 λαβών ταντίχ Μθϊη ό βίχαΐΒνς ύβ\ Κ, ν. £1*3 τ. 6 9 ^ίΧη- 
ψΐναι ΑΕ: ΟΟΓΓ. Κ όντως Α: τανΐκί οντΐα£ Ε 11 Απολ- 

λώνιου ΙιβΙΐΓβ: άπόλλΐανος Α Ε ^ύανος οιη. Ε, (1θ1, ΙιθΙΐΓβ 

14 βι οιη Ε, Λθΐ. Η6ΓΪ7 15 άτεόλλωνος Α: οογγ. Ιίβΐιτβ 16 βαν~ 
τοϋ Ε 20 Μενίβ&ένης ϊιίΕβ 8ϊΐ8ρθοΙΐΐ3 ϋΒ,Ιβο&ιηρΐο 21 άλβα- 
τάνης ηοιηειι δίιΐθ Λιιΐίΐο ρβΓβρΓίιιαίΜ ϊάςυβ οοΓπαρΙιυτη 23 πν- , 
γωνίαΐΌν Α: οοιτ, Ε ΙΑ 89 το οξ,ονς δεκτιχον ϋχενος' έϋτΐ δΐ χαΐ 'όνομκ ποτηριού^ 
ον μνημονεύει Κρατίνος μίν ίν Πντίντι όντως (\ 70 Κ)• 
πώς τις αντόν^ πως τις αν 
άπο τον πότον τταιίσ^ΐί, τον λίαν πότου; 
5 εγφδα. ΰν^ντρί^ω γάρ α^χοϋ χονς %όας 

χίά τονς χαδίόχονς δνγχεραυνώΰω ΰποδών 
δ χαΐ ταλλα πάντ αγγεία τά περί τον πότον, 
κούί' ό^νβαφον οίνηρον ί'τί. χεχτήβεταί. 
5τι, δε έύτι τό ο^ύβ(^φον είδος χνλιχος μιχρας χερα- 
10 μεας ΰαψώς παρίΰτηβιν '^ίντιφάνης εν Μν^τιδί διά 
τονζων (ΐΐ ΐΊΚι' γρανς έβτί φίλοινος έπαινονϋα χνλίχκ 
μεγάλην χαΐ έΐ^εντελίξονβα τό ό^ύβαφον ως βραχύ, ά 
είπόντος ονν τίνος προς αντήνζ^ύν δ^ αλλά πί%•ι\λέγει}' 
τούτο μέν 6οι πείϋομαι. 
15 νχά γάρ εχαγωγόν, ώ Ό•εοί\ το ϋχϊψά πως 

της κνλιχός έϋτιν α^ίάν τε τον κλέους 
τον της εορτής, ου μϊν ημεν Ιίρχι γαρ 
δ έ\ ό|υ]3βφι'κ>ν χεραμε'ων επίνομεν 
τούτω θ^, τεκνον^ Λολλά χάγά^^ οί Ό-εοΙ 
20 τώ δημιουργώ όοΓίν, 05 εποίηΰε <(βε)>, 

τ-^^ συμμετρίας καΐ της αφέλειας οϋνεχα. 
χάν τοΙς Βαβνλωνίοις ονν τοίς'^ριατοφάνους (Ιίΐοΐ 
άχονδόμεξί-α ποτήριον το όξ,νβαφον, όταν 6 ^^ιόννσος 
λέγτ} περί των ^^^ήν^ιβι δημαγωγών ώς α^τόυ ίμονν β 
£5 έηΐ τήν δίχην απελθόντα ό^νβάφω δύο. ού γάρ άλλο 
τι τιγητεον είναι ί) οτι εχπώματα τμονν. χαΐ το τοις 
«ποκοΓΓα/3ιξου(ϊι δ^ ό^ύβαφον τιθέμενου εις ο τάς λά- 

1 δΐ καΐ Ε: ίέ Α 12 τό 6^έ^αψον ΚορρΐβΓβ: τήν κύλι- 

κα Α 13 βυρρί. Βοίπϋτ οοΠ, Χ ρ. 446ε 14 πίαομαι Α: οογγ. 
ΜπΒ 17 ου μεν ο-ύ μίν άρτίως γά^ Α: οογγ. ρ. 446 

20 αε Εΐ(ίά. ρ. 448 21 τί^ρ άαφαΐείας Α: οογτ. ρ. 446 

23 άιιουβάμιΟ-α Α: ΟΟΓΓ. ΜιΐΒ 27 £ΐοοιΐΓ&Ιία3 XV ρ. 667 β 90 ΙΑ χαγαξ έγχεονβιν ούχ «Αλο τι αν ££η ί^ ίηηέταλον πο- 
τηριον. μνημόνων εί δΙ τον ό^νβάφον ώζ ποχΎΐ^ίου χΰά 
Ενβονλοζ έν ΜνλωΌ-ρίόί (Π 186 Ε) ' 
καΙ ηιεΐν χωρΙ$ μετρώ 
όίΕ,νβαψον είζ το «Οί,νόν• «ίΐ}"* νΛώμνντο 
ΰ μ£ν οίνοζ ίί|θ5 ΐχύτον £Ϊν€α γνΐ}6ιον^ 
ί το δ' ΐίξοϊ οίΐ'οΐ' αντο μ&λ?.ον ^ατ^ρον. 

88. ΟΙΝΙΣΤΗΡΙΑ. οΓ μείλοντεξ άποχειρΗν τον ύκόλ- 
λνν έφηβοι, ψηβΐ Πάμφιλο^^ είβφ^ρονΰί τω 'ΙΙραχλΐΐ 
μέγα ποτηριον ^^ΐληρώΰαντες οίνου, ο χαλοϋβιν οίνι- 
ϋτηρίαν, καϊ δπείδαντες τοΓ^ βχτν^λ^ονΰί διόόαβι πιεΐν, 

ΟΛΛΙΞ. ΐΙάμψίΚος εν ΆτηχαΙς ΑέΐΕ,εβι το. %νλινον 
ποττίιριον άποδίδωΰί. 

89. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΝ. Πο&ειδώνιος 6 ψιλόΰοψος έν 
εχτί] καϊ τριαχούτΐ^ τών'Ιϋτοριών (ΓΗΟ ΙΚ 264) ώς οντω 

Ανακαλούμενων τινών ποτηριών μεμνψαι γράφων οντω^' 
'^'^ΰαν δε χαΐ όνύχινοι ακνφοι καϊ ύυνδέύείζ τούτων 
μέχρι δικοτνλων' χαί Πανα&ηνκικά μέγιϋχα^ τα μεν 
δίχοα^ τά δ^ και μείξονα.' 

ΠΡΟ ΑΡΟΝ κρατηρ ^ύλινοξ, $ίς δν τον οίνον Χί^νάίΕΐ/ 
οΓ ^Αττικοί, ^κοίλοΐζ έν προάροις' φηύΐ Πάμψίλος. 

90. ΓΓΕΛΙΚΑΙ. Καλλέβτρατος έν 'Τπομνήμααι Θρατ- 
των Κρατίνου [Ι 38 Κ) ά^οδιδωόι κύλικα, Κράτ7}£ 
δ' έν δειπέρω ΆττικϊΙ^ Αιαλέχτον γράψει οντωζ (ρ. 641^• 
Όί χόεζ πελίκαι, κα^άττερ εΐηομεν^ ώνο^Ακί^οι/Γο. ο δ^ 

8 μνΧ(α&^£8ψ Α: €Ογγ. ϋ&ίβο 48η ν6Γ8υ3 οοΓΠίρϋ 7 αντύ 
ϋϊ: αΰτάν Α 8 οίνΐΰτη^ίίχ να,δοαίυιιι ΔίΙιβηΜί (ηοπ Ρβλι- 

ρΐιϋϊ) ΟΓΓΟΓβ η&ίιιιη, οί. Ηβ3, βΐ; Κιοΐ. 3. ν, ΡοΙΙ 3,52. 6,22 
8 β3ϋθω ά3Τίΐ•«ίί/ρ£σθ•βί, οΓ. Ηββ 12 ϊ>λΙί^ Αΐιΐιοηβ,θί βιτοι-, ίοιΊι. 
[ ηέΧ{Χ)ιΙ^ ΰί. ΡοΙΙ. 10,78 θί Ηθβ. β. πΒλίν,αν 17 ονν&εαίΐξ οογ- 
Γΐιρίαιη 20 •Λίοναΰΐν Α ν.ίςνζ}ΰΐν Ε 21 οΓ άγ^οΐ-Λοι \νϊ1ιΐΐιι 
ρο«?ίαβ νοΛα α Ραιηρίιϊΐο οϋαία α^ηοτϊΐ Μβίιι Ι 

ι 
ι 
η 

τνποζ ήν τον αγγείου π^ότερον μίν τοις Πανα^ηναι- Ι) 
χοΐζ ίοικώζ^ ήνίκα έχαλεΐτο πελίκη, νϋτερον όί ε'ΰχεν 
οινοχόης Οχημα, οίοι εΐύιν οΐ εν τΐι £0(>τ^ ηαρατι^ε- 
μενοί, όπο/ου^ όή ποτέ ολπας ^χάλονν, χρώμενοι προς 
5 τ^ν τον οίνοι» ^γχνϋιν, κα^άχερ "Ιων 6 Χιοζ έν Εν- 
ρντίδαΐξ φηδίν (ίϊ. 10 Ν) ' 

έκ ξα9•εων πι^ακνων άφνϋϋοντες ολΛΜζ 
οίνον νπερφίαΐον χελαρνζετε. 
νννΐ δϊ το μεν τοιοντον άγγεϊον κοί&ιερωμένον τινά 
10 τρόΛον έν τίι εορτξι ηαρ(χτί%ετοίί μόνον ^ το ό' ές την 
χρείαν Λΐχτον μετεΰχημάτιϋται^ άρνταίνΐ} μάλιϋτα έοι- ν 
χόζ^ ί) (5ή χαλονμεν χόα.' την όε ^λπην Κλείταρχο^ 
Κοριν^ίονζ μεν φηύι χαΐ Βνζαντίονζ καΙ Κντίρίονζ 
Τί)ν λ7}χυΟ•ον άποδιόόναι, Θεϋΰαλονς δΐ την πρόχοον. 
15 Σέλευκο ξ δε πελίχναν Βοιωτούς μίν τήν xνλιxα^ Ευ- 
φρόνιος όΙ εν 'Ττΐομνημαΰι φ: 107 ΒΙίθοΙιβΓ) τονς χόας. 
91. ΠΕΛΛΑ άγγειον 6κνφοειδεζ^ ην&μενα έχον τίλα- 
τντερον^ εις ο ^Ιμελγον το γάλα. "Όμηρος (Π 641)" 

ώς οτε μνΐαι 
0ταϋ•μω ένφρομεωΰιν ^νγλί^γέας κατά ηέλλας. 
τοντο δϊ 'Ιππώνα^ λέγει τιελλίδα (&. 38 Β*)* 
έκ πελλίδος πίνοντες' ον γαρ ^ν αυτί] 
κιίΑίξ, ό παις γαρ έμπεβων κ«Γτ|ξΐκξε, ά 

δηλον, οϊμαι^ ποιών οτι ποτήριον μίν ουκ τ^ι/, δ^' άίτο- 
(6 ρίαν δϊ κύλικος ίχρώντο τη πελλίδι. χζά πάλιν (Γγ. 39)* 

έχ δε της πελλης 
επινον^ αλλοτ αυτός ^ αλλοτ* ^Αρητη 
προνπινεν. 

6. 6 ίν^ίχίδαις Α 7 άφναανης ΒθΓ^Ιί 11 χρί«ν Α 

12 Κλείταΐίχος Ο&β: και τάριχος Α 22 αύχοις Ε 27. 28 ί'ηι- 
νΐν &λλοτ' αυτός, &λλοτ' νίρι^τί/ ττροΐπινίΐ' 8ο1ι\υ Ι 
τίίγα^ έγχεουϋιν ούχ &λλο τι αν ίΓι; ϊ) έκπεταλον :χο- 
Τί^ρ^ον. μνημονεύει δ^ τον όξνβάφον άΐ£ χοτηρίον και 
Ενβονλος έν Μυλω&ρίδι {11 186 Κ)• 

καΐ Λίεΐν χωρίζ μ,ετρω 
δ|ύ/ίαφον είξ το «ο^νίίν' £?#' νπώμνντο 
6 μεν οίνοξ δ|θ5 αϋτ'ον είναι γνήϋιον, 
ί το (5' 'ό^οζ οίνον αντό μάλλον Ο^ατε^ον. 

88. ΟΙΝΙΣΤΗΡΙΑ. οί μέλλοντες «Λοκί^'^ϊδίν τΙ)ν ύχόλ- 
λνν έφηβοι^ φηβΐ ΙΙάμφιλο^^ είδφέρονβι τω Ήραχλεΐ 
μέγα τίοτ^Ιριον πΐηρώϋαντεζ οΐ^ον, ο καΑοΰσίΐ/ οίνι- α 
ΰτηρίαν, χαΐ βπεέΰαντεζ τοΐζ ΰυνελ%^ύνΘΐ διΜαβι πιείν, 

ΟΛΛΙΞ. Πάμφιλοζ εν Άττιχαϊζ Αεξεβι- τ6> ^νλινον 
τεοτήριον άτίοδίόωΰι. 

89. ΓΓΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΝ. Πο0ειάώνιθ5 6 ψιλάβοφος έν 
εχτιι καΐ τρίαχοΰττ} τών^Ιΰτοριών (Γ Η Ο III 264) ώζ οντω 15 

49ΐ:χαλονμί'νων τινών τίοτηριων μέμνψαι γράφων οντω^' 
'1]6αν 61 χαι όνύχινοί ύχύφοί χαΐ ϋννδεύεΐζ τούτων 
μέχρι διχοτύλων' χα\ Πανα%Ί}ναιχά μέγιβτα^ τά μ^ν 
δί'χοα, τά δϊ χαΐ μείζονα.^ 

ΤΤΡΟΑΡΟΝ χρατηρ |υλινο5, είς ον τον οΙνον χιρν&βιν 20 
οί Άττιχοί, ^κοιλοι^ εν Λροάροις' φτ/ίι Πάμφιλος. 

90. ΠΕΛΙΚΑΙ. Καλλίατρκτοξ εν'Τπομνήμαβι θρατ- 
Ι των Κρατίνου {Ι 38 Κ) άτίοδίδωβι χνλιχα, Κράτης 
Ι ό' έν δεντέρφ ^ΑττιχΎΐ'ξ διαλέχτου γράφει ούτω^ (ρ. 64\ν)' 

Ι *οί χόεζ πελίχαι, χα^άπερ είπομεν^ ώνομίίξοι/Γο. 6 ίέ 2δ 

^^ 3 μνλω^ί}ί&7\ι λ: οογγ. Βαίβο 48α τβΓΗΌβ οοΓπαρϋ 7 αυτό 

Οί: αντίιν Α 8 οίρΐΰτη^ία ν&βΟίίΓαιιι ΑίΙιβηΗμΒί (ηοη Ρβια- 

ρΐιϊΐι) θΓΓΟΓβ πίΐΐιιαι, ο1 Η 69. β1 Ρΐιοΐ. 3. -ν, ΡοΠ 3,52. 6,22 
8 88αί:βηα οϊτοχΕίρίσ^αι, βί. Ηθθ 12 6λΙί.ξ ΑϋιβηΛβΐ θιτογ, ΓογΙ. 
ίΓί1(Γ/ΐ|, οί. ΡοΙΙ. 10,78 εί Ηβδ. β, χίλικαν 17 αννδέΰεις οον- 
Γΐιρίαιη 20 κίρνάϋΐν Α ταςνώΰΐν Ε 21 οΓ άγροΗοι \Χ'ύΆϊα. 
ροθΐ&θ νβΐ'Ιία α Ραιηρίιϊΐο οίίαΐα α^^ηοτϋ Μβϊη ΙΑ 03 μι/ί;μοΐ'£ΐ}α αύτον κίχΐ ^Αριίίτοφάνηζ εν ^ράμαΰι λέ- ^ 
γων (Ι 466 Κ) • 
^^ Λάντες ό' ίνδον πεταχνοννται. 

β 93. ΠΛΗΜΟΧΟΗ βχενθ3 ί(εραμεονν βεμβίκώδε^ έδραΐον 
δ ή<ί«χ^, δ κοτνλ/ίίκον §νιθί τίροΰαγορενονβιν, &$ ψηΰι 
Πάμφιλοζ. χρώνται δΐ αντω εν ^Ελενδΐνι τϊ] τελευ- 
ταία των μνΰτηρίων ήίΐ£'ρ«, 7]ν καΐ ολ' αύτοϋ προΰα- 
γορενονϋι Πλημοχόκζ' εν {] δύο Λλημοχόαζ πλ'ΐιρώΰαντε^ \> 
την μεν Λρός ανατολάς ^ την δε ΛρΟ£ δνΰιν .... άνί- 
10 βτάμενοι άνατρειΐονΰίν τ ε έτίίλεγοντες ρηΰιν μνΰτιχήν. 
μνημονενεί αυτών καΐ 6 τον Ιΐείρί&ονν γράψαξ^ είτε 
Κριτίας έβτίν ό τύραννος η Ευριπίδης (ίτ. 692Ν), λέ- 
γων οϋτωξ' 

ίνα πλημοχόαζ τάύδ' είς χ%•όνιον 
15 Ζ*^*/** είψήμωξ Λροχεωμεν. 

ΤΤΡΙΣΤΙΣ οΓΐ ίτοτι^ρώυ είδος προειρηται έν τω ηερί 

Ρτοϋ βατιαχίον λόγω {ο. 27). 
94. ΤΤΡΟΧΥΤΗΣ είδος έκτίώματος^ ώς Σιμάριϋτος ο 
ίν τετάρτω Συνωνύμων. "Ιων δ' ό Χίος έν ^Ελεγείοις 
20 (ίτ. 2 Β)• 

'ίΐμΐν δ\ 'κρητηρ^ οινοχόοι Γέρακες 
χιρνάντων τΐροχύταιϋιν έν άργνρεοις. 
Φιλητας δ* έν Άτάκτοις (^γ. 52 Βαοΐι) άγγεΐον ξΰλίνον, 
«φ' οίί τους άγροίκονς τίίνειν. μνημονεύει αύτοϋ χαΐ 
ίό'Αλέξανδρος έν τιγονι (ΚΙ 373 Κ). Ξενοφών (¥' έν Ι 1 3 ηίντ«.χν%νται Α Ε: οοιτ. ΟαΒ β ΡΙΐοϋο β. ν, ΐίί&αχνοΐύτίΐίΐ 
^Ιοββα ΗθΒ7θ1ιϋ 6 ^ον%ί\ νΐχ ροΙθ3Ϊ; οαιη ΐδ^αίον ϊαιίβ;!, £ογΙ. 
ΙίρβΛν, ζ^πλατνν ίχον τον κνϋ-μίνα"} ήσνχ^ οοΐΐ ΡοΙΙ. 10, 74 
7. 8 τιαλοϋαι ηλ-ημοχόην ΡοΙΙ 9 άνατολην Ε ΙαΐίΐΙιιιιι ηοΐ. Κ 
βίνβ αηΐβ βίνβ ροθΐι άνιατάμενοί 15 τΐςοΰχύΐαμεν Α: οογγ. 03.8 
21 Ηρητήρι οίνοχό^ίί (οινοχόοι Έ] ΑΕ, οΓ. ρ. 4631> 23 φιλί- 

τας Α φιλήζίχς Ε 25 Τιγονίω ΜβΙα 
^ ΤΑ όγόόω Παιόείαζ (ο. 8,10) προχοίδας τινάζ λέγει [κνλιχα^'] 
γράφων ^}όε (ό ί^ λόγοζ έβτίν αντώ τζερί Περΰών)" 
^^ν όΐ αντοΐί νόμιμον μη :π:ροχοίδας είϋφε'ρεβ^αι εις 
τά βνμτιόΰι,α^ δ^λον ^τί νομιζοντες το μή νπερπίνειν 
^χτον εέν χαΐ ΰώματα χαΐ γνώμαζ έψαλλαν ννν δ\ 
το μεν μ^ι είΰψΒρεβ^αι ίτι αν χαταμενεΐ' τοσούτον ίε 
πίνονϋιν ωΰτε άντΙ τον είβψερειν αυτοϊ εκφέρονται^ 
επειδάν μηκετι δννωνται όρ^ούμενοι. έξιέναι.* 

πΡΟΥΣΙΑΣ. δτ6 το τεοτήριον τοντο ίξορ^όν εϋτι 
προείριίτϋα (ρ, 475 ί). χαΐ οτλ τήν προβηγορι'αν εϋχεν 
από Προνύίον τον Βι^νίας βαΰιλενΰαντος καί Ιτά 
τρνφί} καΙ μαλακία διαβόητου γενομενον ίΰτορεΐ Νί- 
χανόροζ ό Καλχηδόνίος έν χετάρτψ Προνΰίον Σνμ- 
πτωμ€(των (ΓΗ& IV 462). 

95. ΡΕΟΝΤΑ, όντως ποτήρια τίνα έχαλεΐτο. μνη- 
μονεύει δ' αντών '^ίϋτνδάμας έν "ΕρμΤ} λέγων ο^τως 
(ίτ. 3 Ν)• 

χρατήρε μίν Ί(ρώτι6τον άργνρώ δνο^ 
ψιάλαζ δ\ πεντήκοντα^ δέχα δ\ χνμβία^ 
ρέοντα δώδεχ\ ων τά μίν ίήί' άργνρα 
ΐ}ν, δύο δ} χρν6ά, γρύψ^ το δ* έτερον Πήγασος. 
ΡΥΣίΧ φιάλη χρνΰ^Ι^ Θεόδωρος. Κρατίνος έν 
Νόμοΐξ (Ι 52, 124 Κ)• 

^νβίδι 0πενδων. 

96. ροδιάς, άίψιλος Αίρη6ιτεί%ει (τί> <ί^^ δράμα 
ταντο Κα λ λ ίμα %ο£{ϊτ. 100 ά* δοΐιιι) επιγράφει Εύνοϋχον) • 
λέγει δΐ οντωξ αϊ 642 Κ)' 

1 ϋνΙι•κα5 στα. Ε 8 άξ/χονμενοι Αί οοτγ. Ε β ί'ξοοϋ•ον 
δΐΐδρβείιιιη Μβΐιΐ6ΐα.ο 21 γψνψΐ ΑΕ: οογγ. Ο&β 22 ρνσίζ 

νβ*ιι& Η,ριιά €Γαϋηΐ3ΐη οοϊτυρίθία, οί. Ηθ5. 9 ν.: χςναίς τβοΐβ 
ίπΙτΛρ. 6021); ΤΙιβοάοηιιβ ^Ρ3.ϊαιηίν1;Ϊ€η8 Β,ηί τβοία χςνΰίδι Ιβ^βΙϊΗ,Ι 
&ΐΐι1 &ΐΐΓ69ΐα ί'υΪΒΒθ ραίβΓίίπι β Οιαύίηί νθΓΜβ οοϋί^βΓθ ροίβταΐ 16 ^ 20 Ι 

25 
ΊΑ 95 ηιεΐν ό' Ετι 
άδρότερον ^ των 'Ροδιακών ί] των ρντών. 
μνημονεύει αυτών χαΐ ^ίώξιππος έν Φιλαργυρω (οΓ. 
ρ. 472 1^) χαΐ "Αριστοτέλη ζ έν τω περί Μεϋ-ης (οί.ρ. 464 ο) 
δ Ανγχεύς τε 6 Σάμιοζ έν ταΐζ Έπιοτολαΐς (οί". ρ. 469 1>). 
97. ΡΥΤΟΝ έ'χει το ν βραχν χαΐ οξύνεται, ^η- 
μοβ&ένηζ έν τω κατά Μειδίον (οί. ρ. 481 θ) ^ρντά κ«1 
χνμβία, φη6ί, καΐ ψίάλαζ.' ^άίφιΧοζ δ' έν Εΰνοΰχω 
^ Στρατιώττι — έϋτΐ δε το δρ&μα διαΰχενή τον Αίρψίΐ- 
10 τεέχουζ — (Π 512 Κγ 
Ι Ισθ•* ν•Λο•ιέα(5%-αι πλείονας' πιεΐν ί' ^τι, 497 

^Η αδρότερον ί] τών 'Ροδιακών ί) των $ντών. 

^^'ΕΛίνίχος δ' εν 'Τποβαλλομίναις (ΠΙ 331 Κ)• 
χαΐ των ρντών τά μέγιϋτα τών όντων τρία 
15 πένειν δει^ϋει τημερον προς χλε^ύδραν 
ι χροννιζόμΕνον. αμφότερα δ^ οίωνίζομοίΐ. 

εν έβτιν έλέφαζ — Β. . . ελέφαντας περιάγει [^ντόν]; 
δ Α, χωρούν δνο χόας, Β. [ον] ονδ' αν έλέφαξ έκπίοι. 
Α. έγω ζδε)^ τοντό ζγ' έχ)πέπωχα πολλάχι^ζ, 
20 Β. ο•ύδϊν έλέφαντοζ γαρ διαφέρεις ονδΐ ϋύ. 
Α. έτερον τριιίιρΎ{ς' Γοΰτ' Ϊ6ως χωρεί %6α. 
περΧ δ% τον τρίτον λέγων φηβίν 

ό Βελλεροψόντηζ έΰτίν άπο τον Π7]γάΰον 1 δ' Ι'τί Μθϊη: ΐέ Α, γέτι ρ. 497α 2 ώνίρ* δτί^ον Α: 

{β£. ρ. 497» ίν. τών 'Ροϋ. Μθίη, ηβ(1 ο£. ρ. 603ί 'Ροδιάδων 
ίδο1ι\Γ, οί. ΡΗοί. 8. ν 11 ΛΐΕίν '/έζι Δ, οί. Άά. γ. 1 12 ^ί'. 
|^»ά, ν. 2 16 άμψότίρα ϊηίϋΙΐΒζβτ&τατίΆ, ύ &\ί ίιιίίίο ρΙαΓΟ, 

6Γν8.1β• €38βηΐ; 16. 17 οίωνιξομΐναι. ίϋτιν 6' ίλΐψας Α: 

οΙιανίζορΜί ΜϋΒ, Γβϋίΐΐια οογγ. Κ 17 ρντόν άβΐ. ΒοΙ)γ, ΓογΙ. 
ίζ^τί 5';> νβΐ {^άλΧ'^ ίΐέφαντας 18 χωροννχα Α Ε: οογγ. ΟοΙίΓ 
Ρ^ν Λθΐ. Μβϊιι 19 ^ε &Λ^. Οαθ τοϋτο πέΐΐωαα Α: γ' ΆάΛ. 

Μβίη, ^χίΤίϊΓοοκκ Οί 21 τοντις ώς Α: οογγ. βοΐΐΐν 22 τρί- 

τον Ι)θΙ)Γ: ^ντοΰ Α Μ ΙΑ τήν ΛυρΛίΌον Χι'μαιραν €ίΦ}χοντικώς. 
εΐεν^ όέχον ααΐ τοντο. 
ίχοίλδϋτο δε τίί ρντον πρότε^ον χέ^αζ, δοκεΐ δε ϋκενο- 
ΛΟίη&'ίιναί νπο πρώτον τοϋ Φιλαδελφσν Πτολεμαίου 
βαΰίλεω^ ςρο^ίΐ^ματί*: γενΐό^κί τ&ν ^^^^βίνάη5 εικόνων. δ\ 
α τι] γάρ ενωνύμω χειρί τοιοϋτον ψερει δημιούργημα 
Ίίάνχων των ωραίων τίλήρεξ^ έμψαινόντων των δημιουρ- 
γών 035 ίίίίί ^οϋ τη^ *^4μα1^εία.ς έϋτίν όλβιώτερον το 
κεραξ τοντο. μνημονεύει αυτόν Θεοχλ'ης εν '7θυ- 
ψάλλοίξ οντωζ {Β^χφ αηίΐι." 519)• 

έ%•νύαμεν γάρ ϋημερον Σωτήρια 
τΐάντεξ οι τεχνΐτκι' 

με^' ων πιων το δίαεραξ ώρ τον φίλτατον 
βαβίλεα πάρειμι. 
^ιοννβΐίτΟζ ί' ό Σινωπενς εν Σψζονβί] ν.αταλέγων τινά. 
ποτήρια καϊ τον ρντον εμνηϋ^η^ ώς ιτροέΓττον (ρ. 467 α)" 
άΉδνλθ£ δ' εν Έταγράμμαΰί τΐερί τον καταϋν.ευαΰ%έν- 
τοί ϋηο Κτηΰφίον του μηχανοποιον φντοϋ μνημονενων 
φηΰί' 

ζωροπόται, καΙ τοΰτο ψιλοζεφνρον χατά νηον 

το ρντον εύόίης δεντ* ί'δετ' ^Αρύινάης^ 
6ρχη6τ7)ν Βηΰάν ^ίιγύπτιον' θ£ λιγνν ^χον 
βαίπίίει ηρουνον προζ ρύύιν θιγομένου, 
δ ου τΓολί'^αον ΰνν^ημα, διά χρνύεον δϊ γέγωνεν 
κώδωνος κώμου 6νν%•εμα καΐ ^αλίηζ, 

4 έπι ηρώτον Μοΰα 6 χι^ιρί ΒΚΒίντι τοιούτον Ε 13 τοβϊ 
κίρας Ε 20 ψιλοξΒίφνρου Α: οοιΐ". ΰί13 21 (ίδίΐτΐξ Α: οογγ. Κ, 
αίδοίης ΙεοοΙβ, βθ(1 ΓβηυΪΓϋαΓ ηοηιβη Αϊδΐηοειβ Ζβρ1ΐ7Γϋχ<1ί ρΓΟ- 
ρήϋηΐί ίβίΒΪιΐΗ, ίοπηα αΐΐοςυΐ ϊηϋ6ΪίαΙι τίοίβΐαΓ Ηβά^τίο οοηΛο- 
ιιωχίΐβ, 22 Βηϋ&ν Κ: §>ψαν Α; τΐι^ίαιη ΒβΒΗβ άοϊ 3ρβοϊβιη 

!β£θΓβΙ)Ε4, οί. τ\χ^\Ά 8.ΐ> Ερΐηϊοο άββοήρία εαρΓίΐ ΙϋΙ.&Ι) 23 τ\γο- 
μένον Α: οογγ. §α1ιη&Β 24 ον ΙαοοΙιβ.• χαΐ Α 2δ ανν9ημα 
Α: ΟΟΓΓ. Ιιΐυβ Νεΐλοζ όχοΐον ανα^ μύβταίς φίλον ΙεραγωγοΙζ 

ενρε μ^λος %'είων τίάτριον ί^ νΜτων, 
άΑλ' £1 Κτηΰιβίον ΰοφ'ον ενρεμα τίετε τοντο, β 

10 δεύτε, νέοι^ νηώ τώδε παρ' Ά^ΰινόης. 
^Θεόφραϋτοξ <5' εν τώ χερΙ Μ^&ης (Γγ. 122 Τν) το ^υ- 

τόν φηΰιν δνομαζόμενον Λοταίριον τοΐζ ^ίρω6ί μόνοι^ 
άποόίδοβΟ^αι. ^ωρό&εος ό' ό Σίδώνιός φτιόιν τά 
(ντά χεραΰιν όμοια είναι ^ όιατετρτιμίνα δ' είναι , ^ξ 
^η/ χροννιζόντων λετΐτώζ χάτ(ύΟ•εν Λίνονϋιν^ ώνομάαΟ-αι 
10 « άπό τήζ ρνϋεως. 

98. ΣΑΝΝΑΚΙΑ. Κράτης ένπέμπτω'Αττιχήζ^ίαλεκχον 
(ρ. 65 ^ Εκπωμά φ7]6ιν είναι οντωξ χαλονμενον. ίΰτΐ 
δί Περϋικόν. Φιλήμων ί' έν τϊ] Χήρα βατιαχών ΐ 
μνηβ&εΐζ καΐ τι} γείοιότψι τοϋ ονόματοξ τίροΰπαίξας 

ηψηϋί (II 503 Κ)* 

[ΰαννάκρα] ίτΐτίοτραγελαψοι^ βατιάκια^\(5αννάχια. 

ΣΕΛΕΥΚΙΣ. δη άτίο Σελεύχου ταϋ βαβίλέωζ τήν 

προθηγορίαν εΰχεν το εκπωμα προείρψαι (οί. ο. 96), 

ίϋτορούντοζ τοντο καί '^τζολλοδώρον χον Άϋ•ηναίον. 

5η Πολέμων δ' έν πρώτω των ^ρος '^ίδαΐον (Γγ. &7 Ργ) 

"ποτήρια^ ψη6ί, Λαρατίλι^ϋια ΣεΙενχίς^ 'Ρύδιάς,'Αντιγονίζ,'' 

ΣΚΑΛΛΙΟΝ κνλίχίον μικρόν, φ 6%ενδονβιν ΑΙολεϊζ,^^^ 
ως Φιλι^ταζ φηβιν εν ^Ατάκχοι^ (ΐι•. 63 Βαοΐι), 

99. ΣΚΥΦΟΣ. τούτον τίνες την γενιχ'ήν ΰνν τω ύ 

ι όκοίος Α: οογγ. δοΗ-Λτ 3 άλΐ' ίί Μβίη: άΐλά Α 7 ϋο- 
ιοΙΗβαδ δίάοηϊπδ ηοΏ <1ίν6ΓΜΐΐ3 τίάβΙαΓ αΐ) ΑβΟΕίΙοηϋΒ, 10 5έ 
(ρΓΟ τί) Ε, ίαΐβΐΐβ^ε ^εί αί> ήαΰ ψ3α τε ηοιη^η αϋΰερβηίηί* 

11 σανι/άκρα (Ιιοο αοοβηΐα) ΑΕ: οογγ. Κ, ΟΓΛίΐβ Ιιηϊπδ ροοϋΐί 
ηοΗίιίαπι βχ αηο ΡΙαϊΙβηιοηίΒ Ιοοο ΙΐΒΐιΒυϊΙ:; 14 ^ροοπιχίζων Ε 
16 ααννάν-ςα ναΓΪατπ Ιθεΐίοιιβηι άεΙ. Κ• Ιπεϋ Ρΐιΐίβηιο βοιίβιη 
ιιιο<3ο «ΐΐΐο ΑοδΛίηοβ 3, 82 Ιϋ&ιΙι&Γδ, ηοιηίιΐίΐ ζίορι'σκοί' καϊ Έρ)'ί- 
β%τ\ν ««1 Μυ^τίυκην (ρνο Μν^ττινόν) βηυηιβΓαηβ 22 ν.άλλιον 
Α: ΟΟΓΓ. Οαβ οϊ ίί αν.αλΙόν αάά. Ηθ3. 8. τ 23 φιλίτας Α 

ΑΤΗ»»Α.ΚΤΓΙ ΠΙ. 1 υ προφέρονται δια παντός^ ούχ ευ' δτε γάρ άρβενιχόν 
έϋτιν ύ (ίκυφο?, ώς λύχνος ^ ^νεν τον προοιϋόμεΟ-α^ 
(ίτε δ^ ονδ έτερον το ΰχύφοζ^ ΰνν τώ ό κλινονμεν 
ΰχνφοζ ΰχνφονς^ ώς τεΐχοξ τειχονζ^ οΐ ί' ^^τηκοί 
την εν%Έίαν χαΐ άρβενιχώς καΐ ονδετερως λεγοναιν. δ 
'ϋ'ίϊί'ίχϊοί (ϊ' εν τψ δεντέρω Μελαμποδίαζ βνν τώ π 
ΰκναφον λέγει (ίτ. 133 Εζ)" 
1} τώ δ^ Μάρης ^οόζ άγγελος ^λ^ε δι* οΐ'κον^ 

πλτιί^αζ δ' άργνρεον ΰκνπφον φερε^ δώχε δ' ίίνακτι. 
καΐ πάλιν (ίτ. 194)• 10 

χαΐ τότε Μόντηξ μϊν δεβμ^ν /3ο03 αΐνντο χερδίν, 
'Ίφικλοξ δ* επΙ νώτ έπεμαίετο, τώ δ' έπότΐΐα&εν 
ϋκντΐψον έχων ετερ7}^ ίτερι^ δε ϋκΨιητρον άείραζ 
^ΰτειχεν Φνλακοζ και ένΐ δμώεόϋιν ίειτΐεν. 
όμο/ωβί ίέ χκΐ Αναξίμανδρος ^ν τΤ] *Ηρωολογία λέγων 15 
ο ωδε (ΓΗ Ο II 67)" ^'^μφιτρνων δί τ9ιν λείην δαΘάμενος 
τοις 6χψμΰίχοΐ£ Χίά τον βκύ%φον έχων ον εϊλετο αύτω.' 
χαΐ πάλιν 'τον <Ϊ£ ΰκύπφον Τηλεβόϊ} δίδωΰι Ι7ο6ει- 
άών παιδί τω ίαντον, Ττιλεβότ^ζ δΐ Πτερελεω• τοΰ- 
τον ελών άπεπλεεν.' ομοίως ε^ρηκε καΐ Ανακρέων 20 
(£γ. 82 Κ*)• 

^^"01 ί' ^χων ϋχνπφον ^Ερ^ίωνι 
τψ λενχολόφω μεϋτον έξεπινον^ 
— αντί τον προέπινον. κνρίω^ γάρ έύτι τοντο προπίνειν^ 
τδ ετερω προ εαντον δοϋναι πιεϊν. καϊ 6 ^Οδνϋ6ε^}ς 2δ 
ίέ χαρά τψ Ό μη ρ φ {ν 57) τι} 
(1 '^ρή'ΐν δ^ έν χερϋΐ τί^ει δεπας άμφιχνπελλον. 

6 μετά τοϋ χ Ε 8 ζάδ' ίμα^ης Α: τω ίέ Μάςης Μπβ, 

Μάρις '^ϊΐ&τα 6 Π 319, ιιΐϊί ϊΐβιη ΙΛίτί άβίβήοΓβθ Μά{^•ης ϊι&})6αί 
11 βυΐις ΗθπίδΙβΓίι: βως Α 12 τό Λ' ίποχια&^ΐν Α γ εογγ. Μιι^ 
1δ ήρωιοΑο/ώίί' Α 20 ^%ων (ρΓΟ Ιϋών) ΠοΙϊγ 25 &ν86ναι 
26.27. τ^ι άςιχβψ ή 6' ίν Α: οογγ. ΰίΐ9 < ι 

2 ΙΑ 99 ΙΟ ι 15 ίΟ ίΙ& χαΐ έν Ίλιάδι (Ι 224)• 

πληΰάμΐνοζ δ" οΙ^νοιο δεΛαζ δείδεκτ' Ι4χίλήα. 
τίληρονντεζ γαρ προετεινον άλλ7ΐλϋΐζ μετά προΰ€ίγορεύ- 
σεως. — Παννασ^ΐξ τ^^τω Ήραχλείαζ φηβίν (ή:. 4 Κϊ)• 
τον χερό0αζ κρτιτηρα μεγαν χρυδοΐο φαεινον 
6χνηφονζ αίννμενος ^αμ^ας ποτον ήίί.Ί/ επινεν, 
Ενριπίδηξ δ' εν Ενρνβ&εΐ άρΰενιχώ^ ίφη {ΐΐ, 379 Ν)* 

βχνψοζ τε μακρόζ, 
χαΐ * Αχαιοί δ' εν ^Ομφάλτι (ίΐ. 33 Ν)• 

ό δ\ Οκνφοζ με τον ^εοϋ καλεί. 
Σιμωνίδης δΐ {ΐν. 246 Β*) "ονκτόεντα ΰκνφον' ίφη. "Ιων 
ό' εν 'Ομψάλϊ] (&. 26 Ν)* 

ϋϊνοζ οΰκ ενι 
εν τω βκνφει, 
το 6κνφει ίδιως άπο τον βκνφος βχηματίϋας ονδετερω^ 
^φη. δμοίωζ καΐ 'ΕΛίχαρμοζ έν Κνκλωτα (ρ. 243 Ι)' 

φερ' έγχεα^ είζ το βκνψοζ. 
καΐ "Αλε%ις έν Αενκαδία ;Π 344 Κ)" 

οΓνου γεραιοί^^ χείλεΰιν μέγα βκνφοζ. 
χαϊ Έπιγένης έν Βαχχίδι (II 417 Ε)" 
το βκνφοξ εχαιρον δεχόμενος. 
Φαίδιμός τε έν τίρώτψ Ήραχλείας (ρ. 214Κί)' 
δονράτεον ΰκνφος εύρν μελίξώροιο τΐοτοΐο. 
χαϊ παρ^ Όμήρω δ' ^Αρί6τοφ(<νη£ Λ Βνζικντιος (ρ. 42 Γ 
*ώι. Ν) γράφει (ξ 112)* 

πληύάμενος ά' αρα οί δώκε ΰκνψος, φπερ ξ-χινεν. 5 ψαεινον Κίη^βΐ 6 α.Ιννμίνονς Α: οογγ. 5 -δ-κμίάς Α 
ΐναμίν Κοβοΐιΐγ 7 (ν^νϋ^^ίαι Α: οογγ. €»9 8 μι%^ός ΝίΐιιοΙί 
10 %αλιΐς Α, οΓ. ρ. 466 ? 15 τό σκιίφίΐ ΙΥϊΙδπι; τώί ΰν.νψα Α 
Ιϋωζ Μπβ: τ&ί ίϋίως Α, ίοτί. <^5ιά^ του ϊΐ ί&ίως 20 βατίχιοα 
Α: ΟΟΓΓ. ΚοοΙς 26 ώνίτί^ λ: οοητ. Ε 

1* 100 ΙΑ Λ?^ράμενος ό' αρα οΓ δωκε ΰχνφον^ φτεερ επινεν. 
'^ΰκληΛίάδηζ δ' 6 Μν^λεανοζ έν τώ τιεψί τίις Ν&^ 
ϋτορίδύζ ψΎΐϋΙν {ΐ.ί. \^. 4771) δη τω ΰκύψει κκι τώ Χί-Λ 
ΰνβί'ω τών μίν εν αύτει χάί μετρίων ουδείς έχρΐμο, 
βνβώταί δΐ χαΐ νομείς χαϊ οί έν άγρω^ ώς 6 Ενμ^^ιο^ 

χληϋκμενος δώχε ϋχύφος, ώπερ ^πινεν^ 

οίνου ένίτίλειον, 

χαΐ Άλχμαν δε φηύι (ΐτ. 34 Β*)• 

499 Λολλάχι <ϊ' έν κορυφαΐς όρεωι/, δκ« 

^εοΐ0ίν αδί} πολνφανος εορτα, 

χρύΰεον ίίγγος εχοι<3α μέγαν <?κνφον, 

οϊά τε Λοιμένες άνδρες έ'χονϋιν^ 

5 χερύΐ λεόντεον έν γάλα ^εΐβα 

ηφόν έτνρηΰας μέγαν αχρνφον 

άργειοψόνται. 

Αίαχύλος δ' έν Περραιβίβι ψηϋί (&. 184 Ν)" 

τΐον μοί τά τΐολλά δώρα κάκρο^ίνια', 

ττον χρνβότενχτα χάργνρά 6χι>ψώματκ•^ 

Στηΰίχοροζ δ} το τΐαρά Φόλω τω Κεντανρω λοτι| 

ριον ύχνψίον δέπας καλεί έν ί'ύω τω βχνφοειδές' λεγ$έ 

ι5' έτΐΐ τον "Ηρακλέους (ίΐ. 7 Β*)• 

σκύφιον Οε λαβών δέχας ίμμετρον ως χριλάγννον Ι 

πί' έπνύχόμενος^ το ρά οί παρέσχε Φάλος χερά^α^ 

«αϊ. "Αρχι^πος δε έν ^Αμφιχρύ&νι ούδετέρως εϋρηχε 

(1 680 Κ), 100. λάγννον δε μέτρου λέγονΰιν εΐναι ^νομα 

ί 

12 9•εοί6ίν Ηβπη: &ίθίς Α 16 ίτίαλα&Βΐΰα Α: οογγ. 

ΗβΓίη (90ΓΪρΙιΐΐη ίτιϊΐ: ίγγάλα &(ίΰίχ) 17 άργιψόντα ^γβπππι. 
ΗαΒϊ1>. ΡΙιϊΓοΙ. 10, 350, θΐηθηΰ&ΐίο ι1αΜ& 2δ ίτΓ Ε: «Γ* Α 

26 ΑΓοΙιϊρρί Ιθδΰιιιοΐίίαηι ίιηρΟΓίιιιΐθ ΐηΐθήίϊοΐ^αηι υ 101 παρά τοΓ^ "Ελληΰίν, ώζ χοί>$ χαΐ κοτύλης, [χωρείν ό^ 
αντό κοτνίας Άττιχάζ δώ&εκα.] καΙ Ιν Πάτραας δε 
φα6ι τοϋτ' είναι ζ6 μετρον Ζϊ}ν λάγννον. άρϋενικώζ 
δε είρηκε τον λάγννον Ν^κό6^ρ(^τοζ μίν εν Εκάτη 
δ (Π 223 Κ)' . 

τών κατεβταμιηΰμενων ο 

'ήμΐν λαγννων Ληλίκοι τίνες; Β τριχονς. 
καΐ πάλιν 

ΓΟν μεβτον ημΐν φέρε λάγννον. 
10 καϊ Ιν ττ] εηιγραφομενΐΐ Κλιντι (ϊΐ^. 224γ 

καΙ δνύχερήζ λάγννοζ οντος τίληϋίον 

άίφιλος εν '^ναβωζομενοίζ {Ί\ι. 544)* 
λάγννον εχω κενόν^ ώ γραϋ^ ^νλακον δ^ μεϋτόν. 
η Ανγκενζ <5' ό Σάμωζ εν τη τερος ^ιαγόραν^ΕπιβτοΙϊ] 
γράφεΐ' 'καθ' ον χρόνον επεδήμι^αας ζ^εν^ Σάμω, ^ια- 
γό^α^ πολλάκις οϊβά βε παραγινόμενον εις τονς παρ* 
ίμοί πότονς^ ίν οίς λάγννος κατ ϋνδρα κείμενος οίνο- 
χοεΐτο, προς ήδονην διδονς εκάΰτω ποτήριον.' *Αρι- ιΐ 
ϊο ΰτοτελχις ^' ^^ ^\1 Θετταλών Πολιτεία (ίι•, 452 Ε) ^ηλν- 
χώς λέγε0%αί φτ^ΰιν ϋπο ©ετταλών τήν λάγννον. καΐ 
'Ριανος 6 έποποώς έν Έπιγράμμαυιν (ρ. 211 Μ)' 
^}μΐ6ν μεν πίβοης κωνίτιβος, ^μιΰν §' οίνου, 
^^4ρχΐν\ άτρεκ^ως ^δε λάγννος έχει. 
!5 λεπτοτε'ρης δ* οΰκ οΜ' έρίφον κρεα• πλην 8 γε πεμψ(ί3 
αΐνεΐΰ^αι πάντων α^ιος ^Ιπποκράτης. 

1. 2 τβτΐιβ, %ωρ(ΐν δ' — βώδία,α, ηπαθ βπιιΙ; χοόζ βχρίϊΰΐιΐϊο, 
άβΐ Κ 3 φηΰί Α (ίββΐ* 3€Ϊί«^βϊ|?Ιΐ3,6ΐιββΓ0 , β^ο ηοη ηοΐανί): 
ΟΟΓΓ. Οαβ, ηίθί ίοτίβ ^β,νϊα» Ιιαβο ϋ0ΤΓΰρ6& 7 ηηΐίχοι. άρσενί- 
%ος δι Βΐ'ρητίί τον λάγννον {<ι?. ϋϋ Ι)) τινί'ί Α: οογγ. δ^'^1^ν■ 
13 ίοιί. ^ίψίίος <όί> 16 ίν άΑΑ. Μιιβ 19 νβΛα ηοη 

ΐηΐε^α 23 -κωπίτιδος Α: οογτ. Τουρ 25 χιοίας Α: οοττ.'ΝΙίϊνο. 
102 1Λ ούδετί^ωξ όί ^ίφιλοζ έν ^ΑόελψοΙ^ Βίρηχεν (ΙΙδ4ΐΚ)• 

ώ τοιχωρύχον 
εκείνο χαΐ των ^νναμίνων λαγύνιον 
έχον βΰίϋξειν είξ τά γενμα^' νπο μάλης, 
χαΐ τοϋτο ηωλεΐν μέχρι αν ωβτίερ έν έράνω δ 

5 εις; λοιποζ ^ χάπηλοζ '^διχημενοβ 
ύίΤ* οίνοηώλον. 
το δ' ίν Γηρνονψδι Σΐηϋιχόρον '^ίμμετρον ώς τριλά- 
γννον* τι)ν των τριών γενών άμψφολίαν έχει. Ερα- 
τοσθένης δέψηβι (ίΓ. 82 51τθο1;ει) λέγε^&αι τ-^ιν Λεταΰον 10 
Άίά τήν ΰτάμνον {τπό τίνων, 101. το ίί ^αύψοζ ώνο- 
μάβθη άτΐο της βχαψίδοζ. καΙ τοϋτο ί' έβτίν ομοίωξ 
άγγεΐον ξνλινον ΰτρογγνλον γάλα χαΐ όρον δεχόμενον, 
ί ώ^ καΐ Λαρ* 'Ομιί^ρψ λέγεται {ι 222)* 

ναΐον ί* 6ρφ «γγεα πάντα 15 

^αυλο^' τε βκαψίδες τε τετνγμένα^ τοις ένάμελγεν. 
ει μη ΰχνψος οίον ϋχν&ος τις δια το τους Σχνθας 
περαιτέρω τον δέοντος με'θτνϋχεϋ^αι. ^Ιερώννμο§ δ' 
ό 'Ρόδιος εν τω περί Μέ%^ζ (&. 2 Ηΐ) χαΐ το μεθυβαι 
600ί?χρθί<ϊβί φηϋί' ύνγγενϊς γαρ είναι τό ψ τώ θ, νΰτερον 2(1 
όΐ κατά μίμησιν είργάϋαντο κεραμέονς τε χαΐ αργυρούς 
ύχνψονς. ων πρώτοι μίν ^^'^νοντο καϊ κλέος Ηλαβον 
οί Βοιώτιοι λεγόμενοι^ χρηϋαμένον κατά τάς βτρατείας 
πρώτον ^Ηρακλέους τψ γένεΐ' δώ χαΐ Ήρακλεωτιχοί 
προς τίνων καλούνται. Εχουϋι μέντοι προς τονς αλλονς 25 2 τνχωρνχον Λ : οοιτ. Μα8, ΓογΙ τοιχωρνχων, ι β1ϊς.η3. οποηί* 
θ1>8ΰυΓ& 8 γη^ονίίίψ Α: εΟΓΓ. Ηβηηί?& Στϊΐΰιχόρον Ο&β: 
λαγννοΐΐ ^τ^}αίχό^ον Δ (το ίέ παρά Στ^αιχόρω Ε) 10 την 

πίταχνον <1ιΐΙ)ίίΕΐΐΐ;βΓ 8ΪΓβο1ί6Γ 13 όρ^ον ίί 15 νΐον Α 

20 ανγγΒνϊς γά^ «τΑ': ϊι&βΐ: &ά ΰΟίορ&Γϋϋοηβιχι ίχΐφου βΐ 
6τιν9•ον ρβΓίίηβηί, ϋΒ,ηιιβ εΐΐαπι ΐιαεο ΗίθΓ0ΐΐ3τηϊ 23 χατά 

Μβ:η: ίιά Α Ε 24 Ή^ατιΙίωτίκοί, οί, IV ρ. 153 ο ΙΑ 103 διαφοράν εΛεϋχι γαρ έτά των ώτων αύτοΐζ ά λεγόμενος 
ΉρκχλείΟξ δεβμόζ. μνημονενεί δϊ τών Βοιωτιων ϋκν- 
ψίον Βοίχχνλίόηζ έν τοΰτοί;^ τΐοιονμενος τον λόγον 
πρόζ τϋΐι^ ^ιοΰχόρονζ^ καλών «ΰτούιϊ ίχΐ ^,ενια (ίτ.28Β^)• 

5 ου βοών πάρεβτι ϋώματ οντε χρνβοζ οντε ηορφύ- 

ρεοί τάτί^μεζ^ άλλα ^νμί)ζ ΐνμενι)^ 

Μονοά τε γλυκεία χαϊ Βοιωτίοιΰιν έν βχνφοίΰίν 

οίνοζ ήδύί^, 

όιήνεγχαν δΐ μετά τους Βοιωτίονς οΐ ^Ροδιακοί λεγόμε- 

10 νυι ζίαμοχράτονς δημίονργήβαντοζ. τρίτοι ό' είβΐν οΐ 
Σνρακόϋιοι. καλείται, ό' ό ϋχνψοξ νπυ Ηπειρωτών^ 
&ζ ψηΰι Σελενκος^ λνρτό^, υπό δε Μη^μναίων^ ώ§ 
Παρμένων φ72ΰΙν έν τώ περί ζίιαλεχτον, ϋχύ&ος. 
ίκαΑίΓτο δΐ και ζίερχνλλί'δας δ Ααχεδαιμόνιοζ Σκνφοζ, ■ 

16 ω? φηϋιν "Εφορος εν τ|ϊ όχτωκαιδεχάττί λέγων οϋτως 
(ΙΈ6 Ι 271)* ^ Ααχεδαιμόνιοί άντΙ Θίμβρωνος; ^ερχνλλί- 
δαν ^Λί/λί^'αν είζ τήν ^Αΰίαν, άχονοντες δτι πάντα %ράτ- 
τειν είώ&αΰιν οι τΐερί την Άϋίαν βάρβαροι μετά αχά- 
της χαϊ δόλου, διότίερ /ίερχυλλίδαν ίτίεμφαν ηχιϋτα 

ίο νομίζοντες έ^ατεατη^ήΰεβ^αι' ^ν γαρ ονδεν εν τω τρόπω 
Ααχωνικόν ούδ^ άτίλονν έ'χων^ άλλα χολν το πανονργον 
χαΐ το θηριώδες, δώ χαϊ Σκνφον αυτόν οί Λακεδαι- 
μόνιοι τΐροΰτ^γόρενον.^ 

102. ΤΑΒΑίΤΑΣ ^Αμύντας έν τω τΐρώτω τών της < 

Κ Άΰίας Στα%•μών τιερί τον άερομέλιτος καλουμένου δια- 
Χεγόμενος γράφει όντως (κογ. 1ι. ΑΙ. Μ. ρ. 13&)" ^0νν τοΓ^ 
φύλλοις δρέττοντες ΰνντί'^έα^ιν εις ηαλά^ς Συριακής 2 Βοιωτι-κώΐ' Δ: οογγ. Κ 12 ο£. 8ο1ιηιϊ(ϋ Β,ά Ηθβ. 3. 

γνι^τός 13 Παρμίνιων 6 γλωσσογράψος δοΐιοί, -^591 πΐρΐ 

ΔίηΧΗχων Μβίη 14 ΐπιΐϊΐο Σίΰυψος^ ο£ Χθί3. ΗθΠ. 3, 1, 8 
22 ϋ%ν9•ον Α 24 Ιβϊππίϋ ταβαίτη Ε ( 
τρόπον πΐάττοντες^ οϊ 6^ Οψαιραζ ποίονντεζ. χαί έπει-^ 
δάν μ,έλλωϋι προσφερ^σθαί, άποκλάβαντες άπ' αντών 
έν τοΓ$ ^νλίνοις ποττιρίοις., ονς χαλοϋΰι ταβαίτας^ ατρο- 
βρεχυνβι χαΐ 5ί.ί/ΐϊ•ϊί0αι/ΓΕ? πινονύι. χαΐ εβτιν ομοιον 
&§ &ν τΐζ μέλι Λίνοι διείζ^ τούτον άΐ χαΐ Λολύ ί^'ό'ιον.' δ 
τραγέλαφος οντω τινά καλείται ποτι^ρια^ ων μνη- 
β μονενΐί "Αλε^ΐ£ μίν εν Κονίαττ] (11 333 Κ)• 

χνμβία, 
φικλαι, τραγέλαφοι ^ χύλικεζ. 
Ενβονλο^ ό' εν Καταχολλωμε'νω ιϊΙλ 180)* 

άλλ' είϋΐ ψίάλαι πέντε, τραγέλαφοι δύο. 
Μένανάροζ ά' έν ^ΑλνεΙ ψψι (οί. ρ, 484ο)• 

τραγέλαφοι^ λαβρώνιοι. 
^Αντιψάνηξ Χρνϋίδι (ΤΙ 110 Κ)* 

. . ϋατραποΛλούτω δ\ ώ§ λεγονΰι, ννμφίω,, 
χεχτημένω τάλαντα, τιαΐδαζ, επιτρόπους, 
ζεύγη, καμήλονς, 6τρώματ\ άργνρώματα, 
φιάλαζ, τριήρεις, τραγελάφονς, καρχήβια, 
' 6 γαχίλονζόλοχρύΰονξ — Β,πλοια-,Α.τονςκάδονς μίνονν 
χαλονϋί γανλονς πάντες οί προγάϋτορες. 
ΤΡΙΗΡΗΣ, οτι χαΐ τριήρης εΐόος εκπώματος Έπί- 
νικοζ εν ^νποβαλλομεναίς δεδήλωχε. προείρηται δε το 
μτζρτύριον (ρ. 497 1>). 

ΥΣΤΙΑΚΟΝ τΐοτιίίρίον ποιον Ψίν&ων έν Ήρακλεΐ' 
έν Όοηακω τε χα^αρον έλατήρα <<ϊύ> 
κα&αρών τ άλήτων κάλφίτων άπερράφεις. 

5 £ογΙ. ώρ δν <'ίΓ^ τις τοντο ίέ Α: οοιτ. Μβϊη 7 χο- 

νιάτψ Α 10 μ,ίχαιιοΧΧωμίψιαι Α: οογγ. 8θ1ιν 15 οαπ^οηλον- 
Τίύί λ: ΟΟΓΓ. Βο\)Γ, ςηί ώίϋΐ, χω 20 χάντίς^ (Ι προγάοτο^ες 
Ηβιν 21.22 ΐύνι^ίΐς Α: €ογγ! Μαβ 24 ΰατίΜΗ-κός Ηθβ. β. ν, 
ιΐβάθ ρβ,εηηΙίιίιηΕίιη ρΓοάαΰϊ βΐΆΰϋχιτ 26 αΰ οΛά. "ΐνϋαιη, ββά 
116 6Ϊΰ ς[ΐπ<ΐ6ΐιι τθγΙϊιι ίηΙβ^Γΐΐ ΙΑ 105 103. Φ\Α/\Η. "Ομηρος μ^ όταν λΒγτι (Ψ270)' 
άμφίΟ•£τον φιάλην άπύρωτον έ'θί^κδ 
ΧβΙ 'χρυβήν φιάλην καΐ όίτΐλαχα δημόν [Ψ 243)', ον τοδΟΙ 
:ΤϋΤί^ριον λέγει^ άλλα χαίχιον τι \καϊ\ ίκτίέταλον λεβη- 
5 τώΟ£ζ^ ΐ6β}ς δυο ώτα έ'χον ^ξ αμφοτέρων τών μερών. 
Παρ^ενίΟζ 5' 6 τοΰ ^ίΟΐΊκϊίΌυ άμφι^ετον ακούει τήν 

τω περί τον Κρατηροζ ρ^ιβειδίω τ^ιν κατά τον τίν&μενα 

μη δυναμένων τίϋ-εΰ^αι και έρείδεΰ^αι, άλλα κατά τό 

10 βτόμίί. τ IV ε ξ δε ψαϋιν^ ον τρ6%ον αμψιψορενζ λέγεται 

ΰ άμψοτέρω%'εν χατά τά ωτα δυνάμενος ψέρεα%αι^ ϋντω^ 

χαΐ τ^ιν άμψί^ετον φιάλ^^ν. '^ρίότκρχοζ δε τήν δν~ Ι» 

ναμενην ί?ξ αμφοτέρων τών μερών τίΟ-εβ^αι^ κατά τον 

πν^μενα καΐ χατά το ϋτόμα. ^ιονν&ιος <ϊ' ό Θράΐ^ 

Ιδ τήν ϋτρογγνλην, τ•^ν άμψι^έονϋαν κνχλοτΒρεΙ τω ΰχϊ]- 

ματι. ^Αβχλτιταάδνιΐί ί' 6 Μνρλεα,νος "ή μεν φιάλη^ 

φηδί^ κατ άντιϋτοιχίαν έΰτΐ πιάλη, η το πιεΐν αλις παρ- 

Ι εχονΰα' μείζων γαρ τον ποη^^^ον. η δε [άμφίτ^-ετοζ 

Ι χαΐ] άπνρωτος η φνχρήλατοζ ^ έτά ηνρ ονχ έτΐίτι^Β- 

20 μενη^ καθότι καΐ λέβητα χαλεΐ ό ποιηττ^ς τον μίν ^μπυ- ο 
^^9φήτην, τον δε έίπυρον {Ψ 885)' 
^Ρ χάδ όΐ λεβητ απνρον βοο§ ίίξιοι/ άν^εμόεντα^ 
" τοί/ δεχόμενον ίΰως νδωρ ΐΙ?νχρόν, ώ&τε χαΐ ττ^ν ψίάλην 
είναι χαλχίω πρυύεοικνΐαν εκτεετάλω, δεχομενην φνχρον 
25 νδωρ, την δ' άμφί^ετον πότερα δύο βάύεΐζ εχειν δεΙ ί 4 χάλκίον Α χαΐ οιη. Ε 8 ^ψΐΐδιον Α: οοτν, Ηθγηβ, 
9βΛ (ΙαΙίϋο 17 άΙ(ς Α: αλις βχ αΐες οογγ. Ε, οί. Ει. Μ. 793,23 
πα(^έχονοα Κ οοΐΐ. Έί. Μ: ('χο^ναα ΑΕ 18. Ιί) ϊηοΐυβα άθΐ- δο^ν, 
ΟΪΒΙ ίοΓΐίβ ϊΐα 80ηρ3Ϊΐ! Αδοίθρϊαάββ: ή 6ε άμφί&ίτος ,ιαϊ άτΐνρω- 
τος, <[άπνίί(οτος μΐν^ η ψυχ^τίλατος 19 ή ψνχρηλατος ΑΕ; 

ΟΟΓΓ. ννΐίαιη ή Μ ΑΕ: οογγ Οα9, οί. Επδί.. 1300, 2 20. 21 έν 
ηνςΐ βι'ιττιν, τόν ιϊέ άτΐνοοοτον Α: οΟγγ. Ε 24 χαίιΐίίωι Α Ε 106 ίΑ νο/χίΤζΐεν ^1 ίκατέ^ου μερονς^ η το μεν άμφΐ ϋημαίνει 
τυ ηερί^ ταυιο ό' αν το ηερίχτόνι ω&τε λέγε5%^αι τι^ν 
περιττ^^ ηεποίτιμένην άμφί^ετον, ΪΛεΙ το ζοιτίΰαι &£ΐ- 

ά ναι 3Τ(ϊό? των αρχαίων έΐέγετο. δύναται δε ααΐ ή εηΐ 
τον %υ%μενα χαϊ το ΰτόμα χι^εμένη' ή ίϋ τοιαντϊΐ 
&δ0ι$ των φιαλών ^Ιωνίχή έβτι χαΐ αρχαία. Ηι γονν 
καΐ ννν ουτωζ Μαβ<ία?,ίήται τιϋ•ίαύι τάζ φιάλαζ έτά 
ΐίρόϋωπον.'' 10-1. Κρατίνου δ' είπόντο^ εν ^ραπέ- 
τιαιν (Ι 27 Κ)• 

δέχεϋ^ε φιάλαζ τάΰδε βαλανειυμφάλον^^ 
Έρατοο&ένηζ ίν τώ ενδεκότω περί Κωμωδίας (ίτ. 25 
δίΓθοΙίει•) τήν λεξιν άγνοεΐν φτ^ΰι Ανχόφρονα' τών γαρ 
φιαλών οι ομφαλοί καΐ των βαλανείων οί ^όλοί Λαρό- 
μοίοι' ΐΐζ δΐ τυ είδοξ ουκ άρν&μω^ παίζονται. ^Αΐίίων 

β ί^ καΐ Διόδωρος φ^]<5ι' ^φιάλαι τίοιαι, ων ό ομφαλοζ 
τΐαρατΐλήϋιο^ ή&μω.^ ό δε Μνρλεανο^ ^Αβηλ'ϊΐ'ΐΐιάδ'ί]^ 

εν τοΪ£ περί ^^ Κρατίνου βαλανειόμφαλοι^ φ^]ϋίν^ 

λέγονται^ οτι οί δμφαλοϊ αυτών χαί των βαλανείων οι 
θολοί ομοιοί είΰιν' καΐ δίδυμος 61 τά αυτά ειπών 
(ρ. 42 δϋΐιιιι) παρατίθεται <(τκ)> Ανχάφρονοξ οϋτως 
έχοντα (Γγ. 25 8ίτ) ' '«?τό τών ομφαλών των έν ταϊς γν- 
ναικείαΐζ ηνελοίζ., ο%•εν τοϊ^ ϋκαφίοίζ άρνοναιν' Τί- 
μαρχος ό' έν τετάρτω περί τον ^Ερατοβθενονς Έρμον 

ϊ ^πεπαϊχθαί τις αν οίηθείη^ φηΰί^ τήι/ Αέξίν, (ϊκίτ:* τά πλεΐ- 
ϋτα τών ^Α&τίνηβι βαλανείων κνχλοειδη ταΐζ χαταΰχεναΐζ 
οντά τονς επαγωγούς ^χει κατά μεϋον^ ί'φ' ο^ χαλχονζ 
όμφοίλο^ επεϋτιν.' 'Ίων ό' έν Όμφάλ^ (ίτ. 20 Κ)* 

7 μααΰαίιώται Ε 10 ΟχΒ,ΐίιιηΒ βϋΓΪρ5ΪΙ ραλανιομ,ψάΐονζ ϊ. β. 
^αΧανωτοΰζ 17 Ιιϊίΐΐααι ηοίι Κ, βαρρίθΐιάα ΓβΓ6 Ιι&βο ίν Γοίς 
ϊΤίρΙ "(τί/ί ΝκΓΤορί'ίοζ' 'αί φιάΐαί νπο')^ Κρατίνου 20 τά &(1οΙ, 
Τουρ 22 άρονβιν Α: οογγ. Οα9 21> άφ' ου ΑΕ: οογγ. Μϋβ, 
ίΟΓί. ον (οθι ΕιΐΒΐ;. 1261, 24) 10 15 ί 25 ΕΚ ΤΟΤ ΙΑ (τ έκφορεΐτε, παρθένοι ^ 
κύπελλα Χίά μεΰομφάλονζ. 
ονχω 5' £Γρτ;χ£ τάζ βαλανειομφάλον^ , ών Κρατίνος 
μνημονεύει (ν. ΙίΙΐ. <3) * 

δ^χεΰϋ-ε φιάλα^^ τάύδε βαλανειομφάλουζ. 
χαϊ Θεόπομποζ ό' ^ν ^Αλ^-αία εψη (1 734 Κ)' 

λαβονΰα πλήρη χρνΰεαν μεβόμφκλον 602 

φιάλην. Τελέϋτ'ϊ]^ δ' εκατόν ώνόμαζ4 νιν^ 
ώ? τον Τελεϋτον ϋκαχον τψ' φιάλψ* είρηκότος. Φε- 
\ο ρεκράτ-ης δε ι} ο πεποιηχώζ τονζ είζ αντον άναψερο- 
μένονξ Πί'ρΰαζ ψηύι (ϊΐ). 182)• 

ΰτεφάνον^ τε πίϊϋι χώμψαλωτά^ χρνϋίόαξ. 

ΙΟδ. Ιί^ί;ΐ'ίαθί- δε τά^ μεν άργνράζ φιάλα^ άργνρίδας 

λ^γονβί^ χρνβίδας δ^ τά$ γρνΰάς. τ^ί όΐ άργνρίόος 

15 [φιάλης] Φερεχράτη^ μεν έν Ιϊερβαίξ όντως μνΐ]μο- \> 

νενει, (ίΐήίΐ)• 

ουΓ0? (ίυ, Λοΐ την άργνρίδα τηνδΐ φερείζ; 
%ρνϋίδο$ δϊ Κρατίνος έν Νόμοις {ϊ\>. 52)• 
χρνΰίδι- οπενδων γεγραφε τοις 'όφεϋί πιεΐν διδονς' 
20 χαΐ "Ερμιππος εν Κ&ρκωφι ιϋ). 234)• 

χρνΰίδ* οΓι/ου πανσέληνου εκπιών ϋφείλετο. 
τνά ο γε έ — — 

ΕΚ τον ΙΑ 

ύχαλεΐτο δε τις χαϊ βαλανωτη ψίάλη, ί^ς τώ χν&μένι 
25 Χ9νΰοΐ νπεχειντο άβτράγαλοι, Σημος δ' (,ΡΗΟ ΙΛ"495) έν 

6 &19•αί Α: οογγ. 3βίΐΐΓ 7 χι^ναέων Α: οοίν. ΡΐβΓ3θη^ χρ«- 
οίων Λ^&ΐεΐί 8 τΐΐίΰτης Α ακρκτον ώνόμαζίν ΐν* Α : ΟΟΓΓ. ΡθΓ9 
9 ίϊκαΓΟν ΒΐιρεΓβΟΓ- ρ Α, ώς—είρηκότυς υθτΙοά ευ^ρβοΐϊ 15 ^ϊ^ίοδ- 
βαηι ύβΐ. Μθϊη 19 γίγράφ^ω Υΰ[γιγ(}άφϋ•ία\Υ'ύΐαη 21 ίταν- 
σίίηνον ίιΐΓθ ΒΐίΒρθοίιιπι Μθϊηβΐίϊο 22 ροβί, χαι ο γ^ ^ (ίοΐ. 289* 
βιΐϊ) άβΕοϊίτ ίΌΗιιαι εοάνοϊβ (ιιεί^αβ 3.(1 ο. 107 ίο ) ; 8ΐιρμ1βη<1& Ηαεο 
οχ βρϋοπίΕΐ 24.25 οΓ. ΡοΙΙ. Ο, 98 ^ι^ναιάμφαίοι δ^ τήν νΐην^ 
ώς αϊ 2;'βπφ&ί;ς χιινααΰτΐίάγίίλοί, <^ί δΐιηϋίίΐ ΐίίΐΙ)αίΐ ΑίΗβη&θΐιβ 108 ΕΚ ΤΟΤ ΙΑ ^ήΐω άναχ€ΐ6&(ΐί φηύι χαλχονν φοίνίχα^ Να^ίων ανά- 
θημα, χαϊ χα^νατάζ ψιάλας χρνβάς. ^Ανα^ανδ^ ίδνΐζ 
6\ (11 164 Κ) ψιάλας "^ρεος χαλεΐ τα ποτΐϊς>ι« ταντΐχ. 
Αιολείς δε την φιάΐην (ίρακιν χαλονΰι. 

106. ΦΘΟΙΣ. τίλατείαι φιάλαί όμφαλωτοί, Εϋπολις 5 
(Ι 357 Κ)' ^6νν φθοΐίΤί προβπεπωχώς.' ίδει δ1^ ό^ύνεβϋ^αι 
ώξ Καρβί^ παιβί, φ^•είρβί. 

ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ χνλί^ τΐξ, τίν χατά φιλίαν π^ονπινον^ 
ως ψτι<ΰι Πάμφιλος, ^ημοΰ^ενη^ ίε' ψηϋι {19^1118)' 
'κκϊ φιλοτηβίαζ προνπίνεν,^ "Αλε^ις (Π 402 Κ)* ία 

ψιλοτ7]ϋίαν ΰοι τήνδ* έγω 
ιδία τδ χαϊ χοινίι χύλιχα προπίομαι. 
έχαλεΐτο δ^ χαΐ το εταιρικον ϋννενωχονμενον φί-λοτη- 
βιαν. ΆρίατοψίΙνίίΐζ (Ι 557 £)• 

έτΐτάπουξ γονν ή ϋχιά ^ ϋτιν' 16 

ή νί. το δεΐηνον ώί ^ίη χαλεΖ μ* 
δ χο^ϋϊ α φιλοτι^ίίί,Οζ.'* 
διά δ^ τή-μ τοιαντην πρό:ΐθ0ίν εχαλεΐτο χαΐ χνλί^ φι- 
λοτηβίίί^ ώζ έν Αν6ι6τράτ(ΐ (203)• 

δέσποινα Πει&οΐ χαΐ χνλι^ ψίλοτησία. 20 

ΧΟΝΝΟ!. τίαρά Γορτννίοίς ϊτοττ/ρών είδος, ομοιον 
%τ^ριχΙείψ^ χάλκεον' ο δίδοϋ%^αι τω άρπαα^εντι ύπο 
του εραΟτον φηβιν Έρμώνα^. 4 2 Δπαχ&ιι<ΐΓίι1β9 (ΐαΐά ϋχβΓϋ βχ βρϋοπιβ, ίιιίβΐΐβ^ ηβίΐίΐϋ;, 
οί. Χ ρ. 433 6 4 άρα%ίν ΑΕ: αηί ά^αν,ίδα Πίΐιΐι άρβχΐϊ' Τ6ηιιη, 
οί. ΗβΒ. 8. ά^ά-η (Ιβ^". α^αν.ίν)• ψιάλψ» εί. β, ^| άς%ιά(αν (Ι άρκ- 
Ίΐίβων τεί ά^ανΛων)• Ιν. φιαλών 5 φ&οίς ραΙδΓΕ ηιιΙΐΛ ίαϊΐ, 

ίαϋ ρΐ30ί'ηί& (ηί βίΐαηι ΐη ρΓοχίιηο ΕυροΙίίΙΐΒ τβι•3ΐι), βΐ πόπανα 
δμφαλωτά 1ΐ8,ΐ)ί;ίΡο1γ1&ϊϊΐΒ 6, 2ό, 7; ίαΛανϋ βρϊίοπι&ΙοΓ 6 τΐροσ- 
ίτεπταο'κώς Ε: οογγ. Κ {χ^οπΐπωηως Οαβ) 10 φιλοττ^σίαν Ε 

12 ττροπίνομαι. Ε: οοητ. δοΐι^ 16 οοΓΤΈίρΐιαβ 17 χρά βαρβΓβοΓ. 
ο (ο^ΰοά ηοη χ^ρύος βϊΐ; βεά χρόνος) Ε: οοττ. Οαβ 21 Η687- 

οΜιΐΒ βί χάννος 1ι&1)6ΐ βϊ χοίνον^ αείβΓαιη ϋ£. 8ΐιρΓ& €. 20 ΧΑΛΚΙΔΙΚΑ ποτή^ι,α^ ΐβωζ άπο της Χαλχίδοζ της Θρα- 
χιχης ενδοχιμονντα. 

ΙΑ 

107. ΧΥΤΡΙΔΕΣ. ("^λεξίς έν'Τπο}βολιααίω (1ΐ386Κν 
εγώ Πτολεμαίου τοϋ βασιλέως τέΤΓκρκ 
χντρίδί^ άχράτον τήξ τ' άόελφηζ προ^λαβών 
τήζ τσϋ βαΰιλεως -τκνΓ*, άτίνενϋχι τ' εχταών 
ώζ ϋν τις ^}διΰτ Γβον ίΰω χεκραμίνον, 

5 χαΐ της Όμονοικς άΰο, τί ννν μι) χωμάί3ω 
ανεν λυχνούχον Λρος το ττιλικοντο φως; 
Ηρόδοτος δ^ έν τι] ιιέμπτί} τών^Ιϋτοριών (ο. 88) νόμον 
φηβΐ ^έύ&κι Άργείονς χαΐ Αίγινητας *Αττικον μηδέν 
χροβφέρειν προς τάς Ινδίας μηδΐ χέρκμον, άλλ' έχ 
χυτρίδων έπιχωρίων το λοιπόν αντόϋ-ι εΙνα(, ηίνειν. 
Ιό καΙ Μελέαγρος (ϊ' ό χννιχος έν τω ΣνμηοδΙφ ούιοβΐ 
γράφει 'καν τοΰούτψ Λρόττοΰιν αντω βαρεΐαν διέδωχε, 
χντρίδια βα%έα δώδεχα.' 

108. ΤΥΓΕΥΣ τ) ΤΥΚΤΗΡ. Πλάτων ΣνμΛ0ΰίω'ν.2\5&)' 
*άλλ« φέρε^ ΛαΓ, φάναι, τον ψυχτηρα έχεΐνον, Ιδόντα ά 

20 αυτόν πλέον •}} οχτώ χοτνλας ιωρονντα. τοντον οϋν 
έμπληϋάμενον πρώτον μίν κ-ύτόν έχπιεΐν, ίπειτα τω 
Σωχράτεί χελενειν έγχειν.' .... ^παραμηχννειν έγχει- 
ροϋντος τον *ΑρχεβονΙον, ενχαιρότατα προχέων ό παις ι 1. 2 β,ίίϋΙθΓ&ί; δβΓΐρίοΓ Αγ. Ε(ι. 237, οΐ. βοΤίοΙ 4 ϊηοϊρΗ 

•ΐθ(1ίΰϊ& £ο1. 24ϋ ρολιμαίωι, (^ιιαβ ρΓαβοθύιιηΙ βαρρί. Ο&β {χντ^ίδα. 
Άλίξις' ίγώ ΠτοΙΐμαίον Ε) 7 τ«ί5τ* Κ: χ«ντ^ Α άτ(ν(νστί τ' 

Χ ρ. 431 Ιΐ: ΐνχνενϋχ' Α 9 δύο, τ/Μείη: διά τι Α. 10 Ιύχ- 
νον ΑΕ: οοΓΓ. ΡοΓβ τηίικοϋτον ΑΕ: οοιτ. Ρογβ 13 αΙίί,βΓ 
ΙΐΒ,θΟ ΗργοιΙ 16 αντοΐς ^ϊΙη,πι, ηίδΐ εοΓΓίιρΐΐιιη ροίίπΒ βΐίδω-Λΐ 
22 8ς[(:ι ϊ^ηοΐϊ ΒΟπρΊοπΒ νβΓίΐΒ, πηιίΟίΐ, αύ ΐηϊΐΐο βπρρίβηάυπι (^ΐί^ν 
ίόχον'^-ααςαμίΙ-Λννΐΐν^ Αιοΐϊβΐίαίιΐδ ίθΓί;»8ββΤΐιβΓ£ΐθα8 ροθία ΕαρΒο- 
~.οηί8 πΐΒ|μ5ίβΓ 23 τίαςαχέων Μβϊη, ρτίΐθθΐαΐ; ίοΓί;. τίφοΰχέων 102 ΙΑ 
ονδετ^ρωζ δϊ ^ιφιλοξ έν '^δελφοΐ§ είρηχίν (II 641 Κ)• 

β ω τοιχωρνχον 

έχΐΐνο %αΧ των δυναμένων λαγύνιον 

έχον βαόίζΒΐν είζ τά γεύμα^•^ νπο μάλη$, 

καΐ τοϋτο πωλείν μέχ^ι αν ωΰπερ εν έράνω 

5 εις λοιποζ § χάπηλοζ 'ήδίχημένοξ 

ντί οΙνοχώΧον, 

τί> ό'* έν Γηρνονψδι Στηύιχόρον Η'μμεχρον ώζ τρίΧά- 

γννον' τήν τών τριών γενών άμψιβοΐίαν έχει, Έρ«- 

τοΰ^'ένης δέ φηίίι (ίη 82 Β^τθολ-οι•) λέγεϋ%^αι Τϊ)ν πέτααον 

%ΐά ττ^ν ΰτάμνον νΐίό τίνων. 101. το άε ύκνψοζ ώνο- 

μΛύ^'ϊΙ «3γ6 τ^ζ ϋκαψίδο^. καΐ τοί>Γθ ί' έότίν σμοίωζ 

άγγεΐον ^νλινον βτρογγνλον γάλα χαΐ ορον όεχόμενον^ 

ΐ ώξ καΐ παρ* Όμήρω λέγεται (ι 222)• 

ναΧον ί* όρώ αγγεα τεάντα 
γανλοί τε σκαφίδεζ τε τετνγμένα, τοις ένάμελγεν. 
ει μ^ι βκνψοζ οίον αχν'^ος τις δίά τ6 τοίίζ υχν^αζ 
περαιτέρω τον όεοντο^ με^αχεα^αι. Ίερώννμο§ δ* 
ό '^Ρόδί,ος έν τω ηερι Μέ&ης (ίτ. 2 Ηΐ) χαΐ το μεϋ^νδαί 
δΟΟβκν^ίΰαί ψη6ί' βνγγενϊζ γάρ εϊναι τό φ τώ -9•. νϋτερον 
δε κατά μίμηΰιν είργάϋαντο κεραμέονζ τε χαΐ άργνροϋζ 
όκνψονζ. ων ιίρώτοι μϊν έγένοντο καΐ κλέος ^λαβον 
οι Βοιώτιοι λεγόμενοι^ χρηΰαμένον κατά τά$ ϋτρατεία^ 
πρώτον ^Ηρακλέονζ τω γένεΐ' δώ και ΉρακλεωτικοΙ 
3ίρό^ τίνων καλούνται, έχουΰι μέντοι προζ τούζ αλλονξ \ 16 Ι 20 26 2 τνχωρνχϋν Α : οογγ. Μιαε, ίοι-ί. τοίχω(}νχων, ιβΐίηηα οωχιίδ 
οΙ>8ϋαΓβ, 8 γηςνονίδηι Α: οογγ. ΗθΓΪη^ίΐ Στηοιχό^ον 0^8 : 
λαγννοις ατησιχόρον Α (το ίέ παρά Σττισιχό^ψ Ε) 10 τΐ]ν 

πέταινον άιΛα&ΊχΙθΐ ^ίτβ^]ί^^ 13 άρ^ον Ε 15 ν«ον Α 

20 ΰυγγενί:ς γάρ «τλ' : Ιιαβο Άά εοιηρίΐΓίΐΙΐοιίΘπι οτΑνψον εΐ 
ΰν.ν&ου ρβΓϋηβηΙ, ϊΐ3.(}ΐΐ6 βϋίΐια Ιιειβο Ήίϋτοηγτηϊ 23 κατιχ 

Μ&/α: άιά Α Ε 24 Ήρατιλεωτι^οί, ^ΐ. IV ρ. 163 ο • ΙΑ 103 ^ι«(φοράι/' ^ΛΒόχι γάρ έτά των ώτων αντοΐζ ό λεγόμενος 
Ήράχλειοζ δεβμό^. μνημονεύει όΐ τών Βοιωτίων ΰχν- 

φων Βαχχνλί'δης εν τοιίτοί^ ποιούμενος τον λόγον 
. προς τους ^ιοβκόρονς^ καλών αύτονς ίΛΪ ^ενια (ίτ. 28 Β*)• 1ι 
Ι δ ού βοών πάρεύτι ύώματ οίίτΕ χρνΰος ονζε %ορψύ- 
I ρ£θί. τάπητες, άλλα ^μί)ς ευμενής 

^^ Μοναά τε γλυκεία και Εοιωτίοιβιν έν σχνψοιΰιν 
^Β οίνος ^ιδνς. 

δίηνεγκαν δε μετά τού^ Βοίωτίονς οί "Ροδιακοί λεγάμε- 
10 νοι ^αμοκράτονς δημιονργήύαντος. τρ/τοί^ ό' ειϋΐν οί 
Συραχόΰιοί. καλίΕτταΐ ί' δ ϋχύφος νπο Ηπειρωτών, 
ως φηύί Σελενκος, λνρτός^ ύπό ίέ Μη^μναίων, ώς 
Παρμένων ψηϋΐν έν τω περϊ ^ιαλέχτον, ΰχν^ος, 
εκαλδΐτο δε και ^ερκνλλίδας 6 ^ίαχεδαιμόνιος Σχύψος^ ο 
16 ώς φηόιν ^Εφορος έν τ^ όχτωχαιδεκάτΐ} λέγων ο^ζως 
(ΓΗ6Ι*2Τ1)' ^ Ααχεόαιμάνιοι άντΙ Θίμβρωνος ^ερκνλλί' 
δαν έπεμψαν εις τήν ^Αϋίαν^ άκονοντες δη^ πάντα πράχ- 
τειν είώ&αϋιν οί περϊ τ-^ιν ^Αϋίαν βάρβαροι μετά απά- 
της καΐ δόλον. διόπερ ^ερκνλλίδαν επεμ^ιαν ^κιϋτα 
;ΐο νομίζοντες έ^απατη^^Ιβεϋ^αι' ην γαρ ούδΐν έν τω τρόπω 
Αακωνικον ονδ' άπλοϋν ^χων, άλλα πολν το πανονργον 
χαΐ το ^ριώδες. ίιο χαΐ Σχνφον αντυν οΐ Αακεδαι- 
μόνιοι προΰηγόρενον^ 

102. ΤΑΒΑΙΤΑΣ ^Αμύντας έν τω πρώτφ τών της ά 
35 Άοιας Σταθμών περί τον άερομέλιτος καλουμένου δια- 
λεγόμενος γράφει ούτως (εογ. 1ι. ΑΙ. Μ. ρ. 135)" ^0νν τοις 
φύλλοις δρέποντες ΰυντν^έα6ιν εΙς παλά%^ς Συριακής 

2 Βοιωτικών Α: οογγ. £ 12 οΓ. βοΐιηιΐίΐΐ α,ά Ηθ8. 9. 

γνρτόί 13 Παρμίνίων 6 γΐωϋΰογράφος βοΙιοΙ. Α 591 ίτερί 

^^αλέ7ίτων Μβϊη 14 ίπαιιιο Σίΰνψος, ^^. Χβυ. ΗβΠ. 3,1,8 
22 ΰην^ον Α 24 Ιβηιιιια τα^αίττι ^ 104 ΙΑ τρόπον π;ΑκττονΓ£?, οΓ ίΐ ϋψαιρας ποίονντες. χαΐ έπει- 
δάν μελλωϋι προδφερεΰ^ίζί^ άτϋο-κλάΰαντες άπ κυτών 
εν τοίζ Ι^νλί'νοίξ ποττίρίοΐζ, ονς καλοϋα ταβαίτα§^ τερο- 
/3ρε^ουσί. χαΐ όιτ^Ο^ήϋαντες πίνονΰι. καΐ εϋτιν δμοιον 
ά>§ «ν τΐζ μέλι τεινοι διείζ^ τούτον δε χαΐ Λολν Ϋβιον* 5 
τραγέλαφος, οντω τινά καλείται ποτήρια, ων μνψ 
θ μονενει'Άλε^ΐζ μεν εν ΚονιατΨι (Π 333 Κ)- 

τινμβία, 
ψιάλαι, τραγέλαφοι^ ιανλικε<^. 
Ενβονλος δ' ίν ΚαταχοΙλωμενω {ι\>. 180)• 

άλλ' είΰΐ ψιάΚαι πέντε ^ τραγέλαφοι δυο, 
Μένανδροζ δ* έν ^ΑλιεΙ φηδι (ο£. ρ. 484 0)* 

τραγέλαφοι , λαβρώνιοι. 
'^ντιφάνης Χρνδίδι (II 110 Κ)• 

. ► ϋατραποπλοντω δ\ ώς λΐ^Όυ^ε, ννμφιω^ 
χεχτημένω τκλαντίί, παΐδίΐς, έπιτρόπονξ, 
ζεύγη, χαμήλονς, ΰτρώματ\ άργνρώματα, 
φιάλαζ, τριήρεις, τραγέλαφους, χαρχήβια, 
ϊ 5 γανλούς δλοχρύΰονς — Β.πλοΐα-,^ί.τονς χάδονς μίν ο^ν 
χαλον€ί γανλονς πάντες οι προγάϋτορες. 
ΤΡΙΗΡΗΣ, οτι κ«ϊ τριήρΎΐ^ εΐδος έκπώματος Έπί- 
νιχος έν 'Ττεοβαλλομέναΐξ δεδήλωκε, προείρηται δ^ το 
μαρτνριον (ρ. 497 1>). 

ΥΣΤΙΑΚΟΝ ποτήριον ποών 'Ρίν&ων έν ^Ηρακλεΐ' 
έν ϋβτιακω τε χα&αρον έλατηρα ζ^βν} 26 

χαΟ-αρών τ ί^Αι^ων «κλφίτωΐ' α%ερρ6φει<^. δ ίοΓί. ώί αν <^£Γ> τίς τοΐτο ιϊί Α: εοιτ. Μβϊη 7 «ο- 
νιάτψ Α 10 μίταχοΐλωμίνωι Α: οογγ. 8ο1ιν 15 ϋαπροπίον- 
τωι Α: οογγ. ϋοΙ)Γ, ηιιί Β,άϋϊΐ ϊώ 20 πάντες, ιί ηςογάατορΐς 

Εβνπ 21.22 εννίΆος Α: οογγ. Μπβ 24 ύστκκκκόί Ηθβ, 8. ν, 
ιιικίε ρβ,οηοΐίίίπιαηι ρΓοάιΐΰΐ βΡβΰϋαΓ 26 σϋ 34<1. "ννίΐ&πι, βθά 
21Β ΒΪϋ ί^χάάβια Υ6ΐ\>ΐί ϊηΙβ^Γα * ΦΙΑΛΗ. Ομηρος μίν όταν 
άμφί^ΐτον ψιάλην άΛυρωτον ίϋ-ηκε 
χκΐ 'χρνσην φιάλην και δΐΊΐλακα δημόν {Ψ ι^ΆΫ ^ οΰ τοδΟί 
ποτΎι^^ον λ&γει^ άλλα χαλχίον τι [και] έχπεταλον λΐβη- 

δ τ&άες, Γβως $νο ωτα ίχον έξ αμφοτέρων των μέρων. 
Παρΰ-^νιος δ* ό τοϋ ζίιοννύίον άμφίΰ•£τΌν άχούεί τί}ν 
άτίν^μενον ψιάλϊΐν. ^Απολλόδωρος ό' ό ^Α^Ύΐναιο^ έν 
τω ΛερΙ τον Κρατήρας ρτΐ}(ίΕίδίω τ7}ν κατά τον τευϋ-μίνα 
μι) δνναμίνψ/ τίϋ^εϋ&αι χαΐ ^ρείδε(ίϋ■αί^ άλλα κατά γ6 

10 βτόμα. τινίς δε φαύιν, ον τρόπον άμφιφορενς λέγεται 
ό άμφοτερω^-εν κατά τά ωτα δυνάμενος ψερεϋ^αι^ οντωζ 
χαΐ την άμφί^ετον φιάλην, Άρίϋταρχος δ^ τήν δν- \} 
ναμενην ίξ αμφοτέρων των μερών τιΰ-εΰ&αί, κατά τον 
πυθμένα καΐ κατά το ϋτόμα, ^ιονν&ιος δ' ύ Θρά^ 

ΐδ τι)ν ΰτρογγνλην^ τήι/ άμφι^εονϋαν χνχλοτερεί τω (ίχή- 
ματι. Άϋκληπιάδης δ' 6 Μνρλεανος "η μίν φιάλη^ 
φηβί^ κατ άντιύτοιχίαν έύτΐ πιάλΎ^^ -^ το πιείν αλίζ παρ- 
ΐχονϋα' μείζ(ύν γάρ τον ποτηριού, ή ίέ [άμφί^ετος 
χαΐ] άπνρωτος ί) ■φνχρήλατθ£ τί ^^^ ^^'9 ούκ έχιτι^ε- 

20 μενη^ χαΟ-οτί καΐ λέβητα καλεί ό ποιητής τ6ν μίν ίμπν- ο 
ριβήτην, τον δε απνρον {Ψ 885) ' 

χάδ δϊ λεβητ* απνρον βοός α^ιον άν&εμόεντα^ 
τον δεχόμενον ίΰωζ νδωρ Ί{ίνχρόν^ ώ&τε καΐ τήν ψιάλην 
είναι χαλκίω προΰεοικνΐαν εκπετάλω^ δεχομενϊΐν ιρνχρον 

ϊό νδωρ. την ί' άμφίϋ-ετσν πάτερα δυο βάζεις ίχειν δει 

4 χάλν,ΐον Α και, οηι. Ε 8 ςησειδίον Α: οογγ. Ηβ^η^ρ, 
δβ(1 (1υΙ)ϋθ 17 άλ(ς Α: αλις βχ άλας οογγ. Ε, οί. ΕΙ. Μ. 793,23 
ηαρΒχοναα Κ οοΠ. Ει. Μ: ίχοναα Α Ε 18. 19 ίηοΐαβα Λβΐ. 8ϋ]ίτΐ(Γ, 
ηϊβϊ ΪογΙ» ϊΐα 8€ήρ8ίΐ Αβοίβρΐαάββ: η ίέ άμψί^ετος κ«1 άπν^^ω^ 
τος, ζάτεύρωτοί μίν^ η ιρν^ι^ήλατος 19 ή ^νχςήλατος ΑΕ: 

ΟΟΓΓ. ννίΐαηι η ΐΐίϊ ΑΕ: οογγ. 0&9, οί". Ενΐ3ΐ. 1300, 2 20. 21 ίν 
πνρϊ ^ηΓΐ;!", το* ίί άηνψϋτον Α: οογγ. Ε 24 χαλκείαιι Α Ε. 

106 ΪΑ νομίξειν ^ξ έκατίρον μερονζ^ η το μίν άμφΐ ΰημαίνεί 
το πε^ί^ τοντο ό' αν το περητόν; ωΰτε λέγε^^ια χ^ν 
περίττώξ τεετιοιημενην άμφίϋ-ετον, έτΐεΐ το 7ίθΐί}ύαί ^εΐ- 
ναι Λρος των αρχαίων ελίγετο, δύναται ό^ χαΐ η έηΐ 
τον Λυόμενα χαΐ το 6τόμα τιθέμενη" ή ίέ τοιαύτη 
%^ε(ίί£ των φιαλών ^Ιωνιχή έ(5τι και αρχαία, ίτι γονν 
κϋίι νυν οντωζ Μα6(ία?.ΐϊ}τζα τι%•έαύι τάξ φιάλας έπΙ 
Λρό&ωτίον," 104. Κρατίνου δ' είτΐόντοζ εν /άρατίέ- 
τι&ιν (Ι 27 Κ)• 

δεχεβ&ε φιάλαξ τάΰόε βαΐανειομφάλον^ , 
Έρατοΰ&ενης έν τώ ενδεκάτω περί Κωμωδίας (ίΓ. *25 
8ί:Γβοΐ£6Γ) τ^ιν λε^ιν άγνοεΐν φηΰι Ανχόψρονα' των γαρ 
φιαλών οί ομφαλοί καΐ των βαλανείων οι &όλθί τίαρό- 
μοίοι' εί^ δϊ το είδοζ ονκ άρύ&•μως παίζονται. *Α%ίων 
δε καϊ Αιόδωρό^ φηϋΐ' "φιάλαι ποιαί^ ων ο ομφαλός ΐδ 
τίαρατίλτίΐ^ιοζ ■^%-μω.* 6 όέ Μυρλεανοζ ^Αΰκληπιάδη^ 
εν τοϊζ ΊίερΙ ..... "^Κρατίνον βαλανειόμφαλοι , φηΰίν, 
λέγονται, οτι οί ομφαλοί αυτών χαΐ τών βαλανείων οί Ι 
Ο^όλοι όμοιοι εί&ιν.' καΐ δίδυμος δ^ τά αυτά ειπών 
(ρ. 42 δοΐιΐϊΐ) τίαρατί^εται -(τά) Ανχόφρονος οντωξ 20 
£χοντα {ΐτ. 25 δίΐΓ) ■ "άπο τών δμφαλών τών εν ταΐς γν- 
ναικείαΐζ τίνελοΐζ^ οϋ-εν τοΐζ ϋχαφίοΐζ άρνονΰιν.' Τέ- Α 
μαρχοξ δ* εν τετάρτω περί τον Έρατοα^ενονς Έρμον ' 
■ ^χετΐαΐχ&^αί τΐζ αν οη^θΐή;, φγ^βί^ την λε^ιν^ διότι τά τίλεΐ- 
ΰτα τών Ά&ήνηΰι βαλανείων κυκλοειδη ταΐ^ χαταΰχευαΐζ 2ό 
οντά τους ^^αγωγονς έχει κατά μεβον, εφ' ου χαλχοΰ^ 
6μφαλ<}ς ^πεβτιν' "Ιων δ' έν Όμφάλΐ} (ή•. 20 Ν)" 

7 μαΰΰαλιώται Ε 10 ΟΓαί,ϊηαΒ βοπρδϊΐ; βαλανιομφάΐους ί, β. 
βαλανωτονς Π ΙιΐαΙιιιη ηοΐ Κ, βιιρρίίηαα ίθτβ ΐ38.βο ίν τοις 
ΛίρΙ 'νΤ'ίδ Νεοτοςί9ος• "αι ψίάΐαι νιΐυ^ Κρκτίνον 20 τά Β.άά. 
Τουρ 22 άροΰβιν Α: οογγ. Οίΐβ 26 άφ' ον ΑΕ: οογγ. Μαβ, 
ίοιί, ον {ίί&ι Ειΐ9ΐ. 1261, 24) ανπ^λλα χαΐ μεβομφάλονζ. 
οντω δ' εϋρ^με τάζ βαλανειομφάλονς, ων Κρατίνο ξ 
μνημονεύει (ν. Εϋ. ά)' 
δ δεχεΰΟ-ε φιάλας τάβόε βαλανειομφάλονζ. 

χαϊ θεόπομποζ δ' έν 'Αλ^αία ίφη (Ι 734 Κ)• 

λαβονΰα ^λήρη χρυδεαν μεϋόμφαλον 602 

φιάλην. ΤείΒΰτηζ δ' ΙΙκατον ώνάμαζέ νιν^ 
έ>ς τον Τελέ<3τον κκατον τήι/ φιάλην είρηχότος. Φε- 
\ νί ρεκράτης δε η ό πεποιηκώς τονζ είς αντον αναφερο- 
μένους Περύκζ φτι^ί άΐι. 182)* 

ΰτεφάνονξ τε Λ&βί χώμψαλωτάζ χρνύίδας. 

105. *Α9•ηναΐοι δϊ τάς μίν αργυράς ψιάλας άργνρίδαζ 

λίγον6ι, χρνάίδας δΐ τάς χρνΰας. τ-ηζ δϊ άργνριδος 

15 [ψίάληο] Φερεχράτης μεν εν Περ0αι^ οντωζ μνημο- \ϊ 

νενει (\1>ΐά)' 

οντοξ 6ν, τίοΐ την άργνρίδα τηνδΐ φεξίει^; 
χρνύίδος δε Κρατίνος εν Νόμοις (Ά. 62)* 

χρνβίδι ύπένδων γέγραψε τοΙς %φεϋι> τίΐεΐν διδούζ' 
20 κκί "Ερμΐ7ίΛ0£ εν Κε'ρχωψι (Ά. 234)• 

χρνδίδ' οίνου τίανΰέληνον εχΛίών ϋψείΚετο, 
χαϊ δ γε έ — 

ΕΚ τον ΙΑ 

έχαλεϊτο δε τις χαϊ βαΐανωτη φιάλη ^ '^ς τώ πν^μενι 
25 χρυσοί υηέχειντο άύτράγαλοι. Σημος ό* ιΓΗΟ IV 49&) εν 

6 άλ&'αι Α: οογγ. Βοΐινϊ- 7 χρνοίων Α: οοϊγ. ΡίβΓ9οη, ^τρυ- 
οίων ν8,1θ1ί 8 τ(λίατης Α ακρατον ώνόμαζίν Γν' Α : ΟΟΓγ. Ρογβ 
9 άτιατον 8ϋρετ30Γ. ρ Α, ως—ίίρητίότος ν€τΙ)2ΐ δΐι^ρβοΐα 16 ^1θ3- 
βαηι άβΐ. Μθίη 19 γίγράψϋ•ω νβΙγ(τγράφ&αι\Υϊ\ατη 21 Λαν- 
οέληνον ΐιΐΓθ 8ΐΐ8ρ6θΙιιηι Μβϊηΰ^ο 22 ροθΐ; -καΙ ο γι ί (ίΰΐ. 299 ' 
βχ^Γ) (Ιθβοϋ ίοΐίΐΐιη οοάΐοΐβ (αίηαβ ϋοΕ ο, 107 ϊπ ) ; &ιιρρ1θηΛ£ΐ ίιαίίΐ: 
ί•χ βρίίοιηα 24. 25 οΓ. ΡοΙΙ. Ο, 08 ^ρνα6μφ<χί.θί δί τήν νλην^ 
ως αί Σαπφούς χ^νααατράγαίοι, ^ί δΐΐΏϋίϋ ΙίαΚΐοΐΙ Α^1ϊθα3.€ΐχ& 
^ » ^ 

ί ^ήλω άναχίΐϋ&αί φηΰι χαλχονν ψοίνιχα, Να^ίων άνά~ 
&ημα^ χαΐ χαρνωτάς φιάλα^ χρνύας. '^να^ανδ^ίδ^ις 
6} (11 164 Κ) ψιάλαζ "Αρεος καλεί τά ποτήρια ταντα. 
^Ιέολεΐξ όΐ τ ή ν φιάλτ^ν αραχιν χαλοϋ^ί, 

106. ΦΘΟΙΣ. 3τλ(ϊΓ£Γίΐίί φιάλαι όμφαλωτοι. Εντεολις 5^ 
(Ι 357 Κ)• νύν φ^ΌΪύι προΰπεπωχώς.' εόει ό^ όΐννεβ^ία 
ώξ Καρ0ΐ^ ηαιβι^ φ^ειρβί. 

Φ1ΛΟΤΗΣΙΑ κτίΑίΙ τις^ ί)ι/ Χ(χχα φιλίαν π^ονπίνον^ 

ωξ ψ7}0ι Πάμφιλος. ^ημοδϋ'^νηζ δε φι^ίϊί. (19, 128)• 

'καϊ φιλοτηΰίας προϋπινεν.'" "Αλε^ις; (II 402 Κ)• 10 

ψιλοτΎΙΰίαν 0οι τήνδ* έγώ 

ιδία χ ε χαΐ χοιι/ί] κύλικα προπίομαι. ι 

έχαλεΐτα δΐ χαΐ το εταιριχον ΰννενωχονμενον φιλοτι;- Ι 

ΰιον. ΆριύΤΌψίζνης (Ι 557 Κ)' ■ 

επτάτΐονς γονν ή 0χιά * 0τιν' 15 

ή 'πί το δεΐτίνον ώ^ ^δτι χαλεΐ μ 

6 χοροζ ό φίλοτηΰιοξ.^ 

διά δΐ χΊ^ν χοιαυχην πρόπο0ίν έχαλεΐτο χαί χνλι^ φι- 

Αοη^σάί, ώζ έν Αν0ί0τράτι;ι (203)* 

δέ07ίοινα Πείροι χαΐ κνλι^ φιλοτηΰία. 2^ 

Χ0ΝΝ01. παρά Γορτυνίοις τίοττιρίον εϊδος^ υμοιον 
^ηριχλείω ^ χείλκεον' ο δίδθ0ϋ•αί τω άρπα0%έντι ύττύ 
του ερα0χον φηαιν Έρμώναξ. 2 Αηίΐϊί&ηί.ΐΓί(ΐΛ3 ί^ηίά (ϋχβΓίί βι βρϋοηΐΒ, ΐιιέβ11β§:ί ηβ<ιιιί{;, 
ο£. Χ ρ. 433α 4 άί^ατίΐν ΑΕ: αυΐ άρα-κιδα 8υ^ &ρα-κιν τβΓίιιη, 
οί. Ηβ8. 8. ά{^άη (1觕, αρακιν)" φαίλην Βί Β. ^ξ άρ-αιάων (1. άρα- 
ΐίί^ων τεί άςακίων}" έπ φιαίών 6 φ^οίζ ρΗ,ΐ^ΓΕ ηιιΐΐιι ίαϋ, 

ίαίΐ ρΐ^ο^ηίο, (ηί ©ϋΕΐη ϊη ρτοχΐπιο Εαροΐίιΐΐβ Τ6ΐ•3υ), βϊ, πόπανα 

τΐεχτωκώς Ε: οογγ. Κ {ηροπεποαιάς Οββ) 10 φιίοτηβίαν Ε 

12 ηροιιίνομαι Ε: οογγ. 8οΙη^ 16 £0Γηιρ1ΰ3 17 χςό βΐΐρθΓβοΓ. 
ο (θ[ΐιοά ηοη χ^όος ^αΐ Ββά χςόνοξ) Ε : οογγ. Ο&θ 21 Ηβ37- 

ϋΐιίπβ βΐ χόννος ΙΐΕίοϋΐτ βΐ; χοινον^ οείθπιηι οΓ. βυρΓ» ο. 20 ΧΑΛΚΙΔΙΚΑ τίοτηρια^ ίδως αΛό τήζ Χαλκίδος τη^ Θρα- 
Ηΐχήξ ί'ίίάοχίμονντκ. 

ΙΑ 

107. ΧΥΤΡΙΔΕΣ. Ο^λεξΓί Ιν'Τΐΐό-^βολψαίψ ιΊΐ386Κ)• 
ίγϊα Πτολεμαίου τον βασιλέως τίτταρκ 
χντριδί^ άκρατου τη? τ άδε?.φής Λροΰλκβών 
τηζ τον βαϋιλέωι^ ζαύτ\ άπνευβτί τ ίκτίιων 
ως αν τι§ -ηδιϋτ^ Ι^ΰον Ιΰω κεχραμίνον, 

5 καΐ της ^Ομονοίας δυο, τι νϋν μη χωμκβω 
ανεν λυχνούχου τζροζ το τηίικοντο φ&ς] 
Ηρόδοτος δ' έν τϊ) τίέμτίτϊΐ τών'Ιϋτοριών (ο. 88) νόμον 
φηβί ϋ'ίϋ&αι '^ργείονς καΙ Αίγινψαζ Άττιχον μηδέν 
Ίίροΰφέρειν τίρος τάς %νβίας μηδέ χε'ραμον, άλλ* εκ 
χυτρίδων έτΐιχωρίων το λοιτεον αύτόϋ-ι είναι πίνειν. 
15 καΙ Μελέαγρος δ' 6 χννιχΌς ίν τφ Σνμκοβίω οντωβΐ 
γράφει- ^χάν τοΰοντω πρ07(ο6ιν αντω βαρεΐαν διεδωκε^ 
χντρίδια βα%•έα δώδεκα.* 

108. ΥΥΓΕΥΣ ί)ΥΥΚΤΗΡ. Πλάτων Σνμποαίωίι^. 2ί3&)' 
'άλλά φερε^ι παΐ, ψάναι^ τον -ψνκτηρα εκείνον, Ιδάντα ά. 

20 αύτον πλέον η 6κτω κοτνλας χωρονντα. τοντον ουν 
εμτεληβάμενον ΐΐρωτον μϊν αυτόν ^x^Ζίεΐν^ ^ατ£ΐτα τώ 
Σωκράτει κελενειν έγχεΐν* .... ^τΐκραμηκυνειν έγχει- 
ροϋρτος τοϋ ^Αρχεβονλον, ενκαιρότατα τΐροχεων 6 ηαΐς 

1. 2 αϋιιΐΒΓΕΐ δΟΓφίοΓ Αγ. Εη. 237, οΓ. βοΐιοί 4 ίηοίρίΐ 

οοίΐίοίβ ΐοΐ. 240 βολιμαίωί, <ιν.ΆΒ ρΓ3.βοΘ<1ϊΐη1ι βυρρί. Οϋ3 {χνχρίδΐς. 
νΐλίΙ^ς* ίγώ Π-ίοΙίμ&ίον Ε) 7 ταΐτ* Κί τ«ϋτ' Α άπνΕνατί τ* 

Χ ρ. 4311ι:ι: ίκτίνενατ' Α 9 δνο^ «' Μδίη: δια τι Α 10 λν^^- 
νον ΑΕ: οοΓΓ. ΡΰΓ8 τηλι^οΰτον ΑΕ: ΟΟΓΤ. Ρογβ 13 αΙϋθΓ 
1ΐ8.60 ΗβΓοά 16 αύτοϊς Τ^ίίαπί, ηίβΐ οοΓΓαρί.ιιπι ροϋυ3 διέδωτίε 
22 Β(ΐς[ ϊβηοίί ΒοπρΙοτΪΒ νβΓΪ>Εΐ βιπϊϊΙη, η,Ι) ίηίίϊο βυρρίβηίΐΰΐη ζ^τον 
ηότον^ τταςκμτιΐίύνειν, ΑΓΰ1ιβΙ>ιι1ιΐ9 ίθΓΐΛΒ3βΤΙιβΓ8ιβα8 ροθΐ^ Ειιρίιο- 
ήοιιΐβ ϊΐ]3.^Ϊ8ΐ6Γ 23 Λαραχέων Μθϊιι, ργλθβΙλϊ ΓογΙ, προσχίων 

110 υ τον οίνα^ίου άνατρετΐΗ τον ψνκτί^ρκ.' "Αλε^ις ίν Είΰοι- 

κιξομενω φηΰϊ (II 319 Κ) 'τρίχότνίον ιΐ^νγέα.^ ^ιώ^νπ- 

ποξ Φίλαργνρω (ΙίΙ 359 Κ}" 

πίχρ Όλνμτΐίχον δϊ ^ηρικλΐίονς ίλαβεν Ι|, 
ιτάτους δύο ιίτυκτηρα^, 5 

β Μένανδρος δ' Ιν τψ επιγραφομενω «ϊραμκτι. Χαλχεΐά 

ψψιν (Γγ. 510 Κ)• 

τοντο δή το ννν εϋ•οζ 
^αχρατον' έβόων^ 'τήν μεγάλψ/.* ιρνχτήρά τις 
ΛροϋηινΒν ^ν, τονς άτ^λίονς άτίολίνων. 10 

*ΕΛΐγένΎΐζ ί' έν *Ηρωίνγΐ χαταλέγων πολλά τιοτ-ήρια 

Χ(ά τοϋ ψνγεας οντω^ μνημονεύει (Π 417 Κ;* 
τήν ^τιρίκλειον δενρο καΐ τά 'Ροδίϋΐχά 
χόμιϋον λαβών τοϋζ παΐδας. είτ οϊΰει^ μόνος 
ψυκτήρα, χνα^ον^ χνμβία. 

Στράττις Ψνχα&ταις (Τ 728 Κ)• 

έ) ί£ τις φνχτηρ\ ο δε τις χνα&ον 
χαλχονν χλέτφας άπορων κείται^ 
χοτνλΐίΐ δ' (Ινά χοίνικα μκττει. 
ΐ'Άλε^ις (ϊ' εν 'Ιππίΰχω φυχτηρίδιον χαλεΐ δίά τούτων 20 

(Π 297 Κ)- 

άπήντων τω Ιενω 
εις τήν χατάλνϋιν ηβονην αί^ων άνήρ, 
τοις παιϋί τ είπα {δύο γαρ ^γον οΓκο'Ο-δν) 
ταχίίώματ εις το φανίρον έχνενιτρωμένα 25 

5 %•εϊναι' χνα^ος ί' ^ν άργνροϋς^ [τάίοΐώματα] 
^γεν δύο δραχμάς^ χνμβίον δΐ τέτταρας^ 

1.2 ίν οί*ιξομέν<αι Α: οοιτ. δοΐην, ηΐεί ΓώΙ "Αλΐξΐζ Είΰοίϋίξο- 
μίνω 4.6 ίξιτάτονς |8' Α: ίϋθΐίηχϋ Ολβ, ν. 5 Γοιΐ. στατονς 

\β\ άδρονς δύο ιρνΗτήρας 10 ^ν, τονς Ι)θ\>τ: αντοί/ς Α άηώΐ- 
λνον Αί ΟΟΓΓ. Ββηίΐ 14 ίίϋοίαίΐς Α: αοττ. Μβϊη 2ϊ οΟΓΠίρΙιιβ 
25 τ' ΒΗπώματ' Α 26 ^ΙοΒ&ίίπι ΰβΐ. Κ, οΓ. &ά VI ρ. 280 ο ΙΑ 111 ίΐίυχτηριδιον δ^ δν όβολονς^ Φιλίππίδον 503 

λεπτότερον. 

ΙΟΟ. *Ηρακλεων δ\ 6 Έφεόιος "όν ημεις^ ψ^^^^ φνγεα 

χαλονμεν^ 4'νχτηρίαν τινϊ§ όνομάζονβιν. τονζ ό' Άττι- 

ίίού^ χα^ χωμωδεϋν τ6ν -φνγέίί ώζ ^ενικυν ϋνομα* 

Ενφ^ων εν '^τΐοδιδούίίΐΐ (ΠΙ 320 Κ)" 

έπάν δε χαλεύί} ψυγεα τον -ψυχτ^^ρίαν^ 
το τεντλίον δΐ 6εϋτλα, ψαχεαν τήν ψακην^ 
τί όεί: ποιεΐν; ΰύ γάρ ειπον. Β. ωΰπερ χρνϋίον 
10 ψωνϊΐζ κ3ΤΟΐί0Όν, ΙΙνργό^£μι<) χαταλλαγήν, 

^Αντίφάνης ^Ιππενύι (Π 34 Κ)• 

τίωζ ονν διαιτώμεϋ^α•^ το μίν ^φίτεζιον 
Οτρώμ^ έΰτίν ήμΐν, δ ί^ χαλος τΐΐλος χάδος^ 
ψνχτήρ^ ίίτί βονλει^ πάντ\ ^Αμαλ%•εί€ίζ κέρας. 

έν δε ττ} Καρίντί σαφώς δηλονταί, δτ^ τοντίρ εχρώντο 

οίνοχοονντες χνά^ω. είττων γάρ (II 50 Κ) ' 
τρίποδα χαΧ χάδον 
παραθεμένος ■ψνχτΨιρά τ οι'νον .... 
με^ύσχεται,^ 
ίν τοις £|ϊΪ9 Λοιεΐ αντον λεγοντίί ' 

εΰταί τίότος 
ΰφοδρότερος. ούκοΰν, εΐ φράύαι τις, οΰχ ετι 
εί,εστί κναθίζειν γάρ 1 ίί ΒοΙιτίΓ: τ« ΑΕ ίεκ' άβολους ρ. 230 6 Εΐίφρων 

Μβίη: Εύφοςίων ΑΕ 7 τήν 'ψνΛτη^ίαν ΑΕ: οοιτ. 0»3 8 τά 
ΰΐντλίον δε ηντλα ΑΕ; οογγ. βοϋιν φα-αέαν Ε: ψαν,ία Α 

θ *ί γάρ (Ιπον Α: οογγ. δοΐΐ'ϊν 13 πίλος Α «αίοϊ ΟοΙ)γ: 

χαΑό; Α 14 οτί ^οιίλΓΐ Κοοίε: η' βούΐί^ Α 16 τήί ««(^νηι 

Α: ΡΟίτ. Ρ&1)Πΰϊυ9 20 <(«όν^ α'έϊόν \νϊΐ£ΐπϊ 21 «οτοί ί'σται 
Α: ΟΟΓΓ. ϋοΙ)Γ 22 ίί φράσαι οοΓταρίιΐιη 23 τβίαί; ίξίΰτί 

γ,να^ίζαν^ μί^-νΰκίαϋ-αι 3ί δει, ϋί ΓοτΙαβεβ, υΐ ιηοηαίΐ ^^ίίαια, 
ίρβιιπι Βοϋ μι^νΰκεα&αί Γθρβίβικίαιη βχ ν. 19, αϊ»! με9'ναν,Βται 
βααβ ΰααροιίαιιυιιι 112 ΪΑ Νεα- 

4 τον δ^ χάδον Ι|ω και το τΐοτήι^ιον ?,αβων 
άτΐόφερε τίίλλα ηάντα. 
^ιοννύίος δε 6 τον Τρνφωνοξ βν τω περνΟνομάτων 
^τον φνγέα^ φηύίν^ έχάλονν οι αρχαίοι δΐνον.' Νίχαν- 
δρος δ' ό ©νατειρ-ϊΐνΟξ χοίλεΐϋ^αί ψηϋι ιΐ/νκτήρια χαΙ\ 
τούζ άΐ^ώδεις χαΐ ύνΰκίονς τόπονζ τονζ τοΐζ ^εοΐζ 
άνειμένονζ, έν οϊς έότιν άναψϋ^αι. Αίΰχνλοζ Νεα- 
νίύχοις (£:. 146 Ν)' 

ΰανρας ντίοβχίοιβιν έν ■ψνχτ'>]ρ{θίζ, 
Ηριπίδης Φαί^οντί (ίτ. 782 Ν) ' 

φνχτήρια 
δενόρεοί φίλαιύιν ώλέναιύι δένεται. • 
χκΐ δ τον Αίγίμιον δε ποΐϊ}6αζ εϊ%^ ^Ηβίοδόζ ίΰτιν ί] 
Κίρκωιρ ό ΜιλήΘίος (ίι•. 7 Κζ)" 

έ'ν^-α ποτ ίαται έμον φνχτ'ήρίον^ ^9Χ*^1^^ λαών. ί£ 
110. ΩΙΔΟΣ. οντωζ ίχκλείτο το χοτ^^ριον^ φηβΐ 
Τρύφων εν τοΐ^ Όνομ(χτιχοΐ§ (ίΓ. ΙΐδΥ), το έπΙ τω 0X0- 
λίω δίδόμενον^ ώζ'Αντίψάνηζ ααρί^τϊΐΰιν έν ^ιπλα- 
αίοίς (Π 45 Κ) • 

τί ονν ένέύται τοΓ^ %εοΐΰιν; Β. ούόέ ί'ν, 2€ 

^ν μ7) χεράόϊ} τις. Α. Ι'ϋχε^ τον ώδον λάμβανε, 
έπειτα μηδϊν των άτΐ'ί^ρχαίωμένων 
τούτων περάνυξ^ τον Τελαμώνα μ'^^δε τον 
6 Παίωνα μ}}δ^ Άρμόδιον. 

ΩΙΟΣΚΥΦΙΑ. τιερί της ίδέας τ&ν τΐοτηρίων 'Αοχλη- 25 
πιάδ7]ζ δ Μνρλεανί)^ έν τώ χερϊ ττίς Νεΰτορίδος φη- 6 ■φν%τήρ{χ Α ■φν'»τήΐ}ας Ε; οοη, 0»^ 9 αϋςας Υ&\οί 

νποΰκίοιΰιν Ε: νητ^ίίόοίαιν Α φνατγ^ςίοισί Α: οογγ. Ε 12 δέν- 
όρϊ] Υαΐοΐί, δένδρων ΒοΙίΓ λέ^ίται Α: οογγ. 0&9 13 χαΐ 

ΰΐαν Α : ίΟΓΓ. Ο&β 17. 18 ΰ%οδίωί.Α: ΟΟΠ". Μυβ {ΰϋολιώ) 20 ίοΓί. 
τί οίν ΐτ' Ισται 21 ΐάν Α ίχε τον φδόν^ λάμβανε ΒοΙίΓ υ 113 .(Τίν ((£ ρ. 438Γ; οη όνο πν^μίναζ ίχει^ ενα μϊν τόν 
ΐίατά το κυτο^ αντώ 6νγχεχα?.κ(νμίνοι% έτερον Οε τον 
χρόϋΟ-ετον απ ό^εο^ άρχόμενον^ χαταληγοιτα δε ει^ ί 
χίκτύτερον^ έφ* ου ιβταχαι το ηοττ^ριον. 
δ ΩΙΟΝ. /ίίνων εν γ Περβιχών φηβιν οΰτω^ ιΓΗ(.τΙΙ9'2ί* 
ΊΰτΙ δε ποτίβαζίζ αρτοζ χρί^ινοζ χαΐ ττύρινοζ ολτο^ 
ναΙ χνπαρίβϋον βτεφανοζ και οίνοζ χεκραμε'νοζ εν ώώ 
χρυσώ, α^ αντόζ βασιλενζ ττίνει! 

111. τοβαντα ειπών ό Πλονταρχοζ χαΐ ίχπο πάντων 
10 ■κ^^ύταΙι6%•εΙζ ϊμΎίβε φιάλψ', άφ* {]ζ ΰπείΰαζ ταΐζ Μον- 
Οαΐξ χαΐ ττι τούτων Μνκιμοονντι μτμρΐ προνπιε παϋι 
φί?.οτηϋίαν. έπειπών ζδε} (Ρϊηιΐ 01. 7,1) ' 
.^^ φιάλαν ώζ ίΓ τις άφνε&ς άπό χειρός; ελών 604 

ΙΗΙ ίνδον αμπέλου χαχλάζοιΰαν (δρόαω')^ 
Πδ δωρήΰεται , 

ον μόνον ^νεανία γαμβρώ προπίνων\ άλλα χ(ά παΰι 
τοΪ£ φιλτάτοις έ'δωχε τώ παιδί περίϋοβειν [έν κύκλω] 
Χίλενϋαξ, το κύκλω πένειν τοντ είναι λέγων^ παρατι^έ- 
μενοζ Μενάνδρου εκ Περιν^ίαζ (ίι•. 397 Κ)• 
Μ. ονδεμίαν ή γρανξ δΑω? 

κύλικα παρηχεν, άλλα πίνει ττ^ν κύκλω, 
ι πάλιν έκ Θεοφορονμενηζ (ίΐ. 224)• 3 πςόΰ&ε τον (ϊ, β. ττςοΰ&ίτύν βχ πράσϋ-ετον τθΐ οοηΐί 
ίΌΓτ) Δ 4 άψ' ον Α : οογγ. Ε 6 ποτιβαξις (8Ϊο Α) 1>ΛΓΐίίΐΓαηι, ςαοί 
Γβϋίθ £οτί. δοΕίΙϊβθΓαΒ 9, τοο&ΐ^αίο ϊ^ΓΒ (1 β. οαρρεάΐαε άβ ηΐΐηΐα 
ΐφα ϋαα. ϊ,5^ τβρβΰΐ 8 ου ό «ϋϊύί Α; οογγ, Οαβ \1 Μνψ 
μοανντ} (1θ1. λνΐΐΕπιι, Ββά λθ^θ βϊιΐΒ ηοιηίιΐθ ο&ι-βΙίίηιιΐ9, ουϊ ρουΐ 
Ιοη^αια ΓβοϊΐΛΗοηβιη ΡΙιιΐ&ΓοΙιυίί ροϋβδίιηαΒ άθΐιβί ι^ταΐϊαβ (οί'. 
ΡΙβΙ. Οήϋ&β ρ. 108 οά), ΓογΙ. μητρί Μνημοαΰν^} ηρο^πίνΐ Α: 
ϋοιτ. \νϊΐ£!.ιη 12 ίί αΜ. Κ 14 θρόαω οιη. Α Ε 16 ν(οί- 
1[£αν Α: οοϊτ. Ε 17 ^Ιοβρειπι Λβΐ. Ναυοί: 20 ή γρανς Μοβ: 
γρενσ' Α 21 £ογ1:. άΐλ' ί'ταν' ά(1 «ΰκί,ω 

ΛτκιΚΛΕυα ΙΠ. % 

114 ΊΑ ίοϊί χα%ν \μάλ{\ το πρώτον πε^ιΐΰόβεί αοτ^ή^ιον 
ιώτοΐ£ «κράτου. 

1> κιά Ενριπίδης 6* ίν Κρήδβαΐζ (£γ. 468 Ν)* 

τά ί' άλλα χαΐρε κύλιχος ίρπού&ηζ κνκλω. 
αίτοϋντοζ δ^ τον γραμματικον Αεωνιδον μείζον πο- 5 
τή^ίον κάί είπάντοζ "'κρατη^ίζωμΒν^ άνδρες φίλοι . . . 
οΰϊω^ ^έ τους πότους Λνβανίαζ ψτ^ΰΐν ό Κνρηναΐοζ 
Ή^όδω^ον είρηκεναι έν τοΰτοΐ^' (ΓΗΟ Π 41) '^έπεί δ% 
^ύβαντες προξ ί^ΓΛί/ον καΐ κρατήρα χαΐ εύχάς κιϊί 
παιώναξ ετράτίοντο.^ καί 6 τονζ μίμονξ δΐ πεποιηχώς^ 10 
ονζ αΐεϊ δίά χειρί)3 εχειν ^ονρίξ φηϋί (ΕΗΟ II 480) 
τον σοφό ν Πλάτωνα^ λέγει Λου (8ορ1ΐΓ, ίΓ. 124 Βο) 'κή- 
χρατηρίχημεζ'' άντΙ τον επεπώκειμεν.^ "άλλα μήν^ ηροζ 

ο -θ-ίώι/', δ Ποντιανοζ ί'φι?, 'οιύ δεόντως Ικ μεγάλων 
πίνετε ποτηριών^ τον ^διϋτον καΐ %αριέβτατον ^ενο- 15 
φωντα ττ^ο οφθαλμών §χοντεξ^ 0£ έν τω Σνμττοβίω 
φτ^ϋίν (ο. 2,24)• 'ό ^' αν Σωκράτηζ ειπεν άλλα πίνειν 
μεν, ω άνδρες^ χαΐ εμοί πάνυ δοχεΐ. τφ γαρ 'όντι δ 
οίνοζ αρδων τάς ψνχάς τάζ μεν λύπας ωΰπερ ό μαν- 
δραγόρας άν&ρώπονζ κοιμίζει, τάς δΐ <^φιλοφροΰννας 20 
ωΰτΐερ ίλαιον'} φλόγας εγείρει, δοκεΐ μέντοι μοι χαΐ 
τά των άνϋ•ρώπων δώματα τά ανχά πάαχειν απερ χα,Ι Χ 

(1 τά των έν γί] φνομενων. καΐ γάρ εκείνα, όταν μϊν ό ■ 
-θ-ίόί αντά άγαν αθρόως ποτίζτ}, οΰ δύναται ορ^ονϋϋ-αι 

ι «βλί £ΐβ1. Οο1:> πΐςΐϋοβΐί ΑΕ: οογγ. ΟοΙ) Ο Ιτΐαίικη 
ηοΐ; Κ, ^{. ΙβιαιηΒ. αοά, ϋτι κςατηρίζειν τά τα'νειν «αΙ κραΓ^ρα τουζ 
ηότονς ίκάΐονν 7 βυσανίας Α: οογγ. Υαΐοΐί; ιηϊπιηι (^ιιοά 

ΙίγβΟΛΪίΐΒ (ΐυΐ ττίρΐ ίαμβοποιών Βοπρβϋ ΗβΓούοη η1^ι^10^Γίιρ^1^ 
ΙθΒΪ.ίπιοηίιιιη ηοη Γ&ΙιηΙα,θ 8β<1 νοο&ΐ)ΐΐ1ϊ 8.Ιϊουϊυ9 οβι^βη. Η,ΐΐυΐϋί 
νίάβ ηβ ΗβΓΟίϊίΐβ ϊαιηΗ Ιαίθα,ιιΐ 8 Ιτη δε Α: ίΛ&Ι ίέ Μΐ39, ροίβδί 
βΐίαά ίαΐβ^β 9 κρατϊ^ρ«ς Α : οοργ. 'νϊ'ϊΐΗ,τη 13. 1 3 -χηκ.ρ(£τϊΐριχημ(- 
ϋαντιτον Α : ύίβί. Ϋαΐοΐι:, ίχαΐ -ΛηκΕΗ^ατη^ίχτιμΒς 13 πεπώ-κεψΐν Α 
20,21 ίιΐθ1ιΐ33, οιη. Α Ε 22 τα των άνδ^^ών Δ: οογγ. Ε (άν&ν) ΙΑ 11δ οΰίί ταΐς ώ^αΐζ δίαπνεΐΰ^αΐ' όταν δ^ 'ό&ω ηδεται το- 
βούτο πένγι^ καΐ μΛλα Ό^%ά τε ανξίτα* καΐ %•άλλοντζ( 
άφικνειται ΐί^ τήν καρπογονίαν. οντω ίτ) χαΐ >)μεΐζ^ 
ί]ν μ,Ιν άϋ•ρόον το τίοτον έγχ^£ώμ£ϋ•α, ταχν ημών καΐ 

δ τά ΰώμαζα χαΐ α[ γνώμαι ΰφαλσννται^ καϊ ονδ' άνα~ 

πνεΐν μη οτι λΐγΐΐν δννηϋόμε&α' ην δε ημΐν οΐ παΐδεζ 

μιχραΐζ κΰΛιξι μικρά ίπι-ψακάζωΰιν^ ινα καΐ ίγώ ΓΌρ- 

γιείοι^ §ήμα6ίν εΓίΤω, οίίτω? ού βιαζόμενοι μεΟ•νΈΐν β 

νπο τον οΓνου, άλΛ' άνατ^ει&όμενοι ίΐτ^όϊ το Λαιγνιω- 

ν^ϋεΰχερον άφι%όμε%^α.^ 112. £^^ ταντά τΐ£ αποβλέπων 
ΐύ τον χαλον ^ενοφώντοζ έπιγινώϋκείν δννηΰεχαί. ην 
ύχε προς αύτον 6 λαμπρότΐΐίτο£ Πλάτων ζηλοτυπιαν^ 
5 τάχα φιλονίκωζ είχον άρχη^εν προζ εαντονς οί 
&νδρε5 οϋτοί, αι^^όμενοι τηζ ίδία^ εκάτεροζ αρετής^ 

βχίίΐ Ιΰως καΐ περί πρωτείων διεφεροντο, ου μόνον ί| 
δν τνερί Κνρον είρήκα&ί τεκμαιρομίν<χί£ ημίν^ άλλα 
χίίχ των αυτών νπο^εΰεων. Συμπόϋία μεν γάρ γεγρά- 
φαΰιν αμφότεροι^ καΐ εν αντοΐς δ μίν τάς ανλητρίδα,ζ 
ιτφάλλει^ δ (5^ είΰάγεί' καϊ ο μέν^ ώς πρόκειται (Ιΐΐΐ. ά), ί 

ίο χαραιτεΐται πίνειν μεγάλοις ποτηρίοις^ ο ^έ τύν Σω- 
'Λ^κτην παράγει τφ ψνκτηρι πίνοντα μέχρι της εω. καν 
τύ περίΨ'νχής δΐ ό Πλάτων χαταλεγόμενοζ εχαϋτον των 
χαρατνχόντων ίρ,πθΙΟ οΰόί^ κατά μιχρον τον Ξενοφώντος 
^μνηται. χαΐ περϊ τον Κνρον ονν ο μίν λέγει ώ^ έκ 
ν(^ώτη§ ηλικίας επεπαίδεντο πάντα τά πάτρια, 6 δ^ 
Πλάτων ωϋπερ έναντιονμενος έν τρίτω Νόμων φηΰίδΟδ 
(ρ. 694ο)• ^μαντεύομαι δε περί Κνρον τά μεν άλλα 

ι 9{Μπλονα&αί ΑΕ, διαδρυναθ-ία €&ΓαΊ\1\ΐΆ 8ίβίηΐ6 1. 2 το- 
«βίτωι ΑΕ: ΟΟΓΓ. βά. Βαβϋ 7.8 γο(}γΐ£οΐΰΐ ΑγοργΕίοις Ε 8 μι- 
Ηιιν άαΐ. Γβοΐβ ΟΓβΙΙί 10 οπιπίθ ίαβο άβ Ρΐαΐοηβ (ϋΒριιΐαΙϊο 
ρεβδίοΐθ ΐΓυηαβ,ΐΗ, βί, ΙτιΛεΙβ. 13 φιλονιίιιαις Α Ε 15 ίι«- 

ψί^μενοι Κ 
ϋτρίίτηγί>ν α'ύτον άγα^ον είναι χαΐ φιλότεονον^ 7ίαι6&ία.ζ 
ό' 6^%'Ϋ^ξ οΰ(ϊί ^φ^αι το ηα^άπαν^ οικονομία ό' ού^' 
{μίνιονν 7!:ρο6εαχ7}χίναι. Βοικε δ" ώ ν^ον ύτρατενεϋ^αιΑ 
ττα^αδούς τε τονζ παιόαξ ταΐζ γυναιξί τι^ίψειν . . . .*] 
πάλιν δ μίν Ξενοφών όνναναβάς Κνρω εΙς Περβ(χς\ 
μετά τών μυρίων Ελλήνων καΐ άκριβώζ εΐδώς Γϊ)ν 
προδοΰίαν τοϋ Θεϋΰαλοϋ Μενωνος, οτι αυΓΟ^ αίτιοι^ 

Ι] έγένετο τοΙς περί Κλεαρχον τ^^ άπωλεία^ της ϋπο 
Τίΰβαφερνον γενομενΐ]^^ καΐ οιόζ τις ην τον τρόπον^ 
ώί χαλεπάζ, ώ? άύελγήζ^ δ(ηγ7]ΰ(ψενον ό χαλος Πλά- Κ 
των μονονουχί είπών ^ονκ εϋτ ετνμοξ λόγοζ ο^το?' 
(δίβΒίοΙι ίτ. 32 Β) έγχώμια αντοϋ διε^ερχεται^ 6 τονζ αλλον^Λ 
άχίί^απλώξ καχολο)^ϋας., έν μϊν τΓ; Πολιτεία Ό/ίτ^ρον 
έκβάλλων καΐ τ-ί^ν μιμητικήν ποίη0ιν<) ανχοζ δΐ τονζ 
διαλόγονζ μιμητιζώς γράφας^ ων τΐ]ς ίδεαξ ούδ' κύτος 1ί 
ίΓρετής εΰτιν. προ γάρ αντοϋ τον^' εϋρε το εΐόοξ 
τών λόγων 6 Τψος '^ίλε^αμενόζ, ώξ Νικίας 6 Νικαεϋζ 

ο ΙότορεΖ κίά Σωζίων, "Αριστοτέλης δ* ίν τω περί 
Ποιητών οντωζ γράφει {&. 55 Κ}• ^ονκονν ονδε έμμε'τρονξ 
τονζ καλονμενονζ Σώφρονοζ μίμους μή φώμεν ίίνΓα 2( 
λόγονξ καΐ μιμ'ή^εΐξ ί) τον^ Άλεΐ^αμενον τον Τψον 
χο'^ζ Λρώτου<^ γράφοντας τών Σωκρατικών διαλόγων,' 1 ψίλϋτίοΚίν ΡΙβ,ί 2. 3 ον§ητίνι ουν Α: οογγ. ϋί, οΰδεν 

τον νονν Ρΐ3ι1: 4 ήροΓίαιτι βδί ωαΐϋο ρΙιΐΓΒ, θχοβΓρΐΒ- ίιιίβββ 

7 ίΌιΐ. 0τ4 ονΐος 8. 9 ίΛ^ ϊι^ϊ οαφίρνον Α 10 βιηγτίΐιάμίνος 
ψαίνίχαΐ' ό <?£ Πλάτων Ε βρίΙΰπίΛΐοηΒ ίαΛϊβ ηιαίθ οίϊΙϊϋβΓΛΐ,ϊβ 
11 ύ λόγοί Ε 17 άλΐ^αμΐνος (τ. 21 -μένον) Α: €Ογγ. Ε 

18 ΰωττ^ρίων Α: €θϊτ. Ιοαβϊιιβ 19 ίοτί. έμμίτρονζ (^δντας"^ 

21 καΐ <μί)> μψτίΰΒΐς τονς ΒβτηΙϊα,τάγ , ^ <^ί*ή^ μΐί*ί}<ϊίΐβ τονς 
Οίη,ΐιη, καΐ ιιψήσεις μη τονς Κ 22 τονς τί/^ότίρον {7I^οτέ^ϋνς 
Βθ\)τ) γ^αψίντας Β&ίβ, ίοιί, τονς πρότίρον γςαψίντας τών Σω- 
κ^ατι-κών δαχίόγονς, ηβ€[ΐΐθ εηϊηι βοοτρ,ίίοοβ Α1ί;χ&ιιιβιιυ.δ , βδά. 
Λί&1ο§03 ρΓΪιηιι& δΟΓΪρβϊδββ ΐΓ&εϋΙιΐΓ, οΓ. ϋίοβ, Ιί. 8, 48 Ι 
117 

(ΙΐΎίχρνξ φ(ί6κων 6 7ίολνμίΐ9^£στατοξ ^Αρι6τοτέληζ τίρό 
Πλάτωνος διαλόγονζ γεγραψΒναι, τόν *Αλε^ίψΐνόν. δια- 
^άλλη όϊ 6 Πλάτων καΐ Θραϋίψαχον τον Χαλκηδόνιον 
6ϋφί0τήν ομοιον εϊναι λίγων τω ύνόματι^ ετι ό' 'ΙτιπΙαν Λ 

δ %αϊ Γοργίαν χαί Παρμενίδην καΐ ίνΐ διαλόγω τώ Πρω- 
ταγόρα πολλούς, 6 τοιαντα εν τΓ/ Πολιτεία ειπών 
(8ρ&62ο<.1)* ^οταν^ Όΐμαι^ δημοχρατουμενη πύλΐζ ^λεν- 
^ερίαζ διψήϋαδα χαχών οινοχόων τνχΐί χαΐ άχράτον 
ούτ^? μεΟ•νβ^ΐ]' 113. λέγεται όϊ ώζ χαΐ ό Γοργίαζ 

10 αντΟζ άναγνονς τόν δμώννμον αντώ ίί,ίϊΖοί^οι/ ττρόζ 
τονς βννι^^εις έφη 'ώ^ καλώ^ οίβε Πλάτων ίαμβίζειν.^ 
"Ερμιπποζ δϊ έν χω περί Γοργίον (ΓΗΟ III 48) 'ώ^ 
έΛεδήμηβε^ φ»;<ϊ£, ταΐζ νίθΊ/ι/αι^ Γοργίας μετά το ποιψ 
6ί<6^αι τήν άνά^εΰιν τΐ^ζ έν ζϊελψοϊς εαντον χρνοής 

15 είχόνος^ είπόντος τον Πλάτωνος.^ οτε είδεν αντόν, *^κεί θ 
ψΐν ό καλός τε και χρυσούς Γοργία<^^^ εφη ό Γοργίας ' 
'$ καλόν γε αί 'Α&ηναι [καΙ] νέον τοντον Άρχίλοχον 
ένν,νόχαΰιν* άλλοι δε φαβιν ως άναγνονς ό Γοργίας 
τον Πλάτωνος διάλογον προς τους παρόντας εΐηεν ΰτι 

20 ούδεν τούτων οντ ειτεεν ουτ' ί^κουσ* [παρά Πλάτωνος]. 

ταύτα φαΰι καΐ Φαίδωνα είπεΙν άναγνόντα τον περί 

ΨνχίΊς. διο καλώς δ Τίμων περί αντον ίψ-η (6. 62 ΤΤ)• 

ώ^ άνεπλαττε Πλάτων 6 πεπλαβμενα ϋ^ανματα είδώς. 

Παρμενίδίΐ μϊν γάρ και έλ^-εϊν εις λόγους τόν του ΐ 

25 Πλάτωνος Σωχράττιν μόλις ή 'ΐβικία ΰνγχωρεΐ^ ονχ ώς 
χαϊ τοιούτους είπεΙν η άκονϋαι λόγονς. το δ\ πάντων 
ϋχετλιώτατον και το ειπείν ουδεμιάς κατεπειγονβι^ς 2 άλΐ^άμενον Α: οοτγ. Ε 17 χαΐ ίΐβΐ. Μθιιι 20 ^Ιοϊβ&ιη 

άβΐ. ΚοβΒΐ 23 άνέπλαττίν ά ηλάτων πεπίααμένα Α άνί- 

ηΐαττ^ πλατών Ε: οογγ. Ναηοίε ^νματα Α: οογγ. β ϋϊοβ. Ιι. 3, 26 
27 αχίτλιώτεοον Δ: οογγ. Μηβ ϊοτί. το αίάΐ ίίκίΐν 118 ΙΑ χρείας {? άχνα. ρ. 127 ^3) ΰτί παιδικά γεγόνοι χον Παριμενί- 
δον Ζψ'ων 6 πολίτηζ αντον. αδύνατον δε καΐ ΦαΓίρον 
ου μόνον κατά Σωκράτην εΐναι^ ^ Λον γε χαϊ ^ρώμενον 
αντον γεγονεναι. άλλα μ7]ν ου δύνανται Πιφαλος καΐ 

δϋ^ϋΞΐάν^ιπΛΟξ οί Περιχλεονς νίοΙ [τελεντηϋαντεξ τω λοιμώ] 
Πρωταγόρα διαλεγεϋ%•αι^ οτε Κτο) δενχερον έπεδήμηϋε 
ταΐ^ Ά^-ήναΐξ^ οΓ . . . έ'τ^ πράτερον τελεντήβαντεξ <ταί 
λοιμω). τεολλά ό' εϋτι καΐ άλλα λέγειν ΛερΙ αύτοϋ 
και δειχννναί ως επλαττε τονζ διάλογους. 114. οη 
61 χαΐ δνϋμεν^^ς ^ν προς απαντάς, δήλον χαϊ έχ των 
έν τψ "Ιων ι επιγραφομενω, έν φ πρώτον μίν χαχολογεΐ 
πάντας τους ποιητάς (ρ. 534), ίπειτα (ρ. 541(1) χαϊ τους 
νπο Γοΰ δήμον προαγόμενους^ Φανούϋ^ενη τον^Ανδριον 
κάπολλόδωρσν τον Κυζίχηνόν, έ'τι δε τον Κλαξομενιον 
Ηρακλείδων, έν δΐ ζω Μένωνι χαϊ τους μεγίδτους 

\} παρ^ Ά^ηναιοις γενομένους ^^ριδτείδην καΐ Θεμιότο- 
κλέα (ρ. 93 ο. 940,}, Μένωνα δε επαινεί τον τους "Ελληνας 
προδόντα, εν δ^ τω Εν&νδήμω {^Εύ^δημον^ χαϊ τόν 
άδελφον αντον ^ιονυΰόδωρον προπηλακίζων καΐ καλών 
ό-ψιμα&εΐς έτι τ ε ερκίτάς [όνομίίξων^ δνειδίζειαντοΐξ χαϊ 
τϊ}ι/ εκ Χίου τ^ί πατρίδος φυγήν [ρ, 271 ο), άψ' -^ς έν Θου- 
ρίοις χατωχίύ^ηβαν. έν δί τω περϊ Ανδρείας (Ιβ,οΐϊ.ρ. ΐ79ο) 2 οΓ. ΑΙαοΓΟί^. 1, 1, 6 ^ ϊηοΐιίχαη άΐαίοραηι 8οοταίβ8 Ηαΰίία 
αιινι Τίηια€θ άΐ^ι^ηίαίΐοηε ΰοηαιιηηί , ονοδ εοη/ίίαί βοάαη 8αΰ€Ηΐο 
?ιοη /"κί'ίδβ', ααάβ Τίμαιον ρΓΟ Φαίϋρον ϋοηϊ. \\''ίΐ£ΐιιΐ; 6Θ(1 Ηβ- 
ΓοεΙΐοιίΒ ΑϋιβοΒ,εΐ &ηϋΙθΓ (οί. ίΐΛ V ρ. 21&Γ) βΐ (Ιβ Τίοιβ,βο βί; ύβ 
Ρ1ι&β(ΐΓ0 (ϋχίί, τβΛα ίηενιρβί" οοΓηιρΙδ (τ. 3) Γβδϋΐιιϊ ηοπ ρο33ΐιιιΐ 
4 ού βύνανται ούδε Έ ΐονί. Γβοίθ 5 ίηοΐϋββι άθΐ. Κ 6 γ5 

αά^. Κ, οι. V ρ. 218ΐι 7 οΓ πέμπτω ίτίΐ πςότεςον 0ίΐ8, ίηύΐίο 
ηιιΐ' Μ&ΟΓοΙ), ίοιί. οί τιολίοίς ίπΰΐ «ρότίρον 7. 8 τώ λοιμώ 

εχ ν. 5 Ιιπο ί,ι3Λ8ρο8αί 11 ίπιγςαφομΐνων Α: £Όγγ. Οαβ 

18 Εν&νδτ)μον δαρρί. ϋϊ, ζ^^ίαύτίίν^ «αΐ τον Μβϊη 19 ^ιονν- 

ϋιόδωρον Α 20 όνομάζων θ% άνΐιϋίζων οοπ*. Α, άβΐ. Κ 4 10 < 15 Ι 20 Ι ΙΑ 119 Μίληβίαν τον Θονχνδίδον του άντιηολίτενΰαμίνον Πβ- 
(^ιχλεΐ χοά Ανόί'μαχον τον ^^ριΰτ είδαν τον δικα(ον<, τη? 
των πατέρων άρετί]^ αναξίους ΐΐναι φάβχων. νί δΐ ο 
ΧΕρΙ ^Αλτίφιάδου ΐίρηχεν ίν τω Σνμ%ο6ίω ονί' ί^ί φώ^ 
δ ί.εγεαϋ-αί ίϋτνν ίχ^ιον, εν τε τω ^τροτ£ρω των εις αντον 
ύικλόγων' ο γάρ δεύτερος ΐ}ΛΟ τίνων ΐΞίενοφώντος εϊναι 
'γετκί, ώς χαΐ »} ^Αλκνων Λέοντος τον ^Ακαδημαϊκού, 
'ζ φηϋι Νικίας ό Νικαενς. τά μίν ονν κατά Άλκι- 
βιάδον λεχθέντα ϋιωτζώ' οη δ^ τον ^Α%ι^ναίων δήμον 
10 είχαΐον εϊ'ρηκε χριτ'^ιν [^τι τε τερόχωτΐον]^ Λακεδαιμονίους 
Αί επαίνων επαινεί χαΐ τονς πάντων Έλλτβνων έχΰ-ρονς 
ΪΙίρΰας (ρ. 121βϊ[(ι). κάί τον άδελψόν δε τον 'Λλκιβιάδον ά 
Κλεινίαν μαινάμενάν τε άποφαίνει χαΐ τους νίονς αυ- 
τόν ί)Αί-•9•ίΌν5 (ρ. 1186) Μειδίαν τε ορτνγοχόπον (ρ. 120 ει\ 
16 «αΐ τον τών'Λ^ναίων δγιμον ενπρόϋωπον μ^ν είναι, δεΐν 
δ' αυτόν άποδύβαντας ^εωρειν (ι>. 132 η,)• όφ^δεταί γάρ, 
φηΰί^ περίβλεπτον αξίωμα περικείμενος κάλλους ουκ 
ά?.ηΰ•ινοϋ. 115. έν δε τω Κίμωνι ονδε της Θεμιβτο- 
κλέονς φείδεται κιαηγορίας ουδϊ της ^Λλκιβιάδον χαΐ 
20 Μνρωνίδον , άλλ* ονδ' αντον τοϋ Κίμωνος, καϊ ό 
Κρίτων ό' αντον (^Κρίτωνος (ρ. 45αΙι), ι^ ^^ Πολιτεία 
(Ι ρ. 329 ο) καϊ} Σοφοκλέους περιέχει καταδρομέων , 6 δε 
Γοργίας ου μόνον αφ' ου το επίγραμμα, αλλά καϊ 
Αρχελάου τον Μακεδονίας βα&ιλεως (ρ. 471η,), ον ού β 

9. 10 βημονικαιον Α: οογγ. Μόβ 10 ϊηοΐοββ. άβΐ, Βϊ, οΓ. ν. 15 
13 Κλίΐνίαν Λ^αΐοίε: ν,αΐ νιν,ίαν Α Ε ώΛοχαλίί (ρΓΟ άτΐοψαίνα) 
Ε, ς[ΐιο<1 ρταβΒίΑί 13. 14 αϋτοϋ •. ϊιηιηο Ρβηοΐίβ βΙίοΒ 14 (Ιρτυ- 
γοτρόφον ΡΙ&Ι 16 &πο8νντα Ρΐαίι 17 ψτ^ΰί ι. θ. ΓογΙ ΗθΓΟίΙΐοαβ, 
οβιΐθ ηοη Ρΐ3Ϊ;ο Ιββηοι ραίιαηΐ; θοΓ^β-ηι ^ϋαΐο^π"» ηοΐατί 

(ρ. 503ο) βΐ ϋΟΓΠ^ιιηΙ ν. 19 τ•ης ΠΐρΐΗλίονς (ιηο Αλκιβιάόον 
Ι)οΙ>γ) ν.αϊ Μίλτιάδον (ρΓΟ Μνζωνίίον €{ιώ 18. 19 ττ5ϊ Περι- 

ν.Ιέονς Ε 19 -ιΐίΧΛηγοςίοίς Μβίη 21, 22 ρΓΟΰΒίοίΙϋθΓ δΐιρρί. "ΐΤϋΒΛΐ, 
ΰτρατηγόν αντ'αν άγα^ον ίΐναι καΐ φιλώτονον, παιδείας 
ό' όρ^ης ονδΐ τ^φθκί το παράπαν, οικονομία ό' ούό* 
{μινιοϋν προβεβχηχίναι. ίοιχδ ό' έχ νέον ΰτρατενεβ^αι^ 
τιαραόούζ τε τοϋζ τίαΐδαζ ταΐζ γννία^Ι τρεφειν . . . .* 
πάλιν δ μίν Ξενοφών ύνναναβας Κνρω εΐζ Περύαζ 
μετά τ&ν μυρίων Ελλήνων χαΐ άχριβώζ ειδως την 
προόοοίαν τον Θεϋΰαλον Μίνωνοζ^ οτι αντόξ αίτιος 

\) έγένετο τοις περϊ Κλεαρχον τϊ]ί απώλειας της νπο 
Τίύΰαφερνον γενομενιΐζ^ χαΐ οιόζ τΐζ ^ν τον τρόπον, 
ως χαλεπός, ώς ασελγής•, διηγηΰαμενον ό χαλος Πλά- 
των μονονυνχΐ ειπών ^ονκ 'έύτ έτνμος λόγος οντος* 
(δίβδΐοΐι &. 32 Β) έγχώμια αντον διε^ερχεται^ 6 τούί αλλονς 
άπαξαπλώς χαχολογήίίας^ ίν μίν τ}] Πολιτεία 'Όμηρον 
έκβάλλων καΐ Τί)!/ μιμητιχην ποίηΰιν^ αντος όέ τονς 
διάλογους μιμψιχώς γράψ{ίς^ ων τϊ|5 Ιδέας οΰί' αύτος Ιί 
ενρετ7}ς έϋτιν. προ γάρ αντον τοΰθ' ενρε το είδος 
των λόγων 6 Τψος '^λε^αμενός^ ως Νικίας 6 Νιχαενς 

ο ίύτορεΐ χαΐ Σωτίων. ^ΑριΟτοτέλτ^ς ό' έν τω περί 
Ποιητών όντως γράψει (ίν. 65Κ}' 'ούχοϋν ονδΐ έμμετρονς 
τονς καλονμενονς Σώφρονος μίμους μ^ι φώμεν είναι 2( 
λόγους καΐ μιμ^ίβεις ί] τού^ Άλε^αμενον τον Τηίου 
τούζ πρώτους γραφέντας τών Σωκρατικών διαλόγων* 1 φύ,άπολιν ΡΙαΙ 2.3 οϋίητινι ονν Α: οογγ. ϋϊ» ον6ίν 

τον νονν ΫΙ'Λ,ί 4 ίιρβτίααι ββΐ ιηαΐίιο ρΙπΓα βχοβΓρί» ίαίβββ 

7 ίοιί, Ζτι οντος 8, ΰ ύπό τηϊ ϋαφίρνον Α 10 δίηγτιαάμΐνος 
φαίνίται ■ ύ ίί Πλάτων Ε βρϊίοιηα,ΐοηδ ίΰΓΐϊίβ ηιβίθ οΙοΐίΙΐθΓΑϋβ 
11 ό λόγος Ε 17 άλίξβμίνος (τ. 21 -μένον) Α: οογγ, Ε 

18 ΰωτηρίων Α: εΟΓτ. Ιοο,βιιΐΒ 19 ίοΗ» Ιμμέτρονς ζ^ϋντας"^ 

21 ν.αΙ ζμϊ)^ μιμήσεις τονς Βϋηΐΐιιυ ^^ , η Κ,μτ}^ μψήΰίίζ τοϋβ 
0^&11η, ααΐ αψήαείί μή τους Κ 22 τονς κρότερον {πςοτέρονς 
Οο\>τ) γραψίντας Β&ΐςβ, ΓογΙ. τονς τίςότΐρον γραφέντας τών Σω- 
«ρίο-ικών ΒιαΧόγονς^ ηβ^^11θ βιώιι Βοοτϋίιΐοοβ Αΐϋχωηθηυβ , ββΐ 
ι\ία1ο|^θ8 ρΓπηαβ βοηρΒϊΒβο ίτΛάϋυΓ, οί. ϋΐοβ. Ι*. 3, 48 


ΙΑ 121 ταρί της τερος πάντας τοΰ Πλάτωνοξ χακοτι&είαζ λέγων 

γράφει χαΐ ταντα (ΡΗΟ IV 412Γ "μετά τήν Σωχράτονζ 

«Α^υτήν ^πΐ τζλΕΐον των συϊ/ηθ-ων ά^νμούντων ίν τινι 

βννονβία Πλίίτων δνμτζκρών λαβών το ττοτήριον τζαρε- Ι) 

5 ΐιάλει μή άϋ•νμΕίν κυτοιίί, ώ^ ίκανοζ ((ύτος εί'η ψ/εΐαϋ-αι 

τή? (Τχολτ^ί, χαΐ χροίτΐΐεν ^^ίτεολλοδώρω. καΐ δ^ είτεεν 

'^'όίοι/ &ν παρά Σισκράτονς την τοϋ φαρμάκου κύλικα 

είληφειν ϊ] παρά ϋον τ^ν τον οίνοι; πρϋ7ΐοβιν.'' εδάχει 

γαρ Πλάτων φΰ^ονερος εΙν«ί χαί χατά χ6 '^^ος ονδαμώζ 

10 ίνδοχιμεΐν. χαΐ γάρ *Αρ{ϋτιππΌν προζ ^ιονύαιον άπο- 

^ϊιμηΰαντα έ'βκωπτεν^ αυτός τρϊ^ £ΐ3" Σικελίαν ^κ7^λεν- 

ϋαξ- απα^ μϊν των ρνάκων χάριν^ οτε καΐ τψ πρεϋβν- 

τίρω ^ιοννόίω ύνγγενόμενο^ εκινδύνενΰεν, δις δε προς ο 

τον νεώτερον ^ιοννβίον. Αίϋχίνον τε πένητος δι/το? 

15 «ίΐ μα^^ιτ^ιν ενα έχοντος ΐΠίενοκράτην , τούτον περί- 

ίβχαϋεν. χαΐ Φαίδωνι δ\ τ^^ν τ7}ς δουλείας ^ψιβτάς 

δίχην έφωράϋ-η' χαΐ το χαϋ-όλον πα&ι τοις Σωκράτους 

μα^η'^^αΐς ίπεφνκει μητρυιάς έχων διάΰ•ε0ιν. διόπερ 

Σωκράτης ονκ άηδώς περί αύζον βτοχαζόμενος ένύπνιον 

80 εφηϋεν ίωρακεναι πλειόνων παρόντων, δοκειν γάρ εψη 

τον Πλάτωνα χορώνην γενόμενον επΙ την κεφαλήν [μου] 

άναπηδήϋαντα το φαλακρον [μον\ χαταύκαριφαν χαΐ 

κρώξειν περιβλεπουϋαν. ^δοκώ ονν ίε, ώ Πλάτων^ πολλά Λ 

χατά της εμης ιρεύΰεϋ^αι κεφαλής/ ην δε ό Πλάτων 

Κ5 προς τί] κακοήθεια και φιλόδοΙος.^(}<3τίς εφηαεν' '^εβχατον 

[ χόν τνίς φιλοδοξίας χιτώνα έν τω %-ανάτω αντω άπο- 

^^ 8 ίίληψειν ρβΒθίπΐθ, Γεςαίηί,ϋΓ ΙίίΙΐί^ην 13 ΰνγγινύμενος 
Μβίη 15 ρηίο <^•ααΙ^ τοντον 21,22 μον ιίαρίβχ ολ) θρΐΐο- 
ναο,ίογβ αύΛΐΙιιιιι '>3 χρώ^ίΐν ϋο^: κρατίίν Α, Ά^άξίΐν Ιαο 

•24 ψίνδεΰϋ-ία Α ψενϋκαΟ-αί Ε: €θη•. ΕϋοΙιτν 26 φιλοδοξίας 

Κ'. δόξης Α Ε, ϋί. ςιιαβ ίΐΙίηΙθΓαηΙ €8.9 οι, διΛί'ν 
118 ΙΑ χί>ει«5 (Ρ&Γΐη. ρ. 1271)) δη παιδιχά γεγόνοί τον Παρμενί-] 
όον Ζήνων 6 τίοΐίττίζ αύτοϋ. (έόνι/κίον ό^ χαΐ ΦαΙόρον 
ον μόνον κατά Σωχράτην ιΐναι^ ί^ πού γε χαΐ ί^ώμΒνον 
αύτοϋ γεγονεναι. άλλα μήν ού δύνανται Πάραλοζ χαΐ 

506•Ηαϊ'θίΛίΓθί οΐ Περιχλίονς υΓοΙ [τελ£ντή6αντ£ζ τω λοψώ] 
Πρωταγόρα όιαλεγεΰ^-αι, οτε <^το} δεύτερον έΛεόήμηύε 
Γ«Γί '/ίθτ^νίίΐ^, οι , . , ^τι πρότερου τελεντ^ΰαντες <^τώ 
λοιμφ)^. πολλά ό' εΰτι χάΐ ίίλλα λέγειν περί αντον 
καΐ δειχνύναι ώζ ίπλαττε τον^ διαλόγονζ. 114. οτι 
δϊ καΐ δνβμενί^ς τ^ν προζ απανταξ^ δ^Ιον χαϊ έχ τών 
εν τω *Ίωνί έπιγραφομίνψ^ ίν φ πρϋίτον μίν χαχολογεϊ 
πάνταξ τονς ποιητάς (ρ. 534), Επειτα 'ρ. 641(1) χαΐ τονς 
{τπό τον δήμου προαγόμενου^^ Φανοΰ^έντι τον*Άνδριον 
χάπολλόδωρον τον Κυζιχηνόν, £τί όΙ τον Κλαξομενιον 
^Ηραχλεέδτιν. ίν δϊ τω Μένωνι χαϊ τους μεγίύτον^ 

1) παρ^ ^Α%•γ^ναίθίς γενομένους ^Αριύτεί&Ύΐν χαϊ Θεμιΰτο- 
χλέα (ψ. 9Ϊ0. 94 αϊ, Μένωνα όέ επαινεί τον τους '^Ελληνας 
προδόντα. εν δ\ τω Εύ&νδήμω (Εν&ύδημον^ χαϊ τ6ν 
αδελφών αντον ^ιοννΰάδωρον προπιβαχιζων χαϊ χαλών 
οφιμαΘ^εΐζ ίτι τε έριΟτάς [ύνομίί^ωι/] Ιϊνεώίζει αντοίς χαϊ 
τί)ν ίχ Χίου της πατρίδος φνγήν (ρ.ϊΤΐ ΰ), άφ* -^5 ίν Θου- 
ρίοις χατωχί6ϋΊ}βαν, έν δε τω περϊ ^Ανδρείας (Ιβ,εΐι,ρ. 179ο) Ι 

ι 

ι 2 οΓ. Μ&ΟΓοΙι, 1, 1, 5 ^ ΐηΦίΜίΗ ύίαΐοί/ΐίίη ίίοοταίϋ» ΗαΙ/ιία 
'<ί«»η Τΐηιαίο (ίώρΜίίαΐϊΟίΐίτ αυηκυίηίί, ί/ϊ*οί €θηκίαί ααΐΐΐη βαααιίυ 
ψιοη /ι*!««β*, ϋΌΐΙθ Τίμαιον ρΓΟ Φαίόρον οοηϊ. ν/ΐίαιη; ΒβιΙ Ηβ- 
Γοάίουβ ΑΙΙιοπ&«ϊ αυοΙοΓ (ΰί. αά V ρ. 216ί) ϋί ά& ΤΐιπΛβο βΐ άβ 
Γ1ι&6<!γο άίιϋ, ν6Γΐ>» ΐηβηρβΓ οοιτυρί» (ν. 3) Γββϋίιιΐ ιιοη ροβίϋοΐ, 
4 (η> δννανταί υϋδί Ε ίοΓί. ΓβαΙθ 5 ίηοΙυβΛ άβ\. Κ 6 τΛ 
ίΐίΐιΐ. Κ, ί'ί. V ρ. 2181) 7 υι πέμητω ίΊτίΐ π^ιίττ^ρον 0*8, νίν,Ιίο 
αηΐ' ΜίΐοΓοΙι, ΓοΗ. οΓ τιοΧίοΐς ϊχκα «ρ<ίτίρον 7, 8 τω λοιμώ 

βχ ν. 6 Ιιυε (ΐΕΐηβροίίπί 11 Ιπι-^'^αψομΙνίον Δ: οοιτ. 08,9 

18 Είθμίτ^αον βορρί. Οι, <(>ία-ύτό»'> χαΐ τον Μεΐπι 1θ ^ιονν- 
σιόίίω^ϋΐ' Α 20 ονομάτων θχ άνίνίίζωρ οογγ. Α, <3β1, Κ ίονυ- Μ 1Λ 123 Ά&^ηνκίονς κάί τον Ζάλΐνκον τούί Θονρίον^, κ(ά αύτόν^ 
εΐ'περ ηΰαν χρήβιμοι^ πεΐΰαί τινοίζ των ^Ελλ'ί\νων αντοΐζ 
χρήΰοίβΌ-αι. ^ν6μθ£ γάρ έΰην,^ ώ^ ψηϋιν '^ριϋτοτεληζ 
{νΐΐϋί. 3,(1 Αΐβχ. ρ. 11203. 2&), "^ λόγος ώρίτΰμίνος «κθ' δμολο- 

6 γίαν χοιντ^ν πόλεως, μτ^νύων πώξ δει χράττειν ετίαϋτα^' 
6 δϊ Πλάτων ηώ<^', ονχ άτοπον τριών '^4&ΐ]ναίων γενο- 
μένων νομοθετών των γε δι) γνωριζομενων^ ^ράκοντοζ 
χαΐ αύτον τον Πλάτωνος καϊ Σόλωνος, των μΐι^ τοις 
νόμοις έμμένειν τονζ πολίταζ^ των δε τον Πλάτωνος \> 

Κ) και προΰκαταγελάν, δ δ' αντοξ λόγος καϊ τΐερι της 
Πολιτείας• ει καϊ ηαβών εί'η αντη βελτίων, μι) τεεί^οι 
δ* ^μ&ς^ τί πλέον, εοικεν ονν ό Πλάτων ού τοις οΰίίν 
άν&ρώτίοις γράψαι τού^ νόμονς^ άλλα τοις ϋπ^ αντοϋ 
διατιλαττομένοις, ωϋτε καϊ ζητεΐϋ^αι τονς χρ7]ϋομένονς. 

Ιδ έχρΐ]ν ονν & πείβει λέγων ταϋτα καϊ γράφειν καϊ μ^ 
ταύτα τΐοιεΐν τοις εύχομένοις^ άλλα τοις των ενδεχο- 
μένων άντεχομένοις. 118. χ(^ρϊς τοίννν τούτων εί' τις 
διε^ίοί τονς Τιμαίονς αύτον καϊ τους Γοργίας, καϊ τους ο 
αλλονς δε τονς τοιοντονς διαλάγονς^ έν οϊς καϊ %Βρ\ 

20 των έν τοΐς μα^τί^μαϋι διε^έρχεται καϊ περί των κατά 
φύβιν καϊ περί πλειόνων ϋλλων^ ονδ^ ώς δια ταϋτα 
^ανμαύτέος έύτίν. έχει γάρ τις καϊ %αρ* έτερων ταϋτα 
λαβείν ΐ) βέλτιον λεχ^-έντα -ϊ) μί) χείρον, καϊ γαρ Θεό- 
πομπός 6 Χίος έν τω κατά τ% Πλάτωνος διατριβής 

,25 (Γ Η β Ι 326) ^τονς πολλούς, φηϋί, των διαλ,όγων αύτοΰ 
αχρείους χαΐ ψενδεΐς αν τις ενροι' άλλοτρίονς ίέ τονς ο πως οΰκ άτοκος ΑΕ; ϋΟΓΤ. Κ 7.8 Δράκοντος ν,αΐ Σό- 
?,ωνος ν.αΐ α^τον τον Πλ. Μβίη 8 «ΰϊοΰ Πλάτωνος Ε 11 ίΓη 
ΙΙβίη: Ιβτιν Α Ε 15 ου* α ταίσει Μη9: ου αταιαι Α ούν ου 

ΐΐΰΐ Ε λί•^'ίΐν Ε 21 ονδΒ δια τα^α Ε ίοΓ^. ιβοίβ 25 αύτοΟ 
ηοη ΒάάίάβΓαί ΤΙΐϋοροιηρΜ θ πλείονς, ^ντας ^κ των ΆριβτίτίΛον διατριβών^ ένίονς 
δί κ«κ "ιών ^Αντιΰ^ένονζ^ τΐολλονζ οβ χάχ τ&ν Βρνΰω- 
νοζ τον Ήραχλεώτον.' αλλά τά κατά τον αν^ρωπον 
ίίτΐερ επαγγέλλεται χαΐ ήμεΐ^ ζψοϋμεν εχ των εκείνον 
λόγων^ [οτΐερ] ούχ εϋρίύχομεν^ άλλα ΰνμτίόβία μΐ^ν καΐ 5 
λόγον^ ντίερ ερωτοξ είρημενονζ καΐ μάλα ά^ίρετιεϊζ^ 
ον<^ καταφρονών των άναγνωβομε'νων ϋννε^ηκεν, ώθπερ 
χαΐ οί τίολλοϊ των μαστών κΰτου τυραννικοί τινε§ 
καΐ διάβολοι γενόμενοι. 119. Εύφραιοζ μεν γάρ παρά 

β Περδίκκα τψ βαΰιλει διατριβών έν Μακεδονία ονχ ίο 
^ττον αντοϋ [εβαβίλευε] φανλος ών καΐ διάβολος [οζ] 
οντω φνχρως ΰννετα^ε τήν εταιρίαν τον βαΰιλεως ωΰτε 
ονκ ε^Τ]ν τον θνόβιτιον μεταβχείν., ει μή τι^ έτΐίαταιτο 
γεωμετρεΐν τ] φιλοΰοφεΐν. οϋτεν Φιλίππον ττ^ν άρχην 
παραλαβόντοζ Παρμενίων αυτόν εν 'ϋρΐώ λαβών απ- 15 
εκτεινεν^ ώζ φηΰι Καρύστιος ίν Ίστορικοΐς 'Τπομνή-^ 
μαβί {¥Ή.(χ ΙΥ 367). καΐ Κάλλιππος δ' ό '^&ηναίος^ 
μαθητής καϊ αυτός Πλάτωνος ^ εταίρος Δίωνος καϊ 

{ ϋνμμα&^}τ^}ς γενόμενος καϊ 6ννα'!^οδ7}μήΰ^^ς αντω είζ 
Σνραχονϋας^ 6ρών ^δη τον ^ιωνα έ^ιδιοποιονμενον τλ)ι/ 20 
μοναρχίαν άτίοκτείναξ αυτόν καϊ αντόξ τυραννειν επι- 
χειρήβας άπεαψάγη. Εύαίων ί' ό Ααμφαχηνόζ^ ως 
φηϋιν ΕνρνπνΙος καϊ ^ικαιοκλης ό Κνίδίος ενενη- 
κοΰτώ και πρώτω ^άιατριβών^ έτι δ^ ^-ημοχάρης ό 
ρ-ήτωρ έν τω ϋπίρ ΖΌςροχΑεονί τΐρός Φίλωνα (ΐτ, 2 Ταν), 25 
δανείαας τ^ π«ϊΊΪ6 «(ί/υριον επΙ ένεχνρω τ^ άκρο- ό 3«£ρ ύύ. Ώο\)τ 9 διάβολοι γίγόναϋί Ε, ηοη βΐΓαοΙαΓΟ. 

Ιαηίιιπ), Ββι! βΐίαπι δβηίβηϋο. ίαιρβΓΓθςΐιΒι εύφριχτος ΑΕ: οογγ. 

03.3 11 ίβααύ.Βν$ ϋί ίίς άοΐ. Κ 12 ίταίραν Α; οογγ, Ε 

22 ίπεσφάγη ΑΕ: οογγ. Νααοίε Εί^αίων ΌΊο^. 3,46: (ύάγων ΑΕ 

^^. 24 /ν ί'νηκοβτώ Α, ^ν ιί-ΑΟϋτψ Μΐΐ8 τίόλΒΐ \καΧ] άφνΰτε^ψάαηζ τνραννεΐν ίβουλενετο^ εως 
ΰννδραμόντες ^π' αντον οι Ααμφοίκι^νοΙ καΐ τα χοίίΐματα 
άποόόντεζ ί^ΐβαλον. Τίμαιος ό' δ Κνζιχτίνός, ώζ 0509 
αντ6ξ/4ημοχάρ7]ζ φηύίνύ.»)^ χρήματα χαΐ βιτον ^'πίδονς 
^Κτοΐζ %ολίταις καΐ δια ταντα πιβζΈν&Βΐς είναι χρηβτοζ 
παρά τοις Κνζίχηνοΐς, μικρόν έτίΐϋχών χρόνον έπε&ετο 
τϊι πολιτεία δι ^Αριδαίον. κρι%•ε\ς δ\ καϊ άλονς και 
άδο^ήϋας έν μίν τ^ πόλει επίμενε τεαλαιοζ χαταγεγψ 
ρκκώ?, άτίμωξ δε χαί άδόί,ωζ διαζών. τοίοϋτοι δ' είϋΐ 
10 '/Λα ννν των [ακαδημαϊκών τίνες ^ άνούίως καϊ άδό^ως 
βίονντες. χρισμάτων γάρ έ^ άβεβείαζ χαΙ τίαρά φν(ίιν 
χυριενόαντεζ δίά γοητείαν ννν εΐΰιν περίβλεπτοι ■ ώοπερ 
και Χαίρων δ Πελληνενς^ ο§ ον μόνω Πλάτωνι εαχό- 1^ 
λακεν, άλλα κα! ΙΞίενοκράτει. χαΐ οντος ονν τήζ πα- 
15 τρίδος πικρώς τνρανί'ήϋας ού μόνον τονς άρίΰτονς 
των πολιτών εί^ήλαβεν, άλλα χαί τοΐς τούτων δούλοι ζ 
τα χρι^^Αατα των δεύποτών χαρίϋίίμενοζ καΐ τάς εκεί- 
νων γνναΐχαζ ϋννώχιΰεν προζ γάμον χοινωνίαν, ταϋν^ 
ωφεληθείς έχ τηί καλτ^ζ Πολιτείας χαί τών παρανόμων 

» Νόμων. 
120. ίώ χαϊ"Εφιππος ό χωμωδιοποώς ^ν Νανάγω 
Πλάτωνα τε αυτόν χαί τών γνωρίμων τινάζ κεχωμω- ο 

Ιδηχεν ώζ καΐ επ άργνρίφ ΰνκοφαντονντας^ έμφαίνων 
'ότι χαΐ πολυτελώς ^(ϊκοΰντο χαΐ 3τι της ενμορφίας 
τών κα-θ-' 'ίιμας ά&ελγών τΓλίί'οΐΌ: πρόνοιαν εποίονντο' 
λέγει δ" όντως (Π 267 Κ) ■ 
1 χίίί. άτιοΰτίρ'ήϋαξ Α κ«ί άφν^τΐρήοας Ε: οογγ. \νί1αιη 
ϋ Τψόλαος Τ)Ίο§. 3, 46 7. 8 [παΐ άδο^ήΰας] ΨϋΒ,να ' 8 ττα- 
λαίός οΟΓΓΰρΐιιω , ίοιΐ πλοναιος οοΠ- τ. II 8.9 καΐ γεγη- 

^α%ώς Α Ε: οογγ. Κ 21 ΚβΛΟ βχί;ΓθΠϊ& &1> ίρβο ΑΐΗθηαβο 

θ,άΐβϋία Ροηϋαηΐ οΓ»ϋοιιβιη ΰίαπάιιηί 126 ΓΒ έ'πειτ άναβτάς εϋατοχοζ νεανίαξ 
των εξ '^χαδημ,ίαξ τΐζ νηο Πλάτωνα καΐ 
Β^νύωνσΰ-ραΰνμαχειοίηψίκΒρμκτων, 
Λληγεϊζ ανάγχτι λτ^φολίγομία^ω τέχντι 
δ ΰννώι/ τις^ ονχ αΰχετίτα δυνάμενος λέγειν^ 
εν μίν μαχαίρα ξυίτ' ^χων τριχώματα, 
εν δ' νΐΐοκα&ιείς «το^ΐα 3ΐώγωνος βά^η, 
εν δ' εν πεδίλω πόδα τι^είς ■ϋτίο ^νρον 
χνήμης ιμάντων ^4ϊθ|ΐΐίΤξίθΐ5 ελίγμαϋιν^ 
10 'όγκω τ ε χίανίόοζ εν τε^ωραχιϋμενος, 
<}χημ' ά^ιόχρεων ετακαΟ^εΙς βαχχΎΐρία^ 
άλλότριον, ονχ οίχεΐον^ ώ§ εμοί δοχεΐ^ 
ελεξεν' Ίκνδρεξ τί^ς ^^^ηναίων χ^ονός.' 
μέχρι τούτων ημΐν πεΛεραιώΰ&^ω χαΐ ί/ά'ί τί} ΰνναγωγή, 
φίλτατε Τιμόχρατε^, έ^ΐ}ζ δ^ ερονμεν περί των έτά 
χρνψΐ} διαβόητων γενομένων. 10 ΙΒ 

610 "Αν^ρωτΐΟζ είναι μοί Κνρηναΐο^ δοκεΐζ, 

κατά τον '^ίλε^ιδοζ Τννδάρεων {II 3^1 Κ) , εταίρε Τι- 
μόχρατε^' 20 

χάχεΐ γάρ αν τις έπϊ το δεΐπνον ενα κκλ^, 
%άρεΐ6ιν οχτωκαίδεκ^ ϋλλοι, χαΐ δέκα 1 Ιΐίύ ^ίατασΐάς Α : οογγ. 1η,οοΙ>8 2 νηοπλατωνικών ΥίΐΙα,τα. 
3 ρ^νοων ό &ραβ. Α: οογγ. Μβίη 4 Ιιιριγομια&ω Α: οοη*. 

ΗθΠίΒίβΓίι, 86(1 <.ΙιιΙιιΙο 7 νποαα^ίΐϊαα τομα Α: ΰΟΓΤ. δοαΐ 8 5εο- 
ϋα 8θ3.1: τΐολία Α 8. 9 ίοΗ. ίπιαψνρων (νβΐ ΛίρκΓφνρον) κνήμης 
Ιμάντων 14 «ίπαί^ίώσ-^αι Α: οοιτ. Οαβ, ο£. ΧίΙΙ ρ. 688ε 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΪΑ — ΪΒ 

18 &ν^ρωπ(, Κνί^ηναίος ίΐναί μοι ίοκίίί Αίθϊϊιΐβιηβοηρβίδβθ ΙΒ 127 άρματα ΰννωρίδες (^τε") πεντεχίαδεχα ' 
τούτοις όε ό'εί" 6ε τάπιτήδει' εμβαλεΐν^ 
δ ωΰτ* ^ν κράτιϋτον μηδΐ χαλίύαι μφένα, 
•κάμοί (3" Ίΐν κράτιϋτον ϋιωπαν χαΐ μή έπΙ τοϋούτοί^ 
5 τίροειρημενοις έτερα προατι^ίναι' «Αλ' ΙπεΙ τίάνν λιπα- ΐ> 
ρώζ ήίΐ«5 άτΐίατεΐ^ζ καί τον περί των ειά τρνφγι δια- 
βόητων γενομένων λόγον καΐ τηξ τούτων ήδυπα^είαζ . . . 
2. ή γαρ άτίόλανΰις δή-χον μετ έχίϋ-νμίαζ Λρώτον^ 
ί'Λειτα με^^ ί]όονης. καίτοι ΣοψοχλϊΙζ γ ό ττοΐί^πϊ^, των 
10 (^Λολκυβ'πκώΐ' [/ε] εΙ% ών, Χνα μή χαττ^γορτ^ τον γχιρω<^^ 
είζ ύωφροΰύνην έ'^ετο τήν άϋ^-ένειαν αντον τήν ηερί 
τίΐζ των άψροδιύίων άτίολανΰεΐζ, ψήϋας ά&μένωξ άπηλ- 
λάχ&ια αυτών ωσπερ τίνος δεβπότον (ΡΙαί. τθρ, Ι ρ. 329 ο). 
^γώ δε φτ^μ^' χαΐ ττ^ν τον ΙΤάρίδοζ χρί0ίν ν?ΓΟ των ο 
15 ηαλαιοτερων χεηοΐϊΐβ^αι ηδονής προς: άρεττ^ν ονδαν 
Ονγκριϋιν προχρι^είβη^ γονν της Αφροδίτης^ αντη δ^ 
έοτίν η ηδονής πάντα βννεταράχ&ΐ]. και μοι δοχεΐ καΐ 
6 κοίλύί }]μών Ξενοφών τον περί τον Ήραχλέα χαΐ 
τήν Άρετην μνΟ^ον ΙντεϋΟ-εν τΐετελακεναι (ιηβιη, 2, 1). 
90 κατά γαρ τον ^Εμπεδοχλέα (ν. 405 δί)• 

ονδέ τις '^ν χείνοιϋιν*Άργις %-εος οϋδΐ^ Κνδοιμυς 
ονδε Ζενς βαβιίενς ονδ\ Κράνος οΜΙ Πο^ει,δών^ ά 
αλλά Κντΐρις βασίλεια. 

τήν οι γ' ενΘεβεεσβιν άγάλμαβίν ίλάβχοντο 
ίδ 6 γραπτοΐς τε ζωοιβι μιίξ>οκϊί.' τε δαιδαλεόδμοις 

1 ϋννωςί^ες Α καΙ σννω^ίδ$ς Ε; τε Άάά, Μη^ 5 ίοΓί.. 

(βζι^ ετίρα 6 άτίαιτίΐς, ζ^άκοδώαω'^ γ,αΐ τον Μαάνί^ τΐχ τβοίβ, 
οί. ρΓΗ,βΓ. Ι ρ XXIV 9<ι 9 ίίτ« Ε 6* ΙθΓηαΐΕΐ Α 10 γ^ οιη. Ε 
1ΐ3η<ι ίιιτΙ)3,ί3, ει- ΐΓΐιηοδΐίΐ 13 ίοτΐ.. ίασχερ <^1ντ-ΐώντός^ τί- 

νος, οΓ. ΡΙαί 17 ή -ίιδονη Ε: ήίονή Α 24 ίΐάαιονταί Α: 

ΟΟΓΓ. ΡοΓρΤι^ηϋΘ (ϋβ Λΐ>8ί. 2, 21 26 γραητοΐς δ^ Α: ΟΟΓΤ. 

ΓοΓρΙι 123 ΓΒ βμύρνηξ τ άκρψον ^νΰίαίζ λ^^άι^ου τε ϋ'νώόονς^ 
ξανθώι/ τε ΰπονδάζ μελιτων ρι'πτοντεζ Ιζ ονδας. 
καΙ Μένανδρος δ' έν Κι%•αρι6τϊΐ περί τίνος μον€ί- 
οίΐνομενον λέγων φηϋί (ΐΐ. 285 Κ}• 
511 φιλόμονΰον εΐν αντον πάνυ δ 

, άκονβματ εις τρνφήν τε παιβενεΰί^^ αίει'. 
3. Τίϋίχοι τινές φκβυ κατά ψνβιν είναι η^ν Ύΐδον^ν 
εκ τον ττάντα ξωα όεδονλώΰ&αι ταντ\ι^ 6ίΰπερ ούχΙ χαΐ 
δειλίας καΐ φόβον καΐ των άλλων τίαΰΊ^μάτων κοινώς 
μίν έν απαΰιν 'όντων, παρά όϊ τοις λογιΰμω χρωμένοις 10 
ά^ΐοδοκιμαξομένων, το ονν ήδονάς διώχειν Λροπετώς 
λνπας έϋτΐ ^ηρενειν. διότΐερ "Ομ7]ρο§ έπονείδιΰτον 
βονλόμενος 7ίοιή0αι την ^δοντ^ν χαΐ των &εών φηΰι 
1[^ τους μεγίβτονς ούδεν νπο της ύφετέρας ώψελεϊ6%•αι 
δυνάμεως, άλλα τά μεγιβτα βλάπτεΰϋ'αι ηαρενεχϋ-έντας 15 
νπ αντί\ς. οϋα μϊν γάρ άγρυπνων 6 Ζευς έφρόντίζεν 
νπίρ των Τρώων^ ταϋτ άπώλεΰεν με&^ ήμεραν ύφ' 
τΐδοντίς κρατηθείς, χαϊ ό "^^ρης άλχψώτατος ών ΰπο 
του άϋ^ενεβτάτου Ήφαιβτον 6ννεποδίΰ^η χαΐ ωφλεν 
αίϋχννην χαΐ ζημίαν εχδυνς έαντον ^ρωβιν άλογίβτοις. 20 
φ'ηΰί γονν προς τονς &•£ονς^ δτ* ^λ^ον αύτον &εα00- 
μενοι δεδεμένον (& 329)* 

ουκ άρετά κακά ίργα' κιχάνει τοί. βραδνς ώκιίΐ', 
ως χαΐ νϋν "Ηφαιστος έων βραδνς είλεν "Αρηα 
ώχύτατύν περ έόντα &εών οϊ "Ολνμπον ^χουβι, -26 

χωλί)ς έών^ τεχνϊΐβΐ' το καί ζωάγρι ^φέλλει. 
"ονδείς δϊ λέγει τον Άριϋτείδου βίον ηδύν^ άλλα τον 
Σμινδνρίδον τον Σνβαριτου χαϊ τον Σαρδαναηάλλον, 

1 σμύρνοίϊ « Α: οοιτ. ΡοΓρΙι 2 ^αν^ών — μιΐιττϋίν Ροτρίι 
5 είναι Α 6 -ήκονσατ' Κ, άχοι'ομ.ίΐ' \νίΐ£ΐτΐ] 15 η^οΐνεχΟ•Βν- 
τας Α; €Ογγ. Μβΐα 18 ίοΓί. «αΙ ΰ "^ρης <ί*> ΙΒ 129 χαιτοί χατά γι τ^ιν (ϊίίξαν, φΎΐ6Ϊν εν τώ περί ^Ηδονής 
Θίόφραδτοζ (ίτ. 84 V), ονχ δμοι'ω^ λαμτΐρός έϋτιν' άλλ' 
ουκ έτρνψνιβεν ώϋττερ έχείνοι. ονάΐ τον '^γηΰίΐάον τον 
Λακεδαιμονίων βαϋιλεοζ^ άλλα μάλλον^ ει ίτνχεν^ τον 

5 ^Ανάνιοζ οϋτως αοράτου κατά δό^αν 'όνζοζ, ονδε τον ά 
των Ύΐμι%•1ων των έτεί Τροίας^ άλλα Λολλώ μάλλον τον 
νυν. καΐ τοϋτ' είχότωζ. ο μίν γάρ άκατάΰκενοζ καϊ 
χΐί^άπερ άνεύρετοξ -ζν, οϋτ' έηιμιξίαζ ονΰηξ ο^ηε τ&ν 
τεχνών δίηκρίβωμενων^ ο δε πάΰιν ίί,ηρτνμενοζ τίρ^ξ 

ίο ^αβτώνΎΐν χαΐ προ<5 άπόλαν^ιν χα\ προς τάζ αλλάς 
διαγωγές.^ 

4. Πλάτων ό' ^ν τώ Φιλιίφφ φηΰίν (ρ. 65 ο)* ^ηδον^ι 
μΙν γάρ απάντων άλαζονίΰτατον. ώς δΐ λόγος, χαΐ έν 
ταΐς ηδοναις ταις περί τα άψροόίΰια, αϊ δή μεγιβται β 

1δ δοχοϋσιν είναι^ χαΐ το έπιορχεΐν θνγγνώμην εΐ'ληφεν 
παρά &εών, ωύπερ κα^άπερ παίδων των ηδονών ζ^νοϋν^ 
ονδΐ τον όλίγιοτον κεκτημένων.* εν δ^ τω δγδόω της 
Πολιτείας ο αιτεος Πλάτων πρότερος υπέδειξε το νπο 
των ^Επικούρειων ^ρνλονμενον (οί. Ερίο. ίτ. 45(3 υ3. ειΙβ), 

80 οτι 'τών έπι^νμιών αϊ μεν είΰι φνδιχαϊ <^καΙ άναγχαΐαί, 
αϊ δε φνϋίχαΐ^ μεν^ ονχ άναγκαϊαι δε, αϊ δΐ ούτε φν- 
βίχαΐ οντε άναγκαϊαι^, γράφων οίίτω^ (ρ. 6593,)* 'αρ' ονν 
οιδ;(1 ή τον φαγειν μέχρις νγιείας καΐ ευεξίας χαΐ αύτον ί 
ύίτον καΐ οψον αναγκαίος &ν είη\ ι^μ&ν γε πον τον βίτον 

85 κ«τ' αμφότερα αναγκαία, γι τ ε ώφ/λψο^ 3^ "^^ πανβαι 5 Αη&ηΐυιη ϊίΐιηΙιοβίΓαρΙιηηι ϊηΐοΗββ^ϊί ΒβΓ^Ιί ««τώ τψ 

86^αν Ε 6.7 τί)ν ννν Κ: τών ννν Α, <^ΓΟν^ των ννν Μβια 

14 α. 8ΐ] μίγιατα Α Ε 16 ώδ Ρΐαΐ; 16. 17 ή&ονών (ήίομετων Ε) 
υύδΒ τον λογιαμίίν Α Ε 19 ίπινονρίων Α 20.21 3ϋρρ1θ- 

Ιαηι 6χ 1βηιπια(:.θ Α {δτι τών ηδονών αΊ μ'^ν ψναικαΐ ν.αΙ άναγ- 
χαίαι, α'ί όε κτΓ), οί. ΒΊθ§. 10, 149 25 ^ τί ωφέλιμος 

•ξ ΓΕ Α 

ΛΤΒΒΧΛΜΌδ ΠΙ, % 130 ΙΒ ζώνταξ δυνατή; — ναί. — ή ίέ (ϋψου, «Γ πι/ τίνα ώφέλειαν 
ϋζ^ος ενί^ίαν παρέχεται; — Λκνν μϊν ονν. — τί δαι; ή 
πέρα τούτων χαΐ άλλοίων έδεΰμάτων ύ^ τοίοντων ^πι&ιι- 
512μίβ;, δυνατή δΐ κολαξομ^νη έκ νέων Λολλών άπαλλάττε- 
ϋ^αί, καϊ βλαβερά μεν ΰώματι^ βλαβερά δε ψυχΐ; προς 
τε φρόνηδιν καΐ προζ το (ίωφρονεΐν^ αρά γε όρ^ώζ ουκ 
αναγκαία αν καλοιτο; — ορθότατα μίν ονν.' 

5. Ηρακλείδης δ' 6 Πσντίκ^ς έν τώ περΙ^Ηδον^^ 
τάδε λίγει' ^ο£ τνξίαννο* χαΐ οι βαβιλεΐς πάντων άγαμων 
δΐ'ΐί5 ^νρίΟί καΐ πάντων είληφότες πεΐραν η) ν ήδονήν 
προκρίνονδιν, μεγαλο4>νχοτεραζ ποιούϋηξ ττίς ^ιδονης 
τάς των άν&ρώπων ψύδεις. άπαντες γοϋν οί τήν ήόΌ- 
νην τψώντες καΐ τρνψάν προτιρημε'νοι μεγαλόψυχοι 

Ι) χαΐ μεγαλοπρεπείς είΰιν, ώς Πίρϋαι καΐ Μήδοι. μά- 
λίϋτα γαρ τών άλλων άνϋ^ρώπων την ηδονήν ο^ηοι 
καϊ το τρνφαν τιμώΰιν^ άνδρειότατοι χαί μεγαΐοψνχό- 
τατοι τών βαρβάρων οντες. εύτί γάρ το μΙν τίιδε&0•αι 
καϊ τό τρνφαν έλεν^^ρων άνίηϋι γάρ τάς ι^νχάς καϊ 
αν^εΐ' το δε πονεΐν δούλων καϊ ταπεινών δώ καϊ 
ϋνϋτέλλονται οϋτοι καϊ τάς φύβεις. καϊ η Αθηναίων 
πόλις^ εως έτρύφα^ μεγίστη τε ^ν καϊ μεγαλοψυχοτά- 
τονς ετρεφεν άνδρας, άλονργη μΙν γάρ ήμπίΰχοντο 

ο ιμάτια^ ποικίλους δ' νπεδννον χιτώνας^ κορύμβονς ά' 
άναδούμενοι τών τριχών χρνϋονς τεττιγας περί το μετ- 
ωπον καϊ τάς χόρρας έψόρονν* οχλαδίας τε αντοίς 
δίφρους ίφερον οί παίδες^ ίνα μή κα^ίζοιεν ώς ίτυχεν. ί 10 ι 15 Ι 

1 26 6 ονν. Ρΐαί: χαΙ Α 8 Ιν τώ Μα β: ίν, τών Α 9 πάντων 
Κ: τών Α Ε 1ΰ τΐάνχίον (ρΓΟ τών άλλων) Ε 16. 17 μ,ΐγα- 
Ιοιρνχότΐςοι Α: εογγ. Ε_ 17 άν%•^ΰα%ίον (ρΓΟ βαρβάρων) Ε ί 
7Β 131 Λ ^6αν [ϋ χαί οίηΌί Ύ^ϋαν [οί τοιοϋτοι] οΐ τήν έν Μαρα^ώνι 
ΡίχήΘαντες μ('<χ^]ν και |«(ίνο£. την τϊ^ί '^ΰίας άπάβηζ 
άνναμιν χειρωβάμενοι. χιά οί φρονιμώτατοι (Ϊ£, φη6ΐν^ 
χαΐ μεγίβτΎΐν δόί,αν έηΐ ΰοφία ί'χοντεζ μίγί^τον άγα&ίϊν 
Β τήν ηόονήν εϊναι νομίζονδιν^ Σιμωνίδης μεν οντωβΐ 
λέγων (ϊν. 71 Β^)* 

τίζ γάρ άδονκζ ατερ θνητών βίος πο^'εινος η χοία 

τνραννίς^ 
τάζ [ό'] ^τερ ονόε ^εών ζηλωτος αιών. ά 

10 Πίνδαρος ζ^δε^ τεαραινών 'Ιερωνι τώ Σνραχοΰίων 
ίίρχοντι. (£γ. 126 Β*)• 

μηδ^ άμανρύν^ ψη<ίί, τέρψιν έν βίω' πολύ τοι 
ψεριΰτον άνδρΐ τερτίνος αΙών. 
χαΙ'Όμτιρος δε τήν ενφροΰννην καΐ το ενφραίνεύ^αι 

15 τέλος ψηβΐν {ι &) είναι χαριέβτερον., όταν δαιτνμόνες 
μίν άοιδον άχον&ζωνται^ παρά δ\ πΐι^^ωβι τράιίεζαι. 
τονς δΐ ^εονς ψγΐ(ίιν είναι ^εΐα ζώοντας (Ζ 138) — το ά^ 
^εΐα έβτίν άπόνως — ώβαερ Ινδειχννμενος οτι μέγΐΰτόν 
ίύτι τών χαχών Ί; ^ΐερί το ζην ταλαιπωρία χαΐ ό ίΐ:όνος.' 

!θ 6. διόπερ χαΐ Μεγίίχλείδης (ίΉΟ IV 443) επιτιμά τοις β 
με&'^ Ύ)μηρον χαϊ Ήοίοδον τΐοιψαΐς οΰοι περί Ηρα- 
κλέους εΙψ\χα6ιν ως βτρατοπέδων ηγεΐτο χαϊ τΐόλεις 
^ίρεί' 'ος μίθ-' ηδονής πλείϋτης τον μετ' άνϋ-ρώπων 
βίον διετέλεύε^ πλείβτας μίν γνναϊχας γημ<ίς^ έχ τΐλεί- 

16 6των δΙ λά&ρα τΐαρΰ-ένων πίίΐδοποιηϋάμενος. ειΐΐοι γαρ 
Ιίν τις προς τους ον ταϋτα παραδεχόμενους^ ^πό^εν, ώ 
ουτοί^ ττ}!/ περί τάς ίδωδάς αντώ ϋπονδην άνίχτί&ετε^ ι οί τοιούτοι όαΐ. Κ, ν.αΐ τοιοϋτοι ηακν οί την νί^ΐΙατΩ. 
9 ό' άβΐ. Κ 10 ίέ Β,άά. Κ 13 ψίςτιοτον Βοθοίϊΐι 15 χα- 
(ίίέατατον Μβϊη 26 ου οπα. Ε, ίοΓί. π^ος το^ς οΰΐω ταϊχα 132 Ι£ ί ί] πό^Έν 7ίαρίΙλ&£ν Βίξ τούξ άν&^ρώπου$ το της λοιβαίαζ 
χνλίκος μηδέν ντΐολείτΐεϋΟ-αι,, ει μ^} τά περί τάς ή^ονά^ 
έδοχίμαζεν, γ) διά τί τά Ο-ερμά λουτρά τά φαινόμενα 
£χ τηξ γήζ πάντες ^Ηρακλέους φαβίν είναι ιερά., ^ διά 
τί τάς μαλαχάς ϋτρωμνάς '^Ηραχλεονς κούτας είώ^^αΰι 
καλδΐν^ ει χατεψρόνει των ηδεως ζώντων ;' το ντο ν ονν, 
φηαίν, οι νεοί ποιηταΐ χαταδκενάζονϋιν εν λϊ^ΰτοϋ αχτ]- 
ματι μόνον περιπορενόμενον^ ^νλον ίχοντα χαΐ λεοντην 
χαΐ το'Ιβ• και ταντα τίλάύαι πρώτον Στηαίχορον τ^ν 
61Ά'Ιμεραΐον. χαϊ !Ξΐάν&ος δ' ό μελοποιός^ πρεϋβντερος 
ών Στησιχόρου, ώς χαϊ αντος 6 Στηϋίχορος μαρτυ- 
ρεί (ίΓ. 67 Β*), ως ψηύιν ό Μεγακλείδης^ οΰ ταντην αύτώ 
χεριτί^ηβι τ^^ν ϋτολήν, άλλα τ-ί^ν Όμηρικήν. πολλά ίέ 
των ΐΞΐάν&ου παραπεποίηκεν ό Στηϋιχορος, ωϋπερ χαΐ 
τ-ί^ν Όρεδτειαν καΐουμενην. Αντισθένης δ^ τ'ην τιδοι- 
ν^ν άγαΟ•6ν είναι ψάακων προΰέθηκεν τήν άμεταμελη- 
τον. 1. 6 δ^ Λαρά τω Όμηρω Όδνύΰενς ήγεμών δοχεί 
γεγενηΰθαι Επικουρώ της πολνθρυλήτον 'ίιδονης, ο(ίΛερ 
φηύίν [ι 6)' 
1ϋ δ οΰ γαρ εγωγέ τι φημί τέλος χαριέ&τερον είναι 
η όταν ευφροσύνη μεν εχϊΐ κατά δημον άπαντα^ 
δαιτνμόνες δ' ανά δώματ άκουάζωνται άοιδον 
ν^μενοι ί^ειης^ παρά δε πλ'ίί^-ωΰι τράπεζαι 
βίτου χαϊ χρειών^ μέ&ν ό' εκ χρητήρος άφύσΰων 
ΐυ οινοχόος παρέχϊρι καΐ έγχείγι δεπάεόϋιν, 

τοΰΓο τί μοι χάλλιύτον ένϊ φρεσΧν εί'δεται είναι. 
ό ίέ Μεγαχλείδης φησί τον 'Οδνϋβεα καθομιλονντκ 10 1& 20 ( 86 Ι 1. 2 Ιια,θο να^ΐΐθ ϋθΐηρθΐΐ(ϋΗ,1& Γογϊ;. της Ήί^απΙείας ν,ν- 

ΙΐΆΟί & ίοτΐ, ΉροίΜίΕί'οΓί 7 οΓ νΒίάτεςοι ποιηταί Ε ΓβοΙβ, 

ορΐηοΓ 10 άβ ΧβλϊΙιο οί. ΚοΙιβΓΐ Βϊΐΰΐ υ. 1>ΐϋά ρ. 173 15 Αο- 
ϋδέΙιβΏίβ ίϋβϋπιοηίαιη ηιοΐβ ίηΐ,βΓίβΰ^ιιιιι ΙΒ 133 τοΓ^ χαιροΐς νττίί^ τον δοχΕΐν δμοή&τι τοΐζ Φαια^ιν 
ΈΪναι το άβροόιαιτον (ώχών ά67ίάζΕΐ3•^αι^ ΐί^οην^-ύμ,ενον ο 
τον '^λχίνον {» 248)• 

οίίεΐ ό' ημΐν δαίς τε ψίΐΎΐ χίΟ•κ^ίζ τε χο^οί τε 

εϊματά τ έ^ημοιβά λοίτρίϊ τε ^ε^μά χαΐ εύναί. 

μόνωζ γάρ οντωζ ώή^ ών ^λπιζεν μ-ή ζ^αν"} διαμαρ- 

τεΐν. τοιούτος ίβτιν χαΐ δ παραινών ^Αμψιλόχφ τω 

Λαιόι (Ρίηίΐ. ίτ. 43 Β*)* 

ώ τεκνον^ 

Λονηου θ-ι^ρόί πίτρκί'ου χρωτΐ μάλιϋτα νόον 

^ροΰφερων ττάύαις Λολίεβδίν δμίλεί' 

τω ΐΐαρεόντι ό^ εχίανήΰαις ίχών 
5 αλλοτ' κΛΑοΓβ φρόνει. Λ' 

ομοίως φηδϊν χαΐ 27οφοχΑί5ί ^ν Ιφιγένεια (&. 286 Ν)• 

νόει πρόζ άνδρί^ όώμα πονλνπον^ οαως 

τΓί'τρίί, τρατίε'ΰ^αι γνηϋί'ον φρονήματοζ. 
καΐ ο θίογνίζ (ν. 216 5ί)' 

πον^Ιυπου όργήν ϋόχε πολνπλόχον. 
είαΐ δ* Οί ψαβι ταύτης είναι ττ^ς γνώμης τονΎίμηρον^ 
προτάττοντα τον (ϊίΤουίϊαΛίί βίον πολΑακι^ τον χκθ' 
'ί}δον'ήν^ λέγοντα ϊ^1)' 

οί δ^ ^εοΐ τΐάρ ΖηνΙ καϋ-ήμενοι τιγορόωντο 

χρνϋίω έν δατΐεδψ^ μετά δε ΰψιύι τεότνια 'Ήβτ} 

νέχταρ ιωνοχόει, τοί ΰέ χρνΰίοις δεπάεύΰι 

δειδεχατ' άλλι'ιλονς. 
χαΐ ό Μενέλαος δ\ παρ' ανζώ φηΰιν (ίΐ78)• 1 τονς ΐίίίΐρανς ΑΕ: ΰοίτ. Κ 6μΑΐιοη&ης Α βτα-ϊίΒ ιιΐ τί- 
ύβίιΐΓ 1ϋ1;βτΪ9 10, θχίΓβηΐίΐ 1ϋ<;βι•& ς αάϋία ε. πιαιια τεο, δμοη 
ΒΤίρβΓΒΟΓ. ■9" Ε (ϊ. β. όμοτΐϋ-ης τβΐ άμοη&η) 6 ιχν &ύά. Κ 12 τό 
ηα^ίόν δ' ίπαινήαίχς Ε 16 νοιι Α, νουν δπ Ρογ8 ίί>ώί«ϊ 

ΒθΓ^Ιί «οΛ,ι'πους Α 18 ποί.ΐ'Λϋυ Α Ε 7ΐονΧνΊ(Ιόν.αν Αν 

ΟΟΓΓ, Ε 134 ΙΒ < ούόε κεν ημεα^ 
έίΑλο 8ιέκ^ινεν φιλεοντε τε τερτΰομίνω τε, 
και {ι 102)• 

ί/^ϋεθα δαινύμενοί κρεα τ αϋηετα κίκΐ μέ%^ν ^}δύ. 
6ιόπε^ καΐ 'Οδνΰβενζ ζ^νψ'ήν χαΐ λαγνείαν τέλος τοΰ 
βίου τιαρά τω Άΐκινόψ τίθεται. 

8. διαβόψοι δΐ έτίΐ τρυφ?5 έγένοντο τΐρωτοι παν- 
ί των άν%•ρώ%ων ΤΤΕΡΣΑΙ , ων καΧ οι βαβιλείς Ιχειμαζον 
μϊν έν 2.ου(?θί5, έ^εριζον δε έν Έχβατκνοΐζ, κλη^Τ^ναι 
δΐ τά Σονύά φηοιν Άρκίτόβονλοζ καΐ Χάρης (θογ. 10 
Η. ΑΙ. Μ, ρ. 99. 116) διά τήν ωραιότητα τον τόπον όον- 
ϋον γαρ είναι τί] "Ελλήνων φωνϊι το κρίνον, εν Περϋε- 
τίόλει δΐ διατρίβονϋι ζτο} φ^ινύπωρον καΐ έν Βαβνλώνί 
το λεΐπον τοϋ ένικντον μέρος, καΐ οι Πάρ%'ων δε βα- 
ϋιλεΐ^ς έαρίζονΰι μ^ν έν 'Ί^γαις, χειμάζονβι δε έν Βα- 15 

6ΐ4^υλώνί, το λείτίον τον ένιαντον. χαΐ το τίαρά- 

ΰημον δΐ δ έπετί%εντο τΓ; κεψαλίι οί των Περύών 
βαβίλεϋς ούδ' α,ντο τιρνείτο τι)ν τγΐξ ^ιδνπα%•εί€ίς από- ■ 
λανϋιν. ^κατεδκενάζετο γάρ, ώ£ φηδι ^ίνων (ΕΗ01Ι92), 
έκ 0μνρνηζ καΐ τον καλουμένου λαβνζον. ευώδες ό" 20 
έδτίν η λάβνξος καΐ πολντιμότερον της ϋμύρνης. οπότε 
δε καΐ αχό τον άρματος κατίοι^ φηΰί•, βαϋιλενς^ ο^τε 
κα^^Ί^λλετο ζ>λίγον ίίντος έτίΐ την γην τον νψους οντε 
διά χειρών έρειδόμενος, άλλ' αΐεΐ αντώ χρνϋονς δίφρος 
}> ετίθετο καΐ τούτω επιβαίνων κοίτί^ίί.• καΧ 6 βαύιλέως 25 
διφροφόροξ εις τοντο εϊπετο.* ^φνλάϋϋονβί τε αυτόν 
καΧ τριακόΰιαί γυναίκες^ ώς ίύτορεί ό ΚνμαΙος Ήρα- 

3 τί ρήπβ οιη, Α: &ι1ι1. Ε 13 τά αά(1. Κ, φθι-νοίτώρου Ε 
14 βί; 16 το λοιπόν ς 14 μί^ος οιη. Ε, εί. ν. 16 16 ^Ιν 

^Ε-Λ/χτομττνΙω δί βιάγονοι"^ ΓβΓθ βνιρρί. θ£ΐ3 20 ενάδης Α£: 

οοιτ. Κ 21 ΏοΧντιμοτΐρα Ε, €6ΪεΓαηι οί. Ηί;8. β, ν-ίδα^ις. 

57 τρΐΜ%όΰΐαι ζ^ί^ή%οντα} Μβϊη οοΐΐ. XIII ρ. 567 1) ιη 1Β5 χλείδηζ έν α ΙΪΒρσιχών (ΓΗ& Π 95). αύται δ^ τάζ 
μ^ν ^}μ^^(^ς χοιμώνται^ ίνα νυκτός έγρηγορώΰί, της δΐ 
ννκτός αδονύαι χίά φάΧλονΰία διατελονύί Ινχνων χαιο- 
μενων' χρίμοα δε κνταΐξ χαΐ παλλακίύίν ό βαύιλεϋς 

δ διά τ^ς των μ\]λύψάρων αύλΎ^ς. ηϋαν δ^ ο^τοι 

τών δορυφόρων [κ«1] τω γένει πάντες Περϋοα, /π:ϊ τών 
ϋτνράκων μήλα: χρνΰα έχοντες^ χίλιοι τον άριϋ-μόν^ 
άριθτίνδην εκλεγόμενοι έχ τών μυρίων Περΰών τών ο 
Ι^^-ανάτων καλουμένων, χαΐ δι/μι διά της τούτων 

10 ανλής τίεζος νΛοτι^εμενων φιλοτατΐίδων Σαρδικνών, 
έφ' ών ουδείς ϋλλος έπέβαινεν τ] βαΰιλεύς. 'ότε δΐ εΙς 
τήν εϋχάτην αύλήν ίΆ^οί, άνεβαινεν έπΙ το άρμα, 
ενίοτε δϊ χαΐ εφ' ϊπΛον πεζός δΐ ουδέποτε εωρά^-η 
ίξω τών βααλείων, ει δ^ επϊ ^ήραν εΙιΌι,, χαΐ αζ 

[|16 παλλακίδες αντψ ϋννε^ΐζίεοαν. 6 δΐ 0-ρόνος έφ* φ έχρψ 
μάτιζεν καθήμενος χρυΰονς ^ν^ ον περιειατήχεΰαν τεϋ- 
ύαρες χίονίϋχοί λιϋ-οχόλλητοι χρυαοί^ έψ^ ών διετίτατο 
ί/χίίτ^ον ποικίλον πορφνροϋν.' 9. Κλέαρχος δΐ ό Σο- ά 
λενς εν τετάρτω Βίων (Ε Η β II 304) ττροειπών περί τής 

ίίΟ Μ'ήδων τρυφης κ«ί ΐίτι. διά ταντην πολλούς εύνουχίύαιεν 
τών περιχτιόνων^ επιφέρει, χαΐ την παρά Μήδων γενεϋ^αι, 
Πέροαις μηλοφορίαν μή μόνων ών έπα%Όν τιμωρίαν, 
άλλα καΐ της τών δορνφορούντων τρυφης εις ο6ον 
ηλ&ον άνανδρίας υπόμνημα, δύναται γάρ^ ως έ'οιχεν^ 

ρίδ ή τεαράχαιρος αμα χαΐ μάταιος αυτών περί τόν βίον 
τρυφή χαΐ τΌχ?ς ταις λόγχαις χα^ωπλιϋμενους άγύρτας 
αΛοφαινειν. χαΐ προελ^ών δε γράφει' "^τοΐς γοϋν πο- β 

4 ηολίάΐίΐς ΑΕ* οοιτ. Μβία 5 Ηϊαίυΐα ηοί;. Οο1)γ 6 μκΙ 
άθΐ- Τνίΐϋΐη 8 άριατήδην Α: οογγ. Ε 9 άβιανάτων Α: οοτγ. Ε 
13 Ιφ' Γηπον ΑΕ: οογγ. Κ 16 ΏίραΰΧ'ήϋίαοίν Α πίρΐΐΐατή- 

■Λίΐααν Ε 21 ίταρώ Μή'ίίοί', αΙϋΰΓ ρ&αΐΐο Βαά& ΗβΓΒ,βΙΜΕβ 

22 μόνον Μβ8 27 βς^ οί. ρ. 629 (1 ριβαϋι τι αντώ ήίύ βρώμα ό'ιίούί α#λ« τον Λοριΰ&εν- 
τοξ ονχ ίτίραΐΰί ■ηβύνων ταντα τιμαΐς ηαρετίΰ^εί^ Λολύ 
0£ μκλλον αύτος άπολανειν αύτώΐ', νονν (ρύχ} εχααν' 
τούτο μίν γαρ έϋτιν 6 λεγόμενο^^ οιμαί, [χαΐ] ^ώζ 
ίψα χαΐ βαΰίλίως εγχεφαλος.' Χάρτις ί' ό Μίτνλψ Μ 
ναΐοζ Ιν τί] πεμίίχτι των ΛερΙ ^^ίΐείζανδρον 'Ιϋτοριών 
(δΟΓ, 1ι. ΑΙ. Μ. ρ. 117) 'είς τοΐττο, φηΰιν^ ψ.ον τρνφής οί 
των Περϋών βα&ιλεΐς &ϋτε έχεϋ^αι ττ]5 βαύιλιχής κλί- 
νης ύπίρ κεφαλήζ οΐ'χημεί τι πεντάχλινον^ ίν φ %ρνύίον 
ΐ ηενταχιϋχίλια δια τΐαντό^ έ'χΒίτο τάλαντα^ χαΐ τοΰτο 10 
εχαλεΐτο ΊΐρούχεψάΙαιον βαΰίλιχόν. χαΐ ίτρ^ί τίοδών 
έτερον οί'χημα τρίκλινον^ ον τάλαντα τριϋχίλια εχειτο ^ 
άργνριον^ καΐ προΰτιγορενετο βαΰιλιχον ίι-ποπόδων, ι^ν 
δ* έν χω χοιτώνί χαΐ λι^οχύλλτβο^ αμ^ελοζ χρν^ή 
ϋτΐερ της χλίνηζ {την δ' ί^μπελον ταντην '^4μύντας 15 
ψτΐΰιν ^ν τοις Στα•^μθίς (ρ. 136 Μ) χαΐ βότρνας ^χειν έκ 
των Λολντελεϋτάτων ψήφων ΰνντε^ειμενονς) ον μακράν 
τε ταύτης άναχεΐϋ^αι κρατ^ρκ χρνΰονν Θίοίώρου τον 
Β1& Σαμίου ποίημα, ^^γα^οχλής δ' εν τρίτω τΐερί Κνζίκον 
(Κ Η Ο IV 289) εν Περδαΐζ φηΰΐν είναι καΙ <το> χρνΰονν 20 
χαλονμενον ϋδωρ. είναι δε τούΓο λιβάδας εβδομήχοντα, 
χαΐ μηδένα ηίνειν άπ αύτον τ} μόνον βαϋιλεα χαΐ τον ■ 
ίτρεββντατον αντον των παίδων" των ί* άλλων ίάν 
τις 3Γ£'ίϊ, θάνατος ή ζημία. 10. Ξενοφών δε έν ογδόω 
Παιδείαζ (8, 16) * ^χρώντο^ φηϋίν, ίτι τότε τΓ; εχ Περΰών 26 1 α&Ιον 6ί6οα9^αι Ε (θΓΗ.Ιΐοηβ οΙ>1ϊηη&) 2. 3. νοΓίβ. οογ- 
Γαρί& ΒΙΟ Ιβιηρίανΐ οίχ ΐζίςοις τ^δύναν χαντα ημαις προίτί- 
&ίτο 3 ον« 8.ίΙ<1. θ ρ. 629 ά 4 γαΐ οτα. ρ. 629 9 ίΟΓί. 

η^ος Ηίφαλής 10 ^κίΐντο ΑΕ: γογτ. ϋΐ, αί. ν. 12 14 έν τω 
Ε: £ν τί τ&ι Α, Γογϊ. ΐ'ν τί τω, οί, ν. 17. 18 20 πα^ά ίΤ^^" 

ϋϋΐς Ε το &4ΐΐΙ. Κ τίαιδεία χαΐ τι} Μήδων ϋτολί] χαΐ άβρότ^μι. νυν όε 
τήν μεν ίκ Πίρΰών χαρτερίαν περιορωϋιν άτεοΰβεννν- 
μενην^ την 0} τών Μήόων μαλαχίαν διαΰωζονται. 
ϋαφιινίϋαι δε βούλομαι καί την Ο-ρνψιν αυτών, εχεί- ^ 
5 νοις γάρ πρώτον μ^ν ούχετι τάς εύνάς μόνον άρχεζ 
μαλαχώζ νιχοϋτόρννϋ^αι,^ άλλ' ^δη χαΐ τών χλιν&ν 
τον§ πόδα^ επΙ ταπίδων τίϋ-έ'αΰιν^ όπως μή άντερείδΐ} 
το δάΐΰεδον^ άλλ' ίηιείχωϋιν αί τάπιδες. χαΐ μ^^ν τά 
πεττόμενα έπΙ τράΐΐεζαν οϋα τε πράτερον ενρψο ονδεν 

10 αυτών άφι^ρτμία ^λλα τε χαινά αίεΐ έηιμηχανώντκί^ 
7(4x1 οφα γε ώΰαντωζ' χαΐ γάρ χαινοτΐοιητάς αμφοτέρων 
τούτων κέχτηνται. άλλα χαΐ έν τω χειμώνι ον μόνον ο 
χεφαλΎΐν χαΐ ΰώμα χαΐ πόδας αύτοίς άρχει έαχεηάϋ^^αι^ 
άλλα. χαΐ περί ακραις ταΐζ χερϋΐν χείρΐδας δαΰείας χαΐ 

15 δαχτνλήΘ-ρας εχονϋιν. εν γε μ^ν τω ^ερει ονχ άρχον- 
ϋιν «ύτοΓ^ ονΐ^' ία τών δένδρων ονϋ'' αί τών πετρών 
ΰχιαι\ άλλ' έν τανταΐζ ετέρας ϋχιάδας αν%•ρωποι μτ^χα- 
νώμενοί αντοις παρεΰτάϋί.' χάν τοΐζ £|ή? δέ φηϋι περί 
αυτών ο-ίτωύί (19) ' ^ννν δ^ ϋτρώματα πλείω ίχονόιν 

10 έπΙ τών "ππων ^ έπί τών εννών ον γάρ τ-ης ίππεία,ς 
Οντως ως τοϋ μαλακώς χαϋ•ηβ^αι έπιμέλονται. χαΐ (20) ά 
τους &νρωρονς δε χαί τους (ίιτοποιούς χαΐ τους όψο- 
ποιοϋς χαϊ οίνοχάονς χαΐ παρατι%•έντας χαϊ άναιρονν- 
τας χαΐ χαταχοιμίζοντας χαΐ άνιύτάντας χαΐ τους χο- 

ϊδ ΰμητάς οϊ ύποχρίονΰί τε χαϊ έντρίβονδιν αυτούς χαΐ 
τίίλλα ρυ%•μίζον0ΐν . . . . ' 

11. ΛΥΔΟΙ όί £^5 το(ίοντον ^λ^ον τρνψΎ]ς ως χαϊ 
πρώτοι γυναίκας εννονχίΰαι^ ώς ίϋτορεΐ ^άν%ος ό 
Λνδος ί) δ τάς είς αύτον άναψερομένας ΐϋτορίας ΰνγ- 13 αντοίίς Α 17 σκιάς (ρΓΟ σν-ιάΰας) Χβη, ιιΐηιπί^ιΐθ 
29 ό εΙς αυτόν ταζ Α: ςοϊϊ. ΐλδΛΐι β γεγ^αφώ^ — ^ιοννβιος δ' δ Σχυτοβραχίων^ ώς Άρ- 
τέμων φ^ι^Ιν ό ΚκϋανδρΒνζ έν τω περί Σνναγωγηζ 
Βιβλίων (Γ Π 6 IV 342) , άγνοών υτι'Έφοροξ ό βνγγρα- 
φενξ μνημονεύει αντον {ίϊ), Ι 262) ώ? παλαιοτέρου 
^ντο£ κκί "Ηροδότω χάς άφορμάς δεδωκότοζ — ό ί' 
οτ>ν ΐΞΐάν^ος εν τ^ δευτέρα τών Ανδιακων (ϊΐο. 39) 
Άδρκμύτην φηβΐ τ5ν Ανδών βαΰιλεα πρώτον γνναΐχας 
εννονχέϋαντα χργ^ΰ%•α(, ανταΐζ άντΙ ανδρών ευνούχων. 
Κλέαρχος ό' έν τϊΐ χετάρττι περί Βίων {ϊ\ ΠΙ 30 δ) 
Άνδοί^ φηβί^ δίά τρυψτιν παραδείϋουζ καταύχενα^ά- 
μενοί καΐ άνηλίουξ αύτονς ποίήϋανχεζ εΰχιατροφοϋντο, 
τρυψερώτερον ηγηΰάμενοί τό μηό' ολωζ αύτοΐζ έπιπί- 
ϊ πχειν χάς χοϋ ί/Λίου ανγάζ. καΙ \_χέλος\ πόρρω προ- 
άγοντε£ ύβρεως τάς τών ίχλλων γυναίκας καΙ παρθένους 
είς τον τάπον τΙ}ν διά ττ^ν πρα^ιν ^Αγνεώνα κληΟ-έντα 
όυνάγονχες ϋβριζον. χαΐ τέλος χάς ί^υχάς άπο^-ηλνν- 
^ένχες ήλλκξαντο τον τών γυναικών βίον^ διόπερ καΐ 
γυναίκα τύραννον δ βίος ενρετο αύτοΐς μίαν χών νβρι- 
αΟ'ειβών "Ομψΐίλην ήτις πρώτη χατήρί,ε μεν τΐις είς 
Αυδονς πρεπούοης τιμωρίας, χο γαρ νπό γυναικός 

5ίύαρχεΰϋ•αι υβριζομένους ΦψεΖόν έΰτι βίας. ονΰα ούν 
καΐ αυτί) άχόλαβτος καΐ αμυνομένη τέ(ς γενομένας αΰτ^ 
πρότερον ύβρεις τοις έν τί} πόλει δονλοις τάς χών 
δεαποτών παρθένους έ^έδωχεν έν φ τόπω πρϊ)ς εκείνων Ι 20 1 ίοΓί. δ' ζ^ίαύν'} ά, βμΙ βίο οοτίθ ΪΕΐβΙΙΰββικΙαπι 7 άν- 
δί^αμντην Α; ϋΟΐτ, 0α3, οΓ. Βΐβρίι. Β. ρ. 27,6 Μ; 8υϊ(1. β. Ξάν- 
&05' ίν δΐ τώ β' ίΰτοςΒί ώς «ρώτοϊ ΓνγΓ^ς ό Ανδών βαϋιίενς 
γνναΐ-ιίας ΐννονχισίν, όπως ανταϊς χςώτο άΐΐ νίαζονΰαις τον 
Ανδών Κ: τ&ν Ανάϋίν Α 11 άνηΐίυνς Κ: κτιπαίονς Α Ε 

12 δίως αντοίς Μβίη : αΐίΓΟίί όλως Α Ε 13 τέλος άΑ. Κ, οι. ν. 16 
14 τώρ άλλων κοΓΓυρίαπι 15 ηβοβββαΓΪϋΐη νίάβΐιιτ '^^κώνα 

(ν. ΐηίΓ& ρ. 616 8.) ί. β. ιιΐίΐ πιιιΙίβΓβΒ απιρίβχϊ βαιιΙ; 19 μεν 

ο^Β, Ε 21 χβχ/αί (ρΓΟ §ί(κς) Ατηοΐιΐϊ χ& 139 νβρί6%Ύΐ' εις τούτον ούν βυνα&ροιύαβα μετ* άνάγκ-ηζ 
ϋνγχατεχλινε τοίζ όούλοις τάς όεβποινας. ο^εν οΓ^υιϊοϊ 
το πιχρον της πράξεως νποχορίζόμενοι τον τόπον κα- 
λονΰιν [γυναικών αγώνα] Γλνχνν ^Αγχωνα, ου μόνον 
5 <ϊ^ Ανδών γνναΐκεζ αφετοι ονϋαί τοΓ? έντνχοϋΰιν^ άλλα 
χαΐ Αοχρών των Έκιζεφνρίων^ ^τι 0^ τών περί Κύπρου 
χαΐ πάντων άπλώζ τών εταιρίβμώ τάς εαντών κόρας 
άψοϋιονντων, παλαιάς τίνος ύβρεως εοιχεν είναι προς 1> 
άΐήΰ^ειαν νπόμνημα χαϊ τιμωρίας, προς ην εις τών 

10 Ανόών ευγενής άνηρ δρμήΰας χαϊ τι} παρ* αντοϊς Μί- 
δον βασιλεία βαρννϋ^εί,ς, τον μεν Μϊδον ύπ' άνανδρίας 
χαϊ τρνφης [χαΐ] έν πορφύρα ΧΒΐμένον χαϊ ταΐς γνναιί^ϊν 
Ιν τοις ιότοΐς ϋννταΐααιονργονντος, Όμφάλης δΐ πάν- 
τας τους ΰνγχαταχλί^εντας αντί} ^ενοκτΌνονοης, ι'μφο- 

15 τέρονς έχόλαΰε, τον μίν 'ϋπο άπαιδενύίας χεχωψημενον 
τών ώτων έίελχνΰας^ <^ς διά την τον ψρονείν ίνδειαν 
τον πάντων άναιϋ^ητοτάτον ζωον τί]ν έπωννμίαν έαχε' ο 

τι^ν δΐ ' 12. πρώτοι δΐ ΑνδοΙ χαΐ τ-ην χαρύχΐ]ν 

εξενρον, περί -^^ ι^'ίίδ ϋχεναΰίας οι τα Όφαρτυτιχά 6νν- 

50 %έντες ειρήχαϋιν^ Γλανχός τε 6 Αοκρος χαϊ Μί&αι- 
χος χαϊ ^ ιοννϋιος'^Ηραχλεΐδαί τε δύο γένος Σνρα- 
χόΰιοί χαΙ^Αγις χαϊ ^Επαινετός χαϊ Αιονύδιος ίτι> 
τε Ήγήϋιππος χαϊ Έραϋίΰτρατος χαϊ Εύ^νδημος 
και Κρίτων^ προς τούτοις ό^ Στέφανος^ Αρχύτας, 

25 [^Αχεβτως] Άκεβίας, ^ιοχλής, Φιλιΰτέων. τοϋον- 2 ονγν,ατί-ύ,ίΐΰί ΑΕ: οοιτ. Χνΐΐίΐηι 4 ναη&ιη Ιβοϋοηβη» 

ά&\. 8ο1ΐΛν 8 ίοι-κΐν Η,ηαοοΙιιΐΗνιπι 9 ΐί^ωρ/Ό; ΑΕ: οογγ. 5 
11 νπ άν8^ίί«ς Α: εοΓΓ. Ε 12 χαΙ οπι. Ε, ίορΐ. άύ 

17 οίΙσ&Τιτοτώΐου Α; οογγ, Ε 18 τήν ίε &ά(1. Ε, οία. Α χ«- 
ςν•Λ'Λΐ'(ν Α Ε, Ββά Γεοίβ καριίκην Ε ιη^ 2^0 εΐβ Ιιοο οδ^ίΒΐΙοΒΟ 

οί. δοΙιοβηεηΐΗ,ηιι άβ Ιεχίοο^τειρίώ ρ. 998<1(1 22 [χαϊ ^ιο- 
ννΐίιορ] Κ 35 Άπΐβτιοζ ύβΐ. Κ 140 ΙΒ τονς γά^ οΐδα γράφαντας Όψαρτντιχά. χκΐ χάν^ανίον 
ά 6 ε τίνα ίλεγον ο Γ Ανδοί^ ούχ εν α. άλλα τρεις' ονταος 
έ^Ί^ΰχΎΐντο πφ<^ τάς ^ιδνΐία^είας. γίνεΰ^αι ό' αυτόν 
ψηύιν 6 Ταραντΐνος^Ηγήό ίππος «ξ εφ^οϋ χρεως χαί 
χνηϋτον αρτον χαΐ Φ^νγίον τν^οϋ ανήκον τε χαί ζω- 6 
μον πίονος, μνημονεύει ά' αντον "Αλε^ις εν Παννν- 
χίδι ι] '£^ρι•9•οί5• μάγειρος δ' εϋτίν ό προ^διαλεγόμενύζ 
(Π 360 Κ)• 

δίΓί δέ 6οι παρά τοντο χκνδανλόν τίνα 
τΐαρα^'ίίΰομεν. Β. χάνδανλον; ονκ ^δήδοχα 10^ 

<Ιχάνδανλον') ούδ' άχήχο' ονδεΛωποτε, 
Α. ^ανμαβτον εμυν ενρημα' τίάνν πολνν δ' έγω 
5 έάν παραΒ-ώ ΰοι^ προβχατε'δει τονζ δαχτύλους 
αντώ γε χαίρων, έ'ρια μίν ποιήΰομεν — 
Β. αν&ρωπε^ χοίει λενχά χαΐ βλέπεις . , . 
Α. ίπάν άπο των χοινών ταρίχονς ίχ^ύων^ 
χρεών ^ βατανίων ενΟ'εως .... 
10 δίπνρον παρα^ΐόεις^ φον έπιτετμημένον^ 
Λΰον, μέλιτος ο^,ύβαψον^ άποταγ-ηνιώ 
τνρον τροφάλια χλωρά Κν&νίον ηαρατεμων 
βοτρύόιόν τί, χόριον, έν ποτηρίω 
γλνχύν' το τοιούτον γάρ αεί πως μέρος 
15 επιπαίζεται^ χεφαλη δε δείπνου γίνεται, 

Β, αν^ρωπ^ έπίπαιζε' μόνον [«Αλ'] άπαλλάγΎΐΟ•ί μον 
.... χανδανλους λέγων χαί %όρια χαΐ 2Ι 

βατάνια παααν , . . . ττήν "ί^δοννίν. 9 ^τι ίί ΜυΒ, προσίτι Οί Μεϊη 11 κάνδκνλον β,άά. Μβΐη 
οΐί^ΛΟϊΕ Α: οοϊτ. ΐΗΟΟΐιβ 13 προβν,ατΐδίί {-ΐδή Ε) Α Ε: οογτ. 
ΜπΗ {-έβτ}) 14 ΰαντώ Α: οογγ. ΙϊοΤ)γ 15 βλίπ &£ς ϋϊ, βθ(1 
βΐ 1ΐ8,θΰ 6ί (ΐυαθ εθΰυιιΐΌΓ €ΐηιιία οΙίΕαιιτα 21 χοι^ααν Α 

24 άλλ' άβΐ. €ΰ3 25 ζτονς ίούς ίϊ])> ν,ανδανλονς 8ΐιρρ1. ϋοΙίΓ 
26 πάϋϋίρ ζ^άφανιης^ ϋοΙ)Γ ΙΒ 141 μντιμονεύει τον χανδανίον και Φιλήμων έν Παρειβ- 
ιόντι ουτω? (II 493 Κ)• 

τον^ έν χι] πόλη 
μάρτυρας ξχω γάρ οτι μόνοζ φνΰχην ποιώ, 
δ χάνδαυλον^ ωά, ^ρίον Ινθτενω. τι . . . 

τούτων διάπτωμ* έγένετ ί] αμάρτημα τί\ 
χαΐ Νίκόστρατοζ έν Μαγείρω [ϊΙ>. 224)' 517 ^ 

83 μέλανα ποιείν ζωμον ουκ ήτίίβτατο^ 
ϋ'ρΖον δε χαΐ κάνδανλον. 
10 χαΐ Μένανδρος Τροφωνίω :Γγ. 402 Κ)' 

^Ιωνικός πλοντα^' νποΰτάϋει^ ποιων ^ 
χάνδανλον^ υποβινητίώντα βρώματα. 
χαΐ εί$ τους χολέμονς δε έ^ιόντες οι ^νδοϊ Λαρατάτ- 
τονται μετά ΰνριγγων και ανλών^ ώς φηΰιν 'Ήρόδοτοζ 
15 (1, 17). καΐ Λακεδαιμόνιοι δε μετ αυλών έ^ορμώΰιν 
έπΙ τους Λολ&μονξ^ χαϋ-άπερ Κρητες μετά λύρας. 

13/Ηραχλείδης δ' 6 Κχψαΐος 6 τά ΠερΰικιΙ ΰνγγρά- Ιι 
φας έν τοις έπιγραφομενοις Παραϋκεναΰτιχοΐς {¥ Η Ο II 97) 
ειπών ώς ό έν τξ} λί]8αΐΌφό^βϊ Χ^99^ βασιλεύς αυτόνομος 
20 τέ έότι και ούόενο^ νπιίικοος^ γράψει καΐ ταντα' ^ο'ΰτος 
ό' υπερβάλλει τί) τρνφί] καΐ ραϋ-νμία, διατρίβει τε 
γαρ αΐεΐ έν τοϊς βαϋιλείοις έν τρνφί] χαΐ δαπάνη τον 
βίον διάγων καΐ πράττει ονδε εν πράγμα <!^αντος^ ονδε 
πολλοίς πληΰιάζει^ άλ?Μ (ϊικκ(ίτίί;? [αύτό^] αποδεικνύει" 
25 χαϊ έάν τις αυτούς 'ίιγψαι μ^ι δικαίως δεδιχακέναι, ίϋτι ο 
^ρίς έν τω υψηλοτάτω τών βασιλείων χαΐ ανχΎΐ άλύϋει 

1.2 ηαριόντι Α: οογγ. δοΐιττ 5 ωα-θ'ριοί' Α, ΓογΙ. φό&ρίον, 

ίαιη ίντΐχνως ΚοοΙε τί <(γαρ^ Μοΐη, Γογϊ. τί-' <τοι> Ί 1 ύττό- 

Ι9ταΰΐς ποιών Α, οί. IV ρ. 132 ί 1ί*Β(ΐ^ ΰΐ. XIV ρ. 027 ά 

198 τοις βοίΐανίίοις Ε '23 αντος θ ν. 24 Ιΐΐΐο γθΙγη,ϊϊΙ. ΐνΟβ,ϊη 

^τοίς^ ηολίοίί Μβίη δΐΗαατάς αύτοΓί ΒοΙιϊϊ' 26 αντΐ\ 

ΟΟΓΓ. 8θ1ΐ¥Γ 142 ΙΒ άέδεται. δ ονν ηγούμενος αδίκως όεδικά6&•αί επιλαμ- 
βάνεται ττ^ς άλνδεως και ελχει τήν ^νρίδα, καΐ ό βα- 
βίλενζ έπειδάν αία&ψαι είΰκαλεί και αύτοζ δικάζει, 
και εάν φαίνωνται οί δικαόταϊ αδίκως δικάΰαντες, άπο- 
^νιΐβκονί^ιν' εάν δε δικαίως^ 6 κινήΰας την ^ρίδα &| 
άπόλλνται. τά ό' άναλώματα λέγεται της 'ί}μερας εις 
τον βαΰιλέα καί τάς ΐΐεφ, αυτοί/ γνναϊκας καΐ φίλους 
γίνεύ^αι τάλαντα τιεντεκαίδεκα Βαβυλώνια. 

ά 14. %αρά δ\ ΤΎΡΡΗΝΟΙΣ έ'κτόπως τρνφήβαβιν ίβτο- 
ρεί Τίμαιος έν τΤ} α' (ϊΉβ Ι 196) ύζι αι ^εράτιαιναι 10 
γνμναί τοϊς άνδράβι διακονούνται. Θεόαομπος δε εν 
τι] τεΰϋαρακοϋτί} τρίττι των "Ιϋτοριων {Ά. 315) καί νόμον 
είναί φηϋιν παρά τοΓ^ Τνρρηνοΐς κοινάς νπάρχειν τάς 
γνναΐκας' ταύτας δ' έτημελεΐβ&αι ΰφόδρα των 6ωμά- 
χων χαΐ γνμνάξεϋ&αι πολλάκις χκϊ μετ^ ανδρών, ενίοτε ι δ 
ίέ χαΐ προς εαντάς' ον γάρ αίβχρυν είναι αύταΐς φαί- 
νεβ^αι γνμναΐς. δειπνεΐν δε αντάς ού παρά τοις άν- 
δράδι τοΓί εαυτών^ άλλα παρ' οϊς αν τνχωϋι των παρ- 

Β όντων^ καί τίροπίνονϋιν οις νίν βονλη^ώΰιν. είναν 
δϊ καΐ πιεϊν δεινάς καί τάς 'όφεις πτκνυ καλάς. τρεφειν 20 
<5ί τονς Τνρρηνονς πάντα τά ί^ινο^ιιει^β: παιδία^ ουκ 
είδότας Ζχον πατρός έϋτιν εκαβτον. ζω6ι δε χαΐ ο^τοι 
τον αντον τρόπον τοις ϋ-ρεφαμενοις, πότους τά πολλά 
ποιούμενοι καΐ πλί^βιάζοντες ταΐς γυναιίξΐν άπάΰαις. 
ονδεν δ' αίόχρόν εύτι Τνρρηνοΐς ού μόνον κύτους έν 25 
τω μεύω τι ποωϋντας, άλλ' ούδϊ πάσχοντας .... έπι- 
;υώρί:θϊ' γάρ κα\ τοϋτο παρ' αύτοΐς έ^τι. και τοιούτον 
ό'Εουΰιν αίΰχρον νπολαμβάνειν ωΰτε χαΐ λεγονύιν, όταν 

1 ίϋΐί. ίνδΐδίται 18 βΐ 19 οΤς ίάν ιιίηιΐιϊίΐϋο Α Ε 

18. 19 τνχωβι, και των παρόντων τιςοτείνοναιν ΟοΙίΓ 23 τα£ς 

^ρεραμίρκι^ Ε 26 φαίνεο^αι δΐιρρί. Μιιβ ΙΒ 143 δ μδν δεΰχότης χηζ οικίας άφροδι,ΰιτζζψαι^ ζητΐ} δε τις Γ 
αυτόν, οτι πάσχει το καΐ το, προύαγορενοντες αίόχρώζ 
το Λρκ^'ίΑα. εηεί,δάν δϊ ϋννονύιάζωΰι χίί•9•' ίται^ίαξ ί) 
χατά ϋνγγενειαζ, ποίοναιν οντως' τερώτον μϊν δταν 
πανΰωνταί πίνοντε^ χαΐ μελλωαι καΰ'ενδείν^ είΰάγονϋι 
3Γαρ' αύτοΰί οί διάχονοί των λύχνων ίτι καιομένων 
ότέ μεν εταίρα^.^ ότέ (ϊέ τιαΐδας πάνυ χαλούζ, ότέ Οέ 
καΐ γνναΐκας" όταν ίέ τούτων άηολαύΰω&ίν^ αϋ&ΐζ 
[αύτοίζ] νεανίβκονζ ακμάζοντας, οϊ χληόιάζονϋίν αύτοΙ 

ΪΟ ίχείνοίς. άφροδιΘιάζονϋίν δε καΐ τζοιοϋνται τάς ϋννον- 
6ΐας όττέ μϊν δρώντες αλλήλους^ ώς δ^ τά αολλά κα- 
λύβας Λερφάλλοντες περί τάς κλίνας^ αϊ πετίλεγμέναι 
(,μέν^ είϋιν έκ ράβδων, έταβεβληται, δ' ανωΌ-εν ιμάτια. 
καΐ 3τλίί<ί6βξ;ου(?^ μ^ν Σφόδρα καΐ ταΐς 5η>ι/«^|ι, ητολύδΐβ 

16 μέντοί γε <^μαλΛοΐ')> χαίρονΰι, όννόντες τοις παιόΐ καΐ 
τοις μειρακίοις. καΐ γάρ γίνονται παρ* αΛ)τοΙς πάνυ 
κάλοι τάς 'όφεις, άτε τρνφερώς διαιτώμενοι καΐ λεαι- 
%'όμενοι τά ΰώματα. πάντες δ^ οί προς εβπέραν ο/κοϋν- 
Γε? βάρβαροι πιττοννται καί ^νροϋνται τά ΰώματα' 

20 κα\ παρά γε τοις ΤνρρΎΐνοΐς έργαβτι/ίρια κατεβκεύαΰται 
ηολλά καΐ τΐ^^νΓίταί τούτου τον πράγματος ειΰιν, ωΰπερ 
παρ* '^μΐν οι κουρείς, παρ* ονς όταν είβελ&ωβιν, παρ- Ι) 
εχονβιν εαυτούς πάντα τρόπον., ον&^ν αίϋχννόμενοι 
τους ορώντας ονδΐ τονς παριόντας.' χρώνται δε τούτω 
τω νόμω πολλοί καϊ των Ελλήνων [χαϊ] των τήν ^Ιταλίαν 
οίκούντων, μαΟ-όντες παρά Σαννιτών καϊ Μεβαπίων, 2 προβαγοςενσαντΐς Αι ΰΟΓΓ. Κ 3 ίται^ΐίας Α 9 αϊ- 
τοΐζ άθΐ. ϋΐ αύτοΙ Κ: αντοϊς Α (1. αύτοΙ ^-κα'νοις) 13 μ^ν 
Λάά. Κ ηΕςίβίβληται Α: ΟΟΓΓ. Μθίη 16 μ&λλον Ιιοΰ Ιοοο 

84<1. Κ, ρΟΒΐ πολν Μ«ίη, }'ΐ ίΐιιΐ; άβίβικίιιιη &ιιί ροβΐ πολΰ Ιγβιιιβ- 
ροηβηίΐΐΐτη νίάθΙιΐΓ 24 ίοτί. τονς τίαρόνταξ ονδ^ τονς πας- 

*ό»•ϊα5 25 χαΐ άβΐ. 8α]^ΐν^ 26 μΐΰακαίυαν ΑΈ1 νπο ίέ χής τρυφης οί Τνρρηνθί\ ώζ "όλκιμος ΙΰτορεΙ 
(Ρ Η Ο IV 296), προζ ανλον κάί μάτζονόιν χαΐ Λνχτεύονβι 
Χ(ά μαΰτιγονΰιν, - 

ο 15. διαβόητοι δ' είδΐν έπϊ τρνφτ^ χαΐ αΐ τ&ν Σικβ- Ι 
λ&ν τρά-χεζαι^ οίτινεζ χαΐ τήν τίαρ' αντοΐζ %'άλατταν δ 
λέγονδιν είναι γλνχεΐαν^ χαίροντες τοΐξ ^ξ κύτη^ γινο- 
μίνοίς έδέϋμα6ιν^ ώς φη0ι Κλέαρχος έν πεμΛτω Βίων 
(Ρ πα Π 307), τεερί δ^ ΣΥΒΑΡΙΤΩΝ τί δεΙ καΐ Ιεγείν, 
Λαρ' οϊς τίρώτοΐζ ειϋήχ&η'δαν εις τά βαλανεΐα λονχρο- 
χάύί -ααΐ ηαραχύται ηετΐεδημένοι^ τον μη ^αττον Ιέναι 10 
καΙ όπως μη ϋπενδοντες κατακαίωαι τονς λουομ^νου^. 
τΐρωτοι δΐ Σνβαρΐται καΐ τάς ^οιονδας -φόφον τέχνας 
ονκ ιώΰιν έπιδημεΐν ττι ΐΐόλει^ οίον χαλχεων κχΐ τεχτό- 

ά νων καΙ των ομοίων, όπως αύτοΐς τίανταχό&εν ά^όρνβοί 
ώϋιν οί νπνοί' ονχ ε^ην δ' ονδ' άλεκτρνόνα εν χ^ ΐδ 
τΐόλεί τρεφεΰ&αι. ίβτορεΖ δΐ τζερί αντών Τίμαιος 
(ΡΗΟ Ι 2ΰο) οτι άνί^ρ Σνβαρίχης είς άγρόν ποτέ ηορεν- 
όμενος εφη ιδών τονς έργάτας ϋκάπτοντας αντός ρήγμα 
λαβείν Λρος ον άΐίοχρίναύ^αί τίνα των άχονβάντων 
'αύτος δ^ ΰον διηγονμενον άκονων πεπονεχέναι τι^ν 20 
Λλενράν.' εν Κρότωνι δε βχάπτοντί τινι την των 
ά^λονντων κόνιν ετίΐβτάντες τίνες Σνβαριτών ^^αύ- 
μαζον λέγοντες, εΐ τηλιχαύτ-ψ έχοντες τεόλιν οίχέτας 
μη χεχτηνται τονς ΰχάφοντας εΜηοΐς τήν τΐαλαίϋτραν. 12 ίοΐ'Ι. μόνοι δε 12. 13 τάς 'φοφον&ας τίχναξ ίξώςισαρ τήζ 
ίΐόλεως: Ε ^ί- ν. 16 ΙβίΒΐιΐΒ, οοάΐοίβ: τοϋτο (1. τούτου) %αΙ 

'Αλκέφςων μέμντ}ταΐτ Ιν τώι 7ΤΒ{ςΙ) καλαιας τ{}νψής και τών 
άλλων ΰχΐδόν απάντων. ΑΙοϊρΙιΐΌ ίθΓΪ.ίΐ38θ ρϊιίΐοβορίιηβ ΜΕΐ^ηθΒ 
(οΡ. διιίίΐ), €ΐιίΐΐβ άθ νβΙθίΊΐηι Ιιΐϊΐι οριω ϊιιοθΓΪαηι β&ηθ ββΐ; αΙίΓοιιι 
&1> ΑΐΙΐθΠΕβο βϊρΐΐβΐιιιη ίΐιι βι ΑΙΚβηαβί οορΐΐβ οοπαρΐΐίΐίϊΐιη (ϋ- 
οιιίΐΐΓ 20 7ίίπονιν.έναι Α Ε (υ,Ιιϊ πίποικεναί βιιρθΓ&ΟΓ. νε), ηηοά 
ΒβΓνίΐηάαιη βΓ&ί (οί. ρ, 530 ο), ίϊίΛόίΊίχα ΝεώοΙε, ββά οοηία,βα 
ο^Λ^^'^^ τβΰία ααιη ο^Ηι^αα, οί. XI ρ. 607 β ΧΒ 145 αλλοζ δε Σνβαρίτης πα^αγ^νόμΒνοζ είζ Λακεδαίμονα β 
χαΐ χλη&εΐζ είζ φιδιτιον, έτιϊ των ^νλων χατακείμενοζ 
καΐ δείτίνών μετ^ αυτών, πράτε^ον μεν έ'φ•η καταπε- 
Λλήχ&αι τ^ν των Λακεδαιμονίων ηνν^ανόμενος άν- 

5 δρείαν, νϋν δϊ ϋ-εα&άμενοζ νομιζειν μηδίν τών αλΙων 
αντονς διαφερειν. «αί γαρ τον άνανδρότατον μάλλον 
αν έλεβϋΌίΐ απο%•ανεΙν ν\ τοιοντον β£ον ζώντα καρτερεΐν, 
16. έ'&οζ δϊ παρ' αντοΓ^ χαΐ τούζ ηαϊδαζ μέχρι τί5? 
τών ^φήβων ϊίλικίας άλονργιδας τε φορεΐν και %λοκα~ 

10 μΐδας άναδεδεμίνονζ %ρνβοφορεΙν. έηιχωριάζειν δΐ ηαρ' 
αντοΐζ δια τήν τρνφήν άν&ρωΛάρια μικρά καΐ τονς 
βκοπαίονς, £άς φηϋιν 6 Τίμαιος (οία. Ε Η Ο), τους κα- ί 
λονμενονς παρά τιΰι βτίλΐΐωνας καΐ κννάρια Μελιταια, 
ίίπερ αντοΐς και ε%ε6%αι εΙς τα γνμνάΰια. Λρος ονς 

16 καΐ τους ίϊμοίονζ τούτοις Μαόσανάΰϋης 6 τών Μαυρον- 
θίων βαβίλενς άττεκρίνατο^ ώς φ7]6ί Πτολεμαίος έν 
όγδόφ^Τ^ομνημάτων (Γ Η Ο ΚΙ 188), ζψοϋβιν ύννωνεΐβϋ-αι 
πι^ήκονς' "παρ' νμίν^ ω ούτοι, αϊ γνναΐκες ον τίκχουοιν 
ηαιδία'^ τιαιδίοις γαρ §χαιρεν ό Μαδβανάύΰης καϊ είχεν 

20 Λαρ' αύτώ τρεφόμενα τών νιων {πολλοί δί τ^ϋαν) τ«519 
τέκνα καΐ τών %-νγατερων 6μοίως. καϊ πάντα ταντα αυτός 
Ετρεφεν μέχρι τριών ετών με%•' οι άπέπεμπε πρ6ς τοί)ς 
γεγεννί^κότας^ ηαραγινομένων άλλων, τά ί* αυτά έψη 
τίαΐ Ενβονλος ό κωμικός εν Χάριβιν όντως (II 205 Κ)' 

25 και γαρ τζόβω κάλλιον, ικετεύω, τρέψειν 

&ν&ρω7ίον ίϋτ^ αν&ρωτΐον, αν έχΐ} βίον, 
τ^ χΫ^να πλατνγίζοντα και κεχηνόζα 
7^ ατρονϋτον /) τΐίθ^ηκον, έπίβονλον κακόν. 

2 ψίΐδίτιον Α Ε 12 βν,ωτίαίονς Ε, νοοΒ,Ι^ιιΙαιη ηοϋ πια^ίβ 
ηοίυπι ΐΐααιη βτύ.πων£ς ο τίμ<αν ΑΕ: οογγ. δεΐι^κ νΐι ^«,- 
οανάοοηε Ε> ΐ^^^νι γ. 19 Α Ε 

ΑτοΛίτ^κρβ III. \ί^ 

ΐ> χαΐ Αθηνόδωρος δϊ έν τώ τΐερί 27Λουίϊ55 ^<^^ Πίαδίαξ 
Άρχνταν ψαρί τον Τα^αντινον πολιτικον Βμα καΙ φι- 
λόόοφον γενόμενον πλείΰτονζ οίκ^τας έχοντα αίεΐ τον- 
τοις τίκρά τήν δίαιταν άφιεμύνοις εις το 0νμΛΟΰων 
τΐδεύθαί, άλλ' οΐ Σνβαρΐταί £χ«ί(>ον τοις Μελιταίοις 
κννιδίοις καΐ άνθρώΛοις ούκ άνθρώποις, 17. έφόρονν 
ό' οί Σνβαρΐται καΐ ίμείτια Μιλτ^ΰΐων έρίων πεΛΟίη- 
μένα' άφ^ ων δη καΐ αϊ φιΐίαι, ταϊς πόλεϋιν εγενονχο^ 
^5 δ Τίμαιος ίΰτορεΐ (ΓΗ Ο Ι 205). 'ήγάΛων γαρ των μ^ν 

ο /| Ιταλίας Τνρρηνονς^ των δ* έ%ω^εν τονς *Ίωνας^ 
δτ^ τρνφγι προϋείχον. οί δ' ΐΛΧεΐς των Σνβαριτών 
νΛΪρ τονς ηεντακιΰχίλίονς Ζντες εηόμπενον ίχοντες 
κροκωτονς έπΙ τοις ^ώρα^ιν^ καΐ του %'ερονς οι νεώτε- 
ροι αυτών εις τα των Ννμφών λουτρά των ΑονΘίάδων 
άποδημοϋντες διετελονν μετά πάβης τρνψής. οί δ^ 
ενΛοροι αντών ότΐότε εις άγρον μεταβάλλοιεν^ καίπερ 
επΙ ζευγών πορευόμενοι ττ^ν ημερι^ΰίαν πορείαν έν 
τριΰΐν ^ιμερκις δι•ήννον. ηΰαν δέ τίνες αντοΐς καΐ των 

ά εις τονς άγρονς φερονΰών δδ&ν κατάΰτεγοι. τοί§ όϊ 
ηλείβτοις αυτών ντίείρχονβιν οίνώνες εγγϋς της θα- 
Ιάϋβης^ εις ονς δι' δχετών των οίνων εκ των αγρών 
άφειμένων τον μεν ί^ω της χώρας Λίτΐράΰκεδ&αι „ τόν 
ό^ εις τήν πάλιν τοΓ^ ΛΑοώΐί διαχομίζεβϋ•αι. ποιούνται 
δ^ και δημοΰία πολλάς καΐ πυκνάς έϋτκίδεις καΐ τονς 
λαμπρώς φιλοτψη&εντας χρνβοίς βτεφάνοις τιμώ<?6 και 
τούτους άνακηρνττουΰιν εν ταΐς δημοϋίαις &υΰίαίς καΙ 

1 -χαιδείας Α: οογτ. Μη8 2 ά^χντιιν Α άρχύτας (ιιι\ι1;8.ίίΐ 
εΙ,ΓΐιοΙίιια) Ε 3. 4 άύ τούτων τοις πιχι^ίοις Οήβ βχ Αθίϊ&ηο 
ν. Μ. 12, 1δ 10 (3 ' ίω&ΐν Ε 14 Νυμφών άντρα Α: €0ΓΓ. Κ 
16 παραβύλίοιεν Α παραβάλοιίν Ε: €Ογγ, Κ 22 ίοΐ'ί. άψκ- 

μίνων 24 ηοΧΧάζ %(.ά οιη. Ε ίοΓί. Γθοίθ, ηΪΒΪ ττοιχΛκί ριο Ι 

5 

Ι 

10 15 

Ι 
ι 

25 

Ι τοΙς άγώ0ιν^ προύχηρνττοντεζ υνχ εϋνοιαν^ άλλα τήν 
εις τα δείπνα χο^ηγίαν εν οϊς ατεφανονϋϋ'αί χαΐ των β 
μαγείρων τονς αριύτα γκ τίαρατε^εντα δι,αβκενκ&αντας» 
παρά Σνβαρίταΐζ ί' ενρεϋ-ηϋαν χαΐ χνελοι, έν αίς κατ«- 
5 »ίεί(ΐενοι έ^νριώντο. χρώτοο δΐ καΐ άμίδας ε^ενρον, 
(<ξ εΐϋεφερον εΙς χα ϋνμτΐόβία, χατ£<γελώντεξ δε τών 
άποδημονντων έκ των τίατρίδων αυτοί έύεμ,νννοντο 
έπΙ τω γεγηραχίναι έπΙ ταϊς τών ποταμών γεφνραις, 

Ι 18. δοχεΐ δ^ μέγα της ευδαιμονίας αίτιον είναί δτ* έχ 
10 της χώρας^ άλψενον ττίς ^'αλάΰϋης παρηκούΰης χαΐ 
τών καρπών Θχεδον απάντων Όπο τών ίτολ^τώΐ' χατ- ΐ 
αναλιϋχομένων ^ ο τε της πόλεως τόπος χαϊ ο παρά τον 
9'εοϋ χρηβμος βυμπαροΐνναν πάντας εχτρνφηθαι χαΐ 
ποιήόαι ξηϋαΐτ νπερ το μετρον έχλελυμενως. ή (ίέ πόλις 
16 ίώτών έν κοίλω κειμένη τοϋ μίν &έρονς εω^έν τε καΐ 
προς εβπέραν φϋχος -υπερβάλλον έχει^ το δΐ μεϋον της 
ήμε'ρας κανμα άννποι0τϋν' ώΰτε τονς πλείϋτους αυτών 
νπειλτιφέναι προς νγίεια,ν διαψέρειν τονς πάτους* ο^ενβΕΟ 
χαϊ ^η^'ηναι δτ^ τον βονλάμενον εν Συβάρει μη προ 
μοίρας άπο^ανεΐν οντε δνόμενον οντε άνίΰχοντα τον 
ηλιον 6ράν δει. έπεμψαν δε ποτέ καΐ είς ^εοϋ τονς 
χρ7}βομενονς, &ν ^ν εϊς "Αμνρις, πυν^ανόμενοι μέχρι 
τίνος εύδαιμονήδονΘί. καΐ ή Πν&ία εφη' 

ευδαίμων^ ζΣνβαρΐτα^ πανενδαίμων^ 6ν μεν αίεΐ 

ι8& έν ϋ'αλέ)]6ιν έ6% τιμών γένος αί\ν έόντων. 1 ί^νοιαν ζ^Βΐς τον δί^μον^ δοΗντ 4 παρά Σνβαρίταις δ': 
Ιιαβο θχ ηονο υί νΐάβίτιτ ίΐνΐΰίοΓθ 6 δέ τών £ : λέγων Α 

8 ίοτϊ. τοιν τίοταμοίν 9 |[ί£'•)ί« Μιλ8 : μΐτα Α κ/τίον Κ: αυτών 
Α, ίιΧίπι £θΓΪ. 3τ^ Ιη τϊ/5 χάςαζγ άλψένον — ■λαταναλια'Λομένων, 
^όλίγα τίάνν ίξ,ήγίτο'^^ ύ ί£ τής πόλίαις τόπος 14 ίθΓΪ. η γαρ 
πόλ(6 18 τονς ηοταμονς Α: οογγ. Οον>ι• 22 εις "ίΐ^ΐ^ίζ ΚΛάλ».•. 
ϊαάμνρίς Α 24 3ΐιρρί. β 8ίθρΙι. Β. 3. Χνβκρίδ 

1ί1* 

Λ^ότερον ϋΊ/ητύν ϋ'ΒΟν ανΰρα βεβίβ6τ}ξ. 

ΐ) ζηνίχα ΰοί Λόλεμός τε χκΐ ίμφνλοζ ΰτάϋΐζ ^^ει. 
χΌΐίτο>ν άκον6αντ£ζ εδο^αν λέγειν αντοΐζ χον ^εον ώζ 
ούόετΐοτε παΰ(ϊθί.νΓθ τρυφώντε^• ονδετεοτε γάρ τιμτ^ΰείν 
αν^ρωΛον μάλλον &εον. έγένετ ονν αντοΐξ τ'^§ τνχηζ 
ή μεταβολή, έπεί τΐζ τών οίχετων τίνα μαβτιγών χαΐ 
τοντον καταφνγόντα εί$ τά ιερά πάλιν έμαϋτιγον ώξ 
δε το τελενταΐον κατέόραμεν ετά τά τον τΐατρό^ αύτον 

€ μνήματα, άψηχεν αΐδεβ&εις. έΙαναλώ^ηΘαν ίέ φιλο- 
τψονμενοι προς έαντονς τρνψαΐς^ καΐ ί) πόλις δε 
προς άπάϋα$ τάζ αλλάς ίιμιλλ&το περί τρνψγι^. είτα 
μετ ού Ίίολν γινομένων ανΓοΓ^ ^τ^μΒίων πολλών χαΐ 
άπωλείαζ, περί '^ζ ου χατ επείγει λέγειν, διεφ&άρηβαν. 
19. εις ττιλιχοΰτον δ' ηΰαν τρνφτίζ εληλαχότες ώς χαΐ 
παρά τάς ευωχίας τους ϊππονς έ%•ίΰαι πρ^ς ανλον 
όρχεΐΰ&αι. τοντ' ονν είδότες οι Κροτωνιάται οτε αντοϊς 
έπολε'μονν, ώς χαΐ ^^^ριϋτοτελης ίδτορεΐ διά ττίς Πο- 

ά λιχεέας αυτών {ίΐ. 533 Ε), ένέδοβαν τοις Χπποις το όρχη- 
βτιχίίν μελος' βυμπαρηβαν γάρ αύζοΐς οίαΐ αύληταΐ έν 
βτρατίωτιχΐι ϋχενΤί' ''^^^ ^^^ κΰΑουντων άχονοντες 
οι ίπποι ου μόνον είωρχήααντο , άλλα χαΐ τους «να- 
ι ίέ δοΐιν: ίή Α (ΟΜ. Ε) βΐ 8ίβρ1ΐίΐηηβ ΰ^βίζτ} 8ί;βρ1ι 
2 εμφύλιος Α θΐ θίβρίΐ: ΟΟΓΓ. Ρογβ 3 ίδά%ονν Ε 4 παν- 
ααιντο Α κανσισϋ-αι (ηιιιΐΕΐα βίηιοί,ηΓδ) Ε: οογγ. Κ 6 καΐ 
άθΐ, Βΐ, ίΟΓί. «αΐ ίί^ τύ£ Γίρώ τοΰτου %αταψνγόντιχ 9 άθνίί»! 
Γβί θχίίαιη ηΒίτβ,Γθ (8ίθρ1ΐ3.ηιΐ8 : «αϊ ΐύ&νζ άκΐΰτράφιι το ΐίγαίμα 
τήΐ "Ηςκίς}^ <3ΐιοηΐ&ηι άθ δ^ΊιαΓϋΗ-πιπι ίηΙβΓΐΐυ. αΐίαιη Γαύηΐ&πι 
βίηιιίβηι ροδίπιοίΐο ηο,ΓταΙ,ιιτιΐθ θθΙ, οΓ. ρ. 521 Γ 12.13 χής 
(ρΓΟ χαΐ) άπωΐ^ίας 0η,9, ίοΓί;. ναΙ ^■καταφανών της"} άηωλειας 
13 οίίκέτ' Β7ΐ(ίγ&ι Α: ϋοντ- 8ο1ιαβί©Γ 2ΐίθΓί., ίξω^χηααντο <(τό» 
«άΐεμον^: νπωρχηβαντο Ιχύ. ΑΐτϊΐϊΗίΐυβ οβΒί.. ο. 14, (χπί 8Ϊνβ 
ΑίΙΐθΐΐΕθΟ δίτβ Αίΐιβη&βΐ δΐιοΐ,οΓβ ιΐθΐΐθ ιηΐι•πηι ίη ηιοίΐιιιη οοη- 
ίτιάίΐ ΟΓοίοηί&Ιαηιιη ο«ιη ΒΪ33.1ΐΗ,ηιιη νΐείοπΕ; οί. ατιΐβιιι ΑβΗ^^ιΐ 
η. α/1. 16, 23; ύπερ ονν άκονααντες οΓ τών Συβαριτών ιικηοι 
χατά την οίχοι μνήμιρ (οί. ΙΐιΙ. ΑΜο') — άπιβιίοαντο μέν τοϋί 10 1 15 20 

βάτ(4ζ εχοντεζ Ύΐντομ:6λΎΐΰαν προς τονς Κροτωνιατας, 
τά ομοικ ίϋτόρηΰε χαΐ περί Κζζρδιαν&ν ό Ααμψ^^x^|ν6ς 
Χάρων εν ίϋΐντερω "ίίρων γράφων όντως (Τ Η Ο Ι 34)" 
^Βιδάλται, εις Καρδίην ίΰτρατενΰαντο χαϊ ^νίχηϋαν, 

6 ήγεμ^ν δΐ τών Βιΰαλτεων ^ν Νάρίζ. οντοξ δΐ παις 
ών έν τΤ} Καρδέϊΐ ^τνρά^} χαί τινι Καρδιηνω δονλεν- θ 
ΰας χορΰωτ'ήζ έγένεχο. Καρδιηνοΐς δ^ λόγιον ην ώ$ 
Βίϋάλται άπί^ονται έπ^ αυτούς^ χαϊ %νχνά %ξρ\ τούτον 
διελέγοντο ίν τω χορΰωτηρίω ίζάνοντες, χαΐ άποδράς 

^0 έχ τηξ Καρδίης εις τήν πατρίδα, τονς Βαΰάλτας έ'ΰτειλεν 
έηΐ τους Καρδιηνούς άποδείχ^εΙς ήγεμών ϋπο τών 
Βνβαλτέων. οι δ^ ΚαρδιηνοΙ πάντες τονς ΓίΕΛον^ έδί- 
δα^αν έν τοΓ^ βνμποβίοις δρχεΐϋθ-αι ί^πο τών ανλών, 
χίά έπΙ τών 6πιϋ%•ίων ποδών ίΰτάμενοι τοΓ^ προΰ^ίοις 

%6 ζ^ωϋπερ χεί,ρονομεοντες^ ώρχονντο έ^επιΰτΐίμενοί τά 
αύλήματα. ταντ ονν έπιβτάμενος 6 Νάρις έχτήύατο 
έχ τ^ς Καρδίης αύλητρίδκ^ χκϊ άφιχομε'νη ή ανίητρίς ί 
£ίς τους Βίβάλτας έδίδα^ε πολλούς ανλητάς' μϊθ' ών 
^ή χαϊ Θτρατεύεται. έηΐ ττ^ν Καρδίην. χαϊ έπειδι^ ή 

,80 μάχη αννεί^τήχει^ εχέλενβεν αύλειν τά αύλ'ήματα ο6α 
οί ϊπποί τών Καρδιηνών εξεπιδταιατο. χαϊ επεί τίκουίϊαν 
ο£ ΐπποί τον αΰλον, έϋτηΰαν έπΙ τών όπιϋ&ίων ποδών 
χαΐ Λρ6ς 6ρχη<5μΌν έτράποντο' τών δΐ Καρδιηνών ή 
ίβχνς έν ϊί} ιππω -ξν, χαϊ όντως ένίχή^ηβαν/ Ι^νβα-ϊι^Ι 

!ΙΒ ριτ&ν δε τις είς Κρότωνα ποτέ διαπλεϋϋαί βονλ•η%•είς 

άναβάτας, ίσ^αίρτων 3ε καΙ ίχόρΒνον, «λΙ ταΐτ^ τήν τάξίν ανν4- 
χίαν ηαΐ τον -πόλ^μον ΐξωρχ'ήϋαντο 

5 Νάςΐζ Κ: ηαρις Α, Οναρίζ Μοβ, ό Νάρις Οθ1> 6 κα^- 
δίκι Α 7 ηορΰίβτίνς Α : ΟΟΓΤ. Κ (οί. V, Θ), πίβΐ ρΓ&θβΙΐ&ΐ; ηοςαενς 
16 Βπρρί. Κ θ Ιαΐάο Αΐτίοαπο 16 οναρίρ Α: ύοιτ. ΟοΙι 21 έξε- 
ηίαταιντο Ε 23 όρχιΰμίίν Α: ΐ,οττ. ΜπΒ 24&<ΐΐΐ ΙΐΒ,οο ιιβο 

Ιοοο οοαιιιιοάο ρο8ϋ;£ΐ βίίρβτ 8θ ί&ιπ ϊηδίρίϋΒ, Ϊ£ΐηις[ΐιβ ηι&ΐβ (ζϊ&βαβ.^ 
Όί ΐιι^6ΓροΐΗ.ίοη8 Βγζ&ηϋαΐ ροίίαβ €ΐιΐίΐιη Αϋΐ6ϊΐ2ι6ΐ ^β%^ νιΐ»«ι!ώί«ι έχ τ^§ Σνβάρεωξ ΐόιόΰτολον έναυλώΰατο Λλοιον^ εφ' 
φ οντε φαντΐ6^ί0εται οΰτ^ έμβήβεταί ετεροζ καΐ έφ' 
φ τον ϊτίτίον άναλήψετοίί. τον ό' οϋτως ϋνμφωνήόαντοζ 
ένεβίβα&έν τε τον Χππον καΙ ντίοβτορέβαι τω ζφω έκ^- 
Ιενϋεν. ίπειτα τίνοξ των ττροπεμτίόντων έδείτο ϋνμ- 
Ίΐλενβαι αντώ, λέγων οχι χροόίεβτειλάμην τω τΐορ&μεΐ 
ίνα παρά τήν γην τελεί], ο δ^ άπεχρίνατο οτι μόλις ϋν 
ΰον υπήκον0α^ εί τίαρά τήν ^άλαύβαν έμελλες τεεζενείν 

Ι) χαΐ μη τΐαρά τήν γην πλεΐν. 20. Φνλαρχος ό' εν τί} 
Λεμτντ^ καΐ είκο&τϊι των Ίύτοριων (1Ή(ιΙΐ47) είτίων οτι 
παρά Σνραχο^ίοΐξ νόμος ην τάς γυναίκας μή κοβμεΐϋ&αί 
χρνβω μηδ' άνθινα ψορείν μηδ' έσ^ητας ^χειν πορφύ- 
ρας εχονΰας παρνφάς^ εάν μή τις αυτών ΰνγχωρΤ] εταίρα 
είναι, κοινής καΐ ύτι ϋλλος ην νόμος τον ανϋρα μι) 
χαλλωπίζεα^αι μηδ^ ε&^ψι περιεργω χρηΰ&αι χαΐ διαλ- 
λαττονϋιι^ εάν μη ί)μολογΤ] μοιχενείν η κίναιδος είναι, 
καϊ τήν έλενΟ'έραν μη έκπορεύεδ^αι ηλιον δεδυκότος, 
έάν μή μοιχεν^ηΰομένην' έκωλνετο όϊ καϊ -ήμερας έ^ιε- 

ναι «νεν των γνναικονόμων άχολονϋ-ονΰης αύττ} μιας 
%•εραπαίνίδος — ^Σνβαρΐται^ φηύίν, έ^οκεέλαντες εις 
τρνψ^ν έγραψαν νόμον τάς γυναίκας εις τάς έορτάς 
χαΚεΐν καϊ τους εις τάς ^νΰίας καλονντας προ ένιαν- 
τον τ^ν παραΰκενήν ποιεΖΰ&αι^ ίνα ά^ίως ποιούμενοι 
τον χρόνου τών τε ιματίων καϊ τον λοιπόν κόΰμον 
προάγωβιν όντως εις τάς κλήΰεις. εί δε τις τών όψο- ί 10 16 20 26 12 ^χΐίν ΐονί. άβίβηάαιη 14 κοίί^η άεΐ. Μβϊη 1θ ΐαβίο 

«ί αηοΐΠα ^οηι^(:α^€{ι^^ 22. 23 ΐονί, ττρά ^νι^ΐντον την αΐήαιν 
ΛοιίΓίθαι, ΓϊΌί όξίως ποίοναίναι (Ιιοο 8ο1ιν) <^6ια τοντον'^ τον 
χρόνον τών τε ΐμ. κ. τ. λ. ν,όαμον ^την παςαααενην'^, οί. ΡΙαί. 
οοηψ, Βθρί, ΒΒ,ρ. ρ. 147 θ κοιών ί) μαγείρων ΐ'διον ενρσι βρώμα καΐ περιττόν, 
[τήν] έ^ονβίαν μγ} είναι χρή^αΰ^αι τούτω [έτερον] προ 
ΐνιαυτοϋ άλΑ' <^7]> αύτω τώ ενρόντι, τον χρόνον τοντον 
0Λω$ ό πρώτοζ ενρων χαΐ την έργαβίαν έχτ^^ πρόζ το <1 
^ τούί αλλονζ ψιλοπονονντας αντονς νχερβάλλεΰ&αι τοΓ^ 
τοιοντοίζ. ώδαντω^ Οΐ μηδέ τού? τά^ ^γ%^λειζ τίωλονν- 
χα^ τελοζ άποτίνείΡ μ-ηδΐ τονζ ΰ-ηρενονταζ. τον αντον 
τρόπον καΐ τουζ τήν πορφύραν την ^αλαττίαν βάπτον- 
τας καΐ τονζ είαάγοντας ατελείς ετίοίηβαν. 21, ηάνυ 

10 ονν ε^οχείλανχΒζ εις νβριν το τελενταιον παρά Κρο- 
τωνιατών λ' πρεύβεντών ήκόι^των ίίπαντας αυτούς άπ- 
εχτειναν και προ τοΰ τείχους τα αώματα έ^^ρριφαν καΐ 
νπό θηρίων εΐαΰαν διαφ^αρηναι, αντη ό' αντοις καΐ 
τ&ν κακών έγένετο άρχ^ μηνίύαντος τον δαιμονίου, β 

16 ^δοξαν γοϋν μετ' ολίγας ημέρας πάντες αντών οι άρ- 
χοντες τήν αντ-ί^ν ίδεΐν όψιν έν τη αύτη ννκτί' τι)ν 
γαρ "Ηραν ίδόντες ίλϋ^ον^αν εις μεΰην την άγοράν 
χαΐ έμοϋβαν χολήν άνέβλνβεν δϊ καΐ αίματος πηγιίΐ 
έν τώ ίερώ αύτης' καί ονδε όντως έληγαν τ^ς νπερ- 

10 ηφανίας^ εως πάντες νπο Κροτωνιατών άπώλοντο.* 
Ηρακλείδης ό' 6 Ποντικός εν τω περί ^ιχαιοϋύνης 
φηΰιν ^Σνβαριται την Τψ.νος τνραννίδα καταλνϋκντες 
τους μεταϋχόντας των πραγμάτων άναιρονντες χαΐ φο- £ 
νεύοντες έπΙ των βωμών άπαντες . . . καΐ επί τοις 

85 ψόνοις τούτοις άπεατράψη μεν το της '*Ηρας άγαλμα^ 
το δε έδαφος άνηχε πηγ7)ν αίματος^ ωΰτε τον οννεγγνς 
Ηπαντα τόπον κατεχάλχωόαν ϋ-νρίΰι, βονλόμενοι ϋτηοαι, ' 

ι Γίιον Ε: ίίιοί' Α 2 τήν οιη. Ε 2. 8 ίτίρον (Ιβίβτϊΐ; 
βί 7\ &άάϊάίΙ '^ΐΐ&ηι 13 βιαψο^η&ήνιχι Μβίη 17 γά^ άθΐ. 
Μβία, 3β(1 ΟΓ&ΐ,ίο αρβΓίβ 1ιιιγΙ}£ιΙ£ι 24 Μαΐηπι ποΐ. Κ, βααντρρ 
152 ΙΒ τήν τον αίματος άναφοράν. όιόπ^ρ άνάϋτατοι εγενοντο 
Β22κίϊΙ δίΒψ^άρηβαν ίίπαντες^ οί χαΐ τον των "Ολυμπίων 
των πάνυ άγωνα άμαν^ωβαι έΟ^ελτΙβαντες. κ«Ό•' ον γάρ 
Βγεζαί καιρόν έτητηρήααντεζ α^λων νπερβολί} ώζ αντοϋζ 
καλεΐν έπεχείρουν τους ά&λητάς.^ 

22. χαΐ ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΑΙ δ\ ως φηϋι. Τίμαιο ξ (Γ Η β 
1212), μετά το έί^ελεΐν Σνβαρίτας ^^ώxειλαν είζ τρνψ-ήν 
ωβτε χαΐ τον άρχοντα αντών τίεριιέναι κατά τήν πόλιν 
άλονργίάα ■τιμψιεΰμενον καΐ εβτεψανωμένον χρνϋφ ΰτε- 
φάνω^ νηοδεδεμενον λενκάς κρηπΐδαζ. οι 61 ον ό/,ά 
13 τρνφήν φαβι τοντο γεγονέναι^ αλλά διά ^τιμοκήδη τον 
ίατρόν ο$ το μίν γενο^ ^ν Κροτωνιάττ^ς^ Πολνκράτει 
όί τώ Σαμίων τνράννω βυνών καϊ μετά τον εκείνον 
θάνατον αίχμαλωτιβ&εΐζ ύπό Περβών άνιί^χ^ ώρ βα- 
ΰιλέα^ Όροίτον τον Πολνχράτη άποκτείναντοζ. ^ερα- 
κενδαζ δ' δ ^τ^μοκι^ίι^ί "Ατοαβαν τήν ^αρίίου μίν 
^/υναίκα, Κύρον δ\ %νγατέρα^ τον μαϋτί}ν άλγήβαβαν, 
ψ^τ^ΰε ταντην δωρεάν κατατίεμφΰ^ηναι είζ τήν "^Ελλάδα 
ώξ έ%ανελεν66μενοζ' καϊ τνχων '^κεν είς Κρότωνα, 
βονλομένον τε αντόϋ-ι καταμένειν^ έπιλαβομενον τιι/ό^ 
ο τών Περϋών καϊ Ιεγοντοζ οτ^ βαδιλεως εί^ ίοΰΑοί, 
εκείνον μΙν άψείλαντο οί Κροτωνιαται, εχδνϋαντεζ δϊ 
τ^}ν στοΑήν τοϋ Περΰον ενέδνύαν τον νπηρετην τον 
πρυτανεύοντος. ί| οί ό>) Περϋικην ίχων ύτολ^ιν περι- 
έρχεται ταΐς ίβδόμαις τους βωμούς μετά τον πρντά- 
νεως^ ον τρυφ-ής χάριν ονδ^ νβρεω§^ άΧλ* έΛηρείας 
τήί είς τους Περϋαζ [τοϋτο πράττοντεζ], νύτερον όέ . . . . 22 ΓοΗ. νψΐΐΐοντο^ ίξ,αιριια&αι &ρυά Ηβϊοάοΐ 3, 1 37 27 το^ο 
πράττ&ΐ'τίί άεί. "Ώ^ϋαιη, ί;ταΐΕΐ 1ιΪ3.1;ϊιιβ ηοΐ. Κ: ηαΓΤ&ΐϋΐη ΓΰίΙ, ροβίβ- 
ΓΪΟΓβ ΙειπροΓβ ηοη ϊβ-ηι ρι^ίαιιιιιη ΕίρρβιϋοΓββ, εβά ίρβΟΗ ρΓ7- 10 16 20 26 Ι ΓΒ 153 καΐ οι Κροτωνιάται^ φηΰΐν 6 Τίμαιο ζ, επεχείρησαν 
τήν ^Ολνμπιχ'ην πανήγνριν καταλνΰαι^ τω αντώ χ^όνω 
προΟ^ίντεζ άργνριχΌν ύφόδρκ πλονσιον αγώνα, οϊ όέ ά 
Σνβαρέταξ τοίΗτο π^ο^ϊ^βαι λεγονβιν. 

23. ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥΣ ΰε ψΎίΘι Κ λ ε' άρχο ς ίν τετάρτω 
Βίων (ΚΗΟ1Ι306) κΑκήν χαΐ δνναμιν χτη0αμένονζ είζ 
ΓΟβοϋτο τρνφΐι^ τεροελ-^'εΐν ωβτε τυν όλοι/ χρώτα %αρα- 
λεαίνεβϋ-ία χαΐ της φιλώβεωζ τανττις τοΐζ λοιποΐς κατάρ- 
ξαί. ίφόρονν δε^ φηϋίν^ καΐ τΐαρνφίόα δίαφανη πάντες^ 

ίΟ οΓ(? νυν ό των γνναιχών άβρύνεται βίος. νύτερον <5' νπο 
τ^ς τρνφηζ είζ νβριν ποδηγτ^&έντεζ άνάΰτατον μίαν 
πάλιν Ίαπνγων ίποίηΰαν Κάρβιναν^ ί| ής παΐδαξ χαϊ θ 
παρθένους χαϊ τάς έν άχμξ} γνναΐχκζ άΰ•ροίϋαντεζ εις 
τά τών ΚαρβίνατΦν Ιερά ΰχΐΐνοποιηΰάμενοι γυμνά Λαδί 

15 της ήμερα^ τά σώματα παρεϊχον ^εωρείν χαϊ 6 βονλό- 
μενος χα^άπερ είξ άτυχ-η παραπηδών άγελην έ^οινατο 
ταΐς έπι^νμίαΐξ τήν τών άΰ•ροίϋ^εντων ωραν^ πάντων 
μ^ν όρώντων^ μάλιβτα δΐ ων ^ιΰτα ^xεΐνΌι προΰεδό- 
χων &εών. οντω δε το δαιμόνιον 'ήγανάχτηύεν ώϋτε 

ίο Ταραντίνων τονς εν Καρβίνϊ] 7ίαρανομή0ανταζ εχεραν- 
νωϋεν ηάντας. χαϊ μέχρι χαΐ ννν έν Τάραντι εχά&τη { 
των οίχιών οβΌυ^ νπεδε^ατο των εις "Ιαπνγίαν έχπεμ- 
φ^εντων τοϋαντας ίχει ϋττ^λαζ προ τών Οτιρών' έφ^ 
αίς καθ' ον άπώλοντο χρόνον οντ' οίχτίζονται τους 

45 άποιχομένονς οϋτε τάς νομίμον? χεονται χοάς^ άλλα 
&νονϋι ^ιΐ Καταιβάτψ 

4 οί". ρ. 522 3, 9 «αρϋςρήν ΑΕ: οογγ. Ε 10 ΰστίρον 

Ε: δενχί^ίον Α 12 ^α^^^ιναν Α 14 ν,ας^ιν ιαχών Α: οογγ 
Μιιβ ^ί^ά χαΐ σχην. Ε 21 ίαάΰτψ Α: οογγ. Μυβ 22 δΰονς 
Μυβ: οϊ'ϊ ούχ Α ύπΐβέ^αντο Α: οογγ, δοΐιτν, άτίίάέξίχτο Μθίη 
23 προ τών ϊτνΑώΐ' "ννϊΐΐηι 24 οντοι, -Λχίζονται Α: οοττ. Μιΐ8 

25 τονς -ν. χ. χόας Α: οογγ. Μυ3 26 χατηράχηι, ίΐ; ^οτε.'^μα 
154 ΓΒ 24. ΙΑΤΤΥΓΩΝ τε α-δ το γένος ^κ Κ^ήτι^ς ^ντων κατά 
Γλανχον ζήτηβιν άφιχομενων καΐ κατοικ^ιβάντων ^ οι 

623ί*£τ« τούτονζ λή^ην λκβόντεζ Τί]ί Κρψών χερΙ τον 
βίον ενκοΰμιαζ εις τοντο τρυφή^, εΓ^' νβχερον νβρεω^ 
^λ^ον ωΰτε ΐΐρ&τοι το πρόΰωπον έι/τριτράμενοι και 
Λροκόμια ηερι%ετά [τί] Ρ.αβόντεζ ατολάς μίν άν^ινάξ 
φορΐιβαι^ το δε ίργάζεΰ^αι χαΐ πονειν αίΰχρον νομίύαι, 
χαί τοϋζ μϊν πολλούς αυτών καλλίονα^ τάζ οΐκίαξ 
Ίΐοιϊραι των Ιερών ^ τονζ δ' ^γεμάναζ των Ίατΐύγων 
]) έφνβρίζονταζ το -θ'ίΓου' Λορ^εΐν έκ τών ιερών τά τών 
&εών αγάλματα^ προειπόνταζ με%^ί6ταΰ^αι τοΐξ κρείτ- 
τοβιν. δίότΐερ ^| ούρανον βαλλόμενοι ^νρΐ και χαλκώ 
ταντην διεδοΰαν την φήμην» έφάνη γάρ ην μέχρι 
πόρρω κεχαλκενμενα τών έ^ ούρκνοΰ βελών" καί τίάντεζ 
οί απ εκείνων μέχρι τήμερον έν χρω κεκαρμενοι καΐ 
πεν^ιμον βτολήν άμτιεχόμενοι ξώϋιν^ πάντων τών πρΙν 
νπαρ^άντων άγαμων βπανίζοντεζ. 

25. ΙΒΗΡΕΣ ίϊ^ καίτοι έν τραγικαΐζ ΰτολαΐζ χαΐ ποι- 
κίλαΐζ προϊόντες καΐ ^^ιτώίϊι ποδήρεϋι ^,χρώμενοι ονδ^ν 

ϋ εμποδίζονται της προς τους πολέμους ρώμης. Α^ΑΣΣΑ- 
ΛΙβΤΑΙ ά' έΰ^ηλνν&ηδαν οί τον αντον "ίβηρύι της εβ^η- 
τος φορονντες κάβμον. άΰχημονονΰι γονν διά τήν ίν 
ταΐς -φνχαις μαλακίαν καί τρυφτ^ν γυναικοπαΰ-οϋντε^' 
'ό&εν καΐ παροιμία παρηλ&ε 'πλενϋειας εις Μασ&αλίαν.' 10 15 20 1 ίοτί. δ' αί ϋντων Μβίη: ον τών Α Ε 2 δαιδάλου 

ζητηΰίν Βαΐαπ 4 ίίς τοσοΰτΰ Ε 6 τί^ρι&Βά τε Α: οογγ- Ε, 
τι άβΐ. Ιιοΐίβοΐι 7 έ^γάΰασ&αι ΑΕ: οογγ. Κ αΡοχιον ΑΕ: 
ΟΟΓΓ. Μβίη 13 νθΛα, ^ΟΓΓαρ^^,; άϊοϊ γϊίΐεηίται• ΓιιΙ^πγππι νββϋ- 
ξϊ& ΒΐιρβΓΘΒβθ (έφάνη γάρ τινα?) 18 τρατικαΐς Α ΰτ^ατηγι- 

ν,αΐς Ε: οοιτ. Μαβ 18. 19 ναι ποίΆ,ίλαις ά&Ι. ^νϊΐΗπι 19 χρώ- 
μίνοι, ίτι ίέ τάς ν,όμας μίμνρίαμένας άναδΐόεμίΐ'οι ΡΙχά. ρτον. 
Δίβχ. 1, 60 23 καί Τί^νφην Κ: διά τρνψψ ΑΕ ΤΒ 155 κάί όΙ τ^ιν ΣίΡΙΝ δί κατονΗονντΒζ^ ιί\ν πρώτοι κατ- 
έοχον οί άπ^ Τροίας ίλθόντί^, ν0τερον 0' ϋπο Κολο- 
φωνίων . . ., ως; φηϋί Τίμαιος (Γ Η Ο Ι 200) καΙ Άρι- 
στοτελίΐς (6•. 534 Ε), εις τρυφην έξώχειλιχν ονχ ^(ίδον 

6 Σνβαριτών. καί γαρ ίδίωζ Λαρ' κ^γοΓ^ έπεχωρικβδν (1 
φορδΐν άνΰ^νονς χιτώναζ^ οί)^ έξώνννντο μίτρκίς Λολν- 
τελεβιν, καΐ εκαλοϋντο όιά τοντο ύίτο των χεριοίκων 
μιτροχίτωνες^ έηενΟμηρος (Π 419) τού? άζώβτονς άμι- 
τροχίτωνκς καλεί, και 'Αρχίλοχος ί' ό τΐΟίψης νπερ- 

τε^ανμακε τήν χώραν των 2^ίριχών διά τήν ενδαψο- 
νίαν. περί γονν της Θάϋον λέγων ώς ^Ιβ&ονός φηβιν 
(£γ. 21 β*)• 

οΰ γάρ τι καλός χώρος ονδ' έφίμερος 
ονδ" ερατός^ οίος άμφΐ Σίριος §οάς. 

16 ώνομάύ^^η δ' ή Σΐρις^ ως μεν Τίμαιος φηϋιν καΐ 
Ενριτείδης έν ^εϋμώτιδι [ί]] ΜελανίπΛϊ^ ίίτ. 496Ν), άπο 
γυναικός τίνος Σίριδος' ώς ά' '^ρχίλοχος, άπό ποτά- θ 
μον. ουκ ολίγον δε τιρΌς ττ^ν τρνφήν καΐ τήμ ενδαιμονίαν 
τον ϋνμτίαντος τούτου κλίματος καΐ το τΐλΎ^^ος έγενετο 
*0 των ανθρώπων, διό καΙ Μεγάλη *Ελλάς εκλ'ήΟ-η πα6α 
αχεδόν ή κατά την ^Ιταλίαν κατοίκ^ϋις. 

26- ΜΙΛΗΣΙΟΙ ί' εως μίν ονκ έτρνφων^ ένίκων Σκύ- 
λας, &ς φησίν "Εφορος (ΓΗα Ι 260), καί τάς τε έφ 
Έλληΰιΐΐόντω πόλεις ^κτιΰαν καΐ τον Εϋ^εινον Πόντον 

«& κατωκι^αν πόλεΰι λαμπραΐς^ και πάντες ϋπί} τήν Μί- 
λητον ε&εον, ως δ} νπιίχ^-ηΰαν ηδονΐ} καΐ τρυφ^, κατ- ΐ 
ερρνη το της πόλεως άνδρείον^ φηβΙν οΆρίοτοτέλης 

3 Ιιί&Ίνιηι ηοΐ. Οαβ {νβτί^ον δ* οΓ /ίοΛοφώνιοι Ε), ετίβλη- 
^έντίί βτιρρί. ΝϊεΤτ^αΙίΓ τϊχ τβοίθ, ζ^μΒτονομαα9•ειβ(!ίν Πολί&ιον^ 
Κ οοΙΙ. 81;Γίΐΐ3. 6 ρ. 261 5 ίοΓ^. ίηεχωρίφν 16 ί) ΛβΚ 8ο1ιν 
21 ζ^ΕΙΙήνων')^ χατοί^ψίς Μθίη 25 ντΐο Ε; έίϊΐ ^ (£τ. 609 Ε), χαΐ παροψία τις έγέννή%Ίΐ έη' αυτών ^ττά- 
λαι Λοτ* ^0αν «Ακ^μο^ Μιλήΰίοι.' "Ηρακλείδης δ* ό 
Ποντικός έν όεντίρω τίε^Ι δικαιοσύνης ψΎΐ^ίν' 'ή Μι- 
ληΰίων τΐόλις περιπετΐτωχεν άτνχίαις δια τρυφτ^ν βίου 
χαΐ πολίτικάς ίχ&ρας' οϊ το έπιεικϊς ονκ άγατίώντες 
624^» ριζών άνεΐλον τους έχ&•ρονς. βταϋιαζόντων γάρ των 
τάς ούϋίας εχόντων καΐ των δημοτών^ 01)5 εκείνοι 
Γέργι^κς έκάλονν^ ίΐρωτον μ^ν χρατήϋας ό δήμος καΐ 
τους πλον&ίονς έκβαλων καϊ όνναγαγών τά τέκνα των 
φνγόντων εΙς άλωνίας βονς εέβαγαγόντες ϋννηλοίηΰαν 
καΐ Λαρανομωτάτφ ^ανάτω διεψ^ειραν. τοιγάρτοι πά- 
λιν οΐ πλούσιοι κρατηΰαντες απαντάς ών κύριοι κατέ- 
βτηόαν μετά των τέκνων κατετΐίττωΰαν. ων καιομένων 
φαϋΐν αλλϋί τε πολλά γενέό^αι τέρατα καϊ έλαίίΐν Ιεράν 
^ε^ κ'ΰτομάτην άναφϋ'ήναι. διάπερ ό ^εος άτΙ πολύν χρό- 
νον άιπήλαννεν αντονς τον μαντείου καΐ επερωτώντων 
δια τίνα αΐτίαν «ΛίΑαιίνοντα^ είπεν 

καί μοί Γεργίϋ-ων τε φόνος μέλει άπτολεμίβτων 
πιΰϋήρων τε μόρος ««Ι δένδρεον αΐεΐ ά^αλλές. 
Κλέαρχος δ^ εν τετάρτω βίων {ΥΚαΐΙ 306) ζηλώΰαντάς 
φηΰι τονς Μιλη^ίονς τήν Κολοφωνίων τρνφτίν διαδον- 
ναι καϊ τοις πληβιοχώροις, επειτ όνειδιζομένονς λέ- 
γειν εαι>τοΪ5' ^οϋκοι τά Μιλήοια κάπιχώρια καί μή έν 
ο τώ μεθώ/ 

27. και περί ΣΚΥΘΩΝ ί' ίξ,ης ό Κλέαρχος (Ι.β) τάδε 
ίΰτορεΐ' ^μόνον δϊ νόμοις κοινοΐς πρώτον ε^ος έχρή- 
ΰατο το Σκν%'ών' είτα πάλιν ^)/£νονΓθ πάντων ά^λιώ- 

1 ^«ίνοι^'&η "ννϊϊαπί 8 γΐ^γι%α<ί Α γί^γτι&ας Ε 10 ίίννα- 
•^οί'Ϋάνηξ Α ΰννα'^αγων Ε : οοιτ. Κ, ^ανς τβ ίκαγαγόντις Οαβ 16 «<έ- 
τονς τον Μαβ : αν | τΐΐθ Α, άτΐηίαννοντο τοϋ (πιαί&ΐ& ηΙπιοϊιιγβ) Ε 
18 άπτολίμιστίο Α: οογγ. Ε 19 τίίσβηςάς τε Ε αίύ {αίΐν 

Βϊ) ά&αλλΐς 8θ1ι\ν: άΗ&αλίς Α Ε 26 (ύϊί.ζχαΐ'^ π^ιώτον 10 Ι 15 20 Ι 26 Ι ΙΒ 157 τατοι β^οτών (Εητ,Αηίί^.ίΓ, 15ΘΝ) διά χί}ν νβρι,ν. έτρνφη- 
6αν μ\ν γά^ ώς οΜίνες «τεροί., υών τίάντων εν^οίαξ χαΐ 
τΐλοντον καΐ της λοιπΐΐξ αντονζ χοξίίϊ/ΐοίί καταΰχούύης. 
τοϋΐο δε δηλον εκ τ^ζ ετι καΐ νυν νπολείπούάηζ ΐΐερί 

Ιϋ τους ^ιγεμόνα,ζ αυτών έα^ί^τόζ τε καΐ διαίτης, τρνψ'ή- 
ααντες όΐ καΐ μίίλιβτα όή ηαΐ πρώτοι ττάντων τών άν- ά 
^ρώπων επί το τρινφαν ορμήΰαντες εις τοϋτο προήλ^ον 
ϋβρεως ωβτε πάντων τών άν^ρώτεων εις ους άφίκοιντο 
ήκρωτηριαζον τάς ρΐνας' [άφ'] ών οι απόγονοι μετα- 

Λ ϋχάντες ίτι χαΐ νυν άπο τον Λα&ονς εχονΰι ττ^ν έτίω- 
ννμίαν. αι Οε γυναίκες αυτών τάς Θρακών τών προς 
έύπεραν χαΐ αρκτον [τών] περιοίκων γυναίκας ^ποίxιλλον 
τα όώματα^ περόναις γρ^ίφ^ιν ένεΐααι. ΐί^εν πολλοίς 
ίτεόίΡ νΰτερον α£ Όβρι6^εΐ6αί τών Θρακών γυναίκες 

16 ιδίως έ^ηλεί-ψαντο την ΰνμφοράν προδκαταγραφάμεναι θ 

τά λοιπά τοϋ χρωτός^ ϊν 6 της ύβρεως καΐ της αίβχννης 

Ιπ αύταΐς χαραχτι)ρ εις ποιχιλίαν χαταρί^μηΰ•εΙς κόΰμον 

προβηγορια τοννειδος έ^αλείψτ^. πάντων δΐ ούτως νπερ- 

7ΐφάνως προεϋτηδαν ωΰτε ονδενων ^δακρνς ή της 

ΪΟ δουλείας υπουργία γιγνομίνη διήγγειλεν εις τους έπι- 
γινομενονς τήν άπο Σκνΰ•ών ρήΰιν οΐα τις ^ν. διά 
το πλήθος ουν τών καταΰχονΰών αντοϋς ϋυμφορών, 
έπεί δίά το πένθος ίίμα τόν τε τών βίων 'ύλβον καΐ ΐ 
τάς κόμας περιεΰπάβ^ηΰαν^ παντός ε^νονς οι έ|ω τ^ν 

16 έφ^ νβρει κουράν άπεϋκν^ίϋ^αι προΰηγόρευβαν. 2 είβοίοίζ Α: εοη•. Μα» {('ύ^ροίας) 4 νκοΐιπονοηξ Α: 

ΟΟΓΤ. Μαβ, ύτίολοίτΐου ούοχι$ Μ&άν 9 άψ' ά&\, Κ ι ΚΙιΐηο- 

Οοηχτϋβ-Β ΒΪ|[ΐιΐβθ3.ΓΪ νΐάϊί όΰΐι^, ο£ 8ΐΓβΙ). 16 ρ. 759 12 τών 

άβΐ. "^νί^ϊβηΙϊΕίοΙι, Ββά ίοΐΊ. -ίκρίοι-ϋαυντων ίϋϊΐ 15 προβανα- 

γραψάμΐναί ΑΕ: οοτγ. Κ, Ιαηι ίοΓί;. <^ΗαΙ)> τά λοίτϋά 22 αυτούς 
ϊ- θ. 8αβ1ια9, ηατταΰο ηοα Β&{;Ϊ3 ρ1αη& 24 τΕαντός εθνο-ος >!«τ\>^ 
νίχ λτΛ^ζτϋ. 158 ΙΒ 28. τους δε ΰνμπκντας ΙΩΝ ΑΣ επιβχώπτων Κα λ 
λόαζ 1^ ^ιοχλϊϊς ίν ΚνκΙωψί φηϋιν (Ι 696 Κ)' 

τέ γά^ ή τρυφερά χαΐ καλλίτράπεξοξ ^Ιωνία βΓφ' 3 τι 

τΐράΰοει. 
χαϊ ΑΒΥΔΗΝΟΙ — Μίληϋίων δ' είαΐν άποικοι — άν£φ£νο6 
την όιαιτάν είϋιν χαϊ χατεαγότες^ ώζ παρί(!τ'*]0ιν "Ε ρ 
μιπ^ίος έν Στρατιώταΐζ (ίΙ>. 241)• 
%(ιίϊρ ώ διατίόντιον 
ϋτράτενμα^ τί Λράττομεν\ 
τα μϊν προς 'όφιν μκλαχώζ 
ίχειν άτίο ϋώαατοζ^ 
526 ξ> κόμΐ] τε νεανιχΐί 

ϋφρίγει τε βραχιόνων. 
Β. ^&9•ον τον "Αβνδον ώ^ 
άντ^ρ γεγένηταΐ', 
χαϊ Αριστοφάνης Τριφάλητι παραχωμωδών πολλονζ 
τών Ιώνων (ίΚ δ29)' 

έ'πει&' ί)ΰθί τίκρηδαν επίδημοι ^ενοί 

έπηχολον^ονν χήντιβόλονν προϋκείμενοί' 

*οκωζ έχων τον Λαΐδα τίωλήβει ' § Χίον^' 

ετεροζ δ' ^οκως £? Κλαζομενύζ\ ετεροζ δ* ^οχω^ 

Ι) 5 ί'ί 'Έψε^ον^* δ (ϊ' Ης'Άβνδον.' ην ό' εκείνα παν&' 6δώ. 

περί δε τών Άβνδηνών Αντιφών έν τώ χατά ^Αλκι- 

βιάόον λοίδορίας γράφει οϋτωξ [ίν. 67 Β1^)• ^έπειδί) ^δο- 

χιμάσ&ης ύπο των επιτρόπων, παραλαβών παρ* αυτών 

τα (ίαντοϋ χρήματα ωχον αποπλέων είζ "Άβυδον^ οΐ}τε 

8 χαί^ία Α: οοιτ. ΒοΙϋΓ θ ίτ^αττομενων Α; οοπ". ϋοΙ>Γ 

10.11 οοηαρίϊ 14 'Αί^ν66&' ϋί 18 ίτΐίΰημοι Α: οογγ. Μθϊπ 
20 δπως Α: 60ΓΓ. Μΐί3 ίΐωληβΗς Α: οογγ, Οαα 21 όχώϊ Α 
ιιΙίαΜ(ΐΐΐβ 22 ίίζ Α ιι^ΓϋΜοαβ: οογγ. Τουρ 3 ^' Μεΐη: 

οΓ δ' Α, ΐηΐιΐ ίοΓ^. ην δε ττκιΌ• οκως (όίώ Α) 26 τά «υτοΟ 

Α: οοπ'. ζ 20 Ι 

Ι ΙΒ 159 ι& ^ ουδεμιάς ένεκεν^ άλλα τι} ϋαντοϋ παρανομία χαΐ άκο- 
λαΰία ΧΎΐζ γνώμης όμοιοιι^ ^ργων τρότίονς μα^ρόμενος 
Λαρά τών εν Άβνδψ γυναικών^ όπως εν τω επιλοίηω 
βΐφ {ϋαντον\ έ'χοίς χρΐΐϋ^αι αντοΐς' 29. «ΛώΑοντΌ ί^ ο 
χαΐ μαγνήτες οΐ ιΐΐρος τω Μαιάνδρω δια το πλέον 
άνε&ϊΐναι^ &ς ψ^ΰι Καλλΐνος έν τοις Έλεγειοις ίοί. 
ΒβΓ^ν* Λά ίν. 3) καΐ Αρχίλοχος ίίτ. 20)• έάλωβαν γάρ 
νπό Έφεϋίων. καϊ περί αυτών δε τ&ν ΕΦΕΣΙΩΝ Δη- 
μόκριτος 6 Έφ^όιος έν τω προτερω περί τον ίν 
Έφεβω Ναον διηγονμενος περί της χλιδής αντών καϊ 
ων έψόρονν βαπτών Ιματίων γράψει και τάδε (ΓΗ Ο IV 
388)• '^τά δ\ τών Ιώνων ίοβαφη καϊ πσρφνρα καϊ κρό- 
κινα ρόμβοις υφαντά• αι δΐ κεφαλαΐ κατ Ϊ6α διειλημ- 
μεναι ζωοις. κα\ ϋαράπεις μήλινοι καϊ πορφυροί καϊ ιΧ 
λευκοί^ οϊ δ\ αλουργεϊς. και καλαϋέρεις Κοριν^ίονργεΐς' 
είΰϊ ί' αϊ μίν πορφνραΐ τούτων^ αϊ δε ίοβαφεις^ αϊ 
δ^ νακινΰ^ιναί' λόβοι δ' αν τις καϊ ψλογίνας καϊ %α- 
λαόβοειδεΐς. νπάρχονΰιν δΐ καϊ ΠερβικαΙ καλαΰιρεις, 
αϊπερ είβΐ κάλλιΰται παϋών. 'ίδοι δ' ϋν τις^ φηβίν^ 
καϊ τάς καλονμενας άκταίας^ όπερ έϋτϊ καϊ πολντελέ- 
ύτατον εν τοΐ^ Περΰικοΐς περιβλήμαΰιν. έβτϊν δϊ τοντο 
6παϋ•ητ6ν ίΰχνος καϊ κονφότητος χάριν' καταπέπαϋται 
δε χρνϋοϊς κέγχροις' οί δε κέγχρύΐ νήματι πορφνρω θ 
πάντες εις την εΐ'βω μοΐραν «ίΑματ' εχονύιν άνά μεβον.' 
τούτοις πάβι χρηβ^αι φη(ίι τοί^ς ^Εφεβιονς έπιδάντας εις 
τ^νφην. 30. περί δΐ τίΐς ΣΑΜ1ΩΝ τρνφής Δονρις ίδτορών 
(ΓΗ Ο II 480) παρατί&εται Άβίον ποιήματα^ "ότι έψόρονν 2 οΰθ'έ ,αιβς Α 5 ΰαντοΐί άδΐ. ^ϊΐίΐηι 10 ό Ε: οτιι, Α 
14 £θΓί. «Γ ίέ στίφανκι 18 Ιά^οι Β' αν τις ί. β, βιηβτε Ιΐς** 
23 ν.αταπέπλ((ατία ΑΕ: εογγ. 8ε1]Λν (άηοβ ϋο,Ιβΰαπϊ^Ιίί^ χλιδωνας περί τοΐζ βραχίοΰίν και την ίορτην άγοντες 
των "Ηραίων έβάδίζον κατεκτενιΰμενοι τάζ κόμας έπΙ 
το μετάψρενον χαΐ τον^ ώμονζ. το 0£ νόμιμον τοϋτο 
μαρτνρεΐΰ&αι «αΙ ΐίΛϋ τεαροιμίαζ τή^δε "βαόίζειν ζ^είζ} 
Ήραΐον ψπεπλεγμίνον' εβτΐ 6^ τά νον Άΰίον ξχη 
όντως έχοντα (ίτ. 13 Κϊ}' 
{ οΓ δ' αντως φοίτεβχον δπως Λλοκάμονς κτενίΰαιντο 
είζ "Ηρΐίξ τέμενος ^ τίετΐνχαΰμένοί εΐμαΰι καλοις^ 
χιον^οίβί χιτώβι ηέδον χ^ονο^ εύρέϋζ εϊχον 
χρνβειαι δε κθ(ριίμ|3βί ^λ' αυτών τεττιγε^ ώ^' 
5 ;χ£ΐίΓτ(α ί' τίωρεϋντ' άνεμω χρνύεοις ενϊ όεβμοις,, 
δαιόάλεοι δε χλιδώνε$ αρ' άμφί βραχίοβιν ί}6αν^ 

τί^ νπαΰπίδισν χολεμιβτ'ήν. 

Ηρακλείδης ό' 6 Ποντικός έν τω ηερί *ΗδονίΙς Σα- 
ξ,2ΐομ(ονς ψΜ\ύΙ κα%^ νπΐρβολτιν τρνφήϋαντας δια την προς 
αλλήλους μιχρολογίαν ωβπερ Σνβαρίτας η)ν πόλιν 
άκολέβαι. 31. ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ* ό', ως ψιρι Φνλαρχος 
(ΕΗ61353), τήν ^ξϊχήν 'όντες βκληροί έν ταΐς άγωγαΐς, 
έπεί εις τρυψί^ν εξόκειλαν προς Ανδονς φιλίαν καί βνμ- 
μαχίαν ποίηβάμενοί, προ-^εΰαν διηβχημενοι τάς κόμας 
χρνβώ χόβμω, ώς καϊ Ξενοφάνης φηβίν (&. 3 Β*)* 
(φροβννας δ\ μα&όντες άνωφελε'ας παρά Ανδών^ 
'όφρα τνραννίης ήύαν άνευ 'ϋτνγερϊις^ 
Ι) Ύΐεύαν εις άγορην παναλονργέα φάρε' έχοντες^ 
ον μείονς ωΰπερ χίλιοι^ εις έπίπαν 2 καΓίκνίνΜίαίΐΌΐ Α: οοιτ. Ε 4 ίΐς &Αά. Μθΐη 7 γθ- 

8 πΐΤίΰΐΆαΰμ,ίνοι Α: οογγ. Μΐιβ 10 Άοαύμ^αι Ιίνϊΐβιιι 12 ροβϊ 
&ς' Ιιίαΐυιπ ηοΐατϋ βΐ ν. 13 άμψι^ςαχιονίϋαντίς οοηΐβοΗ Ναβίίβ 
νίχ ΓθοΙθ 16 ροϋυβ φιλοτιμίαν^ οί. ρ. 620 ο 22 άψςοαΰνΆζ 
Α: ΟΟΓΓ. δοΙιηβίΰοΓ 23 ησσα νίυ βτνγΒς^ής Α: ρογγ. ϋι 26 8Ϊο 
άϊδϋηχίί Α Ι 10 16 4 

25 

4 ΙΕ 161 δ αύχαλΒοι, %αίτι^6ιν άγαΐλομεν &υ7ίρΒΛέεΰ(ΐιν 
Ι άβκψοϊι^ ϋδμί)ν χ^ίμαδι δΐνόμενοι. 

ούτω <5' έξ,εΙν&•ησαν διά ττ^ν αχαιρον μί^ην ωίϊτε τινεζ 

ιχύτών οντε ανατέλλοντα τον ηλιον οντε δνόμενον εωρά- 
»6 καβιν. νόμον τε ^^εντο^ δ@ ^'τί καΐ έφ' ^ιμών ^ν, τά^ 

ανλητρίδαζ καΐ τάς -φαλτρίαζ χαΐ τζάντα τά τοιαντα ο 

των άχροαμάτων τά μιϋ^ώματα λαμβάνειν άπο πρωί 
; μ^χρι μεΰούθης '^μέρας χαί μέχρι λύχνων άφών άπο 
\ δΐ τσντσν τήι/ λοίίτήι/ νύχτα ^ϋαν ηροζ τω με^νειν.* 
ψΟ Θεόπομποζ δ* έν τιεντεχαιδεκάτΎΐ^Ι&τορι&ν (Γ Η β 1299) 
\ χιλίονς φηβΐν ϋνδρας αντών άλονργεΐς φοροϋντας ϋτο- 

λάξ άϋτνπολεΐν' 8 δή χαΐ βαύιλεϋΠιν βπάνιον τάζ ^ν 
! χαί 'κεριϋ%θιΌδα.€χΌν, ίύοβτκβίοζ γάρ -ζν ή πορφύρα 

%ροζ αργνρον έίεταζομενη. τοιγαρονν διά τί}ν τοιαύ- 
15 ττιν άγωγ^ΐν ίν τνραννίδι χαΐ ύτάύεβι γενόμενοι κύττι 
ι ηατρίδι διεφϋ'άρτιβαν. ταύτα εΐ'ρηκεν υιερί αντών χαΐ Α 

ζίιογένης ό ΒαβνΙώνιοξ εν τώ πρώτω τών Νόμων. 

χοινώζ δε %ερ\ τίάντων τών ^Ιώνων τρνφης^Αντιφά- 
I νης ίν /ίωδώντι τάδε λέγει (II 48 Κ)* 
ηά^εν οίχήτωρ^ ^ τΐ£ Ιώνων 
τρνφεραμπεχόνων άβρο^ ν}δν7ία^^ις 
*6χλσς ώ^μί^τται; 

Θδόφραϋτος δ' εν τω τίερί Ήδονης (οω. "ννΐ) χαΐ ό^ χαϊ 

τονξ "Ιωνάς φηΰι διά τήι/ ύ^ερβολ'ί^ν της τρνφίΐς 

ίτι χαϊ νυν -^ χρνϋΊ^ παροιμία διαμεμενηχε. 1 άστυπόΧοι ^[Οίίτίϊοιν άγάλμίνοί ^¥ίΙ&πι χαιτιαιν Δ : οογγ. Μιιβ 
2 χρήμασι Α: οογγ. Μαε 8 μίΰούΰτΐξ Κ: μβσον Α, ίιΐΐϊΕ 8ίΐ1ΐ.θαι 
%αί <(πκΙ(ν> μέχ^ι, ββά αβ βίο (ΐαίάθπι οιηηϊϋ ρΐ^η» άψών 

Μαβ: ήφ' ω» Α 12 ο &■}} Οοταββ : 3«-Εν Α Ε 16 <^ϋνν} 

αντ^ ΒβπΒβΙβΓ, 96(1 Τΐιβοροηαρϊ ηοη ΐρβα τβΛίΐ βιιηί 16 ταν- 
τα Α 18 των οτα. Ε 19 ^ίο6ωνί6ιΜύη 20 ί^ τίβ Α εϊ τίβ 
Ε : ΟΟΓΓ. Μβϊιι 24 Ιήιιίαιη ποί. Οβλ 162 ΙΒ 32. χαϊ τ&ν παρωχεανιτών ίε τινάζ ψγιΰι ©εό-χομ- 
%Όξ ^ν 6γΜϊΐ Φίλίππικών (ΓΗ Ο Ι 287) ά/3$>οίί£ϋτου^ 
γενεΰϋ-αι. τίερϊ ίβ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ χαΐ ΚΑΛΧΗΔΟΝΙΏΝ δ αν- 

β τόζ φηοι θδότΐομτΐοζ τάδε' ^ηβαν δί οι Βνζάντιοι 
καΐ δια το δημοκ^ατεΐβ&αι, πολτών ^$7} χράνον χαϊ τήν 
τίόλιν ίτί' ίμπορίον κειμίνιιν έ'χειν χαϊ τον δημον 
κΐίαντα περί την άγοράν χαί τον λιμένα διατριβειν 
άχόλαϋτοι, %αϊ ϋννονϋιάζειν χαϊ τεένειν εΙ%ι6μένοι ετά 
τ&ν «απ'ηλείων. Καλχηδόνιοι δΐ πρΙν μεν μεταϋχεΐν 
αντοΐς ττ^ς 'ΧοΧιτείας ατεαντεζ έν έηίχτ^βενμαΰί χαΐ βίω 
βελτίονι όιετελονν 'όντες^ έπεϊ δϊ τΐις δημοχρατίας τών 

ί Βνζαντίων έγενβαντο, διεψ&άρηϋαν είξ τρυφήν . . . χαϊ 
τον χα%^ Ίΐμέραν βι'ον έχ αωψρονεατάτων χαϊ μετριω- 
τάτων ψιλοτΐόται χαϊ τίολντελεΐζ γενόμενοι.' χάν τ^; 
πρώττ} δΐ προς ταΐς είχοΰί τών Φιλιππιχών {ϊ\3. 302) το 
τ&ν ΟΜΒΡΙΚΩΝ φηΰΐν ίθ-νος — εϋτίν δΐ περί τον Άδρίαν 
— έηιειχώς είναι άβροδίαιτον παραπλ^ρίως τε βιοτεύειν 
δ27τοΓ? Ανδοΐς χώραν τε εχειν άγα^'ιν^ ο^εν προελ^εΐν 
εΐζ ενδαιμονίαν. 33. %ερι δε ΘΕΤΤΑΛΩΝ λέγων εν τ^ 
τετάρττ^ (ίΐ. 286) φτι^Ιν Ζτι '^ζώύιν οϊ μ\ν βνν ταΐς 
ύρχηϋτριΰιν χαϊ ταΐ£ ανλτιτρίΰιν διατριβοντες^ οϊ δ' 
έν χυιίοίϊ χαϊ πότοις χαϊ ταίς τοιανταις άχολαϋίαις 
δΐ7]μερΒνοντες^ χαϊ μάλλον ϋΛονδά^ονύιν ΟΊίωΰ, 'όφων 
ηαντοδαπων τάζ τραπίξαζ παρα^ήαονταί πλήρεις τ^ τον 
α-ιττών βίον Ζπως τιαραόχήίίονται χεχοίίμημένον, Φαρ- 
ΰάλιοι δΐ πάντων^ φ7}6ίν^ ανθρώπων είϋιν άργότατοι 
χαϊ Λολυτελέΰτατοι.' ώμολόγηνται ί' οί θετταλοί^ ώ^ 

Ιι χαϊ Κριτία ξ φηβί (ΡΗίϊΠβΟ), πάντων Ελλήνων πο- Ι 10 8. ΰ Ι«1 τών καπηλΐίων (Ίίων Α) ίΐ^ίύμ^ένοι ΒβηββΙβΓ 
12 Ιιιαί^υιη ηοΐ. Κ, νείηί ιί^ τςνψτ,ν (^Λίχβίνί^χϋ^ιντίς'} 24 θΐ 
λυτελέβτατΌΐ γεγενηβτ^αί περί τε τήυ 6ίαιταν καΐ τήν 
^9ψ:α' δίΤίρ αντοΐζ αίτιον έγένετο κατά τΎ\ζ *Ελλάδο^ 
ίχαγαγεΐν τούζ Περΰα^, ζ}}λώβανταξ τήν τούτων τρυ- 
φ^ιν καΐ τίοΐντελειαν. πε^Ι &} ΑΙΤΩΛΩΝ Πολύβιος 
5 μ^ν εν τ^ιβκαιδετζάττ} Ιστοριών (ο, ι, ι) φηβιν ώς διά 
τι^ν των ^ΐολεμων βννεχειαν χαϊ τήν των βίων ττολν- 
χέλειαν χατάχρεοί έγίνοντο. Άγα^-αρχίδης <5' έν δω~ 
δεκάτη 'ϊβτοριών ίΡΗβ ΠΙ 192) "^ίτωΧοί^ φηδί.^ τοδοντω 
τών λοιπών ίτοιαότερον ε'χονβι τίρόξ θάνατον οδωπερ ο 
Ο χαΐ ζ^ν τίολντελώζ [χαϊ] έχτενεΰτερον ζψονΰι των 
ίίλλων.' 

34. διαβόψοί δ' είαΐ περί τρυφήν ΣΙΚΕΛΙΩΤΑΙ τε 
χαϊ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΙ, ώ? χαϊ '^ριβτοφάνης ψηΰϊν έν ^αι- 
ταλενΰιν (Ι 446 Ε) * 
^6 ίδλλ' ού γάρ ίμα^ε ταντ έμον πέμποντος^ άλλα 
^Κ μάλλον 

^^ πίνειν^ επειτ αδειν χαχώζ^ Σνρακο&ιαν τράπεζαν 
ι Σνβαρίτιδάζ τ ευωχίας χαϊ Χΐον εκ Ααχαιναν . . . 

Πλάτων δ* έν ταΐς^ΕταϋτολαΙς (7 ρ. 3261)) φηβιν 'ταύ- 

;•δΟ την δη τήι/ διάνοιαν έχων είξ 'ΙταΙίαν τε χαϊ Σίχελίαν 

ι ^λθον οτε πρώτον άψικόμτιν. ίλ%•όντα δε με ό τανττι Α 

βίοζ ονδαμΐ] ουδαμώς ^Ιρεϋεν^ δίς τε της '^μερας έμπι- 

πλάμενον ζην χαϊ μηθεποτε χοιμώμενον μόνον νύκτωρ 

χαΐ δ(Τ« τούτω επιτηδεύματα ϋυνεπεται τω βίω, Ιχ 

|ΐί5 γάρ τούτων των ίΛ!ίών οίίτ' ^ν φρόνιμος ουδείς ποτέ 

γενίβ^ία τών ύπο τόν ονρανον ανθρώπων έχ νέου 

Ιπιτηδεύων δύναιτο^ σώφρων δ' ονδ^ αν μελλήϋαι ποτέ 

ενέαϋ-αι.^ χάν τριτψ δε Πολιτείας γράψει όντως (ρ.404ί1)* ^ 10 κκΐ άθΐ. Μβϊη 15 ίμά&ίΤΒ ταΰτα Α: οογγ. ΕΙπιβΙ 

18 ίχλάιιάίναν Α, ο£. XI ρ. 484 ί 34 Γουτοο* Α *ϊ,1 ν-Λν 
\αί Α: ΟΟΓΓ. Ε 
*2^νραχο6ίαν ίε, ώ φιλβ, τράπεζαν χκΐ Σιχελίχτ^ν ποι- 
θ χιλέαν 'όψον, ώζ εοίπα^, ούχ ΰΐίνεΐς' -φύγείζ δ\ χαί Κο- 
ριν^ίαν κόρην ψίλην εϊναι άνδράϋιν μελλονϋιν εν 
ύώματοζ ε^ειν χαί Άχτιχών πεμμάτων τά^ δοχού&α§ 
Βίναι ενπα%•είαξ* 

35. Ποαειδώνιοζ ά' Ικκο:κϊίκαΐΊ? 'Ιθτοριων ηερί 
των κατά τ^ν ΣΥΡΙΑΝ πόλεων λέγων ώς έτρνφων γρά- 
φει χαί ταντα (ΕΗ6ΙΠ258)• ^χ&ν γονν έν ταΐς πόλεβιν 
άν&ρώπων διά τήν εύβοϋίαν τ^ς χώρα^ άπο τήζ περί 
τα αναγκαία χαχοπαϋΈΐας βννόδονζ νεμόντων πλείονας^ ΐί 
^ν αϊζ ενωχοϋντο ύννεχώς^ τοις μίν γυμναΰίοΐζ ώζ 

ί βαλανείοις χρώμενοι, άλειφόμενοι [ί'] εΐαίω πολντελει 
χαί μνροις' τοις δε γραμματείοις — όντως γαρ έχάΐονν 
τα κοινά των βννόείπνων — ώ^ οίχητ'ηρίοίς ένδιαιτώ- 
μενοι, [καΙ] το πλεΐον ττίς ^ιμέρα^ γαβτριζάμενοι εν 15 
α'ϋτοίς οϊνοις χαΐ βρώμαβιν, ωβτε χαΐ προΰαποψέρειν 
πολλά καΐ κατανλονμενονς προς χελωνίδος πολνχρότον 
ιρόφον^ ωβτε τάς πόλεις ολας τοιοντοις χελάδοις 6νν- 
'ηχΐΐβ^αι.* ^^4γα%■αρχίδης δ' έν τΐ] τριαχοβτγι πεμπτ'τ^ 
των Ευρωπιαχών (ΡΗΟ III 194) '^^Αρνχανδεΐς, φηοί, 
βίϋΑνχίας δμο^^ο^ 'όντες Αιμνρενΰι διά τήν περί τον βίον 
άϋωτίαν καϊ πολντέλειαν χατάχρεοί γενόμενοι χαί διά 
τήν άργιαν χαί φιλτιδονίαν άδννατονντες άποδονναι τα 
δάνεια προβέχλιναν ταϊς Μι&ριδάτον ελπίύιν^ α%•λον 
£%ειν νομέϋαντες χρεών άποκοπκς* έν δ^ τγι λα' [Ι. β. 9) 2δ 
Ζαχννϋ^ίονς φηϋΐν απείρους είναι πολέμου διά το έν 
εύπορια χαΐ πλοντω τρνφώντας έ^ίζεΰ&αι. 

36. Πολύβιος ό' έν τιι ίβδόμτ^ (ο. 1, ι) ΚΑΠΥΗΣΙΟΥΣ 12 ί* ίΐβΐ. Μθΐιι 13 γραμματίοις Α: ΟΟΓΓ. Ε 14 ώς ίν 
οίχτιττιςώις διοατώμ^νοι ΑΕ, οί'. V ρ. 21ϋ ί 15 χαΐ (Ιθΐ. Κ 

17, 18 ίΟΓί. ιιιοΙΐ)•)ΐ{}ότονς ψόφους τους έν Καμπάνια δίά την άρετήν ττίς γης πλοντον Λίρι- \) 

βαλομένονς έ^ΌΧΒίλαι εΙς τρυφήν ηαΐ Λολντ^λειαν^ νπερ- 

βαλλομένονς τ^ν περί Κρότωνα ν.(ά Σνβαριν παρ(£$εδο- 

μένην φήμην. ^ον όννάμενοί ου ν, φηόίν, ψέρειν τι^ν 

5 χαρονΰαν ενδαιμονίαν (χάλονν τον Άννίβαν' όιόπερ 

ντίο "ί^μαίων άνήχεότα δεινά ετία^ον. Πετηλΐνοι δϊ 

τηρήύαντες τί)ν τίρος 'Ρωμαίονς τίίΰτιν εις τοϋοντον 

καρτερίας Ύΐλ%-ον ηολιορχονμενοι, ύίτ' "Αννίβα ωατε μετά 

το πάντα μίν τά κατά γ/) ν τΐόλιν δέρματα χαταφαγεΐν, ο 

10 άχάντων δε των χατά τ-ί^ν πάλιν δένδρων τονς φλοιονς 

χαΐ τονς απαλούς πτόρ^ονς άναλώϋαι [καΐ] ενδεχα 

μί}νας υπομείναντες τήι/ πολιορχίαν ονδ£νί)ς βοη^οϋν- 

τος ονδΐ ϋννενδοχονντος Ψωμαίων παρέδοΰαν έαντονς.^ 

37. τονς (ϊέ ΚΟΥΡΗΤΑΣ Φνλαρχος διά της ια 

16 των Ίΰτοριών Αίύχνλον ιΰτορεΐν διά τήν τρνφήν 

τνχειν της προύηγορίας {{γ. 313 Ν)• 

χλιδών τε πλόκαμος ώβτε παρ^ενοις άβραΐς' 

δθεν καλεΐν Κονρητα λαόν ^νεϋαν. 

*Αγά%'ων δ' έν τω Θνεΰττι τονς την Πρώναχτος ■θτ- 

20 γατερα μνηβτεύοντας τοΐς τε λοιποίς παύιν ίΐ^ηόχημέ- 

νονς ελ&ειν καΐ κομώντας τάς κεφάλας^ εχεί δ' άπέ- 

τνχον τον γάμον {ίτ. 3 Ν), 

κόμας έχειράμεύ^α^ φηΰίν^ μιίρτνρας τρνφης^ 
-$ πον Λοθ-ίί-νον χρ^ιμα παιξονΰΐί φρενί. 
1^15 έπώννμον γονν εν&τ^ς ε^χομεν κλέος 

Κουρήτες είναι ^ κονρίμον χάριν τριχός* 
καΧ ΚΥΜΑΙΟΙ άέ οι έν Ιταλία, &ς φηΰιν 'Τπεροχος 

1.2 πΒίίίβαΙλϋμΐνονς Α: ϋΟττ. Βϋ}χψ 3 τήι ΚίρΙΑ: οογγ. Ε 
8 δίΐνα ονα. Ε τβοίε, ιιΙ; τϋείιΐΓ 11 άπΧονς Α: οογγ. Ε 

κ«1 Οπα. Ε 18 λοιπόν (ρτο λα6ν) Ε 23 ψκ^ί 8α1ινί 24 (Χ- 
ορίαΐα 8αη€ ΪΓηά€η{αίΐΐ6 Τ€8, ξ[ΐη οηίάεηΐ ^^^, ν,ί ραίοαύ τ. 25 
γονν ΓβοΙβ 1ΐ»1>βΓΘ 
(Ρ Η ο IV 434) ί| & ποαί^β^ τά εις αύτον αναφερόμενα 
θ Κνμαίχά^ ^ιετέλεΰαν χρνϋοφορονντες καΐ άν^Ί,ναΐζ 
εβ^νιΟί χρώμενοι και μετά γυναικών εις τού^ άγρονς 
ε^ίόντες επί ζευγών 6%ϋνμενοι, 

περϊ μεν οϊ>ν έ%•νών καΐ πόλεων τρνφτις το&αϋτα 
μνημονεύία. 38. ηερί δ} των κατ άνδρα τάδ' ^χονϋα. 
Κτηΰιας έν τρ{τ\ι Περΰικών ■Γγ. -20 Μ) καΐ πάντας μέν 
ψηϋι τονς βαύιλενΰαντα^ τ7}£ ^Αΰία^ χερΙ τρυφι^ν 6πον- 
δάΰαι, μάλκίτα δΐ ΝΙΝΥΑΝ τονΝίνον καΐ Σεμιράμιδος ν[όν. 
ί και οϋτοζ υνν ίνδον μένων χαΐ τρυφών νπ ούδενο^ ίο 
έωραζο ει μ'^ νπο τών ευνούχων καϊ τών Ιδίων γνναι- 
κών. τοίΟνΓΟ^ ^' ην καΙ ΣΑΡΔΑΝ ΑΠ ΑΛΛΟΣ, ον οϊ μεν 
Άνακυνδαρά^εω λ^)^ον<ίιΐ' νίόν^ οι δϊ Άναβαρα^άρου. 
Ζτε ίή ονν '^ρβάκηζ^ δϊξ τών νπ' αύτον ΰτρατηγών 
Μήδοζ γένοζ^ διεηρά^ατο διά τινοζ τών ε•ΐ)νον%ων 16 
Στίαραμείζον ^εάδαδ^αι Σαρδανάτϋαλλον καΐ μόλΐζ 
αντώ έιζετράητι εκείνον έ%^ελ'^6αντο^^ ώ^ είϋεΚ^ων είδεν 
α^ίτον ό ΜΎΐδθ£ έψιμνϋ-ιωμίνον καΐ κεχοΰμημένον γν- 
ναικιϋτΐ χαΐ μετά τών τίαλλακίδων βαίνοντα πορψύραν 
62^άναβάδην τε μετ αντών χα&ήμενον, τά^ οφρϋ^ ζνπο- 
γεγραμμενον^, γνναικείαν δϊ ϋτολ-^ν £;(01''Γκ και κατε- 
Ι^νρΎΐμένον τον πώγωνα καΐ κατακεκιΦιρι^μενον — ^ν 
δε καΙ γάίακτοζ λενκότεροζ καϊ υτιεγεγραπτο τού^ 
δφ^αΐμον^ — έπεί 6 ε και προΰειδεν τον '^^ρβάκην τά 
λενκά έπαναβαλών τοΐν 6ψ%'αλμοιν, οί μίν λοΑΑο/, ων *2δ 

9 σεμεΐράμιδος Α: οογγ. Ε 12 ααρδανάπαίος ηΜηΐΐθ Ε 

13 άναβαραξάρον ηϊο Α Ε 14 ά^βαηηξ ΒΐιρεΓ<ίθΓ. σα (άραά-ϋ-ηί) Ε 
17 ί'οΓί. <^ού«^ 4&ίλ7]ααντοξ 20 τάς όφρϋζ ονα. Ε, ιηαΐθ (ίβΐ. 
Βί| ίιΐαίιιηι ηοί. Ο&η, βυρρΐ, Κ 23. 24 οί. ΙαΒΐίη. 1, 3, 2 

24 τιροαϊδεν Α; οοη\ Οαβ 25 Ιηαναλαβών Α: οογγ. ΡοίίβΓ θ 

Οΐθΐη. ΑΙ ραβθ. 3, 11, 70, 36ά ίοΓ^ ΐπαναβάλλων, ηί 1ΐίΐ\»ϋΙ Οΐβ- 
πίθηβ τοίζ: όψ&βίΐμοις Αι οογγ. Μοΐη, τών όψΟ^κλμών Οΐβιπβηβ 
οΐ ΡοΕ. 2, 60 
εστί χαΐ /ίον^ΐξ (ΓΗΟ Π 473), ιϋτο^ϋνύιν ί^λο τούτου 
άγανακτήΰαντοξ εΐ τοιοντοζ αντων βαΰιλενει ^νγχεν- 
τη^έντα άποΟ-ανεΐν. Κτη,ΰίας δε λέγει (ίτ. 20 Μ) ει$ 1> 
πόλεμου αντον χαταότήναί χαΐ ά^ροίύαντα πολλην 
5 ΰτρατιάν χαΐ χαταλν%•£ντα ϋπο τοϋ ^^ρβάκον τελεντψ 
ΰαι εαυτόν έμτίρήΰοίντα Ιν χοΐζ βαΰΐλείοΐζ^ πνράν νή- 
ΰαντα νψοζ τεύοάρων πλέ^ρων^ εφ' ί}? Ιπε%^]χεν χρνβαζ 
χλίνας εχατον και πεντήκοντα χαΐ ί'ϋας τραπ^ζα^ χαΐ 
ταντοίζ χρνόας. έποίηϋε δ^ Ιν τ|) πνρα χαΐ οϊκιιμα 
1ί) εχατόμπεδον έκ ^νλων κάντανΟ'α χλίναζ νπεΰτόρεύε 
καΐ κατεχλί^ ένταν^α αντόζ τε μετά καΐ τήξ γνναι- 
κοζ [αντον] καΐ αί παλλακίδες έν ταΐζ &λλαΐζ χλίναις. 
τονς γαρ τρεί^ νίονς χαΐ δύο %^γατερας δρών τά πράγ- 
ματα κακονμενα προπεπόμφει εις Νίνον προς τον έκεΐ 
15 βαϋιλέα^ δονς αντοΐς τριϋχίλια χρνβίον τάλαντα* έπε- ο 
βτέγαύεν δε το οΓκημα δοχοΐς μεγάλαις τε καΐ παχεί- 
αις, έπειτα έν κύκλω περιέϋ'ηκε πολλά ^νλα καΐ παχέα^ 
ώβτε μή είναι έ^οδον. ^ι^ταίίθ'α έπέΟ^χεν μεν χρνΰίου 
μυριάδας χιλίας^ άργνρίον δε μνρίας μνριάδας τάλαν- 
το των και Ιμάτια και πορφύρας και ΰτολάς παντοδαηάς. 
έπειτα νφά^αι έχέλευΰε την πνράν^ καΐ έκαίετο πέντε- 
καίδεκα ημέραις. οϊ δϊ έϋ-ανμαξον ^ρωντες τον καπνον 
καΐ έδόκονν αντον %'νΰίας έπιτελεΐν ταντα δ^ μόΐΌ/. ά 
τίδεύαν οί εννοϋχοί. δ μεν ονν Σαρδανάπαλλσς έκτόπως 
;ίό ^ιδνπαϋ'ή&ας ώς ένήν γενναίως έτελεντηϋεν. 39. Κλέ- 
αρχος δΐ περί τον Περβών βαΰιλέως διηγονμενος 
(Ρ Η β II 305) οτι "τοις αύτω πορί(ίαΘιν ηδύ τι βρ&μα 3 ίέ Ε: Οϊο. Α 10 £Ηηζόμτπε3ον Ε ίν,ατόνπεδον Α 

11 Ινταν^α &ιιΙ άβίβοάυπι (οιη. Ε) α,ιΐΕ, εν τανταις οονή^βαάυΐα 

12 αϋτοϋ όπα. Ε 21 ίτιέλενί Α: οοη". Ε 25ί ίοτί. ημέρας 
3& άβ ΟΙθ&ιχΙϊΐ Ιοοο ο£ ρ. 614 β 

α&λα έτί^ει . . . νουν ουκ έχων τούτο γάρ ίοτιν 6 
λεγόμενος ^ οψ«ί, ^ώζ ϋμα χαΐ βκΰιλί'ως έγκέφαλοξ' 
ο%^ιν 6 πάντων ενδαιμονίατατο^ Σαρδανάτίαλλοξ^ ό παρ' 
ολύν τί}ν βίον τιμήϋας τάζ άπολαν€£ΐζ, χαΐ τελεντήϋας 
δείχννβιν έν τψ τον μνήματος τύχω τοις δακτνλοίζ 
οΓου χαταγίλωτό$ έβτιν οί^ΐΌί τά των άν&^ρώπων ιπράγ- 

β ματα, ονκ ίί^ια 'ύντα ψόφου δακτύλων^ ον πεποιψίίί 
ποιούμενος δίζ έν χορώ ή περί τά λοιπά ΰπονδή. φαί- 
νεται ονν ονχ απραχτοξ γενόμενος Σαρδανάπαλλος' καϊ 
γαρ έπιγέγραπται αντον τω μνήματι' '' Σαρδανάπαλλοζ 
Άναχννδαράΐ^εω Άγχιάλην εδειμε χαϊ Τ(^ρ6ον μιϊί ^μερ}]^ 
άλλα νϋν τε^ηχεν.* '^μννταζ δε έν τρίτφ Στα&μών 
(βΟΓ. ΑΙ Μ. ρ. 136) έν τΤι Νίνω φγ^οίν είναι χώμα νψηλόν, 
όπερ χαταβπάβαι Κνρον έν ττ} πολιορκία άντιχωνννντα 

ί τΐ] πόλει. λε'γεΰϋ-αι δΐ το χώμα τοντ είναι Σαρδανα- 
πάλλου τον βαύιλενϋαντο^ Νίνον^ έφ* ου χαϊ έπιγε- 
γράψ^αι έν ΰτγ^ΐγι λι%ίντίΐ Χαλδαιχοΐς γράμμαΰιν ο μετ- 
ενεγχεΐν Χοιρίλον (βρίο. Ι 309 Κί) ίμμετρον ποινίβαντα. 
είναι δΐ τοντο' ^ έγω δε έβαΰίλενύα χαϊ άχρι έώρων 
τον ήλίον (το^ φώ^, επιον^ εψαγον, 'ήφροόιϋίαϋα, είδώς 
6'άϋτόν τε χρόνον ^ντα βραχνν ον ζώδιν οί &ν&ρωποί χαϊ 
τοντον πολλάξ έχοντα μεταβολάς χαϊ χαποπα^είας^ χαϊ 
ων ίΐν χαταλίπω άγαΰ^ών άλλοι ε%ονβι τάς άπολαύδείζ. 
δώ κάγώ ημεραν ονδεμίαν ίτα(>£λιποΐ' τοντο Λοιών.' 1 

10 

ι 

16 

\ ηίΐαΐ 01β3Λ•ΰΐ3ηΒ βοίΐβπι ΐοαιϊοο βοΓΐρΐοΓβ υκαβ ββΐ, 8,0 €ιι1ϋ9ΐ1ΐθϊΐβ3 
(ίΓ. 32 Μ), ςυβπι ΗβΟϋπίοτιπι ίηΪΒΒθ ρβιρΓοΙ^&ΐϊΙϋβΓ οοηϊβϋίΐ; 
ΝϊθΒβ ίηίΐ. 1. ΜίΐΓΐ). 1880 ρ. 11 7. %^ν χο^ινων ηΐηοί-ίΐταί (ηϊΐιϋ 
ΒΐηρΙίιΐΒ) Ε, τβΓί^ίϊ. ΓΕΒϋΙνιϊ ηβίΐαβηηί; ϋ1θΗ.ΓΰΗυ9 ηοη βοΐιιιη ρτο 
Βθ ΰΐιϊΐΐυθ δβά ΰίϊ&ιιι ρΓΟ αΐϋ» Ιεϊιογεικϊιιπι 63ββ ιΐϊχϋ (οί. ρ. 
δ14β), (ΐαοά τεί δϊΙΓάΗίίΕρΗ,ΙΙαιη £θ€ΪΒ3β ΙιοηιϊηΒπι Ιυχοηοβυιπ, 
βηικίθΐη τβΓΟ άυ3χιιιιι τιχ1)1τιια ΰοηΰ.ίίθΓθΐη 20 χό αάά. Ε 
ΙΒ 169 10 15 20 ί" Κλείταρχος ί' έν τ^} τέταρτοι τών «ερϊ '^4λεΙανδρον 
νίτ. 2 Μ) γήρο: τελεντήΰαί φ}(6ίν Σαρδανάτίαλλον μετά 
τήν άηόπτωΰιν τΐ]ζ Σύρων αρχής. Άριΰτόβονλος ό' 
(&. 6) ^έν '^γχίάλί}^ ί|ΐ' έ6είμ((το, φηΰί, Σαρόανάπαλλος^ \> 
*Αλε^ανδροζ άναβαίνων εΐζ Πίρβας χατεβτρατοΛεδενϋατο. 
χαΐ ην ου τίόρρω τυ τον Σαρόαναπάλλον μνημειον^ έψ' 
οϋ εβτάναι τυΛΟΐ' λί^ινον ^υμβεβληχότα τΐι^ δείιάξ 
χειροζ τονς δ(χκτνλον&^ ώζ &ν άηοχροτονντα. έπιγε- 
γράφ^αι 0' αύτω Άϋβνρίοις γράμμαϋι' * Σαρδκνάπαλλοξ 
'^ναχννόαρά^εω παΐξ Άγχιάλην χαϊ Ταρβον ίδειμεν 
ημερ^ μί^. εσ^ιε, ηΐνε^ Λαζζε' ώ? τίχλλα ττοιίτου ουκ ο 
αΐίίΐί/ τον άηοχροττίιματοξ εοικε λέγειν. 

40. ου μόνο$ όε ό Σαρδανάπαλλοζ διετε^ρυπτο, 
άλλα χαΐ ΑΝΔΡΟΚΟΤΤΟΣ ό Φρνξ. και γάρ οντος ενε- 
δύϋατο άν%-ινίΐν έ6%ψα κχά γνναιχοζ εύπρεπεΰτερον 
εχοϋμεΐτο^ ώ^ Μναβεας φηΰΐν έν τρίτω Ενρώηη^ 
ιΓΗαΐΠ 162). Κλέαρχο ζ δ' έν ΛέμΛτωΒίων{¥ΈίαΐΙ 307) 
ΣΑΓΑΡΙΝ φηθί τόν Μαριανδννον -ύπό τρνφτίζ ϋιτεΐϋ&αι 
μίν μέχρι γήρως έκ Γοϋ τΐΐς τιτ^τίς δτάματος, ίνα 
μι^ μαΰώμενος πονέϋειε., ού πώηοτε δϊ ττιν χείρα κα- 
τωτέρω τον ϋμφαλον προενέγχαβΟ•αί. δώ χαΐ *Αρι- ά 
ΰτοτέλη§ ΐΕίενοχράτην τον Χαλχηδόνίον βχώητων ΟΓί 
ού^ών ον ηροθίίγε τ^ιν χείρα τω αΐδοίω έλεγεν (ΕυΓ. 
Ηΐρρ. 317)• 

χεΧρε^ μ\ν άγναί,^ ψρ'^ν ί' έχει μίαΰμά τι. 
Κτηϋίας δΐ ΓίΓορίί (&. 62 Μ) ΑΝΝΑΡΟΝ τον βαοιλέωζ 8 ίτιικροτονντα Α Ε: οογγ. Νίββ© 10 άνατΛννδαΐίάξον Α Ε, 
βιηθϊΐάαη<1ιιιιι Θ8ββ (υΐ ίθοίΐ Μυε) άοοβΐ δΐΐΓίΐΐο 14 ρ. 672 
11 μιάι Α: οογγ. Ε 14 άνδρό-Λοτος Ε 14, 16 ι-βϋϋαβ Ινΐδν^το 
20. 21 κατώτίροί» Α: ^ο^Γ. Ε 25 μιαΰματα Α: ΟΟΓΓ. Ε 

26 Νάναρον νοο&ΐ Νίοοί. Ββιιι. ίτ. 10, ιβοϋπΒ αί, τϋβΙνίΓ 
νηα^χον καΐ της Βαβυλωνίας όνναύτεύβαντα βτολ^] 
ΰ^αί γυναικεία και κόΰμω^ καΐ οτι βαβιλέωζ δονλω οντι 
αντώ εις το δεΐπνον είΰίμϋαν πεντήκοντα καΐ εκατόν 
[ψείλλονΰαι καΐ αδονΰαι] γυναίκες, ίψαλλον 01 αύται 
β καΐ ϊ5<ϊον εκείνον όειπνονντο^' Φοίνιξ ό' ό Κολοφώ- 
νΐΌζ ποιψίις ΛερΙ ΝΙΝΟΥ λέγων εν τω χρώτω τών^Ιάμ- 
βων φηαίν (οΐιοΐ. ρ. 141)* 

«ϊ/ήρ Νίνος τις έγενεζ\ ως έγω 'κοιίω, 
\4ΰϋύριθξ* '6€τις εΐχε χ^νΰίον Λόντον^ 
τάλαντα ηολλω πλε'ονα ΚαϋΛΐ^ι^ -ψάμμον^ 
03 ούχ Μ' άατερΙ' ονδιζωνεδιζψο^ 
5 οι> παρ* μζίγοιβι υεϋρ ιερόν άνεβτηβεν, 
ωΰπερ νόμος ^ §άβδθίΰί του &εοϋ ιΐ'αύων' 
ου μυ^γρμης^ ον διχαΰπόλος κείνος, 
ου λεωλογεΐν έμάνϋ^αν\ ουκ άμι^ρί^ΰαι, 
ί «λλ' ϊ|ν αρί&τος έα^-ίειν τε καΐ πίνειν 

10 κ'ϊΐραν^ τα ί' 'άλλα ηάντα κατά πετρών ώ&ει. 
ώς (ί' άπέ^'αν ωνήρ, παβι κατέλιπε ρΐ^ΰιν, 
οχον Νίνος νυν εβτι καΐ το ΰημ' αδει' 
'ακονδον, είτ '^ίβύύριος είτε χαί Μηδος 
εις ί} Κόραξος ι} άπό των ανω λιμνών 
ΐδ ^Ινδος χομήτΎΐς' ον γάρ αλιά χηρνΰΰω' 
εγώ Νίνος πάλαι ποτ* ίγενόμτιν πνεύμα, 
νυν ό^ ουκ ετ ουδέν, άλλα γ^ί] πεποίιιμαι. 4 ίηοίηβίΐ άοΐ. Κ 8 Ιγω -Λίνω Α: ΟΰΓΤ. Μβίη 9. 10 χ^ν- 
οαον ηόντον ν,αϊ ιαλλα •χολΧον Α χ^νοίον τάλαντα ποίλψ Ε: 
ΟΟΓΓ. ΗΒ,ΰρϊ 11 ΰΟΓταρΙαδ, Β.θΐιΐβη1:ΐα Ιΐίίβο ίιιβπΐ ^^ιχιχ ή«ομ6 
ΰΐνρβιηη ηδφιβ ΗαΒίααχ (τβΐ ^ηεφίΒ ΙίύΙηιη η€^αε Ιίϊΐί ρίοηαηι^} 
^ηα^τεΐίαν 12 βίο Α, ΓοΗ οΐ' 'ζαμ.μ,άγαΐΰΐ {ράβδοΐΰΐ) 14 <κ4 
μνή&ιι Ε, ού μν&ιψής βοΐ!™- 15 ίοιΐ. ον γίωίο^'ίίν 17 ^η^ 
ααν Α: οοΓτ. Ε 19 αΐ^μα Ίδΐΐ Α: οοη•. Ναθΐ£ί? 22 Σινίός 
οοΐιτ '>^ομ^ήτ^^ς (δϊο) Α άλλα Α: οογγ. ^ίΐαηι 
ΤΒ 171 έχω ί' 6κόϋον επαιβα χώχόΰ' ^^ειαα 

χώχόθ' ϊΐράβ^7ΐν. 

20 τά ά' ολβί 'ίιμέων όίμυι βννΒλ^όντΒζ 

ψέρουύιν^ ώΰπερ ώμόν έ'ριφον αϊ Βάκχαι. 531 

5 έγώ ά' έζ "Αι&ΐι^ν ονττ ιρνΰον Όυ%•' ΐπαυν 

οΰτ' άργνρην αμα^αν ώχόμνμ' ίλχων 
(ίποδοζ δί πολλή χώ μιτρηφόρο^ κεΐμαι.' 
41. Θεό-πομποζ (5* εν ηεντεκαιδεκάτϊΐ Φίλιππικών 
Ιΰτοριών (Γ Η αϊ 299) ΣΤΡΑΤΩΝΑ φη(5ί τον Σίδώνιον βα- 
ΐυ βίλε'α νπερβάλλειν ί^δυπαϋ-εία καΐ ^ρνψ^ι πάντας άν^ρώ- 
«ονξ. οϊα γάρ τονξ Φαίακαξ"Ομη ροζίβ- 248) ποιεΖν μεμν- 
&ολόγηκ£ν ίορτάξΙονΓαδ ««^ τίίνοντας καί κι%•αρψδ&ν και 
ραιίίωδών άκροωμενονξ^ τοιαύτα καϊ 6 Στράτων διετΐλει 1> 
ποιών τίολνν %ρόνον. καϊ τοί5θντψ μάλλον εκείνων 
15 παρεκεκινήκει προζ τάζ ήδονά§^ Ββον οί μεν Φαίακες^ 
ως φ7]0ιν Ι^μί^ρο^ί, μετά τ&ν οίχείων γυναικών και 
^^γατέρων έτίοιονντο τονξ 3Τ(ίτου?, ό <ϊέ Στράτων μετ' 
αύλτιτρίδων χαΐ ψαλτριών καϊ κι%-αρι6τριών κατεΰκεν- 
άζετο τάς ύννονϋίας' καϊ μεχετίύμτίετο πολλάς μϊν έταί- 
10 ρα£ έχ Πελοτίοννήάον, πολΙάς δε μονΰονργον!^ ε%Ίων(αζ^ 
ετέρας δϊ παιδίΰκαζ έ^ άπάύτι^ ττις ^Ελλάδο^^ τάς μίν 
φδιχάζ, τάς δΐ ορχηβτρικίίς^ ων εϊ%η6το μετά των φίλων ο 
αγώνας τι%έναι και με%^' ων 6ννον(3ίάζων διίτριβεν^ ι 6%όσαον Α : οογε, Ε ί$αιβ<χ Α (δεβα Ε : οοιτ. Κ χω- 
κόσσ' ί'ΐίΐαα Α, οιη. Ε 2 χων.όΰθ' ίςο:ΰΟ•ΐ}ν Α: οοη-. Ναβ^β, 

{ΌγΙ. ζ^χώ-κόΰ' ίψαγον ί'τίΐόν τί^ (τβΐ χών.όΰα φάγον πίον τι ι 
χόηίόο' ήοάσ&τιν 3 ήμ^ών Ε Τ τιείλη Μθϊη 9 Σιφωνίων 
δοΐιν, 8βα βϊ, ΑθΙ. ν. 1ι. 7, 2 10 ντίίςίβαΐΒν {τηηίο,ίΆ βΐηιοΙαΓα) 
Ε, ντιερβαΐΒΰ^αί. απΕνΰοα Αοΐ, αηάβ ύτίίςβαλεϊν βίήοί ν'ιάβΐητ 
11 ρΓΟ ηοίίΐν ΜΙ ίΐρϊΐχΐ Τ^βοροιηρτιιιι ίοτϊ. ίια^Μϊΰϊ' βϊιη 
15 παρακί«ίνί}ίίΕΐ Α όσον Κ; Ζ^ίν Α τζίην οαον υΐ μ}ν (η&ΓΓή- 
Ιίοηβ οοιηρθΐΐ(ίΪ8ί.α) Ε, δσω βοΐι^ 18. 19 κατίσχϊΰαβτιι Α.ν ϊ,οϊχ.^ χαίρων μίν χαΐ ζαύτος} τώ βίω τώ ζοίοντω^ [χαϊ] δοϋ~ 
λος ων φν6ει τών ^ιάονών^ ετι 0£ μάλλον πρ05 τον 
Νιχοχλέα ψίλοτιμούμενος. ίτύγχανον γάρ ί^τΐ^ρφιλοτί- 
μως έ'χοντες τίρος άλλ'ήλονς καΐ ύτίονδκξων £κάτερθξ 
αντοζ Ύίδίον «αΐ ρα&νμότί^ον ποιεΐδ^-αι τον βίον οι 
γε Ίί^ογιλ^ον είζ τοβαντην αμιλλαν^ ώς '^ιμεΐς άχούομεν, 
&6Τ£ τίνν&^ανόμενοι παρά τών άφιχνονμενων τάς τε πα- 

ά ραϋκενάς τών οίχι&ν χαΐ τάς ηοΐντείειαζ των ^νύιών 
τάζ πκρ Βχατερφ γινομεναζ έφιλονίχουν ντζερβάλλε- 
ϋ^αι τοίί τοιούτοις άλληλονς. έΰχον&αζον δε δοχεΐν 
ενδαιμονες είναι χκΐ μακαι^ιϋτοί. ον μην περί γε την 
τον βίον τελ£ντ^ιν διηντύχηΰαν^ άλλ" αμφότεροι βιαίω 
^ανΐίτω διεψ&άρηύαν^ Άνα^ιμενη^ δ' έν τω έπι- 
γραφομένω Βαϋιλέων ΜεταλλαγαΙ (βογ. ΑΙ. Μ. ρ. 38) περϊ 
τον Σχράτωνοζ τά αυτά Ιΰτορηδας δίημιλλη&^αΐ φηΰίν 
αύτον Νιχοκλεΐ τω της έν Κνπρφ Σαλαμίνος βαβιλεύ- 

β ααντι εϋπονδακότι ΛερΙ τρνψ'ίιν χαΐ άϋέλγειαν^ ά%ο- 
^ανεΐν τ' άμψοτέρονς βιαίως. 

42. έν δε τι} α' τών Φιλιπχίχών Θεάπομπος τζερί 
ΦίλίτΐΛον λέγων ψηΰίν (ΓΗ Ο 1 283)• 'καΐ τριταίος εις 
Όνόχαρΰιν άφιχνεΐται, χωρίον ϊε της Θράκης ίίλΰος 
έχον πολν χατεϋχεναβμένον χαλώς χαϊ προς το ένδιαι- 
τη&ηναι κεχαριύμένον άλλως τε και τ^ν &ερίν})ν ωραν, 
ην γάρ καΐ τών ντΐο ΚΟΤΥΟΣ τίροχρι&έντων, ος άφαν- 
των τών βαΰιλέων τών έν τ•^ Θράκτ} γεγενημένων μά- 
λιβτα προς -^δνπα&είας καϊ τρνφε(ς ώρμηΰε, καΐ πίραών 

ί" την χώραν ΰπου κατίδοι τόηονς δένδρεϋι ΰνϋχίονς χαΐ 
χαταρρντονς νδαΰι, τοντου$ χατεακεναΰεν εΰτιατόρια' 

1 αντίίς 8.(3(1. Κ «ηΐ (ΐβΐ. Κ 9 ίφιλοπί-αονν Α 

13 ρΓΒβδίβί <^καΙ)> '^ίναξιμίνης 6' 22. 23 δίϋίΐτη&ήνιχι Α: 

28 ίΰτιατόςια Α: €Ογγ. Ε 10 16 Ι 20 Ι 2δ 
ΙΒ 173 χαΐ φοιτών εις έχά&τονζ 6πότ£ τνχοι ^ΰίας τε τοίξ 
^εοίς έτίοιεΐτο κκϊ 6νν^ν μετά τών νπά^χων^ ευδαίμων 
Χ(ά μακαρίβτοίί ών εως είζ τί)ν ^Α^ηνάν βλαΰφημείν 
Χ€ίΐ πλτιμμελειν ετζεχείρηβεν.' διηγείται τε ε^ής 6 βνγ- 
5 γραφενζ οτι δεΐπνον κατεύκεύαβεν ύ Κότνζ ώζ γαμού- 
ν μενηζ αντώ της ^Α&ηνάς χαΐ 0-άλαμον κατα6κενά6αξ 
' ανέμενεν με^νων τήν ^εόν. ί^δη δ' §χφρων γενόμενος 
ίχεμηέ τίνα των δορνψόρων όψόμενον ει Λαραγέγονενό^^ 
ή ^εος δίζ '^'ον ^άλαμον. άφικομενον ό' εκείνον καΐ 
10 εϊπόντοξ μτ^δενα είναι εν τω ^αλάμω^ το|εν<?α5 τού- 
τον άτΐέκτεινεν και άλλον δεύτερον έτά τοίζ αντοϊ<^^ 
εωζ 6 τριτοξ ϋννείς παραγενομένην §φη πάλαι τήν &•εί>ν 

ίαύτον άναμενειν. ό όέ βαϋιλεύξ οϋτΟ£ ποτέ καΐ ζηλο- 
τυΛήβας Τϊ^ν αύτοϋ γυναίκα ταϊς αντοΰ χερΰΐν άνετεμε 
16 τίΐν αν^ρωτΐυν άτίο των αιδοίων άρξάμενος. 

43. έν ίέ τγι τριΰκαίδεχάτι;} τών Φίλιππικών Λερϊ 
ΧΑΒΡΙΟΥ τον ^Α^ηναίων ζ^0τρατηγον)^ Ιβτορων φη0ιν \) 
(ϊΐηά. 297)• *οΰ δυνάμενος δε ξήν έν τ^ι πάλει τά μίν 
όιά τ^ν άδελγειαν χαΐ δια τήν πολντ^λειαν τήν κύτον 
ν^ν ηερϊ τον βίον^ τά δε διά τοϋξ Άϋ-ηναίον^' απααι 
γάρ είοι χαλεποί" δώ καΐ εΐλοντο αυτών οι ενδοξ,οι 
Ι|ω ττίζ πόλεως καταβιοϋν, Ιφικράτης μ^ν έν Θρά»υ, 
Κόνων δ* έν Κνπρω, Τιμό^-εοζ δ' έν Αέΰβω, Χάρη$ 
δ* έν Σιγείω^ χαΐ αύτος 6 Χαβρίαζ έν Αίγύπτω.* και 
περί τον Χάρψοζ εν τγι πέμπτί} καΐ τεδΰαρακοβτγι φη- 
βιν {Μά. 318)" ^Χάρψόζ τε νω^^ρον ΖΒ ϋντοζ χαΐ βρα- ο 
δέοζ^ καίτοι γε χαϊ ΛρΙ>§ τρνφί}ν ^δη ζώντο^' 6? γε 12 Ίίαραγενόμενοξ Ιφη ΑΕ: οογγ. Κ 17 σίρατη^οθ αάά. 
Κ, Χαβςίας οΆ9•ηναίαξ (ηιαί&ί» ΒίΓαοΙαη) Ε 21 γάρ ζτοΐς 

Β^άοχιμοϋαιν^ 8Ϊιη. Μβίη, αί. ϊίεροθ ΟίΐΕ»1)Γ. 0. 3 'ΐν.'ΐ'Ι \!ΛΑ.\λ3>& 
νϋίθ8α8 24 σί/^ύίί Α: οοιύ. Ε 27 -και τι χκΐ πρϊις ^Ν\\».•πι. περιήγετο βτ^ατενόμενος ανλητί^ίόας χαΐ φαλτρίας Χίά 
πεζάξ εταί^ας^ ηαΐ τών χρημάτων των είβφερομενων Ι 
είζ τον τΐόλεμον τά μίν εις ταντην τήν νβριν άνήλί6κε, 
χα <ϊ' β^Γου χατελειπεν Ά^νΤί^ιν τοΐς τε λεγοναιν χαΐ 
τά ψηφίσματα γράφονΰιν χαΐ των ιδιωτών τοις δίχαζο- 5 
μίνοις' ίφ' οΐξ ό δήμος 6 των ^^Β^ηναίων ούδεηώποτε 
ήγανίίχτηβεν^ άλλα διά ταντα χαΐ μάλλον αύτόι/ ^]γάπα 
των ηολιτών^ χαΐ διχαίωξ' χαΐ γαρ αντοί τοντον τον 

ά τρότίον ίζων^ ωύτε τους μίν νέους εν τοϊζ αύλητρίδώίζ 
χαΐ παρά ταις εταίραις διατρίβειν^ τονς δε μιχξίοΐ' εκεί- 10 
νων πρεββντέρονζ εν πότοις <κ«1) χύβοις καΐ ταΐς τοί- 
ανταις άϋωτίαΐξ, τον δε δτίμον Άπαντα ηλείω κατανα- Ι 
λίΰχειν εις τάς χοίνάς εότιάϋεις καΐ χρεανομίας ^περ 
εί$ τ'ήν τής πόλεως δίοίχηΰιν,' έν δΐ τω έτΐιγραφομένψ 
τον &£οΛΟμπον βνγγράμματι περϊ των έχ ζίελψών 15 
6υλη^έντων Χρισμάτων (ίΐίϊίΐ. 308) 'Χίίρητι^ φηΰί^ τω !^•9τ;- 
ναίω όίά Αν^άνδρον τάλαντα ε^ήκοντα. άφ' ων εδεί- ■ 

β %νι6εν ^Αϋ^ηναίονς εν τί} αγορά ^ύΰας τά έχινίχια τϊ\ς 1 
γενομένης μάχης προς τονς Φιλίπτΐον ^ένονς,' ων 
ηγειτο μίν *Αδαΐος ό 'Αλεκτρνών επιχαλονμενος' περί 20 
ον χαΐ Ηρακλείδης ό τών κωμωδιών ποιητ-^ις μέμνη- 
ται όντως (Π 436 Κ) • 

*Αλεχτρνόνα τον τον Φιλίππου παραλαβών 

άωρι χοκκνζοντα καΐ πλανώμενον 

κατεκοφεν ον γάρ είχεν ονδεπω λόφον. 26 4 αατέλιηεν ΑΕ; αοη•. ΟοΙ> 7.8 ηγάπων οι πολίτκ* Ε» μά- 
Ιιοτ' α'ύτόν Κ, τών <(μίτςίίον^ αοΐιτών ^ΓϊΙη,πι 8 και ίίκότως 
Μδίη 10 καΐ ο κι. Ε, ΐοτΐ. σνν τοις αύλ. «αρά ταΐς ίταΐραις, 

οι. ρ 527 α, πΗ ΤΗθββαίοηιιη νί{& βίβά^Όΐ ΰοΐοήΐιιιβ άβ^αηίΐίηΓ 
11 ίν ΤΕ ιοίί ΐίνβοιςΑ Ιν κνβοις Ε; οοιτ. Κ οοΐΐ. ρ. 627 Β, Π δια 
Λνΰάνδςον οοΓτυρία ριιίτΗ,ί, ^οΐιτιτ 19 ΤΗβοροπαρΐ υθΛλ ίοΓΐ;. 
θάΆχο Ιοη^ίϋβ ρβΓίίηβηί 20 ό Άλί^τφνών Ε: '^Α,ίΧΓρυών Α 

31 Ήραχλει'δης Έ,: ό 'ΐίρακλίΐίης Α %% νιαιαΙ«^ών Μοΐη ΙΒ 175 ίνα καταχόψα£ μάλα ΰνχνούς έδείπνιόεν 
δ Χάρηξ ^Α^ηναίων τό%'^ ' ώς γενναΐοζ ^ν, 
τκ αντά ιΰτορεί καΐ ^ονρις (ΓΗ(τΙΙ470). 

44. ^Ιδομενίνζ δε φγιβι {Μά. 491) καΐ τους ΓΓΕΙΣΙ- 

6 ΣΤΡΑΤΙΔΑΣ ΊΛτίίαν καΐ Ύπτίαρχον ενρ^ΐν ^αλίας χαΐ 
χώμονζ' δώ χαΐ ϊτιπων καΐ έτερων πολλών έπνπολά- 
ϋαι το πλΎ^^-οζ ηαρ αντοΐζ' ο^εν βαρεϊαν αυτών γενέ- 
6%αι τήν αρχήν, καίτοι δ Λ«Γί)ρ αυτών Πείβίϋτρατος 
μετρίωζ έχρψμο ταΐζ ήδοναΐζ' 0^ γε ονδ' εν τοΐ$ χω- 

10 ρίοις ονδ' έν τοΐξ χήΐίοα^; ψνλακαζ κα&ίϋτα^ ώξ Θεό- 
πομπος ίβτορεΐ έν τΓ; ττρώτΐ} καΐ ί^κοοττϊ) (ΓΗΟ Ι 303),533 
άλλ' εΐα τόν βονλάμενον είΰιόντα άηολανειν καϊ λαμ- 
βάνειν ων δεΎΐ^-είτί' ΐίπερ νΰτερον έτΐοιηδε καϊ ΚΙΜΩΝ 
μιμηδάμενος εκείνον, περί ον καϊ αντοϋ ίβτορών έν τΤ} 

16 δεχάττ] των Φιλιπτακών 6 Θεότίομτεόξ φηβι (ίΗοί. 293)• 
^Κίμων ό "Ά^γιναϊοΐζ έν τοΐξ άγροϊζ καϊ τοΓ^ κήποΐξ 
ονδένα τον καρπού κα^ίΰτα φύλακα, δ^ω^ οί βονλό- 
μενοι των Λολιτων είόιόντες οπωρίζωνται καϊ λαμβά- 
νωβιν εί' Τ11Ό5 ίί'οί^ντο των έν τοις χωρίοις. ^ηειτα 

10 τι)ν οικίαν παρείχε κοινών ίίπαΰι' καϊ δεΐπνον αίεΐ εύ- Ι) 

τελες παρα6κενάζεΰ%•αι πολλοίς άν^ρώχοις καϊ τον^ 

άτίόρονς προύιόντας των Άϋ•7}ναίων εΐβιόνταζ δειπνεϊν. 

έ^εράπενεν δϊ καϊ τονζ κα^' εκάΰτην ήμεραν αύτον τι 

δεομένονς, καϊ λέγονΰιν ώ§ περιήγετο μεν άεΐ νεανί- 

ν> βκονξ δν ^ τρεις έχοντας κέρματα τούτοις τε διδόναι 

1 πάτα ν.όψας (οιη. ίνα) Ε 2 Ά&•τ^ναίονς Ε 6 ανψίΐΡ ναναχΏΧ 
^ παραοίτΰον (ρΓΟ ΐτΐτίοαν) δϊηίβηΪΒ ίταίρων Μβΐη {ΐταιρών Οαβ) 
9 ος γε Μβΐη γ ωατί Α Ε 10 ν,αϋ^ί'βτα Μβΐη: έψΐΰτα Α, οί. ρ. Β33» 
16 Ιβηιπιβ. οοίϋεϊβ τα ί^γοί «αϊ ή δίαιτα τον ΰχοί^ΙαΰΊΐν.ον) Είΰτα- 
θίου 18. 19 ΤΙιθοροηαρπΒ Ββήρβϊΐ οτΐωρίζοιντο «αϊ λαμβά- 

νουν 20. 21 δίϊπνον Ιίτί>ν μέν, άςκονν βε πολλοίς Ρΐηί, 

Οίιη. 10, Αίΐιοηαβυδ πιίηΐιιΐθ ίρβα Τΐιβοροιη'ρϊ νβΛα δ,γ^ΟΐΛΛ^ 
22 ΐΐΰΐόνταξ ϋθΐ. 5", ΓβΰίϊϋΒ προσίόντας; άβ1θΤβτί& 6 
176 ΙΒ τίροβέταττεν^ ΟΛΟτ£ τις προΰίλ^οι κντον δεόμενοζ. 
φαϋί μίν αυτόν καΐ 壧 ταφ-^ν είΰφε^είν. ποιειν δί 
καί τοντο ηολλάχις^ (>7ί6τε των πολιτών τίνα Ι'δοι κα- 

χώζ ήμφιεϋμένον, κελενειν αντώ μετ(Άμφιέννν6%•αι των 
νεανίσκων τινά τών ΰννακολον^ονντων αύτφ. εκ ίή 
τούτων άφαντων Ύΐνδοκίμει καϊ πρώτος ^ν των Λοίι- 
τών.' ό «ίί Πει&ίΰτρατος καΐ έν πολλοίς βαρύς έγένιτο^ 
δτοΐί καΙ το Ά^'ήνη&ι τον ^ιοννϋον χρόΰωπον εκείνον 
τινές φαΰιν εικόνα. 45. ΠΕΡΙΚΛΕΑ ί^ τον "Ολύμπιον 
φη6ιν Ηρακλείδης 6 Ποντικός έν τω τΐερί ^Ηδονής 
ώς άπ-ήλλα^εν έκ τ-ης οικίας τήν γυναίκα καΐ τον με9^ 

ά ί^δονής βίον προείλετο ωχει τε μετ Άϋπα6ίας τ^ς έκ 
Μεγάρων εταίρας καΐ το πολν μέρος της οΰ<ϊί'«5 εις 
ταντ^ιν κατανάλωβε, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ί^ ονπω Ά^τιναίων 
με^νΰκομένων οΰΟ' εταίρκις χρωμένων εκφανως τέ^ρίΛ- 
πον ζεύ^ας έταιρίδων διά τον Κεραμεικοϋ πλη^ύοντος 
έω^ινός ί^λαβεν. άμφιβόλως δ' αντί) εΐ^ρηκεν ύ Τίο- 
μενεύς^ εί'τε εταίρας τέτταρας ύννντίεξεν^εν ώς ϊπΛονς 
{£τ* άνεβίβαϋεν αντάς έπΙ το τέ^ριππον. Πόΰϋις δ' 
έν τρίτω Μαγνητικών (ΡΗΟ Π^ 483) τον Θεμιΰτοκλέα 

β φηθϊν έν Μαγνησία τήν (ίτεφανηφόρον έ(ρχ^ρ^ άναλα- 
βόντα ^νβαι Ι^θτ/να καΐ τήν εορτΊ^ν Παναθήναια 6νο- 
μάϋαι και ^ιονν^φ Χοοπόττ] ^νΰιάβαντα καΐ τήν Χοών 
ΐορτήν αντό&ι καταδεΐ^αι. Κλέαρχος δ^ έν πρώτα 
περί Φιλίας (ΡΗ(Ϊ Ιί 313) τον ®εμΐ6τοκλέα ψί}ΰΙ τρίκλι- 
νον οίκοδομηΰάμενον περικαλλέϋτατον άγαπ&ν "(οίν> 
έφηβεν, εί τοϋιτον φίλων πληρώ&ειεν. 

1 αντοϋ ζτί^ Κ, τον βεόμίνος ^ϋίΐνα 2 νβίτΐΐ εΙαφύ^Ην 

ζ^τοίς ίν απορία άπο&ν^βν.ονσιν'} 7 ίν τίότοις ^ϊΙάχω 8 5πον 

«αΐ ΑΕ: ΟΟΓΓ. Κ, ίαηι ίκείνον ιού. άΒίβηάχιτΏ. 13 μΐίρος οιιι. Ε 

17 ηΧαννΕ Ε 17. 18 *ϊ§αμινίνς (€ί. ρ. 632 ί), ε[ΐιϊ β^ Τΐίθοροπίρϊ 

βί ΠβταοϊΐάΒ,θ τβΓΪ>£ΐ ΕΐΙαΙθΓΒ,^ Ϊ3 χοοιιώττ(\ι Α. 26 αν &(ϋ. Κ 1 

ι 
Ι 16 Ι 

26 

Ι 15 177 46, Χαμαιλέων ό' 6 Ποντίκος ίν τφ τεε^Ι ^Ανα~ 
ύζ το χρεοντοζ (ή•. 1 1 Χοβρ) π^ο^είς 6 τΐερίφόρηχος ^Αρτέμ,ων^ 
6 τ^ιν προ67]γορίαν ταντ^ιν λαβείν τον ΑΡΤΕΜΩΝΑ ^ιά το 
τρνφερώ^ βίονντα περιφέρεΰ^αί έπΙ κλίνης• κα\ γάρ 
^Ανακρέων αντον εκ πενίας είς τρνφην δρμήβαί φψ 
0ιν έν τοντοΐζ (&. 2 1 Β*)' 

τιρίν μεν ίχων βερβε'ριον καλύμματ* εαψΎΐκωμενα 
10 καϊ %νλίνονζ άβτραγάλονζ έν ώΰΐ καΐ ψιλον ττερί 

Λλενρξίβι ^0(^5 5 

νεόχλντον εί'λνμα κακί^ζ άΰπίδος, άρτοχώλιβιν 
5 κά^ελοπόρνοκίίν δμιλεων 6 πονηρός ^Αρτέμων^ 534 

κίβδγιΚον ενρίΰκων βιον, 
15 τΐολλά μ^ν ίν δονρϊ τί%ε\£ αύχ^να^ ΛοΧλά 0' έν τροχώ, 
πολλά δε νώτα ΰχντίνϊ} μάύτίγι ^ωμίχ^είς, κόμ'*ιν 
τεώγωνά τ έκτετιλμε'νος' 
10 νϋν ί ' επιβαίνει ΰατινέων^ χρνβεα φορέων καϋ^έρματα, 
πάίξ Κνκηζ^ καϊ βκιαδίβκην έλεφαντίτ^ν φορεί 
20 γνναι^ϊν αντως ... Ιο 

47. περί δ^ τον καλόν ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ Σάτνροζ ίστο- 
ρ&ν (Γ Η α III 160) ^ λέγεται ^ φηΰίν, δτι έν ^Ιωνία μ^ν 
ών ζ'Ίώνων)» έψαίνετο τρνφερώτερος, έν Θήβαι^ δ^ 
ΰωμαΰχών καϊ γνμναζόμενοζ των Θ7}βαίων αυτών μ&λλον 
20 Βοίώτιος, έν Θετταλία δ\ [πποτροφών καϊ "^ιοχών τών 

9 εθΓΓαρ1;ιΐ9 10. 11 "ψιλόν ίχων ϊΕίρΙ κλίν^'^αι Βοάς 

(οιηίΒΒΪΒ 619 (χνιαβ αηίθοβίιιηί) Ε, ιαηίίβ πλΐνρ'ΐιαί ϋίρμ' ίχων 
μο6ς Μβίιι 12 νΐόπλοντον Α: οογγ. Ε, νήπλυτον δοΙιοβηίΒυια 
13 καΐ έ&Βλοπόρνοιαιν Α Ε ΰ ττοϊηρή^ ό άςτύμων Α: εΟΓΓ. 

Μαβ 16 βε&ύς €οΙ> 16 δ' ίν ώτω ον,ντίνω Α: οογγ. Είοιβΐ 
(νώτον Βφ.) 18 φαρέων Α: οογγ. Οηβ 19 παις Α: οογγ. Οι 
23 Ιώνων &άά. Μυ3, ββοί ων ϋοη ΒαίβοθΓβ πιοηαϋ; \?ΐ1αΐίΐ^ ϊί.- 
^ιιΐΓϋιιτ ηδνηα&ών ίίΐΐβ ψηά 

ΑΤΒΧΚΛΧνβ ΠΙ \^ 
^Αλεναδ&ν ΓΛΛΐκώτί()θ?, έν Σχάρτ^ι δε χαρτε^ίαν χαΐ 
άψέλειαν ίτατ^ιδενων ένίχα τονζ Αάχωνας^ τίπε^ηί^εν 
$ε καΐ τήν τών Θρακών άχραχύποβίαν. τήν 6\ αντον 

ο γνναΐκα πετρών ώς ετερο$ επεμφεν αύτ^ χιλίονζ ^α- Ι 
ρειχονς. χάλλι6τθζ 6ε ών τήν μορφ^^ν χόμην τε ^τρεφεν δ 
έπΙ πσλύ τΐίς ηλιχιαζ χαΐ υποδήματα παραλλαγμένα 
εφόρει^ ίϊί άπ' αντον ^Αλχιβίάδεζ καλείται. Ζτε δε χορη- , 
γο£η πομπενων έν πορφνρέδι είβιών εΙς το ϋ'εατρον, ■ 
^&ανμάζετο ον μόνον νηο τών ανδρών άλλα χαί νπ6 
τών γνναικών. δώ χαΐ Άντιϋ^ένης 6 Σωχρατιχόξ 10 
ώζ δή ατ>τί)ζ αυτόπτης γεγονίοξ τον Άλχιβιάδον ίϋχν- 
ρον αύτον καΐ άνδρώδη καΐ άπαίδεντον καΐ τολμηρών 
και ώραΐον ^φ' ίιλικίαζ ζπάβη^'} γενέβ^^αι φηΰίν. εΐζ 

ά δ\ τάζ άποδημίαζ ολογ£ βτελλοιτο, τεύΰαρβι τών βνμ- 
μαχίδων πόλεων &6περ %εραπαέναΐ2 έχρητο. βxην^ιν 16 
μ^ν γαρ αντώ Περΰιχ^ν ^πηΰόον ^Εψέϋιοι^ τροφ^]ν δε 
τοις ϊπποΐζ αντον Χΐοι παρεΐχον^ ίερεΐα δ\ παριβταβαν 
ε£ζ τάζ ϋ^ιβίαξ χαΐ χρεανομίας Κνζιχηνοί^ Αίσβιοι δί 
οίνον παρείχαν καΐ τά άλλα τά προς τήν κα^' ημεραν 
δίαιταν. άψικόμενος «ϊ' ^Αχ^ήνη^ιν ΐξ ^Ολνμπίας δύο 20 
πίνακας άνε&•ηκεν, Άγλαοφώντος γραψήν ^^ν δ μεν 
εϊχεν Όλνμπιάδα χαϊ Πν&ιάδα ΰτεφανονΰας αυτόν, έν Λ 
δΐ %-ατύρω Νεμέα ^ν καθήμενη χαϊ έπΙ τών γονάτων ■ 

β αίίτιις ^ Αλκιβιάδης^ χ&λλίων φαινόμενος τών γνναικείων 
προϋώπων. χαϊ Στρατηγών δ\ ετι χαλ^ϊς είναι τ^%•ελεν' 25 1. 2 καΐ άΰψάΧιιαν ΑΈ,: οοΓΤ. ΗβτηβίβΓίι 4 ίοΓί;. ώ^ ίτ«ρο$ 
<ώ»^ 7 άλν.ι8ιάϋης Ε, οί. ΡοΙΙ 7, Θ9 8 ιίαιων ΐοΓί;. βίοβκβιη» 
ΓΙ 0)8 ίΐί Κ; ω? αν ΑΕ 12 ίΊϋίαίάενεον Όαίβο, αΐ νΙάβΙιΐΓ 

(ορΗϊηίί< ίν8ίακίτ« εταάϋηηι) 13 πάΰΐ^ζ Β,άά. Κ, οΓ. Ρΐυΐ. Αίο. 1 
17 κίοί ΑΕ: οογγ. Οαβ οοΠ. Ρΐυΐ. ο. 12 23 Νψίάξ Ύ&]^\ 4 ΤΒ 179 άβπ^δα γοην ύχεν εκ %^ν6ον χαΐ ελέφαντας ίτΐϊτοιίί- 

ί μεν^ην^ εφ* ^ς ^ν έπί^ημον'Έρως τίειραννον ήγχνλημενος. 
έπικωμάΰαξ ίε ποτέ ύ)ζ"ΑνντΌν έραύττ^ν ^ντα καΐ πλον- 

\ βίον^ βννετίίχωμάζοντος αντψ των εταίρων ένόζ θρα- 

5 ούλλον (τών πενήτων δ' οντοζ ^ν), προχιών τω Θρα- 

βνλλω τά 'ίιμ^βη τών ποτηριών των έπΙ τω χνλικειω 

προκειμένων έχέλεν6ε τον£ «χολοΐίΐΐΌνί άποφέρειν προζ ί 

τον ΘράΰνΙλον εϊ^^ οντω ψιλοφρονηϋάμεΐ'Οξ τον"Ανν- 

] τον άπηλΙά06ετο. 6 δΐ "Άνντο^ πάνυ ϋεν&ερίωζ καϊ 

!ΐΟ ερωτικώς^ λεγόντων τιν&ν ώς αγνώμονα εΙ!η πεποιιιικωζ 
^Αλκιβιάδης ^ *ού μά ζίί", £φη^ άλλ* ενγνώμονα' έχων 
έ^ουβίαν άπαντα λαβείν τά ^μίβη κατέλιπεν.' 48. Αν- 
ΰίας δϊ 6 ^'ήτωρ περί της τρνψής αντον λέγων φη- 
6ίν (£γ. 8 Τογ)* ^^ έκχλενύαντες γάρ κοιν^] ΆΙζίοχος καΐ 

15 ^Αλκιβιάδης εΙς Έλλήβποντον ίγημαν έν Άβνδω δύο 
Ζντε Μεδοντίδα τήν Άβυδηνί^ν καΐ ^ννωκείτην. ίπειτα^Βδ 
(κντοΐν γίνεται ϋ-υγάτηρ., ην ονχ άφαντο δννα6%•ΰίΐ γνώ- 
ναι ό^τοτί'ρου είγι. έπεί όΐ ην άνδρίίς ωραία, ^ννεκοι- 
μώντο χαϊ ταντη, χάί εί μίν χρφτο κα\ ίχοι Άλκιβιά' 

[ΪΟ δης, ^Αί,ιόχον έ'φαύκεν ειναί ^νγατέρα' εί δ\ *Α%ίο%ος^ 
Άλκιβιάδον.* χεκωμωδψαι δ^ καΐ ύίτό Ενπόλιδος 

Ι ώς [καΐ] άχόλαβτος πρ^^ς γυναίκας εν Κάλαξιν όντως 
(1 300 Κ)• 

^Αλκιβιάδης έκ των γυναικών έ^ίτω. Β. τί ληρεϊς\ 
15 ο^ οίκ€(δ' έλ^ών ττ^ν βεαντον γνμνάϋεις δάμαρτα\ Ι) 
χαΐ Φερεχράτης δέ φηΰιν (ίΐ>. 194)• Ι 1 χ^ναίον Α: οογγ. Ε 6 τίνΐιν,ίωι Α; αοττ. Μαβ 8.9 τ6ν 
"Ανντον Μυβ: τόν κντόν Α 9 8^(1 ιηθίίιΐδ Ιιββο ΡΙαί. ο. 4, 

Ιαηιβη ΓογΙ.. ο δ1^ ["^νΐτοβ] 11 εύγνωμονίστΐΐτίχ• ίχων γάς έξον- 
σίαν Ε 16 μ(δοντιά&α ΑΕ: οογγ. XIII ρ. δ74ά νΐΑ%^«ΐ^ 
δκχγνώναι 22 χαΐ άβΐ. Μβΐη 
180 ΙΒ ούκ ών άνίιρ γά^ 'Αλχιβιάδ'ης, ως ίοχίΓ, άί^ρ έότί νυν. οίτΐαύών των γνναίχών 
6 ν Σπκοιττι δε ών Ιφθίί^ε τ>)ν "Αγιδοζ του βαβιλεως 
γυναίκα Τίμαιαν. ίηί•Ίίλ'ϊ}ττ6ντων δ' αντώ τίνων ονκ 
άκραβίαζ ένεκεν 6ννελϋ•εΐν §φ•η, άλλ^ ϊνα 6 γενόμενος 
ί'Ι αντον βαβιλεύβτ} τε τ^Ι^ Σ!π€ίρτηζ καΐ μηχ^τι λέγων- 

ται οί βα€ΐλεΐ3 άφ' Ηρακλέους «Λλ' «λ' ^Αλκιβιάδον. 
ΰτρατηγών Οϊ δυμπεριτίγετο αντώ τι^ν τε Ααίδοζ τΤίζ Κο- 
ριν^ίαζ μητέρα Τψάνδραν καΐ Θεοδάτην τί^ν ^Αττιχήν 
έταίραν. 49. μετά δΐ τήν φνγ7)ν κνρίονς Ά&ηναίονζ 
ποιήβαζ τον ΈΙΙηβπόντον χαΐ πλείονα τών πενταχιΰχί- 
λέων Πελοτίοννηβίονζ λαβών άνε^εμψεν εί^ τάζ ^Α&ήναζ. ■ 
κατιών τε μετά ταντα εις τήν πατρίδα έΰτεφάνωϋε τάς 
Άττίκάζ τριήρεις ^αλίώ χαΐ μίτραις και ταινέαις^ κα\ 
άνΰίψάμενοζ τάζ αιχμαλώτους ναϋξ 'ηχρωτηριαβμενας 15 

ά εΐζ διαχοβίαζ [πηαγωγούς τ& ϋγων ΰχύλων καΐ 3πλων 
Λακωνικών χαϊ Πελοποννηΰ ιαχών μεύτάζ εέβεπλει, ή 
άέ τριήρης εφ' ^5 αυτοί χατέτίλει βεχρι μ^ν τ&ν 
κλείθ^ρων τοΰ Πειραιέως -προέτρεχεν οίλονργοίς Ιϋτίοΐξ• 
ώ$ ί' ^ντοζ ^ν χαΐ τάς κώπας ίλαβον οί έρέταί, Χρν- 
ϋόγονοζ μίν 7}ϋλει το τρίϊ^ριχόν ένδεδυχώζ τήν ΠνΟ-ικήν 
ύτολήν, ΚαΙλίΛτΐίδηζ ί' δ τ9α;)/βϊά6ί έκελενε Γϊ}ν άπό 
τ^|ς ΰχηνήζ ϋτολι^ν -ίιμφιεϋ μένος, δώ χαΐ χαριίντωξ 
ΒΪπεν τι^' "οντ^ ϋίν δύο Ανΰάνδρονς 'ϋπ'ήνεγχεν ή Σπίίρτη 

θ οΐττ' &ν δν ^Αλχιβιάδας Ά&^ήναι/ έμψεΐτο δε Άλχιβιά- 25 
δηξ τόν Πανϋανιον μηδιύμον χαΐ χα^ομιλών Φαρνά- 1 δοϋΒΐν Ε 8 αντώ οιη. Ε 1θ8(ΐ(ΐ Ιιαεε θχ Οαήάθ, 

οί. Ρΐΰΐ. Αίο. 32 13 'ίοΓί. κατιών ίέ μετά τανχα <^κ^γ05> 

19 προΰΐτρεχίν Α: οογγ. Ε 22 άτίο Κ: Ιιζι λΕ 23 δώ: 

ύαθο αοα £?οίΐ36ί•θΰί, οΓ. Αβί ν. 1ι. 11,7 %\ ΡΙαΙ. ε. 16 ΙΜ 181 '.ζον τ^|ν Πΐρϋίχτιν ΕνεδνΕτο 0τολην χαί τήν Πε^βιχ'ίιν 
εμαΟ^ε ψωνήν^ χαϋ-ά^ερ καΙ Θεμιατοχληξ. 

50. ^άονρίζ ό' εν τ|/ όεντίρα χαϊ ΐέχοϋττι των 
*ΐ6τορίών (Ρ Η Ο II 477) "^ Παν&ανίκζ μεν, φηϋίν^ δ των 
Σπαρτιατών βαΰιλενξ χαταΟ^εμενος τον τίάτριον τρίβωνα 
τήν Περ^ικ^ν ενεδνετο στολ'^ν. ύ ίέ Σικελίας τύραννος 
^ίοννβως ^νϋτίόα χαΐ χρν0ονν βτεψανον έπΙ περόνη 
μετελάμβανε 'τραγιχόν. '2ίλε^ανόρος ί' ώς ττ^ς *Αϋέας ί 
εχνρίενύεν Περϋίχαις έχρψο στολαΐς. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5^ 

,ίύπάντας νπερύβαλεν τήν μ\ν γάρ νπόδεϋιν τ^ν εϊχεν 
χατεβχεναζεν έχ πολλον δαπανι^ματος' ην γάρ χατά 
μϊν τό ΰχτίμοί ττίς έργαΰίας 0χε$ί>ν έμβάζ•ης πίλημα 
λαμβίΐνων της πολντελεδτάτης πορφνρας' τούτω δΐ 
χρν0ον τίολλ'^ν ίννψαινον ποιχιλίαν δπιύω χαί ^μπρο- 
1δ ϋ&εν ίνιέντες οΓ τεχνΐται. αί δ\ χλαμύδες αντον ^ϋαν 
^ρφνινον έχονϋαι το φέγγος της χρόας^ τό δΐ παν 6 
πόλος ίνύψαντο χρνϋοϋς άΰτερας έχων χαΙ τά δώδεχα 
ζώδια, μίτρα δΐ χρνύάπαύτος ^ν, <('ί|)> χανβίαν άλονργη'(>Μ 
ονδαν ^βφιγγεν, έπΙ το νώτον ψερονϋα τά τελενταΐα 

: 20 χαταβλ'ήματα των υφασμάτων, γινομένων δ\ των Δη- 
μητρίων ^Α^ν^ϊ^ΰιν ίγράψετο ίπϊ τον προύχηνίου έπϊ 
της Οικουμένης οχονμενος' 

Ννμφις δ^ ό "Ηρακλεώτης ίν εχτω τών περί της 
πατρίδος (Ρ Η α ΙΠ 1&) ' ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, φη0ίν, 6 περί Πλα- 
ταιάς νιχή&ας Μαρδόνιον, τά τί^ς Σπάρτης ε^ελ^ων 
νόμιμα χαϊ είς ^περηφανίαν έπιδονς περί Βνζάντίον 1 ίνίδ'ύαατο Ε 7.8 ίπΐ ιίεςόντ) μιτ. τρα^ί.Ηίίΐ' τεΛ^ οογ- 
ηιρίβ,, τίάβίιΐΓ ^7^^Λόςτ^^ιμιχ ΐηβββθ, αι. Ββ^ΐτ. β,η, 884, Ιό 10 ύπΐς- 
(βαλίΐ Ε 11 ΓθΓΪ. ■κατϋΰ'κενάξετο 12 πίλημμα Α: οοπ". Μαβ 

15 α η Β, ίΰϋ χλαμν^ τβΐ χλανίς ς[α3ιΐη ίϊϊεΐΐι ΡΙΐΛ. Ώςτίχ. <ι. ^ν 

16 τό δΐ η&ν τεγΙλ ΒηβρβΰΪΒ, 18 ^ν, τ^ δοΚτίτ: ¥ΐ* έ*. 

ι ι διατρίβων τον χαλχσνν κρατήρα τον άναχείμενον τοις 
0•εοΖζ τοίζ ίπϊ τον ΰτόματοξ ιδρυμ^νοΐζ, δν ετι καΙ 
ννν είναι βνμβαίνει^ ^τόλμηΰεν ίπιγράφαι ώξ αύτό^ 
άνα&είη^ νπο^εΐ^ τόόε το επίγραμμα, δια την τρνφήν 
χαΐ νπερηφανίαν έπιία^όμενο^ αντοϋ' 

μναμ άρετ&ξ άνε^ηχε Ποβειδάωνι αναχτι 
Πανΰανία^^ ^ρχων Ελλάδος ενρνχόρον, 

πόντον ί% £ΰ|ίίνου, Λακεδαιμόνιοί^ γενοζ^ νΓοξ 
Κλεομβρότον^ αρχαίας ^ΗραχλΕος γενεάς/ 
δ1. έτρνψηβεν δΐ χαΐ ΦΑΡΑΞ ό Ααχεδαιμάνιος^ ώς 
Θεόπομχος ίν τ]] τεϋϋαραχοβτΐ} ίϋτορεΐ (ΓΗΟ Ι 314)* 
χαϊ ταίς ηδοναΐς ούτως άδελγώς εχρήβατο χαΐ χύδην 
ωβτε Λολν μ^ίλλον δια τι^ν αίτίαν τκντην αντον νπο- 
λαμβάνεβ&αι Ι^ίχελιώτην η διά την πατρίδα Σπαρτιάτην. 
εν ό^ τ^ νβ' φηΰΐν {Μ± 322) ώ^ ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ ό Αείχων Ιδ 
άτΐοότάς της πατρίου όιαίτ^^^ βννη^ίό^η γενικώς χαΐ 
μαλαχώς' διόπερ ονχ ηδννατο τον οΐ'χοι βίον νπομενειν, 
αλλ* εϋπονδαζεν ζΐίεΐ δι' άχραϋίαν εξω διατρίβειν. χαϊ 
Ταραντίνων Λρεύβενΰαμενων περί ύνμμαχίας εοπενΟε 
βυνε^ελ^εΐν αντοίς βοη^ός' χάχεΐ γενόμενος καΐ εν τω 
πολεμώ άποΟ^ανών ονδε ταφής χατηξιώϋ^η, χα^τοι Τα- 
ραντίνων πολλά χί»ία«τα υποσχόμενων τοΙς χολεμιοις 
νπερ τον άνελεΰ^αι αιηον το ϋώμα. Φνλαρχος δε 
εν τχι ι' των Ίΰτοριών (Πχ 338; Θραχών ςρί^σι τών κα- 
λουμένων Κροβνζων βαϋιλέα γενεοϋ^αι, ΙΣΑΝΘΗΝ, τρνφγι 25 
πάντας τονς χαθ' εαντον νπερβαλλόμενον. ΐ^ν δ\ χαϊ 
πλονϋίος χαϊ καλός, εν δε τί) δεντέρα καΐ είκοϋτ\ι δ 
αύτος (ϊΙ>. 345) πΤΟΛΕΜΑΙΟΝ φηόι τον δεύτερον Αιγύ- 1 τον χαλν.ονν τον άνατίΒίμίνον χρατήρα Α (τον χαίπουν 
Ποαιιδωνος κρ. Ε): ίΓ&ηδρ, Κ 4 άνα^^Ις νπο&ίίς Α: οογγ. 

ΤνίΙαηι Ιδ τ^ι δεντύ^ι ■πεντην.Όΰτΐμ Α 16 ανναΟ^ίϋ^ Ε ΙΒ 183 χτον βαβιλεύϋαντα^ πάντων ΰεμνότατον γενόμ>£νον τών 
όνναδτών οοαΐ ηαιδΒίαξ ει τίνα χαϊ αίλον χαϊ «ΐ^τόν 
έπιμ,ελΐ]0^ίντα οντω^ έ^αηα,τ^}%ΐ]ναι τϊ)ι/ διάνοΜν χαϊ 
δίαφ&αρήναι νπο τήί άχαίρον τρνφηζ ωΰτί τον τιάττα 
Β χρόνον νπολαβεΐν βίώόεΰ^αι κ«1 λέγειν 8τί μόνοξ εϋροι 
τ»)!* ά^αναΰίαν. κατατεινόμενον ονν νπί) πο&άγρας 
πλείονζ ημέρας^ ως ποτ ονν έρράιΰεν χαϊ κατεΐόεν 
όιά τίνων {ηζολαμΛάδ'ων τούζ Αίγντίτίονξ παρά τον 
ποταμόν άριβτοποιονμενονζ χαϊ τά τυχόντα προΰφε- 

10 ρομε'νονς επί τε τηζ ίίμμον χν&ην έρριμμίνον^^ είπεν' 
*ώ τάλας ίγώ^ τό μι^όέ τούτων ενα γενεΰ9αι,* 

52. περί άϊ ΚΑΛΛΙΟΥ καΐ των τούτου χολάχων ί 
φ^άνομεν χαϊ πρότερον είπόντεζ' άλλ' έπεί καινώζ 
Ήραχλείόη^ ό ίΐοντιχοζ έν τω περί Ηδονής ιΰτορεί 

16 περί αύτοΟ, άνωθεν άναλκβών διτιγί^ΰομαι. *δτ£ το 
πρώτον είζ Εϋβοιαν εϋτράτενΰαν οΐ Πέρβαι^ τότε, ώ^ 
φαβιν^ Έρετριενς άνήρ ^ιόμνηβτο^^ κύριος εγένετο των 
τον βτρατηγον χρ^ιμάτων, ετνχεν γάρ εν τω άγρώ τω 
έχίίνον βχηνών χαϊ τά χρήματα είξ οΓίίΐίίμίί τι ^έμενοζ 

ίο τ^ς οίχίαζ^ τελεντΎΐΰάντων $% πάντων όιε'λα&εν ίχων'ο^Ί 
ό ^ίόμν^υτοζ το ;ι;ξ>υ<ίί.'οΐ'. έπεΙ δ^ πάλιν ό των Περΰών 
βαοιλε'ύς άπέοτειλεν ιί^ τήι/ "Ερετριαν ΰτράτενμα, προο- 
τά^αζ άνάύτατον \γΕνέβ%•αι\ ποιΐραι τί)ν πόλιν, είχό- 

8 οί. ΧΤΙΙ ρ. 690ο Ισφάλλίχο την '^νά>μψ 7 ποτ' άνερ- 

ρά<:0( Μθίιι ίψάϊοίν Α ίρ^^άιζε Ε πατίδίν Α: οοιτ. Ε 

7.8 ϊϋτί. κατίίίίν όιαπεινών, ΐ-υπι νηοΐαμπάϋων ίαίβφιητα Θ99Θ ηοη 
ρθΓΒααβίΙ ΗΗ.αρ<.ίϋ8 ορ. III &β9 11 ροβ^ήβ οοιηίοι νβΐ'Ιια β^ηο- 
νϋ Η3.αρ^ 12 9ίΐ αβ Οο,Πϊβ,θ ίκίαίπΐοτϋου β ηβ βο ςαίιΐίηι Ιοοο 
άίχΐΐ; (^αο Λβ Η.(1ιι1ιΐϋοιιβ βχ ρΓοροΒΪΐο β^ΐί, (VI οειρ. 53 Βί^ίΐ) ; 
ροίββί ΒΒ,ηβ Ο&ΙΙΐήβ ΘΧθίηρΙϋΐιι ϊηίβΓάίϋΒββ, 8β<1 ρΓοΙϊΒΐίϊΙϊυβ ββί 
Ιΐ8,βο Οίΐιηία ηοη Αϋιβηαβΐ νβΓίια β83β, ββά βϊυβ ουΐα» 1ΐΙ)Γαιη 
πίρΐ παΐϋίΐ&ς τ^νφήζ ϊΐΐθ οοιηρϊίΕνίΙ; 23 γίνίσθαι ΑΛ. Ώ\^ 

ηοίήοαι άβ\. 8ο1ην 184 ΤΒ τωζ {^Λε^ετί^εντο 8ΰθί χργιμάτων τ^νπόρονν. οι ονν 
χϋίταλελΐίμμίνοί της τον ^ιομνήϋτον οίχίαζ παρ* Ίτΐτεό- 
νίχον τον Καλλίον τον "Αμμωνα έπικαλούμενον ν%- 
ε%έ^εντο τά %φ\μαχα είζ τάς ^Α%ιίιναζ^ χαΐ άναΰχενα- 
6&έντων -ϋπο τών Περσών άΐίάντων ζτών} Έρετριϊων 

\ί χατέϋχον ο^οι τά χρήματα τεολλά ^ντα. &βτ£ *Ιππό- 
νιχθ£ ό άπ' έχείνον γεγονώζ του τήν παρακατνί^ήχην 
λαβόντος ϊ^τηΰεν Ά^ηναίονζ ττοτ^ έν άχροτΐόλει, τόπον 
ϊν οίχοδομήβηται τοΐζ χρήμαβιν δπον ΧΗβεται, [λέγων] 
ώζ ονχ άβφαλεζ 6ν έν ίδιωτιχ^ οΐχία %ολλά χρίσματα 
είναι, χαΐ εδοβαν (α.ν)>Ά%^γ^ναΙοΓ νονΟ-εττι^εΙξ δ' νπό τών 
φίλων μετενόηΰεν. τούτων ονν [δντων] τών χρημάτων 
Καλλίαζ χνριος γενόμενος καϊ προξ -ήίονήν βιώβας — 
%οϊοι γ€ΐρ ου κόλαχεξ ί] τί πλη^Ό^ ονχ εταίρων περί 

ο αύτον ^(Τ«ν, ποίας δ% δαπανάς ονχ {^περεώρα *χεΐνθζ — 
άλλ' ομωξ είζ τοιϊοΰτον αυτόν περιεϋτηβεν δ περί ήίονήν 
βίος ωϋχε μετά γραδίον βαρβάρον διατελεΐν ήναγχάϋϋ'η 
χαΐ τών άναγχαίων τών χα&* 'ίιμεραν ένδε7)ς γενόμενος 
τόν βίον έτελεύττιβεν. τον δ\ Νιχίον^ ψηΰί, τον Περ- 
γαΰ-η^εν πλοντον ι} τί)ν ^Ιΰχομίίχον τίνες άπώλεβαν; 
ούχ Αύτοχλέης χαΐ Έπιχλε'ης^ οΓ μετ αλλήλων ζην προ- 
ελόμενοί χαΐ πάντ' έν έλίίττονί ποιούμενοι τ•ης ήδοντίς, 
επειδί) πάντα κατανάλωναν^ χώνειον πιόντες αμα τόν 
βίον έτελεύτηβαν^' 

ά 53. περί δ^ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τον πάνυ τρυφης 5 των αάά. Μαδ 9 λέγων άβΐ. Μρίιι 11 αν β.άά.'^ϊΐΒ.ιη 
12 όντων οηι. Ε, τοΰοντίον ονν όντων Μθϊπ, νίχ ΓΒοίβ 143γι(ι 
ΟΓδϋο ϊητϊΐ,ο δΟΓΪρΙΟΓθ 8.ιΐ8,οο]υϋι& 16 κ^Γνοε Α 16 ί/ί 

άΛΟρίκν πε^ΐίΰτησεν Αβί. ν. 1ι. 4, 23, εις χοοοϋΐον ανι6ν ζάηο- 
ρ^ίίί) ΓθοΙβ ορϊηοΓ Μβίη 23 χωνιαν Α: οογγ. Ε 24 Ιτελεν- 
τησαν 8ϋ1η^: χατανάλαΐΰίίν• ^τίλεύτηοαν Α {άηϊ&ανον Ε), όοσττΐρ 
/« σνμποϋΐου άχίλύϋαντο Αεί 15 Ι 
ι 

25 

Ι "Εφιππος μ^υ 6 Όΐύν^ιοζ έν τώ πΒ^Ϊ τ^ζ^Ηφαιύτίω^ 
νοξ χαΐ *^4λε^άνδρον Τελεντηζ (βογ, ΑΙ. Μ. ρ. Ι2δ) φηδιν 
δτι Ιν τω παραδιιαω εκείτο ίώτώ %ρν6ον£ %ράνο^ καΐ 
χλΐναι άργνρύποδεζ, έφ' ών κα^εζάμενο^ ^χ^ημάτ^ξδ 

' 5 μετά τών εταίρων. Νικοβούλτι δε ψηβιν (ΛΜ ρ, 167) 
ΟΤΙ τεαρά το δεΐτίνον πάντεζ οί άγωνιβταΐ εΰπονδαξον 
τέρπειν τον βαΰΐλεα καΐ οτι εν τω τελενταίω δείπνφ 
αντος ϋ Άλε^ανδρο^ έτΐειΰόδιόν τι άπομνημονενόας έχ 
τ% Ενρίΐίίδον Ανδρομέδας ήγωνίϋατο χαΐ τον ίίχρα- 

10 τον προ^μως προπίνων χαϊ τονζ κλλουϊ 'ήνάγκαζεν. β 
^ΕφίΤίτίοζ δε ψηϋίν Ο. β. β) ώς 'Αλεξανδροζ χαϊ τάζ 
ίεράζ έβ^ητας έφόρει εν τοΐξ δείτΐνοΐξ, 6τΙ μϊν τήν 
τον "Αμμωνο^ πορφνρίδα καΐ περισχιδείζ χοίί χέρατα 
χα&άχερ ό ^εός^ οτε δε τήν γ^^ '^ρτεμιδος^ ην χαϊ 

Ιγ15 έχΐ τον άρματος έφόρει τίοΐλάχις^ ί'χων τήν Περβικήν 
(ίτολην, νποφαινων άνωθεν τών ώμων το τε τό^ον χαϊ 
τήν ΰιβννην, ενίοτε δΐ χαϊ τϊ)ν τον Έρμον' τα μίν 
άλλα ύχεδον χαϊ «β#* εχά<ίΐην 'ίιμέραν χλαμύδα τε 
πορφνρίίν χαϊ χιτώνα μεϋόλενκον χαϊ τήν χανύίαν 

('ΪΟ εχουΰαν το διάδημα το βαύιλιχόν, έν δ^ τί] ϋννονϋία ί 
τά τε πέδιλα χαΐ τον ττ/ταίϊον ετά τ]] χεψαλΐ] χαΙ το 
χηρνκειον έν τι} χειρί^ ηολλάχΐζ δί χαϊ λεονττίν χαϊ 
^όπαλον ω^ηερ ό Ήραχληζ. τί ονν ^ανμαϋτον εΐ χαϊ 
ίίβ^' ήμας Κόμμοδος ό αυτοκράτωρ έπΙ τών δχτί}μάτων 

\%δ παραχείμενον είχεν το Ήράχλειον ρύτιαλον ■ϋπεΰτρωμέ- 
νηζ αντω λεονχγις καΐ Ήραχληζ χαλεΐϋ^αί ί^^ελεν, 
Άλεξάνδρον τον Άριβτοτελικοϋ τοβοντοΐζ αντον άψο- 
μοιονντος θεοΓ?, άτάρ καΙ τγι *Αρτεμιδι\ ^ρρανε δ^ ά 

Η 8 μνημονΒνΰίίζ Α: οογγ. Κ 13 ΧΕριαχιδί^ Ε 18 ϋχΐδον 

καθ" ί-Λάστην Κ 21 8ϋ[ ϊ. &. ΜθΓϋπήϊ ΙΐΒ,Ι^ΐΐϊΐβ , οΓ. τ. 17 

28 ^ςανί Α Ι'ρρανρ Ε ΆλεΙανδρος χαΐ μ^ύρω ΰΛονδαίω χαϊ οϋνα εύώδεί το 
δ38^«3Γ£Οοι/. ^θυμχατο ό^ αντώ ϋμνρνα χαϊ τα δλλα -θν- 
μΐίϊμκΓβ• ευφημία τε χκΐ ^ίγη χατΐΐχΐ πάιηαζ {^πο 
όεον£ τούζ Λαρόνταζ. άφόριμος γαρ ^ν χαϊ φονιχόξ. 
έδάχει γαρ είναι μελαγχολιχόζ, έν Έχβατάνοις δΐ ποι- 
'ί'ΐΰας χώ ^ιοννΰω %ν6ίαν χαϊ τίάντων δαφιλώι^ έν τί] 
%οίν^ παραΰΧΒναΰ^δντων, και Σατραβάτηζ 6 ϋατράηηξ 
τούζ όχραχιώταζ είϋτία6ε πάντας. ά^ροιδ^εντων δ^ 
Λολλών έτίΐ την %έαν^ φη^Ιν 6 "Εφιππος ι1. β. θ), χψ 
ρνγματα εγίνετο υπερήφανα χαΐ της Περδιχης ύπερ- Ι 
Ι) οφί'ας αυθαδέστερα, άλλων γαρ άλλο τι άναχηρυττόν- 
των χαϊ ατεφανονντων τον Άλεξανδρον, εΙς τί§ τών 
δπλοφνλκχων νπερπεπαιχώζ πα^αν χολαχείαν χοινω- 
αάμενο^ τω '^Ιλε^άνδρω εχέλευΰε τον χήρνχα άνειχεΐν 
οτι "^ Γόργοζ ο όπλοφύλα^ '^λί^ανόρον "Αμμωνος νίί)ν Ι 
6τεφανοι χρνϋοΐζ τριΰχιλίοίξ^ χαϊ όταν ^Α%Ύΐνας πολίορχΐ]^ 
μνρίαΐξ πανοπλίαΐξ χαϊ τοΐζ ΐϋοίζ χαταπελταΐζ χαϊ 
χαίίι τοις αλλοΐ£ βέλεΰιν εΙ$ τόν πόλεμον ίκανοΐζ. 
54. Χάρηζ δ' ίν τ^ δεχάτΐ} τ&ν περϊ Άλεξανδρον'Ιβτο- 
ριών (δΟΓ. ΑΙ. Μ. ρ. 118) 'δτ£, φηβίν^ εϊλε ^αρεΐον, γάμονζ 
ο 0ννΒτέλε(3εν εαυτού τε χαϊ τών άλλων φίλων, ένενι^χοντα 
χαϊ δύο Ο^αλάμουζ χαταΰχεναβάμενοζ έν τώ αύτώ τοΛου» 
^ν ίΙ ό οΓκο ί εχατοντάχλινοζ^ έν φ έχά&τη ^ν χλίνη χεχο- 
Ομημενΐ} ΰτολΐ} γαμιχΤ} εΐ'χο<5ι μνων αργυρά ' ί) δε αυτόν 
χρνβόποχ'^ς ί/ν. ϋνμπαρέλαβεν 01 ίΐ'ί τό ϋνμπόίίιον χαϊ 2δ 
τού? ίδιο^ένου§ ί^παιη^αξ χαϊ χατέχλινεν άντιπροϋώπονζ 
έαντώ τε χαϊ τοΐζ αλλοΐζ ννμφίοίζ^ τήν δΐ λοιπήν 

3 (νφ-ημία ίέ Ε 6. 7 Ιιαβο ΙηΛ&ίΛ βϊ ιπιιΗΙηι 7 4β 

88ΐίΐίΐΙΐΒ.^β οί. (τυΐβοΐιιιΐκΐ Οθβοΐι. ΐΓαη3 ρ. 20 13 6πίσϋ•οφνΙά- 
κων Δ: ΟΟΓΓ* 8ο1ιν 16. 17 Γογϊ. πολιος*ήΰΐ} (ίιοο ΛΥΠαιη}, 

ζ^ϋτεφανώσα^ μυρίαις 24 άργν^&ι Α : οοττ. Ε> άςιγΌςόπονς Αβί. 
ν.Ιι 8, 7 27 ^ί Κ:« ΑΕ ΙΕ 187 δνναμιν πεξήν τε καΐ νανχΜ^^ν χαΐ τάξ πρεΰβείαξ χαΐ 
τους παρεπιδιιμονντας εν τί/ αϋΛΓ;. κατεΰχεναατο δϊ ά 
6 01X03 τίολντελώς καΐ μεγαλοτερεπώζ ίματιοί^ τε χαΐ 
6θτ>νίθΐ$ πολντελεΰιν, νπο δε ταντα πορφνροΐς και 
φοίνιχοΐζ χρνΰονφεϋιν. τον δε μενειν τήν βχηνήν 
{ίπέχειντο κίονες εΙκοΰΐίΛΐΙχείζ περίχρνΰοι χαΐ δίκλινοι 
χαΐ Λερίάργνροι. υιεριεβεβλ'ίΐντο δε εν τω περίβό?.(ρ 
πολντείεΐζ ανλαιαι ζωωτοί καΐ διάχρνβοι^ κανόναζ 
εχονϋαι περίχρνΰονς χαΐ περιηργύρον^. της ί' ανληζ 

ίΟ 7}ν το περίμετρον ΰτάδιοί τέβύαρες. έγίνετο δϊ τά 
δείπνα προς όάλπιγγα τότε μίν Ιν τοις γάμοις, χαΐ 
&λλως ό* αίΐΐ οτε τνχοι οπονδοποιον μένος ^ ώϋτε π&ν β 
είδέναι το 6τραχ6πεδον, έπΙ πέντε δε ημέρας επετε- 
λειί&τΐΰαν οΓ γάμοι ^ καΐ είειτονργηΰαν πάνν πολλοί 

15 χαΐ βαρβάρων καί Έλλ'^νων^ χαϊ οί ά^ό τ^ς ^Ινδι,χχις 
%'αυμΌίτοποιοΙ ηΰοίν διαπρέποντες . . • Σκύμνος Ταραν- 
τίνος καί ΦιλιΟτίδης Συρακόβιος Ηράκλειτος τε δ Μι- 
τνλ7]ν(ίΐΌς' με^' οί)? έπεδεί^ατο φαφωδος'Άλε^ις Ταραν- 
τϊνος^ παρηλ^ον δΐ καί φιλοχι^αριύταΐ Κρατίνος 
Μη%-νμναΐος^ ^Αριϋτώννμος Αθηναίος ^ ^Α%•7ΐνόδωρος 
Τψος' εκιΰ-αρωδηβαν δΐ Ηράκλειτος τ ε 6 Ταραντΐνος ϊ 
χαϊ Άριϋτοχράτης δ Θηβαίος, ανλψδοί δί παρήλ^ον 
^ίονύαίος δ'Ηρακλεώτης, 'Τπε'ρβολος Κνξιχηνός' παρ- 
ηλ%•ον δΐ χαϊ αύληταί^ οι πρώτον το Πυ^ιχον ηνλψ 
<Χ«ν, εΐϋ-^ £ξίί? μετά των χορών ^ Τιμόθεος, Φρύνιχος, 
Καφιόίας, ^ιόφαντος, ^η δ^ Ενιος δ Χαλκιδεύς. χαϊ 1 ζΐΛπι•ΚΊ}ν ν.αΐ'} ναυτι^Λην Κ ίΐαΰβ ΑβΙΐαιίΟ 4 ντΐίατςωτο 
ϋ^ ττορφ. \νί1&ιη 12 ατανδοποιοίψενος Α: οογγ. ϋϊ 15.16 Ιί&βο 
810 ίβΐθ 0Γ<ϋηΒ,ηά& καί τ^υαν ΰιαΛ^ίποντίς οΓ άττ6 τήξ 'Ινάίκής 
^ανματοΐίοίϋΐ , ζτών ίέ "Ελλήνων^ Στίύμνος «τλ, οί. Αβίΐ&ιι 
25 αβ Τΐωοϋικο ϋΙ>ΐοΐηβ 6Ϊ. ΧΙΠ ρ. 666 α 26 ϋ%αφισίας Α, 

οί. XIV ρ. 629 1) ίκτοτ€ οι Λρότ^^ον χαλσύμενοί ^Ιιονναοχόλαχες Άλε- 
^ανόροχόλαχΐζ έχλήϋ'ηΰκν διά τάζ των δώ^ων ύπίρ- 
βολάς, ^φ' οϊζ χαΐ ίί^θ»; 6 Αλέξανδρος, ί^τνεχρ^^ίΐβαν _ 
ίέ τραγωδοί μΐρ Θεδΰαλος χαΐ Άΰ-ηνόδωρος χαΐ ^Αρι- ^ 
δΒθβΡΓοκ^ίτοί, χωμφδοί δ% Ανχων καΐ Φορμίων και ^Αρί- 5 
ΰτων, παρην δε χαΐ Φα0ίμη1θζ ό ψάλτι^ζ. οι δΐ %εμ- 
ψ^έντεζ^ φηΰί, ϋτεψανοί νπο των τζρεββεντών χαΐ των . 
λοιπών ταλάντων ^6αν μυρίων πεντκκια χι λίων,' 55. Πο- ■ 
λνχλειτος δ' 6 Ααριβαΐος έν τί] 6γδόΐ} τών Ίΰτοραον 
(βογ. αι. μ. ρ. 132) καΐ έτεί χρνβηί χλίνηζ κοιμάύ&αί 10 
φηϋι τον ^Αλε^ανδρον καϊ ανλητρίδας αντώ χαΐ αύλη- 
τά£ αΐεΐ επεϋ^αι επί το ϋτρατάΛεδον χαϊ πίνειν ^%ρί ^ 
1> ΤΎΐς εω. Κλέαρχος δ' έν τοΤς περί Βίων (ΡΗΟ Π 309) ™ 
περί Ααρείον λέγων τον κα^αιρε%•έντος ντίο τον Αλεξ- 
άνδρου ψηίίίν' ^ό Περβών ^«(ίίλίύί ά&λο&ετών τοις 15 
τά$ Ί)δονάς αντω πορίζονΰίν νπο πάντων τών ^ιδεων 
ήττωμενην απέδειξε τήι/ βαβιλείαν καϊ καταγωνιζόμενοξ 
εαυτόν ονχ ί/(?€I■ε^ο Λρότερον ί] το ΰκίίπτρον έτεροι 
λαβόντες άνεχηρνχ^η0αν.' Φνλαρχοζ δ' ίν τί^ τρίτιι 
χαϊ είχοΰτξι τών Ίβτοριών ιΓΕ&ΐ345) καϊ Άγα^αρχί- 20 
δη ς 6 Κνίδιοζ έν τφ δεχάτω %ερϊ ^Αβία^ (ΐΐ. ΠΙ 196) 
ο καϊ τους εταίρους ψηβΐ τους Αλεξάνδρου ι^περβαλλούβί} Μ 
τρνψτ] χρήΰαα&αι. ών εΙς ών χ(ά"Αγνων χρνύοϋζ ί^Αοΐ-'ί " 
έν ταΐζ χρηπισι [χαϊ τοις νποδνΙμαΰιν\ έφόρει, Κλεΐτος 
ί' ό Αευκος καλούμενος Ζτε χρηματίζειν μέλλοι^ επΙ 25 
πορφυρών ιματίων διαπεριπατών τοις έντνγχείνονΰιν 
διελέγετο. Περδίχχα δϊ καϊ Κρατερω ψιλογνμναΰτον- _ 
βιν ι^κολοΰΟ^ουν διφϋ^έραι δταδιαιαι τοΐς μεγέ&εΰιν^ ■ 

1 εηη ««1 Ιχτοίί — ό Άΐίξανδςος Ιΐΰοο ηοη βοο Ιοοο ροβίΐβ,, 
οΓ, ρ. 538 13 6 Γοιί;. ΦραΰίμηΙος Τίτΐ ροϊι\ΐ9 Φραϋίδτιμος 1 6 πορίζον- 
σιν Κ: γνωι^,Ιξοναιν Α Ε, οΓ. ρ. δ 14 θ β1;529ά 24 β1θ8Β8.αι ΛβΙ Κ ίφ* αϊς περιλαμβάνοντες τόπον έν ταΐζ καταΰτρατοπε- 
δΐίαις έγνμνάζοντο• ήκολονϋ-ει δΐ αντοΐς καϊ νητο^ιί^'^α 
πολλά τα τήν κόνιν κομίζοντα προς Τϊ)ν έν τί/ παλαί- 
βτρα χρείαν. Αεοννάτω 0£ κα\ Μενελάω φιλοκυνήγοις ά 

6 ονβιν ανλαΐαι ΰταδιων ίκοίτόν ι^κολουΐί'οι^ι/, αΐζ περι- 
ιατάντες τάς ^ήρας εκννήγονν. τάς δε χρνβάζ πλαχά- 
νονς κκΐ τήν %ρν0Ύΐν ^μπε?,ον^ νφ' ^ν οΐ Περβών βαβι- 
λεΐς ίχρημάτίζον πολλάκις καθήμενοι, ΰμαραγδινονς 
βότρνς ^χονύαν καΐ τών Ινδικών άν&ράχων άλλων τε 

10 παντοδαπών λί^-ων υπερβαλλόντων τοις πολνχελείαις^ 
έλάττω φηύΐν ό Φνλαρχος φαίνεδ^αι της καϋ'^ ημεραν 
εκάστοτε γινομένης παρ* ^Αλε%άνδρω δαπάνης, ^ν 
γάρ αυΓοί) ή ϋχηνί) κλινών ρ\ χρνβοΐ δε κίονες ν' 
κατεΐχον αύτην. οί" ίε ϋπερτεινοντες ονρανίΰκοι διά- β 

15 χρνβοί ποικίλμαβιν έχπεπονημενοι πολντελεϋιν έύκέ- 
παζον τον ανω τόπον, καΐ πρώτοι μεν Πε'ρααι ψ' μη- 
λοφόροι περϊ αντϊ}ν έντος είβτΎ^κεβαν πορφνραΐς καΐ 
μηλίναις εϋΟ^ηϋιν εί,γ^ΰκημενοι ' μετά δε τούτους το^όται 
τόν άριΌ-μύν χίλίο^, οϊ μεν φλόγινα ενδεδνκότες^ οι 

10 ί^ νύγινοβαφη^ πολλοί δϊ κ«1 κνάνεα είχον περιβόλαια. 
προειύτΊ^κεααν δε τούτων άργνράδπιδες Μακεδόνες πεν- 
τακόσιοι, κατά δ^ μ^σην τ^ιν ϋκηνίιν χρνσονς ετίθετο 
δίφρος^ εφ' ου κα^τιμενος ίχρημάτιξεν 6 Αλέξανδρος 
των σωματοφυλάκων παντα-φ^εν εφεΰτηκότων. ^ξω&εν ί 

Ρ δϊ κύκλω της βχτί}νίΙς το των ελεφάντων ^γημα διε- 
σκενασμίνον έφειστ-ήκει καΐ Μακεδόνες χί^ΑίΟΐ Μακεδο- 

1.2 -Λατοίοτςατοτΐεδιαίς Α: οοη*. Ε 6 ή ■θ-ιίρκ Ιιοϋ Ιοοο τϊ- 
ώβίοΓ Γβ§ΓΪο β88θ ιιίαΐ νθη&.1}ίΐιιίιΐΓ , ϋεΐθΓαηι οί. Ρΐυΐ. Δίβχ. 40 
9 Ιχούΰα^ ΑΕ: οογγ. δϋΐπτ, ί]ΐΐίΐβ θβουηίυΐ" οοιιορΊ,δΐ βτιηΐ;, οί, ρ. 
614 Γ 16 ίκπΐμπόμίνοι Α: οογγ. Ρ€ΐ•ϊζοηϊιΐ8 θχ Αβίΐαηί ν. ϊι. 9, 3 
βΐ Ροΐ^&βπΐ 4, 3, 24 20 ύσΰίνοβαψή Α: οογγ. Ε 21 αΓ 

άίίγνςάϋπιδίε Αθί {ηοη Ροΐ) 26 Ιφίστήκει Κ•. ϊ^οϊέ.Ϊλ 190 1Β νιχάξ ΰτολάς ίχοντεζ^ είτα μΰ()ίθί ΙΙέ^Οαι^ τό τε τήν 
τίορφνραν §χον πΜΐ^Οζ εις Λεντακοβίονζ ίξί/, οϊ^ ^Αλύ%- 
ανδ^οξ έδωκε ψορεΐν τήν (5τοΑι^ν χαύτην. τοβοντων 
δε ϋ^ντων χαΐ τών φίλων χαΐ των &εραΛενόντων ονδείς 
ετόλμα τίροβπορενεΰ^αι '^4λεξάνδ^ω^ τοιοϋτον έγεγόνει 
το 7€ερΙ αντον άίξ,ίωμα. ίγραψεν δί χαί ποτέ ^Αλέΐζαν- 
δ^ος \χαϊ\ ταϊς Ιν Ιωνία πόλεΰιν χαΐ Λρώτοΐζ Χ^Όι^, 
64θδΛ:£«>5 αντω τίορφνραρ άποδτείλωβιν. ^ϋ-ελεν γαρ τοϋζ 
εταίρονξ ατίαντας άλονργάς ένδνΰαι βτολάζ, άναγνω- 
α^είΰηζ δί τήζ έτίΐστοληί Χίοις παρ&}ν Θεόκρίτος 6 
βοφίστ•ίΐ£ νϋν έγνωχέναι ε'ψη το τεαρ* Όμήρω είρημε- 
νον (Ε 83)• 

ίλλαβε πορφνρεοξ θάνατος χαΐ ^αοΓρα κραταιή. 
56. ΑΝΤΙΟΧΟΝ (¥^ τον Γρνπον έταχαλούμενον βασι- 
λέα φηβϊ Ποβειδώνιος Ιν τί] όγδόγι χαΐ είχοβτ^ των 
'Ιΰτοριών (ΓΗ& 111 263) τάξ εχϊ ^άφντι τίαντ^γύρείζ ίπι- 
13 τελούντα Ίί^ΐοδοχάς λαμηράξ έπίτελεϊν, ίν «Γ^ τ6 μ\ν 
πρώτον άναδόΰεΐ£ ίγίγνοντο οίομελών βρωμάτων^ είτ* 
•ήδη χαΐ ζώντων χηνών χαΐ λαγωών χαΐ δορκάδων^ 
άνεδίδοντο δε, φηϋίν^ καΐ χρνΰοΐ ϋτεφανοί τοΙς δει- 
π,νονΰιν καΐ άργνρωμάτων τίλτ^^ος χαΐ θεραπόντων χαϊ 
ϊππων χαϊ χαμ-ήλων. ^δει τε άναβάντα ίηΐ τήν χάμψ 
λον εχαότον τΐΐεΐν καΐ λαβείν [τε] ϊήν χάμηλον καΐ τά 
Ιπί την κάμηλον χαΐ τον παρεύτώτα παΐδα,' έν δ1^ τ^ 
τεβύαρεϋχιαδεχάττι {λ\Μ. 257'ι περί τον 6μωννμον αντοϋ 
ΑΝΤΙΟΧΟΥ λίγων τον έπ' Άρΰάχην εις Μηδιαν ϋτρα- 
ο τενβαντόζ φηΰιν οτι ϋτΐοδοχάξ έηοι&ΐτο καΟ-' ημεραν 10 4 ΙΑ Ι 26 Ι 1 ΓογΙ, Γ0 ίΕ 6 ποΓί Κ: τότί Α 7 καΙ ^1β1 Μιΐ9 

10. 11 ό ΰοφος ΑΕ: οογγ. ναΐβδΐαδ 17 ροϋυβ Ιαμπράς Λοίίί- 
σΦ•«ι, οί. V ρ. 210 6 19 λαγωιών Α Γοιί. γθοΙθ 23 τε οιη. 
ρ. 210, Χαβίΐν τήν τί Μβιβ ΙΒ 19ί όχλιχάς' έν αΐξ χα^ί^Ιζ των άναλίΰηομένων καΐ ίχφατ- 
νιζομίνων ύω^Ενμάτων εκαατος κΛεφε^ε τών εστιατό- 
ρων όλομελίί κ^εα χερϋαίων τε και τΐτηνών χαΐ ^α- 
λαττίων ξφων αδιαίρετα ίϋχεναΰμένα^ αμαίαν πληρώύαι, 
δννάμενα' χαΐ μετά ταντα μελιτΐήχτων χαΐ ΰτεφάνων 
έχ βμνρνης χαΐ λιβανωτοϋ {^ΰύν'} άνδρομήχεϋι λημνί- 
0χων χρνδών πιλήμαΰιν πλήϋΐί^,' 

57. Κλντος ί' ό '^ριβτοτελιχίϊς έν τοΙς τίερί Μι- 
λήτου (ΡΗΟ Π 333) πΟΛΥΚΡΑΤΗΝ φηΰΐ τον Σαμίων τύ- 
10 ραννον ύπΐ» τρνφη^ τα πανταχόΟ'εν βννάγειν^ χνναξ 
μ^ν έξ Ηπείρου^ αίγας δΐ έχ Σχύρον^ έχ δ} ΜιΧ-ήτον ά 
πρόβατα, νς δ' έχ Σικελίας, "Αλε^ις ί' έν τρίτω Σα- 

ίμίων "ίίρων {ί\ι. IV 299) έχ πολλών πόλεων φηβιν χο- 
(ίμη^ΐΐναι τήι/ Σάμον νπο τον Πολνχράτονς^ χννας μ^ν 
16 Μολοττίχάς χαΐ Ααχαίνας είϋαγαγόντος, αίγας δ' έχ 
Σχνρον χαΐ ^Vκ|ου, πρόβατα δ' ίχ Μιλήτον χαϊ τ?ις 
Αττικής. μετε6τελλετο δέ, ςρϊϊ<ίί, χαϊ τεχνίτας έπΙ μι- 
β^οίς μεγίϋτοις. προ δί τον τνραννήΰαι χαταΰχενασά- 
μενος ύτρωμνάς πολυτελείς χαϊ ποτήρί,α επέτρεπε χρή- θ 
ΪΟ 6^αι τοΙς ί) γάμον ύΙ μείζονας ύίτοίο^ι^κ^ ποιουμένοις. 
έχ πάντων ονν τοιίτων α^ιον ^αυμάζειν τον τνραννον^ 

ίδτίτ ούδαμό&εν άναγέγραπται γυναίκας ί) παΐδας μετα- 
πεμφάμενος^ καίτοι περί τάς των αρρένων ομιλίας 
ίπτοΎΐμένος^ ώς χαϊ άντεράν Άναχρέοντι τώ ποιητΤι ' 
45 δτε χαϊ Οι* 6ργΎΐν άπέχειρε τον έρώμενον. πρώτος δ' 
ό ΙΊολνχράτκις χαϊ νανς πή^ας άπο τής πατρίδος Σα- 
μαίνας έκάλεϋεν. Κλέαρχος δέ φη&ιν (ΓΗΟ 11310) ώς 

6 σνν Β,άά. ρ. 210 9 αάμιον Α: οογγ. Ε 10 ίοΓί;. 

ύίτό τρνψής ηάντα -τίανταχό&εν 13 Βροον Α: οογγ. Μηβ 

20 μίίζονς Ε 21 ^ πάντεον ■κτλ' Ιιαβο ηοη λάτώ. Α1θτ\άν% 

26. 27 Σαμαίναί Μβϊη: βαμίας Α Ε, ο£. Η«8. β. ^ ί Πολνχρκτηζ 6 τί}ς άβρ&ζ Σάμον τύραννος Οία την ΛερΙ 
τον βίον άχολαϋίαν άπώλετο^ ζηλώΰαξ τά Ανδών μαλακά, 
ο^εν τω τ ίν Σάρδεύίν'Αγκώνι ΓλνκεΙ προΰαγορενομίνω 
την παρά τοΓ^ Σαμίοΐζ λαύραν άντικατεΰχίύααεν έν τί) 
πύΐεί τίίΐΐ τοΐζΑυδώναν^-εϋίν άντεπλεΐ^ε τά διαγγεΚ^έντα 
Σαμίων αν^εα, τούτων δΐ ή μεν Σαμίων λανρα ΰτε- 
νωητβ τις ^ν γυναικών δϊίμιονργών, χαΐ των προς άπό- 
λανΰίν «βίΐ άχρα^ίαν τίάντων βρωμάτων όντως ενεπληβε 
Μίτην "Έλλάδα' τά δε Σαμίων Ιίνϋ^η γνναιχων χαΐ ανδρών 
χείλλη διάφορα, ετι δΐ ττ^ς ύνμπάβτις πόλεως έν ίορταΐς 

τε χαΐ με^^αις χαΐ ταντα μίν 6 Κλέαρχος, οίδα 

δε κάγώ παρά τοις έμοΐς Άλε^ανδρεϋ^ιν λανραν τινά 
καλονμένην μέχρι καΐ νυν Ενδαψόνων, έν ^ πάντα 
τά προς τρνφ^ν έηωλεϊτο. 

58. ΑΛΚΙΣΘΕΝΗΝ όέ τΙ>ν Σνβαρίτνιν φψΙν'ΑρίΟτο- 
τέλ'ϊΐς ίν τοις \περΙ τρυφ^ς] Θανμαβίοις (ο. οβλΥ) Όπό 
τρνφης ίμάτίον τοιοντον καταΰχενάβαΰ^αι τβ πολυτέλεια 
ώς προτί%εύ%'αι αυτό έπι Ααχινίον εν τξ] πανηγνρει 
τ'ίΐς '^Ηρας^ είς ην Συμπορεύονται πάντες Ίταλιώται^ 

^ καϊ των δεικννμίνων ζμάλιϋτα^ πάντων έκεΐνο ^αν- 
μάζεβ^αι, ο^ ψαύι κνριενβαντα ζΐιονναιον τον πρε- 
*9βντερον άποί(ί(ϊ^α^ Καρχηδονίοις ρ' καϊ κ' ταλάντων. « 10 < Ιδ 3 τώι μίν Σάςδΐων Α Ε (μΙν οιη. Ε): ςοΓΓ. Κ 5 τοίς 

Κ: των Α &νΟ•Εαιν άντΒΛλίξΐ Μβΐιι : {κν&εα πάντ' ^ληϋί Α 
6. 7 ατΐνωπή ΤουρίτΐΒ, οί. ρτοτ. ΑΙυϊβ,ηΛτ. 1, 61 = Ζβηοΐ^ϋ 3, 92 
(ΜϊΙΙβΓ ΜέΙ. ρ. 373): ΰτίνΐ] Α Ε 7 ϊοτΐ <ί5> καϊ 9.10 Ιιαβο 
χηαϋΐ», ΡογΙ. γννιχικ&ν καΐ ανδρών <^Β{ίωχψΐ)ρια ην"^ -χάΧΙει 
άίάψο^α 10 ία Ιι&ηο 86ΐι{;βιιίίαιη βιιρρίβηάαιη ββ3β νίάϊί 

ΟΟΐΌδΐυβ ΌϊνίΙαΒ αιιέοη άιιτη οηίηϊδ ϊη ϋρηΐ^ βί ΰθϊΐή3$αΗοηε 
ούϋΗραΙα β6ί, βηρβτναΐϋτηηί Ρίίβαΐί', €ΐΐΐΗ.β βαπο <1ΐ§^3. Οΐβ&ιοΐιο, 
ο£. ρΓΟν. Αΐβχ 16 (ϋίίοβ-ΓαρΙΐΘπια άβΐ. Οη3 17 καταακενάααα 
Α (χατΐαπίναξΐν Ε) : οοη•. δοΐι^ 20 μάλιαζα ΰίάά. θχ Ατϊβίι 20 Ι ΙΒ 193 ί0τορεΐ 61 τκά Πολέμων τΐερί αντον έν χψ ετειγραφο- 
μενω περί των εν Καρχηδόνι ΠεΛλων (£γ, 85 Ργ), ηερί 
δε ΣΜΙΝΔΥΡΙΔΟΥ τον Σνβαριτον και της χοντον τρν- 
φηζ ίϋτόρ-ίΐΰεν "Ηρόδοτος ^ν ττι ίκτ/] (ο. 127), ώί άπο- 
τίλεων έπΙ την μνηΰτείαν ττίζ ΚλειβΜνον^ τον Σικνω- 
νιων τυράννου &νγκτρ'ος ^ΑγαρίϋτΎΐζ^ ψηΰίν^ "άτίο μϊν 
'Ιταλίη^ <(ήλΟ•ε)» Σμινόνρίόης 6 'ΐΛποχράτεος Σνβαρίτης^ 

!ος έχΐ πλεΐύτον δή χλίδΐΐς είξ άν^ρ άφίχετο.' εΐποντο ο 
γονν αύτω χίλιοι μάγειροι χαΐ όρνι^ενται. ίβτορεΐ τιερί 

10 αύτοΰ καΐ Τίμαιος έν τχι έβδόμτ} (Γ Η & Ι 204). 

ηερί όΐ της ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ τον νεωτερον Σικελίας τυ- 
ράννου χρυφης Σάτνρος 6 περιτΐατιιτικος ιύτορών Ιν 

Ι τοΙς Βίοις (ί'ΗΪΙ ΙΠ 160) 7ΐλ7]ρονσ^αί φηΰιν χαρ' αντω 

\ τριαχονχαχλίνονζ οΐ'χονς νπο χών εύωχουμίνων. καΐ 

&5 Κλεαρχοζ δϊ έν τφ τετάρτω χών Βίων γράφει ονχω^ 
(Γ Η Ο Π 307) ■ ^ Διονύσιος <5 ' δ ^ιονναίον άπά&ης γενόμενος 

ι Σικελίας άλάϋτωρ εΙς τί)ν Αοχρών ηόλιν %οίρελ%'(ύν ονΰαν 
αύτω μ^τ^ϊίίΛοΑΜ/ (ζ/ω(ϊ^^ γάρ ή μήχτι^ρ αντον το γένος -^ν ά 
Λοχρίς) ΰτρώΰας οιχον τΦν έν χϊ} πόλει χον μεγιΰτον 

ίΟ ερτΰύλλοις χαϊ ^όδοις μετεττ^μκετο μίν έν μέρει χάς 
Αοχρών παρθένους" χαϊ γυμνός μετά γυμνών ονδεν 
αίΰχύνης παρέλιπεν έιά τον βτρώματος χνλινδονμενος. 
χοιγαρονν μετ ού πολύν χρόνον οι νβριύ^έντες γυ- 
ναίκα χαϊ τέχνα έχείνον λαβόντες υποχείρια έπΙ τ)]? 

3^5 6δον βτήβαντες μίθ' ύβρεως ένκιχολάϋταινον αύτοϊς' 
χαϊ έπεί της ύβρεως πλήρεις έγένονχο^ κενχοϋυτΒς ύ3τ6 7 ^Ι^ΐ &άά. θχ ΗβΓΟΪΙ ιππον,ςώτΐίος Α 8 οί. VI ρ. 273ο 
10 ^ν τΐμ τής ίβδόμτις Α: εοΓΓ. Μηβ, δίά της ίβδόμης Γΰί38β 
ΰοηϊ. Βϊ 11 ίοτί. <^τθί5^ Σί-ΛΐΙΐίχς 14 ροβΐ οίκους τίάβίαΓ 
ηπΏΐβΓβΙθ ίιι1;βΓ€Ϊ(3ί=Ββ 24 ίθΓΪ;, τέχνα τάιιήνον, οί. Αβί. 

τ. 1ι. 9, 9 β τονς των χει,^ών ^όνυχας βέλόναΐξ άνείλον «ύτουρ. 
τελεντηϋάντων τά μεν ό^τά χατεχοφαν εν ολμοίζ^ τα 
δΐ λοιπά κρΐανομΐί<ϊβμ£ΐ/θ£ ετνηράΰαντο [τΐάντες] τοις 
μτ^ }/ευ(ϊίίμ£νοΐ5 αυτών* ο^εν προζ τήν άνόΰιον άράν 
χατήλεϋαν αυτών τάξ ΰά^χας, ϊν ή τροφή βιτοηοιον- 
μενων χατεδεϋ^Γ}" τά δ^ λείψανα χατετίάντωϋαν. ίώτός 
δε ^ιοννύιος τέλοζ μψραγνρτών καΐ τνμηανοφορον- 
μενος οίκτρώς τον βίον χατέ^τρεψεν. ενλαβψέον ουν 
τήν χαλονμίνην τρνψϊ^ν ούοΡαν των βίων άνατροτί'ίιν 
κηάντων τε ύλέ%•ρΐΌν ηγεΐβ&αι τήν νβριν.' 

59. Διόδωρος ί' 6 Σιχελιώτης έν τοΐξ περί Βιβλιο- 

ί %"ήχΎΐ%^ΑχραγαντΙνονζ φγι^Ι (Ι1,2δ) χαταύχενάϋαι ΓΕΛΟΝΙ 
χολνμβιίι%^ραν τίολντελ'^ το περίμετρον εχονβαν ΰτοί- 
δίων ζ\ βά&οζ δε Ληχών »', εΙς τ^ν επαγόμενων ποτα- 
μίων χαΐ χρηναίων Μάτων ίχΟ-υοτροψεΐον είναι χαΐ 
πολλούς ηαρέχεΰ^αι ίχ^ϋζ είζ τήν τρνφτ^ν χαΐ άπό- 
λανϋιν χώ Γέλωνι" κα^ιτΐταό^αι δε χαΐ κύκνων πλτί^Οζ 
είζ αντήν^ ώ$ γίνεϋ&αί έαιτερτίεστάτην τϊ^ν &έαν. 
νδτερον δ\ ανττι διεφ^άρη χαταχωΰ&'ειΰα. ^ονρι$ 
Μ2δ^ έν τΐ} δ' των περϊ 'Αγα^οχλεα (Γ Η (3 II 479) χαί 
πληβίον 'Ιππωνίον πόλεως αλ^οζ τι δείκννύ^αι χάλλει 
διάφορον χαΐ χατάρρντον νδαϋιν^ Ιν φ χαΐ τόπον τινά 

3 κρέα νΐμησάμΐνοι Α Ε : οοττ. Μβία ζάντες οπι. Ε βϊ Αβί, 
π&αι ΜβΐΒ 6 -αατηλέησαν Α; οογγ. Ε, κανσαντες τά σώματα 

κ«ττ}Αίθαν τά όατα ΐϋτίύ). VI ρ. 200; ιηίΐαϊ τ. 2 80ΓίΙ)βη(1ιιηι 
νίάθίΐΐΓ τά μίν οστά κατε'κοψκν ίν ολμοις χαΙ •Λατ^ήλεΰαν^ Ιηιη 
άθίβηίΐα τβΓΐ>ίΐ 'ο&(ν (4) — κατεδεΰΟ•^} (6) 0ΐηΪ9Β3, ϋΐ> Α<ϊ1ίΗ.ηο 
7,8 Ηρούων τύμπανα καΐ ν,οαανλονμενοί Αβί, τνμπανοψορών 3ο1ΐ"»- 
9 ίοΓί;. την (^όρ&ώς^ χαλονμένην^ θ&ί Ιιοο νοοαϋπΐί νβΓΪΙοίΐώιιιη 
νβτβ ΟΙβατοΗθαιη 10 απάντων τι {μαΜβα» δε) 6λΐ9•(}ίόατατον 

Μβϊη; Ββιΐ 1ιοοαΙ}ϊ(ΐαβ α^ϋ ΟΙθ&γοΙιιιβ αί; άοοβηί Ια^ΰίνίαπι (ΐΰριν) 
οηιηϊ1)ΐΐ8 ρθΓηϊΰίθ3£ΐιη θββθ 11 ϋϊοίΙοΓαθ Ιιοΰ πηο Ιοοο ιπΙθγ 

3.ηΰΙθΓθ3 Αϋίθη&θϊ; πιαίβ Ιιβββ βχοίϊΓρΐίΐ 14. 16 ηοταμών Α: 

οαχΓ. Ε 20 ^ν τ^ δ' Ηα11βιιΐ&ηη : ίν τήι δίκάτψ Α ^ 10 15 ί 20 Ι ΙΒ 195 εϊναι χαλούμ£νον Άμ.αλ%•είαξ Κεραζ, ο τον Γελωνα κατα- 
οχινάύαι. Σιληνοζ δ' ό ΚκλΑατιανΌξ έν τα^ίτφ Σί~ 
κελικώρ (Γ Η Ο III ιοί) ίΤίρϊ• Σνρακονύας φηβΐν χήπον 
εινκί πολντελώς χατεύχεναΰμένον, ον καλειϋ^αι, Μν^ον^ 
έν φ χρηματίζειν ΙΕΡΩΝΑ τον βασιλέα, η δε Πανορ- 
μΐτί§ της Σιχελιας ποίδα κτίττοζ ηροϋαγορενεχαι δια το 
τΐάΰίχ είναι πλήρης δίνόρων ήμερων^ ώς φηΰιν Καλ- 
λ ία ζ έν ογδύϊΐ των περί ^Αγα^οκλέαΐβτοριών (ΓΗα Π 382). 
Ποσείδώνιοζ ό' έν τ¥ι άγδότ^ τ&ν'Ιϋτορίών{¥Εβ 111^51) \) 
ϊο περί ΔΑΜΟΦΙΛΟΥ λέγων τον Σικελιώτον^ δί ον 6 δου- 
λικός έκινή^η πόλεμος, ογ^ τρυψί^ς 'ξΐ' οικείος, γράφει 
χαΐ ταντα' "τρνψ'ής ονν ίο-ΰλο^ ην χαΐ κακονργίας, διά 
μίν της χώρας τετρακύκλονς άπήνας περιαγόμενος καΐ 
ϊχπονς καϊ ϋ'εράποντας ώραιονς καΐ παρ^^δρομ^^ν ανά- 
ί6 γωγον κολάκων τε καϊ παίδων ΰτρατιωτιχών. νΰτερον 
δΐ πανοικία έφνβριβτως κατέβτρεψε τον βίον νπό ν&ν 
οίκετών περιυβρισθείς. ' 
1 60. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0' ό Φαληρεύς, &ς φηΰι ^ονρις 

ι έν τΤι εχκαιδεχάτΐ] τών Ίβτοριών (ΡΗϋτ II 475), χιλίων ο 
^0 καΐ άιακοσ/ων ταλάντων κατ ένιαντον κύριος γενόμε- 
νος καϊ από τούτων βραχέα δαπανών εις τους στρα- 
τιώτας καϊ τήν της πόλεως διοίχηαιν τά λοιπά πάντα 
δίά τϊ)ι/ έμφυτου άκραύιαν ήφάνιζεν, θοινας καθ-' εχά- 
6την ήμέραν Ιαμπράς επιτελών χαΐ πΐηθός τι ϋνν- 
ίΐ5 δείπνων έχων. καϊ ταΐς μϊν δαπάναις ταϊς είς τά δείπνα 
τους Μακεδόνας νπερέβαλλε, τη δΐ χαϋ-αρειότητι Κν- 2 ό ΚαΧατίτΐνος ΗοΜβη 3 ΰυ^α-κοΰασας Α: ϋοιτ. Ε 

14. 1 δ ΐηιιηο 9'ίί^άΐίοντας ατςατιωτιχονς βΐ τταί^ων ωραίων, οί. 
Οίοά. 34, 2, 34 16 3(ανοηίΙ Μβϊιι 18 Β0[η ιΐβ Ρθ1ΪΟΓΟβί.& 

Ιι&βο Αβίΐηη τ. 1ι. 9, 9 24 δϋΐ τι. άθίθηάιιιιι &ιιΐ ο-άΐβοϋνυπι 
νβίαί; νκΒί^βάλΙον αάάβαάηια 26 ύπίο^κλών Ε •Λαθαζώχτ\•ϊΐ 
Α: οοΓΓ. Ε, Ββίΐ ίρβυια νο€&ϊ>α1χιια παδρβίίΙιΐΏΐ 
196 ΙΒ πρίονς καΐ Φοίνικαζ' ^άΰματά τε μύρων έπι-πτεν ίπΧ 
ά τήν γ^ν^ άνθινα τε Λολλά των εδαφών έν τοΙς άνδρώ- 
6ιν κατΒβκενάΐ,εχϋ διαΛετίοικιλμενα νπϊ} δημιουργών. 
^ϋαν δ^ χαΐ Λρος γνναΐκκξ Ημιλίαι ΰιωτΐώμεναι χαΐ 
νεανίϋκων ερωτεζ νυχτερινοί^ καΐ 6 τοΐζ ίχλλοίζ τι^έ- 
μενοξ ^£ΰμο-ΰ§ Δημήτριος καϊ τον& βίον^ χάττων άνο- 
μο%•έτψον εαντψ τον βίον κατεΰκεύοίζεν. έπεμελεΐτο 
όέ καΐ της δψεω^, την τε τρίχα τΐ^ν ίτά της κεφαληζ 
δανειζόμενος καΐ τΐαιδερωτι το πρόϋωπον νπαλειψύμε- 
νοζ καΐ τοις άλλοις άλείμμαβιν έγχρίων εαυτόν ηβού- 
λετο γάρ τ^ν ^όφιν Γλοί§»05 χαϊ τοις άχανζωϋιν ηδύς 
β φαίνεϋ^αι. έν δϊ τϊ] %ομ%ΐ] των ^ιοννύίων^ Ύ^ν επεμψεν 
άρχων γενόμενος, ιιδεν ό χορός εις αυτόν ποιήματα 
Σείρωνος τον Σολεως, έν οίς ηλιόμορφος προΰηγο- 
ρεύετο (ϋβ,βίοΓΪοιηβ ίτ. 1 Β"*) * 

α^όχως δ' ενγενέτας ηλιόμορφος ζα&ε'οις ίχρχων 6ε 

τιμαΐ&ι γεραίρει. 
Καρύΰτίος δΐ 6 Περγαμηνος έν τρίτω 'Τΐίομνημάτων 
(ΕΗίϊΙΤ358) ^Λημ^τρως^ ψηΰίν, 6 Φαλ^^ρεϋς 'ίμεραίον 
τον άδελφον άναιρε%•εντος νΐί ^Αντιπάτρου αντος μετά 
Νικάνορος διετριβεν^ αίτίαν έχων ώς τά έτίΐψάνεια του 
ί άδελφοΰ %νων. Καύάνδρω δϊ γενόμενος φίλος μέγα Ιϋχν- 
ΰεν. και χατ' αρχάς μϊν /ρ αντοϋ το αριβτον 6^νβαφα 
παντοδαπάς έλάας έχοντα καϊ τυρον νηϋιωτικόν. ώς ό' 
έπλούτηβε, Μοΰχίωνα τον αριβτον τ&ν τότε μαγείρων 

2 ά^ινα Α: οοΓΓ. Μαβ, ηιαίθ ΙίΛβο ίηίθΐΐθχίΐ; Αβί 4 γν- 

ναΐκας αύΐώ όμιλίαι Ε 6 ίοΛ. διατόττων, ηίδϊ ρ!ιΐΓ3, ϊηίθΓ- 

οϊάβηιη,ί 13 ό 3!οροε Ε: χο^ϊίζ Α ΐΐς αντ6ν Α, ϊιηιηο ίίδ 

τον ^ίον, εις Βάχχον Μβϊη 14 αίρωνος Α (οω. Ε), Καοΐο- 

ςίωνος Ιιβορ&ηϋ 16 ίί Α; τί Ε 'ηπιόμοί^ος Α Ε; οογγ. 

Κυΐιηΐΐΐϋ 17 τιμαις Α: οογγ. Μυϊη 19 Ιμαιρίον Α: €Ογγ. 

ιη&ιι. Γβερπΐ 21. 22 τοϋ άδΐλψον 8ΐθΒ8θΐη&, ίοΓί:. αντοϋ ϊ. β. Ι 15 2& ΤΒ 197 και ί£ΐ;;τνο3Τθί(ί&ν εωνήϋατο, καΐ τοδαϋτα ην τά παρα- 
βχεναζόμενα καΰ-' ήμερκν ώβτΐ χαριδαμενον τω Μο0χίωνί 
τά λίί'ψαι/α Μοβχίων ίν έ'τεδι Ονο τρείζ αννοικίαξ έωνή- 
βαχο ΛΟίΐάάζ τε έλεν&ερονξ νβριζεν %αΙ γνναΐκας τάς 
5 των επιφανέστατων. ίζηλοτυΛονν δε Λάντεζ οί ^αΐάεζ 
τον ερώμενον αντον ^ίογνιν καϊ τοσούτον ϊ\ν τω ^ψ 
μητρίω τεροδελ^εΐν ωβτε μετ^ αριβτον αντοϋ Λεριτίατή- 
ΰαντος χαρά τους Τρίπο6α§ ϋννηλ&ον είς τον τότΐονδί^ 
παΐδεζ <ο£> χάλλιΰτοι ταΐζ £|ϊ^ί 'ίιμίραΐζ^ ΐν' όφ&είεν 

;ΐθ αντώ.* 

61. Νικόλαοζ 6' ό περιπατητικός έν τϊ] δεηάτγ^ 
και εκατοβτη των ϊστοξί^ών (ΓΗΟΙΠ416) ΛΕΥΚΟΛΛΟΝ 
φηβιν άφικόμενον είς 'Ρώμην καΐ ^ριαμβενδαντα λόγον 
τε άποδόντα τον προς Μιϋτριδάτην πολέμου ^ί,οκεΐλαι, 

1δ εις πολυτελή δίαιταν έκ της: παλαιάζ βωφροόύνης τρν- 
φηξ τε πρώτον εΐξ ίίπαν *Ρωμαίοΐζ ηγεμόνα γενίβ^αι^ 
καρπωβάμενον δυεΐν βασιλέων πλοντον Μι^ριδάτον 
χαϊ Τιγράνον. διαβόητος δ' '^ν παρά "Ρωμαίοΐξ χαΐ 
ΣΙΤΤΙΟΣ επί τρνφΐ} χαϊ μαλακία^ ώζ ψηβι 'ΡονΖίλίΟ^ 1> 

«Ο (ίΐϊ. 200\ περί γαρ ^Απικίον προειρηκαμεν (IV ρ. 168 ά}. 
Πανβανίαν δΐ καΐ ΛΥΣΑΝΔΡΟΝ έπΙ τρνφτ} δί«βοητον§ 
γενεΰΰ^αι ϋχεδον πάντες ίϋτορον&ι. διόπερ χαϊ "Άγις 
ίπΐ Ανϋάνδρον εφη Βτι ' δεύτερον τούτον ή Σπάρτη 
φέρει Πανΰανίαν,^ Θεόπομπος ίέ ίν ν^ δεκάττι τών 

2& Ελληνικών (Ε Η Ο Ι 281) ταναντία φηϋΐ περί τον Ανϋάν- 
δρον, οτι ^φιλόπονος ήν καΐ ΰ•εραπενειν δυνάμενος 
καΐ ίδίώτας καϊ βαϋιλεις, ύώφρων ών χαϊ τών ί^δονών 1 τά Α: τώ Ιν δΐίτινοις Ε β βίο^νίτ" Μιΐ3 θ ηαιδες 
%άΙΧιοτοι Α οί παιδίς Ε: 60ΓΓ. Κ 12 ίκατοστ^ ν&ΐθβϊαβ: 

ιίαοατψ Α 16 ίοιί. είς «Λαντ«, οπιϊββϊιιϊι Ιαοο VI 274 ί 

24 9εΰπος (βίο) Α: εοΓΤ. Ε 26 τί ην Ε 
άααβών χρείττων. γενόμενος γοϋν τ% *Ελλάδθζ Οχεδον 
ο κΛάΰης κύριος εν ούδεμιά ψανήβεται των πόλεων οντε 
προζ τάς άψροδιΰιον^ ν^δονάς όρμήΰαζ οντε μέ&αι^ και 
Λοτοΐζ άχαίροις χρηΰάμενο^.' 

62, οίίτω όί παρά τοις άρχαίοις τα τϊ}^ τρνφης 5 
καΐ της ΛοΙντε λείας ήβχεΐτο ώς καΙ ΤΤΑΡΡΑΣΙΟΝ τον 
ξωγράψον πορφνραν άμπεχεΰ&αΐτ, χρναονν βτεςραι/ον 
έπΙ Τ'^ς κεφαλής ^χοντα^ ώς ίίϊιτορίΓ Κλέαρχος εν τοις 
Βιοις (ΡΗ6Ι1304), οντος γάρ παρά μέλος νπερ την 
γραφιχ'ίίν τρυφήδας λόγω τ'ης αρετής άντεΐαμβάνετο 10 
χαΐ έπεγραφεν τοις ύπ' αίττον έπιτελονμένοις ίργοις' 
ά άβροδιαιτος άνί}ρ άρετήν τε βεβων τάδ' ίγραψεν. 
χαί τις νπεραλγήΰας έπΙ τούτω παρέγραψεν "^ ράβδο- 
βίαιτος κνϊ/ρ.' έηέγρϋφεν (5' έτά πολλών Εργων αύτοϋ 
χαΐ τάδε (ίτ. ι ΡΕ II 320 Β*)• 15 

άβροδί'αιτος άνιιρ άρετ'ήν τ ε ύέβων τάό' εγραφεν 

Παρράϋιος κλεινΐις πατρίδος έΐ Έφεϋον. 
οΰάέ πατρός λα^όμην Ενήνορος, ος §κ μ' Εφνϋε ] 

γνήβίον^ "Ελλήνων πρώτα φέροντα τέχνης. 
ηϋχηϋε ό' άνεμεαψως έν τούτοις ιΓγ, 2)" 
β εί καΐ ^πιΰτα χΐνονάι^ λέγω τάδε' φημί γάρ ί^δη 
τέχνης ενρηϋ&αι τέρματα τηΰδε ϋαφΫ} 
χειρός νφ' ημετέρης' ανυπέρβλητος δΐ πέπηγεν 
ονρος. άμώμητον δ' ονδίν ίγεντο βροτοΐς. 
αγωνιζόμενος δέ ποτέ προς χαταδεέΰτερον έν Σάμω 25 20 4 11 έτΐέγραιρε Ε -νψ' αντον 1»ί 12 ώρΕΓην ίέ Ε, 

ο£. βΙτΗοη XV ρ. 697 1} 18 οϊ άνύφνοΐ Α: οοττ. Μθίη, βθΪ 

όΐαΐϊϋο 20 'η^χΒί Ε 20, 21 ^ν τοντοια ν.αι άπιαχα Α : 

ϋΟΓΓ. δοΙίΛν 22 ίοιί. πΗρατα β Ζβπϊϊίϋβ βρί^Γβηΐΐη &1β αρηά 
ΑήβΗά&οι II 521 Όί ^ 24 ίγένΕτο ΑΕ, οΓ. ΑήβϋίΙ. II 620 

25 ίοτί. πρόί ■/.αταδιίατΒρύν τίνα (ϊ. θ. Τίηια,ηΙΙιβιη) , ΐηιη τω 
ΑΊ'αντι ^Υϋ^ιη, τάχ ΓβοΙβ τον Αιαντα τίαΧ ήττί/θίί'^, ϋννα%%•ομένίαν αύτψ τ&ν 
ψίλων^ εφη ώζ αντοζ μεν όλιγον φροντιζοι, ΑΙία'τι 61 
όννάχ&οίτο δεύτερον ίμτη&Βντι, έφόρει 6% νπό τρνφϊΊ^ ί 
πορφνρίδα καΐ (ίτρίίφίΟΐ' λευκοί/ έπΙ τΐ^ζ χεφαλΐΐζ είχεν 

6 Οκιπωνί τε έαχτιρίζεζο χίρνύά^ έλικας έμχεπεαΰμενω 
χρνδοΐς τε άνα&παϋτΌΐς επεΰψιγγε των βλανζών τονς 
άναγωγεας. άλλ' ονδε τά χατά τίϊν τεχνην ά^ιδώς ετεοιεΐτο 
αλλά ραδίωζ,, ώς καΐ αβειν γράφοντα,, ώ^ ίιίτορεί Θεό- 
φραύτος έν τω περί Ευδαιμονίας {ίν. 7£> \ν). τερατενό- 

10 μενοζ δε ελεγεν^ οτε τον έν Αίνδφ Ήραχλεα ίγραφεν^^ 
ώς οναρ αύτώ έπιφαινάμενοξ δ %-εοζ ϋχημαη'ζοι αυτόν 
ηροζ ττιν της γραφήζ επίτηδειότητα, δ&εν χαΐ έπεγρα- 
φεν τω πιναχι (ίτ. 3) ' 

οίοζ δ' ενννχιος ψαντάζετο πολλάχι φοιτών 544 

16 Παρραΰίω δι^ ντίνου^ τοίος δί' έοτίν ^ράν. 

63. κ«ί φί?.ο60φων δ^ αιρεΰεις δλκί τ-ηζ τίερί τιί)ν 
τρνφην αίρεΰεως άντεποιήβαντο' και ί] γε Κνρηναιχη 
καλούμενη «λ' ΑΡίΣΤΙΤΤΤΤΟΥ τον Σωχρατιχον την όρχ-ί^ν 
λαβονϋα^ δ? άποδε^άμενος ττ^ν ηδνπά^ειαν ταύτην τε?^οζ 

ίο είναι §φη χαΐ εν αντί} τήν εύδαιμονίίίν βεβληϋ^αι* χαΐ 
μονόχρονον κΰτήν είναι ^ τιαρκΛληΰίωξ τοις ί«ίώτοΐ£ 
οϋτ£ τήν μνήμην των γεγοννιών ά-πολαύϋεων Λρόζ 
αυτόν ηγούμενος οντε την έλτίίδα των έΰομενων^ άλλ' Ι) 
ενί μόνω το άγα^ον χρίνων τω παρόντι^ το δε άπολε- 

Ι& λανχέναί χαΐ άτίολανύειν ούδΐν νομίζων τΐροζ βί■£^^(ίν, 
το μεν ως ούκέτ 'όν^ το δ^ ονπω καΐ Μήλον δΛΟΐον 
χαΐ οί τρνψώντεξ ηάΰχονύι το π^κρον ίύ ηοιεΤν ά^ιονντεζ. 2. 3 ΓβοΙίιιβ Ρΐΐηίυβ 35, 72 ' φιοά *ί«•«Μ «6 ίηάΐρηο νίοΐαβ 
«ββί' 14 Ιΐ'η^ων ΑΕ: 001Ύ. Ε δυρβΓβΟΓ 2ΰ τό β\ώς;'} ο^•χ<ά 
Μβίη, 0.111 καΐ αόηλον άϋΐϋή νοΙβΙ>£ΐί, βεά ϋϊ. ΚΛ. ^ . \ι Α^, ?» 
200 ΙΒ ώμολόγηβΐν ό' αύτοϋ τω δόγματι καΐ 6 βίος<^ *όν έβίωβεν 
έν πάφ] τρνψΐι καΐ τΐολντελεία μύρων καΐ εβ&ήτων χαΐ 
γυναικών. Ααίδα γονν αναφανδόν είχε τ^ιν εταίραν 
καΐ ταΐς ^ιοννβίον τίολντελείαις ^χαιρεν καίτοι πολλάχίς 

ο έννβριξόμενος. Ήγγ^ϋανδρος γονν φηϋιν (ΡΗΟΐν417) 
ώς χαΐ άδό^ον ποτ^ κλιΰιας ηαρ' αντώ τυχών ^\νεγκεν 
έρωτΐίΐ6αντό^ τε τον ^ιονυύίον τί φαίνεται ή κατάκλιΰις 
προς τήν ^ί'&έςί εφηΰεν ^αραπλτιΰίαν είναι, ^εκείνη τε 
γάρ^ έ'φηβεν, άόο^,εΐ τήμερον χωριΰΟ'εΐΰα έμοϋ^ χ^Ιζ 0} 
Λαΰών ^ιν ένδο%οτάτΎΐ 8ι -^μας^ αντΎΐ τε ττί^μερον \χαϊ\ 
£νίο|ο? γέγονεν διά τϊ)ν ήμετεραν τΐαρουβίαν^ χ^^9 δΐ 
ήδό^ει μη παρόντοζ έμον.' καΐ έν άλλοις δε φη6ΐν ό 

ά'^Ηγήβανδροζ {ί\ίίά)' ^'^^ρίδτιπτΐοζ φαινόμενος μεν νπο 
τών τον ^ιαννύίον ^ερατΐόντων^ (ίκωχτόμενος ί' έτεί τω 
άνεχεΰΰ-αι, 'ΰπ' Αντιφώντος^ ^εί ί' άλιενόμενος έτνγχα- 
νον^ έ'φη, καταλιτζων τήν εργαΰίαν αν άπηί^ον; διύ- 
τρφεν δ' ό 'ΑρίβτιπΛος τα πολλά έν Αίγίντι τρνφων 
δώ χαΐ ό ΐΞίενοφών έν τοις ^Αηομνημονενμαϋί φηβιν 
(II 1) Ζτι τεολλάχις ένον^έτει αυτόν ο Σωκράτης καΐ 
τήν 'ίι^οτίοάαν πλάκας της Άρετης καΐ της ^Ηδονής 
είΰηγεν, ό ί' ^ΑρΙΰτιππος έπΙ της Ααίδος έλεγεν ^εχω 
χαϊ ούκ εχομαι.' καΐ παρά ^ιοννβίω διηνέχ&τι τι6Ϊ 

β περί της εκλογής των τριών γνναικών. χαΐ μνροις 
έλονετο καΐ ίφαΰχεν οτι (Εχιτ. Β&μΙι. 317)• 

καν βακχεύμαΰιν 
ονβ* ί| γ ε ϋώφρων ο ν δικφ^αρή^εται. 
κωμφόών ίέ αυτόν ^Ά λ ε ξι ς έν Γαλάτεια ποιεί τίνα ι 10 1δ Ι 20 Ι 25 10 αΰτη ίΐ Α: £θΐτ. Έ χαί οιη. Έ 14 Ιπϊ τώ Μθηβ^ 
§ΐτΐΒ; ίπΐ το Α 17 9<ι<ι Ιιαβο, υΐ οιηηΪΒ, ηιιαε βεουηΐάτ, νίΐΐάβ 
(ϊβαατίΛΐα, ϋί. Όιοξ. 2, 8, 65 27 γύίΐατίίίί Α ΙΒ 201 θεράποντα διηγονμενον ^ιερί τίνος των μαϋ-ητών τάδε 

{Π311Κ)• 

ό δδΰτίότίΐς ονμοζ περϊ λόγονς γάρ ποτέ 
δί&τρΐϊ{ί£ μείρακί&χοζ ών χαΐ φιλοσοφίΓν 
έπεϋ-ετο, Κυρηναΐο^ ^ν έντίίϋ^ά τις^ 
ως φα<ί\ ΆρίύτιτίΛσς ^ ϋοφιΰτ^ς ενφνής^ 

5 μάλ?.ον δε Λρωτενων απάντων <^τών^ τότε 

άχολαϋία τε τών γεγονότων διαφέρων. 

τούτω τκΑικντοι/ δονς μα^ητ^ΐζ γίνεται 

ό δεύτΐότης^ χαΐ τήν τεχνην μεν ον πάνν 

έ%έμα%•ε^ τήν ί' άρττιρίαν βννήρΛαϋεν. 

^ΑντιφάνΎΐξ δ^ εν Άνταίφ περί της των φιλοΰόφων 
τρνφερότητος διαλεγόμενός φηδιν (Π 23 Κ)• 

Α. ώ 'τάν^ κατανοείς τις ποτ εΰτίν οντοΰΐ 
16 δ γέρων, Β. άπο τ^§ μίν 'όψεωξ Έλληνικός' 

λΐνχή χλανίζ, φαώζ χι,τωνίύκοζ καλός ^ 
πιλίδιον άπαλόν, ενρν^μος βακτηρία, 

6 βεβαία τράπεζα — τί μακρά δεΐ λέγειν; όλως 
αντγΐν δράν γάρ τήν ^Ακαδημέαν δοκώ. 

20 64. ^Αριΰτό^ενος δ' 6 μονϋιχος έν τω ^Αρχύτα 
Είψ (ΡΗ6Π 276) άφιζκέ6%'αι φ}ηΰΙ παρά Αιοννδίον τοϋ 
νεωτέρου πρεΰβεντάς προς τήν Ταραντίνων πόλίν, έν οϊς 
είναί καΙ ΤΤΟΛΥΑΡΧΟΝ τον -ηδυπα^} έπιχαλονμενον, άν- 
δρα περί τάς 0ωματικάς 'ήδονάς έδπονδαχότα χαΐ ον 

2δ μόνον τω έργω άλΙά χαΐ τω λόγω. 'όντα δ^ ^Ί/ώ^ί^μον τώ Ι) 
Αρχύτα χαΐ φιλοσοφίας ού παντελώς άλλότριον άπαν- 5. 6 ένταΰ&α, ως φαΰ% Άρίατιππός τις Αί οογγ. 8ο1μτ 
7 τών &άά. €α3 11 άρτηςίαν οοΓΓαρΙιιια, ίοιί. την βαητηρίαν 
δε (οΓ. ίηΐτΗ. τ. 17) 17 τίοΐίϋιον Α: οογγ, ηα&η. Γβΰβιιί. β6 Ε 

18 βοαα &άάΐΙΪΆ αΐι ίιιϋίο α ιη&ητι ρηπια ΙίϋθπΒ βε (βϊηβ &ΰΰ) Ε, 
νΐάβίτΐΓ ΟΕίοεαπιοηϋ ϋοΐϊΐβιι Ι&ίϋχβ 20 άςχνται Α 21 άψι- 
7ΐέϋ&αι ψηαΐ Ο&β: άφίηαι Α 

202 ΙΒ χαν εΐξ Γ« τεμένη καΐ ΰνμχεριπατΒΐν τοΙς περί τι 
^Αρχύτίχν άκροώμενον των λόγων, ίμτζεβονϋη^ δε ποτέ 
απορίας καΐ ΰχε-φεως περί τε των επι^-υμιών και το 
δννσλον περί των ϋωματικών ί^δονών έ'φΐ^ ό Ιϊολύαρχοζ' 
^έμοί μεν, ώ άνδρες, πολλάκις ^$η πέφηνεν επισκο- 
πονντι χομιδϊ^ το τών άρετων τούτων καταακεναβμιχ 
καΐ πολν τήζ ψν&εωξ άψεΰτψ.'ίίζ είναι, ή γαρ ψνΰΐζ 
3ταν φ^έγγψαί τήν ίαντηξ φωνήν^ άκολον^εΣν κελεύει ■ 

ο ταις ηδοναΐς χαϊ τοϋτό φηύιν εΐναι νονν ίχοντοζ' το 
δε άντιτείνειν καί ^αχαδονΚονϋ^αι ταζ επιθυμίας οϋτ' 10. 
ί'μφρονος οντε εύτνχον§ οϋτε Ι^ννιεντοζ είναι τίζ ποτέ 
έβτίν ή Τϊΐς άν^ρωπίνι^ζ ψύ0εωζ βνβτα&ΐζ. τεκμι^ριον 
δ' ίϋχνρον είναι το πάντκζ ανθρώπους, όταν έ^ουβίαζ 
επιλάβωνται μεγε&Οζ ά^,ιόχρεων έχονβηζ^ έπΙ τάς 6ω- 
ματικάς 'ίιδονάς καταφέρεϋ^αι καΐ τοντο νομίζειν τελοζ 15 
είναι ττίζ εΐονΰίας^ τά 6^ άλλα πάντα σχεδόν απλώς 
ειπείν έν πάρεργου τί&εΰ^αι χώρα. προφερειν ά' ^- 
ε&τι νυν μ%ν τον$ Περσών βασιλεΐζ [νυν δΐ] χαΐ ίί ■ 

ά τις πον τνραννίδοζ άΐιολόγον κύριος ών τυγχάνει 
πρότερου όε τούζ τε Ανδών καΐ τονς Μήδων καΐ έτι 
άνώτερον καϊ τον§ Σύρων οϊ§ ονδ^ν γένος -ί^δονήζ 
άξ-ήτητον γενέύ^αι.^ άλλα καΐ δώρα παρά τοις Πέρβαΐξ 
προκεΐβ^αι λέγεται τοΓρ δνναμένοις έ^ενρίύκειν «βΐντ)ν 
'ί^δονι^ν' καϊ μάλα όρ^ώς. ταχν γαρ ή άνΰ-ρωπινί] φύσΐζ 
έμπίπλαται των χρονιζονΰών ηδονών, καν ωβιν σφόδρα 36 
διηκριβωμέναΐ' ωΰτε επεί μεγάλην έχει δύναμιν ή και- 
νότης προς το μείζω φανηναι την ηόονήν, ονκ 6λιγω- 6 χομιδ^ί ζ^κενόν^ Τ^ΐίαιη 11 εϊναι Οεβ: είίέναι Α 

17 παρί(}γωι ΚΕ: οογγ. Κ, τΐα^έξ>γων Μβΐη 18 ννν &ε άβΐ. δοΗντ 
20 τονς Μήδων Κ: των ΆΙήδων ΑΕ 23 λένίτ^ι οπι> Ε ρητεον [συν] άλλα :ίθλλήν έχιμέλειαν βντγ^ζ χοίψεον. β 
διά ταντην όε την αίτίαν πολλά μ^ν Ιξίΐ'ρεθϊίνκί βιω- 
μάτων εΐόη^ ττολλά όε πεμμάτων^ πολλά όε ^μιαμά- 
των χαΐ μνρων^ πολλά ϋ\ ιματίων καΐ ϋτρωμκτων, χαΐ 
δ Λοτηρίων 0^ χαΐ των &λ?.ων βχενών πάντα γαρ όή 
ταύτα βνμβάλλεο&αί τιναζ ί}δονάί. δταν ι; -ή νποχειμενη 
νλη των &ανμαζομενων υπό τη^ άν9ρωπίνη$ φύΰεωζ• 
ο δη πεπον^εναί δσχεΐ ο τ ε χρν66§ χαΐ άργυρος χαΐ 
τά πολλά των ενοψ&άλμων τε τίαΐ βπανίων^ ο6α καΐ 

10 κατά τάζ άπεργαξομεναζ τεχνας διακριβωμένα φαίνε- Γ 
ται.* 65. ειπών όε τοντθί? ε|ίΐ5 τά περί τής &εραπείαξ 
της τον Περβών βασιλέως^ οΓου^ καΐ ο6ονς έχει &ερα- 
πευτήρας, και περί τϊις των άψροδιϋίων αυτοΰ χρήσεως 
και της περϊ τον χρωτα αυτού όδμης και της ενμορ- 

15 φίας καΐ της ομιλίας καΐ περί των θεωρημάτων καΐ 
τών ακροαμάτων^ ενδαψονεατατον εφη κρΐναι τών νυν 
τον τών Περαών βαδιλεα' ^πλεΐόται γάρ είϋιν αύτω 
καϊ τελειόταται παρεϋκεναΰμεναι ί^δοναί. δεύτερον δε, 
ψηΰί^ τον ημετερον τνραννον ϋ-είη τις «ν χαίχερ πολν 

50 λειπόμενον. έχείνω μεν γάρ ί^' τε Άΰία ολη χορηγεί .... ,546 
το δε ζίιοννΰίον χορηγεΐον παντελώς αν ευτελές τι 
φανείη προς εκείνο βνγκρινόμενον. 8τί μεν ονν περι- 
μάχητός έοτιν ο τοιούτος βίος ψανερον έχ τών ϋνμ- 
βεβηκότων. Σνρονς μϊν γάρ Μήδοι μετά τών μεγίΰτων 

86 κινδύνων άφείλοντο τήν βαΰιλειαν ούχ &λλον τίνόϊ 
ίνεχα ί| τον κνριενβαι της Σύρων έ^ονΰίας^ Μήδονς 
δε Περΰαι διά την αύττ^ν αίτίαν αντη ό' εϋτΧν η τών 

' 1 ονν ι3β1. ΜθΪΓ, ββά ρθ8ί ήίοντΙ» (ρ.202, 27Ϊ ίοΓΐ;. ηοηηιιΐίβι 

^ηίβ^^^(1β^ΰη^ 5 «5^ Κ : 5ή Λ οηα. Ε 6 αν^^άΙΙίζαι Υί'ύ&ΏΧ 
16 ν.ςίναι Α «ρίνΐΐ (οιη. ^φη) Ε, ίοΓΐ %^ίναν 19 {ίμέτερον Α: 
οοίΓ. Μα3 20 Ιιί&ΙπΜ ηοΐ. Οη-^ 22 ίοτί. Λρό? <τό> Ιιΐίίνον 
25 άφίίλαντο Α 3Τ5>ίίΌυ5 χκΐ Φοίνικοίς' ^άβματά τε μν^ων ^πιπην έπΙ 
ά τήν γήν, άνθινα τε πολλά χών εδαφών έν τοΓ^ άνδ^ώ- 
ΰιν κατεΰχΒνάζΒτο διαηετίοιχιΐμενα ντΐο δημίονργ&ν. 
ΎΙ&αν δ\ καΙ πρόζ γνναΐχας δμιλίαι βιωτιώμεναι κ«1 
νεανίΰχων ίρωτεξ νυκτερινοί, χαΐ 6 τοις άλλοις χι%^έ- 
μενος %-εΰμονς Δημήτριος χκΐ τονς βίονς χάττων άνο- 
μο^έχψον έαντώ χόν βίον κατεΰκεναξεν. έπεμελεΐτο 
6ε χαΐ τ^ς ^ψεως, χήν τε τρίχα την έ-χΐ ΤΎ^ς κεφαλ-ης 
^ανΌ•ίξόμενος καΐ παιδε'ρωτι το πρόΰωπον νΛαλειφάμε- 
νος χαΐ τοις άλλοις άλείμμαβιν ^γχρίων εαντόν' "ίφον- 
Λίΐο γαρ τήν 'όψιν ιλαρός καΐ τοί^ άπαντώ6ίν ήδνς 
β φαίνεϋ^αι. έν δ*^ χτ} Λομπ^^ τών ^ίοννϋίων, ί)ν ίπεμφεν 
άρχων γενόμενος, ι^δεν 6 χορός εις κύτόν τίΟίήματα 
Σείρωνος χον Σολέως^ έν οϊς ήλιόμορψος τίροβηγο- 
ρενετο {ΟΆήοήοτή^ ίτ. 1 Β*) ' 

εξόχως δ' ενγενεχας ήλιόμορφος ζα&'έοις άρχων βε 

χιμαΐϋι γεραίρει. 
Καρνΰτιος δϊ 6 Περγαμτ^νος έν χρίχψ 'Ταομνημάτων 
(Γ Η β 17 358) ^Λημ'ήχριος, φηβίν, ό Φαληρενς Ίμεραιον 
τον άδελφον άναιρε^ένζος νπ ^Ανχΐ'κάτρον αϋτος μετά 
Νιχάνορος διέχρφεν, αίχίαν ίχων ώς χά επιφάνεια του 
ί άδελφον θτύωι/. Καΰάνδρω δε γενόμενος φίλος μέγα ^0χν~ 
δεν. και κατ αρχάς μ\ν ην ανχον χο αριΰχον ό^ύβαφα 
παντοδαπάς έλάας ί'χοντα καί τνρον ν^βιωτικόν. ως δ* 
έπλοντ^ισε^ Μοσχίωνα τον &ρΐ0τον τών τότε μαγείρων 

2 ά9•ίνα Α: οοιτ. Μαε, ιη&ΐβ ΙίΛβο ίηίΐθΐΐθϊίΐι ΑθΙ 4 γυ- 

ναίκας αύτω όμιλίαι Ε 6 ίθΓΪ;. ^8ίατάττα>ρ, ηϊβί ρΐανει ίηΐβΓ- 

οΐίίβηιιιΐ 13 ό χοροί Ε : χο^6ζ Α ίίς αντον Α, ΐπιαιο ίίς 

τον &ίον, (ίς Βάν,χον Μβϊη 14 αίρΐονος Α (οιη. Ε), Καατο- 

ςίωνος Ιιβορ&Γίϋ 16 ίέ Αί τί Ε ι)«ιόμοιρο« ΑΕ: οογγ. 

ΚπΙιηΐαβ 17 τιμαί'ς Α: οοιτ. Μίίϊη 19 Ιμαι^έον Α: οογγ. 

ιηαη. τΘΟρ-ηί 21. 2ί γοΟ άίΒλφον ^Ιο&Ββναα, ίοτί. κντοΰ ί. θ. 

^ίΤίπα'τρου 24 νησσΐΰατίν.όν Α 10 4 15 20 Ι 

Ι υβ 197 ,10 115 «Ο 125 καΐ δΐΐτινοΛΟΐών εωνήΰατο^ καΐ τοΰαντα ^ν τά ηαρα- 
βκενΐχζόμενκ χαΟ-' ημεραν ώΰτε χαρι^κμενον τω Μοΰχίωνι 
τά λείφανα Μο6χίων έν ετεβι δνο τρεις βννοιχίας έωνή- 
ΰατο παΐδάς χε ελευθέρους νβριζεν καΐ γυναίκας τάς 
των επιφανέστατων. έζ^ιλΌτύΛονν δϊ πάντες οί παίδες 
τον έρώμενον αντοϋ ^ίύγνιν' καΐ τοϋοντον ^ν τφ ^ψ 
μητρίω προβελΟ^εΐν ώατε μετ' (ίριϋτον αντον περιπατή- 
ϋαντος παρά τους Τρίποδας ύνν^λθον εις τόν τ(ί3Γον543 
παίδες <[οί^ χάλλιΰτοι ταΐς έ^ΐ^ς ^μεραι;^, ϊν* 6ψ&•εΐεν 

61. Νικόλαος δ' δ περιπατψικος έν τη δεχάττι 
καΐ εκατοαζϊΐ των Ιστοριών (ΕΗ& 111 416) ΛΕΥΚΟΛΛΟΝ 
φηβιν άψικόμενον είς 'Ρώμην καΐ ^ριαμβενδαντα λόγον 
τε άποδόντα τοϋ προς Μιθριδάτην πολέμου 4^οκεΐλαί 
είς πολυτελή δίαιταν εκ τ^ς παλαιάς βωψροόύνης τρν- 
φτίς τε πρώτον εις άπαν 'Ρωμαίοις ηγεμόνα γενεΰθαι^ 
χαρπωύάμενον δνεΐν βαβιλεων πλοντον Μιθριδάτον 
καϊ Τιγράνου. διαβόητος δ^ ^ν παρά 'Ρωμαίοις καΐ 
ΣΙΤΤΙΟΣ επΙ τρνψϊ} χαΐ μαλακία., ως φι^ΰι 'Ρο ντί λ ιο ς 1> 
{Λ. 200). περί γαρ ^Απικίον προειρ-^καμεν (IV μ. 168 ά\ 
ΙΤανΰανίαν ίέ χαΐ ΛΥΣΑΝΔΡΟΝ επΙ τρυφ^ διαβοιίιτονς 
γενεΰθαι ΰχεδον πάντες [βτοροϋϋι. διόπερ καΐ ^Αγις 
Ιπϊ Αϋϋάνδρου ίψτι 8τα ^δεύτερον τούτον ή Σπάρτη 
φέρει Παν&ανίαν.' ©εόπομπος ίέ έν τι; δεκάττι τών 
Ελληνικών (Γ Η β Ι 281) τάναντία φηϋϊ περί τον Ανβάν- 
ίρου, ΟΓ^ *φίλόπονος ^ν καϊ %εραπεύειν δυνάμενος 
καΐ ίδιώτας καϊ βα&ιλεις^ βώφρων ών καϊ τών ί^δονών 1 τά Α: τα ίν ίείπνοις Ε 6 Θίογνιν Μμά 9 παιδίί 

■κάλλίΰτοι Α οι ηαιδίς Ε: οογγ. Κ 12 ί•Ά&τοατ$ ν&ΐββΐυβ: 

ί/κο<ΓΓί]ι Α 16 ίΟΓί. {^8 ίίπαντα, οιηΪΒβαηι ΐιοο VI 274 ί 

24 9ια7ΐος (βίε) Α; οογγ. Ε 26 τε ην Ε 206 ΙΒ φοράν.* καν τψ %Βρϊ Τέλουζ δί αάλιν φηϋιν (ίτ. 70)• 
^τιμ.ητ£ον το χαλον καΐ τά§ άρετάς χαΐ τα τοίοντότροπα^ 
εάν ^ιδον^ν παραϋκΒνάΙϊ]• εάν δε μ^} Ίΐαραβχεναξτι, χαί- 
ρειν /ίίτΐον,' βαφώ^ ντΐονργον εν τούτοις τΐοιών τήν 
δϋάρετην τή$ Ύΐδονήξ χαϊ ^εραπ&ίνης τα|ιν ^3ΓΕ;ι;ου(ϊίίν. 
χάν αλλοΐζ δδ φν^βιν (ίτ. 512)• '^προΰπτύω τω καλώ χαϊ 
τοΐζ χενώζ αντο ^ανμάξονΰίν, όταν μηδεμιαν τιδονήν 
ποιΐ}.* 68. χαλωξ ίίρα ποιοϋντε^ Ψωμαΐοι οί πάντα 
αριδτοι "Αλχιον χαϊ Φιλίΰχον τονς ^Επιχονρειονζ ί^ε- 
βαλον τηδ 3ΓΟΑεω^, Αενκίον τον ΙΙοϋτονμίον ντιατενον- 
το?, δι ^ς είβηγοϋντο Ί}δονάζ, 6μοίω$ δ^ καΐ Μεΰβηρι,οί 
κατά ψήφισμα ε^εωϋαν το^}ζΈπιxονρείον5•,Άντίοχος 
δ^ ό βαϋιλενς χαϊ κάνταζ τους φιΑο^όφου^ τηζ αντον 
ι» βαβιλείας, γράψαζ τάδε' * βαβιίενζ '^ντί'ο^ιτοϊ Φανίψ 
έγράφαμεν νμϊν χαϊ %ρότερον %%ως μηδείζ ^ φιλόϋο- 
φοξ έν τγι πόΙει μηδ' έν τ^ %<^ρ^• Λ'νν%αν6μΕ%α δί 
ονχ ολίγον^ είναι χαϊ τονς νεονζ λνμαίνεύΟ-αι διά το 
μη&εν πεποιηκ^ναι νμάς ών έγράφαμεν περί τούτων. 
ώξ αν ονν λάβ'^ς τήν έπιϋτολήν^ αύντα^ον χήρνγμα 
ποίήϋαΰΰ-αι, όπως οί μεν φιλόβοφοί πάντεζ άπαλλά^ον- 
ται εκ των τόπων ί^άΐ^, των δϊ νεανίδχων οβοι αν 
άΐίύχωνται προ^ τούτοις γινόμενοι [διότι] χρεμ'ήΰονται^ 
χαϊ οί πατέρες αυτών εν αίτίαις έϋονται ταϊς μεγίόταις' 
χαϊ μη άλλως γενηται.' 
ς της δ' ηδονής προ ^Επιχούρον είϋΎΐγϊΐτ^ις έγένετο 
Σοψοχλ'ης 6 Λ06ί;ίτής' ^ν ^Αντιγόντ^ τοιαντα ειπών 
(1165)• 9 αλιον Ε, Άλ-Λκιον Αβί. ν. 1]. 9, 12 9 βί, 12 ΐτα-Λον^ιονς 

Α: ϋΟΓΓ. Ε 16 ΓοΗ. μΐ7#ί1? ^αζαι 20.21 άπαλλάαβίύνται 

Α Ε: €0ΓΓ. Μρϊιι 21 δΰοι ίάν ΑΕ 22 θίότι άοΐ. Μβϊη 
^4 γίρητίη Α Ε; οΟγγ. Ο α» Ι 20 Ι 26 Ι ΙΒ 207 τάς γάρ ηδονής 
8ταν προδώϋιν ανδρις^ ου τίΟ^μ' έγω 
ζψ/ τούτον^ αλλ* εμφνχον '^γοϋμαι νεχρόν. 
πλούτει. τε γαρ κατ οίκοι/, £(' βονλει^ μέγα 
χαΐ ξ^ τνραννον ΰχημ^' έχων εάν β' άπΐ} 
1170 τούτων το χαίρειν, ταλλ* έγω χατίνον ΰχιας 
ονχ αν τΐρίαίμην άνδρΐ τίρος τήν ηδονήν. 
69. χαΐ ΛΥΚΩΝ ίέ 6 περίπατητιχός, ώς φη&ιν "Αν- Λ 
τίγονοζ δ Καρν0τιος {γ.Μ^ιΙ\ κατ αρχάς ίπιδτ^μτιϋα^ 
[Ο παιδείας ένεκα ταΐς ^Α&Ί^ναις υεερί ΰνμβολικον χώ&ω- 
νος χαΐ τίάϋον εχάύτη τών εταιρον^ών επράττετο μί- 
β^ωμα ακριβώς ήτίίατατο. νϋτερον δΐ χαΐ τον ηερι- 
πάτον χροΰχάς έδειπνιζε τονς φίλους αλαζονεία καΐ 
πολυτέλεια τίολλ^} χρώμενος, χωρίς γαρ τών παραλαμ- 
Ιδ βανομένων ιΐς αΰτκ άχροαμάτων χαΐ άργυρωμάτων χαΐ 
ΰτρωμντις ι5 λοιπγι παρασκευή καΐ ή τών δείπνων περι- 
εργία χαΐ 6 τών τραπεζοποιών καΐ μαγείρων 'όχλος 
τούοϋτος ^ν ωότε πολλούς όρρωδεΐν χαΐ βονλομενονς β 
προΰιεναί προς τήν διατριβ-ην άνακΟΛτεβϋ•αί, [καΙ\ «α- 
Η) ϋτ-άπερ εις πολίτευμα ττοι/ί/ρον καΐ χορηγιών χαΐ λει- 
τουργιών πλτίρες εύλαβονμενονς προΰάγειν. ίδει γάρ 
^(ρΐαί τε Τ'ήν νομιζομενην έν τώ περιπατώ άρχ^ν (αϋττι 
δ' ^ν έπΙ τη 5 ενχοΰμίας τών επιχειρούνταν) τριάχον^^* 
^μέρας^ είτα τϊ] ενϊΐ χαΐ νέα λαβόντα άφ' εχάΰτον τών 
85 ^πιχείρονντων εννέα όβολονς νποδε%αΰ^αι μή μόνον 
αύτονς τους η^ν βνμβολ^ιν είύενεγκόντας, αλλά χαί ους 
παρακαλέϋειεν ο Ανχων^ έτι δΙ καΐ τονς επιμελώς 

13 άίαζονίαι Α: οογγ. ιη. Γβΰβηί. βΐ Ε 1δ χ^ναωμάτων 

(ρΓΟ ά'Λροαμάτων) ϋΚοβΙ^Ιβι- βΐηβ 0£1113Λ Π τςατίί^οποιών 

Μβΐη: τραπίξώρ Α 19 καΙ ΛβΙ δοΐιτν (άηςβ Οειβ) 20 7ΐοντ\- 
ρών Κ χοςηγίαν Α; οογγ. Μιιβ 21 Λ^^οάγΕίν ΐΕι^αι 208 ΙΕ ϊ αυναντώντας τών πρεββντερων η^ τ-ην βχολήν, ώϋτε 
γζνεϋ^αι μηδέ £ΐ<? τον μνριβμον και τον? ΰτεφάνονζ 
ίχανον το έκλεγόμενον αργύρων ίεροποιίί&αί ζ ε καΙ 
τ&ν Μονϋείων έπιμελψΊ}ν γενέϋ^οίΐ. α (ϊή ^άντα ίψαί- 
νετο λόγου μεν αλλότρια χαΐ φιλούοφίαζ είναι, τρν- 
φής άϊ και ^ερκίτάδεω^ οίκειότερα. χαΐ γάρ εί παρ- 
ίεντό τινεζ τών μή δυνάμενων είς ταϋτα άνοίλίόκειν 
άτΐο βραχείαζ χαϊ τήζ τνχονβ^ς ορμώμενοι χορηγίαζ, 
ο γ* έ^ιϋμοζ ίχανώζ ^ν άτοπος, ον γάρ ινα ΰνρρν- 
ε'ντες επΙ το αντί) της εω^ 'όρ^ρον γενομένης τραπέζης 
άτΐολαύαωβι,ν η χάριν έ^οινίας έτίοιή^αντο τάζ ΰννόδονζ 
548ταυΐ«5 οι περί Πλάτωνα χαΐ Στίεύβιτίπον, αλλ" ίνα 
ψαίνωνται χαϊ το ^εΐον τιμώντες χαϊ μονβικώς άλλήλοΐζ 
συμπεριφερόμενοι ., χαΐ το τίλεϊύζον ένεκεν άνεύεως χαϊ 
φιλολογίας, α δη ^άντα γεγονεν δεύτερα παρά τοις 
νϋτερον τών τε χλανίδων χα) της πολντελείας της 
είρημενης' ου γάρ έ'γωγε τους λοιπούς υπεξαιρούμαι, 
ο δε Ανχων νπ' αλαζονείας χαϊ έν τώ έπιφανεύτάτω 
της πόλεως τόπω εν τΓ; Κόνωνος οίκία εϊχεν ειχοβί- 

ϊ> χλινον οίκον, 05 ί^ν έπιζ'^Ιδείος αντω προς τάς ύποδοχάς. 
ην δε ο Αύχων χαϊ βψαιριβτ^ις άγα&υς χαϊ επιδε^ιος' 
70. περϊ όέ ΑΝ ΑΞ ΑΡΧΟΥ Κλέαρχος ό Σολενς Ιν 
πέμπτω Βίων (ΡΗ(τΙΐ308) ούτω γράφει' τω ενδαιμο- 
νιχώ χαλουμένω "Ανά^άρχψ διά την τών χορηγησάντων 
αγνοιαν περιπεβονΰης έ^ονύίας γυμνίι μεν ώνοχόει παι- 
δίϋχη πρόύηβος ή προκ^οί,θ-ίϊ'ίία διαφερειν ωρα τών 4 Μοηβίίοαν ΓΓΚοβΙίΙβΓ: μουσών Α 9 ο γ( μια&ός Α: 

ΟΟΓΓ. ΤΛ^Π&ηι 10 ΐοας δρΟ^ρον Κ: ΐως χοΰ ϋ•ρίον Α, 1θββΙ(&ίυΓ 
ΐως τοΰ 6ρ&^ίου (Μιιβ) νβΐ τονρ^ριον (Μβΐη) 13 μοναν-ώς 

ΒβΓ^Ιί: φνσίν.ώς ΑΕ 15. 16 τίαρ* αΊιτοίς ΐΰτΤΕρον Α: οογγ. 8ο1ι\ν^ 
18 άλαζονίας Α 23, 24 τών (ύδαψονινών τίαΐονμένων Α: 

οοη: δοΐιν /β 209 ίίλλων^ άναβνρονΟίί προς άλήϋΈίαν τί)!/ των οντ<ας 

αντ^ χρωμΐ'νων άχραΰίαν. δ άέ ΟίτοΛοώζ χειρΐδαζ 

ίχων χαΐ ΛερΙ τω δτόματι χημυν ^τριβ£ το ΰταΐς^ ίνα ο 

μτίτε ίδρώζ έηιρρέοι μι^χΒ τοις φνράμαύιν δ τριβών 

έμχνεοί.' δώ πρεχόντως αν ης δίίτοι τω ΰοφω τούτω 

ψίλοβόφω χα εκ τον Άνα^ίΧα Αυροττοιοϋ (Π 268 Κ) ' 

ξαι/θΌί'ί « μνροίς χρώτα λιτίαίνων^ 

χλανιδαξ &' ελκων^ βλανταζ ΰύρων, 

βολβονρ τρώγων^ τνρονς κάπτων^ 

ώ' έαλάπτων^ ^τίιρνχαζ ^χων^ 

6 Χΐον Ίίίνων^ καΐ ττρος τούτοις 

έν οκντΰίρίοΐζ ραπτοιβε φορών 

Έφε07μα γράμματα καλά. 

71. τΐόβω γαρ τούτων βελτίων Γοργίας 6 Αεοντΐνος, 

Ιδ ηερί ον φηϋιν δ αυτός Κλέαρχος έν τώ δγδόω των ά 

Βίων (Γ Η Θ II 308), δτ£ διά το ΰωψρόνως ζήν Σχεδόν ρ' 

§τη τώ φρονεΐν ΰννεβίωβεν. καΐ έπεί τις αύτον ^\ρετο 

τίνι διαίτΐ] χρώμενος όντως έμμελώς καΐ μετά αΐύ&ή- 

αεως τοαοϋτον χρόνον ξήβειεν^ ^ο-ύδΐν πώποτε, είΛεν^ 

120 'ί]δονΐ]ς ένεκεν πρά^ας.' ^ημ'ήτριος δΐ ο Βνζάντιος 

έν τετάρτω περϊ ΙΓοιημάτων ^ Γοργίας^ φιρίν, δ Αεον- 

τΐνος ερωτΎΐ%•εΙς τί αύτω γέγονεν αίτιον τον βιώϋαι 

πλείω των ρ' ετών, ^ψη "το μη^εν πώτίοτε έτερου 

ένεκεν τΐεποίηχεναι.' ^ίίχος δ^ πολλώ χρόνω τί)ν βαϋι- 

|ϊδ λείαν καΐ η^ν λοιπην περϊ τον βίον χορηγιαν διαρκή 

χτηϋάμενος, ώς τελεντώντος ήρώτηϋεν 6 πρεϋβντατος 

3.4 ίνα μηδϊ Α: οοητ. Ε 4 ίπι^ρίψ Α: οογγ. Ε 5 ίοιί. 
τφ αάψρονι 6 άνα^ίλαν^οποιυΰ Α: οογγ. 0βι3 10 ώιά χο- 
Ιάπτων ΑΕ; οογγ. Μβΐη Μων Τοϋρ 14 βίλτιονΚ 16 οχί- 
δόν ρ' ννΠίϋη: αχΐάον λ ΑΕ 23 πλίΐον Ε 23. 24 γαοτρός 
ΐΡΒ-κΐν Κ, ίντΒρ&ν Ι. Μβϊη 26 τελεντώντα Ε, ίοΐ'ί;. (ώ<δ\ χ*- 

Ιεντών, ώς ήι^ώίΊίβΒν 

ΑτΒπτΛΛνβ ΠΙ. "ν,ν τών νίών τί τιράϋΰων τοδιχντ ^τη όιαφυλά^ειεν την 
βα^ιλπαν^ ινα ί&αΐ. ϋώτ^ξ τοντο μιμοΐτο^ *τα δίκαια 
ΛρκΓτων, £ίίΤ£, Λ^όρ Κτίανταζ άνΟ-^^ώπονζ -και Ο-εονς* 4 1 10 4 Καρύβτιος δ* δ Περγαμτ^νος εν 'Ιύτοριχοΐζ 'Τπομνή- 
μΐΧΟιν (Ρ Η (5 IV 357) '^Κηφιΰόδωροζ•} φηΰίν, 6 Θηβαίος 5 
(ΚΗβ II 85) Πολνδωρον τον Τήιον ιατρών ^Αντίπίίρψ 
6ν(ί0ιχεΐν ιριλοτάτΐίδα ^χοντι χριχωτην καϋ^άτΐερ τονζ 

ί ΰτρωματεΐς ευτελής έφ' ^3 -χατακεΐΰ^αι ^ κάδονζ 0^ 
χαλχονς χαΐ Λοτήρία όΐίγα' γεγονέναι γαρ όλιγοδίαι- 
τον χαΐ τρνφηζ άλλόχριον,"" 

72» ΤΙΘΩΝΟΝ (ί' αιώ τηζ εω μέχρι δνΰμών κοιμώ- 
μενον μόλις ζ(ίί) Ιτιι^μίαι ηρος ε^πέραν έτΐήγειρον 
^^εν ^Ηοΐ ϋνγκοίμάβ^αί λεχ^-είς δίά το χαΐς ^πι^νμί(ας 

έμ%ε%λέ•ι%^αι 1•κι τω γήρα κα^-ειρκταί, χρεμαϋτος 

δ49α>ν πρ'ος άλή^είκν έ« τούτων, χαΐ ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ όέ τόν 16 
αύτοΰ τρίί;(ΐ5Αον χατατείνων άπηγχετο έκ τ&ν άπολαν- 
(ί££ον, χνιοότερος ων τοϋ 'Οδνβϋεως Μελαν&ίον. ηολλοί 
ίέ χαΐ άλλοι Λ&ν το ΰώμα δίεϋτράφηθαν δια τάς άχαί- 
ρονς ί^δονάς^ οϊ δΐ χαϊ εις Λαχος σώματοδ επεδωχαν, 
αλλοί δϊ χαϊ εις άνκίϋΌ-ηϋί'αν δια ίΤοΑΑτ)!/ τρνψ'ήν. Ϋ(^ 
Ννμφ ι ς γονν 6 "Ηραχλεώτης εν τω ιβ' περί ΉραχΙείας 
(ΡΗαΠΙ 15) "ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, φψίν^ 6 Κλεάρχου τον πρώ- 
τον τνραννήΰαντος εν ΉραχΙεια υίό^ χαϊ αύτος της 
πατρίδος τνραννηϋας νπο τρνψης χαϊ της χαθ' ^μεραν 

\} άδηφαγίας ελα^εν ύπερϋαρχήϋας^ ωΰτε διά τ6 πάχος 26 4 ^^^ 7 έχοντα Α: οογγ. ΟυΙΙιβίΙ ΙίΒηςΙΐίίβο εχ ΟΙε&τΰΙιο, οί. Ι 

Γ ρ. 6 β 13 (χί &ύά. Κ (τ^ ^πι^ιιμία ίχηγήζίτο Ε) ΐ3. 14 ΟΙε- 

I αΓεΙιΐ Ββιι1;βηΙΪ3, Ιϋβο Γβγθ ίιά τό ταϊς ετΐί9•νμΐαις ΙμπΒπΙέχ&αι 

Ι νέος ων ίπΐ. γήςωζ Ιν ταλάρω ωαπερ τέττιξ χαθ'ίίρχταί, 8θ(1 

Ι οοΓΓίιρίΒ, ΥβΓΐ)& ίτΐΐ τφ γήρα ηοη βιρβΛΐο 16 Ενίκα ιών '^ϊϊ&ΐα 

Ι 17 ΓογΙ. ανισολοιχότΐρος 20 οροΓίεΤιαί διά ζτην^ ηολληρ τρν~ 

^^^ φήν^ ιιίδΐ ρΓαεδί&ί 1ΐ8βο (ΙθΙβΓθ 21 τφ ιβ' Μαβίίβι: τώι β' Α 4 Α ΪΒ 211 ^ν δνΰπνοία αντον ΰνϋχΐ^ήναι χαΐ πνιγμώ. δώ ύννέ- 
τα^αν οι ιατροί καταδχενάϋαι βελόνας λεπτάς τω μήκεί 
διαφερονϋας^ οίς δια των τίλεν^ών και τί]ζ κοιίίαξ 
διω^εΐν^ όταν είξ νπνον ζνχϊΐ βα^ντερον φπείών. 
5 μεχ^ι μεν ονν Τίνο^ ύτΐο της πεΛωρωμενης έκ τον 
ϋτέατοξ ΰίίρχίίς ονχ ένεηοίει τήν αί'6&•ηβιν' εΐ δ\ ιιρος 
τον καθτΐρόΐ' τόπον ή βελόνη διελ&ονΰα ί&ιγεν, τότε 
διηγείρετο. τονς δ^ χρηματιϋμονζ εποιεΐτο τοις /ϊουλο- ο 
μίνοίξ προτιΰ'ΐμενο^ κίβωτον τον βώματος, ίνα τά μεν 

10 λοιπά μέρη κρνπτοί^ το δϊ πρόαωΐΐον μόνον υπερέχων 
δΐϋίλέγοιτο τοις άπαντ&ϋιν, μνημονεύει ί' κντον Μέν- 
ανδρος Ύ(Χΐ6τά Ϋ ών λοίδοροζ Ιν τοΙ(ζ 'ΆΧιενϋιν^ τον 
μν%ον νχούτηϋάμενοξ ντίέρ τίνων φυγάδων έί, '^Ηρα- 
κλείαζ {ίτ. 21 Κ) " 

15 παχν£ γαρ ^3 εχείτ' έπΙ ϋτόμα. 

χαΐ πάλιν (ίτ. 22) ' 

ετρνφηβεν, ώΰτ^ μή πολνν τρνφάν χρόνον. 
καΐ ίτι. (&. 23)• 

ίδιον ετΐΐ^νμών, μόνοζ μοι ^άνατοζ οντοζ φαίνεται, 

20 ενϋ/'άνατοζ^ Μχοντα πολλά£ χοΙλ€<δαζ χεΐΰ^αι τζαχνν 
' νιιτιον^ μόλις λαλονντα χαϊ το πνεϋμ* εχοντ ανω, ά 

Ι εΰ9•ίοντα καί λέγοντα "ϋ^Λομ' Όλο τή§ ΐ^δονήζ.^ 

άπέ^ανεν δΐ βιώΰας Ετη πέντε προζ τοΐς πεντήκοντα^ 
ων ίτνράννηύεν τρία και τριάκοντα, απάντων των προ 

25 αύτον τυράννοιν πραότητι καΐ επιείκεια διενηνοχώξ' 

3 «5 8ο1ι•νρ: ίϊΓί ΑΕ, οί. Αβί, ν. 1ι. 9, 13, ΛΐϋβΓ Μβιοηο 
αραά ΡΙιοΐ, ΙίίΙϋΙ. ρ. 224 Ιΐ 13 (θ Ν7ΐηρ1ιΐ(1β) 10 κ^υπτγ ΑΕ: 
ΟΟΓΓ. Μ€Ϊη, ίοΓί. ίΐί^ντίτοιτο {ά^ϋν-ρύπτοιτο Α&1) 12 / Μϋβ: 

τ' Α 16 §«1 ΰτρώμα Μβΐη 19 ντ) ^άί' ίν&νμονμΪΡω μΰί. 

Κοΰΐί, 9θ<1 μόνος ηοη ΐβιηρίίΐιιΛιιπι 20 ΐΓαάϊΙβ, ΐιιβί,ιΐΓ ΡηΓ^π, 
ϊη Βθΐί^. Επεϋά. 72,19 238(ΐ(ΐ οαϋΐ Ιΐίίβο 8ΐη(; ΝχιιίρΙιίΛίβ (οΓ. 
Μβϊπηο Ι. β. β), ίίΐηιβη Μβη&ηάχί τ©ϊΐ>ίΐ ηοη α Ν^πυρίικίβ ίρ3θ 
τίίΙβιιίϊΐΓ β,ρροΒΗβ. 
73. τοιοντοξ έγεγόνει καΐ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ό ^'ι^όο^^ο^ Αί- 
γνΐίτου βαΰιλενύα^^ ό αϋτ'ον μίν Ενι^γέτΊ]ν (ίναxη^νx- 
των, ντίο β£ ΆλεΙ,αν^ρέων Κακε^γέτης όνομαξόμενος. 
ΠοΰΕίδώνιος γονν ό ΰτωικόζ^ βννατίοδημήΰας Σκι- 
ά πίωνι τω *Αφ^ι,χανω χλ'η^ίντι είξ 'Αλε^άνό^είζίν και 5 
Ο-εαΰάμενος αντάν, γράψει έν ίβδόμι^ των 'Ιϋτοριών 
ουτωζ (ΓΗΰΙΐΙ 256) ' ^διά όέ τρνψ•ην όιεφ&αρτο το ΰώμα 
ϋχό παχύττμοξ χαΐ γαϋτροζ μεγέθους ^ ην δΐίβτιερι'λψ 
Λτον είναι ΰυνεβαινεν έφ' ^ξ χιτωνίβχον ένδεδνκώζ 
ποδ-ήρη μεχρίτ των καρπών χειρΐδας έχοντα <^περημΐτ^' 10 
ττρο^ει. δΐ ονί/ττοτε ηεζός^ ει μή διά Σκιττί'ωνα,' οτι 
δε τρνφ-ηξ ούκ ι^ν άλλότρίΟζ 6 βαδιλεν^ οντοζ^ αύτος 
περί ΐαντοΰ μαρχνρεί εν τω όγδάω των 'Ί?πομνημ(χτων 
δίηγονμενοζ όπως τε ίερενξ εγενετο τον έν Κνρήνϊ} 
ί '^πόλλωνοζ καϊ όπως δεΐπνον παρεϋκεύαΰε τοις προ ϋ 
αντον γενομενοΐξ ίερεϋβι^ γράφων οντωζ (ϊΐ). 187) ' Άρ- 
τεμίτια μεγίστη [εορτή] ίν Κνρήνι^ εορτής έν {} 6 ίερενξ 
τον ^Απόλλωνος {ένιαύΰιος ί' έβτί) δειπνίζει τον? προ 
αντον ίερενσαμε'νονζ και παρατί^ηβιν έχάϋτψ τρνβλίον 
τοντο 5' έβτΐ κεραμεονν αγγος έπιδεχόμενον ώζ εΐκοΰι 90 
άρτάβας, έν ω πολλά μεν των άγριμαίων έγκαταί πε- 
πονί^μένα, πολλά δ' έβτΐ χαΐ των ήμερων 6ρνίϋ•ων^ ίτι 
δε ^αλαττίων ίχ^νων ταρίχον τε 'ξενιχον πλείονα γένψ 
ίϊίί^πολλάκΐ£ δε τίνες χαΐ κι^άριον άκολον&ίϋκον προΰδί- 
δόαΰιν. 'ήμεΐζ δε περιείλομεν τά τοιαντα' φιάλας δ* % 

6 ηοη Α(:1ΐ6α8.θα3, κθά βρΐΙοιη&ΙΟΓ ΐ,ατίϊδ,νΐί,; ΡοβΜοιιϊιΐ3 βηϊιη 
ΙίΛβο <3β Ρ&ηαβϋο Μαι^δίτο ιΐΆηβχ&Ι 10 πίρφι δαρρί. Κ 

{κροψι ϋϊ) 17 ίθ(ρτή άθΐ. Μυ3 19 τρνβΐία Α: ςοΓΓ. Μβϊη 
21 άγριμέων Α: οογγ. Ε 22 6' Ιΰύ Κ: 51 οΓτα Α Ε 24 χι- 
^ά^ιον Γβοίθ ΙιαΙίθΙ; ρίΒοΪΒ ββΐ ΝίΙοϋοαβ Αροΐΐϊηϊ 8&06Γ, Ιυιη 
ρτο άκολονϋ^ίφίον ΓΡ&ϋίη^ηάΜΏί νβΐιιΐ η κορίΐΐΑίΰκοΐ' 25 πί- 

ραιλόμΐνα τοιαϋτα Α πξ^ιπίάμι^-α τά τοίαντα Ε: οογγ. Κ ΙΒ 9 ΜΜ 213 

ΰλαργύρσνξ χατκΰκενάΰαντεζ ^ το τίμημα Βχονΰαν ίκά- 

ϋτην ^ζ προειρήχαμεν δαπάνης^ ΪΛπον τε κατεϋκ^να- 

όμίνον <5νν Ιπτζοχόμω χαΐ φαλάροις διαχρνβοις έδώκαμεν 

Ι χαΐ παρεκαλέύαμεν εκα^τον έπΙ αντοϋ κκ^εύ^έντα 

5 ο'ί'καδ^ άτίΐέναι.' εΙς πάχος δ' επεδεδώχει χκΐ 6 νΓο^ 

κντον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 6 τήν εαντον μψερα άποχτείναζ 

ύνμβαβιλενονϋαν αύτω. φηΰΐ γονν περί αντοϋ Πού ει- ΐ» 

όώνίΟί ^ν τ]} εβδόμγι χαΐ τεαβίφακούτΐ] τών 'Ιύτοριών 

όντως (ϊΐο. 266) ' 'ό ί^ της Αίγνητον δυνάΰττις μιΰον- 

10 μένος μεν ύτΐο τών 'όχλων^ κολακευόμενος δ' νπ'ο των 

περί αντάν, Ιν πολλτι δε τρνφϊ] ζών^ ονδϊ περιτίατεΐν 

οΐός τε ήν, εΐ μη δνϋΐν έπαπερειδόμενος [ίΛορενετο], 

εις δϊ τάς έν τοις βνμπούίοις ορχη^εις άπο μετεώρων 

Ι κλινών κα&αΐλόμενος ανυπόδητος βνντονωτέρας αντάς 

15 των ήβκηκότων έποιεΐτο' 

14. Άγα&αρχίδης ί' έν τ^ εακαίδεχάτΐ} Εύρω- 

■αιακών (Γ Η Ο 1ΙΓ 192) ΜΑΓΑΝ φη^Ι τον Κνρήνης βοί^ι- 

λενβαντα ^τη πεντήκοντα άπολεμητον γενόμενον καΐ ο 

τρνψώντα κατάΰαρκον γενε'ΰ&αι εχτόπως τοις 'όγκοις 

20 κατά τον ίβχ&,τον καιρόν χαΐ νπο τον πάχους άποπνι- 

γηναυ δι άργίαν βώματος καΐ τφ προαψέρεϋ%αι πλήθος 

ι τροφής, παρά δε Αακεδαιμονίοις ό αντος ί6τορεΙ δια 

Ι τι^ς εβδόμης χαΐ είχοότης (Λ. 193) ον της τυχονΰης 

' άδο^ιας νομίζεϋ^αι, εϋ τις [-ξν] ί) το ϋχήμα άνανδρό- 

25 τερον έχων ί) τον 'όγχον τον αώματος προπετη ίφαίνετο^ 

γυμνών κατά δέκα. τιμίρας παρισταμένων τοΓ^ ίψόροις 

τ&ν νέων, κάφεώρων δ^ οί άφοροι κάί κα^' εχάϋτην 

5 ίί Μείώχει Α δ' Ιαδεδωκει Ε: αοτν. 5ο1ι;ν 11 ούίέ 

πατιΐν ΑΕ: ϋΟΓΓ. Κ 12 ^Ιοϋβαια άί-Ι. Μβίη 11 σννχονώ- 

τερον Κ 21 τωι Α πα", τό ιώ. Γ60 24 ϊ^ν άβΐ. δοΐινί ^ϊι -λ^ιι- 
πιτης Α: οογγ. Ε ρθ3Ϊ ίφαίνετο \ύ^^ 0Τ3.ϋθ 11 >ιάςΐ5:ό»^ω'» 
Κ : •)ΐα&(Μρα>ρ Α Ε, ίαπι ίοή. [ααΐ] χαθ' Ι-ιιάοτην ήμ,ϊζ«ν 214 ΙΒ ά ήμεραν χαΐ τά τίερί τήμ ίνδνΰιν χαΐ τί)ν ΰτρωμίμ' των 
νέων είκότως, χαΐ γάρ όφοτΐοιοί η6αν Λαρά Αακεδαι- 
μονίοις χρεως ΰχεναΰίας, κλλον δ' ονδενός, χάν τγι δί 
εβδόμΐ] χαΐ είχοϋτΐ] 6^Αγα^αρχίδηξ εφί] {Άίά) ώς Λακε- 
δαιμόνιοι ΝΑΥΚΛΕΙΔΗΝ τον Πολνβιάδον παντελώς ναερ- 
βαρχονντα τω ΰώματι χαΐ χαχνν διά τρνφτ^ν γενόμενον 
χαταβιβάΰαντες εις μεΰην ττ)ι/ εχχλ'*]6ίαν καΙ Λυβάνδρον 
πολλά ονειδίϋαντοζ ίν χψ χοίνψ ώ5 τρνψ^ντι ηαρ' 
ολίγον έξ^βαλον έχ τΐΐζ πόλεωζ, άπειληϋαντες τοίϊτο 

β Λοί'ήδειν^ ει μί^ τον βίον εΛανορ&ώβοιτο' είπόντοζ τον 
Ανβάνδρον οτι καΐ "Αγηΰίλαος^ Ζτε διέτριβεν περί τον 
Έλλϋ^ύτίοντον πολέμων τοΐξ βαρβάροΐζ^ ορών τούζ ^Αϋια- 
γενεΧζ ταΐξ μεν ύτολαΐζ πολυτελώς ^ΰκί^μενον^, τοΐζ 
σώμβίίν ό* οντωζ άχρείονξ 'όντας, γνμνονς πάντας εχε- 
λενϋε τονξ! άλι&χομένονς ΙπΙ τον χ'ήρνχα αγειν χαΧ 
χωρίξ πωλεϊν τον τονχων ίματιϋμόν^ οπωζ οί όύμμαχοι 
γιγνώΰχοντες διότι προς μίν α9•λα μεγάλα, Λρος δ^ 
ϋνδρκζ εντελεΐζ δ άγων ϋννεΰτηχε, προ&νμότερον. ταΐζ 

ί ιί^νχαΐζ δρμώΘιν έπΧ τονξ εναντΧονξ, χ<ά ΤΤΥΘΏΝ β' ό 
Βυζάντιοί^ ρτ^χωρ, ώζ Λέων ίΰτορεί δ πολιτηξ αντον 
(Ε Η β 11 329), πάνν ην παχίΐζ το 6ώμα' και [Βυζαντίοΐζ} 
ποτέ ϋταΰιάζονΰι προζ αλλήλους τοΓίτ πολίταΐζ παραχαλών 
είζ φιλίαν ίλεγεν 'δράζε με, ανδρεζ πολΐται, οϊόζ είμι 
το α&μα' άλλα χαΐ γνναΐχα εχω χολλω εμον παχντεραν. 
όταν ονν δμονοώμεν, καΐ το τνχον ήμ&ς δχιμπόδιον 
δέχεται^ έάν δϊ ΰταΰιάΰωμεν, ονδΐ τ^ ΰνμπαΰα οίχία* 
75. τίάβψ ονν κάλλιάν Ιοτιν^ άγα^Ι Τιμόχρατες, 

8 ίΐϋότως &άάα\\τα τϊάθίην &ά οΐϊΐβ^βηΐΐ&ηι ΐΗοαηίΐΐιι ίΐηι- 

ρΙΐΟΓθπο 3 σ-Λΐνααίας οιη. Αβί. ν. 1ι. 14, 7 4 όγδό^ι καϋ εΐ•κοατ^ 

ΜαβΙΙβι:, βθά βΐίαιη ίέ (ν. 3) ηΐΒ,Ιβ οοΐΐοο&ίηηι άγαϋ•(Χ(}χίδας Α 

10 ίπανο^&ώΰΰίίτο Α Ε : οογγ. ΤίνϊΐΛπι 13 τοτΓε μϊν ^^^ψ: τους 

μίρ Α (ατολαΐς μιν Ε) 21 ^Ιοβί. άβΙ. ΐνϋβ,ιη 10 Ι 20 τίΒνόμΒνον είναι λεπζότε^ον ων καταΚίγει "ΕρμίΛποςόΒΐ 
εν Κερκωφιν ή ■ϋτίερπλοντοϋνταξ χω Ταναγραίω κψει 
εοίκεναι^ κα^άπερ ο[ τεροειρημενοι ίίνδρες. ψη<5ΐ <5' 
όντως 6 "Ερμιππος τίρος τον ^ιόννΰον τον λόγον 
5 ποιούμενος (Ι 238 Κ)• 

[νϋν] 01 γάρ Λενόμενοι 
άνκΛηρκ (ίοι Όνον6ίν ηδη βονόια, 
\ Αεωτροψίδον λετίτότερα χαΐ ®ονμάντιδθζ. 

και 'Άριΰχοφάν'ϊ}^ δ' έν Γηρντάδτι λετετον^ τούύδε 
10 καταλέγει^ ον$ και πρέΰβει^ νπο των ποιητών ψηδιν 
ε($ "Αίδον Ίίέμτιεύ^αι προ$ τοϋ§ εκεί ηοιψάς λέγων Ι» 
οντωΰί (Ι 428 Κ)• 

καΙ τις νεκρών κεν^μώνα καΐ (ϊκοΓΟυ ηνίας (Εατ,Ηβο.Ι) 
ίτλκι καχελ^εΐν, Β. ενα γάρ «φ' εκ(ίϋτΐ]ς τέχνης 
16 ΐίλόμε^α χοιν^ γενομένης ίκκληύίας^ 
ονς (ί^μεν 'όντας άδοφοιτας καϊ ^αμά 
δ εκεΐόε ψιλοχωρονντας. Α, είΰΐ γάρ τίνες 
ζχνδρες τΐαρ' νμϊν αδοφοΐται\ Β. νή ^ία 
μάλίΰτά γ\ &απερ Θραχοψοΐται. ηάντ έχεις. 
20 Α, καΐ τίνες αν εΐεν; Β, πρώτα μϊν Σαννυρίων 
από τών τρνγωδών, άπο δε τών τραγικών χορών 
10 Μίλητος, άττο δε τών κνκΐίων Κινηβίας. 
«Γθ' είζης φηβιν 1 τίΐνιψένονς (Ιναί λΐπΐοΐίςονζ Ε^ ιηα,οίΙβπΙοΓτιΐΏ Ο8.ΐ3.1οβιιβ 
αΐίο οχ ίοηΐθ ΐηίθπβοΐαδ βΐ) Αΐίιβηαθο - 2 νΐΐΐ^πίοντονντα Ε 
ϋΤητίΓ Μβϊη, οί. Ηβ3, 3. ν. Τανιχγραίων φνήν, Ββά \ιθθ βί νο- 
Ιτιϊβίβ^ Α11]ιΒηΗ.&υ3, 80ΓΪρ8Ϊ38θί Κηχΐί τω Ταναγραίω, οΓ. βϋαΐΛ 
^οΙΐβΓβ ιίΓοΙι. Ζβϋ. τοί. 43 (1885) ρ. 266 βΐ \νθΓϊΐϊο1:β Ι&ΙιγΤο. 
άβδ αΓβΙι. ΙιϊΒΐϋ Π 114 5 ποιούμενος νϋν οΓ γάρ Α, νΰν 

οιη. Ε 7 βηΐθκχ Α Ε: οογγ. Βϊ 6 Ββΐ:1ι:. κτίΒΰά. ρ. 85, 29 

8 λίωϊ^ίφί'ίο* Α.! ΟΟΓΓ- Ε 14 γάρ Ηθγβι: δ' Α 16 ο•ύ ΰη- 
μαίνονταξ αϊδοφοίτας Α: οογγ. Τ^γβτΙιΗΙ; 91 τραγωδών Α Ε: 

€ΟΓΓ. Ββηϋ 22 τών χνλίν.ϋαν Α: ΟΟΓΓ. ΕβπΙΙ 

216 ΙΒ ώξ 6ψύδ^^ έπΙ λεπτών ελπίδων ώχεΐΰΟ'^ ίίρα' 

τοντου5 γάρ^ ί]ν πολλώ ξννεΆ^ΐί, ξ,νλλαβων 

ό της όίαρροί'βί Λοταμοζ οίχήδεται. 
περί Οΐ τοϋ ΣανννρίωνΌς καΐ Στράττίζ εν Ψνχα- 
ϋζαΐζ ψψι,ν (Ι 727 Κ)• 

Σαννυρίωνο^ ΰκντίνην ίτεικονράίν. 
ΛερΙ δε Μελ'ήτον αντός ό Σανννρίων εν Γίλωτί λέ- 
γει αί?ϊβ3? (ΐΐί. 793)* 

Μέλψ:ον τον ά%ο ΑΎΐναίον νεκρόν. 
ά 76. '^ν δ' δντω^ λεπτότατος χαΐ μακρότατοζ ό Κ Ι ΝΗΣΙ ΑΣ, 
είδ δν Χίά δλοι/ δράμα γέγραψεν Στράττίζ (ίΚ 716), 
Φ^ίώτην Αχιλλέα αντον καλών διά το έν τι} αντοϋ 
ποιήϋεί ΰννεχώς το Φ^ιώτα λέγειν παίζων ουν εις 
τ'ίΐν ίδέαν αντον ίψΊ] ' Φθΐώτ' Άχιλλεϋ . . . . ' άλλοι 
(5* αντόν, ώς χαΐ ^Αριβτοφάνηζ (Αν. 1377), ητοΛΛάχΐ^ 
είρήχαΰι φιλνρινον Κινηβιαν δίά τ6 φιλύρας [τον ζύλον^ 
λαμβάνοντα ΰανίδα ΰνμπεριζώνννΰ^αι, ϊνα μτ} κάμπτη- 
ται διά τε το μήκος χαΐ τήν ίαχνότητα, οτι δί ίξν ό 
Κινηοίας νοβώδης χαΐ δεινός ταλλα Ανοιας ό ^Ύΐτωρ 
β έν τψ 'ί^πϊρ Φανίον παρανόμων έπιγραψομ&νω λόγφ 
εΓρηχεν, φάΰχων αύτΙ)ν άφέμενον της τέχνης ϋνκοφαν- 
τεΐν και άπο τούτον πλοντεΐν. δτι ίε ό ποιητ'ής έΰτι 
κα\ ούχ έτερος, οαφώς αύτ6? ών ϋημαίνεταί έχ τον 
χαΐ έπΙ ά^εόττιτι κωμωδούμενον έμφανίζεβ^αι χαΐ διά 
τον λόγον τοιοϋτον δείκννσ^αι. λέγει <¥' όντως 6 ^ητωρ 
{ίτ. 143 Τυτ)• *&ανμαζω δΐ ει μτ} βαρέως φέρετε ΟΓί, Κι- 10 16 2( 1 ώιχεα& Α: οΰπ*. Οαβ, όχίΐα^-' Βι-υηοΐτ 2 ην τιοΐνς 

Ββτ^ΐΕ {ιεολλ{}ς Ο&β)^ ήν ποτ' όξνς ί'λ&ΐ} Μ&άν 3 ίξοιχήαεται 
Α: ϋΟίτ. Βιΐ'ϊϊ63, ιιίίί ίίΤΓί ροίβδΐ; διανοίας τΐ. ί^οιχηϋέται 
14 ΜίΐΙηηι ηοΐ;. Κ 16 §1ο88Ειιιι Λβΐ. Κ 17 λαμράνοντας 

Α: ϋΟΓΓ. Ε 19 ίοΓ*. ν,αίτοι δανός 23 αύτος Μβίη: αύτος Α 
25 τοιοντϋν <^&'ντα^ Κ νηύίας ίΰτίν 6 τοΐς νόμοι ζ βοη^όξ, ον νμεΐζ πάντες 
έ%ίϋταα%•ε άΰιβεύτατον απάντων χαΐ παραναμώτκτον 
άν^ρώτιων γεγονέναι. ονχ οντός ίύτιν δ τοιαύτα 
πεοίΐ ^ΒΟνξ έ^αμαρτάνων^ α τοΐς μίν δΑΛοί^ί αίΰχράν £ 
£6τί Χ€ί1 λέγειν, τ&ν χωμωδοδιδαβκάλων <ί'> άχονετε 
καθ•* εκαβτον ένιαντόν; ού μετά τούτου Λοτε '^ίτΐολλο- 
ψάνης χαΐ Μνϋταλίδη^ χαΐ Αν&ί^εος βννειϋτιώντο, 
μίαν ημεραν ταξάμενοί τών άχοφράδων, άντΙ δΐ νον- 
μηνιαβτών χακοδαίμονιβτάς <ίψί0ΐν αντοΐζ τοννομα ^ε- 
Ιΐο μενοι, τίρέπον μεν ταΐς αυτών τνχαις' ον μην ώζ τοντο 
Ι διαπραξόμενοί τι^ν δκίνοιαν ί&χον^ άλλ' ώς χαταγελών- 
τεζ τών ^εών χαϊ τών νόμων τών υμετέρων. έχείνωνά52 
μΙν ονν εχαβτοζ άπώλετο ωβτιερ είχοζ τονς τοιοντουζ. 
τοντον δΐ τον ϋπο τίλείΰτων γιγνω&χόμενον οί ^εοΐ 
[16 οντωζ διέ%^ε6αν ωύτε τον^ έι%•ρονζ βονλεβ^αί «ντον 
ζην μάλλον τ] τε^άναί παράδειγμα τοις άλλοις, Γν' 
είδώαιν οτι τοίζ λίαν Όβρκίτι,κώζ ^ΐροζ τα %ζϊα διαχΒΐ,- 
μενοίζ οΰκ είζ τού^ χαΐδα^ άποτίΟ'ενταί τάς τιμωρίας^ 
άλλ' αντονζ χαχώζ άηολλνονύι^ μείζον^ χαΐ χαλετίωτέ- 
30 ί»ο!? ηαΐ τάς ΰνμφοράζ χαϊ τάζ νό&ονζ ζαντοΐς]^ ?) τοι^ Ι» 
αλλοΐζ άν^ρώποις προΰβίίλλοντεζ. το μεν γάρ άπο^α- 
νεΐν ή χαμεΐν νομίμως χοινον ήμ-ίΊ/ απαϋίν έΰτί, το 
δ' οντωζ έχοντα τοιίοΰτον χρόνον διατελεΐν χαϊ καθ"* 
Ι έχάατην ήμεραν άπο&νϊ}βχοντα μ^} δνναϋ^αι τελευττ^ΰαι, 
85 τον βίον τούτοις μ(ίνοΐ5 Λροΰ'ήχει τοΓ^ τά τοιαντα ίίτΐερ 
ούτος ε^ημαρττιχόΰιν.' ηερί μΙν ονν Κινηΰίον ταϋτα ό 6 κωμωιΰίΰααπάλων Α: οογγ. Μαβ, Μοπιηηθ ί' Λάάϊάϋ; 
€βίβη3αι οί. Ε&ΓρΟϋΓ, β. Χινηοίας 7 Μνςταλί^τις ΛΥίΙα,ηι 

ϋνν&οτιώντο Α 9 17810,9 ίΟΓί.. βοπρβϋ ήμί'^αν ζ^μεν^ ταιξά- 

μίνοί μίαν τών αποφράδων 11 δΐίχπςαττόμενοί Α: ΟΟΓΓ. Κ 

17 ιδωΰίν ΑΕ: €0ΓΤ. Μϋθ 20 αντϋΐς ειΛΛ, Κ 
220 ΙΒ Εϋβονλο§ δ' έν Σφιγγοκαρίωνί (Π 203 Κ)• 

έν ^αλάμω μαλακώζ κατακείμενον' έν δϊ κύκλω νιν 
παρΟ-ενικαΙ τρνφε^αί^ χλιδαναί μάλκ χαΐ κατά&ρνπτίΗ, 
τον πόδ' άμαρ((κίνοίΰί μνροΐζ τρί'ψονβι τον έμόν. 
Ι) έν δε Προκριδί λέγει, τΐζ τΐώζ δει εηψελεϊΰ%-αι τον δ 
τ^^ Προκριδος χνι/οζ ώρ χερΙ άν&ρώπον τον χνν6ς 
τον λόγον ποιούμενος {Ά>. Ιί).^ν 

οίίκουν ντΐοοτορεϊτε μαλακώς τω κννί', 
κάτω μϊν νποβαλεΐτε τών Μιληΰίων 
έρίων, ίίνω^εν ό' επιβαλείτε ^νβτίδα. 
Β. "ν^τεολλον. Α. είτα χόνδρον αντώ δενϋεχε 
6 γάλακτι χηνός, Β. *Ηράκλεΐζ. Α. χαΐ Γσύ? Λάδα^ 
άλείψετ' «ιτου τώ Μεγαλλείω μύρω, 
^Αντιφάνης δε εν μ^ν Άλκήατίδι (ΐΐ». 23) έλαίω τινά 
ο «οιει χριόμενον τονζ πόδαξ. έν δϊ Μητραγύρττ} ψ^ι^ί ^5 

(Λ. 74)• , -Α» Μ ' 

ττίΐν τε τίαισ αλείμματα 
Λαρά τής 9εοϋ λαβονϋαν είτα τοί'ζ πόδαξ 
έκέλεν άλείψειν πρώτον^ είτα τα γόνατα, 
ώζ ^άττον η παΐξ δ' ί/ψατ' αΰτοΟ τών ητοόώι^ 
6 ίτριφέ τ', άνεπήδ^αεν. 
χαΐ έν Ζακνν^ω (ϊΙ>. 61)• 

είτ ον δικαίως εΙμΙ φιλογύνης έγω 
χαΐ τά§ εταίραξ ^^δεως τζάΰκζ έχω', 
τοντί γάρ αΰτο πρώτον ο ΰν ποείζ πα^εΐν.^ 25 
μαλακαΐζ καλαΐς τε χερϋΐ τρίφ9•ήναι πόδΐ<ζ, 
6 χώξ ονχΐ ϋεμνόν έατιν; 

3 Λαρ^ίίΊκά τρνψΒρά Α: ΟΟΓΓ. Ι&ϋ χίανιδανα μαΐαχά 

Α: ΟΟΓΓ, Μβίιι 4 μνροιαί Α: εοίΓ. Ιλο τύν ίμον (γχάά 

ΓιιβΓϋ Βοΐβιηαβ 81 ρηρίιηιιι ΐρΒίιηι ΒοΙνεΓβ οοηΐί^βπί 5 ητρο- 
«ρΛΓα Α: οογγ. Μαβ 8 ούκοϋν Α: οογγ. Τοβρρβί 13 άΐίί'- 
'φατ Α: οογγ. ΟοΙι μιγαΧΙί<ΰί Α, (•ί XV ρ. 690 ί 20 διιτ^- 
ψατο Α: οογγ. ΚορρίθΓβ 22 Ζα-Λνν^Ίψ ΚορρίβΓβ οι 15 ΙΒ 219 ■ ι Β. οντωζ ίν τιμβ^αις όλίγαις ν£χ^ον£ ποιεΐζ; 
Μενκνδροξ άε 'Οργγι (£γ. 365 Κ) ' 

ό λί.ί*ΰ3" υμών τί>ν καλόν τοΰτον δκκών 
Φίλιτίτίίδον λετίτότερον ά7ΐοΟ£ί%εί νεχρόν ~Ε 

5 Βτί δϊ χαΐ ηεφιλίΛπιάώβΟ-οα Φλέγον το λελεπτύν^Όίί 
"Αλε^ίζ ίν Μανδ^αγο^ίζομίνΐΐ φ•ηβίν (Π 349 Κ)• 
κακώ$ ίχεί' ΰχ^ον^Ις άχαρ7)ς νή ζ/ 1" έγίνον 
«εψιλίΛηίδωύαι. Β. μ^} δν κκινώ^ μοι λάλεΐ' ί 

Ζϋον ού τέ^νϊμα, Α. τον ταλαίπωρου πά^ον^. 
10 τεοΧλώ ονν χάλλιύν εΰτι τΌΐοϋτόι/ τινκ είναι την ίδεαν 
ξ ώί ψηαιν ^Αντιφάνης εν Αίόλφ ίίΐ). 17)' 

τοντον ονν 
δι* οίνοψλνγιαν καΐ τεικχοζ τον δώματος 
άύκ}}ν 'Λαλονβι πάντες ούΛίχώριοι. 
15 Ηρακλείδης δί ί> Ποντικός εν τω ΛερΙ Ηδονής ΔΕΙΗίΑΗ 
φηΰΐ τον μνροπώλην διά τρνψ'ί^ν εις έρωτας έμτΐεβόντα 
καί πολλά χρήματα άναλώύαντα^ ώς έξο} των επιϋ'νμιών 
εγένετο^ νπό λίΜης έκταραχ%έντα έκτεμεΐν αντον τά 
αΙδοΐα^ ταντα πάντα ποιούσης τής άκολάΰτον τρνφης,553 
20 78. ^^ος δ' ην Α&ήνηδι καΐ τους πόδας των τρν- 
φώντων εναλείφειν μύροις, ώς Κηφιΰόδωρος μεν έν 
Τροψωνίω φηΰίν (Ι 800 Κ) ■ 

ίπειτ άλειφεβ^αι τό δώμα μοι πρίω 
μνρον ίρινον καΙ φόδινον^ ^γαμαι^ ^αν^ία' 
Ϊ5 χαΐ τοις ποσίν χωρίς πρίω μοι βάκκαριν. 

Ά ϋμιν ΒβηΙΙ 4 νιν.^ίίν άεΐ. Μθίη 5 τκφιλι-κπώα&αί 

Α Ε (ίΐθπι Αβί. τ. 1ι, 10,6): οοΓΓ. Οίΐβ 7 ί'^^ίίδ 03.9 ίγίνον 
Κ: ίΓ Α, ηοήβΐο βηϊπι οραβ 8 πεψιλιπτΐώα&αι Α: οογγ. Οβα 
9 οσομου Α: οογγ. Τοαρ 10 ΓοΗ,. ηόοαι ονν, τ^άϋ οτ&ίϊο 8,(1 
ΙΐθΠϋοηιιιη £&ί£ΐ1ο^αιη (οαρ. 76 ίη) ' 14 οΓ Ιταχώί^ιοι Α Ε 

16 ίρωτα ΑΕ; εοΓΓ. νίΓϊΙβιιι 18 έν.τέμνΐΐν Α: οογγ. Ε (ΐξέτΒμιν) 
19 ταντα πάντα: ΐΐαηαβ ΗβΓίίοΙΐάββ ιηιιϋΕΐ ιά §^βιια3 θχθίηρΐ» 
ροΙΙβδθΓαΙ 23 χρχώ Α 25 βάκχαριν ΧΥ ρ. «ο^**! 
220 ΙΒ Ενβονλοζ ό' ύν Σφιγγοχαρίωνί (II 203 Κ") * 

εν ^αλάμω μαλαχ&ζ κΐίταχΐΐμ^νον εν δ^ κνχΐφ νιν 
ηα^^ενιχαΐ τρνφεραί^ χλιδαναί μάΙα και χατά^ρνίΐτοι^ 
τον ποί' άμεί^αχίνοιβί μνροις τρίψονοι, τον έμόν. 
\) έν δΐ Προκρίδί λέγει τις πώς δει επιμελεΐϋ^αι τον δ 
τ% Προκριδος κννος ώζ Ίεεφ άν^ρώπον τον χννοξ 
τον Ιόγον Ίΐοιούμενοζ {ΐ\}. 19".)* 

ονχονν ύίτοβτορίίτί μαλαχώξ τω κυνί; 

κάτω μεν νΛοβαΚεΙτε των Μιληβίων 

^ρίων, ^νωτ^εν δ' ΙπφαλεΙτε ^νϋτέδα. 10 

Β. "Ατίολλον. Α. είτκ χόνδρον αντω δενΰετε 

5 γάλαχτι χηνός, Β. ΉράκΙεις. Α, χαΐ τονζ πόδαζ 
άλενφετ αιτοϋ τω Μεγαλλείω μνρω. 

^Αντιφάνης δΐ εν μίν Άλχήύτιδι {\\). 23) έλαίω τινά 
ο Λοιεί %ριάμενον ϊού^ τίόδαζ. έν δε Μτιτραγύρττ^ ψηΰί ι^ 

τήν τε τίαιο αλείμματα 
■παρά τη? θΐον Ιαβονύαν είτα τον^ πόδαζ 
έχέλεν άλείψειν πρώτον^ είτα τα γόνατα, 
ώς θαττον ή 3ΤκΓ? δ' ^4>ατ' αντον των ηοδών 

6 ετριφε τ', άνεπήδηβεν. 
χαΐ έν Ζαχννϋ'φ {Ά. &1)" 

εΐτ' ον δίχαίωζ είμΐ ψιλογννηζ έγώ 
καΐ τάζ εταίρας ^δε'ίΟζ πάϋα^ εχω'γ 
τοντϊ γαρ αντο πρώτον ο ϋν ΛΟίΓ^ παϋ'εϋν^ 
μαλαχαΐζ χαλαΐζ τε χερϋΐ τριψ^ήναι πόδαζ^ 
ι 6 Λώς ονχϊ 6εμνόν εύτιν; 

3 Λα^ϋ^ίνικα τρνφεςά Α: ΟΟΓΓ. Ιλο χλανί-ίανα μαλακά 

Α: €0ΓΓ. Μβϊη -4 μνροιαι Α: ΰΟίΓ. Ιαο τον ίμον ςυΐιΐ 

ίτιειϊί. 8θϊβπιΐΐ8 81 ^ρΐιηαι ϊρδοηι βοΐνβΐ'β ΰοηΐϊ^εηί δ τιρο- 
ν,ρίόα Α: οογγ. Μα& 8 ούαονν Α: οογγ. Τοερρβί 13 άΐ^ί- 
ιρατ' Α : ΟΟΓΓ. ΟοΙι μίγαλλιωι Α, οί XV ρ. 6&0 Γ 30 διή- 
ψατο λ: οοϊτ. ΚορρίβΓβ 22 Ζαιιι/νθ^ίβ) ΕορρΐθΓί ίΒ 221 έν Θοριχίοΐξ {Λ. 53) ' ί' άλτι^ώς' άλλα τί; Ι 10 ΐδ 10 26 λονται 
Β. έκ χρνΰοχολλήτον γε κάλπι^οζ μνρω 
ΑΙγνπτίψ μ\ν τον^ πόδαξ χαΐ τά σ«ελτ/, 
φοινιχίνω ίέ τάς γνά&ονζ χαΐ ΓΕτθί'α, 
5 ϋιΰνμβρίνω δΐ τον έτερον βραχίονα^ 
άμαρακίνω δε τάξ όφρϋξ καΐ τΐ}ν κόμην, 
ερπνλλίνω δΐ τ6 γόνν χαΐ τυν ανχενα . « . 
*^4να^ανδρίδης δε έν ΠρωτεΘιλάω (ΐΐι. 151)• 

μύρω δΐ τΐαρά Πέρωνος^ οϋπερ άχεδοτο 
έχ^^ς Μελανώπω^ πολντελοϋξ ΑίγνΊίΤίου^ £ 

φ ννν αλείψει τονζ πόδας Καλλιστράτου, 
καΐ τον έτΐΐ Θεμιΰτοχλεονξ δΐ βίον Τηλεχλε{δΐί]5 έν 
Πρντάνεϋιν (1 215 Κ) άβρον δνΓα Λίζραδίδωϋι, Κρα- 
τίνος τ έν Χείρωΰι τήν τρνφήν έμφανίξων ΐήν τών 
παλαιτερων φηύίν (ίΐ». 80)* 

άπαλον δε βιβύμβριον <(?)^ ρόδον η κρίνον ηαρ' ους 

έ&άχΕί' 
μετά χερΰΐ δϊ μ-ήλον εχαϋτοξ έχων βχίπωνά τ ^γ6- 

79. Κλέαρχος δ" ό Σολεν% έν τοΐζ'Ερωτιχοΐζ (ΓΗΟ Π 315) 
'ίίά τ/, φηΰί, μετά χείραξ αν&η χΰά μήλα καΐ τά τοιαύτα 
φέρομεν^ χότερον οτι χαΐ διά τϊ^ς τούτων άγα^ΐήΰεω^ 
ή φνΰΐξ μηνύει τονζ τηζ ώραξ ίχοι/Γο:^ τήν έτΐι^υμίαν; 
διά τοντ ονν οΙονεΙ δείγμα τίίζ δψεω? τά ώραΐα μετά 

1 •9•ορΐίκιοΐ5 Α, οί, XV ρ. 689 6 2 λοντ' αιδονο αληθώς 
ρ. 689, ίθΓΪ;. Αοΰται ί'; Β. οΐχ. Α. άΐηϋ-ώς; άλΙά τι-^ 3 χ^ν- 
σοχόλ1ί]τί τιαλτΐίδος Α: οοητ. ρ, 689, γε \>το 3έ Μυ.3 4 τά 

οχέΐη ρ. 689; τας χ^ΐρας Α 6 αιβιαβρι'ναι Α & ΐι^χνίενωι 
ίί τό γννν Α ; ρογγ. ρ. 689 10 μν^ον τι ρ. 689 ί 11 πο- 
λυτελονς ίνκΐΛΤίο»*. Α : οοιτ. ρ. 690 Ά 12 ϋνναίίίψίί Α : οογγ. ρ. 690 
17 Ί] αςίθ. Ηεπη 19 με-αα ΜβΙη•. πάρα Α. έΊΐαίτο^ (_(\ιιοΐ αβ,β.. 
Μβίη) 1ια1)6ΐ; Α 26 τήζ ψνϋεωζ ϋαίβο, τής όζέ^εο^ \ϊλ 222 ϋ χΐιραζ ί^χουοτιν και χαίρονάιν αντοΙ§; η δνοΐν ;(ί>ί(»ιν 
ταντα περίφί^ονΰιν' αρχή τε γάρ έντνχιας καΐ παρά- 
δΒίγμα τί^ ? βονίή^εως «ύτοίς γίνεται διά τούτων^ αίττ^'- 
^εΐίίί μεν το προβαγορεν^ηναι^ δον6ι 0} ζτο} προνπο- 
γράφειν Ζτί δεΐ τίαΐ αχίχονς μεταδιδόναι τ'ηξ ώρας. 
554^ γάρ τών ωραίων άν&&ν καΐ καρπών αΐ'τηβις εΐζ 
άντίδοΰιν τ-ηζ τον βώματοξ ώρας προκαλείται τονς λα- 
βάντας. ί) τ'ήν τούτων ώραν χαραψνχήν χαΐ τζαραμν- 
%ίαν τ^ς [έπΙ] των ερωμένων ώρας ταΐς έπι^νμίαις 
χαίροντες ίχονΘίν αύτοΐς, έχχρονεται γάρ ντιο της 
τούτων παροναίας 6 τών ερωμένων Λο^ος, εΐ μή ^ρα 
τον τίερί αντονς χόβμον χάριν κα^όηερ ίίλλο τι των 
πρ^ς χαλλωτΐΐδμον ΰνντεινόντων ίχονβί τε ταντα χαί 
χαίρον&ιν αύτοΐς. ον γάρ μόνον ατεφανονμε'νων τοις 
ώραίοις αν&ε6ιν^ αλλά χαΐ μετά χείρας εχόντων το 
Τ) ττάν είδος έηιχοΰμεϊται. τάχα ί' Ι6ως διά το φιλοκά- 
λονς είναι' δηλοϊ δε το των καλών έραν καϊ προς τά 
ωραία φιλικώς ίχειν. καλόν γάρ το της όπώρας καΐ 
το τής ώρας ϋντως τιρόΰωπον εν τε χαρχοΐϋι καϊ αν- 
ϋ'ε^ι ^εωρονμενον. ?} ηάντες οί έρ&ντες οίον εχτρν- 
φώντες νπό τον πάΟ^ονς καϊ ώριαινόμενοι τοις ώραίοις 
αβρννονται. φνβιχον γάρ δή τι το τους οίομενονς 
εϊναι καλούς χαΐ ωραίους άν^ολογεΣν. οϋ^εν αϊ τε περί 2 ίΌχυχίαξ Α: οογγ. Μβϊη 4 μέν Μαβ: ίί Α τό 8.(3(1. Κ 
(γ*5 Εΐίΐά. Μοΐη) 6 β^η νκΙεηΐ,υΓ 1ΐίΐβ(ΐ•ιιΐΐΐ1.ΐΐ3ΐ, Βαρρίβαάβ. Ιι&εο 
ίΪΒΓΘ ΒΟηΙβηΙία: ή γάρ χών ώρυίίων . . . αίτηΰίς \τ•ην βονίτ^βιν 
μηννΗ τ&ν αιτούντων, ή ίέ Λα^άΙη'ψις')^ ίί$ άνείδοΰιν χτί' 
9 ^πΐ άβΐ. Κ, ηΪ8Ϊ β,Ι^ϊιιβ Ιΐί,θΓθί; ιηβη<1ΐϊΐϊΐ 10 ί';;ίθ»'Γί5 χαί- 

^οναιν \νί1αιη 18 το τήζ όπάςας (ΒΪηιϊΙΐΙβΓ ί&ιη Ο&β) Κ: 

ότι τάς δπώςαζ Α, ν6Γΐΐ3. οτι τάς όπώρας «α Ι (1θ1. ϋΐ, ββά Ιΐί 
βοΓθΒ τής ώρας ΒΟηΐ ϋ» ιυαίΕ της ότΐίάρας', νβΓβιιβ ΒτιΙΐίββββ άί- 
έI1^^^ιΏ^ι^^^^ ίοΗβ,ΒΒθ ΟΛΠηίηίβ πιοηαϊΐ ΛνΐΙβΜ. Ι 10 15 20 Ι 
την Πΐ^βεψόνην άν^ολογειν λΐ'γονται καΐ Σαιίφώ 
ψηβιν (ίτ. 121 Β*) ίόεΐν 'αν^ε* άμ^ργον6()ίν παιό' ^γαν 
άηαλάν." 

80. Ό^τω (5' ί^ή^ΧΎΐντο των ηδντΐα^Εΐών οί τότΒ 
ά>ς καΐ Καλλιπύγον ^Αφροδίτης ΐερον ίδρνΰαΰϋ-αι άπο 
τοιαύτης αιτίας. άνδ^Ι άγροιχφ έγίνοντο δύο τίαλαΐ 
^*γατερες' ανται φιλονιχήϋίχϋαί ποτέ προζ έαντάς 
τεροελ&ονύΰίί ^πΐ τήν λεωψόρον διεχρίνοντο τΐοτερα είη 
χαλλιπνγοτερα. χαί ποτέ τίαριοντοζ νεανίΰχον πατέρα 

110 τίρεοβύτΎ^ν έχοντος επέδειξαν εαντάς καΐ τούτω' χαΐ 
δί ^εαΰχίμενος έκρινε ττί)ν πρεββντέραν -^ς χαΐ εις 
έρωτα έμτΐεαών έλ^ών εΐζ αΰτν χλίνήρης γίνεται καΐ 
διηγείται τά γεγενγιμένα τω άδελφω εαντον 'όντι νεω- 

I τέρψ. ο δε καΐ αντος έλϋ-ών εΙς τονς άγρονζ χαΐ 

15 ϋ-εαόάμενοζ τάζ τιαΐδας έρα χαΐ αντοξ τηξ ετέρας, δ ί' 
ονν πατίιρ έπεί παράχαλών αύτονς ενδοξότερους λαβείν 
γάμους ουκ έηει&εν, άγεται εκ τον «7^00 τάς παΐδας 
αντοΐς^ πείϋας εκείνων τον πατέρα^ κκί ζενγνν&ι τοις 
νίοις. αύται ονν ϋπο των πολιτών ηαλλίπνγοι έκα- 

^0 λονντο, ώς χαΐ ό Μεγαλοπολίτης Κερκίδας έν τοις 
Ίί^/ι/ίοΐί ίΰτορεί λέγων (ΡΕ Π 613, Λ•. 1 Β'^)• 

^ν %αλλι%ύγων ζενγος έν Σνρακούύαις. 

α^ται ονν έΐΐΐλαβόμεναι ονΰίας λαμτεράς ίδρνβαντο 

"Αφροδίτης ιερόν καλέβαϋαι Καλλίπνγον τήν ^εόν^ ά>ς 

Ι2Β [ΰτορεΐ καΐ Αρχέλαος έν τοις Ίύμβοις. 
81. έν μανία δ^ τρνψ'^ν ^ιδιΰτην γενομένην ονχ 
άηδώς ό Ποντικός Ηρακλείδης διηγείται έν τώ περί 2 πάιδ' άγνάν Ηβπη. 7 φίλονίΐα-ήΰαΰαι Α, ΓογΙ;, φιΐονι- 

Νοϋΰαι άΐί ποτέ 9 «βΐ τότε δοΗττ 10 πρίαβντην ζ-καΐ 

ηΐοναιον^ Βίτα. Κ 15. 16 ό Β* ονν Κ: ό γοΰν Α., ά α^•ν \Λ. 

22 ^ν Μα3: τ; Α 
224 ΙΓ Ήδονί]ζ όντως γράφων *ό ^ί^ωνενζ Θράβνλ?.ος 6 Πν• 
'&οίϊώρο'υ διετε&η ποτέ νπο μανίας τοιαύτης ώς πάντα 
τα πλοία τα εις τον Πειραιά καταγόμενα {}πολαμβάνείν 
εαυτόν είναι, καϊ άπεγράφετο αυτά χαΐ άπέΰτελλε χάί 
διώκει χαΐ καταπλέοντα άτεεδεχετο μετά χαρ&ς τοΰαντης 
ί οβηαπερ αν τις 7]β&είτι τοΰούτων χρημάτων χνριος ων. 
καϊ τών μεν άπολομενων οντε έπεζψηβεν, τοις δε 
^ωζομενοις έ'χαιρεν καϊ διηγεν μετά τίλειδττις ηδονής, 
έπεί άΐ δ αδελφός αντον Κρίτων έκ Σικελίας έπιδη- 
μήΰας ανλλαβων αντύν παρεάωκεν ίατρω καϊ της μα- 
νίας έπανΰατο, διηγεΐτο . . . , ονδεπώποτε φάβκων χατα 
τον βίον ηβϋ•ηναι τελείονα' λνπην μεν γάρ ονδ' ηντιν- 
ονν αύτώ παραγίνεα^αι, το δε των ηδονών πλη&Ός ^ ϋπερβάλλείν' 10 Ι ΙΓ ι& 555 Αντιφάνης 6 κωμψδιοηοιός, εταίρε Τιμόχρατες, 
ώς άνεγίνωϋχε τίνα τω βαϋιλεΐ ^Αλε^άνδρψ των εαντον 
κωμωδιών^ ο δΐ δήλος ^ι/ ου πάνν τι αποδεχόμενος^ 
'δει γάρ, ^φηβεν, ύ) βαΰιλεϋ, τον ταντα άποδεξόμενον 
από ϋνμβόλων τε πολλάκις δεδειπνηκεναι χαΐ περϊ 
εταίρας πλεονάχις καϊ είληφέναι καϊ δεδωκέναι πληγάς,' 
ως φηϋι Ανκόφρων 6 Χαλχιδενς έν τοις περί Κωμω- 
δίας {ΐτ. 13 8ΐΓβΛθΐ•). ημείς ονν τον περί ερωτικών λόγον 

1 άξωνΐνξ &ραανλθ!ος Α (αΐΐβηΐΐη βΐΐαηι Ε): οογγ. θχ Αεί. 
7. 13. 4,26 2 ίοΓΐ, τοιονζως 4 άττύΰτΐίλΒ Α (ουι. Ε): οογγ. 
Μβίη, ηιιΐ ρΓΒβΐθΓβϋ «αϊ διφκίΐ καΙ άπέΰτ^λλΐ^ ^ξΐπεμπε ΑβΙ 
6 ήβϋ-ΐίη Μθίη: ίίϊ} Α τ'οίίέν ίτΐεζήτει Ε, ϊοτί. ούδ^ επι- 

ζήτα ού$Βν 11 βαρρίβϋάει ίθΓθ Ιιαβο βχ Αβίίαηο διηγίίτο 

ζ^πολ7,ά•αις περί της εν μανία 6ί(ίτ^ίβής} 

ΙΓ Α 19 άποδεχόμΐνον Α Ε: οογγ. Μβίη 20 Ι 
εντανϋ-α μίλλονχες χατατάττειν (βγένοντο γαρ χαΐ περί }ί 
γαμετών καΐ έτκιρών πολλάκις λόγοι) είδόΰιν έχτι^ε- 
μενοι τί^ν ίϋτορίαν των Μονΰών τήν Ερατώ έπικαλε* 
ΰάμενοι εις μνήμ7}ν ^μΐν ίίναι τον ερωτικών εκείνον 
6 κατάλογο ν, έντΒϋ^εν τήν καταρχήν ποιιιι^6με&α (ΑροΙΙ. ν Ι) * 
εΐ ί' αγε ννν, Έρατώ^ πάρ •θ-' ΐβταΰο χαί μοι ίνίϋπε^ 
τίνεζ λόγοι περί αντον τοϋ ίρωτοί και των έρωτιχ&ν 
ελεχθ^ηΰαν. 

2. καΐ γαρ τάς γαμετάξ 6 χαλος ημών ίότιάτωρ 

ίΙΟ επαίνων 'Έρμιππον εφη εν τοις τεερϊ Νομοϋ-ετών [Γ Η 6 ο 

Ι ΠΙ 37) ίβτορεϊν δη έν Ααχεδαίμονι εις οΐ^χημά τι ϋχο- 
Τ£ί,ι/όι/ παΰαί ένεκλείοντο αϊ χόραι., βννεγχλειομίνων χαΐ 
τών άγαμων νεανίϋχων' χαΐ εχαύτος 'ίις έπιλάβοιτο^ 
ταντην άπηγεν ατίροιχον. δώ χαΐ Ανΰανδρον έζημίω- 

ΐό ΰαν, οτι χαταλιπών την τΐροτεραν ετύραν εβονλενετο 
περίχαλλεβτεραν άγαγέ0&•αι. Κλέαρχος ί' ό Σολενζ 
ίν τοις περί Παροιμιών (Γ Η Ο 11 319) ^έν Ααχεδαιμονι, 

' φηβί, τοϋξ άγάμονζ αί γνναΐχεζ έν ίορτ^ τινι περί τον 
βωμον ελκονΰαι ξαπίζον^ίν, ϊνα η)ν εκ τον πράγματος ά 

Ηο νβριν φενγονχες ψιλοΰτοργώύί τε χαΐ έν ώρα προΰΐωβι 

Ι τοις γάμοις. έν δϊ Ά^ναις πρώτος Κέχροφ μίαν ίνΐ 
εζευ^εν^ άνεδην το πρότερον ονδών τών δννόδων χαΐ 
χοινογίψίων 'όντων. δώ καΐ Μο^έ τιϋιν διφν>)ς νομι- 
69•ηναί^ οΰκ είδότων τών Λρότίρον διά ϊό πλήθος τί)ν 

[85 πατέρα." έχ τούτων ονν τις ορμώμενος μέμψαιτ αν 
τους περιτι%•έντας Σωχράτει, δύο γαμετάς γυναίκας^ 
ΐΒίαν&ίππτιν χαΐ τι)ν ^Αριβτείδον Μυρτώς ού του δικαίου 

' καλουμένου (οΓ χρόνοι γαρ ον ϋυγχωρονΰιν) άλλα τοϋ 

2 ΐΐδόσιν ϊ, β. αηιοηιτη ρεηΙΪΒ 5 «ατά λάγον Α Ο Γϋτατο Α 

ι 12 οννοίλειοντο ΑΕ θΐ; σνγνίλίίομίνων Α (οιη. Ε): οογγ. Ε 

15 ίταίςαν ΑΕ: €Ογγ. Ι^ιπϊϊιβι Α 

ΑτΒΐιιτΑΐ:υ3 ΙΠ. 

226 ΙΓ &ά&τ^ίτον απ Ικείνον, είαΐ δί Καλλιβ&εντ^ξ, Δημή- 
τριος 6 Φαληρ&ν^^ Σάτυρος ό τΐερίτΐατητιχόζ ^ ^Αρι- 
βχό^ενοζ^ οϊζ το ένδό&ίμον ^Α^ιΰτοτίληζ εδωχεν 
ι6τορών τοντο έν τω περί Ευγενείας (£ι\ 75 Ε)* ει μή 
αρα σνγκεχωρ^ψίνον χατ€ί ψήφιβμα τοντο ίγίνετο τότε 
δια ΰπάνιν άνΟ-ρώπων, ωΰτ έξεΐναι χαΐ δύο εχειν 
γνναΐχαζ τον βονλόμενΌν^ ο^εν χαΐ τονζ τη^ κωμωδίαξ 
ποιητάς άποϋΐωπηΘαι τοντο, πολλάκις τον Σωκράτους 
μντ^μονενοντας. παρε^ετο δΐ περϊ τών γννοαχων ψή- 
Ιι ψίβμα Ιερώνυμος 6 "Ρόδιος (6-. 26 Ηϊ\ όπερ ύοι δια- 
πεμψομαι ενπορήβας τον βιβλίου, άντεΐπε δε τοις 
λεγονβι περϊ τών Σωκρείτονς γνναικών Παναίτιος ο 
^Ρόδιος, 3. παρά δί Περβαις ανέχεται ύ} βαβίλεια τον 
πλή&ονς τών παλλακίδων διά το ώς δεϋπότην αρχειν 
τ ι] 5 γαμέτης τον βαΰιλέα^ έ'τι δε καΐ διά το τήι/ βαϋι- 
λίδα^ ως φηϋιν Δίνω ν έν τοις Περϋικοΐς ίΓΗβΙΐ92), 
νπο τών παλλακίδων ϋ-ρηϋκενεϋ&αι' προαχννονϋι γονν 
αυτήν. καΧ δ Πρίαμος δε ΛολλαΓρ χρ^ταε γνναι^Ι καϊ 
η Εκάβη ου δνόχεραίνει. λέγει γονν ο Πρίαμος (^ 49α) ' 
ο εννεαχαίδεχα μεν μοι Ιτίς εκ ντιδνος ^0αν, 

τονς δ' αλΑους μοί. ετικτον ίνΐ μεγάροιύι γυναίκες, 
παρά δϊ τοις "Ελληύιν ονχ ανέχεται ι) του Φοίνικος 
μήτηρ τήν τον '^4μνντορος παλλακίδα (ΐ «447). Μήδεια 
δε χαίπερ είδυΐα το έ'^ος οτι εΰτΐ βαρβαρικον ου φέρει 
ονδΐ αυτή τον Γλαυκής γάμον, ί^δη εις τά άμείνω καϊ 
Ελληνικά έκδεδιψημενη, χαΐ ή Κλυταιμνήστρα (5έ περι- 
παθής γενομένη τήν Καβϋάνδραν βνν αντώ τω Άγα~ 
μέμνονι άποχτείνει^ ην εις τήν ^Ελλάδα ό χρειών 

1 β&άβπι ίβΓθ <1β β&άβηι Γθ ΛπϋΙοπίϊη Ϊ8,1ίΐι1& α Ρωιαβϋο 
ίοΗαβΒβ οοπιροβϋΗ, αρικί Ρΐϋΐ;- Απβΐϊ^. 27 θ <(τό> τκρί Μβίη 
11 ϊ. β. αιηι Ϊί1>ηΐΐη μϊΙη ρανανείο 21 ένϊμ μΐγάροιαι Α Ι 

ι 

Ι 

10 

ι 

15 2α 

Ι 
Ι 

25 ΙΒ νΙ^Ι^ 223 

τ»}ν Περΰεφόνην άν&ολογεΐν λέγονται ααϊ Σαπφώ 
φηβιν (ΐι, 121 Β^) ίδεΐν "αν&ε* άμεργονΰαν ηαΐδ' άγαν 
άτζαλάν.^' 

80. οντω δ' ε^ήρτψ'το των 7}δνπα^ει&ν οι τότε ο 
5 &ς χαΐ ΚαλλίΖνγον '^φροδίχηξ ίερον ίδρνΰαϋϋ^αι άπο 
τοιαύτης αίτιας, άνδρΐ άγροίχω έγένοντο δύο χαλαΐ 
ϋΐί>γ£ίτΕρες' αύται ψιλονιχήϋαΰαί ποτέ τΐρός ίαντας 
τίροελ^ονΰαι ίπί τϊ^ν λεωφόρον διεχρίνοντο ποτέρα εί^η 
χαλλιπνγοτέρα, χαί ποτέ παριοντος νεανιΰχον πάτερα 

10 πρεϋβντην έχοντος επέδειξαν εαντάς χαΐ τούτω * χαΐ 
ος &εα<ίάμενος έκρινε τήν πρεΰβντεραν' '^ς χαΐ εις 
ίρωτα έμπεύων ίλ^^ων εΙς &ότν κΐινήρης γίνεται χαί ά 
διηγείται τά γεγενημενα τω άδελφω Ιαυτοϋ ^ντι νεω- 
τέρψ, ο δ} χαΐ αύτί}ς έλ^ων εις τονς άγρονς χαΐ 

16 %'εαβάμενος τάς παΐδας ερα και αυτός της ετέρας. 6 ί' 
ονν πατήρ επεί παραχαΚών αύτονς ενδοξότερους λαβείν 
γάμονς ονκ επει^εν^ άγεται έχ του άγρον τάς παϊδας 
αντοΐς^ πείβας εκείνων τον πατέρα^ καΐ ζεύγννΰι τοις 
νιοϊς. α^ται ο^ν νπό τών πολιτών χαλλίπνγοι ίχα- 

ίο Αοΰντο, ως καΐ δ Μεγαλοπολίτης Κερκίδας έν τοϊς 
Ίάμβοις ίότορεΐ λέγων (Ρ1 II 513, £γ. 1 Β*/ 

^ν χαλλιπνγων ξεϋγος ίν Σνρακον&αις. 
α^αι ονν έπιλαβόμεναι ονείας λαμπράς Ιδρνβαντο 
*Αφροδίτης ιερόν χαλέϋαΰαι Καλλίπνγον τήν ^εόν., ώς β 

ϊ& Ιΰτορει χαϊ 'ν/^ϊχελαοί έν τοις Ίάμβοις. 

81. έν μανία δε τρνψήν ηδίϋτην γενομένην ονχ 
άηδώς ύ Ποντικός Ηρακλείδης διηγείται έν τφ περί 

2 πάιδ' άγνάν Ηβπη 7 ψιλονίΐ-Λ'ηαασαι Α, ΓογΙ. φιΐονι- 

•κοϋααι άίί ποτί 9 «αϊ τότ* 8ο1ι>ν 10 ΐΐςεΰρύττιν ζ%«1 

πλονΰΐον)> 9ΪΠ1. Ε 15. 10 ώ ί* ουν Κ: 6 γονν &^ ά ΰΐν Ών 

22 ην Μιΐδ: η Α 216 ΙΒ ώζ (ϊφίίί^* έτίΐ λεπτών ελπίδων ώχείΰ&^ αρα' 

τονχονζ γάρ^ ί|ν πολλώ ξυνΐλθ/;, ^,νλ^.αβών 

ό τή£ διάρροιας αοταμοζ οΐχϊίβεταί. 
περί όε τοϋ Σανννρίωνοζ παϊ Στράττις έν Ψνχα- 
ϋχαΐζ ψιρίΐ/ (Ι 727 Ε)• 

Σανννριωνΰζ ϋκυτίνΊ^ν επικονρίαν. 
περί όε Μελήτον αντοζ 6 Σανννρίων έν Γελωτι λέ- 
γει οντωζ {ΐ\>. 793)* 

Μελητον τον άπο Λτιναίον νεχρόν. 
ά 76. τίιν ί' ^άντωζ λεπτότατοξ καϊ μακρότατος ό ΚΙ ΝΗΣΙ ΑΣ, ίο 
ίί? δν χαΐ δλον δράμα γεγραφεν Σχράττις (ί^^'- 716), ι 
Φ^ιώχΎΐν ^Αχιλλέα αύτον καλών όιά το έν τΓ; αντον 
3ΐοίήΰει βννεχώζ το ΦΟ-ιώτα λέγειν παίζων ονν είζ 
ττίΐν ιδίαν αύτον έ'φη ' Φ^ίώτ "Αχιλλεν . . . . ' κλλο^ 
ά' αντόν^ ώϊ χαϊ Άριβτοψάνηζ (Αν. 1377), ποίλάκΐζ ΐύ 
είρήκαβι ψιλνρινον Κινί^ΰίαν δια το φίλνρας [τον ξύλου] 
λαμβάνοντα βανίδα ΰνμπεριζώνννϋ^αι^ ϊνα μή χάμπτψ 
ται διά τε το μηκοζ καΐ τήν ίβχνότητα. οτι άί ^ν 6 
Κινησίας νοΰώδης χαΐ δεινός ταλλα Ανβέας ό ρήτωρ 
β εν τω νπίρ Φανίον παρανόμων επιγραφομένφ λόγω 
εΐρηχεν, φάδχων αντον άφεμενον τ'ηζ τεχνκ}^ βνκοφαν- 
τεΐν κοίΐ «3γ6 ϊουΓου πλοντεΐν. δτί. (ϊέ ο ποιητής εοτι 
καΐ ούχ ετεροζ, ΰαφώς αντορ ων βημαίνεται, έκ τον 
καΐ έπϊ ά^εόττ^τι κωμωδονμενον έμφανίζεδ&αι χαΐ δια 
τοϋ λόγον τοιούτον δείχννδ&κι. λέγει δ^ οντωζ ό ρήτωρ 25 
(ίτ. 143 Τιαι•)' ^^ανμαξω δε εΐ μτ^ βαρέως φέρετε οτΐ Κι- ι 1 Άιχιαϋ" Α: οογγ. €ίΐ9, όχ(ΐα&' ΒΓυηοΙι 2 ^ν πολνς 

ΒβΓ^Ιί (ποΠόί €&β), ην ποτ' άξνς ίλϋ-τ} Μαάν 3 έξοιχήΰίται 
Α: 001Γ. ΒίΠΡβδ^ ηί^ΐ ί^Γη ροΐεβί. διανοίας λ. ίξοιχηΰΒται 
14 }ιΪ8,Ιι;ιη ηοΐ. Κ 16 ^Ιοβ&ίΐιη αεί. Κ 17 λαμράνονταζ 

Α: ΟΟΓΓ. Ε 19 ίοτΐ. καίτοι δεινός 23 αύτας Μβΐα: αυτός Α 
25 ΓΟίοϋτοι/ <^όνΓ£ΐί^ Κ ΙΒ 217 νηϋίαζ έοτίν 6 τοίβ νάμοις βοη&ός^ ον νμεις πάντεζ 
έτίίοταΰ^^ε άϋεβέατατον απάντων καΐ τίαρανομώτατον 
άν&^ώΛων γεγσνεναι. ονχ οντίίί εΰτιν ύ τοιαύτα 
περί ^εονζ ε^αμαρτάνων, « τοις μϊν αλλοΐζ αί^χρόν ί 
έοτί χαΐ λέγειν^ των χωμω&οδιδαΰχάλων <(ά')> άχονετε 
κ«0•' εχαΰτον ένιαχπόν; ον μετά τούτον τΐοτΐ '/ίττολλο* 
φάνης χαΐ Μναταλίδηζ χαΐ Αν^ί^εος ϋννειΰτι&ντο^ 
μίαν •ημεραν τα^άμενοί των αποφράδων, άντΙ 61 νον- 
μηνιαατών χαχοδαιμονιύτάς €φίϋΐν αντοϊζ τοννομα ^ε- 
ί 10 μενοί, πρέπον μϊν ταΐζ ανχών τνχαίξ' ον μην ώ^ τοντο 
δίκπρα^όμενοί τήν δίάνοιαν ίΰχον^ άλλ' ώΰ; χαταγελών- 
τεζ των ϋ-εών χαΐ τών νόμων τών υμετέρων. έχείνωνάό2 
μεν ονν εκαΰτοζ άπώλετο &ύπερ ειχος ταύ^ τοιοντονζ. 
τοντον δϊ τον νπο πλείβτων γιγνωβχόμενον οί ^εοΐ 

15 οϋτως διε^εααν ώύτε τονς εχ^ρονζ βονλεϋ^αί αντον 
ζήν μάλλον τΙ τε^άναι παράδειγμα τοις άλλοις, ΐν* 
εέδώδιν οτί τους λίαν νβριΰτικώς προς τα %εία διαχει- 
μένοίς οΰκ είς τους παΐδας άποτί^ενται τάς τιμωρίας^ 
αλλ' αντονς κακώς άπολλύονβι^ μείζονς καΐ χαλεπωτέ- 

20 ρας χαΐ τάς δυμφοράς καΐ τάς νόβονς (^αύτοΐς^ ί) τοΓ^ !> 
άλλοις άνϋ'ρώποίς προσβάλλοντες, το μ^ν γάρ άπο^α- 

ίνεΐν ί) χαμεϊν νομίμως χοινον "^μιν απαΰίν έ&τι, τό 
ά' όντως έχοντα τοβοντον χρόνον διατελεΐν καΐ χαθ•* 
εχάβτην ημέραν άπο&νι^θκοντα μί^ δνναβ^αι τελεντΐιΰαί 
25 τον βίον τοντοις μόνοις προΰί^χει τοις τα τοιαύτα απερ 
ο^τος ^^ημαρτ^^ιxό6ιν.' περί μίν οΰν Κινηΰίον τ«ντ« 6 οείθπιηι οί. Ηβ,ΓροοΓ. 8. Κινηοίαξ 7 Μνςτίίλ^δης ΑΐΉ&ιη 

σννίΰτίώντο Α 8 Ιι3γβϊ&η ίοτί, βοήροΗ ήμέραν ζ^μ^ν^ ταξά- 

μ^νοι. μίαν των αποφράδων 11 δίαΐΐςίχττόμίνοί Α: εΟΓΤ. Κ 

17 ί'δωσιν ΑΕ: οοιτ. Μαβ 20 «ύτοΓ§ ΒιΛά. Κ 230 ΤΓ 1 μά ^άι ουχϊ περιπεπλαδμεναί ιΐίψνϋ-ίοις 
οΰδ' ώατΐε^ νμεΐ$ ύνκαμίνω τάζ γνά%•ονς 
χεχριμέναι. καν ^^ιητε τον ^ερονς, 
άπο των μίν 6φ%•αΙμων ν&οορ^όαι δύο 
6 ρεονϋι μέλανο^^ έν. δε των γνάθων ίόρώξ 
έτά τ6ν τράχηλον ϋλοκα μιλτώδ^] ποιεί, 
έιά τω προΰώπω ί' αι τρίχες φορούμεναι 
6Β8 είξαβί πολιαΐς, άνάπλεω ψιμν^ίον. 

*Ανα\ίλα^ δ\ έν Νεοττίδι φηΰίν {Ά. 270)• 
δϋτίζ ανθρώπων ίταίραν ήγάπη&ε πώποτε, 
ού γένος τίς αν δνναίτο Λ<χρ€(νομώτατον ψράϋαι' 
χίζ γαρ ^ί δράκαιν^ αμιχτος ί) Χίμαιρα πυρτΐνόο^ 
•ί) Χάρνβδις ^ τρίκρανοζ Σκύλλα, ποντίκ κνων, 
6 ΣφίγίΕ,,'^νδρα, λεαιν, εχιδνα, πτηνά &' ^Αρπνιών γένη, 
εις νπερβολί)ν άφΐκται τον καταπτύϋτον γένους-, 
,) ονχ ίνεΰ^^ ' αΐ)τοίΐ ί' άτίάντων νπερέχονϋι των χαχων. 
ίβτι δΐ βκοπεΐν απ αρχΫ^ς πρώτα μεν την Πλαγγόνα, 
ήτις ωβπερ ή Χίμαιρα πυρπολεί τους βαρβάρονς' 
ΐΟίΓ? μόνος ί' [ππεύς τις αυτής τον βίον παρείλετο' 
πάντα τα δκεύη γαρ ελχων ωχετ' έκ της οΙκίας. 20 
οί Σινώπχι ί' αν ϋννόντες ονχ "Τδρα ΰννειαι νυν; 
γρανς μίν αύτη, παραπέψνχε δ' η Γνά^αινα πληΰίον, 
ωϋτ' άπαλλαγεΐύί ταύτης ίβτι διπλάύιον κακάν. 
15 {] δε Νάννιον τί νυνΧ διαφέρειν Σχνλλης δοχεΐ; 
ον δν^ άποπνί^αβ' εταίρους τον τρίτον %•ηρεύεται 35 
ετι λαβείν, άλλ' ε^έπεΰεν ζίΐ')πορ^μΙς έλατίνω πλάτΐ]* ■ 

3 ίξπηιε Α: ϋοττ. Ε 4 Μρορόαί Α: €Ογγ. Ε 11 οίκτος 
αν γίνος δνναίτο ^ΐίαιη, οΜ^ν αν γΐνος άνναιτο παρανομώτί^ον 
(Ιιοο Ογοϊ) Μβΐη 12 τίς Οτοί: τί Α Ε 22 αντη Α, 1(?§6- 

Ιιαΐυ,Γ α^-η 23 ως τα, ηοΙΙά γ' είίΐΐ Α: οογγ. ΒοΙ)γ 24 νΰν 
Α: €0ΓΓ. Ιβο 26 τάν τρίτον ^^1}ρ^•νΒτο Κ 25 Ι^ίπΒΟί 

ίτορϋ-μΐς Α Ε: οογγ. Κ, ε|επο£ΐ,σε πο^θ-μΐς 03ΐ.Β 10 < 15 Ι 

20 
ι Β. οϋτως έν ήμΒραΐξ όλίγαις νεχρονζ ποιείς; 
Μένανδρος $ε Όργϊ} {ΐν. 366 Κ)• 

ό λί-μοβ• νμών τον χαΐον τοντον δακών 
Φιλιιιχίδου λεπτότερον αποδείξει νεκρόν 
5 &τι δΐ χαΐ πεψιλιππιδώύΟ-αι ελεγον το λελεπτνν&αι 
'Άλεξις έν Μανδραγοριζομεντ} φηΰίν ι,ΙΙ 31& Κ)* 
κακώς ξχεί' ΰτρου^^ίς «χκρήϊ ν^ι άϋ ίγενον 
ηεψιλίτοίίδωΰαι. Β. μή σν καινώς μοι λκλει' { 

ο6ον ού τε9•νηχα. Α. τον ταλαίπωρου πά^ονς. 
10 ΛοΧλώ ονν ^άλλίόν εϋτΐτ τοιούτον τίνα είναι ητ)ι/ ίδέαν 
Ύΐ ως φηΰιν ^Αντιψάντις έν ΑΙόλω (ίΐ». 17)' 

τοΌγοι/ ονν 
δι* οίνοφλνγίαν καΐ πάχος τον αώματος 
άΰχον χαλοϋϋι πάντες ονπιχώριοι. 
15 Ηρακλείδης δε ό Ποντικός εν τφ περί Ηδονής ΔΕΙΝΙΑΝ 
φηαϊ τον μνροπώΐι^ν διά τρυφγ^ν είς §ρωτας έμπεϋάντα 
καϊ πολλά χργιμαζα άναλώΰαντα^ ώς έ%ω των ^πι&νμιών 
έγενετο, ύπό λύπης έκταραχ%έντ(χ έκτεμειν αντον τα 
αίδοϊα^ ταντα πάντα ποιούσης τ^ς άκολάοτον τρνψης.ϊ)ί>^ 
20 78. ^&ος ί* ην ^Α&ήνηβι χαϊ τονς πόδας των τρν- 
φώντων ίναλείψειν μνροις, ώς Κηφιΰόδωρος μεν έν 
Τροφωνίω φηΰίν (Ι 800 Κ)* 

^πειτ άλείφεβ^-αι το ύώμά μοι πρίω 
μύρον ί'ρινον χαΙ ρόδινον^ αγαμαι^ ^αν^'ία' 
26 χαϊ τοις ποαίν χωρίς πρίω μοι βάχχαριν. 3 ύμϋί/ ΒθαίΙ 4 νΐν,^ον άθΐ. Μθϊα 5 τί^ψιλιππ&ο^ϋίΐ 
ΑΕ (ίΐεπι ΑβΙ. ν. 1ι. 10,6): €Ογγ. Ολ* 7 ^χης €£13 ίγίνο^ν 
Κ: ί£ Α, ϋοάδίο εκιπι οριιβ 8 πΒφιΙιηπώΰ^αι Α: οογγ. 0&3 
9 οαομου Α: οογγ. Τοιίρ 10 ίΟΓί. τίόαω ονν, τβάϋ οίβ,ίίο ίκΐ 
Ιιβίΐαοηιιηι Οϋίΐιΐο^αηι (ε&ρ. 75 ίη) 14 οΐ ίπιχώοιοι Α Ε 

16 ί'ρωτα ΑΕ: οογγ, ^ϊΐο,ηι 18 ίκτί'μ-νίιν Α: οοιτ, Ε [έξέτΒμΐν) 
19 ταντα ηάντα: ΐΐαςυβ ΗβΓΒοΙϋθΗ ιηιιΐ^.3. ίά ^βηαβ θ^βια^Ιβι 
αο11β5ΤΡΓ3ΐ: 23 χριώ Α 25 |?άιιχο;ςιιν XV ρ. ^%*ϊί 1 232 1Γ ανται ί' άδιχονΰαί καΙ τΐ^οβΈγκαλοϋβ^ ίτι,' 
ων ούχ έχ^ην ϋρχονύίν^ ών 0^ ^^χ^ν έχφιν 
10 κμίλοΰ^ίν, έ^ί:^ο^^ονϋιν ^ ονΒε ^ν κακόν 
έ'χον€ί, χαΐ χιψνειν λέγονβ' έκάϋτοτε. 
^Ά^^ίναρχος δ' εν "Τπνω ψη(ί^ν (ϋ>. 473)• 

είτ' εΐϋΐν οί τετηγες ούχ εύδαίμονες^ 
ων ταΐζ γνναιξίν ονά' δτιονν ψωνης ^νι,; 
Φίλίχαιρος Κοριν&•ια6τ^ (ίΐ). 231)' 

ώζ ταχερόν, ώ Ζεν, χαΐ μαλαχον το βλέμμα ξχει. 
ονχ έτοζ Έταίραζ ιερόν έβτι Λανταχον^ 
άλλ' ούχϊ γαμέτης ονόαμον της ΈλλάΟο§, 
"Αμφις ί' ίν ^Α%•άμαντι (ίΐ). 236)* 

£ΐτ' ου γνναοίόξ έδτιν ευνοιχώτερον 
γαμετήζ εταίρα; Λολν γε χαΐ μάΐ' είχότωζ. 
η μεν νόμφ γάρ καταφρονονύ' ένδον μένει ^ 
τι} δ' οίδεν δτί, ί) τοί^ τρόηοις ώνητεοζ 
5 ίχν9•ρω7ΐ6ξ έΰτιν ί) ^ροζ ίίλλον άπιτε'ον. 
8. Ενβονλσς (5' έν Χρυδίλλα (Λ. 20ό)• 

καχ6ς 
καχώζ άπόλοι9•' οβτίζ γνναΐχα δεύτερος 
εγνιμε' τον γάρ τίρώτον ονχ έρώ χαχ&ς. 
ο μϊν γάρ ήν ϋπείρος^ οϊμαι^ τον χαχον, 
5 ο ^' οϊον ξι/ γνν^ι χαχον πεπνΰμένος. 
χαΐ προΐλ%ών φηΰι,ν' 

ώ Ζεϋ πολντίμψ\ είτ έγώ χκχώς ποτέ 
ο έρώ γνναίχας; νή ^^ άπολοίμην αρα, 

πάντων άριβτον χτημάτων, εΐ δ^ έγένετο 20 25 4 λέγοναιν Α 
ΑΕ: οοΓΓ. ΡοΓθ όνψϊος υοΐ» 
ΑΕ: 00 
ΛΕ: οοττ. Ιαο 6 ει τΐΰΐν ο£ Α: οοιτ, Ε 
20 6εντ€ςον Α Ε : οογγ. Μβΐη 
24 ττςοΟΐΧ&ών Α: οοίτ. Ε 16 ότιίι τ. τρ. 
23 πίπειαμένος 
25 ποτέ χακώρ ΙΓ 233 ^6 κακ^ι γυνή Μήδεια^ Πηνελόπη δε ζγε^ 

5 μ^γα Λράγμ\ έρεΐ τι,ξ ά>ζ Κλνταιμνήβτρα καχ'ή' 
*Άλχηύτιν άντέ^Ύμα χφ]6τι^ν, άλλ' ί'ίίως 

Φαιδραν έρεΐ χαχώς τις' άλλα νή ^ία 
χ^ηβτι/} τις ^ν μεντοτ — τις; οΐμοι δείλαίος^ 
ταχέως γέ μ' αί χρηϋταΐ γυναΐχες έτίέλιτίον^ 
10 των ό' αν πονηρών έ'ζί λέγειν πολλάς εχω. 

'^ριύτοφών δ' ίν Καλλωνίδ^ (ΐΐ>. 277)" 

χϋίκος κακώς άχόλοι^' 6 γήμας δεύτερος 
θνητών, ό μϊν γαρ χρωτός ονδίν ήδίκει' 
ονπω γαρ είδώς οΰτο^ οίον -ξν κακόν 
έλάμβανεν γνναΐχ' 6 δ* νΰτερον λαβών 
δ εΙς προνΛτον ειδΰίς αντον ένεβαλεν κακόν. 

χαΐ ^Αντιφάνης έν Φίλοτίάτορι (ΐΐι. 108) ' 

γεγάμηχε δήπου. Β. τί σύ λέγεις; άληϋ-ινώς 
γεγάμηκεν^ δν εγώ ζώντα τνερίΛατοϋντά (τε^ 
χατέλιηον; 

Μένανδρος δ* έν Άρρηφόρω η Ανλητρίδι (ΙΠ 22 Κ) ' 
ού γαμεΐς^ αν νουν %]??, 
τΌΰτον χαταλείΛων τον βι'ον. γεγάμηκα γάρ 
χαντός' δια τοντό βοι ηαραινω ρ) γαμεΐν. 
Β. δεδογμένον το πράγμα ' άνερρίψ^ω κύβος, 

6 Α. χέραινε^ βω^είης δέ' ννν άληΰ^ινον 
εις πέλαγος αντον §μβαλεΐς γάρ τίραγμάτων, 

25 ού Αιβνκον ούί' Αιγαίον <(οΰίέ ^, 1 ν* Η-ί^ίί. ΟοΙ> 9 άπόίοι&' Ιαο; γίνοί/&* Α 15 σΐ> τί 
Α τί Ε; οογγ. ΒοΙ>γ 16 τ* 3,ά[1. ΚορρΐβΓβ 19 Ιώ» Α: 60γγ. Ε 
20 καΓκλικών Α: οοτγ. Νβ,ΙιβΓ 21 ηκϊγΟϊ Μθϊιι: α%τος ΑΕ 

22 άνίρι'φ^ω Α 23 ίέ ννν άλη^ΐ-νόν Α; (Ιϊβϊ;. Ιβ,ο 24 ααν- 
τ6ν Α: ΟΟΓΓ. Μΐΐ9 εμβάλλεις Α: οοιτ, Οβ,β (^μ,^αλΙϊΓς Μ.\ν%^ 

25 οϋδ' Αίγ'όΐίτιον Βΐψρΐ. βτΓοΐ, ίΐΐϋ ΐΐΤϋβι 
234 ΙΓ ου τών τριάκοντ' ονκ άτΐόλλνται τ^ία 
τΐλοίάρια' γήμας δ' ούίέ εϊζ 0Ε0ωΰ&^ ^λω$. 
έν δΐ Έμπιμπραμενϊ] (ί)). 114)- 

ί 6 πρώτοζ ίν γήμαζ^ ίχεί^' ό δεντΐ^οξ, 5 

€ΐ&* ό τρίτοξ^ ει^-' δ τέταρτος, «ίθ' ό Μεταγε'νηζ. 
Καρκίνος δ' ό τραγιαος έν Σεμ^λτι, ής άρχ'ή (&. 2 Κ) 
*ώ ννκχες,' φηαίν (Γν. 3)" 

ω Ζεΰ, τί χρή γνναΐχαζ έξειυΐείν «ακόν; 
κ(>κοΰι/ «ν εΐ'η^ κΆν γνναϊκ* εΐ'πτ^ς μόνον. 10 

9. ονκ αίβ^άνονΐαι δ' ονδ' ο£ 3ΐαρ^ 'τιλικιαν νέας αγό- 
μενοι γνναΐχαζ είς 3(ρου:}(τον χαχίίν αντονς έμ βάλλον- 
τες^ καίτοι τον Μεγαριχοϋ Λοιητον τίαραινέΰΐίντος 
αντοΐς (457)* 
560 οϋ τοι ΰνμφορόν Ιβτι γννίι νεα άνδρϊ γε'ροντι." ΐ&Ι 
ον γάρ πηδαλίω πεί&εταί ώς άκατος, 
ϋνδ^ αγκνραι ίχονβιν άτίορρ-ή^αύα δε δεΰμά 
χολλάχις έχ νυκτών «λλον ίχει λιμένα. 
καΐ Θεόφιλο 5 δϊ έν Νεοπτολέμω εφη (Π 475 Κ)• 

ον βνμφορον νέα ^βτΐ πρε&βντΎ} γννή. 20:1 

ωβπερ γάρ άκατος ονδε μίχρον πείθεται, 
ενί χηδαλίω, το %£ΐϋμ' ά^ΐορρή^αϋα <^δε)> 
έχ ννκτος έτερον λιμέν* εχονβ' έ^ενρέϋ^η. 
}} 10. ονδένα δε νμών άγνοειν οΙ^ομαι, άνδρες φίλοι, δτ* 
χαί οΓ μέγιοτοί πόλεμοί διά γυναίκας έγένοντο. 6 Ύλια- 21 
«05 δι^ Έλένην^ ό λοιμός διά Χρνΰψδα, ^^χιλλέως 
μηνις διά Βριύψδα, χαϊ ό Γίρί)? άέ χαΛούίΐεΐΌί πόλε- 
μος δί^ ετέραν γαμεχ'ήν^ φγι^ίν /ίο ν ρις έν δευτέρα 

6 μίταγένης Ε με^αγίνης Α 15 ^Ρρα^ω Ε 17 άγκυ- 

ραν Α Ε 20 ονμψίςον Α: οογγ. Υαΐοΐι 22 ΐίίαμ' Α ίέ 

αάά. Μιΐ3 2δ βς^ς οΓ. Ρή^ρβαιη ι-χτιπ, (χαοά ΐη(ϋ££ΐτΐΙ Τνϋιπι ΙΓ 235 Ίϋτοριών (Ρ Η Ο II 469), Θηβαίαν γίνοζ, ^νομα Θεανώ, 
άρπασ^£ΐϋ(χν νπο Φωχί'ως τινός, όίχκίτή^ ίί χαΐ οντοζ 
γενόμενος τω δεκκτω ετει Φιλίππου ΰνμμαχτίααντος 
πέρας έ'ΰχεν' τότε γάρ εϊλον οι Θηβαίοι την Φωκίδα, 
δ χαΐ 6 Κριΰΰίίχοζ άε πόλεμοξ ονομαζόμενος, ως φηϋι 
Καλλίβ^-έντις έν τω περί τον Ίερον ΠοΙέμον {ίΐΛ9>Ήί\ ο 
δτ£ ΚιρραϊΌΐ προς Φωκεις εποΐέμηΰαν^ δεκαετής ην, 
άρπαΰάντων Κιρραίων την Πελάγοντος τον Φωχε'ως 
θυγατέρα Μεγιΰτω και τάς ^Αργείων θυγατέρας έπ- 

10 ανιούαας εκ τον Πν%ικον ιερόν, δεκάτω δε ετει εάλω 
και η Κίρρα. ανετράπησαν δε καϊ όλοι οίκοι δια γυ- 
ναίκας" 6 Φιλίππον ττου ^Αλε^άνδρον πατρός δια τον 
Κλεοπάτρας γάμον, δ Ηρακλέους δια την 'ίόλης έπι- 
γαμίαν της Ευρντον ^υγατρός, 6 Θηβεως διά την Φαί- 

15 ίρα§ της Μίνωος, ό Αδάμαντος δια τυν Θεμιΰτονς της ά 
'Τφεως, ό Ίάϋονος δια τον Γλαυκής της Κρέοντος^ δ 
Αγαμέμνονος δια Καύβάνδραν. καΐ ή επ' Αϋγυπτον 
δε Καμβύόον ΰτρατεία, ώς φη6ι Κτηϋίας (Γγ. 37 Μ\ 
διά γυναίκα έγε'νετο. 6 γάρ Καμβνϋης πνν^ανόμενος 

20 τάς Αιγύπτιας γυναίκας εν ταΐς ΰννονΰίαις διαφερειν 
τών άλλων ^πεμφεν προς "Αμαΰιν τον Αιγυπτίων βαΰι- 
λέα, μίαν αϊτών προς γάμον τών ϋ•υγατέρων. δ ίέ τών 
μεν εκυτοΰ ουκ ίδωκεν^ νπονο'ήϋας μ^ι γυναικός ε^ειν 
αυτήν τιμ^ιν άλ7.ά παλλακίδος' επεμφε δ^ τήν ^Απρίον β 

2ά θυγατέρα Νειτητιν. ό <Ϊ£ Άπριας έκπεπτώκει της ΑΙ- 
γνπτίων βαβιλείας διά την γενομενην ^τταν προς Κν- 
ρηναίους χαΐ άν^ιρητο υπο ^Αμάϋιδος. ηύΟ^εις ουν ο 7 οτε Α: δν Ε ίη ιη^. 7?- '^'^* ^Εχαίτής Ε 9 Αγγείων 
βαδρθοΐυιη 15. 16 ΐθΓΪ. ιι1ηι1ίϊ(ΐαβ &ια. την Β0ΓΪΙ>βηίϊιιιη, οί. 

ραΓΕάοχ. ρ. 218 '^ 17 '^αβάνδραν Ε 19 πνΟ'όμενος: Ε 

21 τών Αίγνχΐίων Α: οογγ. Μιΐδ Ϊ5 \, |^£τϊΕτιχάηί.ΐ:ν Καμβνβηζ τ^ Νητήτιδι, χαΐ όφόδρα έρε^ιβ&ΒΪζ εχμαν- 
&άνεί, παρ βύτ% τά τζάντα χαΐ δίη^είϋης έκδικηΰαι 
τον ^Απρίσν τάν ψάνον πΐί^Βΐ Λολεμησία Αίγνπτίοις. 
^ίνων δ' έν τοϊζ ΠερΰιχοΙς (^Γ II Ο II 91) καΐ Λνκέας ό 
£ Νανκρατίτηζ Ιν τρίτΐΐ Αιγυπτιακών (Ά. IV 441) τήν Νει- δ 
τψιν Κνρω πεμφ^-ηναί φαύιν ντιο Άμά&ιδοξ' £§ ^ζ γεν- 
νη&ηναι τον Καμβύΰην^ ον εκδίχοϋντα τι} μητρί ^τε' 
Αί'γντίτον ποιή6((6&•αι ϋτρατείαν. ^ονρίζ δ' ό Σάμω^ 
(ΓΗ Ο Π 475) χαΐ ηρώτον γενέΰ%•αί πόλεμάν φηΰι δύο γν- 
ναικών ζ^τόν") Όλνμπιάδος και Ενρνδίχηξ^ έν φ τι)ν μίν 10 
βακχιχώτερον μετά τνμπάνων προελϋ-εΐν, ττ^ν δ' Εύρν- 
δίκην Μακεδόνικων χαΟ•ω7(ΙίϋμΒνην^ άβχη9εΐ&αν τά χο- 
λεμικά παρά Κύννι^ τι] 'ίλλνρίδι. 
661 11. ίπΐ τοντοΐξ τοΐ§ λόγοίζ Ι'άοξί τοις παρον&ι 
των φιλοϋόψων περί τον έρωτος και αύτούζ τι ειπείν 15 
ι καΐ αερΙ χάλίονξ. χαϊ έλεχ9•η6αν λόγοι φιλόβοψοι πάμ- 

I πολλοι' έν οϊς τίνες καί ίμνημάνενύαν τον όχΎΐνικοϋ 

% ψιλοδόψονΕνριπιδονάΰμάτων^ ών ^ν καΙ τάδε {ίτ.α^Ί^) 

^Η παίδενμα δ^ Έρω^ δοφίας άρετϋ^ς 

^^Μ πλεΐΰτον νπάρχειν^ 30^ 

^Η καΐ προΰομιλειν ο^ΐο^ ό δαίμων 

^^Μ πάντων τιδιΰτος ίψν ^ητοΐς. 

^^Κ 5 χαϊ παρά λνπων τερ-φιν τιν έ'χων 

^ ει'ς έλπίδ' άγει. τοις ό' άτελε'βτοις 

ι» των τονδε πόνων μ-ήτε ΰννείην 1 αίρί&ια9^ίΙς Α: οοιτ. Μτιβ, ίςασ&ύς Κ, νθΛα «αϊ βφό^ςα 
ίρ(9ί6&ίΙς ροβΐ; τά χάντα ΐΓ&ιΐδρ. ΗβΓν 3 χεί9^(ταί 3ϋ1ιν 

7 ίοΗ. <Γήν> έπ' 10 τον βΔά. Κ 12. 13 ποΑϊμϋίά ν,άτΐαςά (βίο) 
Α: οοίΓ. Κ 13 Κννντ] Κ: Κνννάνψ Α (ϊ. β. Κύννψ βχ Κνννα 
οοΓΓβοίπιη) 20 μετίχει Οοΐί, άρετ^ πΐ. πςοαέχει νίύευοί 23 -καΙ 
γάρ &Ινπον Α: οογγ. ΐνίΐωα 25 ϋννιην Α: οογγ. Μαβ ξΓ 237 χωρίς τ αγρίων ναίοψι τρόπων, 
το ί'" ^ραν προλέγω τοΐΰι νέοιΰιν 
10 μ-ή τιοτε φεύγεη'^ 

χρτίύ^αι ό' όρ&ώζ^ δταν ίλϋ^ξΐ. 
5 καΐ κατά τον Πίνόαρον δΐ αλλο^ τις ^φη (ίΓ. ΐ'27Β*)• 
ειη καΐ έράν χαΐ ίρωτι χαρίξεϋΰ^αί κατά, καιρόν, 
έτερος άε τις ηροϋε^χε των Ενριτείδον τάδε 
(ΑηΟΐΌΐη. ίτ. 136 Ν)* 

6ν ά' ώ τύραννε &εών τε κάνΟ-ρώπων "Ερως^ 
ρί.0 ί) μή δίδαύκε τά χαλά φαίνεδΰ-αι χαλά 
^Η ^ τοις ερώ&ιν ών ΰύ δημιουργός εΐ 
^Β μοχ&οϋβί μόχ&ονς εντνχ^ς ύννεκτιάνει. 
^Μ 5 χαΐ ταντα μίν δρών τίμιος ϋ-εοίς ^δτι^ 
Γ μ^] δρών ί' ύ^' αυτόν του διδάύχεβ^αι ψιλεϊν 

15 άψαιρε%ι^Φ;ι χάριτας αϊς τιμώΰί ϋε. 

12. Ποντιανός δε Ζήνωνα εφΎΐ τον Κιτιέα ύτίολαμ- 
βάνειν τον "Ερωτα %^εον είναι φιλίας καΐ βλενϋ-ερίας, 
έτι δε χαΐ δμονοίας παραβκεναΰτιχόν^ άλλον δ^ ονδενός. 
δώ χαΐ εν η} Πολιτεία εφη τον "Ερωτα &εον είναι 
20 Ουνεργον ντίάρχοντα Ίΐρός τήν της αόλεως βωτ-ηρίαν. 
Οτι δ^ καΧ οί τοντον υτρε^βντεροι κατά φιλοΰοφίαν 
ϋεμνόν τίνα τον "Ερωτα καΐ παντός αι&χροϋ κεχωρι- 
βμένον (ιδεΰαν δηλον έκ τον κατά τά γνμνάϋια αυτόν 
ΰννιδρνύ&αί "^Ερμί] καΐ Ήρακλεΐ, τω μίν λόγον^ τω δ* 
2δ άλκης προεϋτώτΐ' ών ενω^έντων φιλία τε καΐ ομόνοια 
γεννάται., δι^ ών ή καλλίβτη έλεν9•ερία τοις ταϋτα 
μετιονύιν βυναύ^εται. Ά%ΎΐναΙοι δΐ τοίϊονΓον άπέΰχον 

^Η 1 νέο^,μι Α: οοττ. Μτι& 13 ν^οι^ ΜιΐΒ!ΕρΓανθ, Ο'Έ&ν ΟοΙιτ 

Γ * 17.18 ροίίϋβ ψίλίκξ τΛίχΙ ομονοίας, ίτι ίέ καΙ ίλιν^εςίας, οΐ,]αί,ά 
21 Οτι 8ο1η??: Ι'τι Α 23 χατά τά Ε: «ατά Α 

τοΰ ΰννονύία^ τινόζ διαλαβΐΐν Λξ>θ£<ίϊ:«ν«ύ τον "Ερωτα 
β ωΰτε τϊίζ ^^καδημια^ εκδήλως τι) Ι^/θί/να καθιερωμένης 
αυτόθι τον "Ερωτα ίδρνΰεψενοι βννθνονΰιν αυτφ. 
Θ£(ίπΐ£ΐς τε τα ^Ερωτίδεια τιμώΘιν χαθάττερ (^Αθηναίοι 
χα ΙΤαν')αθήναια χαΐ τώλύμκια Ηλείοι 'Ρόδιοί τε τα 
*Αλίεια, χαϊ εν ταΐς δ-ημοτελεβι δε ΰατονδαΐζ ώζ έπίπαν 
ο "Ερωζ τιμάται. Λακεδαιμόνιοι δΐ προ των παρατάξεων 
"Ερωτι προθνονται, ώξ έν τ§ χών παραταττομένων 
φιλία κειμένης τήζ ΰωτηρίαζ τε χαΐ νίκης, καΐ Κρψεζ 
ί δ' Ιν ταίς παρατάξεσι τονξ καλΧίϋτονζ των πολιτών 
χούμ^ίααντες διά τούτων &νονδί τώ^Ερωτι, ώξ Σω6ι- 
χράτης ίότορεί (ΡΗ9 IV 501). ό ίέ παράθηβαιοίζ [εροζ 
λόχοζ καλούμενος βννεβτηχεν έξ εραΰτών χαΐ ερωμένων, 
τήν τοϋ θεοϋ ΰεμνότητα έμψαίνων^ άοπαζομενων θά- 
νατον ενδο^ον άντ αίϋχρον χαΐ έπονειδίΰτον βίον•, 
Σάμιοι δέ, ως φηβινΈρ^ιας εν Κολοφωνιαχοις {ϊ\ί. ίοα), 
ίίύ^γνμνάδιον άνα&εντες τω "Ερωτι τήν διά τούτον άγο- 
μενην έορτ^ιν ^Ελευθέρια προδηγόρενΘαν δι' αν θεον 
χαΐ ^Αθηναίοι ελευθερίας ετνχον, χαΐ οί Πειΰιΰτρατίδαί 
εχπεβόντες ίχεχείρηύαν διαβάλλειν πρώτον τάς περί 
τον θεόν τοϋτον πράξεις. 

13. τούτων λεχθέντων 6 Πλούταρχος άπεμνημό- 

Ινενσε των £κ Φαιδρού Άλέξιδος (ίΐ386Κ)• 
πορενομένω ί' εκ Πειραιώς νπο των χαχών 
χαΐ της απορίας ψιλοΰοφειν επήλθε μοι. 

1 νπαΐαβΐίν ΜβΐΛ , ββίΐ ϋί. ΕρΐοαΓί βρ. ρ. 5,12 βίΐ, ϋβ 
4 ΐ^ωτίδια ΑΕ, ί]υοά οοΓΓί^ειίίΙαηι Γαϋ, ο£, Οΐβ 1429, 1430 
(αΙ)1 Έρωτίδαια ί. α. Έρωτίϋία) 4. ό Ά^-ηναΐοι τα ίΙαϊ'α:•&ην«ια 
Βΐιρρΐ, Κ, κα#^ώ Πανα^'ήναια ζ^Α^τ^ναιοι^ Μ.\\& 5 τώλνμτεικ Κ'. 
ολύμπια Α Ε 6 αλίΐα Α: αοητ. Μβϊη 2ϋ πρώτον Μαβ; 

πςώτυι Α 24 πορίνυμΐνων Α: οογγ. Μαβ ΐϋ 15 20 25 ΙΓ 2Β9 κίίί μοι δοχον(ίιν άγνο^ΐν οΐ ξωί^^^Φ*^^ 
τον ^Έρωτα^ &νντομώτατον ό' είτιεΐν^ οϋϋί 
5 τον δαίμονος τοιίτου τιοιονϋιν εικόνας, 
ΐύτίν γάρ οντε &ϊΐλν£ οντ αρβην, ιζάλιν 

6 οντε •9'£03 οντ* ίχν^ρωτίο^^ ουττ' άβελτερο^ 

οντ αν^ίζ εμφρων, άλλα βννενηνΐγμίνοζ 
χανταχό^εν ενί τνπω <(τί> πόλλ^' είδη φέρων. 
10 ή τόλμα μίν γάρ άνδρόζ^ ή <^δΙ} δειλία 
γνναικύ^^ ή δ' ϋνοια μανίαζ^ ό 5^ λόγοζ 

10 ψρονονντο^^ η ΰφοδρότη^ δε ^ηρόζ^ 6 δε πόνος 

αδάμαντος, ή φιλοτιμία δ^ δαίμονος, 
χαΐ ταντ ίγώ, μά τήν ^Α^νάν καΐ ^εούς, 
16 ονχ οιό' ο τι έϋτίν, άλλ* όμως έχει γέ τι 
τοιοντον, εγγύς ιτ' είμΙ τοννόματος, 

ΐδ Εΰβονλος ί* τ) Άραρως έν ΚαμΛνλίωνι (ΪΚ 178)• 
τις ^ν δ γράψΐίς πρώτος άν^-ρώπων αρα 
ι) κηροπλαϋη/Ιΰας "Ερω^^ νπόπτερον^ 
άίς ονδίν τ^δει πλην χελιδόνας γράφειν^ 
άλΧ τ] ν άπειρος χών τρόπων των τον ■βΐοΰ. 
δ έΰτίν γάρ οντε κούφος οντε ράδιος 
άπαλλαγγιναι τω ψέρονχι την νόΰον, 
βαρνς δϊ κομιδη. πώς &ν οτ)ν ίχοι πτερά 
τοιούτο πράγμα; λήρος^ εΐ [καν] φήδει^ τις. 

"Αλείς,ις δ* έν ^Αποκοπτομένω (ϊΐ). 30&)" 

λέγεται γάρ λόγος 20 1 25 2 βνντομώτι^ον Ε 6 ΰννιντυ^ένοζ Α ΰννΐ]νΐ'γμίνο9 Ε: 

001Τ. Κα οίε 7 ιε αάά. ΒοΙινΓ 8 ίέ βκΐϋ. Μυβ ^ή ^ΐύ,ία 

ίί Ε) 11 δαίμονος γεοΙθ; άβϊ βηΐηι ψιλονσι τιμάϋ&αι. 14 ίίμί} 
Α: αοΓΓ. 5 τοΰ ύνόματος Α: τοδ ' ννοτί^ματΰς ΜβΐΒ, παν το^ 

πράγματος ΟοΙιγ 23 ίί κά» Α: οοιτ. λνΐΐίίπι, ίΐ χάφησε «5 Οϊ 
24 '^ίποχοΛτοίΐί'ΐ'ϊϊ Χ 431 ο ΰοψίβτών μή τίΒτεβΟ-αι 

τον "Ερωτα, τονς ό' έρώντας' κι 

έ^ίεΐνον Ιίλλωζ, 7)γνοηχότα§ ό"^ τοΐι^ 
β 6 γρ&ψεΐζ έχοντα αχερνγοίζ κνχον ζωγραφεΐν. 
14. {©εόφραδζοζ δ' έν τω Έρωτικω (ίτ. 107) Χαι- δ 
ρ-ήμονά ψ'ϊ^ΰι τον τραγικυν λέγειν (αηίβ ίΓ. 13 1ί), ώ^ 
τον οίνον των χρωμ&νων ζ^τοΐζ τρόηοις} κερΰ(νννΰ%^αι^ 
οϋτως καΐ τον "Ερωτα• οζ μετριάξων μέν έβτιν εί^χαρις^ 

ίΐίΐτεινάμενο^ ίέ χαϊ όιαταράττων χαλετΐώτατος 

όιόπερ 6 ιτεοιηττ^ς ο-έΓΟ-^ (Ειιγ. ϊρΐι. Α. 548 Ν) ού χαχώ^ 10 
αύτον τάζ ϋννάμει^ διαιρών φηΘΐ "^ δίδυμα [γάρ] τό^α 
αύτον έντεινεΰ^αι χαρίτων, το μ^ν ^λ' εύαίωνι τύχα, 
το ό' έπΙ βνγχνβει βιοτζίς') 
ί ό ί' οίΐίΓορ ο^τος 3Τ0ί.ίϊ^ή? ««^ ^^ρ^ ^όίν έρώντων έν 
τω ίτΐίγραφομένψ Τραυματία ψΎΐύΙν οντω^ (Π 382 Κ)• 15 

τίζ ουχί ψτ^βί τους Ιρώντα^ ξην μόνους, 

(βνζ) δει γε πρ&τον μεν βτρατεντιχωτάτονζ 

είναι %ονεΙν τε δνναμίνονξ τοΐξ ϋώμα&ιν 

μάλιΰτα προΰεδρενειν τ" άρίύτονς τω πόΰ-ω, 
5 ποίτιτίχούζ, ιταμούς, Λρο^ύμονς, ευτεόρονζ 20 

εν τοΓί άτίόροις, βλέποντας ά^λι,ωτάτονζ, 
"δβΒΘίΰφίλοϊ ό' ^ν τω Φιλαύλω (ΐΐί. 477)* 

τί'ί φηϋΐ τονζ έρώντας οΰχϊ νουν έχειν; 

η πού τίς έδτι τον ξ τράηονς άβέλτερος. 

ει γαρ άφέλοι τΐζ τον βίου τάς ήίοι/ίέ^, 25 5 — 13 11&-60 οϋβηο Ιοϋο ροβϊίβΐ; βρεηηΙιΐΓ ν. 14 βίιιβάθοι 
Αΐβχϊίΐίβ τθΛβ, 7 τοις τρόποις βυρρί. (ϊγοϊϊιιβ β Ρΐυΐ, Ρ^ΐ;^1. 

ΟΓΛΟ. ρ. 406 1> 9 δίαταραττόμίνος Ε Ιιί&ίϋΐΐΐ ηοΐ. Κ, 

Ιηίθΐ'οίίΐϋ ΕυΓΪρϊάϊί ωθπιοηα βί οιιιΐάβιη, ιιί; νίάίί Τνΰο-ηα , ΐτ. 967 
ϋοΐΐ ΡΙιιί. (3β 3&η, ρταβο. ρ. 132 &1> 11 ^«ρ «^Ιβΐ. Κ, ηίβϊ ρ:&- 
τία8 Ιι&βο ΐιΐΓΐΐΒιί» 17 ονς &εί Οαβ: έ'ίΪΕί Α 21 άέ-Χι-ωτάτονς 

ΟϋΠ'ΙΐρίπΙΙΙ ΤΓ 241 ααταλείπετ^ ονδεν άλλο πλ^ιν τε&νί^αε'ναι. 
5 εγω μεν ονν καντος κίΟ•αρίβτρί«ζ έρών, 
παιόύζ χόρη^^, ον νονν έ'χω προζ των ^εώνί 
κάλλεί χοίλής, μεγέ^ει μεγάλης, "^^χντί <ϊοφί}ί• 
7]ν έϋτ Ιδεϊν τιδιον 1^ γο ^-εωρίΆον 
ίχονβιν τψιν διανέμειν εκάΰτοτε, 

^Αρίΰτοφών δε ίν Πν^αγορίΰχϊΐ (ΐ>>. 280)* 
ΒΪτ ον δικαίως έ'στ' άτίεψηψιΰμενος 
ντίό των &•εών τών δώδεκ' είκότως (τ^^'Έρως; 
ετάραττε κάκείνονς γάρ εμβάΐλων οτάΰεις^ 
δτ* ΐ]ν μετ αντών. ώς δ^ λίαν ^ν -^ρασϋζ 
5 χαΐ βοβαρός^ άποκόφαντες αντον τά χτερά, 
ίνα μτ) πετηται τΐρος τον ονρανον πάλιν, 
δενρ* αύτον έφνγάδευβαν ώς 'ήμας κάτω, 
τάς δ^ Λτερνγϋίζ οί§ είχε τί) Νίχτ^ ψορεΐν 
εδοϋαν, τιεριψαν^ς ύκνλον άχο τών ττολεμίων. 

περί δε τον έραν'Άμψις εν ζΐι^νράμβω φηϋίν (ίΐα. 240). 
τί φι'ις; όϋ ταντϊ προϋδοκ&ς πείϋειν Ιμέ, 
ως εϋτ' έραατι^ς δ(ϊτ£? ώραΐον φιλών 
τρόπων εραβτής έύτι^ τήν <^φιν τεαρείς; 
άφρων γ' αληθώς, οντε τοντο πείθομαι 
δ οίίθ^' ως πίνης άνθρωπος ενοχλών πολλάκις 
τοις ενποροϋϋιν ον λαβείν τι βονλεται. — 

"Αλε^ις Έλένϊΐ {Ά. 320)- 
(6 ώς οστΐ^ αύτίΐς <[τΐ5?> άκμίΐς τών ΰωμάτων δ ην ϋειν (ιδιόν έατίν η τά ϋ-ίωρτιτι^ον Α: οογγ. ΟΕηΙίβΓ 
βίοΓί. έλ&ονοιν ημΐν λι οοιτ. ΟγοΙ 8 ίίτ' Μοβ: ίτ' Α 9 τ' 
Λάά. ΡθΓ8 11 ό την Α: οογγ. Ε 19 ωραίων ψίΐων ΑΕ: 

ΟΟΓΓ. Ιλο, ώραιαν ψιλών Νβυοϊ 21 γ' Ιαο : τ' Α 24 Ιιϊηο 
ΙοςηίΙατ Μ^ιϋΐπβ Ρΐηίατΰΐιαηι νβΐ ροΐίαβ Αιηρ1ιί<1βιη α"1) ϊΐΐο 
σϋ&ίυιη ίιηρΐΐ^αηΒ 25 αΐ τήζ ά-κμήζ Α κν&ις ακμής Ε: 

ΟΟΓΓ. Ι&ο ΑταχκΛ-κνΒ ΠΙ. ΤΛ 
Ϊερια, τον άλλον δ' ονδ"^ γινώβκει. λόγον^ 
τήξ ήίονί}^ ε6τ\ ονχΐ τ&ν φίλων φίλος ^ 
αδικεί τε τον "Ερωτ* εμφανώς ^ννιτος ^εόν, 
5 ατίΐ^τον αυχον πα6ι τοις άλλοις τΐοιών. 
15, τονηων τών 'Αλε^ιδος ^αΐομνημονενβας 6 Μνρτί- 
λος κατά άτζοβλεψας εΐζ τοΐ»5 τά τϊίς ύτοας αί^ονμε- 
νονξ τά Έ^ με ίο ν τον Κονριεως ίχ τών "Ίαμβων προ- 
εΐΊίών {^11οΗα111ΐ^. ρ. 147)* 

&κον6ατ\ ω ύτοίαχες, έμποροι λΐ/Ιρον^ 
β λόγων •()ποκριτηρε3 ^ οϊ μόνοι πάντα 

Ι τάν τοις πίνα^ι^ τιρίν τι τω βοφώ δούναι^ 

^Μ αύζοί καταρροφεΐτε χά%^ άλίΰχεβ^ε 

^Λ Β Ιναντία χράϋΰοντες οίς τραγωδείτε^ 
V Λαιδοπΐπαι ϋντες και τοϋτο μόνον έζηλωχότες τον άρχψ 
γί)ν 'ΰμών τη^ ϋοψίας Ζήνωνα τον Φοίνικα, 8^ ουδέ- 
ποτε γνναιχΐ ^χρ'ή6ατο^ παιόιχοΐς ί' αίεί^ ώς Αντί- 
γονος δ Καρνΰτιος ίύτορεΐ εν τω περί τον Βίον αντοϋ 
(ρ. 117 ■^Π). θρυλείτε γάρ οτι δει μι^ τών όωμάτων 
άλλα τνίζ ψνχης έραν' οϊτινες μέχρι 6χτω χαϊ εΐ^χοϋΐ 
{ ετών δεΐν λέγοντες ΰννέχειν τονς ερωμένους, — καί μοι 
δοχεΐ ^Αρίατων ό Κεΐος ό περιπατψικος ον κακώς 
είρτικεναι έν τφ δεντέρω περί τών Ερωτικών Όμοιων 
προς τίνα Άττικόν, μεγαν τινά κατά τήν 7}λιχίαν επι- 
δεικνύντα ώς καλόν^ φ ζ/ώρο^ ^ν 'όνομα' "'τήν πρί}ς II 2« 1 ίόγον Μπβ: χ^όνον Α, ίη οοά- Ρ&Ι άαρίθχ θβΐ (Μιιβιιή, 
οί. ρτβίβί. 1ρ, 3ΐιι) οθιιΪ6οΙπΓ3, τρόπον λόγον^ ββά τρόπον άείβΐταιη; 
ίαηαβη Ηοο ίθΓία38Β ρηΐθβΐίΐ,ί. 4 τοις καΐοίί Μθϊιι β στόαχ^ς 
Α: στοίΰίκΒς Μβϊη, βΐ; Ιιοο ΐρβαιη 1ιαΐ)ΐιί6 Ε, υΙ)ΐ Ιβ^ίΙπΓ το^ς 
ατωι-Λονς στναχαί λΐγ£ΐ 10 {ιηοχρτιτήρεζί Α: ο,οτι. Μαβ 

11 πριν τιΡοτίί: πρι^ήΑ 18 ΰ'ρυΛ,εί'τα* Α : οογγ. Μα3 19 έράν, 
οι μέχρι Μθΐιι, οί. Β,ά ο. 18 ΐιιϊΐ 21 ό τιιοξ ΑΕ: οογγ. Μαβ 

28 *Ατη•κόν βοβρβοίΐΰΐη, Γογϊ. ίρωην.όν τβΐ ατωι%όν δόλωνα μοί, ψηύί^ δοκώ παρ' ΌδναϋΒως άΛάντηϋιν 
έπΙ 6^ μεταφερειν (Λ: 401)* 

^ ρά νν τοί μεγάλων ζίώρων επεμαίετο ΰ'νμός.^ 
16. Ήγ'ήΰανι^ρος (5' εν τοις 'Τ^ίομνήμαΰί (Ρ Η 0664 
IV 418) των τιδνβμάτων ψ'ϊΐΰΐν έραν ζάντας, ον ζων 
χρε&ν ούδ^ τών ιχθύων άπογενομίνων γονν τούτων 
ονδείς 7}δεωξ ^ι προϋψέρεται το κρέας ορδε τον ίχ%νν 
Όύ$* επιθυμεί τών ώμων χαΐ τών άνηδνντων. 

καΐ γάρ το παλαών τίαίδων ^ρων^ ώς χαΐ 6 Άρί- 

|0 βτων ί'φι/, ΰθΐν καΙ χαλεΐϋ^αι τον£ ερωμένους ΰννεβη 

πιαδικκ. πρυς άλι^^ειαν γάρ, χα&άτίερ φη^ϊ Κλέαρχος 

Ιν τώ ιζρώτφ τών'Ερωτιχ&ν (ίΉ0υ314), Ανχοφρονί- 

δην ειρηκεναί ψηΰίν (Γγ. ιΒ*)* 

οντε παίδος άρρενος οντε παρθένων 1» 

115 των χρυσοφόρων ονδί γνναικών βαΟ'νχόλΛων 

χαλον το Λρόΰωτίον^ έάν μη χόδμιον κεφνχϊί. 
ή γάρ αιδώς αν&ος έηιϋΐίεέρει. 
χαϊ 6 ^ΑριύτοτέλΎΐς δε έ'φη (&. 81 Ε) τονς ερα&τάς είς 
ούδίν άλλο τον σώματος τών ερωμένων άποβλεπειν ι} 
τονς 6φϋ•αλμονς, ίν οϊς τί^ν αιδώ χατοίκεΐν. Ι^οφο- 
κλη? ίί' οτον περϊ τον κάλλονς τον ΠελοΛος διαλεγο- 
μενην Λοιήδας ττ^νΎπτίοδάμειάν ψηβιν (Οεηοιη. &. 433 Ν)' 
τοιάνδ' εν ο-ψει λνγγα ΟΊ^ρατηριαν 
έρωτος^ άατραπι^ν τιν' 6μμάτων ίχει' ο 

^ %'άλπεταί μϊν αντός, έ^οΛτά δ* έμε. 2 ίπΐ αϊ Μαδ: ^χασι Α 4 Ιι&βΰ ΑΓΪθίοηίδ ροίίιΐ3 νβι-1)& 8.1> 
ΗβρθΒΛπΛΓΟ οϋ&ία 9. ΙΟΆρίΰτων Μθίιΐ: άριστοψών Α 13 φη- 
σ/ν άθΐ, Μβίη 15 τών χρνΰοψόρων ί. &. τών τα καΠΜΤΤίία 

νίνικηκυιών ΤΤϋΜπ 16 ίάν μτ} Μθϊΐΐ: άΙΙά Α «εφιδκίΐ Α: 
€0ΓΓ. Μθΐη 23 λνγΜα Ε, τοίαν Πέλ(»Ι> ί:νγγα (ήοα οοά. Ραΐ. 

θΐ Μιΐ8ΐΐΓΪ ρυίο οοηϊβΐίπΓΟ,) ΥαΙίΊε 25 η&' αΙΙΐται Α: €Ογγ. 
Ραρρ&ββΟΓβϊαβ ί* έμέ ΒιυηΰΐΕ: 5ε μι Α 

ϋόον μΒτρών όφΰ^αΐμόν^ ώΰτε τεχζονοζ 
5 παρά ατά^μην ιόντος όρ^ονται κανών, 
17» Αίχνμνιοζ (5' 6 Χΐο^ τύν^Τπνον φ^^αζ ίρ&ν τον 
^Ενόνμίωνος ούδε χαϋ-εύδοντοζ αντον κατακαλνπτει 
το'ΐίζ οφθαλμούς ^ αλλά άναπεπταμενων τών βλεψίίρων 5 
κοψί£;£ΐ τον ερώμενον, όπως δίά παντοξ άπολαύί} ττ/ί 
τον ^εωρειν ηδονής, λέγεί ό' όντως (Γι•. Ά Β)• 
ά ?ΠίΤνο$ ίί χαίρων 

ομμάτων αύγαΐς άναπεπταμενοις ^(ίΰοις έχοίμιζεν 

χονρον. 10 

χαΐ η ΣαΛψω δ\ προς τον ντίερβαλλόντως &ανμαζό- 
μενον την μορφ-^ν χαΐ καλί)ν είναι, νομιζόμενόν ψηύιν 
(ίι•. 29 Β*) • 

0τά&-ί καντα^ φίλοζ^ 
χαΐ τάν έπ' ^ϋΰοις άμτίεταΰον χάριν. 16 

ύ δ' ^Ανακρέων τι φηβίν (ίΥ- 4 Βι; 

ώ Λ(χΙ παρθένων βλέπων, 
δίζημαί 6ε ^ 6ν ^ ον κλνεις^ 
ονκ είδως οτι τί^ξ έμηξ 

ψνχης ηνιοχενεις, 20 

δ ίέ μεγαλοφωνότατο^ Πίνδαρος (ίν. 123 Β*)• 

τάς δΐ Θεοξενον, φ^ϋίν^ ακτίνας (προς} ούΰων μαρ- 

μαριζοίΰας δραχείς 
ος μή πό&'ω χνμαινεται., «ξ αδάμαντος 
ή σιίίίρου χεχάλχενται μέλαιναν <^καρδιαν'} 25 

ψνχρα <!^φλογι'}. 1 μίτ^ων Α 2 τι9ίντος Ηθγ^ 3 Βί^ς οχ&ύο νίηοΐΐίβ 

βοΐυίβ, 9 όααοίΰΐν Ι-Λοίμισί Μβίη, ν-όςον ΓίοΓΪΙΙο 14 νβΐυΐ 
ατα,&ι ν.αϊ άντα φίλος; φίλα μοι 17 βΐίπονΰιχν Ε 18 ο-ΰ 

^αιας Α ούν. άιείξ Ε: οογγ' ΕΓίαΓάΙ, 22 αχτίνας η^οΰωΛον 

XIII ρ. 601ο, Λ^ύ? {λοτ') 3,(1(1. Κ μα^μα^ί-νζοναας Α: οογγ, 
ρ. 601 25. 26 ν.α^δίαν ψυχρά ψλογί ρ. 601: ψυχάν Α !Γ 246 ό ίί τον Κνϋτί}ρίου Φιλοΐ^ενον Κύκλωψ έρών τηζ 
Γαλατείαζ χαΐ ίπαινών αντί]ξ το κίίλλοζ, τερομαντενό- 
μ£νοζ την τύφλωΟιν %άνχα μάλλον αντηζ επαινεί ί| 
χών 6ψ%•αλμών μνημονενει , λέγων ώόε (ίτ. 8 Β) ' 
6 ώ καλλιπρόϋωπε^ 

^Κ χρνβεοβόοτρνίΐ {Γαλάτεια]^ χαριτόφωνε^ &άλθζ 

^" Έρώταν. 

τνφλοζ ό ίχαινο^ χαΐ κατ οί>6\ν ομοίος τω Ίβνχείω ί 
εχείνω (ίη 5 Β*) • 

10 Ενρύαλε, γλνκεων Χαρίτων ^κλο?, . . . 
καλλικόμων μελίδημα, σ> μϊν Κνπρίς 
α τ άγανοβλέφαροζ Πει&ώ ροδεοιόιν εν ίίν&εΰι έρεψαν. 
Φρύνιχος τε επΙ τον Τρωίλον εφη (ί"ι•. 2 Β) ^λάμπειν 
επΙ πορφνρΐίΐς παρι^ϋι φω^ ερωτος.' — 

15 18. 'ΐ}μ£ίζ δϊ ^νρονμίνονς τά γίνεια περιφέρετε τοΐ>5 
ερωμένονς' τον ξνρεύ&αι τον πώγωνα κατ Άλέ^ανδρον 
ενρι^μένον^ &§ ψτ^βιν νμών δΧρνβι,πτνοζ έν τω τετάρτω5&Β 
περί τον Καλόν χαΐ τηξ Ήόονης. ονκ άκαιρως δ\ ώζ 
έμαντόν ίΤίί'^ω, μεμνήϋομαί τηξ λέξεως" χαίρω γάρ 

βΟ πάνν τώ άνδρΐ διά τε η^ν πολνμα^^ίαν καΐ τήν 
τοΰ ίί^ουδ έπιείκειαν, λέγει δε όντως ο φιλόσοφος• 'τό 
^υρεΰ^κί τον ηώγωνα κατ* ^^λε^ανδρον τΐροηκται^ 
των προτέρων ου χρωμένων αντώ. καϊ γάρ Τιμό- 
θεος ό ανλψηζ πώγωνα μέγαν ίχων ι^ίί^Εχ, καϊ έν 

βδ ^Α^ψ/αις διατηρονΟιν ου ΰφόδρα άρχαΐον τον πρώτον 

Ι&ο (νοίιιϊΐ %άλοζ)ι χώΐΑορ Α Ε 8 ό Ε: οία. Α Ι^ν-Λέωι Α: 
€0ΓΓ. Ε 10 ^Ιν%ίο)ν Ιη,ε: γΑίκκχΕοιν Α, ΐ.ηιπ ϋαίαιιι ηοΐ. Ββ^ 
14 πτορφί'ίΐκίί βΐ 1?^αρ^τ^ι^^ Α: οογγ. Ε, ο£, ρ, 604ίΐ 15 Βς[ οοηϋ- 
ηαΕοιΰ» Ιΐίΐβϋ τϊάβηΙαΓ ιηιιϋΙάΒ Μ^^^Ε^1^ νβΓΪιΐδ ρ. 663 β οΐτινίς 
— τοΐϊί ^ςωμίνονς 15 οΙ ρ. 566 β£ 21 οντος Α: οογγ. 

Μΰ6 22 ίοΓΐ. τία^^ΐιγ,ται 23 τ&ν ϊΓ^ώτων Α: οοιτ. 

Μβίη 25 Β(ΐ Ιιαβϋ οοπηρίίΐ, Ϊ£ΐΐ.β11β8θΓ6ϊΐι ί^τβ "ίΐίιίιΰ ο^ Οϊ^ΰδ^». 

246 ΙΓ Ι) ηε^ίχείράμενον ιεαρ&ννμιον ίχειν Κό^0'^^ν.* — ίί6 χαΐ 
"Αλε^ις ΐφη που (Π 394 Κ)* 

ζαν^ τΐΐζΐύκοΛονμενόν τιν' ί) ί,νρονμενον 
δ^«ί, τούτον έχει τι '9*«τίρου" 
•^ γάρ ΰτρατεΰειν ^τΐΐνοεΐν μοι φαίνεται 
καΐ τίάντα τώ πώγωνι άράν εναντία, 
5 τ} πλονΰιακΌν τούτω ζτι') τΐροΰΛίΛτει κακόν, 
τί γάρ αί τρίχες λνποϋδιν '^μάζ, πρΙ>3 ^εών; 
δι ^ζ άν^ιρ εχαϋτοζ Ύ}μών φαίνεται, 
ει μή τι τανταις άντιπράττεβΟ•* ύπονοίΐ^; — - 10 
'^ιογενηζ δε ίδών τίνα οντωζ έχοντα το γένειον ^φιρεν 
^μή τι εχείζ έγκαλεΐν τι} φνϋεί, οτι άνδρα <ί^ έποίηβε 
χαϊ ον γυναίκα;^ έτερον δε τίνα επΙ ϊίτπου ίδων π«ρα~ 
πληΰίω^ έχοντα χαϊ μεμνρισμενον καΐ τούτοις ακολού- 
θως 'ημψιεΰμενον^ 'π:ρότερον μίν εφηϋΒ ζΎμεΙν τί έϋτιν 15 
6 ίΐίτίότιορνος , νυν δ* ενρηχεναι. εν 'Ρόδφ δε νόμου 
5ντοζ μή ^ύρεΰϋ-αι ούδ* 6 έπιληφόμενος ουδείς έοτιν 
ά δίά το τίάντας %ύρε6%αι. έν Βνζαντίω δϊ ζημίας επι- 
κείμενης τω εχοντι \χονρεϊ\ %νρον ονδεν ^ττον τεάντες 
χρώνχαι αντω.' καΐ ταντα μίν ό ^ανμάϋιος εΐρτμε ίίΟ 
Χρύϋιπτίος. 19. ό ίί 0οφος εκείνος Ζήνων, ως ψηβιν 
Αντίγονος ό Καρνΰτιος (ρ. 118 ^ϋ), ηρομαντενόμενος 
ϋμ&ν, ώς το εικός, περί τον βίον καΐ της προύποιητοϋ 
έπιτηδεν&εως ^φη ώς οί παρακονΰαντες αντον των 
λόγων χαϊ μή ΰννεντες έϋονται φνπαροί καΐ άνελεν- 25 Ι άρχαιον (^τνπον"} τον τί^ωτον τΓίρικίΐράμενο»», <3ν^ ««ρ. ίχειν 
Κορατιν 

1 7ίρθϋϊί6ί(^άμΐνον Α προν.ίΐράμΐνον Ε: αοπ'. Κ 2 Αίθ- 

χάοίϊβ τβΓΐ>ο, &1ϊ Αί-1ΐ6ΐιαβο ίιιΐ.βΓροβίΐ£ΐ 3 αν &άά. Μθίη 4 τού- 
των Ε, ζ^δνοιν"^ τούτων ΕγΓ, ίΐαηι (χαν δίΐ ϋο\), ίοιί. τοίοντ' 
ίχίΐ τι^ &άτίγον <ίΐΐθί>^ 7 τι &άά. Μβϊη 19 κον^ίΓ άβΐ. Κ 15 -θ-^ροί, κα^άπερ οί τηζ ^Αρι^τίππον παρενεχ^εντεζ αίρέ- 
6εω§ όίοωτοί χαΐ &ραβεΐζ. καΐ όή τοίοντοι υμών είβιν 
οί πλεΐότοι^ βννεΰπαβμένοι χαΐ χακοτΐΐνεΐζ ον μόνον β 
τοις ί^^ε&ίν άλλα καΐ ε^ει. βονλόμενοί γάρ ενδνεβ^αί, 
δ τήι/ αντάρκειαν καΐ την ενχέλειαν εϋρέϋκεΰ&ε επί ταΐζ 
τήζ φιλαργυρίας θύραις ξντταρώξ ζώντες καΐ τριβω- 
νάρια περιβαλλόμενοι μικρά καΐ [των] ^'βων έμηιτίλάν- 
τες τά καττνματα καϊ κιναίδονς καλονντες τονς ^ μύ- 
ρου προσβάλλοντας ΐ) μικρώ μαλακωτεραν ϊίμψιεϋμένον^ 
10 έΰ^ψα. ον δει ονν όντως έΰταλμένους τίερί άργνριον 
επτοήβϋ-αι χάί ερωμένους περιάγεδΰ-ια ξνρουμενονς τήν Γ 
{>χΐ}ν7}ν καΐ τον 'όρρον τους άκο?.ουΰ•ονντας 

εν τω Αυκείω μετά βοφιΰτών^ νϊ) ^ία, 

λεπτών^ άσίτων^ βκυτίνων^ 

κατά τον Άντιφάνην (II 58 Κ). 20. επαινώ δ^ καϊ 

αύτΙ>ς το κάλλος, καϊ γάρ έν ταΐς Ενανδρίαις τους 

καλλίστους έγκρίνονΰι καϊ τούτους ΐίρωτοψορεΐν έηι- 

I τρεπουΰιν. έν 'Ήλιδι δϊ καϊ κρίΰις γίνεται κάλλους^ 

Ι καϊ τφ πρώτω τά της ^εοϋ ψέρειν τεύχη δίδοται^ τω 

ΙδΟ δε δεντερω τον βοϋν αγειν^ 6 δ\ τρίτος τάς ^τιλάςα^^ 

Ι επιτίΰιριν. ^Ηρακλείδης δ* 6 Λέμβος ίϋτορεί (ΡΗΟ 

Ι III 168; οτι κατά την Σπάρτην θαυμάζεται μάλλον 

' <(. . . άν^ιρ)> ο κάλλιϋτος και γυνίι ι^ καλλίΰτη, καλλίϋτας 

! γεννώσης της Σπάρτης τάς γυναίκας, δώ καϊ φαϋΐν 

\%δ Ιίίρχίδάμου τοϋ βαύιλεως^ γυναικός αιηω καλής φαινο^ 

1 7ΐα(ί(ξενίχ&έντες Κ 4 ^^α οοπυρίαιη ρχήοΛ, ΥίϊΙα,ΏΟ. 

5 ίνρίσν.εΰ^αι Δ : οοιτ. Μυβ 7 των άβΐ. ΜβΐΒ 7, & ίμπίπλαν- 
ται 6 τά ν,αττ. Α: οοιτ, ΒοΙι'ϊγ 13 λν-Αίίαι Α 16 β-ίρτό Α: οοιτ. 
Μβίη αί Βίανδρίαι ϊ. η. ίύανδρίας άγων τβΐ ίύανδρία (βίο 

Ιϋϋΐΐ) 17 πτορ^οψορεϊν Λ'^αΐβδΐαβ, κρουσοφορίΓΐ' Μβίη, βχρβοΐο 
οπλοφοοίτΐν νβΐ δορνφοοίΐν 22. 23 μά?.λον <^πάντΰ3ν άνί}ρ\ ό οπλοφορίτ ίορυφορίήί 22. 23 μα?.λον ζ^πάντων άνϊιρ'^ ά 
2•! τάς οπι. Ε δώ ν,τΐ' Ιιββο ΙυΛΛίίΐ 

μενηζ^ ετέρας ό^ αίβχραζ χαί πλονΰίαξ^ ώ^ άπεχλινεν 

έπΙ την πλονδίαν, ξημιώϋία τούζ ίψό^ονς αντόν^ έπι~ 

ι λέγοντας οτι βαβιλίϋαον^ άντΙ βαϋιλεων τα Σπάρτι^ 

γενναν προαιρείται, Ενρι-τΐίδης τε ίφη (Αθο1ϊ&Λ6,2Ν)* 

πρώτον μίν εϊδοζ α^ιον τνραννίάοξ . . . 
καΐ Οί παρ' 'Ομήρω 01 δημογέροντες ^ανμάζοντες τήξ 
^Ελένης το κάλλος φαβίν {Γ ΐ56)• 

ού νέμεβίζ Τρώαί^ καΐ ένχνήμιδαξ '^χαιούζ 
τοίϊΐδ' άμφΐ γνναιχΐ τίολύν χρόνον αλγεα πάΰχειν' 
κίνώζ ά^^ανάτγΐύι %εΐΐ5 «^5 ώπα εοιχεν. 
έχτΐεπληκται ονν καϊ αύτος ό Πριαμοζ έχΐ τώ τίάλλει 
' [τήζ γυναικός} καίτοι εν όείνοΐς υπάρχων, ϋ'ανμάξει 
γονν έπΙ χάλλει τόν ^Αγαμέμνονα τοιαϋτα έκφωνών 
(ίΚ 169)• 

καλόν δ' οντω έγων οί5πω Ιδον όφ^αλμοΐϋιν 
ονδ^ οντω γεραρόν' βαΰιλψ δε άνδρΐ εοιχεν, 
κα%ί&των δ\ καϊ ποΑΑοϊ τους χαλλίύτονς βαβίλεας^ ώς 
μέχρι νυν οί ^Α^^άνατοι καλούμενοι Αί%•ίοπες^ ως φηβι 
Βίων εν ^4ι*•&•ιοπίκοΓ5 (ΓΗ Ο 17 361). ώ^ εοικε γάρ^ το 
κάλλος βαβιλειας οίκεΐόν Ιϋτιν. %εα\ περί κάλλους 
Ι ^ριϋαν προς άλλτ^λας^ καϊ όιά κάλλος οί θ*£θΙ άνηρεί- 
ψαντο Αά οινοχόον τον ΤανυμΎ^δΎΐ (Τ 235)" 

κάλλεος εϊνεχα οίο^ ΐν' ά%ανάτοιϋι μετείτι, 
αΐ &εαί δΐ τίνας άναρπά%ουϋιν\ ού τους καλλίύχο^ς\ 
οϊς καϊ ΰννειβιν Ήώς μϊν Κεφάλω καϊ Κλείτψ καί 
Τιθανω, ζίημττ}τηρ 'Ιαύίωνι, Αφροδίτη ^Αγχίϋϊΐ χαΐ 3 ταΐς Σπάρταΐ£ ΑΕ: οογγ, Μεϊη, άβ άοήοΗ* ίοηη& οί. Ρΐαΐ, 
Α^ββ. 2 θχΙγ 5 ρΙαΓίΐ βχβοπρία ίϋβΓαηί 11 ονν Κ; γονν ΑΕ 
12 ρΙοδδΗ,ηι άθΐ. Ε 21. 22 «νι^ρΛίραντο Α 23 οι ΐν Α, νΒΓδτΐθ 
ίοτί, (1θΐ6ΐιάιΐ9 24 άρπά&ονσιν Ε 26 (άαωνί Α: οογγ. Ε, 

ίάθία τϋίηηι Οΐβπι. ΑΙ. ρΓοίτ. ρ. 34 ϋί ΙΡ 249 '^4δώνιδι. δια κάλλοξ Οε χαΐ δ μ^γνΰτος των ^εών διά 
κεράμων χρνϋοζ ί'ρχίτκί., τανρος γίνεται, άετοζ τίτε- 
ρονται τίολλΐίχις^ ώσπερ κιά 1% ΑΙγίν^. Σωκράτης δ' 
ό ψίλόΰοφο^ 6 πάντων χαταφρονών τοϋ ^ΑΚχιβιάδον 
5 κάλλονς ονχ ί^ττων έ6τίν\ ώζ χαΐ δ βεμνότατσς Άρι- β 
Οτοτ&λης τον Φαΰηλίτον μα^τον. ημείς ΰ' ονχΐ καΙ 
τών άφνχων τά κάλλιβτα Λροχρίνομενϊ . . . έπαινονντεζ 
τών Σπαρτιατών το ί^οζ το γνμνοϋν τάς ηαρ^ενονζ 
τοις ξένοις. ίν Χίω ίέ ιτΓ; νήϋω χαΐ βαδίζειν ¥βιβτόν 

10 έϋτιν επΙ τά γνμνάϋια καΐ τονς δρόμους χαΐ δράν προδ- 
παλαίονχας τονς νέονς ταΐς χόραις.^ 

21. χαΐ 6 Κννονλχος ^ταντί καί τολμάς ΰν λέ- 
γειν ^' ου '^ ^οδοδάκτνλος ονδα' κατά τον Κρατΐνον 
(Ι 104 Κ), άλλα βολίτινον έχων %-άτερον ύκελος {Αή&ϊ.. 

ΐδ Β&π. 2ΰ5), εκείνον τον ομωνύμου ϋοι πΓθΐτ;ίτοΰ τήν χντ^μΎΐν 
φορων^ ος έν τοις χαπηλείοις καί τοις πανδοκείοι^ £ 
αίεΐ δίαιτα^ καίτοι Ίδοκράτονς τοϋ ρήτορος έν τω 
^Αρεοηαγιτικψ (49) είρτμότος' ^εν χαπηλείω ίέ ψαγείν 
ί) πΐΒϊν ουδείς οΰί' 'άν οικετης έτόλμηδεν. ΰεμνύνεβ^αι 

20 νάρ ίμελε'των^ ον βωμολοχενεΰ^αι.' 'Τπερείδης δε έν 
τώ κατά Πατροκλεονς {ίτ. 141 Β1), εί γνήσιος ό λόγος^ 
τονς ^Αρεοτίαγίτας ψΎΐΰΙν άριΰτήϋαντά τίνα έν κααηλείω 
κωλνβαι άνιεναι εις 'Άρειον πάγον. 6ν δί\ ω ΰοψιβτά^'ά^ΐ 
έν τοις κΐίπηλείοις ΰνναναφυρτι ου μετά εταίρων αλλά 

2'ο μετά εταίρων^ μαΰτροπενονβας περί βαντον ονχ ολίγας 
έχων καΐ περιφερών αίεϊ τοιαντί βιβλία '^ίριΰτοφάνονς Ι 

1 

ι 1^3 τΐάβηΐϋΐΓ ΰοιηίοί ροθΐ&β τθΛίΐ ΙαΙβΓθ 7 Ιιϊβί,υιη ϋοί. Κ, 
έηαινίΐταί δε (ββά ίίέ άβίβΐηιη) χαΐ, Ε 9 ίν Κίω ^ϊίΕυαι, οΓ. 
ΡΙτιΐ. πιαί τΪΓί;. ο. 12 %.\^^αδίζΐίν τοις ηοΙΧοΐς ήίΐϊ Λ^έϊ τα Ε 
12 ταύττι Α: οογγ. ϋο1>Γ 15 ίΓοιητοΰ ϊ. θ, ΜγτϋΚ οοηιίοΐ, 

Ηβηηϊρρϊ ίΐ"3^ίή9 17 διαιτ&ταί Α: οογγ, 8α1ι\ϊ• 19 οέίίΐς 

δ" ϊίν οίκί'τί^ί Α 26 ίοιί. Ρί^λία <οΓα> 
2δΟ ΙΓ χαΐ '^47(ολλοδώρον και Ι^μμωνίον ΚίχΙ ^Αντιφάνονς, Ι'τί 
(ϊΐ Γοργίον τοϋ '^&ηναίον, πάντων τούτων όυγγεγρα- 
φότων πε^ϊ χών ^Α^ΐί\ντι6ι Έται^ίδων, ώ τ^ζ χαλϊίζ 
ΰον πολνμ^ί&ίαζ^ ώί χατ^ ονδίν έμιμήϋω ΘεόμΜνδρον 
τον Κνί^ηναΐον, δν φ^ιϋι Θεόφ^αϋτος έν τω ττίρΐ 
Εύάαψονίας (£γ. 80} τΐεριιόντα έ7ίαγγέλλεβ%'αι δίδάΰκει,ν 

ϊ) εύτνχιαν, έρωτοδίδάύχαλε' ονδεν &ρα διαφερείζΆμάβιΟζ 
τον ^Ηλείον^ ον Θεόφραότος έν τω Έρωτιχω (ίτ. ιο8) 
περί τονς έρωτας δεινόν γεγονεναι λέγει, ούχ αν 
κμάρτοι δε τίζ βε χαί πορνογράψον καλών ^ ώς ^Αρι- 
ύτείδΎΐν %αΙ Πανόίαν ίχί τε Νικοφάνη τονζ ξωγρά- 
φονς. μντ^μονενει δ^ αντών ώζ ταϋτα χαλώς γραφόν- 
των Πολέμων έν τω περί τών έν Σικνώνι Πινάκων 
(£γ. 1β Ργ). ώ τήζ καλήζ πολνμα&ιας^ άνδρες φίλοι^ τηζ 
χον γραμματικού τοϋδε^ 05 ούδ' έγκαλύπτεταί, άλλ' 
αναφανδόν τα Ενβονλον αίεΐ έκ Κερκώπων λέγει 
(II 182 Κ)• 

€ ΚόρινΟ-ον '^]λ^ον. 'ήδέωζ ένταν&ά πω^ 

λάχανόν τι τρώγων "ίΐκψον διεφΌ'άρην' 
κάντανϋ'α κατελήργιβα τ^|ν έ^ωμίδα. 
χαλόζ γε ό τών Κορινθίων ΰοφίΰτής, ό τοΐζ μα&7μαΐζ 
διηγούμενοζ δτί. "ίίχιμον εταίρας βνομα . . . χαΐ &λλα (51 
πολλά, ωναιδέζ, δράματα άπο εταίρων ε^χε τά^ έπι- 
γραφά^^ θάλαττα ^ιοχλέονς, Φερεκράτονς Κοριαννώ, 
Εννίχου ■^ Φίλνλλίον "Αντεια, Μενάνδρου δΙ ΘαΙζ κάί 
Φάνιον^ Άλέξίδοζ Όπώρα, Ενβονλον Κλεψύδρα, οντω 

ά 6' έχλίίΙ^Ύΐ αντκι ή εταίρα, έπειδ•ίι προ£ χλεφνδραν θννον- 6 ί*ίά|£ΐ:ν Ε 11 Πανϋανίαν ΑΕ: οογγ. δίΠΐ^ 15 ίθΓΪ. 
ίγ-καΐντίτάμενος 21 ίθΓΪ. καλώ^ γε, άβ Μχτΐιϋΐ &ρυά ΟοΓΪη- 

ίίιϊοΒ ριιΐιΐϊϋα (ΐ6ςΐ8.ιιιαϋ;ϊοηθ νϊάβ ϊηίΓα ρ. 678 ο 22 Ιιίίΐΐιιηι 

ϋΟΐ. Κ 23 ίχέ^ων Α: οογγ, Μπ3 Μ 15 20 25 4 ΙΓ 251 β^αζεν εως χενω&ΐ]^ ώ? Άΰκληπιάάης εί'ρηκεν ά τον 
'^ρείον έν τψ περϊ Δημητρίου τον Φαληρε'ω^ Ουγγράμ- 
μάτι (Γ Η Ο ΠΙ 306), το χνριορ «ντί]^ 'όνομα ψάόχων 
είναι Μητίχην. 
6 22. έβτίν δ" εταίρα^ 
ά)ξ ^Αντι,φάνΐίΐζ ψϊΐΰϊν έν '^γροίχω (II 13 Κ), 

τώ τρέψοντι βνμφορά' 
ευφραίνεται γαρ καχον έχων ο£>ίθί μβγα. 
δίόπερ χαΐ ^ρτινών τις αντον ^ΐαριίγεται νπο Τιμο- 
10 κλεονς εν Νεαίρα (ίϋ. 462)• 

άλλ" εγωγ' ό δνβτνχ'ίΐζ 
Φρννης έραβΟ-εΐζ^ 7)ν£χ ίτι τι}ν κάτΐτεαριν 
βννελεγεν ονπω τ' είχεν οϋαΐΐερ ννν έχει, 
τίάμπυλλ' άναλίβχων εφ' εχάϋτω τϊ]ί θ^νρα^ 
15 6 άπεκλειόμην. 

καΐ έν τω έπιγραφομένφ ί* ^ΟρεϋταντοκλεΙδϊΐς <^δ^" 
αύτό§ Τιμοκλτίζ φ^ΰι (ίΐ». 462)' 

ΛερΙ δΐ τον 7ίανά%-λίον 
ενδοναο γρ&ες^ Νόννίον^ Πλαγγών^ Ανχα^ 
80 Τνά^αινα^ Φρννη^ ΠνΟ-ιονικη^ Μυρρίνη, ί 

Χρυβίς, Κοναλις, 'Ιερόχλεία^ Αοτΐάόιον, 
τούτων των εταίρων χαΙ"Αμφι§ μνημονεύει έν Κον- 
ρίδί λέγων (ϋι. 242)• 

τνψλί*5 ό Πλούτος εΙναΙ μοι ίοκεΓ, 
85 δ(ίΓί5 γε τίαρ^ ταύτην μίν ούκ είβέρχεται, 

Λαρά δ^ Σινώτίϊΐ καΐ Αύκα καΐ Ναννίω 
έτέραΐζ τε τοιανταιβι ηαγίύι τον βίον 
6 ένδον χά&ητ άπόπληχτοζ ονδ' εξέρχεται. 1 %ίν<ο&(ίη Μθίιι 16 ο Β,άά. δοΐιν 21 ΚοβαΙίς Μβϊιι» 
_Κονίβαλίς Κ 27 εταιν^^ι^ ^^• <^0ϊχ. Μα% 
252 ΙΓ 66823- "Αλεξις ά' ^ν τώ επιγραφομένω δράματι 'Ισοβτκ- 
βιον τι^ν εταιρικών πίφα0χ€ν7)ν χίά τάζ Οί' έΛίτεχνήύεωξ 
χομμώύεΐζ των εταιοιών όντως έχτί^δται (ϊΙ>. 329)* 
πρώτα μεν γάρ τίρος το κέρδος χαϊ το ΰνλαν τούξ 

πέλαζ 
πάντα Γκλλ' ανταΐς πάρεργα γίνεται^ ^άπτονύν δΐ 
παΰίν έπιβονλάς. επειδάν ί' εί>πορ'ή0ωσίν ποτε^ 
άνέλαβον χαινάς εταίρας, πρωτοτεείρονς της τίχνης' 
6 εΰ'θΊν άνατίλίίττουδι ταύτας^ ίάΰτε μήτε τονς τρόπους 
μήτε τάς ^φεις όμοιας διατελεΐν ονδας ίτί. 
τυγχάνει, μικρά τις ονδα' φελλός έν ταΐς βανχίβιν 
έγχεχάττυται. μακρά τις• διάβα&ρον λεπτόν φορεί 
ττίν τε κεφαλήν έπΙ τον ώμον χαταβαλονΰ' εξέρχεται• 
ΐΟΓοΰτΓο τον μήκονς άφεΐλεν. ούκ ίχε*, τις Ιβχία' 
νΛενέδνϋ" έρραμέν' αυτήν, ωΰτε τήν ενπνγέαν 
άναβοαν τονς είβιδόντας. χοιλίαν ζ^ίίδράν'} έ'χει' 
ότη&ί^ £ύτ^ ανταίΰι τούτων ων ^χουβ' οΐ κωμικοί" 
όρθώ αροΰΰ-εΐΰαι τοιαύτα τονκλντον της κοιλίας 
ο ΐδώΰπερεί χοντοΐύι τούτοις εις το πρόΰ^^ άπήγαγον. 
τάς δφρϋς πυρράς έχει τις' ζωγραφονδιν άββόλω. 
ύνμβεβηκ είναι μέλαιναν κατέπλαβεν φψν&ίω, 
λενκόχρως λίαν τίς εβτιν' παιδέρωτ έντρίβεται. 
καλόν ε%ει τον βώματός τι' τοντο γνμνον δείκννται, 
20ίύφυεί$ οδόντας εΰχεν' έ% ανάγκης δεϊ γελαν^ ΐδ 20 4 ϊΓιρώΓον Α: οογγ. Οΐβιη, ΑΙ, ραβίΐ. 3, 2,8 8 ν.ΐναζ Α 

(ηοΐΛίο ιηβιιάο): οοιτ. Μπβ 16 τονς {Μνχας Α Ε, ίΐΰΐόνταξ 

Οίβηΐ: εοΓΓ. 87ΐΐ3ίΐι•β άίράν &(1ι1. ϋΐβπι 17 τιτ%ί' Οΐθΐη 

18 τοΐ5χλϊ)Γον Κ: '^ονν αυτών Α οντοντννβντον ΟίθΕΟβηΐΐβ ΜΒη', 
το^νϋντον δ^ΐΐϋ 19 ώΰπίρύ Λοντοίϋιν ίίς τούπια9•& τοΓΰδ* 

άνήγαγον Κ; &ρρ&τθί Οΐβχα&ηΐβιη Ιι&βο βχ ββ,οίβηι ίθΓθ ίΓ&§ιηβη- 
ΐοΓίιιη Βί'Πο^β ΙΐίΐαβίΒΒΒ ΆϊψΐΒ Αί1ιβη£ΐθΐιπι 21 ανμβίβηαΐναι 

Α: 001Γ. Ε βΐ Οΐβιη 23 τοντο Οΐβιη: ταυτο Α τοντ' α'ώτο Ε ίνα &εω^ώϋ^ οί τίαρόντες το Οτόμ,' ώζ χομφΌν φορεί, 
αν δ^ μη %'^ίψ^ γελώΰα^ διατελεί τϊ)ν ίιμεραν ά 

ένδον, ωϋτίε^ τοίζ μαγείροις ^ παράχειϋ-' εχάΰτοτε, 
ήϊ/ι'κ' αν πωλωαιν αίγών κρανία, ^νλήψίον 
25 μνρρινηζ έ'χονδα λεπτον όρ#όι/ ^ν χοΐζ χειίεϋιν' 
ωϋτε τω χρόνω ύε'ΰηρεν^ αν τε βονλητ &ν τε μη. 
[ί^φείς δια τούτων ϋχενοΛΌΐονΰί των τεχνών^} 
24. δώ ΰνμβονλενω ΟΌί, ^Θετταλ^ ποιχίλόδιφρε^ τάς 
έπΙ τών οΐχημάτων άβτΐάζεΰ^αί χαΐ μ-ί) χαταναλιϋχειν 
είζ ονδίν δέον τά των νιων χάρματα, όντως γάρ αριύτα β 
χωλός οίφεΐς (Βίο^βηϊαη. 2, 2), τον χρητΐιδοΛοιον Λατρός 
ύον Λολλά 6ε βωφρονίβαντοζ χαΐ διδάξαντος 0κύτ7] 
βλεχειν. η ονχ οίδας κατά την Εύβονλον Πανννχίδα 
(Π 193 Κ) ^τ«? ψιλωδονς κερμάτων Λαλεντρίας, ηώλονς 
Κνπριδος έ^ηϋκημΒνας\ 

γνμνάς εψεξ,ής ίπΐ χερως τεταγμενας^ 
έν λεπτοχ'ήνοις νφε&ιν έατώΰας, οίας 
^Ηριδανός άγνοΐς νδαΰι κηδεύει κόρας' 
χαρ' ων βεβαίως άβφαλώς τ εξεύτί 6οι 
5 μιχρον πρίαΰ^αι κέρματος τήν '^δονήν. 
χαΐ ίν Ναννίω, ([εΐ} Ενβούλον το δράμα χαΐ μη Φι- 
λίΛττον, ψηβίν {{\>. 187)* 1 &εωρώΰίν Οίβηι: ^ίωροίΐν Α Ε 2 διατείονα Α δια τέ- 
Ιονς Ε: οοιτ. Οΐβιη 6 αίβη^&ν ϋΐβτα.: σίοηρΐναι ΑΕ βον- 
λωντοίΐ Α βου Ε (αιΐάϊΐο ΰοιηρβπίΐίο (5^αο βΐ βοΰΐίται βΐ (ϊο«- 
λψΰίΐ θΐ βονλονται βί βονλωνται βχρηηιίΙαΓ), βανλετ' Οίβηι 
7 άβΐ. Βΐ, οιη, Οίβω 8 Γγϋιίαθ νβΓΐ>ίΐ, αΙ Ροΐΐ, 7, 112 ΙΒυοΐ; 
ϋθΙ)Γ: ον Α 14 ταζ φειβωίονς Α Ε: οογγ. ϋθΙ)τ, ΐ} ζάζ φιλαι- 
6ονς ν,ΐρμ. παΐ. | ούκ οιΰ9•ιχ, ηώΐονς ^τΐ* Οο^ 16 ^πιΛίαι^ως 

Α ίΐαν,α^ρονς Ε: οογγ. Μαβ 17 λΐπτονήτοΐζ Α: οογγ. Ε (ηΐιί 

νητοι^ 3ηρβΓΒ0Γ) ΐψεΰΐν ΑΕ: οογγ. Ρογη 19 «αςών Αι 

ΟΟΓΓ. Ε 21 νανίωι Α ΐΐ &ά(1. ΟοΓβ,βδ 21, 22 ψύ.ΐ7(Λ£&ον 
Α: ΟΟΓΓ. Μβϊη 
254 ΙΓ δ*«$ λεχΐ} γαρ ΰχότια ννμφίνη λάθ-ρα, 
:τώζ ονχΐ πάντων ^(^τιν ά9•λιώτατος; 
ίΐον Ο-εωρ^Ισαντί προζ τον ί^λίον 
γνμνάζ έφεσης ^πι κερως τεταγμίνας,, 
6 εν λεπτοπψΌΐς νφΒΰιν εότώϋας, οϊας 
Ηριδανός ((γνοΐζ νδαβι χ^^πενει χάραξη 
μιχρον πρίαδϋ-αι κερματοξ τήν ηδονήν^ 
669 χαΐ μ^ι λα^ραίαν Κνπριν^ αίαχιβτην νό6ων 
Λκαών^ διώχειν^ νβρεοξ ον πό&ον χάριν. 
10 ^Ελλάδοζ εγωγε τηζ ταλαιαώρον ΰτενω (Ειιτ.Ιρ1ι^ί.37θ), 10 
}) Κνδίαν ναναρχον έ^εΛεμψατο. 
ίΛίτιμα δϊ κ«ί ^έναρχοζ έν ΪΙενχά^λψ τοΐζ ιιαρα- 
τίληϋίωξ ϋοι βωϋαιν καϊ έΰπονδαχόβι περί τάζ μεγα- 
λομίϋ%^(}υζ εταίρας χαϊ τάς έλεν^^ραζ των γυναικών 
τοίντί Ιέγων {Ά. 468)• ΐδ 

δεινής δεινά χονχ άναδχετά 
έν τγι ηόλει ηράτχονΰιν οι νεώτεροι. 
οΛου γάρ ούΰών μειράχων μάλ* ευπρεπών 
ίπΐ τοΐΰι πορνειΌιΰιν^ ας έ'|£(ί^* 6ραν 
δ εϋη^ερονόκς, ΰτέρν^ άπημφιεϋμενας^ 20 

γνμνάζ εφεί,'ηζ τ' επΙ χερως τεταγμένα^• 
ων ί'στίν έκλε^άμενον ^ τις ^δετκΐ•, 
λεπτιι, παχεία^ βτρογγύλ}}^ μακρά, ριχν^, ■ 

νε^ξί, παλαιάς μεϋοχόπω, πεπαιτέρα' ^ 

10 μή χλίμαχα βτι^Θΐίμενον εΐ^βψ/αι λά%'ρο^ 26 4 ίπικαιροος Α. οί. ΙίΙΙ β δ ^μέΰΐν Α , €ί. Ηϋ. θ 8 νόθων 
ϋΒθ: όσων Α 9 ν^ς^ως Α: οογγ. Μαβ 10 οτίνω Έλιτ\ πί^ι- 
Οτένω Α 11 ητίνδια Α: ΰοΐτ, Μιΐ9 20 ατΐςμνατ" ημφίίΰμέ- 
νας Α: οογγ. Τ7ηϊί1ιΐ1ί 21 γ' ίψ^^ήζ Τουρ ίπι-καιςως Α 

ίπίκαίςονς Ε, ϋί. ρ. 568 β Η Γ 22 ητια Α: οογγ. Ε 25 μη 
χαι μα-ϋαιτηβάμίνον Α : μή -ΛίμαΊία ΜπΒ, βτηαάμ^νον Μθϊη μή 
Ιά9•ςα $ίδ6νναι Ε ΙΓ 255 μηδ^ δι* όπήζ χάτο^εν ΐίοδνναι ΰτεγης 
μηδ^ έν ά^(ν^οιβιν ίίβΐνεχ&ηναι τ^χντ}. 
ανταΐ βιάζονται γαρ είϋίλκονϋί τ€ 
τονς μ\ν γέροντας 'όνταζ ίπικαλούμεναι 
[5 15 πατμίδια^ τους δ* άπφάρια, τούζ νεωτίρονς. 
^^ τίαΐ τώνδ^ ίχάΰτην εϋτιν άίίω?, ίύτίλώ?, 
^Β με%^ 4]μέραν^ προς (όπέραν^ πάνταξ τρόπονς' 
^Ρ δ5 δ* οϋτ ΙδεΖν ίϋτ\ οΰ#' 6ρώντ ίδείν βαφώξ, 
^^ αΐεΐ δΐ τετρεμαίνοντα παΐ φοβονμενον . , . 
^10 20 [δεδίότα^ εν τί} χειρί την φνχ^ν έχοντα] 
Ι «5 ηώζ ποτ\ ω δέϋτίοινα πόντια Κνπρι (Εητ.ΗίρρΛΙδ), 

^^ βινεΐν δύνανται, των δρακόντειων νόμων Λ 

^^ οπόταν άναμνηα^ώϋί προΰχινονμενοι; 
|ί 2δ. χαΐ Φίλη μ ων δΐ έν ^Αδελψοΐζ προΰίβτορών Ζτι 
ρ 3τρω70§ Σόλων διά τϊ\ν τών νέων άχμην ίϋτηβεν έτύ 
οικημάτων γύναια πρκίμενος, κ«θ« καΐ Νίχανδροξ δ 
Κολοφώνιος [ΰτορεΐ έν τρίτω Κολοψωνιακών (ίτ.9.10 8ο1ι) 
φάαχων ανχυν καΙ πανδήμου Άφροδίχηξ Ιερον πρώτον 
Ιδρνβαϋ^αι άφ* ων ήργνρίΰαντο αϊ προβτάΰαι τών 
οίχημίίτων. άλλ' ο γε Φιλήμων οντω^ φτ^ο^ί' (II 479Κ)• 
ΰν δ* είξ απανταζ ενρεζ άν^ρώπονς^ Σόλων" 
(ίέ γαρ λέγονθίν τοντ ίδεϊν πρώτον^ μόνον 
δημοτιχόν, ω Ζίΰ, πράγμα χαΐ ύωτήριον, 
(καί μοι λέγειν τοντ έϋτΙν έίρμοΰτόν, Σόλων) 
6 μεϋτήν δρώντα τήι/ πόλιν νεωτέρων 1 ίκδϋναί ΑΕί οογγ. ΒοΙ^γ 3 ανται Α Ε; ϋΟη. ϋοΙ>Γ 

6 εκαστον Δ: οοιτ, Οίΐίβσ 7. 8 τ^οπονσας άουτ Α: άϊβί. Μηβ 
8 νθΐϋ^ Κ5 ονδ' Ιδιιν ί'στ', οΰχ οτι βινεΐν άδψαΧώς 9 τετρα- 
μένον Γί χαΐ Α: οογγ, Μαβ ΙιϊαΙαιιι ηοΐ. Κοοίε ΙΟ §1θΒΒαπι 
άβΐ. Κ 14 ίν δελφοίς Α: €ΟΓγ. Οαβ «ροιατορών Μβΐη 

15 των νίων άνάγκτιν Κ 17 Εν ?' ΗΗ,ΓροοΓ. β. Πάνδημος 

22 μόνον Κ: νόμυν Α 24 }«^μο1 Μβίιι 26 όζ^ώνχι Α: οογγ. Ογοϊ; 256 ΙΓ 10 τοντονζ τ ίχονταζ την άναγχαίαν φύϋιν 

άμαρτάνοντάς τ είζ δ μ») προΰηχον ί;ζ/, 
βτηΰαΐτ τΐρικμενόν τοι γυναίκας κατά τόπονζ 
χοίνάξ ατίαΰί καϊ χατεσχεναΰμΒνας. 
10 ίΰταϋι γνμναί^ μή 'ξαπατη^ΐις' πάν^' ορα. 
£ ουκ εν ϋεαντον τυγχάνεΐζ έχων ...... 

.... έχεις χως' ή &-νρα 'ύτ άνεωγμίνψ 

£1$ οβοΐόζ' είύπήόηύον' ούχ ίΰτ οΜϊ εις 
κκχΕσμοί ονό'δ λίΐροζ^ οΰί' νφήρπαΰΒν' 
15 άλλ' εύθύί ώς βούλει ΰν χ^ν βονλει ΐρόπον. 
α^ίίλ^ες' οίμώζειν λεγ% αλλότρια 'ΰτί σοί. 
χαΐ ^ΑύΛασια δ^ ή Σωκρατιx^ι ένεπορεύετο πλή^ χαλών 
γυναικών^ χαΐ ^«λή^νεν άτεο των ταντ^ι^ εταιρίδων 
ή Έλλάζ^ ω£ καϊ ύ χαριείζ Άριΰτοψάνης παραΰημαί- 
ΒΊΟνεται, λέγων [τον Πελοπονννιΰιακον ηόλεμον] δτ^ Πε- 15 
ρΐ-χλΐΐζ όιά τυν ΆΰΛαβια^ έρωτα χκΐ τά§ κρΛαϋ^ΈίϋίΧζ 
άπ αντήξ ^ερατιαιναξ νπό Μεγαρέων άνερρίπιϋεν το 
δείνόν (Αοΐι. 624)• 

7ίόρν7]ν ό^ Σίμαί^αν ίόντεζ Μεγάραδε 
625 νεκνίαι κλεπτονβι μεΰυΰοχότταβοι' 

χα&^ οι Μεγαρήζ όδνναι^ Λεφνΰιγγωμενοι 
άντεξεχλεφαν ^Αϋηα^ίαζ ηόρνκζ δνο' 
χάχεϊ^εν «ρχ^Ι τον ηολε'μον χατερράγη 
ι "Ελληοι ηάδιν έχ τριών λαικαΰτριών, 

26. των ονν μεγαΧομιϋ&ων εταίρων κΛοτρέτίω <5£, 25 
γραμματικώτατε^ διότι 20 1 τοντονς ** Κ 3 τότί (ρΓΟ τοι) Μθίη, ίοτί. ϋτηααι <^σε> 
Λ^Μψίνον )Ίΐρ«4Χβ5 Τ ή ■θ-ύροτ ζΰται Α: αοΓΤ, Ββηΐΐ 9 ύφηρ- 
Λκαίν βηβρβαΐυηι 10 ΰν χων Ββηϋ: ανχνίίν λ. 11 'ατί ΟγοΙ:: 
τι Α 13 των άτίά τανττις 8ΰ1ιν 15 ίηοΐυββ, άθΐ. Μθίη 

17 άνιρρίαψιν Α: οογγ. Μαβ, ροδί Ιαοο ίΙθΓαηι ύπ& ΜίγαρΈων Α 
23 ά(,χη Α ΙΤ 257 χάς μεν «λλας ίβχίν αΰλοΰ<?αί ίδεϊν 
κύλητρίδαζ πάσας ^^πόλλωνος νόμον^ 

^ώς νόμον 

αύται $\ μόνον ανλούΰίν 'ίΒρακο^ νόμον ^ 
Έπιχράτηζ ψϊΐΰΐν έν^Αντιλαίδι (Π 2 82 Κ), έν φ δράματι 

περί τϊ]ζ τζολν^ρνλήτου Ααίδο^ τάδε λέγει, (ϋ).) ' 
αντη Οί ΛαΙζ άργό^ έϋτι καΐ πότίς^ 
το κα&' ημεραν ορώβα πίνειν κάΰ^ίειν 
μόνον^ χετΐονϋ'Εναί δε ταύτα μοι δοκεΐ 
τοΐζ άετοϊζ' οντοι γάρ υ'τ«ν ω(ΐιν νέοι 
δ εκ των όρων πρόβατ εΰϋ-ίονιίι και λαγώς 
μετεωρ' άναρπζίζοντες ■ϋπο τί\ζ ί^χνο^' 
όταν δϊ γηράΰκωΰιν ί^δτι^ τόΐε <^&εών'} 
έπϊ τονζ νεως ΐζσνβί πεινώντεζ κακώ$' 
κΐίτνειτα τοντ είναι νομίζεται τε'ρας, 

10 καϊ Λαϊζ (ονν)> όξίθώ^ νομίζοιτ αν τε'ρας. 
αϋτη γάρ οπότ' ήν <μ'^ν^} νεοττοζ καΐ νεα^ 
4)Λ0 των ϋτατήρων Ί}ν άπηγριωμενη^ 
είδεζ δ* αν αντη£ Φαρνάβαζον ^αττον αν 
έπεί δε Οολιχ(3ν τοΐ^ ετεϋιν ι^δτ] τρέχει 

15 τά^ αρμονίας τε διαγαλα τον ΰώματοζ^ 
ίδεΐν μίν αύτ^ιν ραόν εϋτιν τ] πτνβαι* 
εξέρχεται τε πανταχάό' ί^ίι^ πιομέν}}^ 
δέχεται δε καϊ άταχΫ^ρα χαί τρίώβο?Μν, 
προ&ίεται δϊ καϊ γέροντα χαΐ νέον 

20 οντω όε τιϋ'αβος γέγονεν ω6τ\ ω φίλτατε, 
τάργύριον εκ τηξ χειρός ηδη λαμβάνει. 

3 (^Ερμοΰ νόμον^ ΠανΙίς νάμον^ βυρρί. ΟοΒβΙ 7 αύτη ^Λντ 

9 ταϋτά /ιοι Α: οογγ. Ε 12 άναρτιάσαντες Ε νχό Ρογ8 : άπ5 ΑΕ 
13 3αρρ1 Μβίη 16 ονν Άάά. Κ β νβΓίϋ ίιΐ36ς[ϋβηίί 17 αντη γαρ 
ουν ότΐότ' τ^ν ίΈοττοί ΑΈ: οογγ. Ρογϊ 22 η ΗθΓτν: ν.αϊ ΑΕ 

23 τίίομίντι οοηαρΙιιΐΗ. 26 φίλταται Α: οογγ. Ε 

Ατ8Β3ΓΛ>υβ 111. VI 258 1Γ Ι 

ϊ μνϊ]μονΕνΒΐ δΙ της Ααίδοζ και ^^4να^ανδ^ίδης εν Γε- 
ροντομανια χαΐ ^λλαζ ίταίραξ αύτ^ ΰνγχαταλίγεί $ίά 
τούτων (ίΐ. ΐίΐβ)• 

τήν έχ Κορίν&ον Ααίό' οϊϋ^αί Β. πώζ γάρ ον; 
τγιν 7}μΒτί^είόν <(/'>. Α. ^ν έχείντι τι? φίλη 
"Αντεια. Β. χκΐ τον^' ημετερον ^ν Έοίίγνιον. 
Α. νη τον ^άέ\ ^]ν%ει τότε Ααγίβχ\ ήν&ει τότε 
δχαΐ ©εολντη μάλ' ενπ^όαωποξ χαΐ χαλή^ 

υπέφαϋν* έβομενη δ' "£Ικιμον λαμπρά τΐάνν. 
27. ταντά ΰοι παρΰανεΐν ίχω., ίταΐρε Μνρτιλε. καΐ 
χατά τήν Φιλεταίρον Κννηγίδα (ΐ1). 232) 

ηανΰαι γέρων ών τους τρόπονζ. ουκ θίΰ%^^ οτι 
ονκ έύτιν ηδιΰτον άπο^ανεΐν βινονν^-' αμα, 
ώΰτΐερ λεγονβίν άποϋ-ανεΐν Φορμίύιον. 
η ηδίβτόν εύτί βοι^ ώζ εν Μαρα&ωνίοις ψ'ηΰΐ Τιμο- 
κλήζ (Λ. 46ΐ;ι, 

δίϊον το μεταξύ μετά χορίΰκης ?) μετά 
χαμαίτύπηβ τήν νύχτα κοιμάύ&αι. βαβαί, 
^ ΰτίψρυτηζ, το χρώμα^ πνεΰμκ^ δαίμονες, 
το μ^ σφόδρα είναι τΐάν^* έτοιμα^ δεΐν δε τι 
1 δ άγωνιάΰαι χαΐ ραηιβ^-γ^ναί τ ε χαΐ 

ηληγάζ λαβείν αηαΐαΐΰι χερόίν ηδύ γε 
νή τον Αία τον μεγιΰτον.' 
ίτι τίολλά τοΰ ΚννοΰΧκον ^έλοντος λέγειν χαϊ 
Μάγνον έπιραπίβαι βονλη^έντοζ αντον είζ τιμήν τον 2δ 
δ ημίτΐρίΐον ΑΐιϊβδΟΐι : ημί^^ιον Α γ' &άά, Κ φίλη 

Μυβ: φιάλη Α 7 Ιαγία-ζ-η-ην δ8 τότε Α: οοπ'. Κ 9 Ιαμ- 
τιρον Α: οογγ. Βοΐ)!* 13 ηδιατόν ίοτιν άπο&ανειν (Λβΐθΐο ονχ) 
Τοηρ, (ΐηήβ βίηβ άαΐίίο Ρ1ιί1βί3.θΓΪ γβΓίϊίΐ ίΊιβτυηί, 3ΐ;ςΙ Ο^ηυίοιίδ 
Ηαβο 8.(1 Βΐΐ&πι ιηβηΐθϊα ιηηΐίΐνϊΐ 17 όσον Ιεο: 9εόν Α 

19 οοΓΓορΙιΐδ, ώ χ^ώς Ώ^ϋαιη, το πνίνμα Μθϊη 21 τΐ Ικο: γι Α ΙΓ ^59 Μνρτίλον^ φτ^^άΰ^^ζ ό Μνρτίλοξ {διηχ^ρενίν γαρ τώ 
Σύρω) εφη' 

^ονχ ώδ^ εμόγηΰαν 
^λ7^ίδεζ ώοττ' ΐχ^ρων ϋνμ,μαχίαν καλέμια ^ 
5 φηΰΐν δ Καλλίμαχος (£:. 134 8ο1ι). ου γαρ αντάρΗδίζ 
{^μεϋζ όμύναΰϋ^κί, ώ Κννονλκε; 

ώς 0καώ$ εΐ καγροικοζ αιΰχροετίών £«, 
έπαρέύτερ' έν τω ΰτόματι τί^ν γλώΰύαν φορείς^ 
Γ κατά την Έφιππου Φίλνραν (Π 263 Κ), δοκεΐς γάρ μο^ 
510 εκείνων εΐ^ είνια 

0^5 έδιδα^αν άριΰτερά γράμματα Μοϋΰαι^ 
ώς τίζ ^φη των παρφδων (ίηο. Γγ. 4 Βν). 28. έγω γάρ^ 
ώ Ιίνδρεζ βνύϋίτϋΐ^ ον κατά τά^ Μεζαγένονξ Αυραζ 
ύ\ τον Άρκίταγόρον Μαμμάκυ%ον (1 706 Κ) 
Ι15 'ϋμίν δρχηΰτρίδα^ εϊτεον εταίρας 

Ι ωραίας πρότερον^ νυν δ' ονχ νμΐν αγορεύω 

1^^ άρτι χνοαζον^αξ ανλητρίδας^ αϊ τε τάχιβτα 
^Β ανδρών φορτηγών \}ηο γούνατα μιη^οϋ ^λν6αν^ 
^^άλλά ΛερΙ των 'όντως εταίρων τον λόγον πετίοίημαί^ α 
80 τοντεΰτιν τών φιλίαν αδολον όνντηρεΐν δυναμένων^ 
α§ 6 Κννονλκο^ τολμά λοίδορεΐν, ζ.τ^αζ'} μόνα^ τ&ν 
άλλων γυναικών τω τηζ φιλίαζ ονόματι [τΐροϋι^γορεν- 
μενας [ι)] άπο της παρά τοΐζ Ά^ηναίοις καλονμενηξ 
Εταίρας [τή^] Αφροδίτης, περί 1^5 φΐί^^ν ό Αθηναίος 
55 Απολλόδωρος έν τοί^ς περί Θεών (ΓΗ& Ι 431) οϋτως. 
'Έταίραν δε τ^ν *Αφροδίτην τήν τους εταίρονζ και τάς 
εταίρας βννάγονϋαν τούτο δ* εΰτίν φιλάς/ καλονβι 

4 Ιβ^β σνμμαχίιιν 7. 8 Εοί, ίηαρίοτΐς^ Ώϊ: Βκτεαςιβτερα Α 
16 δ' αν&' ΒβΓ^Ιτ ΓδοΙθ, βθΛ ηαυίανϊΐ Μττίΐΐνχθ αίΐ κιχειιιι ιηθαίβιη 
21 τάς &άά. Κ, Ιιΐηο οιηπΐο. πβίΐιιβ ίΐά οαρίΐΐβ £ιΐθΐη ΑροΙΙοιΙοΓί 
β88β οοηΐ. Τνϋαιιι 23 η Λβΐ. Κ 24 τής άβΐ. Ε 26 ΐοιΐ;. 
Έταΐραν δΐ Άψ^οδίτην 

\1* 260 ΙΓ Ι ά γοϋν χοίΐ «Γ έλεν^εραι γνναΐκεξ ^τι καΐ νυν καϊ αΐ 
τταρ^ένοί τάς αννή^εΐζ και φίλαξ έταίραζ^ ώζ η 
Σαπφώ {(ν. 11 Β^)' 

τάδε νυν έταίραΐζ 
ταζζ έμαΐοι τερπνά καλωξ άείϋω. 
χαΐ ίτι (ίν. 31)• 

Λατω καΧ Νιόβα μάλα μεν φίΚαι ηβαν εταΐραι. 
Τίοίλονϋι δϊ καϊ τώ^ μιϋ%^αρνονύα.ς εταίρας χαΐ το έπΙ 
<5ννον0ί'αι$ μίβ&αρνεΐν εταιρεΐν^ ονκ ετι πρΟζ το ^τνμον 
αναφέροντΒ^^ άλλα προζ το ενϋχημονίατερον, κα&ο δη 10 
χαΐ Μένανδρος ίν Παρακαταΰ^^Ιχΐ] άπο των έταιρών 
τους εταίρους διαϋτελλων ψηΰί (ΠΙ 110 Κ)• 
πεποίήκατ^ έργον ονχ εταίρων γαρ 
<^. . . άλλ' εται,ρων'^' ταντά ί' υντα γρίίμματα 
την προϋαγόρενΰιν ού ϋψόδρ^ ενΰχημον ττοίθί". 
29. περί δί των εταίρων "Εφιππος εν Έμπολ^^ τάδε 
ψψίν ΐΠ 204 Κ)• 

επειχά γ* εί<ίίοντ\ έάν λνπούμενος 
τνχϊΐ τις νμών, ίκολάκενΰεν ήίεω^' 
ίφίληϋεν ονχΐ 0νμπιεΰα&α το ΰτόμα 20 

ω^ΛΒρ πολέμιον^ άλλα τοΐϋι ΰτρονϋ-ίοις 
5 χανονβ' δμοίως* ^ς επαρεμνΟ-ήϋατο 
έποίΎΐ^έ %'' ίλαρον ενΟ•έως τ άφείλε παν 
ανχον το λυπονν κάπίδει^εν ϊλεων. 
Εϋβονλος δ' έν Καμπνλίωνι κοΰμίαν εταίραν παρ- 25 
άγων φηβίν (II 178)• 

5 ^μοίΓί Α: οοιτ. 8βίά1βΓ 13 Πίχρμίνων (ρΐΌ γά^) Μβία. 

14 μα Δι , άλλ' ε-εαιρ&ν βιίρρΐ, ΖβεΙβΙίιΐΒ ταντα Α: οογγ. Οβ.3 

15 ι^ϋίΐμον Α: €ΟΓγ, 8ϋ1ινΓ, εί. τ. 16 16 "Εφιππος Οάβ οοΙΙ. 
νΠΙ ρ. 369€: ΐύΰχψος Α 19 ημών ρ, 363 19.20 ήί^ωί" 
ίφίίησίν ρ. 363: η ν.ατΒψίληαΐν Α 21 πολί'μιοί ρ. 363 
22 χαννουσκ Αι οογγ. Μβίη, Γβΐίιι^ιια. οοΓΓπρΐα, ν. &ί1 ρ. 363 
24 το λοιτΓοι/ Α: οογγ. ρ 1 ΙΓ 261 10 μ ούχ ωϋπερ ίϋλαι τ&ν πψίϋων ποιούμεναι 
τολντΐαζ ΐ'ααττον τάζ γνάθους καΐ των κρε&ν 
άπεβρνχον αίβχρώζ^ ίίΑλ' Βχάβτου μικρόν αν 673 

5 άπεγεύεϋ'^ ώΰπερ παρθένος Μιληβία. 
'^ντιφάνης 'ϊ^ρ^α (ϊΐ*. 103) 

οίϊτοί ά* 'όν λέγω 
εν γειτόνων αντω χατοιχονϋη^ τιν6ς 
ίδών εταίρας εΙς ^ρωτ άψίκετο^ 
άότήζ, έρημου ό* επιτρόπου καΐ ϋνγγενών, 

5 ^0-όζ τι χρνϋονν πρΌ§ άρετήν κεκτημένης ^ 
^όντωζ εταίρας, αΐ μ\ν αλλκι τοΰνομα 
βλάπτϋνΰι τοις τρότΐοις γαρ 'όντως δν ν,αλάν. 
ΆναΙίλας Νεοττίδί (II 269 Κ)* 

έάν δέ τις μέτρια καΙ λέγονΰα 

τοΓ^ δεομένοις τίνων ντΐουργί} τΐρος χάριν, 
εκ της εταιρείας εταίρα τοννομα 
τεροβηγορεν'^η. καΐ βύ νϋν ονχ ώς λέγεις 

5 πόρνης, εταίρας δ' εις έρωτα τυγχάνεις 
έληλυ^ώς' «ρ' ώς αληθώς εβτι γονν 
«ίΤ^ί] τις; Β. άβτεία μίν ονν, νη τον ^άία, 
30. ό (ϊ^ -ημέτερος φιλο(ίοφομειρακίϋκος τοιούτος οΓον 
^ίίίλεξις ί] "Αντιφάνης εν "Τπνω τεαράγει (Π 385 Κ)• 

διά ταΰθ-' ό πόρνος οντος ονδε των πρά&ων α 

εχάΰτοτ' έπεδείπνει μίθ' ήμώι/* τοντο δ' ^ν, 
ϊνα μ•ή τι λυπήΰειε τον έραϋτ'ίιν φίλων. 

4. 5 αν άπίγΒνΒ^' ΡΪ€Γ80ΐΐ: (χνατατίνΕ Α 6 νδςίχ Δ: 

€0ΤΓ. Βοίχν 8 ίν Βδΐιρρβ: ίχ Δ 12 α μίν άλλοί Α: €Ογγ. 
Μιαβ 15 μίτ^ια λέγοναι (οιη. καϊ) Ε, ίοιί. Ιάν άί τις καΐ 

μί'τρ** ίχονοα <ίρημβχ«>, βί βΐιηϋϋβΓ Μθϊη 16 ίοΗ. χοΐζ 

δίομΐνοίς τι τώνΐ'* (νβΐ ΐηντων) νπ. 17 εταιρίας ΑΕ: €Ογγ. 

Μβίιι 20 νθΓ6α8 τίχ ϊβϊθ^θγ 2& ί«(^ίΐπνεϊ ί^\ <:οχϊ. '&^Λ'ΟεΛ 
262 ΙΓ χαλώζ δΐ περί των ττο^ουΓων "Εφιππος έν ΣαπψοΙ 
^ηϋιν φ>. 262)• 

δτΓκν γάρ ών νεοζ 
άλ?.ότριον δίβελ&ών ϋφον έύ^ίειν μά%^ 
άΰύμβολόν τε χείρα τερο&βάλτι βορα^ 
^ιάόναι νόμιζ αυτόν ϋν τί^δ' ννκτόί λύγον. 
τα αντά εί'ρηχεν καΐ Αΐδχίνης 6 ^ήτωρ εν τω κατά 
ά Τψάρχον {7δ). 31. περί δ^ των εταίρων χαΐ ΦιΙέ- 
ταιροζ έν Κιτνκιγίδι τάδε φΐ}βίν (^1^. 232)• 

οώί έτος Εταίρας Ιερόν έϋτι πανταχού^ 
«Αλ' ούχΙ γαμετίίΐζ ούδαμον της ^Ελλάδος. 
Οίδα δε καΐ εορτήν τιν ^Εταιρίδεια άγομενην έν Μα- 
γι^ηϋία ον διά τάς εταίρας^ αλλά δι^ ετέραν αίτίαν^ τ^ί? 
μνΥιμονεύει'ΉγΎΐϋανδροξ έν 'ΤπΌμνήμαβι γράφων ώδε 
{ΓΗ&ΐν418)' ^Ί:^ιν των Έταιριδείων εορτήν ϋνντελονϋι 
Μάγνητεξ. ζΰτορονύι δ^ πρώτον Ίάΰονα τον Αϊΰονοζ 
ΰνναγαγύντα τονς '^!4ργοναντα^ Έταιρείω ζίίΙ %•ν6αί 
€ χαΐ τήν εορτών Έταιρίδεια προβαγορενβαι. %'νονβι 
δε κάί οΓ Μακεδόνων βασιλείς τά Έταιρίδεια.' Πόρνης 
δΐ Αφροδίτης ιερόν ΐ6τι παρά ^^^βνδηνοΐς^ ως φηβι 
ΙΙάμφίλος• κατεχόμενης γάρ της πόλεως δουλεία τονς 
φί)θΐ.'(»ού;? τονς εν εώτη ποτέ ^ύΰαντας, ως ίότορεΐ 
Νεάν&ης εν τοις Μν^ικοΐς (Γ Η Ο III 9), καϊ μεΟ-ν- 
^%-ένχας εταίρας πλείονας προΰλαβεΐν, ών μίαν κατα- 
κοιμη^εντας αντονς ίδονΰαν άνελομενην τάς κλεΐς καϊ 20 4 ^Γτ&νϋθΓ οοΓπιρίΏΒ, νείαί άλλάτριον ΐίαΐ&ών τις οίκον 
διαλά^^Ι νβΐ ά7Λότςιον οίκον τον πατί(}' ίίβΒλ&ων λά/Ο")], οί. 
ΑθΒοΙι. Τίιη. 75 5 άΰνμβο7.ος Κβ,υοίι 10 οίχ έτ6ς ίτός Α, 
οί. ρ. 659& 12 τιν' Κ: την Α οηι. Ε ΐΤίχιρίδια Ε 16 ξται- 
ρίίων Α: ΟΟΓΓ. Οειβ 18 ίταιρίίδια ΒΐΐρβΓβΟΓ. ϊ Ε 23 ϋΐεάν- 
&η5 Α: ΟΟΓΓ. ΜηβΙΙθΓ 24 πίείονς η^οαίΐάίβοντο (αιηί&'ίο, 

βίτνοίυτΒ) Ε τό τεΐχοζ "ΰχερβάΰαν άπαγγεΐλαι τοΓ^ 'Αβνδηνοίζ. τους ί 
ό' αντίκα με&' 5πλων άφικομενον^ άνελεΐν μ^εν τονζ 
φνλαχας^ χρατήβαντα^ δε των τειχών χαΐ γενομενονζ 
εγκρατείς της ελενΟ-ερίας χαριύτήρια τι} πόρντι άποόί- 

ίδ δόντας ^Αφροδίτης Πόρνης ναον Ιδρύ'ΰαύ^αι. *Άλε^ις 
δ' 6 Σάμιος εν δεντερω "ίίρων Σαμιακών (ΓΗ& IV 299) 
νι}ΐ' εν Σάμφ Άφροδίτην^ 'ήν οϊ μεν έν καλάμοις κα- 
λον^ιν^ οϊ δε έν ελει, *Αττικαί^ φηοίν^ εταΐραι [δρν- 
ύαντο αί βυνακολον%•ϊΐ0α<5αί Περικλεΐ οτε επολιόρκει 

10 την Σάμον^ Ιργαύάμεναι ίκανώς άτίο τΐ]£ ωρας' Ενάλ-^Ί3 

κης δ' έν τοΐύ ^ΕφεΰιακοΙς (Γ Η α IV 406} καΐ έν Έφεΰω 

ψϊ^ϋΐν [ερά ίδρϋό^αι Εταίρα ^Αψροδίττι, Κλέαρχος 

δ' έν πρώτω Ερωτικών (Γ Η Ο Π 314) ^Γνγης, φι^ΰίν, 

ο Ανδών βαύίλενς ον μόνον ΛερΙ ζώΰαν την έρωμένην 

%σ περιβόητος γεγονεν, έγχειρίβας αντόν τε καΐ την άρχην 
έκείντ} τίάβαν, άλλα καΐ τελεντηύάΰης ϋνναγαγών τονς 
έκ ^ί)5 χώραί Ανδονς πκντας εχωΰε μίν [Ανδίας] το 
νυν ξτι καλονμενον της Εταίρας μνήμα, είς ϋφοζ 
αράς . . . ώΰτε περιοδεύοντος αντον τί^ν έντος τον 

ίΟ Τμώλον χώραν^ ου αν έπιΰτραφεϊς τύχΐ]^ κα%•οραν το \ί 

μνήμα καΐ πκβι τοις τήν Ανδίαν οίκονΰιν αζοπτον 

είναι,.' Αημο0%•ένης δ* 6 φήτωρ έν τω κατά Νεαίρας 

λόγω^ ει ^^ι/ί/ίΤίΟ^, 'όν Απολλόδωρος εί'ρηκε^ φηΰί (122)* 

^τάς μίν εταίρας ηδονής ένεκα εχομεν, τάς δΐ ααλλα- 

ί& κάς της κα^' ημεραν θεραπείας ^ τάς δ^ ^^νκικα^ τον 
παιδοηοιεϊΰ^αι γνηΰίως καΐ τών ένδον φύλακα 7ΐιβτ^ιν 

6 ορών Α: ϋοιτ. δοΙινίΓ 12 ιερόν \νϊΐ8,ΐιι 15 πίρισβό- 

τατος γέγονεν νβΐ <(ϊί) σπονδή}) τΐΐρφόψος γέγονεν Κ 17 δον- 
λονς ίίάνταζ Μβίη, οοηίΡίΐ ΟίβίΐΓϋΙιΙ ιηθηίβηα Ανδίας ^Ιο,'ίδίΐηι 
(λΛ τής χάρας) Λβΐ. Κ 19 ΙιϊαΙιιιιι ΠΰΙ, Μθϊπ, -εοσοντον Βΐίρρί. Κ 
πίζίοδεύων τί «ΰτορ Ηβητ 20 τνχοι Α: οογγ- Ε, αΐβΐ ρΓαβ- 
^χειν.' 32. καταλέγω δε οοι, Κννονλχε^ Ίωνικήν τινκ Β 
^γιΰιν έατείναζ χατά τύι^ Αιΰχνλον .... τιεοΊ έτκιρών^ ■ 

ο άρ^ΐίμενοζ άπο τα\ς καλ^ς ΚορίνΰΌν^ έτΐειδή μοι την ■ 
αντό%•ί βοψίΟτείαν ώνείδιϋϋίς. νόμιμόν Βΰτιν άρχαΐορ 
έν Κορίν^ψ^ ώζ κίά Χαμαιλέων ό Ήριακλεώτηζ ίαΐτο- Λ 
ρεΐ έν τω τΐερί Πινδάρου (ίτ. 16 Κοερίίβ), (ίτκν η πόλις Π 
εϋχηται περί μεγάλων τΤ] ^Αφροδίτϊ]^ ύνμπκραλαμβά- ι 
νε0&(α 3τρ05 τήν ίκετείαν τά§ εταίρας ώ^ πίείβτας, καΐ ■ 
τανταζ τίροΰεόχεϋϋ-κι τ^ ^εω καΐ νΐίτερον έπΙ τοΐξ 
ίεροΐς παρεΐναι. καΐ οτε «5») έηΐ τήν Ελλάδα την βτρα- 10 
ϊίίαν ^γεν ό Περβης, ώζ καΐ ΘεότΐομΛΟζ ιβτορεΐ 

ά (Γ πα Ι 306) καΐ Τίμαιος ίν ττ} εβδόμτι (Λ. -204), α[ 
Κορίν&ιοίί εταΐραί «υξαιτο ντίΐρ τηζ των Ελλήνων 
ΰωτηρίαζ είζ τον τί}ξ Αφροδίτης έλ^ονΰαι νεών. δώ 
χαί Σιμωνίδης άνα&εντων των Κορινϋ-ίων τίίναχα τί) 15 
^εψ τον ^^ί χαΐ νυν διαμένοντα καΐ τάζ εταίρας ιδία 
γραψάντων τάς τότε ποιηβαμένας ιτήν ίκετείαν καΙ νϋτε- 
ρον ίΤΩ^οτίσα^ ΰννε&ηχε τάδε το έΛίγραμμα (137 Β*)' 
κΧδ^ 'ίίτάρ Ελλήνων τε καΧ εν&νμόχων Λολιητάν 

ε&ταϋ'Βν ενχεβ^αι Κνπριδί δαιμόνια" 
ού γαρ τΌ^οφόροισιν έμήϋατο δι ί4φροδίτα 
Περβιας Έλλάνων άκρόπολιν προδόμεν. 
καϊ οι ίδιώται όέ κατεύχονται τι} ^εώ τελεβ&Βντων 
περί ων αν ποιώνται την δεηύιν άτΐά^ειν αυτί] καϊ 
εταίρας. 33. υπάρχοντος ούν του τοιούτον νομίμου '2ό 
περί την ϋ'εον Ξενοφών ό Κορίνθιος Ι^ιων εις Όλνμ• 
Λίαν επί τον αγώνα καϊ αύτος άπά^ειν εταίρας ίυξατο ί Ι 
2 τον Αίαχύλον (^Αγαμέμνονας Μθϊη οοΐΐ. Αββοΐι. Α^. 829. 916 
8 τάς οία. Ε 18 παςούσας Βοίΐ. ΙπΙ τοις ΐιςοΐς νβΐ έπΙ ταΓς 

'&νβίοίίς, φιοά ΐοτίΆΒΆβ ΆάάβηύιιΐΏ 1θ πολίρτ^ν Α 20 ανθ'ί- 
οαν ηοη Γβοίβ ΡΓβ^ΰΓ δαμοΰία Ιιοΐϊβοΐί 21 το|ϊίφ(!ροισι.ν Α 
24 Θί, 27 ίηάξειν ^ΰ,)χν • 

2βδ 

τΤ) ^εω νιχήοϋζ. Πίνδαρος νε το μεν πρώτον ίγρα- ΐ 
Φεν είζ αυτόν εγκώμιον^ οϋ η αρχή (01. 13) ^τριόολνμ- 
ττιονίκαν έηαινέων οιχον^ ϋβτερον δΐ χαΐ ΰχόλιον το 
παρά την ^όίαν αβ^έν^ εν φ τήν άρχίιν εύ&έως πε- 
ποίψαυ τιρόζ τάζ ετιαρίίς^ αϊ τταραγίνομίνον τον Βενο- 
φώντοζ χαΐ θ^νοι/το^ τΓ; \'4φροδίτί} οννί^νβαν. διότζερ 
εφη (&. 122 Β"*)• 

ω Κνπρον δέσποινα ^ τεον δεντ* έζ ^λθοξ 

φορβάδων χοράν άγελαν εχατόγγνιον ^Άενοψών τελεαιςόΐί 
ΐυ Ιπχ\γαγ ενχωλαΐζ ίαν%είζ, 
ίίρξίίτο ί' ουτοϊ^ τον μέΐονζ' 

πολνΐ^εναι νεάνιδεξ άμψίπολοί 

Πείρους εν άφνειώ Κορίν^ω^ 

αϊτέ τά^ χλωρά^ λιβάνον ξανθά δάχρη 
15 ^νμιατε^ ποΑλκχί; ματίρ' Ερώτων ούράνιαι πτκμεναι 

νόημα ποττάν ^Αφροδίταν 

νμίν άνωθεν άπαγορίαζ ίπορεν^ 

ώ παίδες, έρατειναΐζ <^ν> ενναΐς 

α«λθακ«? ώρα^ άπό χαρπον δρεπεϋ%αι. 
20 0νν ό' άνζίγχα παν τίαλύν. 
άρ^άμενοζ δ' όντως ί|ή? φ^ι^ιν 

άΚΧα %-ανμάζ,ω τι με λε^ονντι Ία&μον \> 9 ηύραν βί ίτιίατονγνίον Α: οογγ. Οαβ ξ^νοψών Μαβ: 

ξίνοψόων Α, ΐΗΐίΙβ Εΐΐΐιΐίΐ ^υϋ ίαίβδβ οοηίοϊαβ ηΧίίαις Α; 

ΟΟΓΓ. Βοεο^ 11 τον τΐλον^ Α: οογγ. Ο&θ 12 ποΑ^^^ί^>'α^ 

Α: ΟΟΓΓ. Βοεοΐιΐι 14 δίαιτα τααχΐίρας Ιιβάνον Α: οοιτ, Τίϋ- 
Χϋ&οιι β Ζθιιο.Γΐλ ρ. 1307 όαχρη ΒβΓ^κ εοΐΐ. Ογ^ιιι. 3ΐΐ60ΐΙ 

Οχ. Ι 121, 1: δάκ^να Α 16 ϋ-υμιάχί ΤϊΙίιιηΒ,ιιη β ΖοϋΗ-ΓΛ 1. β: 
χί ημΐν Α ποΑλ(5ίΧ(ϊ μίχτί^ας Α: ΟΟΓΤ. Βοβοΐ^ΐι ούαανι'α- 

νίπτάμ^ναί Α: οογγ. Κ 16 νο^ματί λί οογγ. Ηβπη 17 άνίν^' 
Ιχαγορίας Μβϊη βί; Βθγβ:^ 18 ίν Β,άΛ. Βοβοΐϊΐι 19 μ«λ- 

&α*ωρας Α: οογγ. Βοβΰ^ 20 τΐαγτιαλον Α: οογγ. ΒοβοΜι 

'21 δ' Κ: θ•' Α 22 Ίσ9μον 03,8: ομού Α 266 ΙΓ δξόχόται το^αν^ΐ /ϋ^Αίςρροΐ'ο^ άρχάν ενρόμενον βχολίον, 
ξννάορον ^νναΐ^ γυναιξί, 
όηλον γαρ οτι πρ6? τα^ έταί'^ίίί διαλεγόμενοζ ήγωνία 
χοιόν τι φανηοεται τοΐζ Κοριν^ΊΟΐζ το πράγμα, ΐΐΐ- 
στενωρ άε, ώς εοιχεν^ αντοζ αντω πεποιηχεν ενΟ^εωζ* 5 

€5ιία|«αί»' χρνό'ον χαλαρά βαΰάνω. 
δη ίέ καΐ ^Αφροδϊϋια ιΟικ αγονϋιν αυτόθι α( έταΐραι, 
"Αλεξίζ έν ΦιλονβΓ^ φηΰίν νΙΐ389Κ'• 

ΆψροδίΟί' ηγε ταΐ^ί εταιραι^ ι^ ΛΟλι$^ 
έτερα όε χωρι'^ εϋτι ταΐ^ ελεν^ε'ραι^, 10 

τ«Γ5 *^|ϋ/ρ«;ι^ τανταΐζ δ^ χωμάζειν ί^ο? 
ίίΓίΐ' ΐ'ο,αοιί τε τό^ εταίρας έν9^άδε 
6 <ί«0'ϋίιν> μ^^' »ιμών, 
34. «V ^^ Ααχΐδαίμονί^ ώ; ψτ^6ι Πολέμων ό χεριη- 
η;^ ^ τώ χερΙ χών εν Αξκκ^βαμονί *Ανα9χ!μάτων 15\ 
1$ Ργ\ είχών /στί η^οί ^ια^Ιον^Ίπον εταίρας Κοτχίνας^ 
^^^ιΐ' χίχΐ ^νν άΐΗίΟ^εΐΐ'ϋΐ χαλχί^ν, γράφων οντως' 
χ6 Κοχτίνα^ δ^ χ^^ εχηρκ^ «ιχιΗμμητ, ί§ Οίά τι^ 
αΐχ^ΐμη Τ4 λέγα«Λ κ§Α νΟν έ^νχάιω τΐ]ς 
ΪΛΐάιηις^ ίνα το Αιονύ^ίά» έβη», έηφ«ν^ με2 «αΧΛοΓ^ 20 1 

ίμενον χών εν χ^ χόλε*, άψ § ί9 ι ^μχ ί* χ^*^ ϋντιν 
ν^9 το τ^ ΧβλχΜΟΛΧκηί φοίΜΐβ η τμΛχο^ χαί το 

τ%ζ τ&ν χωμίχ&ν §ψ^ (6;•β.^Κ3* 

^ΑΙχιβ^Λ^ςν χον χβρόν^ & γ^ χβαί ^«μ\ 

<&> &Γ» τΙφ'^^^ ^ι^ιι^ιχι^ )ίΐ>ρ«ί6ι^' Ιιιί τα:^ χώ¥ ΙΓ 267 ίται^ίδων ^ρα$ έχώμαζεν^ άπολιτζών τά^ Ααχαίνας β 
καΐ τάς ^Αχτικάξ. Μΐδοντίύοζ γονν της Άβνδΐ]νήζ έ% 
«κοϊ^5 έραβ&είς έ'βτερξε χαΐ Λλενβαζ εις Έλλήβ-ποντον 
ανν Άξιόχω^ 'όζ ήν αντοϋ τίίζ &ρας έραβτής^ ως φηβιν 

6 ΑνϋίΚξ 6 ρί7}τωρ έν τώ χατ' αύτον λόγφ (£γ. 8 Τατ), 
χαΐ ταύτης έκοινώνηΰεν αντώ. χαΐ ετεραζ δε δύο εταί- 
ρας περίηγετο αΐεΐ δ Ι^λχιβκίδης^ ^αμαβάνάραν την 
Λαέδος της νεωτέρας μητέρα χαΐ Θεοδότην' ύφ' ^ς 
χαΐ αποθανών έχηδεύ^η έν Μελίϋβϊ] χώμυ της Φρν- 

10 γίας^ έπιβουλενΟΈΐς ϋτΐο Φκρναβάζον, εΐδομεν δϊ καΐ ί 

ημείς γ6 έν Μελίύβΐ] τον ^Αλκιβιάδον μνήμα έχ Σνν- 

νάδων εις Μητρόπολίν άψίχνούμενοι' έφ* φ χαΐ κατ* 

έτος ϋ'ύεταί βονς^ διαχελενΰαμενον τοντο τον πάντα 

άρίατου Αδριανού βαΰιίεως' ος καΙ άνέ&τηβεν έπΙ τώ 

|5 μνήματί Ιϊαριον λί%•ον ειχόνα τον '/ίλχιβιάδην. 3δ. οόδ76 
χρή δε ^ανμάζειν ει έ^ άχοης τίνες ήράβϋ^ΰάν τίνων, 
ίίχότε Χάρης 6 Μιτνληναΐος έν τξι δεχάτΐ] τών Ιστο- 
ριών τών τΐερί Άλε^ανδρόν φηΰι,ν δνείρατι %-εαϋαμέ- 
νονς τινάς ους μϊ} ^ρύτερον εϊδον έρα<ΰ&ηναι αυτών 

ϊα γράφει δε όντως (8οι•. ΑΙ. Μ. ρ. 119)' ^'Τ^τά^πτι νεώτερος 
ίΐν αίΐλφοί Ζαριάδρης, %ερΙ ων λέγουβιν οί έΛίχώριοι 
δτί ί'ξ ^Αφροδίτης καΐ 'Αδώνιδος εγεννή^ηϋαν. έχνρίεν- 
ΰεν δε ό μίν 'Τϋτάΰτΐης Μηδίας χαϊ της ντΐοχάτω χώρας^ 
ϋ 0£ Ζαριάδρης της νπεράνω ΚαΰΛ^ων πυλών μέχρι V^ 

ίδ του Τανάίδος. των δε έπέκεινα τον Τανάιδος ^Ομάρττι 

βαβιλεΐ Μαρα&ών ^νγάτηρ ^ν δι/ομα *Οδάτις' τίερί 

8β(1(ι ο£, XII ρ. 634 £ 7 ίτ^ήγ^το ΑΕ: οογγ. Μβίιι θ με- 
Ιίΰΰης Α: οοη•. Ε, οί. δίορΚ Β. β. τ 12 ^φ' ω Κ: ^ν φ ΑΕ 

17 τώι ό'ί»ατωι Α: οογγ. Κ 19 ΓογΙ. τούτων 24 της Κ: 

τών ΑΕ 25 ίοϊί. τώ δε ίηέν,ΐΐνα ομα^^τη Α, ομάςτην ρ. 268, 7 
όμά^της ίΐ). 11 (οί. λιΙ ρ. 268, 8) 26 Σαςματών ΗοΐΒίβη. όδατίζ 
Α, οΰατις ρ. 203, 5, οδατιν ρ. 20θ 4 αί 11, άδατι 'ύ). 6, &6άτίν 
ρ. 268, 14, όδάτί ί\}. 16, όίίάτιν ρ. 269, 19 ^3 ^ν ταίξ ιΰτορίαΐξ γίγραηται ώζ &ρα χατά τον νπνον 
ίδονόα τον Ζαριάδ^ιιιν έραβϋ'είη, τ6 6* αντ'ο τοί5Γθ 
κάχείνω πά^οξ ύνμτίδΟεΙν προ^ αυτήν. δίΒτΒλονν ονν 
άλλήΐωρ £7ΐΐ%•νμονντες διά την χατά τον νπνον φαν- 
τα&ίαν. ^ν δ^ ή Όδάτις χαλλίβτη τών κατά τήν ^Αοέαν 
γυναικών^ χαΐ 6 Ζαριάδρηζ δ^ ην χαλόζ, πεμποντοζ 
ονν τοϋ Ζαρΐ(<δρον πρόζ τον 'Ομάρτην χαΐ φιλοτιμον- 

μενον γημοίί την αν^ρωτεον, ον ϋννετί9•ίτο 6 'Ομάρτης 
δίά το ειναί άρρίνων παίδων ερημοζ' ^%-Ελεν γαρ αντι^ν 
δονναι ένΐ τών περί αντσν οίχείων. χαΐ μετ^ ον πολύν 
χρόνον 6 ^Ομίίρτης ϋνναγίίγων τούζ εχ της βαϋιλείαξ 
δννάαταζ χαΐ φίλονζ και όνγγενεΐζ έποιείτο χονζ γά- 
μους^ ον προειπων οτω μέλλοι διδόναι η)ν θυγατέρα, 
άκμαζούδηξ ονν τήζ με^ίί είΰκαλεΰαζ τήι/ Όδάτιν δ 
πατήρ εΐζ το 6νμπό0ίον είπεν άκονόντων των βννδεί- 
πνων ^ίψεΐς^ ω %\^γατερ Όδίίχι^ ννν ποιονμε&α τονς 

(1 <Γοΐ'5 γάμονξ, περιβλεφαΰα ονν καΐ %εωρηΰαΰα πάντας 
λίί^ϊο&ΰΓα %ρν69^ν φιάλην καΐ πΐηρώΰαΰα δός φ ϋ-ελεις 
[γαμη^ηναι]" τούτου γάρ κεκληΰτι γννή.' κάκείνη περι- 
βλέφαβα πάνταζ άπτ^ει δαχρνονόα^ πο^ονϋα τον Ζα- 
ριάδρην ίδεΐν' έπεΰτάλκει γάρ αύτώ οτι μέλλονΰιν οι 
γάμοι ϋνντελεΐο^αι, ο δ\ ΰτρατοπεδενων έπΙ τοϋ Τα- 
νάιδοζ [καΙ] διαλα^ων την ΰτρατοπεόείαν διεβη μετά 
μόνον τον άρματηλάτον χαϊ ννχτοζ 6ρμήβαζ επί τον 
αρματοζ άιηλΟ•εν διά γ^$ πολλη5•> διώξα^ περί τονς όχτα- 

β χοίίίονδ αταδίονζ. πληΰί'ον δΐ της κώμης γενόμενος εν 

3 ονν Κ : γοϋν Α 8 ό άμ^ίρτης Α, ίοΓΐ:. 6 Όμά(^της * διά 
^ώρ το Βίναι άφρ, π. ί'ςημος η&ίΐιν αυτήν, ϊιιίβΓ ίιώ βΐ; α^τήν 
ϋΐΙθΓΕθ XXXV χηίθηβοΐ&θ 16 Όδατι οτα. Ε Γογ*. Iβ^^β 

19 ρΙΟΒδΗ-πι άβ\. Κ 23 καΙ οτα. Ε στρατοΛ(&ίίαν ί. β. 

φνλακην^ ηί νΜβίΐΐΓ 24 ΓογΙ. ννκτος -καΙ 25 γής ποίλής 

Κ: τ77ΐ πόΐίωξ Α Ε Ι 

Ι 10 4 25 4 *ονχ ώό' έμόγηβ&ν 
ελπίδες ίαΰτ έχθρων ϋνμμαχίαν χαλεΰαι^ 
5 φηαΐν 6 Καλλίμαχος {ΐτ, 134 δοΐι). ού γάί^ αντάρχείξ 
ήμεΐς άμννα^^αι^ ώ ΚννονΙχε; 

ώς βχαώς ει χαγροικος αιΰχ^οεκών' ία, 
έπαρίίίτερ' έν τω ΰτάμ^ίτι τ9ιν γλώύύαν φορείς, 1) 
κατά την Έψίτΐτΐον Φιλν^αν (Π 203 Κ), δοκεϊς γά^ μοί 
10 εκείνων εϊζ είναι 

ους έδίδα^μν άρι&τε^ά γράμματα Μονβαι^ 
ώς τις εφη των παρωδώ ν (ίηο. £γ. 4 Βι•). 28. έγω γάρ, 
ω Ιίνδρες (ϊν<ϊ(ϊίτοΕ, ού κατά τάς Μεταγενονς ^ίνρας 
■^ τον '^ριαταγόρον Μαμμάκν^ον (Ι 706 Κ) 
15 νμΐν όρχηΰτρίδας είΛον εταίρας 

ωραίας ιζρότερον^ ννν δ' ούχ νμΐν αγορεύω 

άρτι χνοαζονΰας αύλητρίδας^ αϊ τε τείχιβτα 

ανδρών φορττιγών ύίτό γούνατα μιό^ον ίλνβαν, 

άλλα περί των ^ντως εταίρων τον λόγον αεποίημαι^ 

20 τοντεότιν των φι,λίαν αδολον ϋνντηρείν δυνάμενων^ 

οίς 6 Κννονλχος τολμά λοιδορεΐν, <^τάς^ μόνκς τών 

&λλων γυναικών τω τΫ}ς φιλίας ονόματι 'προβηγορεν- 

μένας \}]] άπο της παρά τοις Ά&ηναίοις καλονμεν}}ς 

Εταίρας [της] Αφροδίτης, περί τ^ς φηύιν ό ^Α^ηναΙος 

25 Απολλόδωρος εν τοΙς περϊ θεών (ΕΉίΙ Ι 431) όντως. 

^Έταίραν 61 τΊ}ν ^Αψροδίτην τήν τονς εταίρους καΐ τάς 

εταίρας ϋννάγονΰαν τούτο δ' εΰτίν φίλας.^ καλοϋσι 

4 Ιβ^θ ΰνμμαχίτ^ν 7. 8 ¥α, ίΛκρίστίς' Όΐ: ίαχα^ιΰίε^α Α 
16 δ' αΰ&' Ββΐ'^ΐί ΓβοΙβ, θβ(1 ΐΰΐιΐ&νϋ Μ^Γ^^1ι19 αίΐ δΐιαοι πΐ6η(;ι?ηι 
21 χάς Β,άά. Κ, Ηιΐΰ οπιηίίΐ ιΐδηιιβ αΛ ϋίΐρϊΐ.Ϊ3 δηθπι ΑροΠοΛοΗ 
€886 ΰοηί. Τνΐΐαϊπ 23 ϊ) (Ιθΐ. Κ 24 τηΐ άβΐ. Κ 26 ίοϊί. 
Έταίρκρ δί Άψ^υδίτην 

11* ι γοϋν καϊ αϊ έλενΟ•£ραι γνναΐχΕς ίτι καΙ ννν κα! 
ίΤΛρ^^νοι τά^ 6ννΊ\%-εΐζ χαΐ φίλας έταίραξ^ ώζ η 
Σαπφώ {ίχ. 11 Β*)• 

τά$ΐ ννν έταίραις 
ταΓ^ έμαΐαί τερπνά καλ&ς άείαω. 
χαΐ ξτι (ή•. 31)• 

Λατω καΐ Νιόβα μάλα μεν φίΐαι ^ΰαν εταΐρκι. 
7ί<ΐλοϋϋι ό^ καΐ τά§ μιϋ^αρνονύας εταίρας και το έπΙ 
<3ννΌνΰίαΐζ μιΰ^αρνεΐν ετα^ρ^Γν, ονχ ετι προς το ετνμον 
αναφερόντες, άλλα π^ρο^ το ενβχημονεΰτερον, κα^ο δτ^ 10 
χαΐ Μ^νανδρο5 έν Παραχατα^-ήκΐ] άπο των εταιρωι 
τοίτζ εταίρους δίαατελλων ψη&ί (ΠΙ 110 Κ)• 
πεποιήκατ' ίργον ονχ εταίρων γαρ 
<[. . . «λλ' εταιρών)^• ταυτά ί' 'όντα τ'ρκμ^ατα 
ϊί)ν προΰαγόρενϋιν ον ϋφόδρ* ενδχ'ίΐμον τΐοιεί. ΐ6 
29. περί δε τών εταίρων "Εφ ίππο ζ ίν Έμπολγ} τάδε 
ψηϋίν {Ώ. ϊίδ4 Κ)• 

ίαειτά γ' είύίοντ^ έάν λνπούμενοζ 
τύχϊΐ τις νμών, έκολάκενΰεν ί^δεως" 
έφίληϋεν ονχΐ ϋνμπιέύαϋα το ΰτόμα 
ωύπερ πολεμιον, άλλα τοΐαι ύτρον9•ίοΐ5 
5 χίϊΓΟΰιί' όμοίως' τ^$ έπαρεμνΰ-ή^ατο 
έποίη0ε -θ-' ΐλαρον ευθέως τ άφεΐλε παν 
αντον το λνπονν κάπέδει^εν "λέων. 
Ενβονλος δ' έν Καμπυλίωνι κοβμίαν εταίραν παρ- 25 
άγων φη(ίίν (II 178)• 4 20 ^ 5 ίμαΐζ Α: οογγ. 8βϊ<1ΐ6Γ 13 Πα^μΐνων (ρΓΟ γαρ) Μβία 14 μα ^ί\ άΧλ' ίταιρων βαρρί. Ζβάθίϊαβ ταντκ Α: ΟΟΓΓ. Ο&δ 

15 εϋαημον Α: οογγ. 8ε1ιν, οΓ. ν. 16 16 "Εφινπος Οαβ οοΐΐ. 
νίΠ ρ. 363 ο: ε^ϋχψος Α 19 -ημών ρ. 363 19.20 7}δΒως' 
ίφίλψιν ρ. 863; η >ιατΒψίλψΐν Α 21 ηοΐίμιος ρ. 863 
22 χαννοϋΰα Α: οογγ, ΜΘ^η^ Γθϋ(ΐαα οοΓταρίτα, τ. αά ρ. 363 
24 το λοίηυι/ Α ; ΟΟΓΓ. ρ. 363 ην Ζηνοφάνηζ φηΰΐ πρότερον Μιλτώ καΚονμίνην 
^Αϋηαΰίαν μετονομαβϋ^ήνΆί. ΰννηκολού^ει δ} αύτώ χαϊ 
ή Μίληαίκ παλλακίζ. ό ί^ μίγα^ ^ΑλΒ^ανόρα^ ου Θαίδα 
είχε μεθ' έαντοϋ ττιν Άττίκτ^ν ετα{ραν\ περί ^^ φηϋι 

6 Κλείταρχοξ (βοτ. ΑΙ. Μ. ρ. 77) ώς αίτιας γενομένης τον β 
εμπρΎΐ6%Ί]ν(α τα ίν Περόετίόλει βαύίλεια. αΰτη δΐ ί) 
ΘαΙς [καΐ^ μετά τον ^Αλε^άνδρον θίϊΐ/κΓον καΐ Πτολε- 
μαίω έγαμη^η τω τΐρώτω βαϋιλενόαντι Αίγνπτον χαί 
εγέννηΰεν αντώ τεκνον Αεοντίϋκον καϊ Αάγον^ θυγατέρα 

10 ά^ Είρήνην^ ϊΐν εγτ^μεν Εννοΰτος ο Σόλων των έν 
ΚνΛρψ βαβιλενς. καϊ 6 ίβντίροί δ^ της ΑΙγύπτον βα- 
ϋιλενς, Φιλάδελφος ί' έπίκλην^ ώ^ ίύτορεϊ 6 Ευεργέτης 
Πτολεμαίος ίν τω τρίτω των 'Τπομνημάτων (ΓΗβ 
ΙΙΙ 186), πλείύτας εΰχεν έρωμένας^ Αίδύμην μίν μίαν 

Ιό τών εΛίχωριων γυναικών μάλ' εύπρετίεϋτάτην τήν ϋφιν ϊ 

και Βιλίύτίχην, ετι δε Άγα^όκλειαν καΐ Στρατονίκην, 

ής το μέγα μνημεΐον 'υπήρχεν έτά τί} τΐρος Έλενΰΐνι 

^αλάββτ}, καϊ Μύρτων και αλλάς δε τελείβτας^ ίπιρρε- 

πεβτερος ων προς άφροδίΰια. Πολύβιος δε έν τί) 

20 τεββαρεΰκαιδεκζίτ-τι τών 'Ιΰτοριών (ο. 11, •2 Ηη) Κλεινούς 
φηβι της οίνοχοονΰης αύτώ εικόνας πολλάς άνακεΐύ^αι 
κατά τήν ^Αλεί,άνδρειαν μονοχίτωνας και ^ντον έχονΰας 
έν ταΐς χερΰίν. αί δε χάλλιϋται τών οΙκιών^ φηβίν, ού 
Μνρτιον καϊ Μνηβίόος καϊ Ποϋ-εινής τίροβαγορενον- 

ί^δ ταί', καίτοι ΜνησΙς μΙν ^ν αύλητρϊς χαϊ Πο&ειν^ι . . . , 
Μνρτιον δΐ μία τών αποδεδειγμένων καϊ κοινών Οει- 
κτηριάδων, του δε Φιλοτζάτορος βαδιλέως Πτολεμαίου 

ι Ζηνοφάντις ίΟΓΐ. ίν τω Σνγγ$νίν.ώ €θ11. Χ 424ο, άβ ΐρβίι γ9 
οί. Ρΐϋί. ΡβΓ. 21: 3. ή Μιϊησια Χειι. αηαΐ). 1, 10, 3, τιΐίΐ πββ[αβ 
ΙϊΛβο ηβο Ρΐιοΰαθβηβίβ ρΒβΙΙβ, ηοιηθη 1ι&ΐ3€ΐ 7 κ«1 οτη. Ε, 

άβΐ, Κ 9 τί-ανον οω. Ε, ίοΓί. <....> τε κκί 25 Μαίιιιιη 

ΏΟί. Κ, ίΟΓΐ ζόοχηστρίς^ 26.27 άι-ΛΖΐίςιάδων Α '2β2 ΙΓ χαλ&5 <ϊ^ Λί(>ι τών τοιούτων "Εφιπτιος έν ΣαχφοΙ 
ψηβΐν (Ά. 262) • 

δταν γάρ ών νέος 
άλλότριον είΰε^,^ωρ 'όψον έόϋ-ί&ιν μίί^ΐ} 
άβνμβολόν τ ε χείρα τερούβάΐτ} βορα<, 
^ίιόόνοίί νόμιζ* κντόν ϋν ττίζ ννχτοξ λόγον. 
τα αντά είρηχεν χαΐ Αίβχίνης 6 ρήτωρ έν τω κατά 
ά Τιμάρχου (76). 31. τίΒρΙ δε τών έταιρών χαΐ Φιλε- 
ταιρος έν Κννηγίδι τάδε φηΰιν (ί1κ232)' 

οι5ίί έτος Εταίρας ιερόν έϋτι, τΐανταχον^ 
άλλ* ούχΙ γαμετίΐς ούδαμον τής ΈλΚάδος. 
οϊδα δΐ τζαΐ έορτήν τιν Έταιρίδεια άγομένην έν Μα- 
γνί}ϋία ού δΐϋί τάξ εταίραξ, άλλα δι' ετέραν αίτιαν^ ^ς 
μνημονεύει Ήγτ^βανδρος έν 'ΤΛομνήμαϋι γράφων ώδε 
(Γ Η β IV 418) ■ ''τ^ιν τών Έταιριδείων εορτή ν ϋνντελονΰι 15 
Μαγνήτες, ίϋτορονΰι δ^ πρώτον Ίά<ίονα τον Α'ίύονοζ 
ϋνναγαγόντα τονς Άργοναύτας Έταιρείω ^ιί %^ϋβαί, 
€ χαϊ τήν ίορτ^ιν ^Εταιρίδεια τΐροΰαγορεϋϋαι» ^νονβι 
δ\ καΐ οΓ Μακεδόνων βαϋιίεΐς τά Έταιρίόεια.' Πόρνης 
δ^ Αφροδίτης ιερόν έύχι ηαρά Άβνδηνοΐς^ ωζ ψν^ΐ' 
Πάμφιλος' κατεχόμενης γαρ της πόλεως όονλίία Γον? 
φρουρούς τους έν αύτΤ] ποτέ ^ύ&αντας^ ώς ιϋτορεΐ 
Νεάν^ης έν τοις Μν^ικοΐς (ΓΗΟ III 9), χαΐ με^ν- 
ϋ^έντας εταίρας πλείονας Λρούλαβεΐν^ ων μίαν χατα- 
κοιμη^έντας αύτονς Ιδονΰαν άνελομενην τάς κλεΐς χαΐ 4 β^ατϊΐ,θΓ οοΓΠίρίΏθ, νθίαί άλΐότρίον ΐΐοεί^φν τις οΪΜν 
διαΧά^ΙΙ νβΐ άΐλάχ^ιον οίκον τό» ττατερ' ίΐαεί^άίν Χά%•ΐβ^ ο£. 
ΑθβϋΙι. Ύϊτα. 76 5 άαίψ^ολοζ Ν&ηοϊ: 10 αΙ% Μς ίτός Α, 
αϊ. ρ. 5596. 12 τιν' Κ: τϊ]!; Α οπι. Ε ίταιρίδια Ε 16 ίται- 
ρΐδαητ Α: ΟΟη*. Ολ» 18 ίταιρείόια βΐΐρβΓθΟΓ, ϊ Ε 23 κλεείν- 
'&ίϊς Α: 001Τ, ΜιιβΙΙθΓ 24 τίίίίονς χροαλάβοντο (ηιαίαίβι 1Γ 263 τό τείχος ϋπερβάααν άπαγγεΐλαι χοί^ '^4βνδϊΐνοίζ. τονς ί 
ό' αύτιχα με^^ οπλών άφιχομενονζ άνελεΐν μεν τον^ 
φύλακας, κρατήΰαντας δε των τειχών χαΐ γενομενονς 
εγκρατείς της ελευθερίας χαριΰτήρια τΐ} τΐόρνί} αποδί- 
δοντας '^4φροδίτης Πόρνΐ]ς ναόν ίδρνααβθαι. *Άλε^ις 
δ^ 6 Σάμιος ίν δεντερω "ίίρων Σαμιακών (ΓΗ Ο IV 299) 
*τ^ν εν Σάμω ΐ4ψροδίτην^ ην οι μεν εν καλκμοις κα- 
λονϋίν, οΓ ($£ εν ελει, ^Ατηκαί^ ψτ^ύίν, έταί^ίαι ίδρν- 
όαντο αί ΰννακολον%•ίΐύαιίαι Περιχλεΐ οτε έπολιόρχει, 

^0 τι)ν Σίκμον^ έργαύάμεναι ικανώς άπο ττις ώρας.' Ενάλ-5Ί3 

κης δ' ίν τοΙς ΈψεσιαχοΙς (ΓΗΟ ΙΥ 406} καί έν Έφεΰω 

φηΰΐν Ιερά ίδρνϋ%αι ΈταΙρα ^Αφροδίτνι. Κλέαρχος 

ό' εν πρώτω ^Ερωτικών (Γ Η Ο II 314) ^Ρύγη^ί, ψη^ίν, 

ο Ανδών βασιλεύς ον μόνον περί ξώϋαν τί)ν έρωμένην 

.5 ■περιβόψ:ος γεγονεν, έγχβιρίβαζ αντάν τε καϊ τήν αρχί^ 
εκείνοι π&ύαν, άλλα καϊ τελεντηύάϋης ανναγαγων τού^ 
ί>ί ΐ'^ΐς χώρβί Ανδονς πάντας ^χωύε μεν [Ανδίας] το 
νυν εχι χαλονμενον τϊ]ς Εταίρας μνήμα, εις νφος 
αράς . . . ώΰτε Λεριοδενοντος αύτοΰ την έντος τον 
Τμώλον χώραν, ον 'άν επιστραφείς τνχγι, καθοραν το Ιί 
μνήμα καΐ πα<5ι τοΙς την Ανδίαν οικοϋαιν αποπτον 
είναι.' ^ημοΰ&ένης δ' 6 ρτ^τωρ έν τφ κατά Νεαίρας 
λόγω, εΐ γνι^ΰιος, ον Απολλόδωρος ε^ρ7με, φηϋί (122)• 
^τας μ\ν εταίρας ϊ\δονής ένεκα εχομεν^ τάζ δί παλλα- 

Φδ κάς της χα&' ημεραν ΰ-εραπείας, τάς δε γυναίκας τοϋ 
παιδοποίεΐδ^αι γνηβιως καΐ των Ινδον φύλακα :ΐΐ0τήν 

6 ΰρων Α: ΰΟίτ. 8ο1ι^ 12 Γίρόν ΛΥχΙαια 1δ τίΐριασύ- 

τατος γέγονεν νβΐ <^τ^ ϋηονδ^ι^ περιβάν^τος γέγονεν Κ 17 δϋν- 
λους πάντας Μβίη, οοπΙγο, ΟΙθ&γοΙιϊ ιηβιιΐβϊη Λνδίας §:1θ8δΰ.ηι 
(3,(1 της χάρας) άθΐ. Κ 19 Ιιϊαίιιιη ηο^, Μβϊη, τοβϋϋτύν βυρρί. Κ 
τίίριοδίνων τί κΐτόί ΗβΓίτ 20 τνχοι Α: αοπ. Ε, ηΪ3ί ρταβ- 

βίαΐ αν ίΙβΙθΓθ 26 ^ε^κπείοις Γθοί: παλλϋίΐΛΐίαί, Α 264 ΙΓ Ι ίχΈίν.' 32. καταλΐ^ω δε ΰοι^ Κννονλχε^ "Ιωνιχήν τίνα 
ρηϋιν έατείναξ κατά τον .^ίϋχνλον . . . . περί έταιρών^ 

ο άρξάμενος άπο της χαλΐις Κορίν&ον, εκείδή μοι τϊ)ν 
αντόϋ-ί σοφιστείαν ώνείδιδας. νόμψόν έΰτιν άρχαΐον . 
εν Κορίν^ω^ ώζ χκΐ Χαμαιλέων ό Ήραχλεώτηζ ίοτο- Μ 
ρεί έν τω περί Πινδάρου (ίτ. 16 Κοορί^β), {ίταν η πόλΐζ ^ 
ενχψία ΛερΙ μεγάλων τι] Άφροδίττι^ ϋνμπαραλαμβά- 
νεΰ^αί Λρος τί)ν ίχετειαν τάζ έταίραζ ώ^ τίλεζΰταζ^ καϊ 
ταύτας ^ροδενχεΰ^αι τι^ ^εώ καΐ νΰτερον έπΙ τοίζ 
ίεροΐ^ παρείναι. κ«ί οτε <ϊή έπΙ η^ν Ελλάδα τήν ϋτρα- 
τείαν '^γεν δ Περϋηζ, ώξ χαΐ Θεότΐομπος ίΰτορεΐ 

ύ {ΥΈ.0 ι 306) χαΐ Τίμαιος Ιν τ^ εβδόμτ} (α1>. 204), αί 
Κορίνϋ•ιαι. εταΐραι εν^αντο νπ\ρ ττ^ς των ^Ελλ'ψ/ων 
ΰωτΎΐρίας εις τον της '^φροδίτης έλ%•ονΰαι νεών. δώ 
χαΐ Σιμωνίδτις άνκ&εντων των Κορινθίων πίνακα τϊ} 16 
&εώ τϋν ίτι καϊ νϋν διαμένοντα χαΐ τάς εταίρας ιδία 
γραψάντων τάς τότε τΐοΐΎΐβαμενας την ίχετειαν καΙ νΰτε- 
ρον παρονΰας ϋννέ^ηκε τάδε το επίγραμμα (187 Β*) ' 
κΓό' νΛερ "Ελλήνων τε καΐ ενϋ-νμάχων ΐίολνηταν 
έ'ϋτα^εν εϋχεϋ^αι Κνπριδι δαιμονίψ 

β ού γαρ το^οψάροιβιν ^μ'ή0ατο ίί* ^Αφροδίτα 
Πέρΰαις Έλλάνων άχρόπολιν προδόμεν. 
χαΐ οι ίδιώται δ^ κατεύχονται τΓ; ^εώ τελεα%•έντων 
τίερί ων &ν ποιώνται τήν δεηϋιν άτΐάίειν αντξ} και τάς 
εταίρας. 33. ύχάρχοντος ονν τον τοιούτον νομίμου 25 
περί τ^ν &εον Ξενοφών ό Κορίν%^ιος ε^ιων εις ΌΛυμ- 
πίκν έπΙ τον αγώνα κίίΐ «ύϊορ άτεά^ειν εταίρας ενξατο ν 2 τόι/ Αΐΰ%ν1.0Ό (^Άγαμέμνονα'} Μείη οοΐΐ, Αββοΐι. Αβ. 829. 916 
8 τάς οιπ- Ε 18 παροναας βοϊΙ. ίπΐ τοις ίεροϊζ τβΐ έπΙ τηις 

^νΰίαίς, ηιιοά ίθΓΐιΐΒ8β αϋιίθηάυιη 19 ηοΐινταν Δ 20 άν^ΐτ- 
ΰαν ηοη Γθοίθ Ρΐ'β^^εΓ δαμοΰία Ιοίιβοϊ: 21 τοξηφόροίΰίν Α 
24 Βί 27 Ιπάξην ΰοΐιττ ί 
1Γ 265 Ιϋ 15 20 τί} ϋ^εψ νιχ^Ίιαας. Πίνδαρος τε το μίν πρώτον ϊ'γρα- ί 
ι}ίεν είζ αντον έγκώμιον^ ου 7} αρχή (01, 13) ^τριϋολνμ- 
τΐίονίχαν έπαινίων οίχον^' νύτερον δΐ χαΐ ΰχίίλιον το 
ηαρά τί^ν ^νύίαν άΰ&Βν^ εν φ την άρχην εν&εως πε- 
ποί^μαί πρ6$ τάς ίταίρίί^^ αϊ Ίίαραγενομένου τον Ξενο- 
φώντος χαί θ•νοντο5 τ/} Άφροδίττ} ΰννέϋΐίϋαν. διόπερ 
ίψη [ϊτ. 122 Β"*)• 

ω Κντερον δεΰτίοινα, τεον δεντ^ έζ ^λΰοζ 

φορβάδωρ κορκν άγελαν εκατόγγυίον Ξενοφών τελεαις 

επήγαγ' ^νχωίαΐς ίαν%είζ. 
ίίρξίίτο ί' οντω^ τον μέλον^' 

■Ίίολν^ενια νεανίδες άμφίτΐολοι 

Πείρους εν άφνειψ Κοριν^ω, 

αϊτέ τάς χλωράς λφάνον Ικνθίί δάχρη 

^νμΐίίτε^ πολλάχι ματερ' Ερώτων ονράνίΚί πτάμενία 

νύΥίμα τίοττάν Άψροδίταν' 

νμΐν άνωθεν άπαγορίας ετίορεν^ 

ω Λ£ϊΓ(Ϊ£ϊ, έρατειναΐς ζέν^ ενναΐ^ 

μαλ^ακάς ώρας άτΐο χαρτΐόν δρείίεβ^αι. 

ΰνν δ' ανάγκα πάν καλόν, 
άρ^άμενος δ' όντως ε%ί]ς φηίίιν 

άλλα θαυμάζω τι με λε^ονντι Ίϋΰ^μσϋ 9 «οραρ βί; ίτίατονγνιον Α: οογγ. ΟίΙβ ξίνοφών ΜΐΙβ: 

ξίνοψόων Α, ιΐϋάβ ΐϋϊιΐίΐ 0[αϊά ίαίβββ ΰοιποϊαβ τίλίίαις Α : 

ΟΟΓΓ. Βοθοίιή 11 τον τΐλονζ Α: οογγ. ϋβ,β 12 ηολνξαναί 

Α: ΟΟΓΓ. Βοβοΐιΐι 14 διαιτ£ ταΰχηρας λιβάνον Α: οογγ. ΤϋΙ- 
ιηοϋα β ΖοηαΓΕί ρ. 1307 ίακ^η Ββψ^ οοΠ. 0Γ3.ϊη. &ιιβ€ί1. 

> Οχ. Ι 121,1; δάα(^να Α 15 &νμιάτΐ Τίύίπιαηη θ Ζοη&τα, 1. ε: 
χ« ήμίν Α πολλό-Άΐς μϋίτίγ{χς Α: 001Τ. Βοθοίιΐΐ ονφανια- 

νϊπτάμίναι Α: οογγ. Κ 16 νοήματι Αι οογγ. Ηβηη 17 ανιν^' 
ίπαγοςίας Μθΐη θΐ Βθγ^Ιε 18 Εν £ΐόΙ(1, Βοβοΐίΐι 19 μαί'- 

ϋ^α-αωςας Α: οογγ. Βοβοΐεΐι 20 ηαγίίαΐον Α: οογπ ΒοθοΙιΙι 

-21 δ' Κ: θ' Α 22 Ίσ^μοϋ ΟίΙβ: ύμον Α 266 [Γ δεΰπόται τοιάνδε μελίφ^ονο^ άρχάν ενρόμενον ^χολιον, 
^ννάορον ^νναΐς γιπ'αιζ,ι. 
άήλον γάρ δη πρόζ τάς ίταίραξ διαλεγόμενοζ ήγωνία 
ΛΟίόν τι φανήϋεταί τοις Κοριν&ίοι,ς το πράγμα. πι• 
ύτενων δε, ώ? ίοίχεν, αντος αντώ πεΛοίηκεν εύϋ-εως"• 5 

εδιδάί^αμεν χρνΰον καθαρά βα^άνω. 
ΟΓΐ ίέ κίά ^Αφροδίβια ί'δι,α αγονΰιν αυτόθι αί έταΐραι, 
"ΑλεΙι,ς εν Φιλονϋϊ^ ψψίν (II 389 Κ)• 

Άφροδίδί ηγε ταΐζ εταίραις η τΐόλΐζ^ 
έτερα δε χωρί$ έύτι ταϊς έλεν^εραις. ί 

ταΐζ ημέραι^ ταύταΐξ δ^ κωμάζειν £9•0ζ 
εϋτίν νόμοξ τε τάξ εταίρας εν^άδε 
5 <^με%•νειν} μίβ-' 'ί^μών, 
34. έν δΐ Αακεδαίμοη^ ω^ φϊΐ6ΐ Πολέμων ό περιη- 
γητής έν τω αερΙ τ&ν εν Ααχεδκί'μονί Άνα&ημάτων 15 
(£γ, 18 Ργ), είκών έϋτι τγΐζ διαβοήτον εταίρας Κοττίνας^ 
ν^ν ψη€ιν χαΐ βονν άνα^εΐναι χαλχην^ γράφων οΐηως* 
^καΐ το Κοττίνας δ\ της εταίρας είκόνιον^ 'ί^ς δια τ?)ν 
<1 επιψάνειαν οϊκημά τι λέγεται κα\ νυν έγγντάτω της 
Κολώνης, Χνα το Αιονύβιόν έότιν, επιφανές καΐ ΛΤοΑλοΓί 20 
έγνω&μένον των έν τί] πόλει, άνά%'•*}μα 0' αντης εβτιν 
ύχερ το της Χαλχιοίχου βσίδιόν τι ^^αλκοΰι/ καϊ το 
τίροειρημένον είκόνιον.' ^Αλκιβιάδης δ^ 6 καλός, έφ^ 
ου τις τΦν κωμικών §φη (£γ. Άά.ΆΚ)• 

Άλκιβιάδην τον άβρόν, ω γη και &£θί, 25 ^ 

ον ϊ] Αακεδαίμων ίίθί;|τόι/ έτει^νμει λαβείν, 
Ίπο της'Άγιδος άγαπώμενος γυναικός έπΙ τάς των 1 τοιόνδε Α: οοπ'. δοΐινρ• 6 ίϋείξαμεν ΗβοΙτβΓ ν.α^α^ά 
Οαβ: ν.ί'&άραι Α, -κα&αρον Μβϊη 9 ίοΓί.. άγει ζ^μΐν'^ 13 βαρμί. 
ΡθΓ8 21 ΐοΐί, άναϋ-ήματα 6' 22 χό της Χαλ^ιιοί'κον ί. θ. 

^^/αΧμα ίϋΛ. βοίδών τε 27 ό αάά. Κ έταιρίόων &νραζ εχώμαζίν, άτίολιπών τάς ^ίαχαίναζ θ 
τίϋά τάξ Άττιοίάς. Μεόοντίδο^ γονν ττ^ς [^βνάηνηζ έ^ 
άκοήξ ίρ(£<?•9•ίϊ? εβτερξί χαΐ πλενΰα^ ΐί^ ΈλλήβΛοντον 
ονν 'Αξιόχω, οζ τ^ν αντον τή^ ώρβίς; εραϋτή^^ ώ^ φηβιν 
δ Ανβίαζ ό ^'ήτωρ Ιν τώ καϊ' αντον λόγφ (δτ. 8 Τυτ), 
κ«ί ταύτηζ εκοινώνηβεν «ΰτώ. καϊ ετεραξ 06 δύο εταί- 
ρας χερίΥΐγ^το αίύ ό Αλκιβιάδης^ ^αμαδάνδραν τ^ιν 

Ι Ααίδοξ τηί νεωτέρας μψερα χαΐ Θεοδότην ύφ' ^? 
καϊ άποϋ-ανων εκηδεύ&η εν Μελίΰ&ί] χώμτι της Φρν- 

10 γίας, ετίίβονλευ^εΐζ ντίο Φαρναβάζον. εϋδομεν δε καϊ ΐ 
ημείς το έν Μελί6ΰϊ} τον ^Αλκιβιάδον μνήμα εχ Σνν~ 
νάδων εΐζ Μητρόκολιν άψικνούμενοι" εφ* φ χαΐ κατ* 
ίτοζ λύεται βονς, δίαχελενααμενον τοντο τον Λαντα 
άρίότον '^δριανον βαΰιλεωξ^ ος καΐ άνεβτηΰεν έτεί τώ 

15 μνήματι Παρίον λίΟ^ον εικόνα τ6ν '/ίλχιβιάδι^ν. 35. ούόΤδ 
χρι) δε ^ανμάζειν ει έ^ ακοής τίνες -^ράύ^ϋάν τίνων, 
οπότε Χάρης ό Μιτνληναΐος έν τί] δεχάτΐ] των '^Ιΰτο- 
ριών των περί Άλε^ανδρόν φηόιν ί^νείρατι ^εασαμε- 
νονς τινάς ονς μτί^ πρότερον εΐδον εραό^ήναι αυτών 

20 γράφει δε όντως («οι-, ΑΙ. Μ. ρ. 119)* ^"Τδτάϋπτι νεώτερος 
ην αδελφός Ζαριάδρης, περί ων λεγονβιν οΐ έπιχώριοι 
οτι ^ξ Αφροδίτης χαϊ ^Αδώνιδος έγεννη%η6αν. έχνρίεν- 
ΰεν δϊ 6 μεν 'Τϋτάϋπης Μηδίας χαϊ της ντεοκάτω χώρας^ 
ό δ^ Ζαριάδρης της υπεράνω Καϋπίων ηνλών μέχρι >> 

2δ τον Τανάιδος, των δΐ έπέκεινα τοϋ Τανάιδος Όμάρτ^ι 

βαϋίλεΐ ΜαραΒ^ών &νγάτηρ ιξν όνομα Όδάης' περί 

2δ<5(ΐ οί. XII ρ. 534 ί 7 ίπ-ήγίτο ΑΕ: οογγ. Μβϊιι 9 με- 
λίΰΰης Α: οογγ. Ε, ο£. δίκρίι. Β. 8. τ 12 ίψ' φ Κ: ^ν φ ΑΕ 
17 τώί $Βκάτωι Α; οογγ. Κ 19 ίοιί. τούτων 24 τήξ Κ: 

τών ΑΕ 26 ίοΓΐ;. τώ ίε ίτΐέκεινα ομαςτκ] Α, ομά^^ην ρ. 268, 7 
όμάρτης ί^>, 11 (ύΐ. βα ρ. 208, 8) 26 Σαρματών Ηοΐβ^βη όδατις 
Α, οδατις ρ. 208, 5, οβατιν ρ. 269 4 6* 11, ά&ατι. ΐΙ>. 6, 6&άτιν 
ρ. 268, 14, όάάτι Ά. 16, όδάτιν ρ. 269, 19 268 ΙΓ ^5 ^ν ταΐς ΐίϊτοριαίϊ γέγ^απ,τια ώζ αρα κατά τον ντίνον 
ίδονΰα τον Ζαριύδρην ίρασθΐίΐϊ, Γ0 ί* αντό τοίττο 
χάχείνω Λκθο? ΰχψπεΰεΐν τΐ^Όζ αντήν. δίΕτελονν οίν 
αλλήλων έπι^νμοϋντες δια τι^ν κατά τον νηνον φαν- 
ταϋίαν, ^ν δ\ ι^ Όδάτι^ καλλίΰΐτη των κατά τήν *Αϋίαν 
γυναικών^ κα\ ο Ζαρκίδρι^ς όέ ί/ν καλόζ, ιιέμποντοζ 
ονν τον Ζα^ίάόρου τίρος τον Όμάρτην καΐ φιλοτιμον- 

μ^νον γήμαι τήν Ιίν^^ωπον^ οΰ ύννετί^ετο 6 Όμάρζηζ 
δίά το ΐΐναι άρρίνων τζαίδων ΐ'ρημος' η^ελεν γάρ ανττ^ν 
δονναι ίνΐ των περί κΰτόν οίχΒίων. καΐ μετ* ον τζολνν 
χρόνον 6 Όμάρτης βνναγαγών τούζ έκ τηξ βαδιλε{α§ 
δννάϋταζ καΐ φίλονζ καϊ ΰνγγενεϊζ έτεοιεΐτο τονς γά- 
μονζ^ ου προειπων οτω μελλοι διδόναα, την θυγατέρα. 
άκμαζονϋι^£ ονν τήί μ^^'^ξ εΐϋκαλεβας τήν Όδάτι,ν δ 
πατ'^ρ εις το βνμΐίόβιον είτίεν άκονάντων τών δννδεί- 
πνων* ^ήμεΐζ, ω ^νγατερ 'Οδάτι^ ννν Λοχοΰίΐΐ-θΐί τούζ 

ά 6ον£ γζψονζ. περίβλεφα^κ ονν καϊ %•εωρή0α6α πάντκξ 
λαβονΰα χρνβ^ν φιάλην χαΐ τελτιρώΰααα δοζ φ ^ελεΐζ 
[γαμη^-ηναι]• τούτον γάρ κεκλ'ήϋτ] γυνή/ κάκείνη περί- 
βλείΡαβα πάντα^ άπι^ει δακρνονβα, ΛΟ^ονύα τον Ζκ- 
ριάδργ^ν ίδείν έπεϋτάλκεί γάρ αύτω οτι, μελλον&ιν οί 
γάμοι ΰνντελεΐΰΰ-αι, δ ά^ ατρατοτΐεδεύων έπΙ τον Τα- 
νάιδοζ [καϊ] διαλα^ων τήν βτρατοτεεδείαν διεβη μετά 
μόνου τον άρματηλάτου καϊ ννκτος δρμήϋα^ επΙ τον 
άρματος διηλ^εν διά γης ΛοΛληί, διώ^ας περί τους όχτα- 

β κοίίον^ ϋταδίονξ. ιπληΰίον δΐ τής κώμηρ γενόμενος εν 

3 ονν Κ: γοΰν Α 8 ό άμάρττις Α, Γοτί. όΌμάρτΤί£• ^"^ 
γάρ χο ίΐναι άρρ. τν. ίρτ^μος η&ίΐεν κότήν, ίηΐβΓ δίά &ί αντην 
1ϋΐ6ΓΒ.θ χγχν ίηΙβΓΪβοΙβ,θ 16 Όδάτι οίά. Ε ίοΗ;. ^θ^^β 

19 ^1θ9£ίΐιη άθΐ. Χ 23 καΙ οία. Έ οχρατοπίδΐίαν ί. β. 

ψνλαΗ'ήν, ιιί νυβΐυΓ 24 £ογ1:, ρν*τ6ς καΐ 25 γής «οΙΙής 

Λ: της πόλίω^ Α Ε Ι ί 
•^ τούξ γάμους ΰννετέλονν χαϊ χαταλιτίών ίν τινι τόπψ 
αύτώ αρματι τον άρματηλκτην τΐροηγιν ένδεδνχώζ ατο- 
λήν Σχν&ιχήν. χαΐ τΐαρελ^ών εί^ την ανλι)ν χαΐ {Οών 
την Όδάτιν έύτηχνΐαν προ τον κυλικείου χιά δακρνον- 

6 (ίαν χιρναΰάν τε βραδέως τίμ/ ψίάλην εΐπεν πληδίον 
ύτάζ %αρ αύτην ^ώ Όΰίίτί, τΐάρεψι δή βοι καθίίίΤίρ 
ήξίωβας^ έγώ Ζαριάδρης.^ ί| Οΐ χατανοήύ&ΰα ^ενον 
έίνδρα καΐ χαλον χαΐ ομοιον τω κατά τον ντίνον έωρκ- 
μένω περιχαρίΐς γενομένη δι'δωΰίν αύτώ την φαίλην ί 

10 και 05 άρτεάβαζ κντί)ν άπηγαγεν επί το ίίρμα καΙ 
ίφνγεν έχων τι)ν Όδάτιν, οι δΐ τίκΐδες χκΐ αι ^ερά- 
παιναι βννείδνΐαα τον ^ρωτα χατεϋιώπηϋαν και χελενον- 
τος τον πατρός λαλείν ονχ έφαγαν εΐδέναί οηου πεττό- 
ρενται. μνημονεύεται 0} 5 ίρωί ουτο^ παρά τοις τί}ν 

15 Άΰι'κν οίχονΰι βαρβάροΐζ χαΐ περι6ϋώ$ εϋτι ζηλωτό^^ 
χαΐ τον μνϋτον τούτοι/ ζωγραφονΰιν Ιν τοΐζ ίεροΐς 
χαΐ τοΐζ βαΰιλείοις, ετι δε ταΐ£ ίδιωτιχαΐζ οίχίαις' και 
χαΧζ εαυτών ^νγατράΰιν Οί πτολλοϊ τών δνναϋτών ^νομα 
τίθενται Όδάτιν,^ 36. τ6 ομοιον ιστορεί γενε&^ια καΐόΐβ 

20 Άριϋτοτέλτίζ έν τ]] Μαβΰαλιωτών Πολιτεία γράφων 
οντω^ ι.ίΓ. 603 Ε)• " Φωκαεΐζ οί εν Ιωνία εμπορία χρώ- 
μενοι εχτί6αν Μαϋβαλίαν, Εν^ενος δ"^ 6 Φωχαενς Νάνφ 
χω βαΰιλεΐ (τούτο ό' ί^ν αυτώ όνομα) ^ν ^ενοζ. οντος 
6 Νάνος επιτελών γάμους της &νγατρ6ς χατα τύ'ριν 

•25 παραγενάμενον τον Εν%ενον τίαραχεχληκεν έπι τί)ν 
^οίνην, ύ (5 ε γάμος εγίγνετο τόνδε ζτον} τρόπον έδει 
μετά το όεΐπνον εΐΰελ^ούβαν την παΐδα φιάλην χεχε- 4 ■κνλίγ.ίον Α: οογγ. Ε 13 λαλίιν Κ: ν.αλΐΐν Α οποί 

Μβϊη 21 — 23 ΑΓΪ8ΪοΙβ1ί8 νθΛή ηιιιίϋίΐΐια 21 Ιμπο^ίίαι Α: 
€θη•. Μα8, ϋ£. ΡΙηΐ;. δοΐ. 2 22 νάννω Ε, ο£. Ιιΐ3ϋιι. 43, 3, 8 

25 ροϋιΐΒ παρίκάλεσΐί' 2ΰ τί>ν ίΐιΐά. ώαβ \> ραϋμενην φ βονλοιτο ίοΰνα^ τών παθόντων μνηστήρων 
φ δΐ δοίη^ τοντον ΒΪναι ννμφίον. ή <5£ τταΓ^ είβελ- 
^ονΰα όίδωύίν εΐ^τε Κ3τό τύχης είτε καΐ δι αλλην τινά 
αίτίαν τω ΕνΙίνω' ϋνομα δ' ι^ν τί/ παιδί Πέττα. τού- 
του όί βνμτΐεβόντος χαΐ τον ίτατρα^ άξ,ιονντοζ ώζ κατά 
^εον γενομένης ΤϊΙς δό0εωζ εχειν αντήν^ ελαβεν ο Ενξε- 
νος γννκίχύί χίέΐ ύννωχεί μεταθεμένος τοννομα ^Αρι- 
ύτο^ενην. χαΐ Ββτι γένος έν Μαύ&αλία άηό τν^ς άν- 
^ρώτΐον μέχρι ννν Πρωτιάδαι «ίϋΑουμει/ον ■ Πρώτΐξ 
γάρ έγένετο νΓος Εύ^ένον χαΐ τ'ης ^Αριΰτοξένη^' 

β 37. Θεμί^ίτοκλ^|ς τ£, ω^ φη^ιν Ιδομενεύς (Ρ Η Ο 
Π 491), ονχ άρμα ζεν^άμενος εταίρων τίληθονΰης αγοράς 
εΐβήλαβεν εις το α6τν\ τιβαν δ' ανται Λάμια καί Σκιώνη 
καΐ Σατνρα χαΐ Νάννιον. ού καΐ αντος Θεμιύτοκλής 
έξ έτκίρας ^ν γεγενημένος όνομα ^Αβροτόνον\ ώ§ ^Αμ- Ιδ 
ψικράτης ίατορεί έν τω περί Ένδοξων Ανδρών 6νγ- 
γράμματι (Ρ Η 04 Ι ν 300)* 

Άβρότονον ΘρψΘ0α γννή γένος' άλλα τεκέα&αι 
τον μέγαν "ΕλΙη^ιν φαΰΐ Θεμιύτοχλέα. 

ά Νεάνθης ό' ύ Κνξικηνος έν τξι τριτί} και τίτίί^τ/; τών 
Ελληνικών "Ιΰτοριών (Ρ Η β III 3) Ευτέρπης αντον είναί 
φηϋιν ν[όν. Κϋρος δΐ 6 έτΐΐ τον άδελφον έπιβτρα- 
τενΰας ο\)χί εταιραν ονδαν την Φωχαίδα την ϋοψω- 
τάτην (καΙ)» καλλίβτην γενομένην είχε ανΰτρατενομένην; Ι ΐδ 

1 2 ννμφίον Μπβ: ννν 4 ίοιΐ;. Γΐπτα; Θι/ρϋδ &ρι1(1 Ταβϋ- 
ηυιη, ιιΒί Θβρϋδ Ουΐ8θ1ΐΜΪΛ 6 εχαν αντ})ν γυναίκα, ίΐαβίν 

ό Ευξ. %αΙ ΤίνϊΐΒ,ηι, ϊογΙ. δεχόμενος αύτην ϋα^ίν 9 ροϋιΐΒ 

Πρωτιάς 10 Γί)ϊ ά&ί. Μπβ 11 ΘίμιατοκΙής δε 3ρ1ιν, οοη- 
ϊιιπ^βτιάβ Ιιαβο οαπι ΑΙοϊΙιίΛΓϋβ αηονίΙίΐΐΒ (οαρ. 34), ίΐαίΙοαΒ αρβιτΐο 
οοϋΒΪΙίο Ζα.ΓΪ8ΐάΓί9 βΐ Εαίθηί Μβίοηοΐαβ ίηίβΓροΒϋεΐΘ δυηΐ, οι. ίξ 
άαοής ρ. δ74β βί; 575 3, 16 γεγΐννϊ}μένος όνομα Ά^ςοτόννον Α 

16. 16 Άμψικτνων Ε 19 ψημί ΡΙαί. Τΐϋθϊη. 1 βί; ΑΡ 7, 306 

20 Ϊί6αηί1ιβ3 ίΐιΐ ΡΙιαθίιΪΛθ Μθιιι, οί. Ρΐαί, Ι. β 24 «αΙ αύΛ, Οαβ Ι 
1 1Γ 271 ην Ζηνοφκνης ψηΰϊ πρότέρον Μιλτω χαλουμενην 
^Αϋπαΰίαν μετονομαα^ηναι, ϋννηκολον^Η δ^ αϋτω χκΐ 
η Μιληΰία παλλαχίζ. 6 ί^ μέ^ί^ζ ^Αλ^Ι,ίΐνδ^οζ ού Θαίδα 
είχε με^' έαντον η^ν Αττιχ^ιν εχαί^αν^ περί Ιις φηΰι 
ε Κλείταρχοζ (βογ. ΑΙ. Μ. ρ. 77) ώξ αίτίαζ γενομένης τον β 
έμπφΊ6^ΐ]ναί τά έν Περΰεπόλεί βασίλεια, αντη δΐ ή 
ΘαΙζ [καΐ] μετά τον Άλεϊ,άνδ^ον %•άνατον χαϊ Πτολε- 
μαίω ^γαμηϋ^η τω τί^ώτψ βαΰιλεύβαντι Αίγντίχον χαΧ 
έγεννηΰεν αντώ τεχνον Αεοντίύχον χαΧ Αάγον^ ^νγατερίζ 

10 άε Ειρήνην, }1ν (γΐ]μεν Εννοΰτοζ δ Σόλων των έν 
Κνπρω βαΰιλενς, χαϊ 6 όεντεροζ ί^ τη^ ΑίγνΛτον βα- 
0ίλενς^ Φίλάδελφοξ <5' ετΐίχλην^ ώζ ί&τορεί: ό Ευεργέτης 
Πτολεμαίος εν τώ τριτω των 'Ττΐομνημάτων (ΓΗβ 
ΪΙΙ 186), τίλείΰταζ ^ΰχεν έρωμένας^ ^ίδύμην μίν μίαν 

Ιό των ίπι^ιωρίων γυναικών μάλ' ενπρεπεύτάτψ) τ7)ν ^ψιν ί 
χαϊ Βίλιϋτίχην^ έτι δε Άγκ^όχλειαν χαϊ Στρατονίχτιν^ 
1^5 το μέγα μνημείον ντΐηρχεν έπΙ τϊ} ττροζ Έλενϋινί 
^αλίίΰϋϊ}, χαϊ Μνρτίον χαϊ ίίλλΰΐζ δΙ πλείϋτα^^ έτίίρρε- 

I τίέΰτεροι^ ων ΐίρο^ άψροδίΰια. Πολύβιος δε έν τι} 

180 τΒ06αρεΰκαιδεκάτϊΐ τών Ύ&τοριών (ο. Π, 2 Ηπ) Κλεινούς 
ψτ,6ι. της οίνοχοονΰης αντώ εικόνας πολλάς άναχειΰ&αι, 
χατά τ7]ν Αλε^άνδρειαν μονοχίτωνας καΐ ρντον έχοντας 
έν ταίς χερΰίν. αϊ δΐ χάλλιϋται τών οίχιών^ ψηΰίν^ ού 
Μνρτίον χαϊ Μνηβίδος χαϊ Ποϋ-εινής ^ροβαγορενον- 

ρβ ται; καίτοι ΜνηΰΙς μεν -ξν ανλητρίς χαϊ Πο^ειν^ι . - . , 
Μνρτίον δ1^ μία τών αποδεδειγμένων χαί κοινών δει- 
κτηριάδων. τον δε Φιλοπάτορος βαόιλέως Πτολεμαίου 

Ι 1 Ζηνοφάνης ΐοΐί. ίν τω Σογγΐνι-Άώ Οΰΐΐ. Χ 424 Ο, άθ ΐρ3Λ Γθ 

οΓ. Ρΐυί. ΡβΓ. 24 5 ή Μιλτ^αίκ Χ^η.'ίΐϊΐβ,Ι). 1, 10, 3, νιΜ ηθ^υβ 
Ιι&θΕ ηθΰ Ρ1ιοοαββιΐ9ίΒ ρυβΙΐΒ, ηοηιβη Ιι&ΙιβΙ 7 καϊ οηι. Ε, 

εΐβΐ. Κ 9 τΐν,ναν οω. Ε, ίθΕΪ. <•...> τε '*•ίχΙ 26 Μαίαπι , 

υοΐ. Κ, ίοΓί. ζβ^χψτ^ίζ} 26. 27 ίικτη^ΐαίων Α 

272 ΙΓ 577ούκ '^4γα&όκλ£ΐα ή ίταίί^α έκ^άχει, ή καΐ πάβαν άνα- 
τρέφαβα τήν βαβιλείαν:^ Ενμαχοζ δΐ δ Νεαπολίτη^ 
έν τί} δευτέρα των χερΙ Άννίβαν Ίΰτοριών (Γ Η Ο III 102) 
Ίερώννμόν φηβι τον τνραννήβαντα ΣνρακοΘίων άγα- 
γίβ^αι γυναίκα (^μίαν} των έτί' οίκήματοζ προεβτηκνιών 
Πει&^ώ όνομα και άποδεΐί,αι βασιλίδα, 38. Τιμό^εοζ 
ά' ό ΰτρατηγήϋα^ '^&ηναιων έτειψκνώς εταίρας ην υίόί 
Θράττηζ ττό γίνοζ^ ΰεμνηζ (5' αλλω§ τον^ τρόπους, 
μεταβάλλονΰαί γάρ «ί τοιανται είς το ΰώφρον των έτιΐ 

1> τούτω 6εμνννομύνων εΐΰΐ βελχίονς. ό (5ί Τιμόθεος καΐ 
ΰχωτίχόμενός ποτέ δτί τοιανχΎΐς είη μΎίτρός "'καΧ χάρίν 
γε αύΓί;, φηόίν^ οίδα^ οτι δί αύτην Κόνωνος είμι υίός.' 
ΦίΙέταιρον δΐ τον Περγάμου καΐ της Καινής ταύτης 
λεγομένης βαβιλεύόαντα χώρας Βόας ίώλητρίδος εταί- 
ρας τ5 γένος άλΌ Παφλαγονίας νίόν φηβι γενέ6%•αι 
Κα ρύατ 10 ς έν ΊατορικοΙς 'Τπομνήμαΰιν (ΓΗαΐν3δ8). 
^Αριΰτοψών δ' 6 ρήτωρ 6 τον νόμον είύενεγκίον έτζ' 
Εύκλείδον άρχοντος, ος αν μή δ'ξ άβτης γένηται νό^ον 

ο είναι, αύτος άτΐεδείχ&η νηο Καλλιάδον τον κωμικον 
(Ι 699 Κ) έκ Χορηγίδος της εταίρας Λαιδοποιηΰάμενος^ 
ώς δ αύτος ιβτορεί Καρνβτίος έν χρίτψ 'Τπομνημά- 
των (1. 8. β), ^ημήχριος δ' 6 Πολιορκητγ)ς ού δαίμονίως 
^^ρα Λαμίας της αύλητρίόος, ί'ξ ^ς έβχε χαϊ &νγατέρα 
Φίλαν^ τήν ό^ Αάμιαν Πολέμων ψηϋΐν έν τώ περί 
της έν Σικνώνι Ποικίλης Στοάς (ίτ. 14 Ργ) %•νγατέρα μεν 
είναι Κλεάνορος Ά^ναίον, καταϋκενάϋαι δε Σικνωνίοις 

ά την προκειμένην βτοάν. ^ρα δε καΐ Αεαίνης καϊ αντης 
εταίρας Αττικής δ Δημήτριος καϊ άλλων δΐ πλειόνων. \ 15 •20 25 5 μίαν &άΑ. Κ 13 τ6ν ττρρΐ γάμον Α: εοη-. Μα8 Καινής: 
ββίιΐιβ ίιαβο Οβ,βηοηιηι γθ^ϊο &1> ΑΗαΙο 6χρυ^ηΕΪ3.? δίΓαΙ). ΧΙΙΙ 
ρ. 724 ΙΑ. 15 εταίρας ίοτί. ά£ΐ&ηά•αηι 19 νπο Καλλίου Μβϊη ΙΓ 2η 15 ίο 39. Μάχων ό' ό χωμωδιοποιοζ έν ταΐς έχίγραφομιίναι^ 
Χρείαΐζ φηβΐν οντω^' 

ντΰερβολ^ δΐ τήζ Αεαίνηζ ϋχ^}!^('^ ^^ 

περαίρομενηζ ευ παρά τε τω ^ί^μητρίω 

ενημερονύηζ, φαΰΐ καΐ τήν Αάμιαν 

τον βαϋίλε" ενμελώς χελητίβαι τΐοτΐ 

5 ίπαινεϋ-ηναί 9\ ί] δε τοντ άπεκρί^η' 
"^τίροζ ταντα ^αϊ Αεαιναν^ είβονλει^ κράζει (ΕαΓ.Μ.ΐ55δ)/ 

^ν δ\ -^ Λάμια βφόδρα εΙί^Ο-ικτοί καΐ άΰτική προζ τάς 
άποχρίδείζ^ καΟ-άπερ καΐ ΓνάΟ•ιχίνα^ περϊ ^^ εροϋμεν. β 
πάλιν δε περϊ της Λαμίας ό Μάχων οντω γράψεί' 
ζίημψρίόζ πο&' δ βαϋιλενζ γένη μύρων 
Λαμία παρά πότον πίίντοδαπών ^πεδείκνντο. 
ή Λάμια ό' /^ν ανλψρίζ, ^^ ύψόδρ^ ί;δέωζ 
ϋχεϊν φαϋι χνηα^ήναό τε τόν ^ημήτριον. 

6 άποδοχιμαζονύης δε πάντα καΐ πάνυ 
χατεγχλιδώ&ης τω βαϋιλεΐ, νάρδον τινά 
δίένενύ' ενεγκειν ενχερΐ]^ τ^ Χ^'ί"- "^^ 
ταΐδοϊον άποτρίφας [χαΐ] &•ιγών τοις δαχτνλοις 
^τοντί γε. Λάμια, φηαίν, οΰφρείν^ητι χαΐ 

10 εΐύει παρά τάλλα διαφοράν Ό(ίην ^Χ^^-' 
χείνη δε γελάϋαβ' ^άλλά τοντ\ ίφη^ τάλαν, 
^ζειν δοχει μοι βαπρότατον πάντων πολύ.' 3 ΰχήματι Δί ϋΟΓΓ. Ιβλ 6 ψψΐ Α: οογγ. δοΐχΐτ Μβΰΐιο- 
ηβηι βοηρβίίδβ Μανίαν τϊάΐί; Μθΐη 6 ποτέ οιη, Α, ίκΐίϋΐιιηι 

βχ Ε, ιΐΜ 1ΐ3.βθ: Ιτΐίί ποτέ ήδέως ταύττ} όμιλήοοι (βίο) ό ^η- 
μψ:ριθζ Κίλητίαΐκς: (ύϋ) ίΓπε 7 ύπίςΐτταίνΐ&ήναι Α : οογγ. 

Μβϊη, ίη ύπίρ Ι&ίβί. ποτέ ϊ11α(1 τοιοντ' άηΐκ^ί&τ} οΗιη Μθϊη, 
ίοΓί. τοντ' άπΒΐιρίννίτο θ άϊτικτ/ Α Ε: οογγ. ΘοΙιϊγ 14 η^ 

ΙβηΒβρί "ή Α 15 αχίι^ν δοΐιντ: ίχειν Α φαΰιν ί}α&τΙνα{ τ€ Κ 
16 όέ Ε: τρ Α 18 δνϋχι^ή Μβϊπ, ίίτΒλή Ώο\)ΐ 19 καΙ 

άβΐ. Ιλο, δβιΐ ΓΡί^αΐΓΟ '8ίΐηίηϋ €ΐα)η ηαηϊο αάιηίχίο^ 21 εί'ΰτα Ε 
22 ίκΐίνη ΑΕ: οογγ. Μιΐ3 23 υ^Βΐν I^θΒηβρ•. νο^ιί^ιν» Κ ΰχο-.^ 
Αταχ^ίΛ^νβ ΠΙ, \.% 
274 ΙΓ 

^άημήχ^ιοζ ί' €?λ'• ^άλλά μήν^ νή τοϋ$ ϋ•£θνς, 
άπο βαλάνου τοϋτ* έπτί^ Αάμια, βαύίλικ^ζ' 
40. ΠχΌλεμαΐοξ δ' 6 του Άγηόάρχον έν ταΐξ περί 
&78τ6ι/ Φιλο%άτο^α *ΐ6τορ£αΐξ βασιλέων έρ&μέναζ αναγρα- 
φών φηόίν (Γ Η Ο ΙΠ 67)* ^Φιλίππου τον Μαχεδόναξ δ 
α-ύ^Ί^ύαντοζ Φ£λινναν Τ'^ν όρχηότρίδα, έ^ ^5 χαΐ γεννη- 
6αι Άρρίδαΐον τδν μετ* *Αλ^1^ανδρον βαόιλεύϋαντα^ 
Δημητρίου δΐ τον Πολιορχητοϋ μετά τάζ χροειρημεναζ 
Μανίαν, Άντιγόνον δ^ ^ημώ, έ^ ^^ *Αλχνονεα γεννη- 
-©•ήναί, Σελενχον δ^ τον νεωτερον Μύόταν καΐ Ννΰαν."* ι 
Ηρακλείδης δ^ ό Λέμβος έν τγι εκττι χαΐ τριαχοΰτί] 
τ&ν Ίότορι&ν (Λ. 168) ^ημώ φηόιν έρωμένην γενέύ^αι 
1) τον ^ημητρίο^' § έπιμανηναι χαΐ τ6ν χατερα αύτοϋ 
^Αντέγονον χαΐ άποχτεΐναι Ό^ν&εμίν ώς χαΐ πολλά 
ΰννε^αμαρτάνοντα τφ ^άημητρίω, χαΐ Βτι άπέχτεινε τάς ι 
ττίς ^ημονς ϋ-εραπαίνας βτρεβλών. 41. περί δ^ τον 
είρημένον της Μανίας ονόματος 6 Μάχων τάδε φηβίν' 
ΐβως δ* αν άπορήβαι τις ευλόγως Ο-' αμα 
τών νϋν άχροατων^ εΐ τις Άττιχ'ίι γυν^ι 
προϋηγορεύετ ή ένομίβ^ Μανία. 2 

αΐβχρον γαρ 'όνομα Φρυγιαχόν γυναΐχ έχειν, 
ο 6 χαΐ ταϋϋ•* έταίραν έχ μεόης της Ελλάδος^ 
μή τήν ^Α%Ύΐναίων τι χωλϋΰαι πάλιν ^ 
ύφ' ^ς άπαντες είϋ* έπηνορ%•ωμένοι. 
το μϊν ο-δν {}πάρχον εύ9•εως έχ παιδίου 2 

αυττι Μέλιττ ^ν ϋνομα. τω μεγεϋ^ει μϊν ζ^^ν^ 
10 τών τότε γυναικών βραχύ τι καταδεεύτέρα' 

1 εϊπΒν Α Ε 6 τοϋ Μακΐάόνος ΔΕ: οογγ. Μαάνί^ 

18 ίηίβΐΐβ^θ Ιοως τε καΐ ε'ΰλόγως 23 η τήν Ά&. τι τιωλνααι Α 
η τήν Ά&. (ΐη χωλνσαι Ε: οογγ. Κ, ρΓΗ,βίβΓβα ίοΓί;. γε ρίο τι 
24 είΰΐν Α Ε ίπηνωρϋ-ωμένοι Ε 26 τω μίν μεγέ&ει Α 

τω μεγέϋ-ει Ε: οογγ. ύΐ, (ΐαϊ ^ν Λάάίάϋ ΙΓ 215 * φωνϊΙ ό' ομιλία τδ κεχορτιγημίνη 

πάνν τ ενη^άϋωποζ ον&α χαΐ χαταπληχτιχ^ι 
πολλονζ έραύτάς καΐ πολίτα^ χαΐ ^ενονς 
έ'χονύ' — δπου περί (,τίΐς) γνναιχόζ τις λόγος 
5 15 )/£νοιτο, μανίαν τήν Μέλιχταν ώ^ καΑήν 
^Η ίφαϋχον ΐϊναι, χαΐ π^οϋε^ει^^γάζετο 
ψ^ αύτ^ι το τίλεΐον. '^νικα ϋχώφειε /άρ, 
Ι βημάτων εν&'ύ τοΟγο ^μανίαν' άνεβόα^ 

Ι αύτη #' δτ' έπαινοίη τιν ί) φί'^οί. πάλίν, 

10 20 επ* άμφοτε'ρων τιροΰεχειτο μανία των λόγων. 
^ ίώ της μανίας το ρήμ^ έπεχτείνας δοχεί 

^Μ χαλεσαι τις αυτήν των εραΰτών Μανίαν 
^Β ιΐίβΛλον το τίάρεργον έτΐεχράτη&' ί] τοννομα. 
^" έδόκει δ} λι^ιαν^ ώζ εοιχ% ή Μανία' 

15 2δ Γνά^αινα δ* εΐ£ τά ϋτρώμα^-' οτι ηροιετο, 
\ ένον^ετή^ τοντό πως νκο ^ιφίλον. 

^κ μετά ταντα ό' ή Γνά^αινα ΐΐρος τήν Μανίαν 
^Η έλοιδορεΐτο χαΐ λέγει '^τί τοΰτο, ΛαΓ, 
^Ρ £1 καΐ λί&ον είχες { νπολαβονύ' ή Μανία 
5θ 30 'ί'ίϊωκ' ^ν, ϊν' Βίχες, ψ'^ί^'•> άηο^αβ%•αι^ τάλαν.' 
Ι 42. δτι ί' ^ν ««ι άβτεία ης άποχρίναύ^αι, τάδε περί 
αυτής 6 Μα χω ν αναγράφει" 

της Μανίας ί^ρα Αεοντίβχος Λοτε 
6 παγχρατιαΰτής χαϊ ύννεϊχ αντήν μόνος 
|2δ γαμέτης τρόπον γυναικός, νπο ά' ^^ντήνορος 

^ν 2 -ΐ' Κ: δ' Α 4 ΐής &άά. Μθίη, 86ΐ1 (1ιι1αί(ο 7 αντη 

^^Α: ΟΟΓΓ. θοΙίΛν τ^νί^α' άν Α: οογγ. Μβϊη οκώπτοίτο ορΐηΟΓ 

' 11 τό ^ϊΐμ' Μθΐιΐ: ίπίρςτ^μ' Α 13 το τίάρεργον <^ϋ'^ Μβϊη 

^Λίχρίίτησίν ί) Α 1& ί' Κ: γε ΑΕ ηροήται ΑΕ: οογγ. Κ 

16 Ινομαϋ'ΐτήϋ'η Α: εοιτ. ΙοΐιβόΐΕ 19 (ί *αΙ Ε: ει ί^ ί^ ^ίΧ, 

ρ. 684 ο '20 Ηχες Κ: έ'χΐ}ς ΑΕ φηια' Α 
μοιχευομίνίμ* αίΰ&όμδνος αντ'^ν νοτε^ον 
5 ύψ6δ^^ Ύΐγανάχτηθ\ ^ Οΐ 'μη&ίν^ φιΐβι\ 0οί ^ 
φνχή, μβλΒτω' μαϋ^εΐν γαρ ^(ί6ΰ^^(^ΰ^€α θ' Ιίμα 
Όλνμπίονιτίών ννχτος ά^λψ&ν όνεΐν 
679 πληγών (τίαρά Λληγ'>)ν]> τι δύναται ποτ ί?θ•«λον.* 
αίτονμενην λεγονΰι τήν πνγτ^ν ποτέ 

10 ύΛο τον βαϋιλίωζ Μανίαν Αημψρίον 
άντα^ιώϋία δωι^εάν χκύτόν τίνα. 
δόντοζ ό' εΐΐίύτρε-ψαδα μετά μακρόν λέγει 
^^Αγαμέμνονος τταΓ, ννν έκειν' ίξεΰτί ΰοι (3ορ1ι.Ε1.2)/ ΐο 
είναι δοχ&ν αυτόμολος κν^ρωτεος ^ενος 

16 χαΐ παρεΛίδημίίααί^ Ά&ήνηϋίν τίοτε 

τήν Μανίαν μΐτεπέμφα^\ Ζδον ίί^τηύε δούζ. 

εις τον <Λ(ίτον)> ό' ^ν ΰνμπαρειληφώί τινας 

εχ τήζ πόλεως τών έπιγελάν εί&ιβμενων ΐό 

άπαντα ϊοΓ^ τρεφουΟιν αίεΐ πρύ^ χάριν 

20 βουλόμενος είναι γλαφνροζ άϋτείός θ' «μα, 
της Μανίας «ριϋτα παιζονΰης ΰφόδρα 
άνιύταμένης τ ε πολλάκις^ είς δαϋύποδα 
αντήν επιχρονΰαι βονλόμενος ^πρ'ος τών θ-εών, 20 
μειράχια^ τι δοχεΐ τών αγρίων νμΐν ποτέ 

26 έν τοΓ? 'άρεΟι τάχιύτα ^ηρίον τρεχειν; 
^} Μανία ό' "αυτόμολος^ ώ βέλτιΰτ\^ έφψ 
μετά ταντα δ' ώς είϋήλ^ε πάλιν η Μανία ^ 
τον αντόμολον έβκωπτε ρίίΐ^αίίαίν τ' έφη 26 

αύτον γεγονέναι προΰβολΐ^ς οϋΰηζ ποτέ. 

30 ό δ^ ΰτρατιώτϊΐς νπό τι ζ_δ^ι} αχν^ρωπάΰας 

1 αΙσ&ανόμ{νοξ Α: οογγ. Ε 3 -ψυχίμ Α: οογγ. Μαβ 

6 8ΐιρρ1. Ώο})τ 8 {"ογϊ. >ίαντΐ}ν 10 ^κίίΐ'Λ Α 14 (η6τον\ 
δ' Κ, ίέ ^πότον^ εηρρΐ, ^^ο^ 19 άηοταμένης δέ ποτέ τα- 

χιατ' (3θΐ1, ηί ιν^ί φω βαίπη εοϊεηί) Κ 22 9ηρίων Ε 27 δη 
αάά. 0&8 ΙΓ 277 Ι 10 άπίτίεμφε τανχΎΐν' διαλιτίονΰα (5' ή εταίρα 
^μτβΐν π'κρώ ΓοΟτο, φι^ύί^ λνποϋ, φίλτατε' 
ου γάρ αν φενγων άπε βαλες τ^}ν άϋπιδα^ 
μά τήν '^4φροδίζην, άλλ' 6 ΰοΐ χ^ή'δαζ τότε/ 
35 έν ϋνμποϋίω δ', ω£ φαοι^ παρά ττ} Μανία 
παρεδΐ^,ατ αΰτήι/ των πονηρών τΐζ αάνν. 
χξίΟ-' ώζ ίπηρώτϊΐϋε '^πότερ' ανω ^ίλεις 
έλΟ-οϋβ' αμα βαλεϊν ί] κάτω-/ γελάϋαϋ' ^ανω^ 
βέΐτιύτε,, φηδιν. {)πό τί γαρ δεδοικά 6ε ^ 
40 μή μον προπεϋούβης τουμπλόχιον νχεκτράγ^ξ,' 
43. καΐ ίίΐλων δ} έταιρών απομνημονεύματα 6 Μάχων 
όννήγαγεν, ων ονχ ακαιρόν έβτιν χατά το εΐ^ης μνη- β 
μονενδαι. Γνα%•αίνηζ μίν οντωξ' 

[παρά Γνα^αίνϊΐ ^ίψιλος πίνων ποτΐ 
^'φνχρόν γ\ ίφη^ 'Γά;'}'£Γον, ώ Γνά^αιν\ ίχείζ-' 
^τών 6ών γαρ, είπεν, επιμελώς^ ω ^ίψιλε^ 
εΙς αυτό γ' αΐεΐ δραμάτων έμβάλλομεν,"^ 
6 προ^ τήν Γνά^αιναν ^ίψιλοξ κληθείς ποτέ 
έπΙ δεΐπνον, ώΰ; λεγον^ι^ τοΐζ ^Αφροδίϋίοίξ^ 
τιμώμενος μάλιβτα των ερωμένων 
{τΐδει ό' ύπ' αντ^ς εκτενώς άγαπώμενος) 
παρΫ^ν ί'χων δύο Χΐα, Θάΰια τετταρα, 
10 μνρον^ στεφάνους^ τραγ^ματ\ ί^ίίφον, ταινίας^ 
Ι ΐίψον, μάγειρον^ τα μετά ταντ ανλητρίδα. 

126 χαϊ των έραβτών Σνριαχοϋ τίνος ^Βνον 

■^ πέμ-φαντοξ ανττι χιόνα βαπέρδην ■&' ίνα, 

^^ 1 άπίπέμ-φατ' «■ύζην διαΧιποναα δ' ημί^αν Κ, ίτίεμέα^ατ* 

Ι αί^τήν διαλίπονακ 8' ηρ(μκ Μθΐη 7 ««^ώς Α: οογγ. Οοιαββ, 
Ι Γθ1ΐς[ΰ& Γβοΐβ ίϊΐΐάϋα: ηοη (1θ ίΐ,οοΐΐΐίϋιι Η,^ίιΐΓ, 8β(1 άβ εοηουΐιίΐιιι 

10 προϋπ^σονϋης Α: οοιτ. Μιΐ3 14—17 Βριιιϊοβ βΒβθ νίάΐΐ Ώί 

21 ^6η δ" Κ: λη»η Α 26 &' αμα Μβϊη 278 ΪΤ Ι κίΰχννομενη τά δώ^α μή χΐζ χαταμκ^ϊΐ 

Ι 16 φνλαττομενη τί πολύ μάΐιΰτα ^άίφιλον^ 
μί) 6ψ δίχην μετά ταντα κωμωδονμένη, 
το μ^ν τά^ιχοζ εϊχΕ χαχεας άποφίρειν 
1 Λροζ τον£ ΰτιανίζειν ί^μολογονμΒνονζ άλών, 

' χτ^ν χιόνα ϋ' είξ τον αχ^ατον ένΰεΐΰαι λά^ί^κ' 

Β80 20 τω παίδί τ' έπέχΗ^ έγ%Βαν%•* οβον δέκα 
\ κνά^ονς π^ο0ενεγ'ΛΒΖν ^ιφέλφ ποττίιοιίον. 

Ι νπερηδεω^ δε τήν κΰλίκ' έκηιων αψνω 

Ι χαΐ το τίαρκδοΐ^ον χαταπλαγεϊς ό ^ίψιλοξ 

' 26 Γνάϋ-αίν\ ^χείξ τον λάκχον δμοΐογονμίνωζ.' 
ί) δ' ίί3Γ£ *τώχ/ βών δραμάτων γάρ επιμελώξ 
\ ίίβί αυτόν αΐεϊ τονξ προλόγονζ έμβάλίομεν.' 

μαΰτιγέαζ μώλωπας ν-φηλούζ έχων 
μετά Χ'ης Γνα^αίνης άπο τνχηζ άνετΐανετο. 
}} 30 ηεριλαμβάνονΰα δ' αυτόν, ως άνώμαλον 
Ι τί> νώτον είχε παντελώς, 'ταλαν, τάλαν 

ι ανερ, πό%εν έχεις ταϋτ\ ίψη, τά τραύματα;* 

χάχεινος αΐ)τ\ι ύνντόμΰ}ς άπεχρίνατο 
8τί παις ποτ* ώι/ άνείλετ, εις πυράν δτε 
85 παίζων μετά τίνων τι?,ιχιωτών ίνίπεβεν. 
'ι/ή τήι/ φίλϊΐν Δήμητρα, δίχαίως τοίγαρ, 
^νϋ'ρωπε, ψϊΐϋίν, ι^εδάρ-ης άχόλαΰτος ών.' 
παρά ^ε^ι^έα δειπνονύα ^τ^ταίρα ποτέ 
Γνά&αινα, τοϋι{^ον άποτι^ειΰης πάν ϋχεδόν 20 4 τίχχΒως Ε: ταχέως τ' Α 6 ομολογουμένως Α ώμολογη- 
μένονς Ε 7 ίκέταξΐν Α 21 ποτέ ων ενηλατο είς πνράν 

ποτΐ Α: εοιτ. Κ, ββά βθΓίίΐιιάυηι ίοτίωββ άνΒίλατ* 23 ναΙ 

την Α: οογγ. Κ τοίγα^ οοΓΠίρΙΐΐηι, τοιγαροϋ* Ώ'ι, ΐοτί. 

τοντ' άςα ^ ΙΓ 279 ιί^ φηαίν, ^δειν, ή Γνάΰ^αινα^ τοντ έγώ, 
τ^] μητρί ϋννεδείπνονν αν, οΰ^^Ι βοί, γννκί.* 
επύ χ^οεβη τοίζ έ'τεΟιν ΐ} Γνά^αινα χαΐ 
δ ί^δη τελε'ωζ τ}ν 6μοΙογοναενη σοροί, 
45 εί^ τι)ν άγοράν Ιεγονυιν αντί}ν ί^ίναί 
και τοΰί/?οι/ εφοράν καΐ πολνπραγμονεϊν πόύον 
πωλει^' εχαϋτον. ειτ ιδονϋα χατά χνχην 
Ιύτώντα κρεοτεώΐψ^ τΐϊ/ άΰτεΐον «άνν 
10 γΓ; ιΘ-' ηλικία βφόδρα νέον "ω τίροζ των &εών^ 
Ιϋμειράκίον, 6 καλός^ φηΰί, %ώζ ΐ'ίίΓΐ')^; ψράϋον' 
δ δε μειδιάβαζ ^κύβδ\ ί'φ>;, τριωβόλον' 
^τίς δ^ ονΛίτρίψων έϋτί (ίοί., ψηβίν^ τάλαν^ 
^ντα Ϋ έν Ά^ναις ΚαριχοΙζ χργ(69'αι ϋτα^^μοΐςί* 
16 Στρατοκληζ δν έριψονζ τνροΐκ' έδίδον τοις γνωρίμοις 

65λθ7Τ«ό«? ΰννάλμονς τ ε ϋνναρτνειν δοκών 
καΐ δηΙ)αν ντΐολειπόμενοι εί^ την αϋριον 
τοίζ έπίϋννάΛτειν βον?.ομενοΐζ τον εω&ινόν, 
μακράς δ^ τίράττειν είζ τα λοιτΐά ^νμβολάς. 
80 Γΐ'άϋ^αιν& ό' αντηζ εΐττε ιτρο^ έραβτήν τΛνα 
ΰΟ ΰτραγγενόμενον υρώϋα τΐερί τάζ 6νμβολάς• 
^Στρατοκλήζ ίτι ερίφοις^ φηβί\ χειμώνας ποιεί* 

ίόοϋβ' εφηβον ή Ρνά^αιν' ίΰχνον πάνν 
καΐ μέλανα λεπτόν ^\ ώζ εο(χ\ νπερβολγι 
85 χαϊ λιπαρόν, ίτι δί τών έφηβων βραχντερον,, 

5 ομολογουμένως Α: ϋοιτ. Μ*/ϊη 6 Ι^ίΐναι Α Ι|?/ίΐ (ιηιι- 
ίίΛ.Ά βΙηίοίυΓΒ.) Ε: οογγ. Μιιβ 9 ΐΰτώτα Α: οοιτ. Μθΐιι 14 τάί 
χυφκί «αρίίοίί ΒΪ^ηϊβϋίΐτί τίΰϊΐ. Τ^ϋ&πι 1δ δυ Μβΐιι: δ' Α 

ίε Ε 16 ΙνάλμΏνζ Οοΐιτ, νβίαΐ Ιοπάδας δ' Ινάίαονς έπισνν- 
τίρτνίν, δο-κών κβΐ δί^Ιίαν (βϊρ Μΐΐδ) υποδιπΧοΐΐΰ^ αν εις την 
αίφιον 19 ίοιΐ;. λαμπράς δε π^άξΐΐν 21 ατςατίνόμΐνον 

Α: ΟΟΓΓ. Ομ 22 χαμώνα Ε 26 ^νπαρόν Μθίη, νϊι ΓβοΙθ 

ίΟΓί. τών αννΐφή^ων 
280 ΙΓ 65 ίβτίωτίχιν είς "Αδωνιν. άναγώγως δέ χω^ 
' τσί* μζΐ^ακιϋκον χαΐ τνραννικώτερον 
αντί] ύνναντ'ήβαντοζ έμβλεφαβα τΐι 
ϋνγατρί μετ αντίΐς δνμπορενομέντι λέγεν 
* δικαιότερον ην, ω τεκνον, νί} τω ^εώ . . . .' 
70 λεγονΰί Ποντικόν τι μειραχύλλίον 
άναΊΖανόμενον μετά τΐ}ί Γνα^αίνη^ ά^ίονν 
πρφον γενόμενον^ ώοτε χήν πνγήν ακα^ 
αντψ Λαραϋχείν' τήν ί^ ϊοΰτ' ειπείν 'τάλαν, 
έπειτα ττ^ν πνγήν με ννν αίτεΐς, οτε 
681 76 τάς 'ύβ έπΙ νομήν χαιράς έβτιν έϊ,άγειν^' 

44. κ«ϊ Γνα&αινίον δε γε της 0ιυγατρίδήζ αύτηζ τάδε 
άναγράφεΐ' 

είζ τάξ ^^4ϋ•ήνα£ παρεπιδημήϋαξ ξΕνοζ 
βατράπης; πάνν γέρων, ωζ ένενη^κοντ* ζων)> έτ&ν^ 
Κρονίοις άπωϋΰαν είδε την Γνα^αίνιον 
μετά της Γνα&αίνηζ έξ ^Αφροδιΰίον τινόζ, 
5 τό τ είδος αυτής τους ρν&•μονς τε καταμα^ών 
έπνν&άνετο μίΰ^ωμα Λράύύεται πόβον 
της ννκτός. η Γνάϋ^αινα ό' ίΐ'ί την πορψνραν 
χαΐ τά δόρατ άχοβλέψείβα δρκχμάς χιλιας 
ί'ταίεν. δ ί' κψνω κκιριμην 7ΐλ7]γ£ΐς ^παπαΐ, 
10 ζωγρεΐς, γνναι, φή(ί\ ένεκα τον Οτρατιωτικον' 
μνάς πρίίξ,αμένη δε πέντε τα<? ϋπονδάς ποον 
καΐ δτρώΰον ημΐν ενδον.' ^ ό' επιδέξιου 15 4 μίτώ ταϋχ\}ς Α: εογγ. 8ϋ1ιν 5 νή τώι %ΐ&ι Α: €ογγ, 

Μϋ8, ίιιηχ ΙιίαΙιιιη ηοΐ. Βΐ; ΒβηΙθηΙϊα Ιι&βο ίυΐΐ: *τΐοαη$ ^ΐία»» 
ονΜ Αάοηίάΰ ει*?» 8ΰίΓθηβ βιιηι αοηιραταίΗτα ΐταιη' δ ποίοον 
Κ: ίτρίϋΐ Α, προς ίΐο Ώο\)ν 11 ίηνθηϊβ ίΠβ Ροηϋοιιβ ΓοΓίβίββθ 
Ε&ΐΒ3,ιη6ΐιΐ3,ΓΪιΐ8 ίιιίΐ., ΐι^ τάς νς Βίαΐΐαΐ Ϊιι1,β11β§8,3 ρΪ6€68 ΡοηΙϊΰΟΒ 
16 ων Η-άά. Ι)ί (άιιοβ Τουρίο) 19 τΐράΰατΒ Α πράττΒται Ε 

21 χιλίας δ{}αχμάδ ΚοβρεΓ 22 κιρψτ,ν Α; εοιτ. Μαδ ΙΓ 281 βονλόμενον είναι τί>ν ΰατράπην «Λίόε'ξαΓο, 
ειτΐΐν όε' \ . , . δοζ οϋον επι^-νμείς^ πάτερ' 

15 Όΐόα γάρ άχριβώξ καΐ πΐποι%^α τοϋ%^ οτι 

εις ννχτ άτίοδώβεις τω ^νγατρίω μον δίΛλονν.' 
15 έν ταΐς ^Α^ναΐζ ^^ίίΑκοτυΛΟί ^ψόδρ* ευφυίας ? 

χαταλελυκνίαζ της Γνα^αινίον ΰχεδον 
οΰκ£'τ6 θ•' ίταιρεΐν νπομενονύης διά τό Λωξ 

20 τον Άνδράνικον ηδεως αντ'ής εχειν 

τον νπϋκριτήν• τότε δ' δνϊοί ^ν αποδημία^ 
£| ον γεγονοζ ην ϋρρεν αύτώ παιδίον^ 
ονχ νπομενονΰαν τί^ν Γνα^αίνιον Ιαβεΐν 
μίΰ^ωμα^ λιπαρών δ\ καϊ τζροίίχείμενος 

2δ κολύ όαπανήϋας ίύχεν αυτήν χρνύίον. 
ανάγωγος ών δε καΐ βάνανΰοξ τΐαντελώς 
εν ακντοτομειψ μετά τίνων κα&'ήμενοξ 
κατεΰχόλαζε της Γνα^αινίον λεγων^ 
ετερω τρόχω μεν μη βνγγεγενήϋ^αι μηδενί^ 

30 ί|ήί χαϋ^ίΛτΐάΰ^αί δ' νπ' αύτ^ς χεντάκις. 
μετά Γ«ΰτ' άκουσας ^Ανδρόνιχο^ το τ'ε^ονόί 
%0 έκ της Κορίνθου προΰφείχως άφιγμενος 

Λίκρβ}£ τε λοιδορούμενος 

παρά τον τΐότον ταϋτ ίλεγε τϊ] Γνα^εανίω, 

35 αύτον μεν ά^ιοϋντα μ'ή τετενχεναι 

τούτον παρ' αύτης μηδεποτε τον ΰχήματος, 
έν τώδε δ' ετε'ρονς ίντρνφάν μαβτιγίας. 2 βιιΐ)ρ1βϊΐ<ί1ιΐίη ΓβΓβ <[^μοΙ μ^ν'} δϋς 6—13 οτ&ϋο ΒΓίίβ- 
οίοββ 3;η&οο1ι>{;1η&, ϋοη οοΓΠίρΙα 14 ανάγωγος ά' ων ΰη Α: 

ΟΟΓΤ. Ι&Ο (ίΐιιοθ ΜιίδυΓο) 1δ οκντοτομιωνί Α: οοιτ. ΗβΓν 

{σ•Λντύτομίω τινί ΜαΒ) 17 μή ^ί*!- Μυβ, Ββά ηϊΐιίΐο πιίηιΐΒ 

ΒεηΙβηΐΪΕ 1Β18αη&^ ίοτϊ, οτω τ^όπψ μίν ΰνγγεγίνηβ9•ί>α μηδΒνΙ ί. β. 
αντίο αυγγίγ$νήα9•0ίΐ δτω τρόπω μηδίνί πω σνγγίγίνήΐί&αι 1θ χαθ•- 
ιππασ^οα Α 21 τ&ΐϋΐ ^άςγιζόμΐνυς} πΐ'κςώς τί 282 ΙΓ ΕτίΕίτεν ΒίΛΒίν φαϋί την Γνα%^αίνιον' 
^τΐ^ριλαμβάνειν γάρ ουκ εδοχιμαζον, τάλαν^ 

40 &ν%ρωπον (ίχρι τον (ίτόματο<ί ι}(ί]3ολϋΐμΕνοϊ/* 
δίά τοΰθ' νπέμεινα πολν Ια,βονΰα χρνΰίον, 
έφιλοϋόψηϋά &\ ϊν^ 6(χρον ώς μάΐιϋτα χαΐ 
ελάχιστον αύτοϋ τιεριλάβω τοϋ σώματοζ,' 
έπειτα, φαϋί, της Γνα&αινίον ποτέ 

45 ττον Άνδρόνιχον ον Ο-ελονβης παρά τεότον 
682 φιλεΓν, κα^άπερ ταΐς τίράτερον ^ιμεραΐζ α£ΐ, 

οργίξομενηζ δε δια το μηδίν λαμβάνειν^ 
εχει^ε πώς ^ούχ όρας^ Γνά%'(αν\ εφη^ 
^υπερηφάνως μοι τήν θυγατέρα χρωμενην,* 

50 ή γρανς ό' άγανακτήδαόα ^τάλαν, έ'φη, τ/χνον 
περίλαβε^ φηϋί, χαΐ ψίληΰον, ε£ Ο-^λει.' 
^ ό' είπε 'μήτερ, πώς^ #φτ;, μέλλω φίλεΐν 
τ\}ν μηδ^ν ώφίλημα, τον νπο τάς ΰτέγας 
το κοίλον "Αργός δωρεάν %-έλοντ ^χειν. 

55 πανηγνρεως ϋ^βης πο%•^ ή Γνα^αίνιον 
εις Πειραιά κατέβαινε προς ξένον τινά 
Εμπορον έραϋτην εντελώς έπ' άΰτράβης, 
τά πάντ* εχονδ' όνκρια με^' εαντΐΐς τρία 
καΐ τρεις %-εραπαένας καί νέαν ΤίΤ^ήν μίαν. 

60 ίπειτεν ανταΐς έπί τίνος ΰτενΐ^ς όδον 
χακος παλαιύτ^ις ένέτνχέν τις των άε\ 
έν τοΓί άγ&ΰιν επιμελώς ^ιττωμε'νων 1 ί'πατ' ΙνΈΐπ^ΐν Α: οοτγ. Ρογ8 2 ίίίο-ΑίΙμαζαν Α: οογγ. 
ΡθΓ3 11 οί}χϊ Α: ΟΟΓΓ. Μαβ, Ιττίρ&' ό τ^κϊΐ'ΰκϊόί *ονχ ίςκς ν.τΧ' 
οοηί. "νν^ΐίαπι 14 %ίΧεΐζ Α: οογγ. Μιιβ 16 τάν Ιιτίάΰχεγον 
οοηϊβοΐ, ιιΙ ίΓα^ϊοί ροβΐώθ (1β 0ΓβΒί& ν6Γΐ>ει ίαθηηΐ; 17 κοινά» 
Α: ΟΟΓΓ. Μβΐιι 20 ίν<!τα7.ως Μθΐιι 21 μίτ' ΐΐντηζ ΑΕ: 

ΟΟΓΓ. Μθϊιι 22 τηβ*ην Α: οοητ. Μβίιι 23 Ι'πίΐτ' ίν ανταΐς Α 
/βν/ 3* ανταΐί Ε: οογγ. ϋί 25 Ιπψελώε Βυβρβοΐυιη ΙΓ 283 05 ού δυνάμενος τότε τίαρΒλ^εΐν ραδίως^ 
άλλα ατενοχωρών εϊπεν 'ώ τριΰ£(^λιε 
65 όνηλάτ, εΐ μή ^Λτίτον εκΰτήΰϊ] τεοτε 
εκ χΫ^ς οίου, χκ γύναια ταντί χαταβαλώ 
ΰνν τοις όναρίοίζ^ φηΰι^ καΐ ταΐξ άβτράβαίζ.' 
Γνα&αίνιον ά' ειπ ^ώ τάλαν, μϊ) δϊΐτ\ ανερ' 
ονόετίοτε γαρ τοντ' έύτί ΰοι τζετΐραγμένον.' 
45. έ^η£ δ^ καΐ ταντ άναγρνίψει' 

Ααίδα λεγον^ι τψ' Κοριν^ίαν ιχοτε 
Ενριπίάην Ιδονύαν εν κτίρΐψ ην\ 
Λίναχίδα χαΐ γραφείον ϊξηρτημενον 
εχοντ' ^κΛόκριναι^ ψησίν^ ω τίοιψά μοι^ 
5 τι βονλόμενοζ εγραφας εν τραγωδία 
^ ερρ ^αίύχροηοίέ {Ι^'ί&Α.ΐ^^^Ϋ;" καχαπλαγείι; δ^ Ενρίτΐίδης 
τγιν τόλμαν αύττίζ ^ϋν γάρ^ ίφη^ τις £ΐ', γύναι; 
<(ούκ> αΙΰχροΛΟΐόζ-,' ί) δί γελάΰαΰ' άΛ£χρί&•η 
*τί ί' αίΰχρόν^ ει μι} τοΐόί χρωμενοις δοκεΐ (Ετιγ.{Ί•.19Ν);' 
10 ή Γλνκεριον λαβονβα τεαρ' έραϋτον τίνος; 
Κορίνΰ•ίον Λΐίρείτεηχν κκινον λήδιον 
§δωχεν είζ γναφείον είτ επεί τέΧοζ 
Μοξ' εχειν^ Λεμψαβα τι^ν ϋ'εραπαινίδα 
το μιο&άριον εχονσαν έκέλεν άποψε'ρειν 
15 ^οίμάτιον. ό γναφενς δ' είπεν *αν γ' εΐαδιον 
Τίίρττ;/ΐ(ίρικ μοί., φϊ/ΰι, προΰενεγχυς τρία^ 1 ΒΐίΧ^ιΐν Ε Ο ΓοΓί, μή ίή Ιπαρώ 12 ΐίπην (ρΓΟ 

ίχαντ) Μ&ίϋ 14 *' Μυ»; ί' ί Α Ε 16 εΓ, γνναι ΕΙπιβΙ: 

ίΙνΆΐΚ ύ Ε 16 ονν. &ι1(1. Είπαβί 19 Α)ί<ϊιοι/ Α Ε, Ββά ληίίων Α Ε 
ρ. 284, 4 20 ίοΓί, •Αναφΐίον βί; 23 Άναψΐνς 23 Βϋ^ί}^ ήιΐΐο 

ρβΓ&^νΐηηβ ρθ8θβΓ6 τΐάθΐυΓ, ιιέ ηοη λτ^^ιον δεά λα^ίο* άϊοβ,Ι 
δηοΠΙει, ηΐΜϊΐ λάδιον ίπ97ΐΐΒΐΙιπϊη (1ι1βίΐ^^9^11α1^^ Ιΐαδιον θίΒοΗ 
τα^τηαό^ια τρία 23 &ν γ* Ε: άντ' Α 24 τεταρτψ 

μιίρια Ε 284 1Γ 688 κόμίϋκί. το κωίνον γάρ έϋχι τοντό μ-ε' 

ί] δ' ως ά%ΐί\γγηλ\ Χω> τάλαίν\ ειπεν^ κακών 

ή Γλνκεριον^ ^μΒλλπ γάρ ωβπεο) μιανίδας 

20 άτίοτηγανιζΗν^ ψηΰΐ^ μον το λ^διον.' 

ό τον Σοφοχλεονξ ^άημοφών ερώμενοξ 
τί}ν Αίγα Νικώ Λρεΰβντεραν ον(ίαν ποτ^ 
νέοζ &ν ετ' αντοζ ΐίχεν. επεκαλεΐτο ό' ν4ϊ|, 
ΟΓί τον μέγαν κατέφαγ^ εραϋτήν ποτέ 

25 ΘαΙλόν τΐαρεγενήΟ-η γάρ £ί£ τι)ν Αττικών 
ώνηΰόμενοζ χε^,,ιόονείονζ ίιίχάδαζ 
'Τμψτιόν τε φορτιονμενοζ μέλι. 
λέγεται δ' ίκείνην τήν γνναΐκ έΰχηκέναι 
πυγϊΐν ΐϋάνυ καλν^ν^ ^ν ποτ' η^ίον λαβείν 

ΆΟ 6 ^ημοφ&ν. ^ ό' είτίε γελάβαΰ^ 'ίυ <(?''Χ ϊνα 
ΣοφοκλεΙ λαβών ι5ώ?, φηΰί^ παρ' εμο% ψέλτατε' 

Καλλιΰτίον δε τη5 'Τος καλούμενης 
προς ΐήΐ' εανττίζ λοίδορονμενης ποτΐ 
μητέρα {Κορώνη δ* επεκαλεΐτο τοΐίνομα), 

35 διελνεν ή Γνά&αιν\ έρωττβΒίϋα δϊ 

χί δίαφερονται 'τί γάρ^ έ'ψηαεν^ ϋλλο πλην 
ϋλλ^ ή Κορώνης^ ετερ' εκείνη μέμφεται.* 
Ύτιπην λεγονΰι την ίταίραν Θεόδοτον 
ίχειν εραβτην τον έπΙ τον χόρτου τότε 

40 γενόμενον. αυτή ό* ΰΐ/>ΐ τηι^ ωραζ Λθτ% 1. 2 τοντό ^ίν Βϊ ώβ Α; οογγ. ϋί {ταντό )-£, ή δ' 
2 άπι^χγίΐΐΒ Α Ε, ω ίκΐά. Κ 8 οτι τόν Μΐγα^ϊα ν.ατίψαγί', 

(.π. (Ιϊοεί τβΓ^α ηοη Ιοοηο) Κ 10 ;^ίΑκϊον/ο'υρ Α 12 ^05^^;- 
%ΐναι την γνναι•Λα Α: οογγ. Μπ8 14 γ* &άά. Μβΐΐΐ 

1δ αοφοϋλΐί δώς ψηβΐ (ΙΐΟΟ οίη. Ε) πηρ* Ιμοϋ λαβών Αϊ!ι^ 
οθη•. ΕΓί ' 16 ν-αίΛιστονς Α: ΟΟΓΙ•. Μ6Ϊη 21 άλΐψ^ 

■κορωντ} ϋ'' ετ(ρ' Α: οογγ. Κ {&λλ' ή ίαια Ιαο) 23 τότί δοΐητ: 

ΛΓβΓί Α Ε 1Γ 285 & ο είύΐιλϋ-εν έπΙ κώ&ωνα :η:ρ05 τον βαΰίλία 
ΙΙτολ&μ,αΙον' ειώ^ει ό^ ϋνμπίνΈΐν αίεΐ 
αντω, λέγει δ' ονν νϋτερονΰα τΐορά πολν' 
^ Πτολεμαίε^ διιρώ^ φηβί, Λϋχτίια^ ύφόδρα' 
45 άλλ' ίγιεάχω μοι τετταρας κοτνλας έπειτα 
εΐζ τήν μεγάλτιν' ίπειτεν 6 βαβίλενς λέγει' 
^είς τ))ν λεχάνην μίν ούν* δοκεΐζ γάρ μοι τΓοΑιίν, 
"ΐΛτίϊ}^ πάνν χόρτον^ φ>]ύι\ καταβεβρωχεναι.' 
Φρννην επείρα Μοίριχοζ τ•^ν Θεΰτεικήν 
60 κ&πειτεν αίτιί^α^αν αύτον μνκν μιαν 
ό Μοίριχοζ ^μ^ϊ\ ε^πίν ου 7(ρώϊ]ν δύο 
χρναοϋζ λκβονβα τίαρεγενον ^Βνω τινί;^ 
^τΐερίμενε χοίννν καΐ ϋν, φι^βίν^ εω^ κν ου 
βινιμιάβω^ καΐ τοδοντον λτίψομαι' 
55 Νικώ λεγεταί τήν ^Ιγα^ Πν^ωνός τινοζ 
αύτ'ϊ}ν ΐίοτ άπολιτίόνχοζ^ Εναρδιν δΐ Τ'^ν 
τίαχεΐαν άναλαβόντοζ, είτεν νΰτερον 
μετκπεμτΐομενον αο^\ ώς εοικ\ αντήν, λέγειν 
Λροζ τον μεηόντα παΐδα' '/Γυθέαν, φή0\ ΐτίεΐ 
60 ^ιδ'η διάμεύχοζ τών νείων ίγενεχο^ 

εν αίγει οΐό^ εϋτιν άνακάμπτειν πάλιν \ 
46. μέχρι μ^ν τούτων μνημονεύω τών νΐίό χοϋ Μάχω- 
¥0§ είρημενων. αϊ γάρ καλαί ημών ^Α^ϊ]ναι τοΰοντον 
τζλΤι^Όζ ι]νεγκαν εχαιρ&ν^ τεερί ων έττε^ελενΰομαι οβον 4 Λαπια Α: οοπτ. δοΐι^ 5 ίγχίέΐω Α Ε: οογγ. Κ ^ μοί 
τ*ί τίτταρα^ Ε ό παΓί (ρτο ίττΕίτα) Ι&ε, Γογ(;, πΐίΐν 6 ίπει&' 
6 Α ό Ε: ΟΟΓΓ. Οί 10 κάπίΐτα ΑΕ: οογγ. Ώϊ 13 καΐ ΰον 
Α καΙ αοΐ Ε: οογγ. Μυ3 ον Ε: οΰ Α 17 ΐίτ* Ιν Α εΐ&' 

Ε: ΟΟΓΓ. Ώί 18 ροϋιιβ τίάΐιν {ρτο λο&') 19 ψηΰ' Μβϊη : 

ψη Α ίψη Ε 19.20 ΙίΤίΙ ηίίί Ε: ίπειδη ηδη Α 20 τώ* 

ΐ)Γώ* (ύών Ε) ίγένετο δίάμεστος ΑΕ: οογγ. Κ 21 Ιλ' αίγη' 

οιης Κ: ίηειδηγιαιοϊος Α ίπΐ την αίγ' οΓος Ε γε δνναμαι, ^δσν 'όχλον εύανδροϋϋα πόλις ούχ ξσχΕν, 
άναγέγραφί γονν Άριϋτοψάντις μεν ό ΒνζάντίΟζ 
εκατόν χαΐ λε\ ^Απολλόδωρος δΐ τούτων τίλείονξ^ 6 
Γοργίας δε τΐλίονας^ παραλειψΌ-ηναι φάβχοντεξ νπο 
β τοϋ Άρίβτοφάνονς μετά εταίρων τΐλεί,όνων καΐ χάβδε^ 6 
.... τι^ν Πάροινον έηιαλΎΐ^εΙΰαν καϊ Λαμπνρέδα χαϊ 
Ενφροβννην' αντη δε ην γναφίως ^νγάτηρ. άγραφοι 
δ' είβΐν αντώ Μεγίστη ^'Αγαλλίς^ ©ανμάριον, Θεόκλεια 
(αντη β" έτίεχαλεϊτο Κορώνη"^^ Ατινιατόκνϋτος^ ^Άΰτρα^ Μ 
Γνά&αινα χαΐ ταύτης θ^^'Λτ^ίΐϊΓι Γνα^αίνιον, καΐ Σιγή 1? 
χαΐ ΣννωρΙξ ή Ανχνος έτακαλονμίνη χαΐ Ενκλεια καΐ 
Γρνμεα καϊ Θρναλλίς^ ίτι Χίμαιρα καΐ Λαμπάζ. τη^ ί^ 
Γνα%αίνΎΐ£ ¥\ρα δεινώζ^ ώζ καϊ πρότερον εί'ρψαί (ρ. δ79β), 
ί ^ίψίλοξ ό κωμωδιΟΊίοιόζ ^ ώζ καϊ Ανγκενς ό 2!«^ιο? 
εν τοίζ Άυΐομνημονενμαδιν [ϋτορεΐ, εν άγώνι ονν ποτέ 15 
αύτον ά^χημονήδαντα βφόδρα άρ^ίίναι ίκ τοϋ ^εΐίτρου 
ΰννεβη χαί ονδεν ^ττον έλ^είν προς τήν Γνά^αιναν. 
κελενοντος ουν τον ζ/ίφίλου ντίονί-ψαι τούζ αόδαζ 
αύτον τί}ν Γνά%•αιναν^ \] δί ^τί γάρ^ είχεν^ ουκ ήρμε'νοξ 
■ϊίχεις^' αφόδρα δ' ην εύθικτος προς τάς αποκρίβεις ή 20 
ΓνάΟ-αινα. και αλλαί δΐ εταϊραι μέγα έψρόνονν έφ^ 
αύταίς, παιδείας άντεχόμεναι καϊ τοις μα^ήμαΰι χρόνον 
άπομερίζονύαι ' διάπερ καϊ ενΰ•ικτοι προς τάς άπαντη- 
584ίΓ££? ^ύαν, κατηγοροϋντος γονν ποτέ Στίλπωνος Γλν- 
κέρας παρά πότον ώς διαφ'&Είρονθης τονς νε'ονς^ ως 25 
φηϋι Σάτυρος έν τοΖς Βίοις (Γ Η 6 ΙΠ164), ν%οτνχοϋ6α 

ι οΜιμία ΐο%ΐν δεΙίΐΡ, ηποΛ ηοη ΗτιΚεΐί; 2 άναγέγ^ιχψΐ 
Ε: άνέγςαψ^ Α 4 ί' έτι πΐίονας δοΐιτρ, 96^ ηβ βίο ίΐαϊ{1βπι 

τ6γΙ)8. ΐηίβ^Γα 6 ρβι•ϊίί ρυβίΐπ* ηοιηβη 8 ΓογΙ. ζν-αΐ} 

Μΐγι'ατη 9 Αηναιό-ανίΐ&ος Μβίη, ίιιιη ίοΓί.. Άϋτςαία 12 γαυ- 
μαία Α: εοΓΓ. Κ 19 ηρμένος ϊ. θ. υηιετίδ «τώΙαίπΕ, αί, ρβαββ 
ΐΏί^υηΊατβ ποη ροίηβηΐ 
ΙΓ 287 ή Γλνχερα *τι^ν αντήν, έ'φη^ έχομεν αίτίαν^ ω Στίλπων. 
βέ τε γάρ λεγονΰιν ί5ιαφ&•είρειν τονζ έντνγχάνοντάξ 
6οι ανωφελή χαΐ έριϋτιχά ΰοφίΰματα διδάϋκοντ^ί^ Ιμέ 
τε ώβαύτΰ}^. μ^ι^θέν ονν διαψέρειν έτειτριβομενοΐζ χαΐ 
χαχώς πάΰχονβιν [^] μετά φιλοΰόφον ζην ί) ετκί'ξία^/ 
κατά γάρ τον Άγά%ωνα (ίτ. 14 Κ) 

γνν^ι το ϋώμα δι^ άργίαν 
ψνχήξ ψρόνηβιν ^ντος ονχ άργον φορεΐ. Ι) 

47. Γνα^αίνηζ δ} ττολλάζ άτίοχριδείζ άνέγραψεν ό 

|θ Ανγκεύζ. παραΰίτον γάρ τινοζ νπο γραΌ<$ τρεψομενον 
τίαϊ τύ ΰώμα εν έχοντος, ^χαριεντως γ\ εφη, ω νεα- 

Ι νίϋχε^ το ϋωμάτιον διάκεΐ6(α.' ^τί ονν οΐ'ει^ εΐ μή 
εδεντεροχοίτονν;* 'τω λιμώ αν, εψη, άτιε^ανεζ.* Παν- 
(Τίίΐ/ι'ου ό^ τοϋ Αάχχον όρχονμενον χαϊ εΐζ χάδον τινά 
εμπεαόντοζ^ 'ό λάχχος, ^φ>;, εις τον χάδον έμτίεπτωχεν.' 
επιδόντοζ δε τίνος οινον έν φυκτηριδιω μιχρον χαϊ 
είπόντοζ Βτι εχχαιδεχαετης^ ' μικρός γε^ §φ% ώς τοΰον- ο 
των ετών' νεανίβχων δε τίνων παρά πότον νπίρ αύτί^ς 
τνπτόντων εαντονζ εφη προς τον 'ίιττώμενον "^άρρει, 
παιδίον ου γάρ βτεφανίτης 6 άγων έδτιν, άλλ' άργν- 
ρί'τ^^.' ώζ δ' 6 τήν μνάν τ^ ϋ'νγατρί δονς αυτής 
ονδεν ετι εφερεν, αλλ* έφοίτα μάνον^ ^παιδίον^ έφη, 
ίάΰπερ προς Ίππόμαχορ τον παιδοτρίβην μνάν δονς 
οί'ει αίεΐ ψοιττ^βειν,* Φρύνης δε πικρότερου είποναης 

|2δ αντί} " εί δΐ Αί'θ-ον, εφτ^, ειχες% " άποψήΰαβ9•αι αν 6οι 
Μωχα.' ίτνγιανεν δ\ ^ μ\ν αίτίαν ίχονΰα λι^ικν^ ί) 3 «αΐ ίςωτινίά Α : ^ο^τ. Βϋτ§\&ν 4 ωσαύτως <^Ι^ωτικά^ Ι&ο 
δ η άθΐ. Κ 7 γννή τοί Ρογβ, σώματος δι' άςγίαν Οιτοί, ΑξΛ• 
ίΐιοηϊβ νθΓ8ΐΐ9 οοηβοίβηίΐϊ ίβτβ ουηι ρ, 583 ί βχίΓ 11 γ' 8ο1ιν: 
τ' Α ΟΠΟ. Ε 16 ίν ψυκτηρί'ω μινρω Ε 19 Ο-α^οίίι Ε 

2δ ίΐχα', ίφ^ δοΐΐΐρ ^ΐ, ρ. 578 θ ' 

288 ΙΓ 

ά δΐ χοιλίαν Λροΐΐετεϋτέραν ^χε^ν. των δΐ τανόντων παρ' 
αύτ^ Συμβαλλομένων εΐξ βολβοφαχήν καΐ της παιδιόκης 
ίν τώ καϋ•αίρει,ν εΙς τ6ν κόλπον έμβαλλομένης των 
φακών, ή Γι/ά^αι,να ^φη ^κολχοφακην διανοείται τίοιεΐν' 
^Ανδρόνικου δϊ του τραγφδοϋ άπ' άγώνό$ τννοξ, έν φ 6 
τους Επιγόνους εύημερήκει', Λίνειν μέλλοντος ίταρ' 
αΰτ^ καΐ του παιδός κελεύοντος τ^ν Γνά&αιναν προ- 
αναλώοαι {ίτ. β,ά. 2 Ν) '6λ6μενε παίδων, έφη, ΛοΓον είρη- 
κας λόγον' πρ^ς δϊ άδολέΰχην τινά διηγούμενον δτ^ 

β παραγέγονεν άφ* Ελλησπόντου ^π&ς ουν, φηύίν, εις ίο 
τήν πρώτην πόλιν ούχ 'ί^κες τών έκεΐ\ του δ* είπόντος 
^είς ποίαν,' ^είς Σίγ'ειον' είπεν. εΐοελ^όντος δε πνο^ 
ώς αυτ'ίιν καΐ Ιδόντος έπ6 τίνος αγγείου φά είπόντος 
τε ^ώμά ταϋτα, Γνάϋ•αινα, ή έφΰ•ά;' ^ίγχαλκα, ^φη, 
παιδίον,' Χαιρεφώντος δ' άκλήτου έπΙ δεΐπνον έλ9•όν- 16 
τος, προπιοϋδα ποτήριον αύτώ ή Γνά&αινα ^λαβε, ^φη- 
6 εν, 'Οπερ'ήφανε.' καΐ δ^ 'έγώ υπερήφανος ;' *τίς δε 
μάλλον*, εΙπεν ή Γνά^αινα, ^^ς ούδΐ καλούμενος ^ρχψ' 

£ Νικώ δ^ ή Α!^ επικαλούμενη, φηϋϊν 6 Αυγκεύς, πα- 
ρασίτου τινός άπαντήόαντος λεπτού έ% άρρωότίας, ^ώς 20 
ίϋχνός' ίφη. ^τί γάρ οΓβι με έν τριβίν ^ιμύραις κατα- 
βεβρωκεναΐ'* ^^τοι τήν λήκυ&Όν, ίφη, τ) τα υποδήματα.* 
48. Μετάνειρα δ\ ή εταίρα, ^ημοκλέους του παρασίτου 
Ααγυνίωνος έπίκλην καταπεΰόντος ^ν τινι κονιάματι, 
*καί γάρ 6ύ, φη6ί, ΰαυτόν Βδωκας οιδ ψήφοι εΐβίν.' 25 
διαπηδώντος δ* αύτοϋ επΙ τήν πλησίον κλίνην ^πρόσεχε, 
ί)%ΐφηβί, μή άνατραπγις.' τοΰτο ιστορεί Ήγήσανδρος 

2 βαλλομένων ΑΕ: οογγ. Μαάν 6 τοΓί Έΐίΐγόνοίς Όο\}τ, 
ζ^υτΐοιιςινόμΒνος^ &άά. Μβίη 12 ΰίγιον Α: οογγ. Ε 14 ίγχάλ^ 
χία Ε 16 λάβε Α 22 απόμαχα Α: οογγ. Οαβ 2δ ηοη 

ίηίίβΐΐθ^ο (ΡΕ[Οΐν4ΐ9). Άριατόδημος 0' έν δίντερω Γ€λοΙων 
'^^Λομντ^μ,ονενμάχων ^ Γνά&αιναν^ φτ](ίί', δύο έμιβ^'ώΰαντο^ 
0τρατίώτ'ης χαΐ μαΰτιγίας' άναγωγότΐρον ονν τον ΰτρα- 
τίώτου λάχχσν αντην είπόντος ^Λώ^; ^φηΰεν' ή ^τι 
6 δύο ποταμοί εμβάλλετε μοι^ Ανχος χκΐ Ελεύθερος;* 
επΙ δΐ τΊ)ν θυγατέρα τηζ Γνα^αινης πτωχών έραΰτων 
χωμαζοντων καϊ άπειλούντων καταΰχάψείν την οίκίαν 
ίνηνοχέναι γάρ δίχελλας <καΙ) αμαξ,, ^ εΐ τ:«ί>τ' εΓχε•9-' 
νμείζ^* είπεν η Γνά^αινα^ Ηνέχνρα %•έντε£ το μίΰ^ωμα 

10 &ν άπεϋτείλατε.^ έμμελτ^ς 0' '^ν πάνν ή Γνά%(ανα και 1> 
αύκ άνάϋτειος άποφ?^■εγ^αΰ9•αι' ^τις χαΐ νόμον ΰνϋΰί- 
τίχόν ΰννεγρκφεν^ «κθ' ον δεΙ τούζ ^ραότά^ ώξ κντήν 
χαΐ Γΐ)ν ^νγατερκ εΐϋιέναι^ κατά ξηλον των τά τοίαντα 
δζ^νταΐαμενων ψίλοϋόφων. ανέγραψε ό' αύτον Καλλί- 

16 μαχοί ^Ρ τώ τρ£τω πίναχι τών Νόμων (ίτ. ιοο"* 26 8ο1ΐ) 
και αρχήν αντον τήνδε Λβρε•9•£το' *8ίί ^ νόμοζ ί'ύος 
εγράφη χαΐ ομοιορ/ Οτίχων τριαχοδίων εϋχο&ι. τριών. 
49. Καλλίϋτιον όΐ τ-ήν έΛίχλΥ(0•εΐ6αν Πτωχελενην μα- 
ΰχιγιας εμίΰ^ώΰατο. Ο'ε'ρον^ ^έ δντο? έπεί γνμνοζ ο 

20 χατεχειτο^ τους τύπον^ των πληγών ίδον&α ^πό^εν 
οντοί, ΐάλαι/;* είπε. χα\ οξ ^παιδοζ <^ντος μον ζωμοζ 
χατεχν^η.' η δΐ 'δηλαδ^ι μόβχειος.* Μενάνδρω τω 
ποιητΐ] δνβημερήβαντί χαΐ ειβελ^όντι εί§ τήν οίχίαν 
Γλνχερα προϋενε'γχαΰα γ€ζλκ παρεκάλει ροψήΰαι' ο ό' 

20 Όύ θί'Αω' είπεν. ^ν γάρ έφεΰτηχνία γραν^ αύτώ, τ^ δ^ 
*άποψνβ((., είπε., Χ(ά τώ χάτω χ^ώ.^ θαΐς ίραϋτον ηνοζ 
αντγΐξ κΑβ|όνθ5 παρά πολλών ποτήρια χρηΰαμενου χαΐ ά 

5 ηοταμώ (βιΐρθΓΒΟΓ. οι) ^μ^άΙΙετον (βαρβΓΒΟΓ. ί) Ε 8 και 
Β,άά. δϋ1α*', δί%έ^.λας^ ^άΙΙα: ίί κτί' οοηϊ. Μαβ 11 φ9•έγ^ασ'&αι 
ΑΕί οοΓΓ. Μβίη 22 μόβχιος Α: οογγ. Ε 26 ©αίρ ίέ Ε, 

οΓ. ρ. 290, 2 ΑτηχΛΛΜυβ Ι π. \^ 
290 ΐΓ 

λέγοντοξ ϋ•ελείν ταντα ϋυγχόφαί, άλλα δε χαταϋχευά- 
βται, ^άτΐολεΐζ, ^φη, εκάβτον το ίδιον/ Αεόντιον χατα- 
κεψενη μετ έραϋτοϋ, έπείδελ&ονϋηζ είξ το ύνμτίόύιον 
Γλνα^ραζ χάΐ τον έραβτον αύτηζ τανττ} μάλλον προϋ- 
έχοντοξ^ χατάϋτνγνος ^ν. ώξ δ' έπίϋτρεψαζ ό γνώρί- 5 
μος αύτίιν '^ιρώτηύε τί λνπεΐται^ *ή ύϋτερα με λνχεΐ' 
Ιφη. Λρί)§ Ααίδα τ^ Κοριν%ίαν έραΟτ'ίΐξ &Λ0ϋψράγΐ6μα 
Λέμψα$ έχέλευε ηαραγίνεΰ^αι. -ί) ί' Όΰ δνναμαι^ 

β εΐηε' *χηλός έοτι' ΘαΙξ πρόζ γράΰωνα πορενομενη 
έραϋτήν^ έπεί τι§ αιτν^ν 'ήρώτα πον Λορεύετοα, είπεν ίο 
(Εατ. Μβά. 1386)• ^ ΑΙγεΐ ύυνοιχ'ήόονϋΰί τω Πανδίονοζ.' 
Φρννη ΰννδειπνονϋά Λοτε γράϋωνι αραϋα ψορίνην 
^λαβε, εΪΛε, χαΐ ταντα τράγε! πέμφαντοξ δ^ τινοζ αυτί] 
τ&ν γνωρίμων οίνον χρηΰτόν μέν^ ολίγον δε^ χαΐ λέ- 
γοντος δτι δεκαετής έϋτίν, *μιχρΙ)ζ ώζ πολλών ετ&ν* ΐ5 
§φη. ζητουμένου δ^ Ιν τινι ϋυμχοϋίω δίά τίνα αΐτίαν 
οΐ ότεφανοί χρήμνανται^ εΙπεν *8τι ^υχαγωγοϋϋιν.^ 
μαότιγίου δ^ τινοζ μειραχίευομενου προς αυτήν χαΐ 

ί ψαμέν&ϋ ηολλαΐζ ΰυμπεπλέχ^αι^ χα&' 'ί)πόχρΐ6ίν έϋχυ- 
Ο^ρώπαΰεν. έπερωττ^ϋαντοξ δ^ τήν αίτίαν ^οργίζομαι 20 
6οι, εΙπεν, οτι πολλάς ^χεις.' φιλάργυρος δέ τις έρα- 
ΰτ'ής ύποκοριξόμενος αυτήν εΙπεν ^^Αψροδίΰιον εΐ Πρα- 
Ι^ιτελους-' ^ ί^ 'ϋύ δ' *Έρως Φειδίου/ 

50. έπεί δ^ καΐ των πολιτικών οΐδά τινας μνημο- 
νεύοντας αυτών ή κατηγοροϋντας ή άπολογουμενους, 26 
μνη6^6ομαι καΐ τούτων, Αημο0ϋ•ενης μεν γαρ Ιν 2 Αεόντιον 8\ Ε 10 αυτήν ή'ρβτο Ε 12 άιρασα Α: 

ΟΟΓΓ. Ε 13 ταντα τράγε Μοϊη: κατάτραγε Α Ε 15 ηιβίίυδ 

μιν,ρός γι ως τοΰούτων ίτ&ν ρ. 684 ο 17 κρημανται Ε 20 Ιρο- 
μένον $ϊ Έί 26 ρΐααίυβ εταίρων τ) τώ κατά Άνδ^οτίωνοζ (δθ^ι Σινώτίϊΐ^ μψνψαι χαΐ Φα- 
νοατ^άτι^ζ. χαΐ περί μϊν τηζ Σινώπης Ήρόδιχοζ ύδββ 
Κρατήτειοζ έν ς' Κωμ,ψδονμένων ψηβΐν δτ4 "Αβνδος 
έλεγετο διά τώ γραν£ είναι, μνημόνευα <ϊ' αντής 
^Άντίφάνης έν Ά^^άδι (Π 27 Κ) «ικί έν Κηπον^ώ (ί1ϊ.β7\ 
έν Άχεϋτρία (Ά. 18), έν Άλιενομένϊ] {ί\>. 20, 12), έν Νεοτ- 
τίδι (Λ. 80), χαϊ"^ίλεΙΐ£ έν Κλεοβουλίντ] (ίΐ), 333} χκΐ 
Καλλιχί^άτηξ έν Μοϋχίωνί (ίΐι.416). περί δ^ της Φανο- 
ΰτράτη^'^^ολλόδωρός ψΐίίΟιν έν τω τίεφ των ^Α^τί^νη- 

10 ϋινΈταιρίδϋΛν Ζτι Φ%^ειροπνλΐβ έτΐεκαλεΐτο, έτΐειδ'ήτΐερ επί 
της ^ρας ε^τώ^α έφ^ειρίζετο, ""Τπερ είδης δ^ έν τώ 
χατά Άρι6ταγόρ(Χ5 φηοί (&. 28 Β1*}• 'χαΐ πάλιν τάς 
^Αφνας χαλονμένας τ6ν αντνν τρόπον έχαλέΰατε* εταίρων \} 
ίπωννμίαι αί άψναι^ περί ών ό προειρημένος Άπολλό- 

Ϊ5 δωρόξ φΐ7<ϊ^* ^Σταγόνων χαΐ "Αν&ις άδελφαί* αιτναι 
Άφναι έχαλονντο^ 6'τλ λενχαΐ καΐ λεπταΐ ονϋαι τους 
όφΰ-αλμούς μεγάλους είχον/ Αντιφάνης δΐ έν τω 
ΛερΙ ^Εταίρων Νιχοϋτρατίδα φηϋΐν ^Αφύην χλη^ηναι 
διά ττ)ν αύν^ν αίτίαν. ό β' αυτός ^Τπερειδης εν τώ 

ΪΟ χατά Μαντι&έον αίχίας περί Γλνκέρας τάδε λέγει 
(β•. 124Β1)• ^αγων Γλυχέραν τε τί^ν ©αλααβέδος^ ζεύγος 
έχων.^ ^δηλον^ εί αντη έΰτίν ή Άρπάλω ϋννονΰα' ο 
-περί '^ς φηΰιν Θεόπομπος έν τοΙς περί ττίς Χίας 
Έπιβχολης (ΡΗΟ Ι 325), οη μετά τον της Πυ&ιονίχης 

ϊ& θάνατον 6 "Αρπαλος μίτε^τψψκτο τήν Γλυχέραν ^Α%•ή- 
νη^εν' ί}ν χαΐ έλ^οϋϋαν οίχείν έν τοις βαΰιλεέοις τοις 
έν Ταρύω χαΐ προΰκυνεΐΰΰ^αι νπό του πλη%•ους βαϋί- Ά -κρατι^ηος Α ϊν γ' Ή&ιηρ. β. Σινάτΐη 10. 11 ίπΐ τής 
πνλΐ}ς Ε, οί. Ηβηρ. β. Φανοατφάτη 11 νηιρίδηζ Α Ε 14 ίΛίΟ- 
ννμία Μα3 18 ί^ί-κίτι^ήνΐα Ε 19 ύπίρίίης λ 

λίδΰαν προΰαγορενομΒν7]ν' άηαργιΰ^αί χβ ηάϋι μη 
φκι/ονν "Αρπαλορ, εάν μή και Γ?.νκΒραν ατΒφανωϋιν. 
(V 'ί^σβω δε καΐ εΙκόνα χαλκήν κντηζ ί(ίτάναί χολ- _ 
μηΰαι ηαρά χ^ρ/ εαντον. τά όμοια ά' είρηχε χαΐ Κλείχ- Ι 
άρχο ζ έν ταΐς περί '^ίλέ^ανόρον ^Ιΰτορίαις (&. 21 Μ). Β 
ό όε γράψας χΌν '^γηνα χό βατνριχον όραμάτιον^ είχε 
ΠνΟ-ων έΰχΐν 6 ΚαχαναΙοζ τ} κντος 6 βαΰιλεν^ ^Αλέ%- 
ανδρος^ φηβίν (ρ. 810 Ν βά.'Ύ 

χαΐ μην άκονω μνριάδας τον "ΑρηκΙον 
ΐδ αύχοΐόί των ^Λγηνος ούκ ελάχτονας 

δίχον παρατίεμψαι χαΐ τίολίτην γεγσνεναι. 

Β. Γλνκεραζ 6 βΐχοζ ουτο? ^}ν' ΐΰται 0' Ι'δωζ 
δ αύτοΐδιν όλε&ρον κονχ εχαίραζ άρραβών. 
51. Λνύέα^ δ' έν τω προς Ααζδα^ εϊ \γε] γν^ϋιο^ 
λόγοζ^ χούχων μνημονεύει (ϊτ. 155 Τιιτ)• * Φιλύρα γέ τοί 16 
επανύατο πορνενομενη ίχι νέα ονΰα καϊ Σκιώνη χαΐ 
Γππκφεΰΐζ και Θεόχλεια χαΐ Ψκμκ^η χαΐ Ααγίβκα και 
".4ν&εια.' μήποχε δε δει γράφειν αΊηΙ τ^ς 'Αν&είας 
"Αντειαν. ον γαρ ενρίοκομεν παρ' ούδενι "Αν^ειαν ανα- 
γεγραμμενην έχαιραν^ άπο δ^ ^Ανχείας χαΐ οίον δράμα έπι- 2^ 
γραψόμενον^ ωζ ίτροΐΓΛον (ρ. 667 ο), Ε'ύνίκον ύ^ Φιλνλλιον ■ 
"Ανχειά εϋχιν. καΧ 6 χον χαχά Νεαίραξ δε λόγον γρό- 
ψαξ μνημονεύει ανχης 119). έν άΐ χώ κατά Φιλωνίδον 
βίαιων ό Ανβίας, ει γνήδιος 6 Ιόγος^ χαϊ ιΥκίΐϊοί χής 
εταίρας μεμνητχα (ίτ. 245 Τπτ), χάν χω προς Μεδο^ηα 26 
ψευδομαρχυριών [ίτ. 167) ζ^^Ανχικύρας'^. επώνυμο ^ ί' 1 πάαι Ε: ίπΐ π&αι Α, ΐοτί τ§ κόΐί-ί, οί. ρ. 6^6«1 3 ίοτά- 
χ-αι Α {ατήΰαι ίτόλμηβΐν Ε): οογγ. Οϋβ 4 παρ' αντην ίαυτον 
Α: ΰΟΐΤ. ς 11 διατΐέμψαι ρ. 5961) 13 αΰτοίί Α: οοιτ. ρ. 596 
14 γ( (3β1. Κ 19 άντιαν Α, οί". Η&Γρ. 8. "Αν&^ια 20 Λντίας Α 
22 αντια Α, Ιιοο ίΟΓί. άβίβικίηπι 26 Άντι-Λνςας αύά. 8ο1ι«γ, 

οί. ΗαΓρ, β. τ 4 1Γ ^Ρρ 293 

έδτΐ τοντο εταέ^αξ' τό γά^ χιίρίον ^ν Οϊα^ ώς Άρι- 
ΰτοψάνηζ ΐΐ^ρηχεν εν χψ τΐερϊ ^Εταίρων, Άνχιχνραν 
αντην φάδχων χλη^τ^ναι ^ίττοι Βτι ϋννεπινε τΐαραχινονϋι 
καΐ μεμηνόϋιν τ) Ζτι αύτ^ιν άναλαβίαν 6 ιατρός Νιχό- 
6τρατθ3 [χαΐ] άπο&ντίβκων χατέλιπεν οώτ^ι πολνν έλλέ- 
βορον^ άλλο όε ονδεν. καΐ Ανκονργοζ έν τψ κατά 
Αεωχράτονς (17) Είρτινίόος εταίρας μεμνηται ώς έταο- 
ρονδης τφ Λεωκράτει. Ναννιον ό^ ^Ττΐερείδης μι/ΐϊ-587 
μονίνίί ίν τω χατά Πατροκλεονς (&. 144 Β1). αϋτη ^Ι 
10 οτί Αϊ^ έπεχαλεΐτο προείτίομεν (ρ. 682 β), ίιά τό ©αλλόν 
τον χάπηλον ε^αναλ&ΰαι, ^τι δ% %αλλφ χαίρονΰιν αΐ 
αίγες ^ διύ%ερ ονδ* εΙς άχράτίολιν ανεί<ίί το ξφον ούδ 
^λως Άϋ^να ^νεται δια τοντο ^ άλλος ίϋται λόγοςί 
«ΑΑ* δ γε ΣοψοχΙ^ς εν Ποψέΰιν οτι %-αλλΌφαγΐζ τό 
16 ξωόν φη0ίν όντως (&. 461 Ν)* 

έω^ινος γάρ,^ πριν τιν ΐΐίΐίιλίΓώΐ' όραν, 
^αλλόν χίμαιρα προ&φερων νεοαπάδα 
ίΐόον ΰτρατον βτείχοντα παραλίαν αχραν. \) 

μναΐμονεύεί τής Ναννιον χαΐ "Αλε^ις έν Ταραντίνοις 
,ΪΟ οϋτως (Π 379 Κ) * 

. Ναννιον δϊ μαίνεται 

Ι έπϊ τψ ^ιοννΰω^ 

χωμωδών α-υττ^ν ώς μί^νβον. Μένανδρος δ^ ένΨενδ- 
ηραχλει ψηΰιν [ίτ. 524 Κ)- 1 Οία (βίο Α) ηοΐΒί;η ΐοητυρίιιιη 1. 2 *Ανηψάννς Μαβ, 

υί. ΗαιροοΓ. 1. β δ κκέ οω. Ε, άβΐ. Ει 7 λΐθ•κςατον£ Α 

8 υΛΐςίδης ΑΕ 10 π^οίώτομίί', ΐίαναο άβ Νΐοοηβ ΟβρΓίΐ ηΗ.Γ- 
ΓβΙυιη ίηΐΐ ρ. 582 β, βθ<1 ςΤ. ΗιίΓρ. 8. Ναννιον 13 ίθΓΪ, ίϋτί^ 

ΐ. 6. ?ΚΜί ηηηΰ ηοη ψιαβΗΐιιτ^ ηίαίφίοά «««»« ΒορΗοζΙΪΒ ί(5ίΐ/«ο- 
ηίπτη αί]ί£Τ0Μ 16 ανλψ&ν Α βΐ ΗίΐΓρ: οογγ. ΒβίΐίβΓ 17 νίυς 
παν'ία Α νίόηαίϋα Ηατρ : οογγ. Ο&β 18 ίβον Α : €0ΓΤ.Μα8 19 (ΐντ{- 
μονιντής ναννιον Α: οογγ. Μυβ 23 ώς μί^θνοοαν Κ•. ιι<οττ.^ν^ Α ονκ έτΐείρα Νάννιον; 
^ΑντιφάνΥίζ όϊ έν τω περί "Ετοαρών * Προδχηνιον,^ 
φηϋίν, ίΛΒκαλεϊτο ή Νάννιον^ ^χι πρό&ωΛόν τε άΰτΒϊον 
ΐίχε και έχρητο ;(ρι>β'ίΌίίτ χαΐ ίματίοις ποίντελέΰι^ εχ- 
όνϋα δί ην αίαχροτάτη. ^ν 6^ Κορώνης της Ναννίον 6 
^νγάτηρ^ το της Τή^-ης άναφερονϋα έχ τριΐΐορνειαζ 
ο ^νομα.^ κΰά Νεμεάδος δ^ της ανλητρίδοζ 'Τπερείδηξ 
μνημονεύει έν τώ κατά Πατροχλεονς (£γ, 168 Β1), χερϊ 
^ς α^ιον 9•ιχνμάζ£ΐν πώς περιείδον "Αϋτηναΐοι όντως 
προΰαγορενομενην τί)ν τΐόρνην^ τΐανηγύρεως ένδοΐ^οτά- ίο 
της ονόματι κεχρημενην έκεχώλντο γάρ τά τοιαύτα 
τί^εϋ^αι ονόματα ον μόνον ταΐς ίταιρούβαις^ άλλα ■ 
χαΐ ταις αλλαις δονλαις^ ως φηϋι Πολέμων έν τοις 
περί ^Αχροπόλεως (Γγ. 3 Ργ). 52. χαΐ 'ίΐκίμον δ'^ της 
έμϊΐς^ ως βύ φής^ Κννονλκε (οί.ρ. 567ϋ), καΐ *Τπερείδης 16 
μεμνψαι έν τω κατά Άρι&ταγόρας β' λέγων όντως 
ά (£γ. 17 Β1)' ^ωβτε Ααϊς μεν ή δοχονϋα των τίώποτε διεν- 
ηνοχέναι τ'ί^ν υφιν χανΏιΧίμον καΐ Μετανειρα . . / Νι- 
χόβτρατος δΐ ό της μέύης κωμωδίας ποιητί^ς έν Παν- 
δρόίω ο^ωΰϊ λέγων (1Ι22&Κ)• 20 

έπειτα της αυτής όίοΰ 
προς ^Αεράηην έλ^οϋβα τΐέμψαι βτρώματα 
«ΰττήν χέλενε^ φηβί\ και παρ^ 'ίΐχίμον 
χαλχώματα. 4 χρνβεοίς Α χ^νϋοίς Ε: ΟΟΓΓ, Μβίιι 6 αίϋχροτάχη: ιαίηοΒ 
ίοΓϋΙβΓ Αηϋρΐι&ϊΐθβ αρυίΐ ΗατροοΓ. 8. Νάννιον. ίια το ίξω^ίν 
δον,ίίν ίνμορψοτΐραν ΐϊναι άννίαν Α: οογγ. Μϋβ 7 ανίη- 
ΐςίας Α: οογγ. Ε βΐ Η&Γρ. 8. Ν^μ&άς νπί^ίά7ις Α Ε 11 κΐκή- 
Ινχο Α Ε 15 ΐ!«ίρήίτ]6 Α 17 ϊοτί. ζ^παΰών^ τών 18 μίτά- 
νίΐ^αν Α : οογγ, 8ο1ι ν 18. 19 €ΐβΙ)θΙ>8,1 κ«1 Νι^όοτρατος^ οΓ. ν. 15 
51 έπι τά τήζ Α; οογγ. Μιι9 2ΐ χί'ΐίυ' ^φη Α: οογγ. ΒοΙϊγ 

ώχψορ Α: οοιτ. ϋοΤ) 1Γ ^^^ν 295 
Μένανδρος <ϊ' ίν Κόλακι τά608 καταλέγει εταίρας 

(ίτ. 29Β Κ)• 

Χρνΰίόα^ Κορώνην^ Άντίχνραν, Ίόχάδα^ 
και Ναννάρίον εΰχηχας ώροίίαν ΰφόβρα. 
δ Φίλέχαιροζ έν Κνναγίδι (11232 Κ) * 

ονχϊ Κερκώπη μϊν ^$7] γεγον ετη τριβχίλια^ 
ή δ^ ^ιοπεί^ονς άΐίίδϊ)ς Τελεΰί^ έτερα μνρία\ 
Θεολντϊΐν 0\ονδ^^οΙδεν ούόίϊ^ οτε το πρώτον έγένετο, 
ονχϊ ΑαΙξ μ'^ν τελενζώα^ άπέ%•ανεν βινονμένϊ}^ 
^Ί>Ίβ%•μιάζ δ\ καΐ Νέαιρίί χαταϋεΰηΛε καΐ Φίλα^ 

Κοΰβνφαζ δί και Γαλι^Ιναζ χαΐ Κορώνας ον λέγω' ί 
περί δΐ Ναίδος ΰιωπώ' γομφιονξ γάρ ούχ §χ£ί. 
Θεόφιλος Φιλαύλω (Π 476 Κ)• 

τον μ•ή ποτ^ αντυν εμπεϋεΐν εις Ααίδα 
15 φερόμενου 'τ\ Μηκωνίδ' ?) Σιϋνμβριον 

^Λ ί) Βάρα^-ρον ί] Θάλλονβαν ί) τούτων τινά, ^Η 

^" ων εμπλεχονύι τοϊς λίνοις αί |ΐιαστροΛθί', ^^ 

η Ναύβίον ί] Μαλ^άχην.* ^ 

53. τοόαϋτ' εΙπών μετά τινοζ τροχιλιας 6 Μυρτί- 
ίο λος 'μιί τι τοιούτοι νμεΐ^ οι φιλόβοφοι^ ί'φτ;, οι καΐ688 
προ των ^Ηδονιχών καλουμένων αντοί τον της 'ίιδονης 
τοΐχον {ίτίοϋχάπτοντες^ ώς τΐον 6 *Ερατο(ίϋτέντ}ζ εψη 
ίρ. 193 Β), κάμοί μϊν τά χαλά των εταίρων αΛοφ^έγ- 

δ ^Αντί%ΐ(}^ίΐν νίι Γ6€ΐθ Μβίη θ γΒγάνα Α γέγονίν Ε: 

ΤοΓΓ. Ρϊθΐβοη 7 ΤίλέαύΙα Ε β οΜ' Η,άά, Μβίη (ούκ Ιβ,οοΙϊβ) 

10. 11 φιίαπος' ανψας Α: ΟΟΓΤ. 8θ1ιν 11 γαΐ^ινας Α: οογγ. 

ΜΐΐΒ 16 &άλΙουΰ(Χ Α: οογγ. Μιι8 17 τοις λί-θοις Α: οογγ. 

δο1ιι«Γ ((Ιαοθ ϋαΐβοδιίηρίο (^πΐ τβΓΐίί; τΐίΐδ«θ), 1η τη ί'οΐί. <^α"^ αϊ 

18 άθΐ. Μθϊη; ιηϋιΐ Μ^γϊιϊΙπβ τί^βΙιυΓ Τΐιβορίιυΐ Ι&ΐοαί&πι (1θ βυο 
&αι^8Βθ ίηάΰΐιαθ άαο ηοιηΐηβί άϋ ιηυΐϋβ. δαρβΓβαββ, ΐ'αυοίαν (9Ϊο Α) 
οοΓΓπρΙιιπι, Νάννιον Μΐ38, ΓθΓΪ. Ήλνβιον μαία&ακην Α: οογγ. ς 

19 τ^οχιλί'κϊ βιΐΗρθοίιιιη, ηβο ςτίίΐβ 8β£αιιίϋΓ ίηίΐβΤΓίΐ νίάθηΐτιτ 
?0 τοιούτον Α: €Ογγ. δοΐΐ'^ 

296 ^^^ν ΙΓ 

μαχα πΒ%ε^άν%•ω μέχρι τούτων έπ άλλο ό' η6ο^ μετά- 
^ΐ)0ομβί λύγων, παϊ πρώτον μίν μνηϋ&ήβομαι τον 
φιλαλ7]ΰ^Εΰτάτον ^ΕΛίκονρον' δΰτις έγχνχλίου παι- 
δείας άμνητοζ ών έμαχάριζε χαΐ τονς ομοίως αντώ έπΙ 
φίλοδοφίαν παρερχομενον^^ τοιαύτας φωνάζ προιεμενος 5, 
(βτ. 117 Πβ)• "^μακαρίζω 0ε, ώ οΰτο?, ^τι ««'θ'αρΰί πάΰη^ 

]> παιδείαξ έπι ψίλοϋοφίαν ώρμ7}(ίαι.' ο&εν αύτον καϊ 6 
Τίμων ψψιν ^Ά.ξ^&Ψ) ■ 

γραμμοδί&αϋκαλίδην, άναγωγότατον ξωόντων. 
ο{>το§ ο{>ν 6 Επίκουρος ον Αεόντιον είχεν έρωμέντ^ν 10 

•. ττ^ν ^πι εταιρεία διαβόψον γενομενην, ί) ίέ ονδ* οτε 
φιλοΰοφεΐν ίΐρ^ατο έπανΰατο ίταιρονΰα^ πάϋι δ^ τοΙς Μ 
ΈπΜονρείοίς βυνην έν τοις χήποις^ 'ΕΛίχοΰρω (ϊέ καϊ 
αναφανδόν ώϋτ' εκείνον πολλι^ν φροντίδα ποιούμενον 
ανττις τοντ έμφανίζειν δια τών προς "Ερμαρχον ^Επι- 15 
ϋτολών (Γγ. 121 ϋθ), 54. Ααίδος τε τ'^ς έ% ^Τχκάρων 

ο (πόλις δ' αντη Σί,χελιχι/ι^ άφ' ής αίχμάλωτος γενομένη 
^εν εις Κόριν%•ον^ ως ίϋτορεί Πολέμων έν τω εκτψ 
των προς Τίμαιον {ίτ. 44 Ργ)* 1^5 καϊ 'Αρίΰτιππος ^ρα 
καϊ ζίημο(5^έν7}ς ό φι^τωρ Αίογένης τε ό χνων § καϊ 20 
^Αφροδίτη ή έν Κορίν^ω ή Μελαινίς καλούμενη ννκτος 
επιφαινόμενη έμήννεν εραβτών ίφοδον πολνταλάντσιν) Μ 
ονχ 'Τπερείδης μντιμονενει έν τψ χατά Άριΰταγάρας 
δεντέρω (ίτ. 17 Β1); ^Απελλ'ής δ} ό ζωγράφος έτι, παρ%έ- 
νον ον6αν τήν Ααίδα ^εαϋάμενος άπό ττίς Πειρήνης 2Β 
νδροφορονβαν καϊ Β'ανμάΰας τό κάλλος ίίγαγέν ποτέ 8 μεν Κι γί Α 3 της ίγανχΐίον Ε 7 πκι^ίΐκί 8ο1ιν : 
αίτιας Α Ε «ρμησοτί Α {ίοχί/ Ε): οογγ. Κ 9 γ^αμμαδι- 

βαατιαλί^ιΐν Α: οογγ. ϋίο^. Ιι, Χ 2, 9βά ίοιΐ. γραμμοδιδαατιαλιάών 
Τϊιηο ίρΒβ Ηοπρβϋ, οΓ Όϊο^. 1. β 11 »νχ ύτα Α γ οογγ. Μθΐη 

12 ηάσί τε Α πίΐαι μεν Ε: οογγ. Κ 13 ίταχον^ίοις Α: οογγ. "^^ 
,16 ίοτϊ, Λαέδοί δι 23 ύη^ρίδης Α 24 ίτι Ε: οτι Α 1 '■^ αύνίΐν Βίς φίλων ύνμΛόϋιον. χλεναοάντων δ' αντον ά 
τ&ν εταίρων οτι άν-θ^' £ταίρ«? παρ^ένον πς το ΰνμπό- 
υων άγάγοι, ν^) ^ανμάϋητδ, ππεν έγω γαρ αντ^ν 
εις μέλλονΰαν άπόλανΰίν μετ' ονδ' ολτίν τριειίαν καλην 

5 ύδί^ω,^ το ί' αυτό καΐ Σωκράτης ^μαντενϋατ^ περί 
©εοδότης τΫιζ ^Αϋ^ηναίας, ώς φηϋι Ξενοφών εν \4πθ' 
μντιμονενμζίΰιν (ΠΙ 1 1, ι)• "^δτ* ό1 χαλλίβτη εί'η χα,Ι 
6τερνα χρείττω λόγον παντός έ'χοί Ιεγοντός (ζινοζ\ 
^ Ιτεον ΎίμΙν^ εφ% ^εαϋομίνοις τϊ^ν γνναΐχα' ον γάρ ό•ίι 

10 άχονονΘιν έϋτιν κριναι το κάλλος.^ ονχω ό' τ^ν [ή Λαΐξ] 
καλή ώζ καΐ τους ζωγράφους ερχομένονς Λρος αυτήν θ 
άπομψεξα^αί της γυναικός τονς μα&τονς χαΐ τά ϋτέρνα, 
δίαζϊΐλοτνίίουμένϊΐ δέ ποτέ ή ΑαΙς Φρύνί] ίτολύν ^ρα- 
ύτών εύχηκεν ομιλον^ ον όίακρίνον^α πλονΰιον ϊ] τζε- 

15 νητα ούί' νβριδτικώζ αύτοϊς χρωμένη. 55. ^Αρίβτιπποζ 
δΐ κατ έτος δύο μήνας βυνδιημερενεν αντί} έν ΑΙγίννι 
Γθ?5 Ποβείδωνίοις' χαΐ όνείδιζόμενος ϋπό ο^χίίτον, οτι 
^1ί^} μϊν αντί} τοιούτον ίέρ^'υριον δίδως^ τ^ δΐ ΛροΓκα 
^ιογε'νει τω κννΐ 6νγκνλίεταί% άπεκρίνατο' "εγώ Ααίδί 

20 χορτ^^'ίδ αολΑίί, ίνα αντος αύτης άτίολαύω, ούχ ϊνα μή 
αλλος.^ τοϋ δε Διογένους £ΐΛ(ίντο§ αύτώ' ^^Αρέΰτιηπε^ ϊ 
κοινΐ] βννοιχεΐς ηόρντι. •η χννιζε ουν, ώς έγώ, ?) τίί- 
τίανβο' — καΐ ό Άριβτιττ^ΐος' ^αρά γε μή τι βοι αζοαον 
ϋοκεΐ εϊναι, ^ιόγενες, οίκίαν οίκείν έν (ι τερότερον ωκψ 

26 Παν άλλοι \' Όΰ γάρ* έ'φη. ^τί δ^ νανν εν ^ πολλοί 

4 τρίέτειαν ροϋΐΐβ ΐϋανην (ρτο χαί,ή*) Μβϊϊΐ, ηηοά ηοη 
ΒΰίΒιΐϋ 8 Χΐγονϊός ζ^τινϋξ'} Κ: ίλεγέν τρ Α, ίί. Χαη. 1, 8 

10 άν,ονΰιον Ι'ατιν Α: οογγ. 8ο1ιν ή ΛαΙς άοϊ, ΐνίΐϋΐα 11 ϊογϊ. 
(Ιδεςχομένονς 13 δκχφίΙοτιμονμίνΎΐ Κ τ^ φρνν^] Ε 16 δνο 
τοϋ ίτονς μήνας Ε, £θΓί. δνο μνάς ζ^διδοϋς"^, ι^&τϊπβ Ιι&βο ΙαΓ- 
ΐ&ίΕ ιρΜία,ί \νϊΐΗ,οι 17 ΰίτό τον οί-ϋέτου Ε, ΰπό Ί•Λέτον Κ (ϋκιη 
Τίνίΐαηι), ϊ. β. Ηίοβί.ίΐ& 8}'ΓαοιΐΒαϊΐιΐ8, οΓ. Βϊο^. Ιι.8,7, 3 25 τ£ 

^δΐ Ε β*; ϋϊοΒ- 1>. 2, 8,74: τ*' δαί Α 298 ΙΓ πεπλενχαόιν,' ^ονόΐ τοντο' εφη. Όντως οΐίν ονδε γν- 
ναιχΐ ϋννεΐναι ατοπόν έϋτιν ΐ] πολλοί χί'χρηνταί.' Ννμ- 
ψόδωροζ ί' ό 2}υρακ(ί^ί-03 έν τώ περί των Ιν Σικελία 
^^^ΘαυμαΙομ^ένων ίΚΗ(τΙΐ37δ) ίΐ 'Τχκάρον ψψΐν Σιχελι- 
χον φλουριού είναι τ'ίιν Ααίδα. Στρκττις δ' εν Μα- ϊ> 
κεδόΰιν ?] Πανϋανία Κορινϋ'ίαν ανττ^ν είναι φηΰιν διά 
τούτων (Ι 718 Κ)• 

είύΐν δ\ τΐόΰ-εν αΙ παίδες α^ται χαϊ τίνεζ-, 
Β. νννΐ μϊν ίίκονίιν Μεγαρόϋ-εν^ είϋΐ δΐ 
Κορίν^ιαι' ΑαΙξ μίν ήίΐ Μεγοίχλέον^. 10 

Τίμαιο ζ δ' έν χγ} τρίϋχαιδεχάτΐ} των Ίϋτοριών (Γ Η β 
1219) ε^'Τχχάρων χαΜ χαϊ Πολέμων εΐ^ρηχεν {ίτ.4ΑΡΐ\ 
άναιρε^τίναι φάδχων αντ^ιν ύπό τίνων γυναικών έν 
Θετταλία^ έραΰϋτεΐβάν τίνος Πανϋανίον Θετταλον^ χατά 
ψ^όνον χαϊ δνδζηλίκν [ταΐς] ^νλίναις χελώναίς τνπτο- 15 
1> μένην έν ^Αφροδίτης ιερώ. δώ χαϊ το τέμενος χλψ 
^■ηναι άνοβίας Αφροδίτης, δείκννβ&αι ί' άδυτης τάψον 
παρά τω Πηνειώ &ημεΐον έχοντα νδρίαν λίτ&ίνην χαϊ 
επίγραμμα τάδε• 

ττιϋδέ Λοθ' 'η μεγάλανχος άνίχγιτάς τε τερος έίλχτ^ν '29ΐ 

Ελλάς έδονλώ^η κάλλεος ίΰο^έον^ 
Ααίδος' ί]ν έτεχνωϋεν "Ερως^ ^ρέτΙ^εν δΐ Κόριν^ος' 
κείται δ' έν χλεινοίς Θετταλιχοΐς πεδίοις. 
αύτούχεδιάζονΰιν ονν οί λέγοντες αυτιών έν Κορίν%•ψ 
ο, τε%•άψ%•αι προς τψ Κρανείω. 56. 'Αριΰτοτέλης δ" 6 26 
Σταγιρίτης ονχ έ^ Έρηνλλίδος της ετα/ρα^ έπαιδο- 8 πόθ-ίν 8θ1ιΐΛ': 3θ•εν Α 9 ννν αιν Α; ϋΟΠ". ΡθΓ8 10 μϊν 
ΎΙί μέγα χΑίοσϊίί Α : -ηδΐ Όί, ΜΐγαιιίΐΟνς Ρογ8, ββύ ϊηοβΓίΕΐ, Ιι&οο 
16 ταίς οιη. Ε βΐ βΛοΙ. Αηβΐ. Ρΐιιί; 179 17 άνοσίαί βϋ»πι 

Βοΐιοΐ. ΑτϊβΙι, άνδροφόνον Ρΐαΐ. Βΐιηβ,ΐ;. 21 ρ, 768» 20 ϊοτϊ. 

«ρύί άλχής 26 ό ϋατνριατης ΑΕ: οογγ. Μπβ, ηϊδί Γογ^θ ΐηβρί-ο 
Ιπβΐι βΟΓίρβϋ ΑΐΗβη&θΰί Σατνρίτηί 26 ίκίχιδοποίήιίατο Μβίιι ΙΓ 

χοίηΰε Νιχόμαχον και βυνην ταντί} (^Βχ^ι ^αν^(τον^ 

ως φηόιν'ΈρμιπΛΟξ έν τω ΛερΙ Ά^ίβτοτίλονξ η^^ώτω 

Κ Η Ο III 46), επιμελείας φάόκων της όεονΰης τετνχη- 

κεναι έν χαΐς χον φιλοΰόψον (5ίβ9•ί^καί.!?. ό όέ χαλός 

5 ίΐμ&ν Πλάτων ούκ *Αρ%Βάνα66αν τι}ν Κολοψωνίοίν ίταί- 

ραν 'ηγάηα ; ως κα? αδην είς αντψ' τάόε (βρ. 30 Β*) * 

^Αρχεάναϋΰαν ίχω τήν έκ Κολοφώνος εταίρην^ 

^ς χαΐ έπϊ §ντίδων πικρός ίπεϋτιν έρως. 
ά δειλοί νεότητος άτΐαντήβαντες εκείνης 
10 πρωτοπόρον, δι δαης ί^λ^ετε τίνρχαιης, 

Περικλής δε ό Όλνμπιος^ ως φηδΐ Κλέαρχος έν 
πρώχψ Έρωτίχών (Ε Η Ο ΪΙ 314), ονχ ένεκεν Άβπαϋίας — 
ου τί^ς νεωτέρας αλλά χης Σωκράχει χφ βοψω ΐ5νγγε~ 
νομένης—καίπερ χηλικοϋτον αξίωμα αννέΰεως χαΐ πολι- 
16 τιχής δυνάμεως κτηϋάμενος, ον ϋννεχάραξε πάϋαν χι^ν 
Ελλάδα; ^ν δ' ουτοί^ό^/άΐ'ήρ ηρος άψροδίβια πάνυ χαχα- 
φερ-ής' οβτις καϊ χύ^ χον νίοϋ γνναικί ϋννην^ ώς Σχη- 
ϋίμβροχος 6 ®άϋίθς ίβχορεΐ^ κατά χους αυτούς αύχώ 
χρόνους γενόμενος καϊ εωραχως ανχόν^ έν χώ ^πι^^^α- β 
20 φομένω περί Θεμιΰτοχλέους χαΐ Θουχνδίόου χαΐ Περι- 
κλέους (ΡΗΟ II 66). Άντι&^ένης ό' 6 Σωκρατικός 
έρα0ϋ•ένχα φηόΐν αυτόν *Α0%α6ίας δΙς χΨις ημέρας 
εΐϋίόντα καΐ έΐ^ιόντα άίτ' αντηί άΰτίάζεϋίί'αί τ7)ν ανϋ^ρω- 
πον^ καϊ φενγούΰης ποτέ αυτής γραφήν ασεβείας λέγων 6 ήμΓν υββηβΓ, ίοχί. 4}μ&ν 6 θύ 7 άρχαιάνααοαν Α Ε, 

8θά ρήοΓβ Ιοεο ΒΐιρβΓβΟΓ. ί Ε 8 καΐ άπορςντ^Λων Α «άηΐ 

ξντέϋων Ε, ΐιυιη ίοΛ. ίφίζΐχ' "Ερωβ 9. 10 ΛϋίιβΓ ΑηίΙι. Ρ. 
νΠ 217 13 οέ τί55 νίωτί^αζ (ν, β. Ο^η Β,ηιίβΛβ) άλλα Κ: 

Τ3)ς νι{Βτέ^ας άλΧ' ού Α, βίιηίΠίβΓ Ε 16 &ύ ϋβηιΐ ϋοι νίχ 

οΗβηάίΙ 16 & αάά. Κ 21 Αίαχίνης δ* Ιη,οοΙιβ 22 8η ρ&ιιΐΐο 
31^^β^ Ιιββο Ρΐαΐ, ΡβΓ. ο. 24 23 ίοΓί. άβπά^ίσΟ-αι (^καΐ Ίίατα- 300 2Τ νηϊρ αυτής πλείονα ίδάκρνβΐν % οτε νπερ τον βίου 
χαΐ της ούΰίαρ ίκινδύνενε. χάί Κίμωνοζ 6' Έλπιντχί( 
τ^ ά&ελφίί παρανόμως βννόντος^ ίΓθ' ϋβτερον ^xάο&^£ί' 
αης Κ&λλία^ χαΐ φνγαδεν%•έντο^ μιά^ίη/ ίλαβε τής καθ•- 
ί όδον αύτοδ ό Περικλής το ττ^ Έίπινίκτι μίχ^ήναι. 5 
Πν%•αίνετοζ <3' έν τρίτψ περί Αίγίντις (ΡΗβ IV 487) 
Περιανόρόν φηβιν ^^ ^Επιδαύρου τήν Προχλεονς -^υ- 
γατέρα Μελιββαν ίδόντα Πελοποννηΰιαχΰίϊς ήβ^ημενην 
(άναμπεχονος γάρ χαΐ μονοχίτων ^ν χαΐ φνοχόεί τοις 
έργαζομενοις) εραύ%•ένχα γημαι. Πνρρον δ^ τον *Ηπει- 10 
ρωτών βαΰιλε'ως^ ος ^ν τρίτος άπ'ο Πνρρον τον έπ^ 
Ίταλιαν ΰτρατενΰαντος, Ιρωμενη ί/ν Τίγρις ή Λενχαδία' 
59ΰί)ν 'Ολνμΐίΐας ή τον νεανί(5χον μψ;Ύΐρ φαρμάχοι^ άπ- 
εχτεινεν,' 

57. χαΐ 6 Οχίλπίανός, ώϋπερ ερμαιόν τι, Ηι λα- 15 
Αονι/το? τον Μνρτίλον ί'φτ/, ει ^χομεν άρρενιχως είρΐ}- 
μένον τον τιγριν, "Φίλη μονά γάρ οίδα τοΰτ' είρψ 
χότα έν Νεαίρα (II 490 Κ) ■ 

ωϋπερ Σέλενχος δενρ' έπεμψε την τίγριν^ 
ΐ}ν είδομεν 'ημεΐς^ τω Ι^ελενχω πάλιν έδει 20] 

[τι] ημάς παρ' "ημών άντιπεμφαι &•ηριον 
τρνγέρανον' ον γάρ γίγνεται τοντ' αντό%•ι.' 
προς ον ο Μνρτίλος εφη" ^ έπείπερ ήμΐν έμποδων 
ίγένον χατάλογον γνναικών ποιουμενοις^ ού χατά τους 
Ιι Σίοϋιχράτονς τον Φαναγορειτον 'Ηοίονς ^ τόν τών 25 1 τίλίίω Ε 2 ί-κινδννΐναε Α: οογγ. Ε Ώβαη Οπηοπίβ 
βΐ ΡβιϊίΐηιΐΓί δϊποΓβΒ Ιιιιίο Ιοΰο ηοο &ρϋ 3. 4 Γογ*. τβ Ζαζίςον 
£ν.δο9•ΐίΰϊ} Κάλλια 13 ην Ε•' ί** Α 17 τοντ' 8αβρβ^ί^υ11^, 

ίοΓ^ οντωζ Τθΐ Γίοϋυβ &ηλνν.ώς 20 ίδωμΐν Α: οογγ. Βί 

21 τι άθΐ. ΟΐβΓΪοιίΒ 24 αύ χατά ζτας Ήσίοίου Ήο^αί η} τονς 
Μθίιι 26 Σ<οατράτ:ον Βοίιντ νοΜ. ίίίθρίϊ. β. β. Μυκάλη φανα- 
γορίΟτοΰ Α: οογγ. Μοβ {Φαναγοςίχον) ΙΓ 301 γνναίχών κατάλογον Νικαινέτον τον Σαμίου ί) Άβδψ 
ξκ'του, μιχρον έπιβχων έπΙ τ^ν ηαρά ΟΌΰ τρέφομαι 
πενΰιν, 'ΦοΓνίΙ αττα γβραι^ (ϊ 607)/ μά&ε ονν οτι 
άρϋενιχώς ει^ρηχε τον τίγριν "Αλΐ^ΐζ έν Πνραννω 

δ οϋτωζ {II 372 Κ) ■ 

ανοίγ\ άνοιγε τήν ϋ^νραν ^λάνϋ•ανον 
πάλαι περίπατων άνδριάζ^ άλετων 'όνος, 
ποτάμιοξ ΐππος^ "ΐοΐχος, ό Σελενχον τίγρις. 
^χων όέ χαΐ Ιίλλα μαρτύρια άνατίϋ•εμαι τά νΰν, εως 

10 &ν άχομνημονενΰω τον [περϊ] των καλών γυναικών ο 
χατάλογον. 58. Κλέαρχος γαρ ΛερΙ !ΕΛβμι.χ'ώϊ')ίον 
φηϋΐν οϋτωζ (Γ Η Ο II 310)• ^Έπαμινώνδας ό' ό @ΐϊ|ίίαΓο? 
υεμνότερον μίν τούτων^ ούκ εύϋχημόνωί δ^ περί τάς 
ομιλίας έβφάλλετο τήν γνώμην, «Γ τις ^εωροίτι τά 

15 πραχ^εντα αύτώ περί τήν Αάχωνος γνναϊχα.^ '^Τπερεί- 
δης ά' ό ρ^ίτωρ εκ ΧΎ^ς πατρώας οίχίας τον νίον άπο- 
βαλών Γλαύχιππον Μυρρίνην τήν πολ%πελεϋτάτην 
ίταίραν ανέλαβε^ χαΐ ταύτ7]ν μεν έν αβτει είχεν^ έν 
ΠείραΐΒΐ δΐ ^Αριϋταγόραν ^ ΦιΑαν ί' έν Έλενΰΐνι^ ^ν ά 

20 πολλών ώνηΰάμενος χρημάτων εΐχεν έλενθ^ερώβας^ ϋΰτε- 
ρον δΐ καϊ οικονρον αυτήν έποιήΰατο, ώς Ιδομενεύς 
ίατορεΐ (Γ Η α II 492). έν δϊ τώ ϋπ\ρ Φρύντις λόγω 
'Τπερείδης 6μολογών έραν τ^ς ί^ΐ'αικό^ (ϊτ. 174 Β1) 
χαΐ ονδέπω τοϋ έρωτος άπηλλαγμένος τι)ν προει,ρημέ- 

25 νην Μυρρίνην εις τήν οίχίαν είϋήγαγεν, 59. ^ν ί* 
ή Φρύνη έκ ©εΰπιών. χρυνομένη δε \)πο Ενϋ-ίον τ-^ν 
έπΙ &ανάτω άηέφυγεν διόπερ όργιδ^είς 6 Εύ^-ίας ονχ 2 άηοοχοίν Α: οογγ. ΟοΓηθβ 7 άνδξίίίας Α: ΰΟΤΓ. Οαίβο 

10 [ΐϊΐρΐ] Μβίη 13 ΰεμνότε^ος Κ 1&. 16 ύΛίςίϋιις Α Ε 

16, 17 ίκβαλών Γβοίβ νΐί;. Χ ΟΓ. &49 (1 17 μυρίρνην Α μΛ/ριννοιν Ε 
26 &ε<!ηηών Α ^αΰΛΐέαν Ε 
302 ΙΓ ίτι είπεν ίϋλλην δικί^ν, ως φΎΐβίν"Ε^μιπ7ΐο^ (ΡΗΟΙΠδΟ: 
β 6 $ί''Τ7ί£^&ζδ^ι^ ίίι-. 181 Β1) ϋνναγο^ίνων τι] Φρνντ], ώζ 
ούδίν ί^ννε λέγων έπι'όΌΐ,οί τε ιραν οΐ διχαβτίά χατα- 
φίίψιονμενοι ^ τίαραγαγών αντι)ν εις τουμψανες καΐ 
τΐεριρή^αζ τους χίτωνίύχονς γνμνιί τε τά ΰτέρνα ΛΟίή- 
ΰας τον^ έπιλογικονζ οΓκτου^ έτι τΐ]ζ ^-ψεωζ αντηΰ; 
έπερρητόρενόεν δειΰιδαιμονίΐύαί τε έποίηδεν τον§ 6ιχα- 
ΰχάς ϊήν ντΐοφήζίν καϊ ζάκορον Άφροδίτηζ ελέω χα- 
ριϋαμένονς μή άποχτεΐναί. χαϊ άφε&είΰΎΐς έγράψΊ] μετά 
ταντα φήψίϋμα, μ'ηδένα οίκτίξεβϋ-αι των λεγόντων 'ΰτΐέρ 
τινο^ μ-ηδε βλετεόμενον τ6ν κατηγορονμενον η ττ^ν χατη- 
ΐ γορονμένην χρινεΰ^αι, ήν δϊ 'όντως μάλλον ι^ Φρύνη 
καΑή εν τοις μτ) βλεπομένοις. διόπερ ονδ^ ραδίως ^ρ 
αντην ίδεΐν γνμνήν έχέϋαρχον γαρ χιτώνιον ι^μπείχετο 
χαϊ χοΐς δημο6ιοις ούχ έχρψο βαλανείοις. τ§ ίϊ των 
Έλενβινίων πανηγύρει χαϊ τχι τών Ποσειδωνίων έν 
Άι^τει τών Πανελλήνων πάντων] αποθεμένη θοίμάτιον 
χαΐ λνϋαβα τάς κόμας ένέβαινε τΤ] ^αλίχτττί' χαϊ άπ 
αύττίς ^^πελλίΐς τήν Άναδνομένην '^φροδίτην άπεγρά- 
59ΐί/>ατο. καΐ Πρα^ιτέλ-ης δε ό άγαλματοποώς ερών αντήζ 
τ^ιν Κνιδίαν Άφροδίτην άΛ αύτης έπλάύατο χαϊ έν 
τ^ τον "Ερωτος βάβει τί} \>πό τήν 1ίxην^ιν τον θεάτρου 
επέγραφε (Αη^Ιι. Ρ1. 204)• 

Πραξιτέλης ον εχαΟχε διηχρίβωβεν "Ερωτα , 

έ^ (δίης ελχων άρχέτντίον κραδίης, 
Φρνντι μι6^6ν έμεΐο διδονς έμέ. φίλτρα δ} βάλλω 
ούχέτ όίϋτενων^ άλλ' άτενιζόμενος. 

7. 8 το^ς διτιας Α: οοτγ. Ε 8. 9 χςηΰαμένονς Ο&β (ϊάΐιτη 
νοίιιϊΐί ΜαδΟΓαΒ, ηοΐ χρι^ααμίνονξ)^ ΐταΛιΙα ΓβοΙβ €ΐθί©ιΐ<1ϋ \νϋίιιη 
13 ^άδίον ΜιΐΒ 17 πάντων οιη, Ε άΐΐοτι&ίμίνΐ} Α: οογγ. Κ 
^οΙμΛχχΐϋί Α: οογγ. Ε 19,20 άν^γί^ώι^ατο λΕι οόγγ. Μόβ 

24 ίοιΊ. διψ.^ί^αοί μ' "Ερωτα 15 Ι 85 Ι έχλθ}τίιν όί αντί} των αγαλμάτων ίδωχεν, ίΐτε τον ^3 
"Ερωτα ^ελοι λαβείν εΐ'τε τί}ν ετίΐ Τριπόδων Σάτνρον. 
ί| όέ έλομίνη τον "Ερωτα άνέΟ^ηκεν αντον Ιν Θεϋπιαις. 
αντίις δΐ της Φρύνης οί περιχτιονεζ ανδριάντα τΐοιψ 

\ ΰαντε^ ανέ\Η\καν έν ^ελφοΐς χρνϋεον έτίΐ κίονος Πεν- 
τελίχοϋ' χατεβκεύαϋε ά' αύιτόν Πραξιτέλης, ον καί θεα- 
ΰάμενος Κράτηζ δ χννιχος ίφη της των ΈλΡ^ήνων 
άχραϋίας άνά^^μ^ί, ^'βτηχε Οϊ χαΐ ή είχών αντη μεϋη 
της '^ρχιδ(ψον τον Λακεδαιμονίων βαΰιλε'ως χαί της ο 

Ι Φίλιππου τον Άμνντον^ Εχονβα έπιγραφίιν ^ Φρννη 
Έπίχλέονς Θ£βπιχή''^ &$ φηβιν *Αλχέτας έν β' περί 
τ&ν έν ^ελφοΐς Αναθημάτων (ΓΗαΐν2θ6). 60, Απολ- 
λόδωρος δ' έν τω περί Έταιρών δύο αναγράφει 
Φρννας γεγονέναι^ ων την μεν επιχαλεϊ(5%•αι Κλανΰι- 

Ι γέλωτα^ τήν ί^ Σαπέρδιον. "Ηρόδίχος δΐ ίν εχχψ 
Κωμωδονμένων τήν μίν παρά τοΐς ^ήτορΰί φηϋιν ονο- 
μαζομένην Σηΰτον χαλεΐ6%αί, δια το άπο6η^ειν καΐ άπο- 
δνειν τους 0ννόντας αντί}, τήν <5^ Θεΰπιχην. έπλοντει ά 
δε ϋφόδρα ή Φρύνη χαΐ ύπιΰχνεΐτο τειχιεΐν τάς Θήβας, 

) έάν έπιγράψωΰιν Θηβαίοι οτι "Αλέξανδρος μίν χατέ- 
βχαψεν, άνέΰτηΰεν δε Φρννη ή εταίρα\ ώς ίβτορεΐ 
Καλλίβτρατος έν τω περί ^Εταίρων, είρηχεν δ^ περϊ 
τον πλοντον αντης Τιμοχλης δ κωμικός έν Νεαι'ρα — 
πρόκειται το μαρτύριον {ρ.667β) — κΐά"^μψις έν Κον- 

) ρέδι (οί. ρ, 667Γ}. παρεβίτει δΐ τΤι Φρύν^ Γρνλλίων εΙς 
ών των ^Αρεοπαγιτών , ώς καΐ Σάτυρος 6 Όλνν&ιος θ 1 06 Κ: τί Α Ε 4. 5 ροϋυ3 ποη]<ιάμ(νοί 11 Θί- 

απιακή Κ, ϋθΐη ν. 18 14 γεγονέναι άθΐ. Κ 16 την μεν Ε; 
τψ Α 17 Σηατςον ηοη Γβοίβ Μαάν; οΰπιροΒυβΓαΐ ΗΘΓοάΐοΰβ 
ΡίΐΓ7η©η, <ια&β βΐ: ΒββΙΟΒ, οιιω 8ίηορ8,, ς[ΐι»θ ί1 Αΐ>7<1θ3, οΓ. 
ρ. 686 » 19 ίθΓΪ. Φςννη, <^η^ %«1 άνατειχίίίν Μθίη 

20 ίπιγξάφωΰιν λίβίη 26 άςίοπαγειτών Δ: ΰΟΓΓ. Ε 

304 1Γ νηοκ^ιχ-ίΐζ Παμφίλ)}. ^^^ιΰτογείχων δ^ έν τώ χατά 
Φρύνηξ (ίτ. 7 ΤαΓ) το κύρίόν φηϋιν αύτήζ είναι 'όνομα 
ΜνηϋαρΕτην. ουκ αγνοώ δε οτι τον έπιγραφόμενον 
κατ κύτί}£ Εν&ίον λόγον Διόδωρος ό ΐίεριηγΎΐτης 
^Ανα^ιμίνονς φηβΐν είναι. ΠοΰΒίδιπ%0£ (Γ 6 χωμι- 5 
κό? ίν "Εφεύέα τάδε φηύΐν κερί αντ^ζ (1Π 339 Κ)• 
Φρννη Λοθ* ^μ&ν γε'γονεν εταφανεβτάτη 
πολϋ τ&ν εταίρων, χαΐ γάρ εί νεωτέρα 
των τότε χρόνων εΐ^ τόν γ' άγών^ άχ'ήχοαζ. 
βλάπτειν (5οκοϊ5<ϊοί τον^ βίους μειζονζ βλάβας ίο 

5 Τ'ήν ήλιαίαν είλε τιερί τον δώματος . . . 
χαΐ των διχαΰτών κα'&' ενα δε^ιουμίνη 
μετά δακρύων διέβωβε τι^ν ■ψνχϊιν μόλις. 
61. ί'ϋτε δε οτι χαΐ Δημάδης 6 ρήτωρ έ^ ανίητρίδος 
εταίρας έπαιδοτίοΐ'ήβατο ζίημεαν' δν φρναττόμενόν ποτέ 15 
επΙ τοϋ β7}ματθ£ έΛεβτόμιϋεν 'Τΐΐερείδης είπών' *ον 
βιωτίΎΐϋτι.^ μειράχιον^ μείζον της μητρός ίχωντό φνβημα;" 
χαΐ Βίων ί' 6 Βορνα^ενίτηζ φιλόσοφος εταίρας ^ν 
592ΐίί'ϋ? ^Ολνμτίίας Αακαίντ^ς^ ως φηόι Νικίας ό Νιχαιενς 
έν ταις τ&ν ψίλοβόφων ^ιαδοχαις. ΣοφοχλΎΐς δ' ό 20 
τραγωδιοΛοώς '^δη γέρων ών '^ράϋ^η Θεωρίδος της 
εταίρας, [χετενων οχ>ν ττ^ν Άφροδίτην ψίΐϋίν 

κλν^ί μεν εύχομένον^ Κονροτρόφε• δος δε γνναΐχα 
τΊιίνδε νέων μίν άναίνεΰ^αι φιλότητα χαΐ εννήν.^ 
Ι) ί' επιτερτέϋ^ω Λολιοκροιτίίφοίΐϊί γερουβίν., 26 

(δν Ιϋχνς μϊν άΐΐήμβλννται^ &νμος δ} μενοινά. Λ 

ταντα μεν εβτιν έχ τών εις "Ο μηρό ν αναφερομένων " 

6 τΐοαίδιπηος Α 7 πρί> 'ί}μών Α: οοΓΤ. "ννϋαηι 9 εϊ ^α»: 
ίί'η Α 11 6ί'ίί ΒοΙΙΐθ, Μ&ΐυτιι ηοΐ Κ 16 νπΐρϋης Α Κ 

23 7(λν( ΑΕ: €0ΓΓ. Θ νϊΐ,ίΐ Ηοιη. ρ, 16 ΐνοϋΐ 26 •0•νμόί νίί.. Ηοιη: 
-θ-ίβοί Α 27 (οοΐΐ, 22) η6(ΐιια<ιιΐ3.πι Μηο ραΐεΐ, ς^αοΛ ^Β86ν^^α^ 
ΒΘΓ£^ΙίΊη3 ΡΙτ II 248*, δορίιοϋΐϊ Ηοβ τβΓβαβ Αί,ΙίΘη&βαπι ^6αίβββ (βρ. 12 Ββ,απι). της ίέ Θεωρίδοζ μνημονεύει λέγων ^ν \ί 
τινι ϋχαβίμω όντως [ίτ. 698 Ν)* 

ψίλτι γά^ ή ®εω^ίζ. 

έπΙ ίέ δνϋμοίΐζ ών τον βίον^ ω£ φη&ίν Ήγήϋανδρος 

ΰ (Ρ Η (χ IV 418), Άψχίππην ηγάπηαεν ττ^ν έχαιραν καΐ τον 

βίον κληρονόμον χατελίΊΐεν. οτι ί^ γηραιώ οντι τώ 

υοψοκλει ϋννήν ή Άρχίππη^ 6 πρότεροξ αντης εραϋτης 

Σ!μιχρίνηζ ^ρωτώμενο3 "ϋπό τινοζ χι τίράττει *^ρχίΐΐηη 

χαρίεντως εφψ "ώϋτεερ αί γλα,νϋεζ έπϊ χάφον χά^ται.' 

%0 62, άλλα μην καΐ Ί<ίοχράτη$ 6 των ρητόρων αι^ίί^μο- 

νε0χατο5 Μεχάνειραν είχεν ερωμένην χαΐ καλήν^ ώξ 

Αν6ία$ [ϋτορεΐ εν ταΐζ Έχί^τολαΐζ (&. 258 Τυτ). ^ί?- 

μο0&•4νη£ ό' εν τω κατά Νεαίραξ (21) τι^ν Μετάνειραν ο 

, του Αν6ίον φη6ΐν έρωμενην είναι, ηττητο ίέ χαΐ ό 

16 Αυβέαζ Ααγίδος τηβ ίταιραζ^ ^5 ίγρα-ψεν έγχώμιον 

Ι Κεψαλοζ 6 ρήχωρ (ρ. 217 Τατ)* καθ^άηερ χαΐ Άλχι$ά- 

I μας ύ Έλαίτηζ 5 Γοργιον μαθητής έγραψεν χαΐ αντος 

έγχώμιον Ναίδος τη§ εταίρας (ϊτ. 3). x^^ν δΐ Ναίδα 

χαντην Ανβίας έν χψ χαχά Φιλωνίδον βιαίων^ εΐ 

Γγνι^&ιος 6 λόγος^ έρωμένην φηΰΐ (ή-. 245) γενέαΰ-αι Φι- 
λωνίδον γράφων ωδε' ^ ^ϋτιν ο^ν γνν^ι εταίρα ΝαΙς 
ονομα.) ^ς Άρχία^ κύριος εΰτιν^ ό ί' ''ϊ)ΐΒναιος έτΐΐτ'ή- 
δειος^ 6 Φιλωνίδης δ' έράν ψϊΐαιν.'' μνημονενεί αντης 
και Άριϋτοφάνης έν τω Γηρντάδί} (Ι 433 Κ), μήηοτε ά 
35 ίί χάν τω Πλονχω έν φ λέγει (179)• 

έρά ί^ ΑαΙς ον διά ϋΐ Φιλωνίδον; 
γραπχέον ΝαΙς χαϊ ον Ααίς, "Ερμιπαος δ' έι^ τω 

2 ΰτνΰίμως Α: Οϋΐτ. Οαβ 9 /«Ι τάφων Α: οογγ. Ε 

10. Μ ά8ημονέΰτ(ρος Α: ρογγ. Μυβ (οίίδημ,ονίΰίερος) βί Βα\ϊν 
11 ν.αΙ ϋίαλήν ροηηρίΆ: τίαγκάΐην Μ(?ΐη, παΧλα^ήν 6οΙ)Γ, ηβτι- 
ίτιιιιι Γβοΐ^β, ί'ίΤΐ, -ϋαΐ Λαγίσ^αν 16 Λναάχς και Λαγίδοί Ε 

2δ ίοτί. ίν οίς 
Λ ι περί 'Ιϋοχράτονς (,ΚΗΟ ΠΙ 49) προβαίνοντα φι^ϋι τ/) 
Ίΐλίχίψ τον 'Ιΰοχράτη άναλαβεΐν Ααγίΰκαν τ^ιν έται'ραν 
£ί£ τήν οίχίαν^ ^ξ ^5 χαΐ γεντβ^αι αντώ ^νγάτριον. 
μ,νημον£νει δ* αυτή? Στράττις εν τοντοΐξ (Ι 712 Κ* 

χαϊ τι^ν Ααγίβχαν τήν 'Ιΰοχράτονζ παλλαχήν 

ίδεΐν μι ΰνχίίξονΰαν εύναιαν ετι^ 

τόν τ αυλοτρντίΊΐν αυτόν .... 
6 ΤίαΙ Αυ<ί£α§ δ' έν τώ χατά Ααίδος, ει γνγ^ΰιος ό λάγοζ^ 
μνι^μονενει ατ&τηέτ, χαταλίγων χαϊ αλλάς εταίρας έν 
τούτοΐζ (£γ. 105 Ται) * ' Φιλύρα γε τοι έ^ανΰατο πορνεν- 
ομενη [χαϊ] Ετι. νέα ον^α χαΐ Σχίώνη χαΐ Ί%ηάφε6ΐζ 
χαΐ Θεόκλεια χαΐ ΨαμάΟττι χαϊ Ααγί&χα χαΐ "Ανθεια 
χαϊ Άριβτόκλεια.^ 63. ^Ύΐμο(ί%•ένη δΐ τον φίτορα χαϊ 
τεκνθ7ΐοιήβα(ίΰ•αι ^| ετςίίρας Εχει λόγος, αυτός γοϋν ίν 
τφ περί Χρνΰίον λόγφ [ίτ. 4 Τητ) προαγήοχε τά τεχνα 
έπί το δίχαϋττιριον ώς δι Ιχείνων ελεον ε^ων χωρϊς 
τ%ς μψ^ρός^ χαίτοι ε%^ος εχόντων των κρινόμενων τάς 
ί γυναίκας έπάγεϋϋ-αι' άλλ' αίδοΐ τοντ έποίηΰεν^ φενγων 
τήι/ διαβολ•ήν. άχόλαατος δ^ ^ν 6 ρήτωρ περί τά αφρο- 
δίσια^ ώς φηαιν Ιδομενεύς (Γ Η β Π 49ΰ). ^Αριϋτεφχου 
γοϋν τίνος έραϋ^είς μειραχίου χαί δι αυτόν παροινψ 
ϋας είβ Νιχόδημον έΐ^έχοψεν ανχτοΰ τους όφ&αλμονς. 
ηαραδέδοται δ^ χαϊ 7€ερΙ ι^ψα χαϊ περί νέους χαϊ περί 
^■υναΓκαϊ τΐολντελής. τοιγαροϋν χαϊ 6 γραμματεύς λοτ' 
βθίΐα^ον είπε' 'τί δ' αν τις περί ^ημοΰ^ένονς λέγειν 
ίνναίτο; τά γάρ ένιαντφ μελετ'η^έντα έχείνφ μία γνν^ι 

7 αυτόν (1%^' ^■Λΐΐν ταχύ 8αυρρ6 οοΐΐ. τίί. ΙβοοΓ. ρ. 266 
"ν^ββΐ 11 *αΙ οιη. ρ. 586 β 16 χςναιον Α: οογγ. Ε προ- 
α'^ΐίο'ίΐ Α: οογγ. Ε 18 ΙογΪ;. τοδτ* <^θ'ίι«^ 21 δι α•ύτ6 ΑΕ 
βί Βοαοΐ. ΑβΒοΙι. ρ. 37 Τιιγ (εχ ΑΙΗυηϋθοϊ): οογγ. Κ 24 ηολνη- 
Ιίΐς Α : ΟΟΓΓ. Μϋβ γραμματιύί νΐάβίατ ί. ({. οίτιονόμος 26 α•ϋ- 
ν(Η> Ε: αντοί}£ Α 15 ^ 20 ί 25 

Ι μι& ννχτί αννίχΐεν.^ άναλαβίΐν γανν χαΐ £ί§ την οΐ'κίαν 
λέγεται τίνα Κνωβίωνα μει^αχίϋχον^ καίτοι γνναΐχα 
{χων' ώ? και αυτήν άγαναχτήβαβαν βνγχοίμάΰ^αι τω 
Κνωΰίωνι. 

%Α. Μνρρίντιν 6ϊ τήν Σαμίαν εχαί^αν ^ημήτ^ιο^ 
είχεν 6 βαβιλενς ό τ•ί}ζ διαδοχΐ^ς τελενταΐοζ καΐ έΐω 
τοΰ διαδήματοζ χοινωνον είχε τϊις βαϋΐτίεία^^ ως φηύιν 
Νίχόλαος 6 ^αμαβχηνόζ (ΡΗ6- ΠΙ ϋ4). Πτολεμαίος 
τε 6 τ•ήν εν 'Εφέϋω διίπων φρονράν νιος ων του Φίλ- 

^0 αδέλφον βαϋιλέως Εί^ήνην είχε τήΐ' εταιραν^ ¥^τις )) 
{ηζό Θρακών εν'Εψέϋω ετηβονλενομενον τον Πτολεμαίον 
καΐ χαταφνγύντος εΙς γ6 τΨ^ς ^Αρτέμιδος ιερόν Ονγχατ- 
εφνγεν καΐ άτίοχτεινάντων αντόν εκείνων η Ειρήνη 
ίχομενΐ] τών ρόπτρων των ϋ'νρών τον ίερον ίπέρραινεν 

15 τοΰ αίματος τοις βωμοΐς, εως χαΐ αύτί^ν χατεϋφα^αν. 
^ανάην δε τήν Αεοντίον της Έτΐίχονρείον ϋ-νγατίρα 
έταιριζομενην καϊ αύττ^ν Σώφρων εΙχεν 6 ίπΐ τής 
'Εφέαον' δι τ^ν α^ίτός μίν έϋώ^ ^Λιβονλ£νόμενΌς ύπο 
Ααοδίχης^ ί^ ίβ χατεχρημνίϋϋ-η^ ως γράφει Φνλαρχος 

ϊο δια της δωδέκατης (ΓΗΰ 1339) τάδε' *ή πάρεδρος της ε 
Ααοδίχης ζίανάη^ πιότενομένη νη αντης τά πάντα, 
Αεοντίον ί' ονϋα της μετ Έπιχονρον τον φνΰιχον 
ΰχολαύά^ης ^νγάτηρ^ Σώφρονος δΐ γεγοννϊα πρύτερον 
ερωμένη, ηαρακολονϋ-ονδα διότι άτΐοχτεΐναι βονλεται 

56 τον 2?ώφρονα η Ααοδίκη διανενει τψ Ζ'ώφιρονί, μη- 
ννονϋα τ})ν έπιβανλήν. Β ίε ύνλλαβών χα\ προβΛοιη- 
&εϊς σνγχωρεΐν περί ^ν λέγει δν ημέρας παρίίτηϋατο 

14 ΐρραινίν Δ: οογγ. Κ, ίνΐο^αινΐν ΟοΙιγ 16 δάναϊν Α 

Ιπΐϋονρ^ον Α 20 τάάί ονα, ?, ζ^Χέγων"^ τά&ΐ Μβίϋ 24 Λαρα- 
ΜοΙον^^ονοα ί. θ. ΟΜί» ίηί6Ϊΐ€^(ΐ'€ΐ 26 βΐίοι 1ΐ8«βϋ τηυίϋίΐΐα, Ιέγα 
\. θ, 1^8.ο^^^θ 308 1Γ Βίς α^έφιν' 7ί(ά ϋνγχωφ]6άΰης ννχΓΟί εφνγεν ίΙζ'Έφι- 
ϋον. μΛί^ονΰα δΐ ή Ααοδίχ')} το τίοιτ^&ίν νηό τί}ξ Δα- 
νάης χατεχρήμ^νιβεν την «ν^^ωπον^ ονδϊν τών ηρο- 
γεγίν-ίψένων φιλαν%•ρώΐίων έτά νουν βαίομένη. την ί^ 
^άανάην ψααίν^ ώί τι^^ετο τόν έτιηρτημενον αύτ^ χίν- 
δννον, άναχρινομεν^μ' νπο τήξ Ακοδίχαι^ ουί' άτιοχρί- 
0εως αυτήν άξ,ιώΰαι' άπαγομενην τε ελΙ τον χρτιμνον 
είπεΐν ως δικαίως οί πολλσΐ χαταφίρονοίί^ί τον &είον^ 
'ότε '^έγώ μίν ιόν γενόμενόν μοι «νδρα 6ώ6αύα ταιαντην 
χάριτα %α,ροί τον δαιμονιον λαμβάνω, Ααοδίκη δ^ τον 
ίδιον άΛοχτείνα&α τηλικαύτης τιμ^ς ά^ιονται.* δ <ϊ' αυτός 
Φνλαρχος χ&Χ περϊ Μύατας ίϋτορεί έν τ^ τε^ΰαρεϋχαα- 
δεχάτ-ξΐ οντω^ {}\>. 34 IV "Μν^τα Σέλευκου τον βαβ ίλεως 
ερωμένη ην ^τις ντιό Γαλατών Σελεύχον νιχη^εντος 
χαΐ μάλι,ς έχ της φυγής διαύω&εντος ίίύτή μεταμφιεακ- Β 
μένη τ^ν βαβιλιχ'^ν ^6^]τα «αϊ ράχια λαβονβα ^ερα- 
χαινίδος της τνχσύδης ΰνλληψχΙ^εΐϋα ά^τήχ^'η μετά τ&ν 
άλλων αιχμαλώτων χαΐ πρα^εΐϋα δμοίως ταΐς εαντης 
^ερατΐαινίόιν ηλϋ-εν εις ^Ρόδον ^ν%•α ίκφηνκύα εαυτΊ^ν 
^τΐί ην περι6χονδάΰτως ι^τίο τών 'Ροδίων τω Σελενχω 
διετΐεμφ^η/ 

[65. ^ημητρως <ί* 6 Φαληρενς ΑαμΛίτονς της Σα- 
■ μίας εταίρας έραα^είς 'ίιδέως δι αύτ'ί}ν χαΐ Ααμπιτ^ 4 ίηιονμ^αίομίνιι Α: οογγ. Ο&β 7 ίέ ίπΐ Μυβ 10 χά^ιν 
Μβΐιι 11 τιλι,ν.ανΐΐι^ ^ ^^ Μνΰτης μυΐο 16, 16 μίτ- 

αμφιαΰαμένη Ε βί ΡοΙ>Ίΐθη. 8,61 16 «αΐ ^άχια Ιαβονσα Κ 

(οί, Ροΐ. 1. β): καΐ άναλύ:βον<ία 17 άνήχϋ^η ΑΕ: οογγ. Μ<?ίη 

228ς[(ΐ ΙοΙΰπι Ηοο οαρυΐ θχ ϋϊο^βηβ Ι^• 6, 76 βί πιαχίηιβ βκ ογλ- 
ϋοηθ ίη ΝβΗ,βΓΕϊΐη οοηΒΐιΐ,τιιη &1} Ιιοο Ιοοο, ηΜ ηοιι ΐαπι ηΐθΓβ- 
Ιηοιιιη ηοαιίηΒ, βηυπιβΓ&ηί,'αΓ, 8θά απιοπιπι ί&ΙϊΐιΐΗιβ η&ΓΓαη(αΓ, 
ίΐΐϊβηιιιιι Βοΐ;. Κ ?3 δι' αίηην Ιλο: β' αυτήν (αοΐΛίο 

ϊηβηάο^• Α ΙΓ ^^^^β 309 

πρνβτιγορίύβτο ^ ως φηϋι ^ίυλλοζ (ΓΗ(5 II 361)* έχα- 

λείτο δϊ χοά Χαριχοβλέφα^ϋς, Νικαρίτη δΐ ή ίταίροί 

ερωμένη ^ν Στεφάνου τον ρί^το^ο^, Αναίον 61 τον 

ϋοφί&τον Μίτάνειρα. ^βαν δΐ ανται δοϋλαι Καύίον 

5 τον Ηλείου μετά και ίίλλων ίΓαιρϋ&ν, 'Ανταας^ Στρα- 

ΐΓ(ίλ«ί, ^Αριΰτοχλείας^ Φίλ&ς^ 'Ιϋ^μιάδος, Νεκιρας. ή 

ίέ Νίαιρα ^ν [Στρατοκλείδου] ερωμένη Ι^ενοχλειδον 

τον ΛΟί,ητοΰ χαΐ 'Ιτιπίίρχον τοϋ υποχριτον χάί Φρννίω- 

νος τον Παιανιέως, 0£ τ^ν ^ήμανοζ μίν νίός, ^ημο- 

10 χάρον'ί όΐ άδελψιδοϋς, τήν ί^ Νίαιραν είχον Ϋΐμεραν 

Λαρ' Ίψέραν διαιτψών γενομένων φίλων Φρυνίων χαϊ 

Ι Στέφανος δ ^ητωρ* δ^ χαΐ τήν τί^ί Νεαίρας ^γατέρα&^4^ 

Στρνμβήλην τήν νΰτερον Φανώ χλη^εΐϋαν ώ^ ιδίαν 

ί θυγατέρα έξέδοτο Φράύτορι τω Αίγιαλεΐ^ ωζ φη<3(, 

ρ16 ^ημο&ϋ-ένί^ζ έν τω χατά Νεαίρας{50), ^ς χαΐ τίερϊ Σί- 

\ νώπης τϊ^3 ίταί^κί τάδε λέγει (116) ' ^Άρχίαν τον ίερο- 

φάντην έϊ^ελεγχ^έντα έν τω διχαΰτηρίω ώζ άόεβονντα 

Ι χαΐ θνονΓβ τΐαρά τά τΐάτρια τάξ %υ(ίία£ έχολάΰατε' 

\ χαΧ ^λλα τε χατγιγορτ^^ττι αντον χαΐ οχι Σινώτιγι τ^ 

ίδΰ εταίρα Άλφοίζ έπί τ% εβχάρας τ^ζ έν ττι αύλί] Έλευ- 1> 

βίνι 7ερο0αγον07} [ερεΐον ϋ^νϋειεν^ νομίμου <ίντο§ έν 

ταντί] τί; ήμερα ίερεΐα μτ^ ^νειν^ ονδ^ έχείνον οϋϋ7ΐ$ 

τήί ^νϋίαξ^ άλλα τϊΐ3 ίερείας.^ 

66 ► διαβότ^τοζ ί' εταίρα γέγονε χα\ ή Μιλΐι]0ία 
26 Ωλαγγών ^ί περίχαλλεβτάτης ονβΐ]ζ ήράύ^η τις Κολο- 1 ηψυΰηγόρενίίο Α: οογγ. Ιϋο ^ί3νμος (ηοη ^^νXXος^ Οίο^ 
2 Νι-Λα^ίτΐ] (μπτογ οοιορϊΐίΐίοιίβ 3 Στέφανος ήοη γΙιθϊογ θ$1, 

κβά ϊΧΒγί τήν ΰί-ΛΤίν (ο. ΝβαθΓ, 10) 4 Χαςιοίον ο. Νθ&θγ. 18 

7 Στ^ατο*.Χΐί9ον άϊΐίίο^Γ&ρΙιθιηΰ, 11 τυΐιιί; ζνπΐ}^ διαιτητών 

γίνόμενοί φίλοι, αί. α. Νθη,θγ. 46 β<ι 13 Στςνβήλτι ^• ΚβίΚίΐ'. 60 
14 φα στ ο ρ ι Α 21 7τρυσί(γον<ίη§ Α 
ψώνιοζ νεανίϋχοζ^ Βαχχίδα ίχων έρωμένην την Σαμ,ίαν. 
λάγονζ ονν Λρσϋενέγχανχος τον νεανίϋχον Λροί αντήν 
ή Πλαγγών άχούουβα τί^ζ Βαχχίδοζ τν χάλλοζ χα\ 
άποτρεφαι ^έλονϋα τον νεανίϋχον τον προζ αϋτην 
ίρωτοζ^ ώξ αδύνατον ήν, ^τηΰέ της ϋννονϋίας μιϋϋ'Όν 

ο τον Βακχιδος ορμον διαβόητον οντά. ϋ δε βφοδρώξ 
έρών 'η^ίωΰε τί)ν Βαχχίδα μή περιιδεΐν αϋτον άηολλν- 
μενον. κοά ή ΒαχχΙ^ τήν όρμ-ί^ν κατιδονΰα τοΰ ι/εα- 
νί0χον Μωχε. Πλαγγών δ^ το κζτ^λον δννιδονϋα Τ'ήξ 
Βαχχίδοζ τί}ν μεν άπεπεμψεν έκείντ}, τω δε ώμίΐηϋε. 
χαΐ τον λοιτΐοϋ φίλαι έγένοντο^ χοινώξ τίεριεπονϋαι 
τόν έραϋτήν. έφ' οΙ^"ϊωνες άγκΰ^έντες, ωξ φηΰι Με- 
ν έτ ω ρ ίν τω τιερί ^Ανα^ημάτων ΓΓΗΟΐΛ^452), Παϋι- 
ψίλαν έχάλεααν τήν Πλαγγόνα, μαρτυρεί δε καί Άρχί- 

ά Λόχο 5 τΐερΙ αύτης έν τούτοις (ίτ. 19 Β*) ' 

όνκη χετραίη τΐοΐλάς βόΰχουβα κορώι/αί, 
ενήϋ•7]ζ ^είνων δέχχρια Παδιφιλΐ}. 
δτί ί^ καΐ Μένανδροξ ό τίοιψ-ίΐί^ ^ρα ΓΙνχέραξ χοινόν' 
Ινεμε<ίή&7] δε. Φιλήμονοζ γάρ εταίρας έραΰ^εντος 
χαΐ χρηδΐΥ^ν ταντην όνομάύαντος δίά τοϋ δράματος 
(Π 634 Κ), άντεγραφεν Μένανδρος ώς ούόίρα^ ον0ης 
χρηϋτίΐς (ϊτ. 946). 

67. "Αρπαλος ό' ό Μακεδών ά τ&ν ^Αλε^άνδρον 

θ πολλά ιρ'ίΐμάτων ϋνλτ/Ιϋας χαΐ καταφυγών εις Ά^νας 
έραβ^είς ΠνΟ-ιονίχης Λολλά είς αυτήν χατανάλω6εν 
εταιραν ουϋαν' χαϊ άτίο^ανονϋτ^ τΐοΐντάλαντον μνημεΐον 
κατεύκεναΰεν ^έκφέρων χε αυτήν έτά χάς χαφάς^ ως Ι ί 

15 20 26 16 κίτψ ί. θ. Ρ&8ίρ1ιί1»β, (ΐαο(3 ηοιηβιι δοίιαιη αΙ) ΑγοΜΙοοΙιο 
ροβΙβΒ ϊη ΡΙαηβ^οηθίη ίΓ&ηβΙαΙηια ββΐ 16 ηαλλάς Α: Μΐε. Ε 
φηΰι Ιϊοϋειδώνιος έν τ^ δεντίρα χαΐ είχούτΐ} τών 
Ίΰτοριών (ΡΗΟ III 269), τεχνιτών τών εΛίδημοτάτων 
χορώ μ,εγάλω καΐ τιαντοίοΐξ όργάνοι,ς καΐ δυμφωνίαις 
παρεπεμτΐε το ίώμα.' ζ/ί;κα£α9Χ*'ί ^' ^^ "^^^5 τϊ^ί** 

5 τϊΙ§ εις Τροφωνίου Καταβάΰεώς φηαί (ίΚ Π 266 )' *ταύτο 
όέ πά^Οί τΐζ αν ί%1 τ^^ν ^Α%^ΐ]ναίων τίάλιν άψιχνον- ί 
μενοξ κατά την άπ Έλενΰΐνοζ την ίεράν ίϊδον χαλον- 
μένην. καϊ γάρ έντοίϋ^α κατα&τάξ οΰ ίίχν φανΐ^ τί) 
πρώτον ύ της Ά^ηνοίς άφορώμβνοζ νεώζ χαΐ το τίόλιϋμα^ 

Ιϋ ϋψεται παρά την 6<ϊόν αυτ^ν ωκοβομημένον μν^ίμα οίον 
ονχ έτερον ονδε ΰννεγγνζ ονδίν έΰτι τψ μεγε%ει, 
τοντο δ\ το μίν πρώτον^ ^περ είχός^ ί| Μιλτι-άδον 
φ^Ιΰειεν Κβίν'} €αφώξ ί) Περιχλέονς τ) Κίμωνος ^ τίνος 
έτερον τών άγαμων ανδρών είναι, <(χαΙ)> μάλιϋτα μΙνό^5 

6 ναο τ^ς πόλεως δημοαία χατεακεναδμ^νον, ει δΐ μ'ή^ 
δεδομένον κατα6κενάύ(κΰ%ίχ,ι. πάλιν δ' όταν έ^ετάΰΐ} 
Πν^ίονιχης της εταίρας δν, τίνα χρη προβδοχίαν 
λαβείν αντόν;' Θεόπομπος ό' έν τη πρ^ς Άλε^ανδρον 
^Επιδτολΐ] την ^Αρποίλον διαβάλλων άκολαϋίαν ψηΰίν 

10 (ΡΗβΙ 32■^)* "έπίδχεφαι δε καϊ διάχονδον ΰαφώς παρά 
χών εκ Βαβνλώνος ον τρόπον Πνϋ-ιονίκην περιέδτειλεν 
τελεντηϋαΰαν. -ί) ΒακχΙδος μ\ν ην δονλη τ^\ς ανλητρί- 
δος^ εκείνη δ^ Σινώπης τής Θράττης τής ^| Αιγίνης 
'Ά^^ναζε μετενεγχαμένης την πορνείαν ωϋτε γίνεδΒ-αι \> 

|Β6 μή μόνον τρίδονλον, αλλά καϊ τρίπορνον αυτήν, άπό 

1 7ίοσι5ώ*ΐο? Α 3 ίνφωνίίΧί£ Α ; οογγ. 0ε8 6 τροψω- 
νίιον Α 7 χατά την Ι&ο: καΙ ταύτην Α 8 ον αν ^ το 

χρώτον Α: οογγ. ΥλΙοΙι θ 6 της Άϋ-ην&ς Μβϊη: (Ις'Α&^νας Α 
13 φτ^ϋΐαν &ν Κ'. φηΰίίΒ Α ψήαι.βν Ε, ο[αοά Ηβΐ^ιηΙαΓ ϋαφώς, 
ϊά οηπι τθΛο εϊνκί ΐιιιι§βιιάαιη 14 καΐ αύά. Κ 16 άίδ^ο- 

§ίνον Κ (βΰίΐ. νπ6 τήΐ πόΐΐως) : δίδογμίνον Α 17 5ν, τίνα Κ: 
ντινα Α 
312 1Γ πλειόνων δε ταλάντων τ} όιαχοδίων δύο μνήματα χατβ- 
βχεύαΟεν αντΐ]$' ο χαΐ πάντες έϋ•ανμαζον^ ^τι των μϊν 
έν Κιλικία τΐλεντ^^αάντων νπερ τίίζ ϋής βαϋιλείας χαΐ 
τής των Έλλ^ινων έλεν^-ερίας ονδεπω ννν οντε έχείνοξ 
οΐίτ' ϋλλο^ ουδείς των έπιβτατών χεχόβμηχε τον τάφον^ 
Πν%-ίονίχΎΐς δ\ ττις εταίρας ψανήϋεται τ6 μΙν ^Α^Ύΐντιβι^ 
το ό* έν Βαβνλώνι μνί^μα πολνν ί^δΐ} χράνον έπιτε- 

ΰ τελεβμένον. ϊξν γάρ πάντες ^δεΰαν όλίγης δαπάνης 
χοινην τοΙς βονλομενοις γιγνομ^νην, ταύτης έτόλμηϋεν 
ό φίλος είναι ΰον ψάΰχων ίερον χαΐ τέμενος [δρνύα- 
ΰ'&αι χαΐ προΰαγορενΟαι τον ναον χαΐ τον βωμον Πν- 
ϋ-ίονίχΎΐς Αφροδίτης^ &μα τήϊ τε παρά ^εών τιμωρίας 
χαταφρονών χαΐ τας ϋάς ημάς προπίβλαχίζειν ίπιχει- 
ρών.* μνημονεύει τούτων χαΐ Φιλ^ίμων έν Βαβνλω- 
νίω αϊ 482 Κ)* 

βα&ίλιϋ6* ίΰτ} Βαβνλώνος^ &ν υντω ^ύχ^^' 
τήν Πνΰ-ιονίχην οΐύΰ-α χαΐ τον "Αρπαλον. 

ά μνΐίΐμονεύει ί' αύτΎ\ς χαϊ "Αλε\<>ς έν Ανχίϋκω (ίΐι, 347). 
68. μετά δε τήι/ Πν&ιονίχης τελεντην 6 "Αρπαλος 
Γλνχε'ραν μετεπεμφατο χαϊ ταντην έταίραν, ώς 6 Θεό- 
πομΐΕΟ^ ίύτορει, ψά&χων άπειρηχεναί τον "Αρπαλον 
Ι^ή ϋτεφανονν εαυτόν, ε£ μή τις ατεψανώ&ειε χαΐ τήν 
πόρνην. "^ εΘτηϋέν τε είχόνα χαλχην της Γλνχερας έν 
'Ρωϋΰω της Συρίας, οϋπερ χαΐ ΰ^ καΐ αύτον άνατι- 
%-έναι μέλλει, παρέδωχέν τε αυτί} κατοιχεΐν έν τοΙς 
βαϋιλείοις τοΙς έν Ταρϋω χαϊ 6ρα νπο τοϋ λαον πρού- 

8 όλίγης νίύο,Ώα: κοιν/ίϊ Α ϋ Ρυίίί-πιοϊΐΪΒ βί Α1«χϊ(ϋ8 

ί*;βϋιηθΐιΪΛ &1) Αίΐιειιαίίΰ ϊυίθπ>09ΪΪ£ΐ 16 βαϋιΐίϋααις 7/ Βαβ, 

Α; ΟΟΓΓ. Ββιιίίΐ 23. 24 Ιν ίρασΰΦΐ Α, οί ρ. 586ο 24 αυτόν 
Α: ΟΟΓΓ. Μβία 25 μέΙΙΐΐν Α: νοττ. €εβ 86 καΙ ορα νβΐ 

ρΓΟρΙϋΐ 1ϊιι1.αηι νίϋθΒ&, ώρ τ*4 «αΐ^απίρ &ΐάν Κ, χαΑ δρα <^'πιίρ- 
>ί^ν)> νπο ΛΥχΙλπι 4 

Ι 

1 ίΓ 81Β ίδ κννονμεν7)ν και βαβίλιΟϋαν χρο6αγσρενομίν7}ν χαΐ 
ταίξ $(λλαίζ δωρεαΐξ τιμωμΒΐ>ην^ αΙ§ τίρίπον '^ν τήν ο 
β-^ν μητέρα χαΐ τήν βοΐ ΰννοιχοϋϋαν,^ ϋννετημαρτνρεε 
δε τοντοίζ χαΐ ό τον '^γηνα το ^ατνριχορ όραμάηον 
γεγραφώζ^ ^ηερ έδίδα^εν ^ιοννϋίων 'όντων ^λΪ τον 
^Τδάύπον [τον] ΛΟΓα^ΰ, είτε ΪΙν^ων ■^ν δ Καταναΐος 
ί) [6] Βνζάντιος 'ή χαΐ αντΌξ ό βαύιλεύς. έδιδάχ^-η 
δ\ το δράμα ίιδη φνγόντοζ τον ^Αρτίάλον ετά ^άλατταν 
χαΐ άπούτάντο£. χαΐ τίι$ μεν Πν&ιονίκηξ ώζ τεΟντι- 
χνίας μεμνψαι^ τί^ζ δε Γλνχεραζ ώς ον6ης παρ' αντώ 
χαΐ τοΐξ "Ά^ηναίοίζ αιτίας γινομένης τον δωρεάς λαμ- ί 
βάνειν παρά Άρπάλον^ λέγων ωδε (&. 1 Ν)* 
εϋτιν δ' οηον μίν δ χάλαμοξ πέψυχ Ζδε 
φετωμ' αορνον. ού| άρίβτεράζ δ' οδε 
ηόρνηζ δ χίεινος ναός^ ον δη ΠαΧΚΙδηζ 
τενΙ^ας χατεγνω διά το πράγμ' αντον φνγτ^. 
5 ένταν^α ίή "^^"^ βαρβάρων ηνϊς μαί^οί. 
δρώντες αύτον παγχάχως διακειμενον 
ίπειβαν &£ αξουσι τ>]ν ψνχ^ιν ανω 
τήν Πν^ιονίχης. 
Παλλίδην (3* ενταύθα έχάλεϋε τ6ν "Αρπαλον. έν (βε) 
τοΐζ ί^^ζ τώ χνριω χαλέϋας αυτόν φηϋιν' 

έκμα^εΐν δε 6ον Λοϋ-ώ 
μακράν άποίχών χεΐ^εν, Ατθίδα χ%•όνα 
10 τίνες τνχαι χαλονΰιν τ) πράττονϋι τί. 

Α. δτε μεν ίφαΰχον δονλον έχτη6%•αι βίον^ β του (Ιβΐ. Κ Ιο οιη. II ρ. 60 Ε" 13, 14 Μ' ίψέτωμ,αο^- 
νον Α: (ϋθΐ-ϊηχϋ ΕιογΟΙο, ψΐτωμ' οοιταρί,ιιιπ 1 6 λαός Α: 

ΟΟΓΓ- €λβ, οί. δορίι. ΕΙ. 8 18 ηαγχάλως Α: οογγ. Ι&ο 19 άξιονσι 
Α: ΟΟΓΓ. Οβ.β 21 5^ αάίΐ. δοΐιτν 28Βϋΐ πο^ών ίχραν Α: 

ΟΟΓΓ. Ι&ΰ 25 -κατέχονΰΐν ΒοΙιν, ίοΛ. κρατοϋαιν 314 ίΓ ίχανον έδείηνονν νυν δε τον χεόροπα μόνον 
καί τον μάρκ&ον έ'αϋ-οναι, πνρονς ί' ον μάλα. 
Β. χαΐ μήν άχονω μνριάδαζ τον "Αρπαλον 
15 αΐ>τοΐϋι των ^ΑγτΙνο£ ουκ έλάΰ&ονας 

όέτον διαπεμψαι χαΐ Λολίτην γεγονεναι. 6 

Α. Γλνχερας 6 6ΐτοζ οντος ^ν ί'ϋται δ^ ^ϋως 
αντοΐόιν όλε&ρον χονχ εταίρας άρραβών. 
69. ένδό^ονζ δ^ ίταίραζ καΐ ετίΐ χάλΚει διαφερονΰας 
ηνεγχεν χαΐ ή Νανχρατίζ' ^ωρίχαν τί, ην ή χαλ^ι 
Σαπφία έρωμίνην γενομύντιν Χαρά^ον τον άδελψον ιο 
αντϊις χίχ,τ έμΛορίαν εις ττ^ν Νανχρατιν αΛαίροντοζ 
ο δια ΐτ^ϊ τΐοιη&εως διαβάλλει (ΐτ. 138 Β*) ώς πολλά τον 
Χαρά^ον νούψιϋαμένην. ^Ηρόδοτος ί' αύτ'^νΤοδ&πιν 
χαΐεΐ (II 135), άγνοών 0τί έτερα τη 5 ^ωρίχτις ^ύτίν 
αίίπϊ, ή χαΐ τους περιβόητους όβελίϋχονς άνα^ειϋα έν ΐί|| 
^ελφοΐζ^ ών μεμνηται Κρατίνος δίά τούτων (ΙΙΙΟΚη,. 
εις δε η) ν ^ωρίχαν τόδ' έΛοίηΰε τοντείγραμμα Πο- 
ΰείδιπτΐος, [χαίτοι] χαΐέν ττ} Αΐ%•ιοπια. τίολλάχις αντϊ\ς 
μνημονενϋας. έατϊ {δϊ} τόδε' 

^ωρίχα^ δϋτέα μ\ν ύά πάλαι κόνιν^ εΰΰατο <ϊ' εβμος 20^1 
χαίτης ^ τε μΰροαν εχπνοος άμπεχόνη^ 
ι1 ^ Λοτε τον χαρίεντα Λεριΰτέλλονϋα Χάρα^ον 
ΰνγχροχ^ς όρϋ'ρινών ^^φαο χιΰ^νβίων. 
5 Σαηψψαι δί μενονϋί φίλ'ης ετι χαΐ μενεονΰιν 
φδής αί λενχαϊ φϋτεγγόμεναι ΰελίδες. 

1 χίδι^ω-παν ωμίχν Α: οογγ, Ρογβ 2 τόν μαραβΌίν' Α: 

€0ΓΓ. Μοβ 6 ίΰτϊ δ' Α: ϋΟΓΓ. ρ. 586(1 16 1ιϊίΐ1;ιιιιι ηοΐ. οά. Β&β 
17. 18 τίοαίδιτιπος Α 18 καίτοι, άβΐ. Τ^ϋϋπι Γογϊ. Αί^ιο'χίδί, 
ϋί β,ά XI ρ. 491 € 12 α^ Λάά. Μιιβ 20 ϋ' απαλά κοίμησατο 
δεαμ&ν Α: οά τΐάίαι. Οίΐβ, τθΐϊϋΐαβ οοΐτ. Κ (ηάλαι κόνις Ι&βοΙϊΒ) 
ίσσατο θί κόνιν ν^Λα. άπί^ χ οίνο ΰ ρορϊίο. 21 γβΛο, μνραη/ 

ϊ%ηνοος ρ,ΐτϋβΓ &<1 ίϋμον χαίτης ρβΓίϊηβηί 22 ^ Ιαε; ^ Α 

24. 26 τθγΙιβ. ηοη ΐαίο^Γα οϋνομα <ίόν μαχαριβτόν^ ο Νκνχρατις ωΟ£ φυλάξει^ 
ίατ* ϋν Γί; Νίίλον ναϋζ έφ' άλί)ζ πελάγ'ί]. 
χαΐ ^^ίρχεδίχη 0' ^ν ί'κ τνί$ Νανχράτεως χαΐ αυτή εταίρα 
χ^κλή. φιλεΐ γάρ Λωζ ή Νανχρατίζ, ώ? ό Ήρό&οτός 

6 φηόιν (1.8), έχκφροδίτονζ ζχειν τάζ εταίραζ. 70. καΙ β 
1^ ίξ ^Ερέϋον &ε τί]^ εταίρας .... Σαπφώ τον χαλον 
Φκωνος ^ρα(ί^£ί<ία περιβόητος ην^ ως ψϊΐϋι Ννμψίς 
έν Περίπλω Άβίας (Γ Η Ο ΠΙ 16). Νιχαρετη ό^ ή ΜεγαρΙς 
ούχ άγενν^ζ ΐ}ν εταίρα, άλλα χαΐ γονέων . . . χαϊ κατά 
10 ηαιδείαν έπέραϋτος ην^ ήκροάτο ί^ Στίληωνος τον 
φιλοβόψον. Βιλιΰτίχ'η ί' ι^ ^Αργεία εταίρα χαϊ αυτή 
ένδοΐ^ος, τί) γένος άπο των ^Ατρειδών ϋφζονάα^ ώς οι 
τ« Αργολικά γρ((ψαντες Ιΰτορονϋιν. ίνδο^ος ό' ίβτίν ϊ 
χα\ Λέαινα η εταίρα , Αρμοδίου ερωμένη τον τνραν- 

;6 νοχτονήΰαντος' ί^τις χαϊ αίχιζομενη {>πο των περί 
Ίηπίαν τον τΰρκΜ/ον ούδεν έ^ειπονϋα εναπέ%ανεν ταϊς 
βαύάνοις. Στρατοκίης ό' ό ρψωρ έρωμενην εϊχε τήν 
4χίχληϋ'εΐΰαν Αήμην εταίραν^ τι) ν χαλονμένην Παρό- 
ραμα . . . ίί-ίϊ το χαϊ δυο δραχμών ψοιταν προς τον 

10 βονΧόμενον, &ς ψηύι Γοργίας ^ν τφ περί Εταίρων.* 
ΙηΙ τούτοις 6 ΜνρτίΙος μέλλων ΰιωπάν 'άλλά 
μιχρον^ ίφη^ ίίνδρες φίλοι ^ ^^ελα^όμην νμϊν ειπείν 
τί^ τ£ Αντιμάχου Ανδήν^ προϋέτι δΐ χαϊ τήν 6μώνυ-ΐ)91 1 μα>ίάρΐΰτον Α: €οη. Μαβ &ι9β Α: ^δΐ Μβΐη, ίοΗ. οϊβί 
φνΐάξαι 2 ίαταν (ΓΐίΐναΙου Α; €Ογγ. ϋί ^ψαΐοβ γεγανη Α: 
ΟΟΓΓ. Μβΐη 3 δ' ^ν Μιιβ: 9ι' ^* Α 5. 6 ΐονί. καΐ ή έξ 

*Ε^έθον 6\ τί}ς ζποιητρίας όμωννμος')> ίταίρα Σατΐψώ, ηοη Γθοίβ 
τής ίτρ'ρας (βίο Μυ») ζ^άμάννμος)» Σανψώ Ο&β, οί. Αβί. ν. Η. 12, 19 
9 γονέων ζ^ίν^κα^ €θΓ8;θβ, γονέων <(ί•υ η»Ε> Μθίπ 13 Ατβοΐϊ- 
οΟΓίπη βοηρΙοΓΉπι ίοΓΐ;. ΟβΓο^Ιυπι άϊοϊΐ; 18. 19 νθΛα ΐαΓί^&ΐα 
β1 ιπαϋΐα; 8ΐΐϋΐοοΙΪΗ «ιπΐοαπι Ρ^1^1ίι^^αη1 ιπθϊΐιΟΓ&ί ΡΙυΙ. ϋθπι. 
^. 11, Οϊΐίϋβ ρΓ&βί,βΓ ίΐαο €θ|5οοιηβηΐ.8. Λήμη θΙ Παρ όραμα , ςη&β 
ίάθπι Ηίΐβτηϊβοαηί;, ΙθΓΐΐηπι ΓαΪΒΒβ τϊάβίιΐΓ νβίοί ^ίδραχμον μον ταυτϊ^^ ίταίραν Ανδ^ιν τ^ν ήγάηα ΑαμννΟΊΟς ο 
Μιλι/ί&ίος. έχάτΐροζ γαρ τούτων τών ποιητών, &ς φηθι 
Κλέαρχος έν τοΐς Έρωτικοΐζ (ΡΗ&ΙΐΒίΟ), τη^ βαρ- 
βάρον Ανδης εις έτίΐ^νμίαν χαταϋτάς έποίηϋεν ο μίν 
Ιν ελεγείο^, δ ί' έν μέλει ^ό καλούμενον ποίημα Ανδήν. β 
παρέλίτίον δϊ κ«1 τήν Μίμνερμου ανλητρίδα Ναννω 
χαΐ τήν Έρμη^ίάναχτοζ τον Κολοφωνίου Αεόντιον' 
άπο γάρ ταντηξ ερωμένης αύτω γενομένης εγρα-ψεν 
έλεγειαχά τρία βιβλία^ ων έν χω χρίτψ χατάλογον ποιεΐ- 
\) ται ερωτικών, οντωΰί πως λέγων (αΒίΒ. Βθγ^Τι ρ. 134)' 1ί 
71. οΐην μϊν φίλος νίος άνήγαγεν Οίάγροιο 

^Αγριόπην Θρ7}6&